Tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh thép an thịnh

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu BÊt kú mét quèc gia nµo muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Òu ph¶i quan t©m vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t¹o vèn cho nÒn kinh tÕ. §ã lµ mÊu chèt cña qu¸ tr×nh t¨ng trëng. TiÕn tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ - c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ang ®Æt níc ta vµo mét giai ®o¹n mµ ®ång vèn ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt nhÊt ®èi víi chñ tr¬ng ®Èy lïi nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa so víi c¸c níc kh¸c ®ßi hái ph¶i cã sù u tiªn ®Çu t ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i... TÊt c¶ nh÷ng viÖc ®Çu t nµy cÇn ph¶i cã mét nguån vèn lín mµ thêi gian thu håi vèn l¹i l©u, chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. Bëi vËy kh«ng mét c¸ nh©n nµo d¸m ®øng ra bá vèn vµo nh÷ng c«ng tr×nh nh vËy. V× sù nghiÖp c¶i t¹o ®Êt níc, v× môc tiªu x· héi chÝnh phñ s½n sµng ®øng ra ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy. Song ng©n s¸ch cßn eo hÑp, th©m hôt nhiÒu, ®ång vèn cÊp ph¸t l¹i thêng kh«ng hiÖu qu¶ nªn nÕu chØ cã chÝnh phñ bá vèn ®Çu t th× kh«ng biÕt ®Õn bao giê ®Êt níc ta m¬Ý bíc qua ®îc thêi kú qu¸ ®é ®Ó tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®óng víi nghÜa cña nã. HÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn nãi riªng ®· gi÷ mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc cung cÊp vèn cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®Êt níc . Huy ®éng vèn ®· khã, sö dông vèn hiÖu qu¶ cßn khã h¬n. Mét yªu cÇu cã tÝnh nguyªn t¾c ®èi víi ng©n hµng trong ho¹t ®éng ®Çu t tÝn dông lµ ph¶i xem xÐt lùa chän nh÷ng dù ¸n ®Çu t thùc sù cã hiÖu qu¶, võa mang l¹i lîi Ých cho nÒn kinh tÕ x· héi l¹i võa ®¶m b¶o lîi nhuËn cho ng©n hµng. Víi ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn chøc n¨ng chñ yÕu lµ tµi trî cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong cho vay c¸c dù ¸n ph¸t triÓn l¹i cµng ®îc ®Ò cao vµ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu ®Ó lµm sao võa an toµn l¹i võa sinh lêi. ChÝnh v× vËy, trong suèt thêi gian thùc tËp ë chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Thanh Tr× trùc thuéc chi nh¸nh Hµ néi, t«i ®· tËp trung vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay dù ¸n ph¸t triÓn t¹i Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Hµ néi, chi nh¸nh Thanh tr×" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung cña chuyªn ®Ò bao gåm 03 ch¬ng: Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ cho vay dù ¸n ph¸t triÓn t¹i ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Ch¬ng II: HiÖu qu¶ cho vay c¸c dù ¸n ph¸t triÓn t¹i Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn chi nh¸nh Thanh tr×. Ch¬ng III: Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vÒ hiÖu qu¶ cho vay dù ¸n ph¸t triÓn vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay dù ¸n ph¸t triÓn t¹i ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Hµ Néi - chi nh¸nh Thanh Tr×. Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò kh«ng ph¶i lµ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u mµ trªn c¬ së häc hái qua s¸ch vë, qua c¸c thÇy, c« vµ ba th¸ng thùc tËp t¹i chi nh¸nh Thanh Tr× t«i muèn nh×n nhËn l¹i nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ mµ ng©n ®· lµm. Trªn c¬ së ®ã kÕ thõa nh÷ng u ®iÓm vµ söa ®æi bæ sung nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ ®Ó hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®îc tèt h¬n thùc sù lµ ®ßn bÈy ®Èy nhanh tiÕn tr×nh ®æi míi ®Êt níc. Qua bµi viÕt nµy t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Th¶o, chÞ NguyÔn ThÞ Sinh trëng phßng kinh doanh Ng©n hµng vµ chÞ NguyÔn ThÞ Ph¬ng phã gi¸m ®èc ®· hÕt lßng tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Do sù hiÓu biÕt vµ thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc ®Ó t«i hoµn thiÖn tèt h¬n, ®Çy ®ñ h¬n cho ®Ò ¸n tèt nghiÖp cña m×nh. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn: TrÇn M¹nh Hµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ cho vay dù ¸n ph¸t triÓn t¹i NH§T vµ ph¸t triÓn I. Vai trß cña NH§T vµ Ph¸t triÓn trong viÖc tµi trî cho dù ¸n ph¸t triÓn 1. Vai trß cña dù ¸n ph¸t triÓn 1.1. Kh¸i niÖm dù ¸n ph¸t triÓn Dù ¸n ®Çu t cã thÓ ®îc xem xÐt tõ nhiÒu gãc ®é. VÒ mäi h×nh thøc dù ¸n lµ mét tËp hå s¬ tµi liÖu tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng vµ chi phÝ theo mét kÕ ho¹ch ®Ó ®¹t ®îc n«ng nghiÖp kÕt qu¶ vµ thùc hiÖn ®îc n«ng nghiÖp môc tiªu nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. Trªn gãc ®é qu¶n lý, dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô qu¶n lý viÖc sö dông vèn, vËt t, lao ®éng ®Ó t¹o ra c¸c kÕt qu¶ kinh tÕ tµi chÝnh trong mét thêi gian dµi. Trªn gãc ®é kÕ ho¹ch ho¸, dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô thÓ hiÖn kÕt qu¶ chi tiÕt cña mét c«ng cuéc ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, lµm tiÒn ®Ò cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ tµi trî dù ¸n ®Çu t lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ riªng biÖt nhá nhÊt trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ nãi chung. XÐt vÒ mÆt néi dung, dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp riªng biÖt n«ng nghiÖp ho¹t ®éng ®Çu t, v¹ch chÝnh s¸ch x©y dùng thÓ chÕ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m thùc