Tài liệu Kế toán nguyên, vật liệu tại viễn thông hòa bình

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh«ng thÓ thiÕu. C¹nh tranh võa lµ ®éng lùc võa lµ ¸p lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Tõ ®ã, gióp s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp m×nh ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn thÞ tr−êng. DÞch vô viÔn th«ng - c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét lÜnh vùc cßn míi trong nÒn kinh tÕ n−íc ta. Tuy nhiªn, nã còng nhËn ®−îc sù quan t©m rÊt lín tõ c¸c doanh nghiÖp trong n−íc còng nh− ngoµi n−íc. Tõ ®ã, tÝnh c¹nh tranh trong lÜnh vùc nµy còng kh«ng ngõng trë lªn gay g¾t, khèc liÖt h¬n. §Ó cã thÓ gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn cña m×nh, ViÔn th«ng Hßa B×nh còng nh− c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Òu ph¶i tËp trung vµo c«ng t¸c h¹ gi¸ thµnh dÞch vô, n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô .Trong c¬ cÊu gi¸ thµnh dÞch vô, chi phÝ nguyªn, vËt liÖu chiÕm mét tØ träng kh«ng nhá. Tõ ®ã, ®Ó ®¹t môc tiªu h¹ gi¸ thµnh dÞch vô, ViÔn th«ng Hßa B×nh cÇn tæ chøc kÕ to¸n nguyªn, vËt liÖu mét c¸ch khoa häc, hîp lý trong mèi t−¬ng quan víi c¸c phÇn hµnh kh¸c ®Ó gióp nhµ qu¶n lý kiÓm so¸t chi phÝ nguyªn, vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, ®−a ra c¸c ®Þnh møc sö dông nguyªn,vËt liÖu vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu, tr¸nh sù lVng phÝ trong viÖc sö dông nguyªn, vËt liÖu. NhËn thÊy tÝnh cÊp thiÕt cña nhiÖm vô nµy, em chän ®Ò tµi “ KÕ to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ViÔn th«ng Hßa B×nh” nh»m nªu ra mét sè ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi, do cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ nªn em kh«ng tr¸nh khái viÖc m¾c sai sãt, em mong ®−îc ThÇy GS.TS NguyÔn V¨n C«ng h−íng dÉn nhiÖt t×nh vµ chØ ra sai sãt, gióp ®Ò tµi cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n. §Ò tµi nµy gåm 3 ch−¬ng nh− sau: Ch−¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n nguyªn,vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn,vËt liÖu t¹i ViÔn th«ng Hßa B×nh Ch−¬ng 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ViÔn th«ng Hßa B×nh 1 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 Ch−¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng 1.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh viÔn th«ng cã ¶nh h−ëng ®Õn kÕ to¸n nguyªn, vËt liÖu 1.1.1 §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh Do kh«ng ph¶i lµ ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm th«ng th−êng, c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng chuyªn cung cÊp c¸c dÞch vô viÔn th«ng - c«ng nghÖ th«ng tin nªn nã cã nh÷ng ®Æc tr−ng riªng vÒ tæ chøc kinh doanh nh− sau: - Quy tr×nh kinh doanh viÔn th«ng ®ång thêi lµ quy tr×nh cung cÊp s¶n phÈm, lao vô cho kh¸ch hµng v× vËy kh«ng cã s¶n phÈm dë dang, kh«ng cã s¶n phÈm nhËp kho. Trong ho¹t ®éng th«ng tin viÔn th«ng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tiªu thô trong nhiÒu tr−êng hîp qu¸ tr×nh tiªu thô trïng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Hay nãi c¸ch kh¸c hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh truyÒn ®−a tin tøc ®−îc tiªu dïng ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chu kú t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm nãi chung lµ s¶n xuÊt - ph©n phèi - trao ®æi - tiªu dïng. Nh− vËy, tiªu dïng s¶n phÈm th«ng th−êng n»m sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm sau khi s¶n xuÊt ra ®−îc ®−a vµo kho, sau ®ã th«ng qua m¹ng l−íi kªnh ph©n phèi thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi, trao ®æi vµ sau ®ã ng−êi tiªu dïng míi cã thÓ tiªu dïng ®−îc. Cßn trong viÔn th«ng do ®Æc tÝnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu dïng th× qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc qu¸ tr×nh tiªu thô hoÆc qu¸ tr×nh tiªu thô trïng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nh− trong ®µm tho¹i b¾t ®¨ng ký ®µm tho¹i lµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, sau khi ®µm thoai xong tøc lµ sau khi tiªu dïng hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng kÕt thóc. Do qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm kh«ng t¸ch rêi qu¸ tr×nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn yªu cÇu ®èi víi chÊt l−îng viÔn th«ng ph¶i thËt cao, nÕu kh«ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ngay ®Õn ng−êi tiªu dïng. §èi víi bÊt kú ngµnh s¶n xuÊt nµo, chÊt l−îng s¶n phÈm còng lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu, nh−ng ®èi víi viÔn th«ng ph¶i cÇn ®Æc biÖt l−u ý. Ngoµi ra, c¸c s¶n phÈm cña viÔn th«ng kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng kh«ng thÓ thay thÕ b»ng c¸c s¶n phÈm cã chÊt l−îng tèt h¬n (mµ kh¸ch hµng chØ cã thÓ chuyÓn sang nhµ cung cÊp kh¸c mµ th«i). Trong nhiÒu tr−êng hîp s¶n phÈm cña viÔn th«ng 2 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 kÐm chÊt l−îng cã thÓ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ kh«ng thÓ bï ®¾p ®−îc c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. Trong viÔn th«ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Ng−êi sö dông s¶n phÈm dÞch vô cña viÔn th«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhiÒu kh©u s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp viÔn th«ng. ChÊt l−îng ho¹t ®éng viÔn th«ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn kh¸ch hµng vµ ng−îc l¹i tr×nh ®é sö dông c¸c dÞch vô viÔn th«ng cña kh¸ch hµng còng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng viÔn th«ng. Do ®Æc ®iÓm qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm viÔn th«ng kh«ng t¸ch rêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn ®Ó sö dông c¸c dÞch vô cña ngµnh th−êng kh¸ch hµng sö dông ph¶i cã mÆt ë nh÷ng vÞ trÝ, ®Þa ®iÓm cña viÔn th«ng, hoÆc cã thiÕt bÞ. §Ó thu hót nhu cÇu, gîi më nhu cÇu, tháa mVn ngµy cµng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng vÒ ®−a tin tøc, c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng cÇn ph¶i ph¸t triÓn m¹ng l−íi réng kh¾p ®−a gÇn m¹ng l−íi th«ng tin viÔn th«ng ®Õn gÇn mäi ®èi t−îng sö dông. Còng do qu¸ tr×nh tiªu dïng kh«ng t¸ch rêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn viÔn th«ng th−êng thu c−íc phÝ tr−íc khi phôc vô kh¸ch hµng sö dông. §èi víi c¸c c¬ quan doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã ký hîp ®ång víi viÔn th«ng, cã thÓ sö dông dÞch vô viÔn th«ng tr−íc vµ thanh to¸n sau vµo mét thêi ®iÓm quy ®Þnh trong th¸ng. - Kinh doanh viÔn th«ng mang tÝnh h¹ch to¸n toµn ngµnh. §Ó hoµn thµnh mét nghiÖp vô kinh doanh th× cÇn ph¶i cã sù tham gia cña nhiÒu ®¬n vÞ, bé phËn trong ngµnh, cßn doanh thu vÒ nghiÖp vô ®ã th× chØ ®−îc thùc hiÖn ë mét ®¬n vÞ nµo ®ã cña ngµnh. Nh− vËy, kÕt qu¶ kinh doanh viÔn th«ng chØ cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n trªn ph¹m vi toµn ngµnh. - Chu kú s¶n xuÊt dÞch vô cña viÔn th«ng lµ liªn tôc, hµng phót, hµng giê, hµng ngµy, hµng th¸ng... Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu tiªu dïng dÞch vô cña viÔn th«ng th× s¶n phÈm viÔn th«ng cïng lóc ®−îc s¶n xuÊt. 1.1.2 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, dÞch vô S¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm tån t¹i d−íi h×nh th¸i vËt chÊt, mµ s¶n phÈm cña viÔn th«ng lµ c¸c dÞch vô viÔn th«ng - c«ng nghÖ th«ng tin, lµ nh÷ng s¶n phÈm phi vËt chÊt. Chóng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nh− sau: - DÞch vô viÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt cô thÓ, kh«ng tån t¹i ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nªn kh«ng ®−a vµo kho, kh«ng thÓ thay thÕ ®−îc. Do vËy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh sö dông dÞch vô. 3 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 - S¶n phÈm dÞch vô viÔn th«ng th−êng kh«ng mang h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, tuy nhiªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c dÞch vô viÔn th«ng qua khèi l−îng s¶n phÈm, lao vô ®V thùc hiÖn cña tõng nghiÖp vô kinh doanh viÔn th«ng nh−: thêi gian ®µm tho¹i (phót), thuª bao di ®éng (m¸y), truyÒn h×nh t−¬ng t¸c MyTV (thuª bao), thÎ internet tr¶ tr−íc (chiÕc)… - DÞch vô viÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm vËt chÊt chÕ t¹o míi, kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ cô thÓ mµ lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh truyÒn ®−a tin tøc tõ ng−êi göi ®Õn ng−êi nhËn. DÞch vô lµ mét ho¹t ®éng hay lîi Ých cung øng nh»m ®Ó trao ®æi, chñ yÕu lµ v« h×nh vµ kh«ng dÉn ®Õn viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u. ViÖc thùc hiÖn dÞch vô cã thÓ g¾n liÒn hoÆc kh«ng g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vËt chÊt. - DÞch vô viÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt mµ lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh truyÒn ®−a tin tøc. §Ó t¹o ra dÞch vô viÔn th«ng cÇn cã sù tham gia cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt viÔn th«ng: lao ®éng, t− liÖu lao ®éng vµ ®èi t−îng lao ®éng. 1.2 Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng 1.2.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng Tr−íc hÕt, ta t×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung: Nguyªn, vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t−îng lao ®éng ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng vËt hãa, chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®−îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, d−íi t¸c ®éng cña lao ®éng, nguyªn, vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Kh¸c víi c¸c nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung, kh¸i niÖm nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: nguyªn, vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t−îng lao ®éng ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng vËt hãa, cã thÓ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt - kinh doanh, mét nguyªn, vËt liÖu cã thÓ ®−îc dïng ®Ó cung cÊp nhiÒu lo¹i dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh, nguyªn, vËt liÖu kh«ng bÞ tiªu hao toµn bé hay bÞ thay ®æi tr¹ng th¸i vËt chÊt ban ®Çu. VÝ dô vÒ nguyªn, vËt liÖu dïng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ nguyªn, vËt liÖu dïng trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng: + C¸p quang lµ nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng. Nã dïng ®Ó cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng - c«ng nghÖ th«ng tin tíi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, trong 4 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh, nã kh«ng bÞ biÕn d¹ng hay thay ®æi tr¹ng th¸i vËt chÊt ban ®Çu. + §−êng, bét lµ nguyªn, vËt liÖu dïng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo. D−íi t¸c ®éng cña lao ®éng, ®−êng, bét sÏ bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm, chÝnh lµ b¸nh, kÑo Qua vÝ dô trªn ta cã thÓ rót ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a nguyªn, vËt liÖu dïng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ nguyªn, vËt liÖu dïng trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng nh− sau: * Gièng nhau: + §Òu tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh. + §Òu tån t¹i d−íi tr¹ng th¸i vËt chÊt cô thÓ. + §Òu ®ãng mét vai trß quan träng, kh«ng thÓ thay thÕ ®−îc trong quy tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh s¶n phÈm, dÞch vô. + Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu ®Òu ®−îc kÕt chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. * Kh¸c nhau: Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt Trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng + Nguyªn, vËt liÖu chØ tham gia vµo mét + Nguyªn, vËt liÖu tham gia vµo nhiÒu chu chu kú s¶n xuÊt - kinh doanh kú s¶n xuÊt - kinh doanh + D−íi t¸c ®éng cña lao ®éng, nguyªn, vËt + D−íi t¸c ®éng cña lao ®éng, nguyªn, vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ biÕn ®æi liÖu kh«ng bÞ tiªu hao toµn bé hay bÞ thay tr¹ng th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®æi tr¹ng th¸i vËt chÊt ban ®Çu Nguyªn, vËt liÖu dïng trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: + Tån t¹i d−íi tr¹ng th¸i vËt chÊt cô thÓ. + Tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng - c«ng nghÖ th«ng tin. + Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt - kinh doanh. + Cïng mét nguyªn, vËt liÖu cã thÓ tham gia vµo nhiÒu quy tr×nh cung cÊp c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c nhau. + D−íi t¸c ®éng cña lao ®éng, nguyªn, vËt liÖu dïng trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng kh«ng bÞ tiªu hao toµn bé hay bÞ biÕn ®æi tr¹ng th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Còng nh− nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng còng ®ãng mét vai trß quan träng, kh«ng thÓ thay 5 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 thÕ ®−îc. NÕu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn, vËt liÖu lµ thµnh phÇn chÝnh cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm th× trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng, nguyªn, vËt liÖu lµ thµnh phÇn chÝnh ®Ó truyÒn t¶i, cung cÊp c¸c dÞch vô viÔn th«ng - c«ng nghÖ th«ng tin theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 1.2.2 Ph©n lo¹i nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng Ph©n lo¹i nguyªn, vËt liÖu lµ viÖc s¾p xÕp c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu thµnh tõng nhãm, tõng lo¹i vµ tõng thø nguyªn, vËt liÖu theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý. Mçi doanh nghiÖp hay lo¹i h×nh doanh nghiÖp, do ®Æc thï trong s¶n xuÊt kinh doanh nªn sö dông c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu còng kh¸c nhau c¶ vÒ tû träng còng nh− danh ®iÓm tõng lo¹i. C¨n cø vµo ®Æc thï riªng cña ngµnh viÔn th«ng, trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng nguyªn, vËt liÖu cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i nh− sau: * C¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý, nguyªn, vËt liÖu bao gåm: + Nguyªn, vËt liÖu chÝnh: lµ nguyªn, vËt liÖu chiÕm tØ träng lín nhÊt trong qu¸ tr×nh cung cÊp c¸c dÞch vô cña doanh nghiÖp viÔn th«ng. VÝ dô: c¸p quang, c¸p treo, c¸p ch«n… + VËt liÖu phô: lµ lo¹i vËt liÖu ®−îc dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó hoµn thiÖn quy tr×nh cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng. VÝ dô: con rÖp,… + Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng vËt t− dïng ®Ó thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i nh−: m¨ng s«ng c¸c lo¹i… + VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: lµ nh÷ng vËt t− ®−îc sö dông cho c«ng viÖc x©y dùng c¬ b¶n nh−: cét bª t«ng, thiÕt bÞ c¾t läc sÐt… + VËt liÖu kh¸c: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ®−îc xÕp vµo c¸c lo¹i trªn. C¸c lo¹i vËt liÖu nµy do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh lo¹i ra nh− c¸c phÕ liÖu, vËt liÖu thu håi tõ thanh lý TSC§… * C¨n cø vµo nguån gèc h×nh thµnh, nguyªn, vËt liÖu ®−îc chia thµnh: + Nguyªn, vËt liÖu mua ngoµi: lµ nguyªn, vËt liÖu mua tõ c¸c c«ng ty ngoµi doanh nghiÖp, vÝ dô nh−: c¸p quang c¸c lo¹i… + Nguyªn, vËt liÖu néi bé: lµ nguyªn, vËt liÖu mua tõ c¸c c«ng ty cïng trùc thuéc TËp ®oµn víi doanh nghiÖp m×nh hoÆc do doanh nghiÖp tù s¶n xuÊt, gia c«ng. VÝ dô nh−: ®iÖn tho¹i cè ®Þnh c¸c lo¹i… 6 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 1.2.3 TÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng TÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña nguyªn, vËt liÖu. Theo quy ®Þnh nguyªn, vËt liÖu ®−îc ghi sæ theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc). Gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu t¨ng trong kú ®−îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tõng tr−êng hîp cô thÓ. TÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu t¨ng trong kú trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng Nh÷ng tr−êng hîp cã thÓ x¶y ra nh− sau: - §èi víi nguyªn, vËt liÖu t¨ng do mua ngoµi: Gi¸ thùc tÕ Gi¸ mua Chi phÝ C¸c kho¶n thuÕ kh«ng ®−îc nguyªn, vËt liÖu = ch−a thuÕ + thu mua + GTGT thùc tÕ hoµn l¹i nhËp kho - §èi víi nguyªn vËt liÖu t¨ng do tù s¶n xuÊt: Gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu nhËp kho = C¸c kho¶n gi¶m trõ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ - §èi víi nguyªn, vËt liÖu t¨ng do mua tõ c«ng ty cïng thuéc TËp ®oµn: Gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu = nhËp kho Gi¸ mua ghi trong phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - Nguyªn, vËt liÖu t¨ng do thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: Gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu = Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn + nhËp kho Chi phÝ liªn quan - Nguyªn, vËt liÖu t¨ng do nhËn vèn gãp: Gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu nhËp kho = Gi¸ tháa thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh - Nguyªn, vËt liÖu t¨ng do ®−îc tÆng, th−ëng: Gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu nhËp kho = Gi¸ thÞ tr−êng t−¬ng ®−¬ng do héi ®ång giao nhËn x¸c ®Þnh + Chi phÝ tiÕp nhËn (nÕu cã) - PhÕ liÖu thu håi tõ thanh lý TSC§: Gi¸ trÞ ghi sæ thùc tÕ cña phÕ liÖu thu håi = Gi¸ −íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®−îc TÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu gi¶m trong kú trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng: Tïy theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp, vµo yªu cÇu cña qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña bé m¸y kÕ to¸n, cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: - Ph−¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n: Gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu xuÊt dïng = Sè l−îng vËt liÖu xuÊt dïng 7 x Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n vËt liÖu Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 Trong ®ã, gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n theo tõng ph−¬ng ph¸p ®−îc tÝnh nh− sau: + Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr−íc: Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n = Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån cuèi kú tr−íc (hay ®Çu kú nµy) L−îng thùc tÕ vËt liÖu tån cuèi kú tr−íc (hay ®Çu kú nµy) ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr−íc lµ: cho phÐp gi¶m nhÑ khèi l−îng tÝnh to¸n cña kÕ to¸n v× gi¸ nguyªn, vËt liÖu xuÊt kho tÝnh kh¸ ®¬n gi¶n, dÔ lµm vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh xuÊt dïng nguyªn, vËt liÖu trong kú. Tuy nhiªn, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ: ®é chÝnh x¸c cña viÖc tÝnh gi¸ phô thuéc vµo biÕn ®éng gi¸ c¶ nguyªn, vËt liÖu. Tr−êng hîp gi¸ c¶ thÞ tr−êng cã sù biÕn ®éng lín th× viÖc tÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p nµy trë nªn thiÕu chÝnh x¸c. + Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷: Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n = Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú L−îng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú §iÒu kiÖn ¸p dông cña ph−¬ng ph¸p nµy: thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm vËt t− nh−ng sè lÇn nhËp xuÊt cña mçi danh ®iÓm nhiÒu. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ: ®¬n gi¶n, dÔ lµm, gi¶m nhÑ ®−îc viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu, kh«ng phô thuéc vµo sè lÇn nhËp, xuÊt cña tõng danh ®iÓm vËt t−. Còng nh− ph−¬ng ph¸p trªn, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ lµ: ®é chÝnh x¸c kh«ng cao v× mang tÝnh b×nh qu©n c¶ kú. H¬n n÷a, gi¸ ®¬n vÞ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu xuÊt dïng chØ ®−îc x¸c ®Þnh khi kÕt thóc kú kÕ to¸n nªn kh«ng ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh sö dông nguyªn, vËt liÖu. §ång thêi, nÕu tÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p nµy sÏ dån c«ng viÖc tÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu vµo cuèi kú h¹ch to¸n nªn ¶nh h−ëng tíi tiÕn ®é cña c¸c kh©u kÕ to¸n kh¸c. + Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp: Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n = Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tr−íc vµ sau tõng ®ît nhËp L−îng thùc tÕ vËt liÖu tr−íc vµ sau tõng ®ît nhËp §iÒu kiÖn ¸p dông cña ph−¬ng ph¸p nµy: ph−¬ng ph¸p nµy nªn ¸p dông cho nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm vËt t− vµ sè lÇn nhËp cña mçi lo¹i lµ kh«ng nhiÒu. Ph−¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp cã −u ®iÓm lµ: cã ®é chÝnh x¸c cao, ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh sö dông nguyªn, vËt liÖu. 8 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 Tuy nhiªn, do ph¶i tÝnh gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp nªn ph−¬ng ph¸p nµy cã nh−îc ®iÓm lµ: c«ng viÖc tÝnh to¸n nhiÒu vµ phøc t¹p, chØ thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp sö dông kÕ to¸n m¸y. - Ph−¬ng ph¸p nhËp tr−íc, xuÊt tr−íc: Theo ph−¬ng ph¸p nhËp tr−íc, xuÊt tr−íc kÕ to¸n gi¶ thiÕt r»ng vËt liÖu nµo nhËp tr−íc th× xuÊt tr−íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr−íc råi míi xuÊt vËt liÖu nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Nh− vËy, nÕu gi¸ c¶ cã xu h−íng t¨ng lªn th× gi¸ trÞ hµng tån kho cao vµ gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng nhá nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m, lîi nhuËn t¨ng. Ng−îc l¹i, nÕu gi¸ c¶ cã xu h−íng gi¶m th× chi phÝ nguyªn, vËt liÖu sÏ lín dÉn ®Õn lîi nhuËn trong kú gi¶m. §iÒu kiÖn ¸p dông cña ph−¬ng ph¸p nµy: thÝch hîp dïng trong thêi kú l¹m ph¸t vµ ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp Ýt danh ®iÓm vËt t−, sè lÇn nhËp kho cña mçi danh ®iÓm kh«ng nhiÒu. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ: cho phÐp kÕ to¸n cã thÓ tÝnh gi¸ nguyªn, vËt liÖu xuÊt kho kÞp thêi. Ph−¬ng ph¸p nµy cung cÊp mét sù −íc tÝnh hîp lý vÒ gi¸ trÞ vËt liÖu cuèi kú. Trong thêi kú l¹m ph¸t, ph−¬ng ph¸p nµy sÏ cho lîi nhuËn cao do ®ã cã lîi cho c¸c c«ng ty cæ phÇn khi b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng tr−íc c¸c cæ ®«ng lµm cho gi¶ cæ phiÕu cña c«ng ty t¨ng lªn. Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ: c¸c chi phÝ ph¸t sinh hiÖn hµnh kh«ng phï hîp víi doanh thu ph¸t sinh hiÖn hµnh. Doanh thu hiÖn hµnh cã ®−îc lµ do c¸c chi phÝ nguyªn, vËt liÖu nãi riªng vµ hµng tån kho nãi chung vµo kho tõ tr−íc. Nh− vËy, chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶n øng kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÞ tr−êng cña nguyªn, vËt liÖu - Ph−¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr−íc: Theo ph−¬ng ph¸p nµy: nh÷ng vËt liÖu nhËp kho sau cïng sÏ ®−îc xuÊt tr−íc theo ®óng gi¸ trÞ cña chóng, xuÊt hÕt sè vËt liÖu nhËp sau míi xuÊt ®Õn sè vËt liÖu nhËp tr−íc. §iÒu kiÖn ¸p dông cña ph−¬ng ph¸p nµy: ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm vËt t− vµ sè lÇn nhËp kho cña mçi danh ®iÓm kh«ng nhiÒu. Ph−¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong thêi kú gi¶m ph¸t. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr−íc lµ: ®¶m b¶o ®−îc nguyªn t¾c doanh thu hiÖn t¹i phï hîp víi chi phÝ hiÖn t¹i. Chi phÝ cña doanh nghiÖp ph¶n øng kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÞ tr−êng cña nguyªn, vËt liÖu. Lµm cho th«ng tin vÒ thu nhËp vµ chi 9 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 phÝ cña doanh nghiÖp trë nªn chÝnh x¸c h¬n. TÝnh theo ph−¬ng ph¸p nµy, doanh nghiÖp th−êng cã lîi vÒ thuÕ nÕu gi¸ c¶ vËt t− cã xu h−íng t¨ng khi ®ã gi¸ xuÊt sÏ lín, chi phÝ lín dÉn ®Õn lîi nhuËn nhá vµ tr¸nh ®−îc thuÕ. Tuy nhiªn, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ: lµm cho thu nhËp thuÇn cña doanh nghiÖp gi¶m trong thêi kú l¹m ph¸t vµ gi¸ trÞ vËt liÖu cã thÓ bÞ ®¸nh gi¸ gi¶m trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n so víi gi¸ trÞ thùc cña nã. - Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp ( thùc tÕ ®Ých danh): Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, vËt liÖu ®−îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp cho tíi lóc xuÊt. Khi xuÊt vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh cña vËt liÖu ®ã. §iÒu kiÖn ¸p dông cña ph−¬ng ph¸p nµy: víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh lµ: x¸c ®Þnh ®−îc chÝnh x¸c gi¸ nguyªn, vËt liÖu xuÊt lµm cho chi phÝ hiÖn t¹i phï hîp víi doanh thu hiÖn t¹i. Tuy nhiªn, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ: trong tr−êng hîp ®¬n vÞ cã nhiÒu mÆt hµng, nhËp , xuÊt th−êng xuyªn th× khã theo dâi vµ c«ng viÖc cña kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu sÏ rÊt phøc t¹p. - Ph−¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ æn ®Þnh do doanh nghiÖp tù x©y dùng phôc vô cho c«ng t¸c ho¹ch to¸n chi tiÕt vËt t−. §Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ, tr−íc hÕt ph¶i tÝnh hÖ sè gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cña vËt t− lu©n chuyÓn trong kú (H) theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL tån ®Çu kú + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp trong kú H = TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña NVL tån ®Çu TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña NVL nhËp trong kú kú Sau ®ã, tÝnh trÞ gi¸ cña NVL xuÊt trong kú theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL xuÊt trong kú = TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña NVL xuÊt trong kú x HÖ sè gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n trong kú §iÒu kiÖn ¸p dông cña ph−¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n lµ: thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i nguyªn, vËt liÖu, cã nhiÒu møc gi¸, nghiÖp vô nhËp, xuÊt nguyªn, vËt liÖu diÔn ra th−êng xuyªn vµ ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ: cho phÐp kÕt hîp chÆt chÏ h¹ch to¸n chi tiÕt víi h¹ch to¸n tæng hîp vÒ nguyªn, vËt liÖu trong c«ng t¸c tÝnh gi¸ nªn c«ng viÖc ®−îc 10 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 tiÕn hµnh nhanh chãng vµ kh«ng bÞ phô thuéc vµo sè l−îng danh ®iÓm nguyªn, vËt liÖu vµ sè lÇn nhËp, xuÊt cña mçi lo¹i Ýt hay nhiÒu. Bªn c¹nh nh÷ng −u ®iÓm trªn, ph−¬ng ph¸p hÖ sè gi¸ còng cã nh÷ng nh−îc ®iÓm sau: ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nµy kh«ng chÝnh x¸c v× nã kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng gi¸ c¶ cña nguyªn, vËt liÖu. Ph−¬ng ph¸p nµy chØ nªn ¸p dông khi thÞ tr−êng gi¸ c¶ cã Ýt biÕn ®éng. 1.3 KÕ to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng 1.3.1 Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: * Tµi kho¶n 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n trong kho cña c¸c doanh nghiÖp. Bªn Nî: Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ lµm t¨ng nguyªn, vËt liÖu trong kú nh− mua ngoµi, tù gia c«ng chÕ biÕn, nhËn gãp vèn... Bªn Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ lµm gi¶m nguyªn, vËt liÖu trong kú nh− xuÊt dïng, xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh, thiÕu hôt, triÕt khÊu ®−îc h−ëng… Sè d− Nî (®Çu kú hoÆc cuèi kú): Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu tån kho (®Çu kú hoÆc cuèi kú) Tµi kho¶n 152 cã thÓ më thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2: TK 1521: NVL chÝnh TK 1522: VËt liÖu phô TK 1523: Nhiªn liÖu TK 1524: Phô tïng thay thÕ TK 1525: VËt t−, thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n TK 1528: VËt liÖu kh¸c. * Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®i ®−êng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®V mua hay chÊp nhËn mua, ®V thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh−ng cuèi th¸ng ch−a vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè göi ë kho ng−êi kh¸c). Bªn Nî: ph¶n ¸nh hµng ®ang ®i ®−êng t¨ng. 11 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 Bªn Cã: ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ®i ®−êng kú tr−íc ®V nhËp kho hay chuyÓn giao cho c¸c bé phËn sö dông hoÆc bµn giao cho kh¸ch hµng. Sè d− Nî: ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ®i ®−êng (®Çu kú hoÆc cuèi kú). Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh−: TK 133, 331, 111, 112... C¨n cø vµo giÊy nhËn hµng, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt th× khi hµng vÒ ®Õn n¬i cã thÓ lËp ban kiÓm nhËn vËt liÖu c¶ vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, quy c¸ch. Ban kiÓm nhËn c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc tÕ ®Ó ghi vµo “BiÓn b¶n kiÓm kª vËt t−” sau ®ã bé phËn cung øng sÏ lËp “PhiÕu nhËp kho” vËt t− trªn c¬ së ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nhËn råi giao cho thñ kho. Thñ kho sÏ ghi sè thùc nhËp vµo phiÕu råi chuyÓn cho phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ. Tr−êng hîp ph¸t hiÖn thõa thiÕu, sai quy c¸ch, thñ kho ph¶i b¸o cho bé phËn cung øng biÕt vµ cïng ng−êi giao lËp biªn b¶n. Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: 1.3.2 KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng VËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp t¨ng do nhiÒu nguyªn, nh©n kh¸c nhau nh−: t¨ng do mua ngoµi, t¨ng do nhËn gãp vèn, nhËn cÊp ph¸t... Ngoµi ra, gièng nh− s¶n phÈm, vËt liÖu cña doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng do tù s¶n xuÊt nhËp kho, do thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn nhËp kho... C¸ch ghi chÐp c¸c tr−êng hîp t¨ng nguyªn, vËt liÖu cô thÓ nh− sau: * T¨ng do tù s¶n xuÊt nhËp kho hay do thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nhËp kho: C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho nguyªn, vËt liÖu vµ b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh, kÕ to¸n ghi t¨ng gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu theo gi¸ thµnh c«ng x−ëng thùc tÕ b»ng bót to¸n: Nî TK 152 (chi tiÕt tõng lo¹i vËt liÖu): gi¸ thµnh c«ng x−ëng thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho Cã TK 154: gi¸ thµnh c«ng x−ëng thùc tÕ s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh hay gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn hoµn thµnh, nhËp kho * T¨ng do mua ngoµi: 12 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 Khi thu mua nguyªn, vËt liÖu cã thÓ ph¸t sinh nh÷ng tr−êng hîp nh− hµng vµ hãa ®¬n cïng vÒ, hµng vÒ nh−ng hãa ®¬n ch−a vÒ, hµng thõa, thiÕu, kÐm phÈm chÊt... Víi mçi tr−êng hîp cô thÓ, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo tõng tr−êng hîp ph¸t sinh ®Ó ghi sæ. - Tr−êng hîp hµng vµ hãa ®¬n cïng vÒ: + §èi víi vËt t− mua ngoµi dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt tõng lo¹i vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu ( gi¸ mua ch−a thuÕ) Nî TK 1331: Cã TK 111, 112, 141, 331…: thuÕ gi¸ tri gia t¨ng ®Çu vµo ®−îc khÊu trõ tæng gi¸ thanh to¸n C¸c chi phÝ thu mua nguyªn, vËt liÖu ®−îc ghi vµo gi¸ thùc tÕ cña hµng mua vµo t−¬ng tù nh− trªn. NÕu doanh nghiÖp ®−îc h−ëng chiÕt khÊu th−¬ng m¹i hay gi¶m gi¸ hµng mua hoÆc hµng mua nay tr¶ l¹i cho ng−êi cung cÊp ghi: Nî TK 331: trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ ng−êi b¸n Nî TK 111, 112: sè tiÒn ng−êi b¸n tr¶ l¹i Nî TK 1388: sè ®−îc ng−êi b¸n chÊp nhËn nh−ng ch−a tr¶ Cã TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): sè gi¶m gi¸ hµng mua, chiÕt khÊu th−¬ng m¹i hay hµng mua tr¶ l¹i theo gi¸ kh«ng thuÕ. Cã TK 133: thuÕ GTGT ®Çu vµo t−¬ng øng + §èi víi vËt t− mua ngoµi ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa dÞch vô chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT hoÆc dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, phóc lîi, dù ¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: gi¸ thùc tÕ nguyªn, vËt liÖu ( bao gåm c¶ thuÕ) Cã TK 11, 112, 141, 331: tæng gi¸ thanh to¸n Sè gi¶m gi¸ hµng mua, chiÕt khÊu th−¬ng m¹i ®−îc h−ëng hay gi¸ trÞ hµng mua tr¶ l¹i ®−îc ghi: Nî TK 111, 112, 331, 1388…: Cã TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): 13 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 NÕu doanh nghiÖp ®−îc h−ëng chiÕt khÊu thanh tãa do thanh to¸n tiÒn tr−íc thêi h¹n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331, 111, 112, 1388…:trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ hay nhËn l¹i b»ng tiÒn… Cã TK 515: sè tiÒn ®−îc h−ëng - Tr−êng hîp hµng vÒ ch−a cã hãa ®¬n: KÕ to¸n l−u phiÕu nhËp kho vµo tËp “ Hµng ch−a cã hãa ®¬n”. NÕu trong th¸ng cã hãa ®¬n vÒ th× ghi sæ b×nh th−êng , cßn nÕu cuèi th¸ng hãa ®¬n vÉn ch−a vÒ th× ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh b»ng bót to¸n: Nî TK 152: t¨ng gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu nhËp kho Cã TK 331: t¨ng sè tiÒn ph¶i tr¶ theo gi¸ t¹m tÝnh Sang th¸ng sau, khi hãa ®¬n vÒ, sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh theo gi¸ thùc tÕ b»ng mét trong ba c¸ch: + C¸ch 1: xãa gi¸ t¹m tÝnh b»ng bót to¸n ®á, råi ghi gi¸ thùc tÕ b»ng bót to¸n th−êng. + C¸ch 2: ghi sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¹m tÝnh víi gi¸ thùc tÕ b»ng bót to¸n ®á ( nÕu gi¸ t¹m tÝnh > gi¸ thùc tÕ) hoÆc bót to¸n th−êng ( nÕu gi¸ thùc tÕ < gi¸ t¹m tÝnh). + C¸ch 3: dïng bót to¸n ®¶o ng−îc ®Ó xãa bót to¸n theo gi¸ t¹m tÝnh ®V ghi, ghi l¹i gi¸ thùc tÕ b»ng bót to¸n ®óng nh− b×nh th−êng. - Tr−êng hîp hµng thõa so víi hãa ®¬n: Trong tr−êng hîp khi hµng mua vÒ kiÓm nhËn, nhËp kho ph¸t hiÖn thõa so víi hãa ®¬n, vÒ nguyªn t¾c , bªn mua ph¶i lµm v¨n b¶n b¸o cho c¸c bªn cã liªn quan biÕt ®Ó cïng xö lý. VÒ mÆt h¹ch to¸n, kÕ to¸n ghi: + NÕu nhËp kho toµn bé sè hµng mua: Nî TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ mua thùc tÕ toµn bé vËt liÖu nh©p kho ( gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT) Nî TK 1331: thuÕ GTGT tÝnh theo sè hãa ®¬n Cã TK 331: gi¸ trÞ ph¶i thanh to¸n theo hãa ®¬n Cã TK 3381: trÞ gi¸ hµng thõa (kh«ng thuÕ) C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý, nÕu tr¶ l¹i cho ng−êi b¸n: Nî TK 3381: gi¸ trÞ hµng thõa ®T xö lý 14 Khãa luËn tèt nghiÖp Cã TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu): Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 tr¶ l¹i sè thõa theo gi¸ mua ch−a cã thuÕ GTGT NÕu doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh mua tiÕp, dùa vµo hãa ®¬n GTGT do bªn b¸n lËp bæ sung vÒ sè hµng thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK 3381: trÞ gi¸ hµng thõa ( kh«ng thuÕ GTGT) Nî TK 1331: thuÕ GTGT cña sè hµng thõa Cã TK 331: tæng gi¸ thanh to¸n cña sè hµng thõa Tr−êng hîp hµng thõa kh«ng râ nguyªn nh©n, ghi t¨ng thu nhËp kh¸c: Nî TK 3381: trÞ gi¸ hµng thõa Cã TK 711: sè thõa kh«ng râ nguyªn nh©n - Tr−êng hîp hµng thiÕu so víi hãa ®¬n: KÕ to¸n chØ ghi t¨ng gi¸ trÞ vËt liÖu theo gi¸ trÞ hµng thùc nhËn, sè thiÕu c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËn, th«ng b¸o cho bªn biÕt vµ ghi sæ nh− sau: + Khi nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ mua kh«ng thuÕ GTGT cña sè thùc nhËp kho Nî TK 1381: trÞ gi¸ sè vËt liÖu thiÕu ( kh«ng thuÕ GTGT) Nî TK 1331: thuÕ GTGT theo hãa ®¬n Cã TK 331: gi¸ trÞ thanh to¸n cña hµng mua theo hãa ®¬n + NÕu ng−êi b¸n giao tiÕp sè thiÕu: Nî TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): sè thiÕu ng−êi b¸n giao tiÕp Cã TK 1381: sè vËt liÖu thiÕu ®T xö lý Tr−êng hîp ng−êi b¸n kh«ng cßn hµng, bªn b¸n c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËn vËt t−, hµng hãa tiÕn hµnh lËp hãa ®¬n GTGT ®iÒu chØnh gi¶m cho hãa ®¬n GTGT vÒ sè hµng thiÕu ®V lËp ®Ó giao cho bªn mua. C¨n cø vµo h¸o ®¬n ®iÒu chØnh gi¶m, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331: gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ ng−êi b¸n Cã TK 1381: xö lý sè thiÕu Cã TK 1331: thuÕ GTGT cña hµng thiÕu Tr−êng hîp quy tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ph¶i båi th−êng do lµm mÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1388, 334: c¸ nh©n båi th−êng Cã TK 1381: xö lý sè thiÕu 15 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 Cã TK 1331: thuÕ GTGT cña hµng thiÕu Tr−êng hîp hµng thiÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc nguyªn nh©n, kÕ to¸n ghi t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n trong kú: Nî TK 632: sè thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n Cã TK 138: xö lý sè thiÕu - Tr−êng hîp hµng hãa kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch, kh«ng ®¶m b¶o nh− hîp ®ång: Sè hµng nµy cã thÓ ®−îc gi¶m gi¸ hoÆc tr¶ l¹i cho ng−êi b¸n. Khi xuÊt kho giao tr¶ cho chñ hµng hoÆc ®−îc gi¶m gi¸ ghi: Nî TK 331, 111, 112…: tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 152 ( chi tiÕt tõng lo¹i): gi¸ mua cña hµng tr¶ l¹i hay gi¶m gi¸ Cã TK 1331: thuÕ GTGT t−¬ng øng - Tr−êng hîp hãa ®¬n vÒ nh−ng hµng ch−a vÒ: KÕ to¸n l−u hãa ®¬n vµo tËp hå s¬ “ Hµng mua ®ang ®i ®−êng”. NÕu trong th¸ng, hµng vÒ th× ghi sæ b×nh th−êng, cßn nÕu cuèi th¸ng vÉn ch−a vÒ th× ghi: Nî TK 151: gi¸ mua theo hãa ®¬n ( kh«ng cã thuÕ GTGT) Nî TK 1331: thuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ Cã TK 111, 331, 112, 141… Sang th¸ng sau khi hµng vÒ ghi: Nî TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): nÕu nhËp kho vËt liÖu Nî TK 621, 627, 641, 642: nÕu chuyÓn giao trùc tiÕp cho c¸c bé phËn sö dông, kh«ng qua kho. Cã TK 151: hµng ®i ®−êng kú tr−íc ®T vÒ * T¨ng do mua tõ c«ng ty cïng trùc thuéc TËp ®oµn: §èi víi c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng cã mua nguyªn, vËt liÖu tõ c¸c c«ng ty cïng thuéc TËp ®oµn víi doanh nghiÖp m×nh, khi nhËp kho nguyªn, vËt liÖu c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh− sau: Nî TK 152: gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu thùc tÕ nhËp kho Cã TK 3366: sè ph¶i tr¶ c«ng ty cung cÊp, th«ng qua TËp ®oµn * T¨ng do c¸c nguyªn nh©n kh¸c: 16 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 Ngoµi c¸c tr−êng hîp t¨ng nguyªn,vËt liÖu kÓ trªn, trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng cßn cã thÓ cã c¸c tr−êng hîp t¨ng kh¸c nh− sau: + T¨ng do ph¸t hiÖn thõa qua kiÓm kª: Nî TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ trÞ vËt liÖu thõa Cã TK 632: gi¸ trÞ vËt liÖu thõa trong ®Þnh møc ®−îc ghi gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 3381: gi¸ trÞ vËt liÖu thõa ch−a râ nguyªn nh©n, chê xö lý + T¨ng do cÊp ph¸t, nhËn vèn gãp cña c¸c thµnh viªn: Nî TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu t¨ng Cã TK 411: ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh + T¨ng do nhËn viÖn trî, nhËn biÕu tÆng: Nî TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËn viÖn trî, biÕu tÆng Cã TK 711: ghi t¨ng thu nhËp kh¸c + T¨ng do thu håi vèn gãp liªn doanh: Nî TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ trÞ vèn gãp thu håi b»ng vËt liÖu Cã TK 222: ghi gi¶m vèn gãp liªn doanh ®T thu håi + §¸nh gi¸ t¨ng nguyªn, vËt liÖu: Nî TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ trÞ vËt liÖu chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i Cã TK 412: chªnh lÖch t¨ng 1.3.3 KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô gi¶m nguyªn, vËt liÖu Còng nh− trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng, nguyªn, vËt liÖu gi¶m chñ yÕu do sö dông cho cung cÊp c¸c dÞch vô viÔn th«ng -c«ng nghÖ th«ng tin. Ngoµi ra, cßn cã thÓ gi¶m do xuÊt gãp vèn, xuÊt tr¶ l−¬ng, tr¶ th−ëng... Mäi tr−êng hîp gi¶m nguyªn, vËt liÖu kÕ to¸n ®Òu ghi gi¸ thùc tÕ ë bªn Cã cña tµi kho¶n 152 - “ Nguyªn liÖu, vËt liÖu”. Cô thÓ nh− sau: - Gi¶m vËt liÖu do xuÊt sö dông cho s¶n xuÊt - kinh doanh, cung cÊp c¸c lo¹i dÞch vô: Khi xuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt - kinh doanh, c¨n cø vµo môc ®Ých xuÊt dïng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 136381 (chi tiÕt ®¬n vÞ cÊp d−íi): XuÊt nguyªn, vËt liÖu cÊp cho ®¬n vÞ cÊp d−íi Nî TK 641, 642: xuÊt dïng phôc vô cho b¸n hµng, qu¶n lý doanh nghiÖp 17 Khãa luËn tèt nghiÖp Nî TK 241: Cã TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu): Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 xuÊt cho XDCB hoÆc söa ch÷a TSC§ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng - Gi¶m do xuÊt thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: Khi xuÊt vËt liÖu ®Ó thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn, gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt thuª chÕ biÕn vµ chi