Tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại công ty âu trường thành - hà nội

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu B-íc vµo n¨m 2000 cña thÕ kû 20, thÕ vµ lùc cña n-íc ta kh¸c h¼n 10 n¨m vÒ tr-íc. §Êt n-íc ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp t¹o ra kh¶ n¨ng më réng thÞ tr-êng, cã thªm nhiÒu ®èi t¸c. §iÒu nµy t¹o ra nhiÒu thuËn lîi, còng nh- khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong n-íc. ThÞ tr-êng më réng gióp doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng lùa chän nguån hµng thÝch hîp víi gi¸ rÎ, gióp doanh nghiÖp cã thÓ x©m nhËp thÞ tr-êng n-íc b¹n, t¹o thÕ chñ ®éng cho doanh nghiÖp nh-ng bªn c¹nh ®ã kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng khã kh¨n. §øng tr-íc nh÷ng th¸ch thøc tõ thÞ tr-êng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i v-¬n lªn, tù kh¼ng ®Þnh m×nh, ph¶i tù h¹ch to¸n lÊy thu bï chi, ph¶i nghiªn cøu kinh doanh nh- thÕ nµo sao cho chi phÝ bá ra thÊp nhÊt mµ lîi nhuËn thu ®-îc lµ cao nhÊt. Bªn c¹nh ®ã mÉu m· vµ chÊt l-îng s¶n phÈm ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn, chÊt l-îng tèt gi¸ thµnh h¹ mµ doanh nghiÖp vÉn thu ®-îc nhiÒu l·i, muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ s¶n xuÊt. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®ã lµ qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, ®Æc biÖt kh©u qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ quan träng. V× nguyªn vËt liÖu th-êng chiÕm tØ träng lín trong toµn bé gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong t×nh h×nh s¶n xuÊt trong n-íc cã h¹n, nhiÒu nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi, do ®ã viÖc ghi chÐp t×nh h×nh thu mua, nhËp, xuÊt vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu gi÷ mét vai trß quan träng trong cung cÊp th«ng tin vµ ®Ó t¹o ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. Tr¸nh l·ng phÝ tµi nguyªn nguån lùc s¶n xuÊt qua ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh - Hµ Néi xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, t«i thÊy râ vËt liÖu lµ yÕu tè v« cïng quan träng, thÊy ®-îc sù cÇn thiÕt cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu v× nã ®¶m b¶o yªu cÇu c¬ b¶n: chÝnh x¸c, tuyÖt vêi, toµn diÖn. Trong qu¸ tr×nh cña tËp thÓ c¸n bé phßng kÕ to¸n vµ sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o ®· gióp t«i hoµn thµnh bµi b¸o c¸o tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty ¢u Tr-êng Thµnh - Hµ Néi“. 1 Ch-¬ng I C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña nguyªn liÖu, vËt liÖu 1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn liÖu, vËt liÖu BÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Ó h×nh thµnh qu¸ tr×nh lao ®éng nãi chung kh«ng thÓ thiÕu 3 yÕu tè hîp thµnh sau: - T- liÖu lao ®éng - §èi t-îng lao ®éng - Søc lao ®éng VËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia th-êng xuyªn vµ trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng cña s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt. VËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng nªn cã c¸c ®Æc ®iÓm: tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, bÞ tiªu hao toµn bé, thay ®æi h×nh th¸i ban ®Çu sau qu¸ tr×nh sö dông vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong k×. Nh- vËy cã thÓ nãi nguyªn vËt liÖu lµ kÕt qu¶ cña lao ®éng ®· cã gi¸ trÞ søc lao ®éng kÕt tinh thµnh nguyªn liÖu, vËt liÖu. VËy nguyªn liÖu, vËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng ®· ®-îc thay ®æi do lao ®éng cã Ých cña con ng-êi t¸c ®éng cña nã. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ thuéc nhãm hµng tån kho. Qua ®ã ta thÊy nguyªn vËt liÖu cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - XÐt vÒ mÆt kÕt cÊu tµi s¶n nguyªn vËt liÖu lµ mét bé phËn chñ yÕu cña tµi s¶n l-u ®éng trong doanh nghiÖp, lµ lo¹i tµi s¶n th-êng xuyªn biÕn ®éng. §Ó ®¸p øng kÞp thêi, cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu kh¸c trong doanh nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn tiÕn hµnh mua vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. Do vËy, viÖc t¨ng tèc ®é lu©n 2 chuyÓn vèn kinh doanh kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc dù tr÷, ®¶m b¶o sö dông hiÖu qu¶ nguyªn liÖu, vËt liÖu, tiÕt kiÖm vµ cã kÕ ho¹ch kh¶ thi. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ: trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¸ trÞ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. 1.2. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ vËt liÖu tiªu hao cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÊu thµnh s¶n phÈm phô thuéc vµo tõng lo¹i h×nh thµnh doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng lín trong tæng chi phÝ (nh- gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã khi chi vËt liÖu chiÕm tõ 50-60% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ biÕn chiÕm gÇn 70%, trong gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng nghiÖp nhÑ gåm 60%. * §Æc ®iÓm Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ s¶n phÈm. Cã thÓ nãi vËt liÖu lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn s¶n phÈm, kh«ng cã vËt liÖu còng kh«ng cã s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu kh«ng chØ quyÕt ®Þnh vÒ mÆt sè l-îng s¶n phÈm mµ cßn ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. Cã ®ñ nguyªn vËt liÖu míi cã thÓ s¶n xuÊt, cã ®ñ l-îng hµng cung cÊp trªn thÞ tr-êng. VÊn ®Ò nµy rÊt quan träng trong thÞ tr-êng hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ lóc khan hiÕm nguyªn vËt liÖu kh«ng thÓ thay thÕ. TÊt nhiªn kh«ng ph¶i hoµn toµn nguyªn vËt liÖu chi phèi ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm nh-ng nÕu nguyªn vËt liÖu kh«ng tèt th× kh«ng lý nµo s¶n phÈm xuÊt ra l¹i kh«ng mang khuyÕt tËt c¶. Mµ viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. H¬n n÷a víi xu thÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, víi nh÷ng nguån lùc nh- nhau ë c¸c doanh nghiÖp th× viÖc gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý sÏ ®em l¹i c¬ héi c¹nh tranh cho doanh nghiÖp, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh ë doanh nghiÖp. Tãm l¹i, nguyªn vËt liÖu cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do vËy viÖc tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ ®iÒu kiÖn 3 kh«ng thiÕu ë mçi doanh nghiÖp. Nã gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu 2.1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø víi néi dung kinh tÕ c«ng dông, tÝnh n¨ng lý ho¸ vµ c¸c yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau. V× vËy, ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ tõng lo¹i, thø nguyªn vËt liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu Nh×n chung trong c«ng t¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¨n cø vµo vai trß vµ yªu cÇu qu¶n lý, nguyªn vËt liÖu ®-îc chia ra lµm c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm nh- s¾t, thÐp trong c¸c doanh nghiÖp chÕ t¹o m¸y, c¬ khÝ; sîi trong nhµ m¸y dÖt; v¶i trong doanh nghiÖp may…. trong nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm cña b¸n thµnh phÈm mua ngoµi. §ã lµ c¸c chi tiÕt, bé phËn cña s¶n phÈm doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp mua cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm hµng hãa cña doanh nghiÖp nh- lèp xe ®¹p trong nhµ m¸y s¶n xuÊt xe ®¹p. - VËt liÖu phô: lµ ®èi t-îng lao ®éng chØ cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, lµm t¨ng chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ s¶n phÈm, phôc vô cho viÖc b¶o qu¶n vµ b¶o d-ìng s¶n phÈm, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt nh- c¸c lo¹i thuèc nhuém, thuèc tÈy, s¬n, dÇu nhên, gia vÞ, bao b× vËt liÖu ®ãng gãi, xµ phßng, giÎ lau…. - Nhiªn liÖu: Còng lµ vËt liÖu phô nh-ng cã tÝnh chÊt lý ho¸ ®Æc biÖt lµ cã vai trß quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh nªn ®-îc xÕp thµnh lo¹i riªng ®Ó cã chÕ ®é b¶o qu¶n, sö dông thÝch hîp. Nhiªn liÖu lµ lo¹i vËt liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt n¨ng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhiªn liÖu bao gåm c¸c lo¹i ë thÓ láng, khÝ, r¾n nh- x¨ng dÇu, than cñi, hëi ®èt ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho c¸c ph-¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt thÞ ho¹t ®éng. - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt, bé phËn dïng ®Ó thay thÕ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph-¬ng tiÖn, vËn t¶i… 4 C¨n cø vµo môc ®Ých, c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu còng nh- néi dung ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n, vËt liÖu cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh. - Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c phôc vô qu¶n lý ë c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt, ®éi s¶n xuÊt, phôc vô b¸n hµng, qu¶n lý doanh nghiÖp… C¨n cø vµo nguån nhËp vËt liÖu, vËt liÖu cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh - Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi - Nguyªn vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn - Nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn - Nguyªn vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh… Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu Nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn, liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n vµ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, cÇn ph¶i nhËn biÕt mét c¸ch cô thÓ vÒ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng ë tõng lo¹i vËt liÖu ®-îc sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi vËy, c¸c lo¹i vËt liÖu cÇn ph¶i ph©n chia mét c¸ch tØ mØ h¬n theo tÝnh n¨ng lý hiãa theo quy c¸ch phÈm chÊt. ViÖc ph©n chia vËt liÖu mét c¸ch tØ mØ trong c¸c doanh nghiÖp ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së x©y dùng vµ lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu, trong ®ã vËt liÖu ®-îc chia lµm hai nhãm: nhãm, thø vµ mçi lo¹i nhãm thø ®-îc sö dông mét kÝ hiÖu riªng gäi lµ sè danh ®iÓm vËt liÖu vµ ®-îc sù thèng nhÊt trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp phèi hîp chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu, ®Ó ghi ®ñ c¸c nhãm thø vËt liÖu thuéc nhãm thø vËt liÖu ®ã. VD: Sæ danh ®iÓm vËt liÖu cña xÝ nghiÖp in ¢u Tr-êng Thµnh 5 Sæ danh ®iÓm vËt liÖu Lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh - KÝ hiÖu 1521 Ký hiÖu Nhãm Danh ®iÓm Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch vËt liÖu VËt liÖu 1521-01 §VT GiÊy Galgo c¸c lo¹i Kg 1521-01-01 GiÊy Galgo 23 Kg 1521-01-02 GiÊy Galgo 24 Kg GiÊy Offset c¸c lo¹i Kg 1521-02-01 GiÊy Offset 60 khæ 72 Kg 1521-02-02 GiÊy Offset 70 khæ 84 Kg 1521-02-03 GiÊy Offset 80 khæ 84 Kg 1521-02-04 GiÊy Offset TM 52 khæ 84 Kg 1521-02 §¬n gi¸ Ghi chó 2.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu §¸nh gi¸ tµi s¶n lµ viÖc sö dông th-íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña vËt liÖu, tµi s¶n trong doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ vËt liÖu nhËp - xuÊt - tån kho lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt nh»m tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, chi phÝ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÒ nguyªn t¾c kÕ to¸n nhËp - xuÊt - tån kho, nguyªn vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ, tuy nhiªn do ®Æc biÖt cña nguyªn vËt liÖu th-êng xuyªn biÕn ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu kÕ to¸n vËt liÖu lµ ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng ngµy cña vËt liÖu. V× vËy, trong kÕ ho¹ch nguyªn vËt liÖu ngoµi viÖc sö dông gi¸ thùc tÕ ra, vËt liÖu cßn cã thÓ ®¸nh gi¸ h¹ch to¸n. Trong qu¸ t×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tuú ®iÒu kiÖn, cô thÓ vÒ gi¸ vËt t- biÕn ®éng nhiÒu hay Ýt, biÕn ®éng th-êng xuyªn hay æn ®Þnh, tuú ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp mµ sö dông c¸ch ®¸nh gi¸ vËt liÖu kh¸c nhau. Sö dông c¸ch ®¸nh gi¸ vËt liÖu tøc lµ sö dông gi¸ nµo ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vËt t- hµng ngµy vµ tÝnh to¸n gi¸ xuÊt vËt t- hµng ngµy. 6 2.2.1. TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu, vËt liÖu 2.2.1.1. §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp kho VÒ nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ ph¶i ®¸nh gi¸ theo ®óng gi¸ mua thùc