hiÖn mét hay mét nhãm môc tiªu ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian ®· x¸c ®Þnh. Nh vËy, mét dù ¸n cã thÓ bao gåm mét vµi hoÆc tÊt c¶ 5 yÕu tè sau ®©y: + §Çu t vèn vµo c¸c c«ng tr×nh d©n dông, vµo trang thiÕt bÞ hoÆc c¶ hai (gäi lµ g¹ch vµ võa cña dù ¸n). + Cung cÊp c¸c dÞch vô thiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng nghÖ, gi¸m s¸t thi c«ng, c¶i tiÕn c¸ch ®iÒu hµnh vµ b¶o dìng. + Cñng cè c¸c tæ chøc ®Þa ph¬ng cã liªn quan ®Õn thùc hiÖn vµ ®iÒu hµnh dù ¸n kÓ c¶ ®µo t¹o nh÷ng ngêi qu¶n lý vµ biªn chÕ t¹i ®Þa ph¬ng. + C¶i tiÕn c¸c chÝnh s¸ch nh chÝnh s¸ch gi¸ c¶, trî cÊp thu håi chi phÝ t¸c ®éng ®Õn viÖc thùc hiÖn dù ¸n vµ mèi quan hÖ gi÷a dù ¸n víi ngµnh cïng víi nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn réng lín h¬n cña ®Êt níc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + X©y dùng kÕ ho¹ch nh»m thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nãi trªn nh»m thùc hiÖn môc tiªu dù ¸n trong thêi gian quy ®Þnh. Dù ¸n ph¸t triÓn thùc chÊt còng lµ mét dù ¸n ®Çu t, ®îc tµi trî bëi c¸c chÝnh phñ c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu lín mang tÝnh chÊt toµn quèc hay toµn cÇu, nh÷ng môc tiªu nµy cã thÓ lµ môc tiªu x· héi còng cã thÓ lµ nh÷ng môc tiªu kinh tÕ hoÆc kinh tÕ - x· héi. C¸c dù ¸n ph¸t triÓn thêng ph¶i cã vèn lín, thêi gian dµi, nÕu xÐt vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ th× kh¸ thÊp hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n nµy ®em l¹i chñ yÕu mang tÝnh chÊt ph¸t triÓn ®Êt níc, mang tÝnh chÊt x· héi v× thÕ rÊt khã ®o lêng ®îc. C¸c dù ¸n ph¸t triÓn nÕu ®îc thùc hiÖn th× nã ®em l¹i lîi Ých chung cho toµn x· héi, cho c¶ céng ®ång, chÝnh v× vËy, víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t nh thÕ ®ßi hái ph¶i cã sù tµi trî cña chÝnh phñ, cña c¸c tæ chøc ph¸t triÓn kinh tÕ, c¸c tæ chøc x· héi trªn thÕ giíi th× míi thùc hiÖn ®îc bëi kh«ng mét c¸ nh©n nµo ®ñ søc lµm ®îc. §iÒu nµy rÊt dÔ hiÓu v× c¸c c¸ nh©n khã cã thÓ cã ®îc sè vèn lín vµ nÕu cã khi hä ®Çu t th× môc tiªu ®Çu tiªn lµ lîi nhuËn mµ hä cã thÓ cã ®îc tõ viÖc ®Çu t nhanh nhÊt vµ nhiÒu nhÊt.Chóng ta ®· biÕt r»ng trong lîi Ých tËp thÓ lu«n ph¶i cã lîi Ých c¸ nh©n. H¬n thÕ n÷a nh÷ng dù ¸n ph¸t triÓn nÕu tÝnh theo chi phÝ trªn thÞ trêng th× thêng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. Víi sù tµi trî cña chÝnh phñ, cña c¸c tæ chøc sÏ lµm gi¶m chi phÝ cña dù ¸n, lµm t¨ng thu nhËp vµ tõ ®ã ®em l¹i tÝnh kh¶ thi cho dù ¸n. 1.2. Vai trß cña dù ¸n ph¸t triÓn Ho¹t ®éng ®Çu t v«n (gäi t¾t lµ ®Çu t) lµ qu¸ t×nh sö dông vèn ®Çu t nh»m t¸i s¶n xuÊt ®¬n gi¶n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ nãi chung cña ®Þa ph¬ng cña ngµnh vµ cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô nãi riªng. Ho¹t ®éng ®Çu t cã nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt sau ®©y: + Thêi gian kÓ tõ khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh mét c«ng cuéc ®Çu t cho ®Õn khi thµnh qu¶ cña c«ng cuéc ®Çu t ®ã ph¸t huy t¸c dông ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ x· héi ph¶i kÐo dµi trong nhiÒu n¨m. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Sè tiÒn cÇn ®Ó chi phÝ cho mét c«ng cuéc ®Çu t kh¸ lín vµ ph¶i n»m khª ®äng, kh«ng vËn ®éng suèt qu¸ tr×nh ®Çu t. + C¸c thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t còng do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®©y vµ cã thÓ ®îc sö dông trong nhiÒu n¨m, ®ñ ®Ó l¹i c¸c lîi Ých thu ®îc t¬ng øng vµ lín h¬n nh÷ng chi phÝ ®· bá ra trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t, chØ cã nh vËy c«ng cuéc ®Çu t míi ®îc coi lµ hiÖu qu¶ . + NhiÒu thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t cã gi¸ trÞ sö dông hµng tr¨m ngµn n¨m nh c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ trªn thÕ giíi. + C¸c thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, kiÕn tróc nh c¸c nhµ m¸y, hÇm má, c«ng tr×nh thuû ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, ®êng x¸ cÇu cèng, bÕn c¶ng. §Ó ®¶m b¶o mäi c«ng cuéc ®Çu t ®îc thuËn lîi, ®¹t môc tiªu mong muèn, ®em l¹i hiÖu q¶u kinh tÕ x· héi cao th× tríc khi bá vèn ph¶i lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ. Cã nghÜa lµ ph¶i xem xÐt tÝnh to¸n toµn diÖn c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ kü thuËt, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i trêng x· héi, ph¸p lý...cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ ph¶i dù ®o¸n c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh sÏ x¶y ra trong qu¸ tr×nh kÓ tõ khi thùc hiÖn ®Çu t ®Õn khi kÕt thóc sù ph¸t huy t¸c dông ( theo dù kiÕn trong d©n) cã ¶nh hëng ®Õn sù thµnh bÞa cña c«ng cuéc ®Çu t. Mäi sù xem xÐt, tÝnh to¸n vµ chuÈn bÞ ®îc thÓ hiÖn trong dù ¸n ®Çu t.Cã thÓ nãi, dù ¸n ®Çu t (®îc so¹n th¶o tèt) lµ kim chØ nam lµ c¬ së v÷ng ch¾c, lµ tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng cuéc ®Çu t ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mong muèn. