Tài liệu Kế toán nlvl ccdc tại công ty tnhh xd&tm tân hoàng minh

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng më hiÖn nay cña n-íc ta, c¸c Doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ tån t¹i ®-îc th× ph¶i t×m cho m×nh mét h-íng ®i ®óng ®¾n nh»m n©ng cao chÊt l-îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr-êng. Do ®ã, t×m ®-îc thÞ tr-êng cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi Doanh nghiÖp, thÞ tr-êng cã ý nghÜa v« cïng quan träng víi mçi Doanh nghiÖp , mäi ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp ®Òu g¾n liÒn víi thÞ tr-êng. H¹ch to¸n kÕ to¸n cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i h¹ch to¸n, kÕ to¸n kh¸c nhau mçi lo¹i h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Òu gi÷ mét vai trß quan träng trong c¸c kh©u qu¶n lý nh: kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn l-¬ng, tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n NVL, CCDC…TÊt c¶ c¸c kÕ to¸n trªn ®Òu ®-îc cÊu thµnh chÆt chÏ víi nhau t¹o thµnh mét tæng thÓ ®Ó ®-a nÒn kinh tÕ cña Doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®i lªn. KÕ to¸n NVL, CCDC lµ ®èi t-îng lao ®éng nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm míi. Mét Doanh nghiÖp muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh hay x©y l¾p nh÷ng c«ng tr×nh míi tr-íc hÕt ph¶i cã tµi chÝnh ®øng sau lµ NL, VL th× míi hoµn thiÖn ®-îc s¶n phÈm hay c«ng tr×nh ®-îc v× thÕ nguyªn liÖu lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng , muèn cã NL, VL th× c¸c nhµ Doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng phÊn ®Êu sao cho chÊt l-îng s¶n phÈm cao nhÊt gi¸ thµnh h¹ ®Ó cã thÓ thu ®-îc lîi nhuËn cao, chÊt l-îng s¶n phÈm sÏ phô thuéc vµo phÇn lín NVL dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã. Cho nªn tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ ho¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc diÔn ra th«ng suèt tr¸nh h- hao l·ng phÝ mµ cßn ®¶m b¶o tinh gi¸ thµnh chÝnh x¸c, tõ ®ã ®Þnh ra ph-¬ng ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ tiÕn tíi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty TNHH xd&TM T©n Hoµng Minh cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc em nhËn thÊy râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC. Do ®ã, em chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n NLVL CCDC t¹i c«ng ty TNHH xd&TM T©n Hoµng Minh” lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp. Víi môc ®Ých vËn dông lý luËn ®· ®-îc häc ë tr-êng kÕt hîp víi thùc tÕ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c«ng t¸c qu¶n lÝ cña c«ng ty mong t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bµi viÕt gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHHxd&TM T©n Hoµng Minh. PhÇn II: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i c«ng ty TNHH xd&TM T©n Hoµng Minh. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHHxd&TM T©n Hoµng Minh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn i T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña c«ng ty I. ®Æc ®iÓm, qu¶n lý, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña c«ng ty . C«ng ty lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lín. C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kinh doanh nhµ s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng, kinh doanh vËt t- vËt liÖu x©y dùng. - Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm kinh doanh tham gia th-êng xuyªn vµ trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng cña s¶n phÈm. §Æc biÖt trong ngµnh x©y dùng, nguyªn v©t liÖu chiÕm 85% trong tæng chi phÝ kh¸ lín ®Ó x©y dùng lªn c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhµ cöa, cÇu ®-êng… - Trong ®ã nguyªn vËt liÖu chÝnh chiÕm 65% cßn l¹i lµ c¸c nguyªn vËt liÖu phô chiÕm 20% trong tæng ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. - C«ng cô dông cô chiÕm tíi 25 % nh- c¸c trang thiÕt bÞ dïng trong v¨n phßng, ®µ nÑp cèt pha ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh trong tæng ngµnh x©y dùng. Hai yÕu nµy liªn quan chÆt chÏ víi nhau, nã hç trî nhau ®Ó c«ng tr×nh ngµy mét hoµn thiÖn h¬n