phÝ ®−îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh qua tµi kho¶n 154 - “ Chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh dë dang”: Nî TK 154 ( chi tiÕt thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn): Cã TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn ®−îc ph¶n ¸nh nh− sau: Nî TK 154 (chi tiÕt thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn): Nî TK 1331: Cã TK 331, 334, 338, 111, 112…: thuÕ GTGT ®Çu vµo ®−îc khÊu trõ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn - C¸c tr−êng hîp gi¶m kh¸c: + Gi¶m do xuÊt tr¶ l−¬ng, tr¶ th−ëng cho ng−êi lao ®éng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña vËt liÖu xuÊt tr¶: Nî TK 632: gi¸ vèn hµng xuÊt tr¶ l−¬ng, tr¶ th−ëng Cã TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu): ghi gi¶m gi¸ vèn vËt liÖu xuÊt tr¶ l−¬ng, tr¶ th−ëng + Gi¶m vËt liÖu do ph¸t hiÖn qua kiÓm kª, c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vËt t−, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña vËt liÖu thiÕu trong ®Þnh møc vµ thiÕu ch−a râ nguyªn nh©n, chê xö lý: Nî TK 632: gi¸ trÞ vËt liÖu thiÕu trong ®Þnh møc Nî TK 1381: gi¸ trÞ vËt liÖu thiÕu ch−a râ nguyªn nh©n, chê xö lý Cã TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ trÞ vËt liÖu bÞ thiÕu t¹i kho + Gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu, phÇn chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸, kÕ to¸n ghi: Nî TK 412: phÇn chªnh lÖch gi¶m gi¸ trÞ do ®¸nh gi¸ l¹i Cã TK 152 ( chi tiÕt vËt liÖu): phÇn chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu 1.4 KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng 18 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu ®ßi hái ph¶n ¸nh c¶ vÒ gi¸ trÞ, sè l−îng, chÊt l−îng tõng thø vËt t− theo tõng kho vµ tõng ng−êi phô tr¸ch vËt chÊt. Trong thùc tÕ hiÖn nay, cã 3 ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt t− d−íi ®©y: Ph−¬ng ph¸p më thÎ song song Ph−¬ng ph¸p thÎ song song lµ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt t− mµ ë kho vËt t− vµ bé phËn kÕ to¸n vËt t− ®Òu sö dông thÎ, ë kho sö dông thÎ kho, ë bé phËn kÕ to¸n vËt t− th× sö dông thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t−. V× thÕ, ph−¬ng ph¸p nµy gäi lµ ph−¬ng ph¸p thÎ song song. Ph−¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong tr−êng hîp doanh nghiÖp dïng gi¸ mua thùc tÕ ®Ó ghi chÐp kÕ to¸n vËt t− tån kho. C«ng viÖc cô thÓ ë tõng bé phËn nh− sau: + ë kho: Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt t− vÒ mÆt sè l−îng. Mçi chøng tõ ghi mét dßng vµo thÎ kho. ThÎ kho ®−îc më cho tõng danh ®iÓm vËt t−. + T¹i phßng kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n më thÎ kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng danh ®iÓm vËt t− t−¬ng øng víi thÎ kho më ë kho. ThÎ nµy cã néi dung t−¬ng tù thÎ kho, chØ kh¸c lµ theo dâi c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, khi nhËn ®−îc c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho do thñ kho chuyÓn tíi, nh©n viªn kÕ to¸n vËt t− ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµo thÎ kho vµ tÝnh ra tiÒn. Sau ®ã lÇn l−ît ghi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t− cã liªn quan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t− theo tõng danh ®iÓm vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho. S¬ ®å 01: kÕ to¸n chi tiÕt vËt t− theo ph−¬ng ph¸p thÎ song song PhiÕu nhËp kho ThÎ kho ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t− B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho vËt t− PhiÕu xuÊt kho Ghi chó: KÕ to¸n tæng hîp : Ghi hµng ngµy 19 Khãa luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Thïy Linh _ K17-KT1 : Quan hÖ ®èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng Ph−¬ng ph¸p sæ sè d−: Ph−¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho nh÷ng doanh nghiÖp sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt vËt t− tån kho. C«ng viÖc cña tõng bé phËn theo ph−¬ng ph¸p nµy lµ: + T¹i kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng vËt t− gièng nh− ph−¬ng ph¸p thÎ song song. §Þnh kú, sau khi ghi thÎ kho, thñ kho ph¶i tËp hîp toµn bé chøng tõ nhËp kho, xuÊt kho theo tõng danh ®iÓm vËt t− quy ®Þnh. Sau ®ã, lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ nép cho kÕ to¸n vËt t− kÌm theo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vËt t−. Ngoµi ra, thñ kho cßn ph¶i ghi sè l−îng vËt t− tån kho cuèi th¸ng theo tõng danh ®iÓm vËt t−. Sæ sè d− ®−îc kÕ to¸n më cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m, tr−íc ngµy cuèi th¸ng, kÕ to¸n giao cho thñ kho ®Ó ghi vµo sæ. Ghi xong thñ kho ph¶i göi vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ tÝnh thµnh tiÒn. + Phßng kÕ to¸n: ®Þnh kú, nh©n viªn kÕ to¸n vËt t− ph¶i xuèng kho ®Ó h−íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp thÎ kho cña thñ kho vµ thu nhËn chøng tõ. Khi nhËn ®−îc chøng tõ, kÕ to¸n kiÓm tra vµ tÝnh gi¸ chøng tõ (theo gi¸ h¹ch to¸n ), tæng céng sè tiÒn vµ ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ. §ång thêi, ghi sè tiÒn võa tÝnh ®−îc cña tõng nhãm vËt t− (nhËp riªng, xuÊt riªng ) vµo b¶ng lòy kÕ nhËp, xuÊt, tån kho vËt t−. B¶ng nµy ®−îc më cho tõng kho, mçi kho mét tê, ®−îc ghi trªn c¬ së c¸c phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt vËt t−. TiÕp ®ã, céng sè tiÒn nhËp, xuÊt trong th¸ng vµ dùa vµo sè d− ®Çu th¸ng ®Ó tÝnh ra sè d− cuèi th¸ng cña tõng nhãm vËt t− ®Ó ghi vµo b¶ng lòy kÕ nhËp, xuÊt, tån kho vËt t−. Sè d− trªn b¶ng nµy ®−îc dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sè d− trªn sæ sè d−. S¬ ®å 02: kÕ to¸n chi tiÕt vËt t− theo ph−¬ng ph¸p sæ sè d− PhiÕu nhËp kho PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp 20
- Xem thêm -