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s«i ®éng vµ träng t©m cña nã lu«n lu«n thay ®æi, c¸ch tiÕp cËn dù ¸n ®øng v÷ng nh mét ph¬ng ph¸p ®· t«i luyÖn ®Ó qu¶n lý viÖc sö dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn quan träng. C¸ch tiÕp cËn nµy ®· gióp c¸c níc ®ang ph¸t triÓn h×nh thµnh nh÷ng tæ chøc v÷ng ch¾c ®Ó lµm cho kinh tÕ t¨ng trëng trong trËt tù, thùc hiÖn nh÷ng ®æi míi chÝnh s¸ch cÇn thiÕt lµm cho c¸c dù ¸n ®¹t kÕt qu¶ tèt vµ ®Ó tiÕn hµnh nh÷ng h¹ng môc ®Çu t cã nghiªn cøu thiÕt kÕ ®óng ®¾n, kh¶ thi vÒ tµi chÝnh vµ cã c¨n cø kinh tÕ. C¸ch tiÕp cËn theo dù ¸n rÊt khíp víi quan ®iÓm thùc dông trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ngµy cµng t¨ng lªn ë nhiÒu níc hiÖn nay. Céng ®ång quèc tÕ ®· hiÓu biÕt nhiÒu vµ c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®· hiÓu râ lµ kh«ng thÓ cã mét Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¬n thuèc hay mét khu«n mÉu duy nhÊt nµo vît qua ®îc c¸c vÊn ®Ò cña sù chËm ph¸t triÓn. Ngµy nay sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®îc nhËn thøc lµ mét qu¸ tr×nh häc tËp kinh nghiÖm l©u dµi, chËm r·i vµ nhiÒu khi ®au xãt. TÝnh phøc t¹p vµ mèi quan hÖ lÉn nhau trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i ®· b¾t buéc c¸c nhµ v¹ch chÝnh s¸ch ph¶i rÌn luyÖn vµ ph¶i cã ®Çu ãc thùc tÕ. NhËn xÐt nµy cµng ®îc cñng cè do nh÷ng bíc th¨ng trÇm gÇn ®©y cña c¸c níc suy tho¸i c¾t gi¶m viÖn trî vµ khñng ho¶ng nî nÇn thay vµo viÖc x©y dùng nh÷ng m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung rÊt c«ng phu ngêi ta ®· tËp trung søc lùc vµo 2 ph¬ng tiÖn s¬ cÊp trong tÇm kiÓm so¸t cña hä ®Ó chØ ®¹o qu¸ tr×nh t¨ng trëng. + Mét ch¬ng tr×nh ®Çu t ®óng ®¾n trong khu vùc nhµ níc, ph©n bè c¸c nguån lùc hiÕm hoi cho nh÷ng yªu cÇu u tiªn nhÊt cña nhµ níc. + Vµ m«i trêng chÝnh s¸ch hÊp dÉn nh÷ng øng xö cña c¸c c¸ nh©n, c¸ tæ chøc vµ trong khu vùc nhµ níc lÉn t nh©n- §iÒu nhÊn m¹nh ë ®©y lµ cÇn ph¶i thùc tiÔn, chø kh«ng gi¸o ®iÒu, võa lµm võa häc, sö dông nh÷ng c¸i cã t¸c dông vµ bá nh÷ng c¸i kh«ng t¸c dông. §iÒu nµy ngµy cµng tá ra ®óng ®¾n trong c¸c nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ h¹ch to¸n tËp trung còng nh theo c¬ chÕ thÞ trêng. Trong bèi c¶nh nµy, c¸ch tiÕp cËn theo dù ¸n tá ra lµ mét c«ng cô linh ho¹t, cã Ých kh«ng kÓ lµ níc ®ã thuéc hÖ thèng nµo, cã lo¹i h×nh chÝnh phñ nµo vµ ®ang ë trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nµo (t¨ng ph¸t triÓn ). Nh vËy, chÝnh phñ ®· thùc hiÖn c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc th«ng qua c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. NÕu nh kh«ng cã c¸c dù ¸n ph¸t triÓn mµ chØ cã c¸c dù ¸n th¬ng m¹i th× chóng ta thö h×nh dung xem ®iÒu g× sÏ x¶y ra: mét nÒn kinh tÕ víi c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, kh«ng trêng häc, bÖnh viÖn, mét ®Êt níc mµ tµi nguyªn bÞ c¹n kiÖt, m«i trêng, bÞ ph¸ huû, mét x· héi mµ ngêi giµu ngµy cµng giµu, ngêi nghÌo ngµy cµng nghÌo ®i... Víi nh÷ng dù ¸n ph¸t triÓn cña m×nh, chÝnh phñ ®a ®Êt níc ho¹t ®éng linh ho¹t theo ®óng quü ®¹o, ®iÒu khiÓn ®îc nh÷ng ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ ®Õn ®óng môc tiªu ®· ®Ò ra. NÕu kh«ng, nh÷ng lîi Ých cña toµn x· héi sÏ bÞ chµ ®¹p bëi c¸c lîi Ých c¸ nh©n. §èi víi nh÷ng níc kÐm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn th× dù ¸n ph¸t triÓn l¹i cµng cã ý nghÜa. C¸c dù ¸n ph¸t triÓn kh«ng chØ gióp chÝnh phñ c¸c níc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nµy thùc hiÖn ®îc c¸c ch¬ng tr×nh ®Çu t ®óng ®¾n ph©n bæ c¸c nguån lùc khan hiÕm vµo nh÷ng lÜnh vùc u tiªn mµ cßn lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó chÝnh phñ kªu gäi sù gióp ®ì tµi trî cña c¸c chÝnh phñ, c¸c tæ chøc trªn toµn thÕ giíi gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt níc. Nh÷ng níc kÐm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn cã rÊt nhÒu c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn nhng do ng©n s¸ch h¹n hÑp, kh¶ n¨ng tµi chÝnh thÊp do ®ã cÇn ph¶i tranh thñ ®îc c¸c nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc trªn thÕ giíi cho c¸c dù ¸n cña m×nh khi mµ môc tiªu cña c¸c dù ¸n ®ã phï hîp víi môc tiªu cña c¸c tæ chøc nµy. Tùu chung l¹i, quan niÖm dù ¸n ph¸t triÓn ®· cung cÊp mét c¸ch tiÕp cËn cã hÖ thèng vµ ph¬ng ph¸p ®Ó ph©n tÝch vµ qu¶n lý mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng ®Çu t. 2. Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn víi vai trß tµi trî cho dù ¸n ph¸t triÓn Trªn thÕ giíi, ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ®îc h×nh thµnh tõ nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ nguån vèn trung vµ dµi h¹n. T¹i c¸c níc kÐm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ vèn trung vµ dµi h¹n rÊt lín, song hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i (c¸c thÓ chÕ tµi chÝnh chñ yÕu ë c¸c níc kÐm ph¸t triÓn) l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng t×m kiÕm, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ngµy. §Çu t cña ng©n s¸ch nhµ níc th× l¹i thêng rÊt nhá do c¸c kho¶n th©m hôt g©y ra; thÞ trêng chøng kho¸n kÐm ph¸t triÓn hoÆc kh«ng cã. Do vËy cÇn t×m kiÕm mét thÓ chÕ tµi chÝnh nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ vèn trung vµ dµi h¹n cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Ng©n hµng ph¸t triÓn ra ®êi ®¸p øng c¸c môc tiªu x· héi trong tµi trî vèn trung vµ dµi h¹n sù khan hiÕm vÒ nguån vèn trung vµ dµi h¹n lµm cho gi¸ c¶ cña nguån tiÒn naú rÊt ®¾t. V× vËy kh«ng thÓ tµi trî cho c¸c dù ¸n dµi h¹n cã tû lÖ sinh lêi thÊp song l¹i ®ãng vai trß rÊt quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ. T×nh tr¹ng nµy buéc nhµ níc ph¶i n¾m quyÒn ph©n phèi tÝn dông theo l·i suÊt nhÊt ®Þnh cho nh÷ng lÜnh vùc nh÷ng ngµnh nghÒ cÇn ®îc u tiªn. Bªn c¹nh ®ã ®· cã nh÷ng dù ¸n mµ nhµ níc muèn thay ®æi nh mét bé phËn cña chiÕn lîc ph¸t triÓn song laÞ ®îc tµi trî b»ng nguån vèn vay v× cã nh vËy míi cã hiÖu qu¶ h¬n lµ cÊp ph¸t b»ng ng©n s¸ch nhµ níc. Ng©n hµng ph¸t triÓn ®· tµi trî cho nh÷ng dù ¸n nh