n÷a. - Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña c«ng ty rÊt ®a dang vÒ chñng lo¹i. HiÖn nay c«ng ty sö dông c¸c vËt liÖuc hñ yÕu lµ ®· cã s½n trªn thi tr-êng, gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng. Mét sè vËt liÖu nhµ n-íc quy ®Þnh vÒ gi¸ c¶ nh-: Xi m¨ng,s¾t thÐp…§©y lµ ®iÒu kiÖn kinh doanh thuËn lîi cho c«ng t¸c d÷ liÖu kh«ng g©y ø ®äng vèn. Cßn mét sè nguyªn vËt liÖu cã khèi l-îng vµ gi¸ c¶ lu«n biÕn ®éng nhanh nh-: G¹ch, v«i , d¸ d¨m, c¸t…Nh÷ng nguyªn vËt liÖu lµm cho viÖc viÖc xuÊt nhËp kho vµ c«ng t¸c b¶o qu¶n rÊt phøc t¹p dÉn ®Õn viÖc b¶o qu¶n NVL trong ngµnh khã kh¨n. - NVL cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng mu«n mµu mu«n vÎ, ®Ó ®¸nh gi¸ ®-îc tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña tõng NVL lµ phÇn rÊt khã trong c«ng t¸c qu¶n lý NVL chÝnh v× thÕ em chän ®Ò tµi nµy. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. C«ng t¸c qu¶n lý vËt t-. - §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu ®¬n vÞ, ph©n c«ng ng-êi hay bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n b¶o qu¶n. - Sau khi phßng kÕ ho¹ch nªn kÕ ho¹ch mua NVL ®Ó cung cÊp kÞp thêi giao cho c«ng tr×nh theo ®óng tiÕn ®é thi c«ng NVL mua vÒ nhËp kho ®· ®-îc giao cho c¸c kho b·i cña c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n. - §Ó b¶o qu¶n NVL, CCDC ®-îc tèt, c«ng ty ®· cã c¸c nhµ kho ®¶m b¶o kü thËt an toµn. C¸c nhµ kho cña c«ng ty ®-îc ®Æt ngay taÞ c«ng tr×nh ®ang thi c«ng, ë c«ng ty cã hai nhµ kho. C¸c nhµ kho nµy c¸ch c«ng tr×nh kho¶ng 4-5m ë ®©y kho b·i ®-îc x©y dùng rÊt tho¸ng vµ kh« r¸o thuËn tiÖn cho viÖc ®Ó nguyªn vËt liÖu nh- : xi m¨ng, cèt thÐp…Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng cÇn ph¶i ®Ò phßng c¸c lo¹i ho¶ ho¹ x¶y ra trong tÊt c¶ c¸c chi tiªu ph¶i ®¶m b¶o yªu vµu cña c«ng ty. VD1: ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2006 c«ng ty ®· mua NVL xi m¨ng, s¾t thÐp vÒ nhËp kho t¹i c«ng tr×nh H¶i Phßng. Thñ kho tiÕn hµnh ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o hµnh t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu, tÝnh gi¸ møc thùc tÕ cña hµng tån kho ®· mua vÒ nhËp kho, sau ®ã tiÕn hµnh ghi chÐp ph¶n ¸nh trªn c¸c thÎ. KÕ to¸n chi tiÕt, vµ tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n phÈm- hµng ho¸ theo ®óng chÕ ®é cña nhµ n-íc vµ c«ng ty. 3 . Ph©n l¹ai vËt liÖu c«ng cô dông cô. Mçi doanh nghiÖp cã c¸c ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nªn viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. §Ó thuËn lîi cho viÖc theo dâi vµ qu¶n lý NVL mét c¸ch chÆt chÏ vµ ho¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c tõng lo¹i vËt liÖu cÇn thiÕt, c«ng ty ®· ph©n lo¹i chóng theo mét h×nh thøc nhÊt ®Þnh. Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ viÖc chia vËt liÖu ra thµnh tõng nhãm tõng lo¹i tõng thø vËt liÖu cã cïng mét tiªu thøc nµo ®ãtheo yªu cÇu cña qu¶n lý thùc tÕ NVL ®ã. ChÝnh v× thÕ nguyªn vËt liÖu ®-îc chi thµnh nh÷ng dßng sau. Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Bao gåm c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm nh-: s¾t, thÐp, xi m¨ng, g¹ch, c¸t… trong x©y dùng c¬ b¶n. nöa thµnh phÇn mau ngoµi còng ®-îc ci lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh. VËt liÖu phô: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu ®-îc sö dông lµm t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý phôc vô cho s¶n xuÊt cho viÖc b¶o qu¶n ®Ó 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n©ng cao chÊt l-îng tÝnh n¨ng s¶n phÈm nh-: C¸c then chèt, ®inh v¶y, cÇu ®¸u ®iÖn, c¸c chôp ®Ìn… Nhiªn liÖu: Bao gåm c¸c lo¹i khÝ láng, khÝ r¾n nh- x¨ng dÇu, than cñi cã t¸c dông t¹o nhiÖt n¨ng cung cÊp nhiÖt l-îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nã sö dông cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt sn¶ phÈm, c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc m¸y thiÕt bÞ ho¹t ®«ng… Phô tïng thay thÕ: Gåm c¸c phô tïng chi tiÕt dïng thay thÕ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i.. VËt liÖu kh¸c: Lµ lo¹i vËt liÖu tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phÕ liÖu thu håi tõ viÖc thanh lý TSC§. 4. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô: a. §¸nh gi¸ NVL nhËp kho: NVL cña c«ng ty ®-îc nhËp chñ yÕu tõ nguån bªn ngoµi(do bªn ®Æt hµng chuyÓn sang). Mét sè NVL c«ng ty tù chÕ biÕn ra, cßn l¹i ®a sè lµ mua tõ bªn ngoµi ®-îc c«ng ty ®¸nh gi¸ theo ®óng thùc tÕ. + §èi víi NVL nhËp kho trong kú: NVL mua ngoµi: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ mua tr¶ cã thuÕ VAT ®Çu vµo céng chi phÝ mua thùc tÕ. Th«ng th-êng chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì do bªn b¸n cung cÊp nªn d· tÝnh vµo gi¸ b¸n. V× vËy gi¸ vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ trªn ho¸ ®¬n d· cã thuÕ VAT. + Gi¸ thùc nhËp, thùc tÕ vËt liÖu, dông cô thu håi: Lµ gi¸ do héi ®ång ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ trÞ hiÖn cã cña vËt liÖu, dông cô cña tõng lo¹i mét. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VD. Th¸ng 3 n¨m 2006 c«ng ty ®· nhËp kho c¸c lo¹i s¾t thÐp nh-: NT 1/3 12/3 14/3 DiÔn gi¶i Tån ®Çu th¸ng NhËp thÐp gai fi 22 LD NhËp thÐp gai fi 6 TNfi 8TN 16/3 NhËp thÐp gai fi 18 TN 18/3 D©y thÐp fi 1 20/3 ThÐp gai fi 8 LN Tæng céng Sè l-îng 417 1.064,2 4.364 §¬n gi¸ 4.929 4.929 5.172 Thµnh tiÒn 2.053.308 7.907.101,8 22.570.608 2.737,8 50 3.133 4.892 6.381 4.982 13.220.836,2 319.050 15.605.473 61.676.377 Bao gåm thuÕ GTGT 10 %: 6.167.637,7 Tæng céng: 67.844.014,7 b. Gi¸ vËt liÖu c«ng cô xuÊt kho c«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc. Theo ph-¬ng ph¸p nµy c¸c lo¹i vËt liÖu dông cô nµo nhËp ban ®Çu sÏ ®-îc xuÊt tr-íc, xuÊt hÕt sè lÇn nhËp tr-íc míi ®Õn sè lÇn nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ tõng lÇn nhËp. Nh- vËy vËt liÖu tån kho ®Çu kú sÏ xuÊt dïng ®Çu tiªn. TrÞ sè hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh b»ng c¸ch c¨n cø vµo sè l-îng vËt liÖu xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ lÇn nhËp tr-íc cã trong kho. TrÞ gi¸ vËt liÖu tån cuèi kú ®-îc tÝnh theo l-îng tån kho vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu nhËp sau cïng. C«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ cña NVL, = Gi¸ thùc tÕ cña NVL,CCD CCDC xuÊt dïng theo tõng lÇn nhËp kho tr-íc x Sè l-îng NVL,CCDC xuÊt dïng trong kú thuéc sè l-îng tõng lÇn nhËp VD. Th¸ng 3 n¨m 2006 c«ng ty ®· xuÊt kho c«ng tr×nh H¶i phßng s¾t, thÐp c¸c lo¹i ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. 11/3: XuÊt thÐp gai fi 10TN: 417 Gi¸ thùc tÕ: 4.924 ® 13/3:XuÊt thÐp gai fi 22 LD: 1.604,2 Gi¸ thùc tÕ: 4.929 ® 15/3: XuÊt thÐp gai fi 6 TN-fi 8 TN: 4.364 Gi¸ thùc tÕ: 5.172 ® 17/3: XuÊt thÐp fi 18 TN: 2.737,8 Gi¸ thùc tÕ: 4.829 ® 19/3: D©y thÐp fi 1: 50 Gi¸ thùc tÕ: 6.318 ® 21/3: ThÐp gai fi 18 LN: 2.683 Gi¸ thùctÕ: 4.981 ® C«ng ty ®· h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NT DiÔn gi¶i 11/3 XuÊt thÐp gai fi 10 TN 13/3 XuÊt thÐp gai fi 10 TN XuÊt thÐp gai fi 22 LD 15/3 XuÊt thÐp gai fi 22 LD XuÊt thÐp gai fi 6TN-fi 8TN 17/3 XuÊt thÐp gai fi 6 TN-fi 8 TN XuÊt thÐp gai fi 18 TN 19/3 XuÊt thÐp gai fi 18 TN D©y thÐp fi 1 21/3 XuÊt d©y thÐp fi 1 XuÊt thÐp gai fi 18 LN Tæng Sè l-îng 234 183 562 1.042,2 750 3.614 2.548 189,8 35 15 2.683 Gi¸ trÞ thùc tÕ VL tån kho cuèi th¸ng = §¬n vÞ tÝnh: kg Gi¸ thùc tÕ Thµnh tiÒn 4.924 1.152.216 4.924 901.092 4.924 2.770.098 4.924 5.137.003,8 5.172 3.979.000 5.172 18.691.608 4.829 12.304.292 4.829 916.544,2 6.318 221.130 6.318 94.770 4.981 13.364.023 59.531.777 61.67.377 - 59.531.777 = 2.144.600 C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ®Ó ®¸nh gi¸ NVL v× khèi l-îng kh«ng lín l¾m nªn ®a sè c«ng ty mua vµo bao nhiªu th× xuÊt hÕt bÊy nhiªu cho nªn gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp vµo b»ng gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt ra. c.Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ c«ng cô dông cô. Do NVL,CCDC tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cho nªn ®Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ trÞ NVL,CCDC chuyÓn dÞch vµo chi phÝ s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n ph¶i ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ CCDC,NVL cho hîp lý víi tõng bé phËn s¶n xuÊt cña m×nh. + §èi víi NVL: Tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm nªn khi mua NVL ®Õn ®©u th× c«ng ty ®em xuÊt dïng hÕt ®Õn ®ã. + §èi víi CCDC: Gãp phÇn tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm khi mua v× c«ng ty còng kh«ng thÓ xuÊt dïng ®-îc hÕt. ChÝnh v× vËy, c«ng ty ®· chän ph-¬ng ph¸p ph©n bæ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Dïng ph-¬ng ph¸p ph©n bæ 1 lÇn: Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸c c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá nh-ng cã quy m« lín. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, khi CCDC xuÊt dïng th× toµn bé gi¸ trÞ CCDC sÏ ®-îc chuyÓn hÕt 1 lÇn vµo chi phÝ SXKD. VD: Trªn phiÕu xuÊt kho ngµy 5/3/2006 cña c«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - GhÕ gç: 12 chiÕc §¬n gi¸: 75.000 = 900.000 ® - Bót bi: 36 chiÕc §¬n gi¸: 1.500 = 540.000 ® - Th-íc kÎ: 5 chiÕc §¬n gi¸:8.500 = 42.500 ® - Chæi lßng m¸y: 1 chiÕc §¬n gi¸: 310.400 = 310.400 ® - Ph¶n gç: 1 chiÕc §¬n gi¸: 360.000 = 360.000 ® - Bµn lµm viÖc: 1 chiÕc §¬n gi¸: 250.000 = 250.000 ® Tæng céng: 2.402.900 ® KÕ to¸n ph©n bæ 1 lÇn vµo qu¶n lý: Nî TK642: 2.402.900 Cã TK153: 2.402.900 + C«ng ty còng dïng ph-¬ng ph¸p ph©n bæ dÇn: Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông v¬i NVL,CCDC xuÊt dïng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi, viÖc xuÊt dïng kh«ng ®Òunh-: bµn vi tÝnh, thñ tµi liÖu...cßn ®èi víi CCDC sö dông lu©n chuyÓn trong x©y dùng nh-: tre, gç, v¸n... xuÊt dïng lµm giµn gi¸o,cèp pha ....Gi¸ trÞ thùuc tÕ cña CCDC xuÊt dïng ®-îc ph©n bæ dÇn vµo c¸c chi phÝ s¶n xuÊt. Khi xuÊt dïng c¨n cø vµo møc ®é tham gia cña NVL,CCDC hay qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕ to¸n x¸c ®Þnh sè lÇn ph©n bævµo chi phÝ SXKD trong kú. KÕ to¸n sö dông TK142- Chi phÝ tr¶ tr-íc ®Ó theo dâi gi¸ trÞ CCDC xuÊt dïng. VD: Trªn phiÕu xuÊt kho ngµy14/3/2006 c«ng ty ®· xuÊt kho giµn cèp pha®Ó thùc hiÖn thi c«ng tr×nh HP. + Gç cèp pha sau:3.14 m3 §¬n gi¸: 1.400.000 + Gç ®µ nÑp 6x8: 4.7 m3 §¬n gi¸: 1.400.000 + Xµ gç 8x12: 8.6 m3 §¬n gi¸: 1.400.000 KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ ®Þnh kho¶n: Nî TK142: 23.016.000 Cã TK153 : 23.016.000 Vµ ®-îc ph©n bæ cho c¸c ®éi x©y dùng nh- sau: LÇn I: Nî TK627(3): 11508000 Cã TK142(®éi I): 11508000 LÇn II: Nî TK627(3): 11508000 Cã TK142(®éi II): 11508000 VD:Trªn phiÕu xuÊt kho sè 5 ngµy 9/3/2006 c«ng ty xuÊt kho mét sè CCDC dïng cho bé phËn v¨n phßng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tñ tµi liÖu: 2 chiÕc §¬n gi¸: 625000 KÐt s¾t: 1 chiÕc §¬n gi¸: 3980000 Bµn tÝnh: 3 c¸i §¬n gi¸: 440000 M¸y in: 1 c¸i §¬n gi¸: 3100000 M¸y tÝnh Casio:1 c¸i §¬n gi¸: 854200 M¸y §T bµn: 1 chiÕc §¬n gi¸: 1481546 §TD§ sam sung: 1 c¸i §¬n gi¸: 9818125 §TD§ Pianner: 1 c¸i §¬n gi¸: 3395000 KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ ®Þnh kho¶n: Nî TK142: 25198871 Cã TK153: 25198871 Sau ®ã ph©n bæ cho tõng bé phËn trªn v¨n phßng: LÇn I: Nî TK642(1): 12599435,5 Cã TK153: 12599435,5 LÇn II: Nî TK642(1): 12599435,5 Cã TK153: 12599435,5 Ii. C«ng t¸c kÕ to¸n NVL,CCDC. 1.Chøng tõ sö dông, tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña bé tµi chÝnh kÕ to¸n NVL,CCDC gåm cã: + PhiÕu nhËp kho: mÉu 01-VT + PhiÕu xuÊt kho: mÉu 02-VT + Biªn b¶n kiÓm kª phiÕu xuÊt, phiÕu nhËp: mÉu02-BH + Biªn b¶n kiÓm kª hµng ho¸: mÉu 08-VT Ngoµi ra CT cßn sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n: + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-: mÉu 05-VT + PhiÕu b¸o vËt t- cßn lóc cuèi kú: mÉu 07-VT §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc ph¶i lËp kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ biÓu mÉu, néi dung ph-¬ng ph¸p lËp, c«ng ty ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp ph¸p hîp lý cña chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Mäi chøng tõ vÒ kÕ to¸n LV,CCDC ph¶i ®-îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù hîp lý vµ ®-îc kÕ to¸n truëng quy ®Þnh phôc vô cho viÖc ph¶n ¸nh ghi chÐp vµ tæng hîp sè liÖu kÞp thêi cña bé phËn c¸ nh©n cã liªn quan. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Thñ tôc nhËp kho. - C¨n cø vµo giÊy b¸o nhËn hµng xÐt thÊy cÇn thiÕt khi hµng vÒ ®Õn n¬i cã thÓ lËp ban kiÓm nhËn vËt liÖu thu mua c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, quy c¸ch tõng mÆt hµng. - §èi víi nhËp VL,CCDC theo chÕ ®é ban ®Çu chøng tõ chñ yÕu thu mua vµ nhËp kho cña c«ng ty gåm cã: + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t+ PhiÕu nhËp vËt t+ Khi nhËn ®-îc ho¸ ®¬n b¸n hµng, giÊy b¸o nhËn hµng cña ng-êi b¸n phßng kÕ ho¹ch vËt t- ph¶i ®èi chiÕu víi hîp ®ång hoÆc kÕ ho¹ch thu mua®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn, thanh to¸n ®èi víi tõng chuyÕn hµng. Khi vËt liÖu ®Õn ph¶i lËp ban kiÓm nghiÖm vËt t-, tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ quy c¸ch vËt liÖu. Ban kiÓm nghiÖm vËt t- gåm cã ng-íi nhËp, ng-êi phô tr¸ch vËt t- vµ thð kho. Sau khi kiÓm nghiÖm xong sÏ “Biªn b°n kiÓm nghiÖm vËt t­ “thµnh 2 biªn b¶n, mét giao cho phßng kÕ ho¹ch vËt t- ®Ó ghi sæ theo dâi t×nh h×nh hîp ®ång, mét giao cho phßng kÕ ho¹ch tµi vô ®Ó c¨n cø ghi sæ.” Biªn b°n vËt t­ “ ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng kiÓm nghiÖm, hä tªn ng-êi nhËp, tªn kho nhËp vËt t- vµ thµnh phÈm cña ban kiÓm nghiÖm. §ång thêi ph¶i ghi râ tªn, quy c¸ch vËt t®-îc kiÓm nghiÖm. Phßng kÕ ho³ch vËt t­ cÊp phiÕu nhËp vËt t­,”PhiÕu nhËp vËt t- “ ph°i ghi râ tªn h¯ng, ®¬n vÞ tÝnh, sè l-îng thùc nhËp, gi¸ ®¬n vÞ, thµnh tiÒn. Trong ®ã gi¸ ®¬n vÞ lµ gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n ng-íi b¸n cßn cét thµnh tiÒn ®-îc tÝnh nh- sau: Thµnh tiÒn = Sè l-îng vËt liÖu thùc nhËp x §¬n gi¸ vËt liÖu PhiÕu nhËp kho sau khi nhËp xong ®-îc chuyÓn xuèng lµm c¨n cø kiÓm nhËp kho. PhiÕu nµy ®-îc lËp thµnh 03 liªn: + 01 liªn thñ kho gi÷ ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo thÎ + 01 liªn chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt + 01 liªn chuyÓn cho phßng kÕ ho¹ch vËt t- gi÷ VD. Trªn phiÕu nhËp kho 6/3/2006 c«ng ty ®· nhËp kho c¸c mÆt hµng sau: BiÓu sè 01 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¬n vÞ: c«ng ty TNHHxd&TM T©n Hoµng Minh §Þa chØ: A10,L« 3 khu §TM §C PhiÕu nhËp kho Sè 08 Ngµy 6/3/2006 Nî TK152(1): Nî TK133(1): Cã TK331 Hä vµ tªn ng-êi giao hµng: Mai Huy Quang Theo ho¸ ®¬n sè 045659 ngµy 6/3/2006: C«ng ty vËt liÖu x©y dùng NhËp kho c«ng ty: c«ng tr×nh H¶i phßng Tªn nh·n hiÖu M· ®¬n Sè l-îng §G Thµnh tiÒn Stt ,quy c¸ch phÈm sè vÞ Theo Thùc chÊt tÝnh c tõ nhËp vËt liÖu 1 M¨ng s«ngTP fi140 C¸i 15 15 9.727 145.905 2 M¨ng s«ngTP fi110 C¸i 52 52 5.000 260.000 3 M¨ng s«ngTP fi42 C¸i 14 14 727 10.178 4 M¨ng s«ngTP fi60 C¸i 31 31 1.637 50.747 Tæng 466830 ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m s¸u m-¬i s¸u ngµn t¸m tr¨m ba m-¬i ®ång ch½n. Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr-ëng Thñtr-ëng ®v (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) 3. Thñ tôc xuÊt kho NVL,CCDC. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¸c bé phËn sx viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t-, c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t-, kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho. - Chøng tõ xuÊt kho vËt liÖu cã nhiÒu lo¹i phô thuéc vµo môc ®Ých xuÊt kho. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh xuÊt kho vµ sö dông vËt liÖu trªn cë chøng tõ, hµng th¸ng c¨n cø vµo s¶n l-îng ®Þnh møc tªu hao vËt liÖu, phßng kÕ ho³ch lËp ra “ phiÕu lÜnh vËt t­ theo h³n møc “. PhiÕu n¯y ®­îc lËp th¯nh hai liªn, ng-êi phÞ tr¸ch ký vµo 02 liªn råi chuyÓn cho thñ kho 01 liªn vµ 01 liªn giao cho ®¬n vÞ sö dông vËt liÖu. Khi lÜnh vËt liÖu ®¬n vÞ ph¶i ®em phiÕu nµy xuèng kho, thñ kho cã nhiÖm vô ghi sè thùc xuÊt vµo thÎ kho. Cuèi th¸ng hay khi hÕt h¹n møc, thñ kho thu l¹i phiÕu cña ®¬n vÞ ®-îc lÜnh vËt liÖu ra tæng sè vËt liÖu ®· xuÊt vµ sè h¹n møc cßn l¹i cña cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi thÎ kho vµ ký vµo 02 liªn. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 01 Liªn kÕ to¸n chuyÓn cho phßng kÕ ho¹ch vËt t-. 