vËy víi sù tham gia cña nhµ níc. Ng©n hµng ph¸t triÓn ®· tµi trî cho nh÷ng dù ¸n nh vËy víi sù tham gia cña nhµ níc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ng©n hµng ph¸t triÓn ra ®êi lµ sù ®ßi hái kh¸ch quan vÒ nguån vèn trung vµ dµi h¹n. Ng©n hµng ph¸t triÓn lµ mét tæ chøc kinh doanh nh»m môc tiªu lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn. Ng©n hµng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cã lîi nhuËn cã nghÜa lµ nh÷ng kho¶n cho vay cña ng©n hµng thùc sù cã hiÖu qu¶, nÕu ng©n hµng cã ®îc lîi nhuËn th× chøng tá r»ng nã cã kh¶ n¨ng tµi trî cho c¸c dù ¸n vµ cã thÓ dïng nhiÒu tiÒn h¬n cho c¸c dù ¸n v× thÕ NHTP coi chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh nh mét nh©n tè b¶o ®¶m sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. Cßn môc tiªu ph¸t triÓn thÓ hiÖn sù tµi trî cña ng©n hµng ®èi víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. NÕu ng©n hµng cã mét dù ¸n lµnh m¹nh nã sÏ t¹o ra sù phï hîp gi÷a môc tiªu quèc gia vµ môc tiªu cña Ng©n hµng. Cßn Ng©n hµng ®Çu t cã nguån gèc tõ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ra ®êi víi vai tr× t×m kiÕm c¸c nguån tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n, thóc ®Èy thÞ trêng chøng kho¸n vµ c¸c c«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn, qu¶n lý c¸c doanh môc ®Çu t cho kh¸ch hµng, t vÊn tµi chÝnh cho c¸c dÞch vô kh¸c. Nãi chung, NH§T vµ ph¸t triÓn ra ®êi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ nguån vèn lín, thêi gian sö dông vèn dµi, hay nãi c¸ch kh¸c lµ tµi trî cho c¸c dù ¸n mµ trong ®ã c¸c dù ¸n ph¸t triÓn lµ mét ®èi täng quan träng, chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng nµy. NH§T vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ra ®êi kh«ng gièng nh c¸c NH§T vµ ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, ®ã lµ mét ®iÒu dÔ hiÓu bëi v× lóc ®ã chóng ta cha cã mét hÖ thèng ng©n hµng nµo c¶ mµ nã ®îc thµnh lËp víi vai trß ®¹i diÖn cho chÝnh phñ víi nhiÖm vô cÊp ph¸t vèn x©y dùng ®Êt níc khi giµnh ®éc lËp tiÕn lªn CNXH .Do ®ã NH§T vµ PTVN cha cã ®Çy ®ñ tÝnh chÊt nh mét NH§T vµ ph¸t triÓn. Cã nghÜa lµ NH§T vµ PTVN cÊp ph¸t vèn cho vay b»ng nguån cung cÊp ng©n s¸ch nhµ níc cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng , c¶i t¹o ®Êt níc theo chØ ®Þnh cña chÝnh phñ, môc tiªu lîi nhuËn hÇu nh kh«ng cã, ng©n hµng lµ bé phËn ®ãng vai trß thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ trong lÜnh vùc cung cÊp qu¶n lý vèn cho nÒn kinh tÕ . §Õn n¨m 1990 Héi ®ång nhµ níc ban hµnh hai ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng t¸ch hÖ thèng Ng©n hµng thµnh hai bé phËn: Ng©n hµng trung ¬ng lµ ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam cã chøc n¨ng qu¶n lý trong lÜnh vùc vÒ tiÒn tÖ vµ hÖ thèng c¸c NHTM, NH§T vµ ph¸t triÓn, c«ng ty tµi chÝnh, hîp t¸c x· tÝn dông cã chøc n¨ng kinh doanh tÝn dông díi sù qu¶n lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña NHNN ViÖt Nam khi ®ã NH§T & PTVN ®· chñ ý tíi lîi nhuËn thùc sù cña ng©n hµng. Song cho ®Õn n¨m 1997, khi mµ nhiÖm vô cÊp ph¸t vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n chuyÓn sang cho tæng côc ®Çu t, NH§T & PTVN míi thùc sù bíc vµo th¬ng trêng. Vµ tõ ®©y NH§T vµ PTVN ho¹t ®éng nh mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ víi môc tiªu lîi nhuËn vµ môc tiªu ph¸t triÓn. II. Mét vµi chØ tiªu c¬ b¶n ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cho vay dù ¸n ph¸t triÓn t¹i NH§T & PT 1. Thùc hiÖn t«t quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ph¸t triÓn. 1.1.V× sao ph¶i thÈm ®Þnh dù ¸n ph¸t triÓn trong ng©n hµng Cho vay lµ mét nghiÖp vô ng©n hµng cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét ng©n hµng. Cho nªn ë bÊt kú mét thêi kú nµo, bèi c¶nh nµo, bèi c¶nh nµo yªu cÇu c¬ b¶n cña tÝn dông ng©n hµng vÉn lµ "hiÖn thùc kh¶ thi vµ hiÖu qu¶". Víi NH§T & PT, ho¹t ®éng cho vay c¸c dù ¸n ph¸t triÓn lµ phÇn lín (chøc n¨ng vèn cã cña nã) v× thêi gian cho vay dµi, mãn vay lín nªn sù rñi ro mãn vay cao h¬n rÊt nhiÒu so víi NHTM kh¸c. ChÝnh v× vËy, tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay mét dù ¸n ng©n hµng ph¶i xem xÐt mét c¸ch kü lìng hiÖu qu¶ cña dù ¸n, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n ®Ó h¹n chÕ rñi ro vµ ®¶m b¶o lîi nhuËn cho ng©n hµng. a. H¹n chÕ rñi ro: Víi t c¸ch lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ, ng©n hµng cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ "nhËn tiÒn göi ®Ó cho vay" cã nghÜa dïng tiÒn cña ngêi nµy cho ngêi kh¸c vay do ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn vay lµ tiªu chuÈn quan t©m hµng ®Çu cña ng©n hµng. Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó cïng ph¸t triÓn, song cã nh÷ng kh¸ch hµng cña ng©n hµng kh«ng ®¸p øng ®îc nghÜa vô tr¶ nî theo nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn lµm gi¶m kh¶ n¨ng b¶o toµn vèn tÝn dông cña ng©n hµng. NÕu ng©n hµng xem xÐt thËn träng qu¸ tr×nh cho vay vµ kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶, sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých th× sÏ hoµn tr¶ tiÒn vay ®óng thêi h¹n, Ng©n hµng sÏ cã tiÒn thanh to¸n cho ngêi göi tiÒn tr¸nh sù vì nî cña ng©n hµng. Nhng trong cuéc sèng mÊy ai häc ®îc ch÷ "ngê", nî qu¸ h¹n trong c¸c ng©n hµng ngµy mét t¨ng trong ®ã nî qu¸ h¹n trªn mét n¨m, nî khã ®ßi, nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi chiÕm tû lÖ lín. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Rñi ro tiÒm Èn trong sè d nî kh«ng cã vÊn ®Ò còng rÊt cao. Nhng sè d nî tëng chõng nh b×nh thêng mµ l¹i Èn chøa nhiÒu vÊn ®Ò kh«ng b×nh thêng, kh«ng ®óng quy chÕ, luËt ph¸p nh: + Sè d nî ®ã ®· ®îc gia h¹n nhiÒu lÇn thËm chÝ nhiÒu h¬n kú h¹n cho vay lÇn ®Çu. + Sè d nî ®ã ®· ®îc ®ßi nî nhiÒu lÇn. + Kh¸ch hµng dïng vèn vay ng©n hµng nµy tr¶ ng©n hµng kh¸c. + NhiÒu ng©n hµng cïng cho mét kh¸ch hµng víi cïng mét tµi s¶n thÕ chÊp mµ kh«ng biÕt. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m nhÊt hiÖn nay , nã b¸o hiÖu cho sù bÊt æn ®Þnh cña hÖ thèng ng©n hµng, nã lµm nh÷ng ai am hiÓu vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng ph¶i kinh hoµng. V× vËy, ®iÒu lµm ngêi ta lo l¾ng kh«ng chØ lµ sù chËm trÔ, sai hÑn trong viÖc tr¶ nî mµ lµ kh¶ n¨ng thu håi cña vèn vay cho nªn c«ng t¸c thÈm ®Þnh hay ph©n tÝch tÝn dông cµng ph¶i thËn träng. T×m nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn nh÷ng rñi ro chÝnh ë trªn ngêi ta thÊy r»ng: Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan nh m«i trêng kinh tÕ cha æn ®Þnh, s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng c¹nh tranh næi trªn thÞ trêng, hµng nhËp ngo¹i lµm cho c¸c doanh nghiÖp mau chãng thua lç, ph¸ s¶n, qu¶n lý nhµ níc cßn nhiÒu s¬ hë t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nh÷ng hµnh vi lõa ®¶o céng víi qu¶n lý kinh doanh cßn non kÐm ... th× nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh vÉn lµ: - Do quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n cßn s¬ sµi, ®¬n gi¶n, cha t×m ®îc gi¶i ph¸p tèi u dÉn ®Õn thiÕu nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. - ThiÕu n¨ng lùc ph©n tÝch vµ xö lý c¸c th«ng tin tÝn dông, gi¸m s¸t c¸c kho¶n cho vay, ®¸nh gi¸ cao tµi s¶n thÕ chÊp... - Do tæ chøc tÝn dông h¹ thÊp tiªu chuÈn cho vay, mÆc dï biÕt kho¶n vay nµy cã nhiÒu rñi ro, nhiÒu kho¶n bÊt lîi cã sù vi ph¹m nguyªn t¾c tÝn dông ®· ®Õn lóc chóng ta kh«ng thÓ chñ quan mµ ph¶i nhËn thøuc râ tÝnh phøc t¹p cña ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. §Ó cã ®îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n b»ng mét ch÷ ký trong kho¶nh kh¾c, c¸n bé tÝn dông vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn cho vay ph¶i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÕn hµnh mét lo¹t c¸c quyÒn cho vay ph¶i tiÕn hµnh mét lo¹t c¸c bíc rÊt phøc t¹p ®ã lµ "thÈm ®Þnh tÝn dông" víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn th× cµng khã kh¨n h¬n, v× tÊt c¶ ®Òu lµ nh÷ng dù ®o¸n vµ thÈm tra cho nh÷ng thêi ®iÓm trong t¬ng lai thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó h¹n chÕ rñi ro, b¶o toµn vèn vay t¹o ra mét m«i trêng kinh doanh tiÒn tÖ æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh lµ nÒn t¶ng gióp cho ng©n hµng ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu lîi nhuËn. b. §¶m b¶o lîi nhuËn ng©n hµng. Dù ¸n ®Çu t chØ lµ nh÷ng dù tÝnh, dù tr÷ nh÷ng yÕu tè sÏ x¶y ra trong t¬ng lai , bëi vËy kh«ng phØa ai còng nh×n nhËn ®îc hÕt tÊt c¶ mäi yÕu tè, ®Æc biÖt lµ nh÷ng bÊt tr¾c rñi ro cña dù ¸n. Dù ¸n ®îc nh×n nhËn theo nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau, cã thÓ ®èi víi trêng ph¸i nµy lµ hiÖu qu¶ nhng trêng ph¸i kh¸c l¹i kh«ng. Vµ víi ng©n hµng còng vËy, khi bá ®ång tiÒn ra th× h¶i xem xÐt lµ nã cã thu vÒ ®îc hay kh«ng, bëi nã trùc tiÕp ¶nh háng tíi lîi nhuËn cña ng©n hµng, nÕu mãn vay kh«ng hiÖu qu¶ th× thu vèn ®· khã chø ®õng nãi ®Õn chuyÖn thu l·i. NÕu kh«ng cã lîi nhuËn th× ng©n hµng khã mµ tån t¹i ®îc, bëi trong th¬ng trêng bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo th× lîi nhuËn vÉn lµ môc tiªu c¬ b¶n vµ cuèi cïng. V× lµ ngêi trùc tiÕp bá vèn nªn qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n hÕt søc lµ khã kh¨n, ®ßi hái nhµ ng©n hµng ph¶i cã c¸i nh×n tæng thÓ, ph¶i cã ãc ph¸n ®o¸n kh¸ chÝnh x¸c vµ logic chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n sÏ quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ë níc ta, trong nÒn kinh tÕ tËp trung, ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng chØ ®¬n thuÇn phôc vô c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh, ®ång thêi nhµ níc cha xem ng©n hµng lµ bé phËn kinh doanh ®éc lËp, dÉn ®Õn lîi nhuËn c¶u ng©n hµng kh«ng g¾n liÒn víi tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé ng©n hµng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, toµn bé hÖ thèng ng©n hµng chÞu sù qu¶n lý chÆt chÏ cña nhµ níc, lîi nhuËn phô thuéc vµo tiÒm n¨ng uy tÝn vµ søc c¹nh tranh cña ng©n hµng. V× vËy céng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®· ®îc coi träng vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. §¶m b¶o lîi nhuËn cho nhµ ng©n hµng, h¹n chÕ rñi ro kh«ng cã nghÜa lµ ®i ngîc víi lîi Ých kh¸ch hµng. ChÝnh kÕt qu¶ kinh doanh tèt ®Ñp cña kh¸ch hµng gióp cho ng©n hµng ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn h¹n chÕ rñi ro vµ ngîc l¹i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh tÝn dông cña ng©n hµng n»m trong giai ®o¹n kiÓm tra tríc quy tr×nh tÝn dông. Th«ng qua c¸c thêi biÓu thùc hiÖn dù ¸n lÞch tr×nh nhËn tiÒn vay vµ tr¶ nî ®îc dù trï trong dù ¸n ng©n hµng míi, cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc tõ chèi cho vay. Trong giai ®o¹n kiÓm tra tríc nµy, ng©n hµng ph¶i ®èi mÆt víi mét thø rñi ro mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp gäi lµ "lùa chän ®èi nghÞch", cã thÓ hiÓu n«m na, lµ sù lùa chän nhÇm kh¸ch hµng x¸c xuÊt x¶y ra rñi ro cµng lín nÕu ng©n hµng lÇn ®Çu tiªn cã giao dÞch víi kh¸ch