01 liªn thñ kho chuyÓn cho phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ kÕto¸n. Trong tr-êng hîp bé phËn sö dông muèn dïng bæ xung thªm lo¹i vËt liÖu nµo th× bé phËn ®ã yªu cÇu phßng kÕ ho¹ch vËt t-. Phßng kÕ ho¹ch vËt t- khi xem xÐt t×nh h×nh sö dông vËt liÖu cða bé phËn ®ã. NÕu thÊy hîp lý sÏ lËp: “ phiÕu xuÊt kho”. VÝ dô : trªn phiÕu xuÊt kho ngµy 7/3/2006 c«ng ty ®· xuÊt kho §¬n vÞ: c«ng ty TNHHXD&TMT©n Hoµng Minh §Þa chØ: A10, l« 3, K§TM§C PhiÕu xuÊt kho Ngµy 7/3/2006 Nî TK621: Cã TK152(1): Hä vµ tªn ng-êi nhËn hµng: NguyÔn Trung Kiªn: §Þa chØ: Tæ n-íc Lý do xuÊt: X©y dùng nhµ cho c«ng tr×nh H¶i Phßng XuÊt t¹i kho : C«ng tr×nh HP Stt Tªn nh·n hiÖu quy M· §.v.t Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh c¸ch phÈm chÊt sè tiÒn Yªu Thùc cÇu xuÊt 1 M¨ng s«ng TP fi140 C¸i 15 15 927 145.905 2 M¨ng s«ng TP fi110 C¸i 52 52 5.000 206.000 3 M¨ng s«ng TP fi 42 C¸i 14 14 727 10.178 4 M¨ng s«ng TP fi60 C¸i 31 31 1.637 50.747 Tæng 466.830 ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m s¸u m-¬i s¸u ngµn t¸m tr¨m ba m-¬i ®ång ch½n. Thñ tr-ëng ®v KÕ to¸n tr-ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn hµngThñkho (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) Iii . kÕ to¸n chi tiÕt NVL,CCDC Tæ chøc kÕ to¸n c«ng ty cã liªn quan víi nhau gi÷a c¸c kho vµ phßng kÕ to¸n kÕt hîp chÆt chÏ ®Ó sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n nhËp xuÊt vËt liÖu mét c¸ch hîp lý trong viÖc ghi chÐp vµo thÎ kho cña thñ kho vµ ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt. KÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi sè liÖu trªn thÎ kho vµ sæ kÕ to¸n. §ång thêi tr¸nh ®-îc sù ghi chÐp trïng lÆp kh«ng cÇn thiÕt tiÕt kiÖm cho 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hao phÝ lao ®éng trong h¹ch to¸n qu¶n lý hiÖu qu¶ cña vËt liÖu kh¸c. KÕ to¸n ph¶i lùa chän ®óng c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n cho phï hîp víi yªu cÇu tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty. ChÝnh v× vËy ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi cða m×nh c«ng ty ®± chän h×nh thøc ²p dông “ ph­¬ng ph²p thÎ kho” S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt nvl,ccdc cña c«ng ty theo ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song thÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª tæng hîp nhËp - xuÊt - tån Sæ tæng hîp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra - ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho tiÕn hµnh ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xu©t tån kho vËt liÖu trªn thÎ kho vµ ghi theo chØ tiªu sè l-îng VL vµo thÎ kho. Khi nhËn ®-îc chøng tõ nhËp xuÊt thñ kho ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ míi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho, cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho g-Ø lªn c¸c chøng tõ nhËp xuÊt ®ñ ®-îc ph©n lo¹i theo tõng thø vËt liÖu. - ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông sè thÎ chi tiÕt VL ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån theo chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµng ngµy khi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu thñ kho chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n vËt liÖu tiÕn hµnh vµ ph¶n ¸nh c¸c sæ chi tiÕt cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chi tiÕt ®Ó lËp nªn b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån vËt liÖu. 1.KÕ to¸n chi tiÕt NVL cña c«ng ty. Sau khi mua NVL vÒ kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho NVL vµ tiÕn hµnh ghi sæ NVL cña tõng mÆt hµng vµ kiÓm tra c¸c sè liÖu viÕt trªn ho¸ ®¬n thuÕ GTGT. KÕ t¸on tiÕn hµnh cïng c¸c thñ kho lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-, råi tiÕn hµnh nhËp kho NVL. §Ó kiÓm tra néi dung tÝnh hîp lÖ, h¬p lý ghi trªn ho¸ ®¬n th× kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra néi dung trªn ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n hµng. Ho¸ ®¬n ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký vµ c¸c cét ghi sè thø tù, ghi tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt VL, ®¬n vÞ tÝnh, sè l-îng vµ ®¬n gi¸ vµ cét thµnh tiÒn dßng tæng céng thuÕ GTGT tõ ®ã kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n ®Ó kiÓm tra sè l-îng vËt t- mµ c«ng ty mua vµo xem cã khíp víi phiÕu nhËp kh«ng. VD: Ngµy 10/3/2006 cong ty ®· mua c¸c lo¹i èng nhùa cña c«ng ty nhùa TiÒn Phong vµ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK152(1): 9.004.784 Nî TK133(1): 900.478,4 Cã TK331: 9.905.262,4 BiÓu 02 Ho¸ ®¬n thuÕ gtgt Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng Sè 73586 §¬n vÞ b¸n : C«ng ty nhùa TiÒn Phong Hä tªn ng-êi mua hµng: Mai Huy Quang §¬n vÞ: C«ng ty TNHHXD&TM T©n Hoµng Minh §Þa chØ : A10, l« 3 K§TM§C H×nh thøc thanh to¸n: ChËm Stt Tªn nh·n hiÖu, vËt liÖu §¬nvÞtÝnh Sèl-îng §¬n gi¸ 1 èng nhùa TP fi 110 md 208 25.182 2 èng nhùa TP fi 140 md 40 40.546 3 èng nhùa TP fi 42 md 56 6.455 4 èng nhùa TP fi 60 md 124 10.818 5 èng nhùa TP fi 76 md 32 13.818 14 Thµnh tiÒn 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.432 442.176 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng céng ThuÕ GTGT Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ 9.004.784 900.478,4 9.905.262,4 10% ViÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu chÝn tr¨m linh n¨m ngµn hai tr¨m s¸u hai phÈy bèn ®ång Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) Sau khi ho¸ ®¬n b¸n hµng, giÊy b¸o nhËn hµng vÒ. Phßng kÕ ho¹ch vËt tph¶i ®èi chiÕu víi hîp ®ång kÕ ho¹ch thu mua vËt t- ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn thanh to¸n ®èi víi tõng chuyÕn hµng. Khi vËt liÖu vÒ ®Õn c«ng ty ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-. BiÓu sè 03 CTTNHHXD&TM T©n Hoµng Minh Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt tNgµy 10/3/2006 Ban kiÓm nghiÖm gåm cã: «ng : Mai Huy Quang. C¸n bé kÕ ho¹ch kinh doanh- tr-ëng ban Bµ : Mai Thuý Nhung. KÕ to¸n tr-ëng – thµnh viªn Bµ : §µo Ph-¬ng Hµ. Thñ kho – thµnh viªn Stt Tªn mÆt hµng quy c¸ch §¬n Sè l-îng NhËn xÐt phÈm chÊt vt Theo Theo §óng ct TN q.c¸ch 1 èng nhùa TP fi 110 Md 208 208 208 2 èng nhùa TP fi140 Md 40 40 40 3 èng nhùa TP fi 42 Md 56 56 56 4 èng nhùa TP fi 60 Md 124 124 124 5 èng nhùa TP fi 76 Md 32 32 32 Thµnh viªn Thµnh viªn Tr-ëng ban Mai Thuý Nhung §µo Ph-¬ng Hµ Mai Huy Quang 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau khi kiÓm nghiÖm vËt t- c«ng ty tiÕn hµnh xuÊt kho cho tõng bé phËn ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng cho ®óng tiÕn ®é cña c«ng tr×nh ®· ký. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh xuÊt kho vµ sö dông vËt liÖu trªn c¬ së c¸c chøng tõ dÉ xuÊt h¯ng th²ng kÕ to²n c¨n cø ®Ó tÝnh tiªu hao vËt liÖu. Phßng kÕ ho³ch lËp ra “ phiÕu nhËp kho”. §¬n vÞ: CTTNHHxd$ TM T©n Hoµng Minh §Þa chØ: A10, L«3 K§TM§C PhiÕu nhËp kho Sè06 Ngµy 10/3/2006 Nî TK152(1) Nî TK133(1) Cã TK331 Hä tªn ng-êi giao hµng: Mai Huy Quang Theo ho¸ ®¬n sè:73586 ngµy 10/3/2006. C«ng ty nhùa TiÒn Phong NhËp kho: C«ng tr×nh Z119-H¶i Phßng. Stt Tªn nh·n M· §. hiÖu,qc¸ch Sè vÞ PhÈm chÊt VL tÝnh 1 èng nhùa TP fi110 Md 2 èng nhùa TP fi140 Md 3 èng nhùa TP fi 42 Md 4 èng nhùa TP fi 60 Md 5 èng nhùa TP fi 76 Md Tæng Sè l-îng §G Theo c.tõ Theo TN 208 208 25.182 40 40 40.546 56 56 6.455 124 124 10.818 32 32 13.818 Thµnh tiÒn 5.327.856 1.621.840 361.480 1.341.132 442.176 9.004.784 ViÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu kh«ng tr¨m linh kh«ng ngµn b¶y tr¨m t¸m m-¬i t®ång ch½n Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®v (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau khi nhËp VL xong thñ kho tiÕn hµnh xuÊt kho NVL cho tõng bé phËn cña c«ng tr×nh ®Ó kÞp tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n bªn A giao. Thñ kho tiÕn hµnh xuÊt cho c¸c c«ng tr×nh. §¬n vÞ: CTTNHHXD$TM T©n Hoµng Minh §Þa chØ: A10,L«3 K§TM§C PhiÕu xuÊt kho Ngµy 14/3/2006 Nî TK621: Cã TK152: Stt 1 2 3 4 5 Tªn nh·n hiÖu, qc¸ch phÈm chÊt vËt tèng nhùa TP fi110 èng nhùa TP fi140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 Tæng M· sè §VT Md Md Md Md Md Sè l-îng Theo theoTN ct 208 208 40 40 56 56 124 124 32 32 §¬n gi¸ 25.182 40.546 6.455 10.818 13.818 Thµnh tiÒn 5.327.856 1.621.840 361.480 1.341.132 442.176 9.004.784 ViÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu kh«ng tr¨m linh kh«ng ngµn b¶y tr¨m t¸m m-¬i t®ång ch½n Thñ tr-ëng ®v KÕ to¸n tr-ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi lËp (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) Sau khi xuÊt kho kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo thÎ kho tõng lo¹i mÆt hµng c¸c thr kho n¸y ®-îc kÕ to¸n theo dâi s¸t vµ kÞp thêi. Mçi NVL ®-îc theo dâi trªn mét tê thÎ kho sè l-îng nhËp xuÊt ®-îc ghi mét dßng trªn thÎ kho theo dâi ngµy chøng tõ. C¸c lo¹i chøng tõ ®-îc ph©n lo¹i ®Þnh kú tõ 3-5 ngµy chuyÓn cho phßng kÕ to¸n....cuèi th¸ng thñ kho tÝnh ra tæng hîp nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i NVL trªn thÎ kho theo c«ng thøc: Sè tån = sè tån + Sè nhËp - Sè xuÊt cuèi th¸ng ®Çu th¸ng trong th¸ng trong th¸ng C¨n cø c¸c phiÕu nhËp kho ngµy 10/3/2006 vµ phiÕu xuÊt kho, thñ kho ghi vµo c¸c thÎ kho NVL èng nhùa. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÎ kho kÕ to¸n sö dông theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vËt liÖu ®-îc ghi chÐp h¸ng ngµy khi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt, thñ kho göi lªn ®Ó lµm c¨n cø vµo thÎ kho. CTTNHHxd$ TM T©n Hoµng Minh ThÎ kho Ngµy10/3/2006 Tê sè 01 Tªn vËt liÖu: èng nhùa BiÓu sè 06 NT C.tõ N X 10/3 6 11/3 11 DiÔn gi¶i Tån ®Çu th¸ng èng nhùa TP fi110 èng nhùa TP fi140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 èng nhùa TP fi110 èng nhùa TP fi140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 Céng NhËp SL TT 208 40 56 124 32 460 XuÊt SL Tån SL TT ** ** TT 208 40 56 124 32 460 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.132 442.7176 9.004.784 0 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.132 442.7176 9.004.784 Tån cuèi th¸ng ** Ng-êi lËp KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) Song song víi thÎ kho kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt NVL nhùa TP, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh vµ ®Þnh kho¶n. 18 0 ** Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sæ chi tiÕt vËt liÖu CTTNHHXD&TM T©n Hoµng Minh C.tõ SH 10/3 11/3 NT 10/3 11/3 Ng-êi lËp (ký hä tªn) DiÔn gi¶i NhËp kho èng nhùa èng nhùa TP fi 110 èng nhùa TP fi 140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 XuÊt kho èng nhùa èng nhùa TP fi 110 èng nhùa TP fi 140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 Céng Tªn TK: 152(2) Tªn vËt liÖu èng nhùa §V TK §¬n NhËp T §¦ gi¸ SL TT Md Md Md Md md 111 111 111 111 111 25.128 208 40.546 40 6.455 56 10.818 124 13.818 32 Md Md Md Md md 621 621 621 621 621 621 25.128 40.546 6.455 10.818 13.818 460 KÕ to¸n tr-ëng (ký hä tªn) 19 SL XuÊt TT Tån SL TT ** ** 460 9.004.784 * 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.132 442.176 9.004.784 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (ký hä tªn) * Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CTTNHHxd&TM T©n Hoµng Minh NT Tªn vËt t- B¶ng kª nhËp vËt t- TK152: Nguyªn vËt liÖu Th¸ng 3 n¨m 2006 §¬n vÞ: ®ång §VT SL §G TT ThuÕ VAT Tæng céng 2/3 Xi m¨ng Bót S¬n PC30 G¹ch ®Æc 220x105x60 C¸t ®en C¸t vµng §¸ 1x2 vµ 2x4 Kg Viªn M3 M3 M3 49.000 29.000 450 350 295 746 3.200 30.690 55.000 105.50 0 4.800 4.924 5.172 4.829 746 4/3 ThÐp gai fi 18 LD ThÐp gai fi 22LD ThÐp gai fi 6TN- fi 8TN ThÐp gai fi 18TN S¬n xi m¨ng Bót S¬n Kg Kg Kg Kg Kg 3.877,3 417 4.364 2.738,8 15000 6/3 G¹ch ®Æc 220*105*60 C¸t ®en C¸t vµng ®¸ 1*2 vµ 2*4 D©y yhÐp gai fi 1 Viªn M3 M3 M3 kg 27.000 150 120 135 50 8/3 D©y thÐp gai fi 20TN ThÐp gãc L 50*50*60 ThÐp hép ®µi 60*60*2 Kg Kg C©y 4913 2855 4 10/ 3 èng nhùa TP fi 110 èng nhùa TP fi 140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 Md Md Md Md Md 208 40 56 124 32 3.200 30.690 55.000 105.00 0 6.381 4829 4762 10055 2 25182 40546 6455 10818 13818 26/ 3 M¨ng s«ng TP fi 140 M¨ng s«ng TP fi 110 M¨ng s«ng TP fi 42 M¨ng s«ng TP fi 60 C¸i c¸i c¸i c¸i 15 52 14 31 9727 5000 727 1637 20 36.554.000 92.800.000 13.810.500 19.250.000 30.975 3.655.400 9.280.000 690.525 962.500 1.548.750 40.209.400 102.080.000 14.501.025 20.212.500 32.523.750 18.611.040 2.053.308 22.570.608 13.225.665, 2 11.190.000 86400000 4603500 6600000 14175000 319050 930.552 102.665,4 1.128.530 661.2830,3 1.119.000 8640000 230175 330000 708750 15952,5 19.541.592 2.155.972,4 23.699.138 13.886.948, 5 12.309.000 95040000 4833657 6930000 14883750 335002,5 2372488 1359551 402208 118624,4 67977,6 20110,5 2491112,4 1427528,6 422318,5 5237856 1621840 361480 1341432 442176 523785,6 162184 36184 134134,2 44217,6 5761641,6 178402,4 397628 1475 575,2 145905 260000 10178 50147 15490,5 26000 1017,8 5074,7 160495,5 286000 11195,8 55821,7
- Xem thêm -