hµng. Giai ®o¹n kiÓm tra tríc lµ hÕt søc quan träng, song c¸n bé tÝn dông kh«ng chØ dõng l¹i ë ®ã mµ ph¶i thùc hiÖn tiÕp giai ®o¹n kiÓm tra trong vµ sau khi cho vay. Qu¸ tr×nh nµy diÔn ra sau khi Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ®· ký kÕt hîp ®ång tÝn dông. Khi ®ã, ng©n hµng ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro gäi lµ "rñi ro ®¹o ®øc", nÕu nh sau ®ã c¸ch sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp theo híng kh«ng ®óng cam kÕt. C«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông nµy tríc hÕt v× lîi Ých b¶n th©n cña ng©n hµng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông vµ chèng rñi ro. Tuy nhiªn, trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n th× ngoµi viÖc xem xÐt c¸c lîi Ých vÒ kinh tÕ cßn ph¶i chó träng tíi c¸c lîi Ých vÒ x· héi ®¹t ®îc tõ c¸c dù ¸n ®Çu t. ChÝnh v× thÕ khi thÈm ®Þnh dù ¸n cßn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c lîi Ých kinh tÕ - x· héi vµ khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh cÇn x¸c ®Þnh râ nhu cÇu vay cña dù ¸n, vay nh thÕ nµo, kh¶ n¨ng c¸ch thøc tr¶ nî ra sao, c¸c lîi Ých ®¹t ®îc vµ nh÷ng rñi ro cã thÓ cã cña viÖc ®Çu t... 1.2. Néi dung thÈm ®Þnh: a. Nguyªn t¾c thÈm ®Þnh: - TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ mÆt chÝnh s¸ch . - TÝnh kh¶ thi vµ phï hîp vÒ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi. - TÝnh kh¶ thi vµ phï hîp vÒ m«i trêng, « nhiÔm vµ chèng « nhiÔm. - TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ c«ng nghÖ kü thuËt. - TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ tr×nh ®é qu¶n lý. - TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ c¸c yÕu tè tµi chÝnh. - TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ c¸c yÕu tè tµi chÝnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ thÞ trêng. - Mét sè khÝa c¹nh ®Æc biÖt kh¸c. b. Quy tr×nh thÈm ®Þnh: * ThÈm ®Þnh doanh nghiÖp vay vèn. 1b. Ph©n tÝch tµi liÖu trong hå s¬, tÝnh ph¸p lý vµ néi dung kh¸i qu¸t hå s¬. - Khi ph©n tÝch ph¶i xem xÐt nh÷ng v¨n b¶n nµo ®· cã, nh÷ng v¨n b¶n nµo cßn thiÕu( cÇn ph¶i cã). C¸n bé tÝn dông ph¶i xem xÐt tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lý cña giÊy tê. - LËp danh môc c¸c v¨n b¶n giao nhËn hå s¬. - LËp danh môc c¸c v¨n b¶n cßn thiÕu, v¨n b¶n ph¸p lý kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp bæ sung vµ hoµn thiÖn. 1b. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. * Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh kinh doanh + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n c¸c n¨m tríc n¨m vay vèn vµ n¨m vay vèn: - T×nh h×nh diÔn biÕn qua c¸c n¨m (tèi thiÓu 3 n¨m gÇn nhÊt) - Kh¶ n¨ng t¨ng trëng hay gi¶m sót -T×nh tr¹ng vµ khèi lîng cña tµi s¶n hiÖn cã (cßn tèt hay l¹c hËu) - Kh¶ n¨ng ®¸p øng cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i vÒ c«ng nghÖ, chÊt lîng s¶n phÈm, quy m« c«ng suÊt. - Vèn kinh doanh vµ vèn lu ®éng: thiÕu, ®ñ, thõa, - T×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh: vay ng©n hµng, chiÕm dông, ®ãng gãp, cæ phÇn. - T×nh h×nh sö dông vèn khÊu hao c¬ b¶n ®Ó ®Çu t. C¸ lý do dÉn ®Õn diÔn biÕn tèt xÊu, ph¬ng híng thêi gian tíi. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh lîi nhuËn vµ nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn c¸c n¨m. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + T×nh h×nh diÔn biÕn qua c¸c n¨m (tèi thiÓu 3 n¨m gÇn nhÊt). + Kh¶ n¨ng t¨ng trëng hay gi¶m sót + Nép thiÕu, thõa + §îc miÔn gi¶m ®Ó l¹i. + Lç, l·i thùc hay kh«ng thùc + T×nh h×nh sö dông quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt...  C¸c lý do vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèt xÊu ph¬ng híng cho thêi gian tíi. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô qua c¸c n¨m. + T×nh h×nh diÔn biÕn qua c¸c n¨m + Kh¶ n¨ng t¨ng trëng, gi¶m sót + T×nh h×nh vÒ thÞ trêng . + T×nh h×nh vÒ gi¸ c¶ tiªu thô + T×nh h×nh vÒ gi¸ thµnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chi phÝ dÞch vô ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt vµ tiªu thô.  C¸c lý do vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèt xÊu vµ ph¬ng híng cho thêi gian tíi. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh c«ng nî c¸c n¨m. + T×nh h×nh diÔn biÕn qua c¸c n¨m + Kh¶ n¨ng t¨ng trëng vµ gi¶m sót + Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî nguån thanh to¸n + Néi dung c¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ + T×nh h×nh nî qu¸ h¹n vµ khã ®ßi + T×nh h×nh lîi nhuËn víi nî qu¸ h¹n , khã ®ßi, mÊt vèn....  C¸c lý do vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèt xÊu ph¬ng híng thêi gian tíi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh diÔn biÕn qua c¸c n¨m. - T×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè chi phÝ ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh - T×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ b¸n ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt vµ tiªu thô. - T×nh h×nh trÝch khÊu hao ®a vµo gi¸ thµnh - T×nh h×nh c¸c chi phÝ kh¸c t¨ng gi¶m trong gi¸ thµnh  c¸c lý do vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèt xÊu, ph¬ng híng thêi gian tíi. * Ph©n tÝch c¸c chØ sè t¸c nghiÖp chung ®Ó ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp. Tæng vèn tù do  cµng cao cµng bÒn v÷ng (1) HÖ sè an toµn = Tæng tµi s¶n nî (2) HÖ sè vèn lu ®éng vßng= tµi s¶n cã v·ng lai - tµi s¶n nî v·ng lai. Nãi lªn kh¶ n¨ng më réng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. (3) HÖ sè kh¶ n¨ng sinh lêi. - Lîi nhuËn/ tæng tµi s¶n cã sö dông - Lîi nhuËn /tæng vèn cæ ®«ng hoÆc tæng vèn tù cã. Tæng vèn cæ ®«ng = vèn cæ phiÕu + Lîi nhuËn gi÷ l¹i - Lîi nhuËn/(tæng tµi s¶n cã - c¸c kho¶n nî) - Lîi nhuËn/Tæng vèn ®Çu t (vèn sö dông ). - Lîi nhuËn /tæng doanh sè b¸n hµng. (4) HÖ sè nhu cÇu vèn (møc ®é sö dông vèn) Tæng tµi s¶n cã /tæng doanh sè b¸n hµng Tû lÖ nµy cµng nhá cµng tèt. (5) HÖ sè vßng quay vèn lu ®éng b»ng: (tæng doanh sè b¸n - thuÕ)/tæng tµi s¶n lu ®éng. Vßng quay cµng lín cµng tèt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (6) HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n = tµi s¶n cã v·ng lai /tµi s¶n nî v·ng lai. NÕu < 1 th× khã thanh to¸n, mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶, ph¶i ®i vay thªm vèn vµ cã nguy c¬ bÞ ph¸ s¶n. - Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = (tiÒn + chøng kho¸n + ph¶i thu)/tµi s¶n nî v·ng lai. NÕu > 1 th× rÊt tèt, tõ 0,6 ®Õn 1: tèt , tõ 0,2 ®Õn 0,6: trung b×nh; <0,2: kÐm (nhiÒu hµng tån kho qu¸ nhiÒu hoÆc tµi s¶n nî qu¸ nhiÒu). (7) Møc t¨ng trëng doanh sè b¸n= (tæng doanh sè b¸n ra kú nµy/tæng doanh sè b¸n ra kú tríc ) x 100 - 100%. (8) HÖ sè chi phÝ kh¸c = (tæng doanh sè b¸n ra - chi phÝ trùc tiÕp)/tæng doanh sè b¸n. (9) HÖ sè hµng b¸n= tæng chi phÝ b¸n /tæng doanh sè b¸n. (10) HÖ sè nî = tæng c¸c kho¶n kh¸ch nî/tæng c¸c kho¶n chñ nî. (11) HÖ sè tÝn dông= tæng vèn tù cã / tæng sè tiÒn vay. nÕu vay qu¸ møc an toµn ph¶i yªu cÇu t¨ng møc vèn tù cã. (12) HÖ sè vèn tù cã tham gia ®Çu t= tæng vèn tù cã tham gia /tæng vèn ®Çu t. (13) HÖ sè bï ®¾p l·i suÊt = tæng l·i ph¶i tr¶ / tæng l·i tiÒn göi céng chi phÝ huy ®éng. (14) Ph©n tÝch hµng tån kho vµ thêi gian lu chuyÓn, gi¸ trÞ lu chuyÓn. (15) Ph©n tÝch lu chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶ dµi vµ ng¾n. (16) Ph©n tÝch tÝnh ®a d¹ng vèn. * Ph©n tÝch nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n, thuËn lîi vÒ tµi chÝnh, vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô cha ®îc xö lý, ®ang ph¸t sinh. Th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, th«ng tin cña c¸c c¬ quan qu¶n lý tõ th«ng tin kh¸ch hµng, kiÓm to¸n, b¸o chÝ, trung t©m phßng ngõa rñi ro... tõ ®ã cã híng xö lý vÒ nî dµi h¹n, ng¾n h¹n, nî qu¸ h¹n khª ®äng, lç... * Ph©n tÝch yÕu tè liªn quan ®Õn qu¶n lý ®iÒu hµnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kh¶ n¨ng vÒ thÞ trêng, søc c¹nh tranh vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng: hoÆc s¶n phÈm dÞch vô cung øng cã ®¸p øng yªu cÇu thÞ trêng kh«ng? u thÕ vÒ thÞ hiÕu vµ tiªu dïng cña s¶n phÈm ®èi víi thÞ trêng trong vµ ngoµi níc . - C¸c ®èi thñ c¹nh tranh: C¸c doanh nghiÖp hiÖn ®ang s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cßn l¹i, kh¶ n¨ng vÒ chÊt lîng, sè lîng tiªu thô, cung cÇu chung - c¸c s¶n phÈm (s¶n phÈm ) cã kh¶ n¨ng thay thÕ - søc m¹nh cña b¹n hµng. - M«i trêng kinh doanh thuËn lîi hay khã kh¨n, c¸c yÕu tè ph¸p lý t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt dÔ g©y ra nh÷ng ¶nh hëng biÕn ®éng ®Õn vÞ trÝ kinh doanh lîi thÕ, uy tÝn kinh doanh, c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i cña ChÝnh phñ... - Kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh: uy tÝn vµ truyÒn thèng qu¶n lý ®iÒu hµnh, tr×nh ®é vµ th¸i ®é cña ngêi l·nh ®¹o vµ ®éi ngò qu¶n lý kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh, tÝnh céng ®ång møc ®é æn ®Þnh trong qu¶n lý... - Ch¬ng tr×nh ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n vµ dµi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai. * C¸c rñi ro thßng x¶y ra trong kinh doanh nh÷ng rñi ro dù b¸o. * NhËn xÐt ®¸nh gi¸, rót ra c¸c kÕt luËn tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh cña ngêi vay. - Nh÷ng mÆt m¹nh trong s¶n xuÊt kinh doanh - Nh÷ng u thÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh - Nh÷ng mÆt yÕu trong s¶n xuÊt kinh doanh - Nh÷ng tån t¹i vµ dù kiÕn ph¸t sinh - Nh÷ng mÆt m¹nh vµ yÕu vÒ tµi chÝnh - ChÊp hµnh chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ - Kh¶ n¨ng kh¾c phôc vµ diÔn biÕn - Nh÷ng mÆt m¹nh, yÕu trong qu¶n lý ®iÒu hµnh. - ChÊp hµnh luËt ph¸p - ChÊp hµnh c¸c nghÜa vô víi nhµ níc. - TÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng, ng©n hµng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c. ThÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn. 2c. Ph©n tÝch hå s¬ ph¸p lý cña dù ¸n. Ph©n tÝch tÝnh ph¸p lý cña c¸c v¨n b¶n tµi liÖu trong hå s¬ vay vèn vÒ : cÊp quyÕt ®Þnh ngêi quyÕt ®Þnh, ngêi uû quyÒn, ch÷ ký dÊu, h×nh thøc v¨n b¶n, b¶n chÝnh hay b¶n sao, cã c«ng chøng hay kh«ng cña tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu liªn quan ®Õn vµ dù ¸n vay vèn b¾t buéc ph¶i cã ®Ó yªu cÇu ngêi vay lµm ®óng tr×nh tù thñ tôc ph¸p lý theo quy ®Þnh cho viÖc vay vèn. Ph©n tÝch c¸c néi dung trong tõng v¨n b¶n tµi liÖu vay vèn rót ra nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m, cÇn chó ý, cÇn ph¶i lµm râ, cÇn ph¶i thùc hiÖn... vµ nh÷ng quy ®Þnh ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp vµ dù ¸n ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi, tÝnh thùc thi vÒ ph¸p lý. §ã lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn b¾t buéc tiªn quyÕt, nh÷ng néi dông cho phÐp, nh÷ng c«ng viÖc ngêi vay ph¶i thùc hiÖn chÊp hµnh, nh÷ng rµng buéc ®èi víi doanh nghiÖp vµ dù ¸n. 2b. Ph©n tÝch môc tiªu cña dù ¸n: - C¸c xu thÕ dÉn ®Õn sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t, môc ®Ých ®Çu t. . Cung cÇu vµ thÞ trêng . ChÊt lîng s¶n phÈm cò, s¶n phÈm míi . Tiªu dïng trong níc hay xuÊt khÈu. . ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ. . C«ng nghÖ cò, míi. . C¶i tiÕn kü thuËt, ®Çu t chiÒu s©u, më réng ®Çu t míi.... . Quy m« , c«ng suÊt . T×nh h×nh c¹nh tranh tiªu thô. - Xu thÕ vÒ kinh tÕ x· héi vµ qu¶n lý kh¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm, gi¶i quyÕt lao ®éng nÆng nhäc vµ søc khoÎ, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.... 2c. Ph©n tÝch vÒ thÞ trêng s¶n phÈm cña dù ¸n: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §©y lµ mét vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nghiªn cøu kinh tÕ nhng nhiÒu khi ®îc coi lµ qu¸ c¬ b¶n dÉn ®Õn mÊt sù chó ý quan t©m cña c¸n bé ng©n hµng. Cã thÓ nãi trong trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp sèng cïng víi s¶n phÈm cña nã. Mét khi doanh nghiÖp ®· r¬i vµo giai ®o¹n "chiÒu tµ" cña sù thiÕu v¾ng c¶i tiÕn ®æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ th× doanh nghiÖp cïng víi s¶n phÈm "con ®Î" cña m×nh sím muén còng bÞ thÊt b¹i. Nh×n nhËn díi l¨ng kÝnh cña mét nhµ ng©n hµng th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chÝnh lµ ®èi tîng mµ ng©n hµng sÏ tµi trî. Dù ¸n cã thµnh c«ng hay kh«ng phô thuéc vµo s¶n phÈm cña dù ¸n cã chç ®øng trªn thÞ trêng hay kh«ng. ChÝnh v× vËy, díi gãc ®é nµo ®ã, rñi ro cña nhµ ng©n hµng lµ cïng víi rñi ro s¶n phÈm cña dù ¸n.ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÞ thÕ cña s¶n phÈm thÞ trêng cña doanh nghiÖp trªn c¶ lý thuyÕt lÉn thùc tiÔn ®Òu v« cïng quan träng. - Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm , xem xÐt tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña sè liÖu th«ng tin ®a vµo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt trªn c¸c kmÆt vÒ gi¸ c¶, quy c¸ch phÈm chÊt mÉu m· hµng ho¸, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng ®Æc biÖt cÇn quan t©m h¬n ®Õn s¶n phÈm tiªu thô ë níc ngoµi. - C¸c v¨n b¶n giao dÞch hîp ®ång kinh tÕ, ®¬n ®Æt hµng ... cã liªn quan ®Õn viÖc cung øng vËt t, ®Çu vµo hay phÇn tiªu thô, ®Çu ra cña s¶n phÈm. - T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cïng lo¹i trong thêi gian qua, nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh cung cÇu trªn thÞ trêng ®ång thßi, dù ®o¸n ®îc møc cung cÇu trªn thÞ trêng trong thêi gian tíi. - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ trêng kinh nghiÖm cña ®¬n vÞ vÒ thÞ trêng s¶n phÈm. ViÖc tæ chøc tiªu thô, ®Æc biÖt lµ viÖc sö dông c¸c kªnh tiªu thô ®Ó ®a hµng ho¸ tíi tay ngêi tiªu dïng. - C¸c biÖn ph¸p t¹o søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm. Muèn lµm tèt c¸c c«ng t¸c trªn ®ßi hái ng©n hµng ph¶i cã bé phËn lµm Marketing ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸n bé tÝn dông. Nghiªn cøu thÞ trêng mét c¸ch nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶ gióp cho nhµ ng©n hµng tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro tiÒm Èn ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Mét ®iÓm quan träng cÇn lu ý lµ ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch cô thÓ, cÈn thËn vÒ nguån gi¸ c¶ vµ chÊt lîng cña yÕu tè ®Çu vµo tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n ®¶m b¶o tÝnh an toµn h¬n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2d. Ph©n tÝch vÒ vÊn ®Ò kü thuËt c«ng nghÖ: YÕu tè kü thuËt c«ng nghÖ cña dù ¸n trong nhiÒu trêng hîp lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét dù ¸n. Th«ng thêng c¸c c¬ quan cho vay c¸c dù ¸n dùa vµo kü thuËt vµ c¸ch gi¶i quyÕt thµnh c«ng ë tr×nh ®é nguyªn mÉu, cã ý nghÜa râ rµng. Tuy nhiªn, cã khi hä cïng tiÕp thu nh÷ng dù ¸n cã tÝnh chÊt ®æi míi . Môc ®Ých quan träng cña viÖc ®¸nh gi¸ mét dù ¸n vÒ khÝa c¹nh kü thuËt lµ ph¶i hiÓu ®îc gi¸ trÞ xøng ®¸ng cña c¸c ®Ò nghÞ kü thuËt, ph¶i íc tÝnh ®Çy ®ñ c¸c phÝ tæn vµ thÊy ®îc kh¶ n¨ng kü thuËt cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. §ång thêi thÊy ®îc tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ngêi thiÕt kÕ, t¹o dùng vµ thùc hiÖn dù ¸n, ®¶m b¶o ho¹t ®éng vµ duy tr× thÝch ®¸ng dù ¸n. Nh÷ng yÕu tè kü thuËt ph¶i xem xÐt sau khi ®¸nh gi¸ lµ: - Quy m« cña dù ¸n: cã phï hîp víi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm hay kh«ng ? kh¶ n¨ng ®¸p øng vèn cung cÊp nguyªn, nhiªn vËt liÖu, n¨ng lùc qu¶n lý doanh nghiÖp... - C«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ cã xøng ®¸ng lµ hÖ thèng kü thuËt ®¸ng tin cËy hay cßn tèt hay ®· l¹c hËu, cã ¶nh hëng g× ®Õn m«i trêng... - TÝnh s½n cã hay kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c nh©n tè s¶n xuÊt c¶ vËt chÊt lÉn con ngêi. - KiÓm tra tÝnh hîp lý vÒ tiÕn ®é, kÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n .§©y lµ yÕu tè quan träng cã liªn quan ®Õn kÕ ho¹ch sö dông vèn, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch cho vay vµ thu nî cña Ng©n hµng. - ThÈm ®Þnh vÒ mÆt lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng quy m«, gi¶i ph¸p kiÕn tróc. thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vÒ khÝa c¹nh kü thuËt lµ mét ®iÓm h¹n chÕ vît qu¸ chuyªn m«n cña c¸n bé tÝn dông. C¸n bé tÝn dông kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c yÕu tè vÒ mÆt kü thuËt nªn sù tham gia cña c¸c chuyªn gia kü thuËt lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi ng©n hµng. 2e. Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ph¸t triÓn: * KiÓm tra c¸c phÐp tÝnh to¸n. * KiÓm tra tæng vèn, c¬ cÊu c¸c lo¹i vèn.
- Xem thêm -