tÕ (gi¸ gèc) cña vËt liÖu, tøc lµ ph¶i ®èi víi vËt liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®-îc vËt liÖu ®ã. Tïy theo gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho trong c¸c tr-êng hîp kh¸c nhau th× kh¸c nhau. * §èi víi vËt liÖu mua ngoµi: CÇn ph©n biÖt hai tr-êng hîp sau: NÕu nguyªn vËt liÖu mua ®Ó dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi t-îng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp TrÞ gi¸ = mua ghi + trªn ho¸ trong kú CP trùc ThuÕ kh«ng ®-îc hoµn + l¹i ®¬n C¸c kho¶n tiÕp ph¸t - sinh trong kh©u mua gi¶m gi¸ vµ mua tr¶ l¹i NÕu nguyªn vËt liÖu mua ®Ó dïng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thuéc ®èi t-îng nép thuÕ GTGT hoÆc nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp * §èi víi nguyªn vËt liÖu do doanh nghiÖp tù gia c«ng chÕ biÕn TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu gia c«ng = nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu + xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn Chi phÝ chÕ biÕn * §èi víi nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu gia TrÞ gi¸ thùc tÕ cña = vËt liÖu xuÊt, gia c«ng kho trong kú TiÒn + c«ng gia c«ng, chÕ biÕn c«ng Liªn quan + trùc tiÕp kh¸c * §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËn gãp vèn cæ phÇn TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu gia c«ng Gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i do c¸c = bªn tham gia liªn doanh nhËp kho trong kú ®¸nh gi¸ 7 + Chi phÝ vËn chuyÓn (nÕu cã) 2.2.1.2. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho Khi xuÊt kho vËt liÖu ®Ó sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho cã thÓ ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p sau: * Ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®-îc tÝnh trªn c¬ së sè l-îng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®ã. Ph-¬ng ph¸p nµy th-êng ®-îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu ®Æc tr-ng cã gi¸ trÞ cao. * Ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®-îc tÝnh trªn c¬ së sè l-îng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú. TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu = Sè l-îng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho Trong ®ã: TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn §¬n gi¸ b×nh qu©n = vËt liÖu tån ®Çu kú Sè l-îng nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú + + TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp trong kú Sè l-îng nguyªn vËt liÖu nhËp trong kú * Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc: theo ph-¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n ph¶i theo dâi ®-îc ®¬n gi¸ vµ sè l-îng cña tõng bé phËn hµng nhËp kho. Sau ®ã, khi xuÊt kho c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt tinh gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho = Sè l-îng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho x §¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng nhËp tr-íc Khi nµo xuÊt hÕt sè l-îng cña l« hµng nhËp th× nh©n víi ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng sau. Nh- vËy, theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú, chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho thuéc c¸c lÇn sau cïng. 8 * Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp sau xuÊt tr-íc: Theo ph-¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n còng ph¶i theo dâi ®¬n gi¸ thùc tÕ sè l-îng cña tõng l« hµng nhËp kho. Sau ®ã kho xuÊt kho c¨n cø vµo sè l-îng thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo c«ng thøc: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho = Sè l-îng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho x §¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng sau cïng Khi nµo hÕt sè l-îng l« hµng sau cïng th× nh©n ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng nhËp tr-íc l« hµng ®ã vµ tÝnh lÇn l-ît nh- thÕ. Nh- vËy, theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho c¸c lÇn mua ®Çu kú. 3. NhiÖm vô kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, yªu cÇu, qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, víi vai trß lµ c«ng cô qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - Ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån vÒ sè l-îng lÉn gi¸ trÞ cña tõng thø, tõng lo¹i. - Gi¸m ®èc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc sö dông, t×nh h×nh hao hôt, råi vËt liÖu, ng¨n ngõa c¸c hiÖn t-îng tham «, l·ng phÝ. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc, xuÊt kho vËt liÖu, kiÓm nghiÖm vËt liÖu. Cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu vÒ vËt liÖu cho c¸c bé phËn cã liªn quan Tham gia ®¸nh gi¸, kiÓm kª vËt liÖu, dông cô theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é Nhµ n-íc. 4. Thñ tôc qu¶n lý nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu - Thñ tôc nhËp: Khi mua hµng ho¸ vÒ nhËp kho c¨n cø vµo giÊy b¸n nhËn hµng (nÕu cã) khi cã hµng vÒ ®Õn n¬i cã thÓ lËp ban kiÓm nghiÖm vËt t-, hµng hãa, ®Ó kiÓm nhËn hµng hãa thu mua vÒ: mÆt sè l-îng, gi¸ trÞ quy c¸ch phÈm chÊt. NÕu cÇn thiÕt ban kiÓm nghiÖm nhËn c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc tÕ ph¶n ¸nh vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-, sau ®ã bé phËn cung øng sÏ tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho, dùa trªn c¬ së ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n c-íc phÝ vËn chuyÓn 9 (nÕu cã). Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho ghi vµo thÎ kho, sau ®ã chuyÓn phiÕu nhËp kho cho bé phËn kÕ to¸n vËt t- ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Trong tr-êng hîp hµng nhËp vÒ sai quy c¸ch phÈm chÊt, thñ kho ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¸o cho bé phËn cung øng hµng hãa vµ ng-êi giao hµng biÕt ®Ó lËp biªn b¶n vµ kiÕn nghÞ víi ban qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó cã biÖn xö lý kÞp thêi. - Thñ tôc xuÊt kho: c¨n cø vµo phiÕu xin lÜnh vËt t- cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ c¸c bé phËn kh¸c cã nhu cÇu sö dông vËt t-. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho xuÊt vËt t- theo ®óng c¸c chØ tiªu ®-îc ph¶n ¸nh trªn phiÕu xu©t kho sau ®ã lËp thÎ kho vµ göi phiÕu xuÊt kho cho bé phËn kÕ to¸n. 5. KÕ to¸n chi tiÕt nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµ sù chi tiÕt ho¸ c¸c th«ng tin tæng qu¸t ®-îc h×nh thµnh bëi kÕ to¸n tæng hîp nh»m thu nhËp th«ng tin réng r·i h¬n cho viÖc qu¶n lý kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. * Ph-¬ng ph¸p thÎ song song S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-ong ph¸p thÎ song song ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª tæng hîp NhËp - xuÊt - tån Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu sè liÖu 10 * Ph-¬ng ph¸p sè d-: S¬ ®å kÕ to¸n vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ sè dThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ sè d- B¶ng kª tæng hîp NhËp - xuÊt - tån Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu sè liÖu 11 * Ph-¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn S¬ ®å kÕ to¸n vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Hµng ngµy Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp Cuèi th¸ng Sæ ®èi chiÕu , lu©n chuyÓn ThÎ kho Hµng ngµy Chøng tõ xuÊt B¶ng kª xuÊt Cuèi th¸ng Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu sè liÖu 6. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu 6.1. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn * Tµi kho¶n sö dông: T¯i kho°n 152 “Nguyªn liÖu, vËt liÖu”: T¯i kho°n n¯y dïng ®Ó ph°n ²nh gi² trÞ cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu trong kho cña c¸c doanh nghiÖp. KÕt cÊu vµ néi dung cña tµi kho¶n 152 Bªn nî: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu nhËp kho trong kú 12 - TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho cuèi kú Bªn cã: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu xuÊt kho trong kú - TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu tr¶ l¹i cho ng-êi b¸n hoÆc ®-îc gi¶m gi¸ - TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho ®Çu kú D- nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho tuú thuéc vµo qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ TK 152 cã thÓ më thªm c¸c TK cÊp 2,3 ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt cho tõng nhãm, thø vËt liÖu nh-: „ TK 152 Nguyªn liÖu vËt liÖu 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 1522 VËt liÖu phô 1523 Nhiªn liÖu 1524 Phô tïng thay thÕ 1525 VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng 1528 PhÕ liÖu vµ vËt liÖu kh¸c „ T¯i kho°n 331: Ph°i tr° cho ng­êi b²n Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n, c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho doanh nghiÖp cho ng-êi b¸n vËt liÖu hµng hãa, ng-êi cung cÊp dÞch vô theo hîp ®ång kinh doanh ®· ký kÕt. „ T¯i kho°n 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trô „ T¯i kho°n 151: H¯ng mua ®ang ®i ®­êng Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vËt t-, hµng hãa mµ doanh nghiÖp ®· mua vµ chÊp nhËn thanh to¸n nh-ng ch-a hÒ nhËp kho. Ngoµi ra cÇn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan sau: TK 111, TK 112, TK 141, TK 154, TK 128, TK 222, TK 336, TK 641, TK 642, TK 632… KÕ to¸n tæng hîp t¨ng (nhËp) vËt liÖu: VËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt t¨ng do nhiÒu nguån kh¸c nhau Cô thÓ t¨ng do mét sè nguån sau: - T¨ng do mau ngoµi (trong n-íc hoÆc nhËp khÈu) 13 - T¨ng do ®-îc Nhµ n-íc cÊp, do ®-îc biÕu tÆng - T¨ng do nhËp vèn gãp liªn doanh cña ®¬n vÞ kh¸c - T¨ng do nhËn l¹i gãp vèn liªn doanh b»ng nguyªn vËt liÖu cña ®¬n vÞ m×nh - T¨ng do nhËp kho nguyªn vËt liÖu tù chÕ hoÆc thuª ngoµi gia c«ng - T¨ng do ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª - T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn - T¨ng do nhËp kho phÕ liÖu thu håi * KÕ to¸n tæng hîp gi¶m (xuÊt) vËt liÖu: VËt liÖu trong doanh nghiÖp gi¶m chñ yÕu do c¸c nguyªn nh©n sau: - XuÊt kho nguyªn vËt liÖu dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh - XuÊt kho nguyªn vËt liÖu ®Ó tù chÕ biÕn hoÆc ®-a ®i thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn - XuÊt kho vËt liÖu ®-a ®i gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c - XuÊt kho vËt liÖu b¸n, cho vay - Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª - Gi¶m do ®¸nh gi¸ theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn a. §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ 14 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn TK 111, 112, 141, 331, 311 TK 621 TK 152 NhËp kho NVL mua ngoµi TK 133 XuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm TK 627, 641, 642, 241 TK 151 NhËp kho vËt liÖu ®ang ®i ®-êng kú tr-íc XuÊt vËt liÖu phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt , BH, QLDN, XDCB TK 154 TK 154 NhËp kho NVL do tù chÕ HoÆc thuª ngoµi gia c«ng XuÊt NVL thuª ngoµi gia c«ng tù chÕ biÕn TK 333 TK 632, 157 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép XuÊt b¸n, göi b¸n TK 411 TK 128, 222 NhËn gèp vèn liªn doanh XuÊt gãp vèn liªn doanh TK 128, 222 TK 412 NhËn gãp vèn liªn doanh TK 338 (3381) TK 138 (1388) Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª TK 412 TK 412 Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ 15 b. §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp §èi víi c¬ së nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp kh«ng sö dông TK 133 mµ toµn bé thuÕ ®Çu vµo tÝnh vµo gi¸ mua thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu. NghÜa lµ gi¸ mua vËt liÖu trong n-íc dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t- mua ngoµi theo gi¸ thùc tÕ gåm: Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n (gåm c¶ thuÕ VAT) Nî TK 152: Gi¸ mua cã thuÕ Cã TK 111, 112, 331: Tæng gi¸ thanh to¸n §èi víi hµng mua ®ang ®i ®-êng, sang th¸ng vÒ nhËp kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ghi Nî TK 152: TrÞ gi¸ vËt liÖu nhËp kho Cã TK 151 §èi víi vËt liÖu nhËp khÈu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu nhËp khÈu gåm tæng sè tiÒn thùc tÕ mua Nî TK 152 Cã TK 33312 Cã TK 111, 112 6.2. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú „ T¯i kho°n sõ dóng Tµi kho¶n 611: Mua hµng, tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè vËt t-, hµng hãa mua vµo trong kú. Tµi kho¶n nµy chØ ®-îc ¸p dông ë nh÷ng doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Néi dung, kÕt cÊu cña TK 611 nh- sau: Bªn Nî: - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng hãa, vËt t- tån kho ®Çu kú - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t- hµng hãa mua vµo ®Çu kú - TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt t-, hµng hãa nhËp trong kú (do c¸c nguån kh¸c) - TrÞ gi¸ vËt t-, hµng hãa tån kho cuèi kú theo kÕt qu¶ kiÓm kª - TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt t-, hµng hãa xuÊt kho dïng, xuÊt b¸n trong kú - TrÞ gi¸ vËt t-, hµng hãa göi b¸n ch-a x¸c ®Þnh lµ tiªu thô 16 - TrÞ gi¸ vËt t-, hµng hãa tr¶ l¹i ng-êi b¸n hoÆc sè tiÒn ®-îc bªn b¸n gi¶m gi¸ Tµi kho¶n 611 cã 2 tµi kho¶n cÊp 2 TK 6111: Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu TK 6112: Mua hµng hãa „ TK 152: Dïng ®Ó kÕt chuyÓn gi² trÞ thøc tÕ vËt liÖu kh²c ®Çu kù Ngoµi ra, còng sö dông nh÷ng tµi kho¶n kh¸c nh- kª khai th-êng xuyªn: TK 111, TK 112, TK 141, TK 151… 17 Ch-¬ng II Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh - Hµ Néi I. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ra ®êi cña C«ng ty C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp. C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh lµ bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng tæ chøc thuéc Tæng C«ng ty ho¹t ®éng trong chuyªn ngµnh in nh»m t¨ng c-êng, tËp trung ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n-íc do Tæng C«ng ty giao. C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh - Hµ Néi ra ®êi vµo n¨m 1999, tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002 C«ng ty in chØ lµ mét x-ëng in, víi quy m« nhá trùc thuéc Tæng côc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty thêi gian nµy rÊt khã kh¨n. §Õn nay do biÕn ®æi vÒ mËt ®é tæ chøc t¸ch bé phËn ra in ra khái trung t©m th«ng tin xuÊt b¶n ®Ó thµnh lËp C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh. Khi t¸ch ra ®Ó ®øng v÷ng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®øng tr-íc mét thö th¸ch ®ã lµ ph¶i lµm sao ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tuy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh-ng b»ng quyÕt t©m, v÷ng vµng trong nghiÖp vô. Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn cña XÝ nghiÖp tõng b-íc ®-a doanh nghiÖp tiÕn lªn, cã hiÖu qu¶ kinh doanh n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. C«ng ty ®· t¹o ®-îc mèi quan hÖ l©u dµi víi 61 tØnh, thµnh phè trong c¶ n-íc tõ B¾c xuèng Nam. §Æc biÖt trong hai n¨m gÇn ®©y Tæng doanh thu (kh«ng cã thuÕ cña C«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ). N¨m 2003: Tæng doanh thu (kh«ng cã thuÕ) lµ 25,626 tû N¨m 2004: Tæng doanh thu (kh«ng cã thuÕ) lµ 32,033 tû Nh÷ng con sè trªn cho thÊy C«ng ty kh«ng chØ tån t¹i ®øng v÷ng mµ cßn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rÊt lín 18 NhËn thÊy ®-îc vai trß, vÞ trÝ cña C«ng ty trong ngµnh vµ trªn thÞ tr-êng rÊt ®-îc nhiÒu tæng côc quan t©m. C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh - Hµ Néi lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kinh doanh th-¬ng m¹i ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng C«ng ty. C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh - Hµ Néi cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng c«ng th-¬ng Hµ Néi. 2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh * Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh lµ mét ®¬n vÞ ®· trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Ó qu¶n lý sè liÖu, m¸y fax, ®iÖn tho¹i ®Ó giao dÞch liªn lÞch. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung Phßng kÕ to¸n thèng kª cña C«ng ty cã 8 nh©n viªn trong ®ã cã 6 nh©n viªn kÕ to¸n, thñ quü. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo quy m« h×nh phßng kÕ to¸n bao gåm c¸c bé phËn cã c¬ cÊu phï hîp víi c«ng viÖc, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm ghi chÐp, thu nhËn, kiÓm tra, ph¶n ¸nh c¸c nhiÖm vô kinh tÕ tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña toµn C«ng ty göi cho l·nh ®¹o gióp hä n¾m ®-îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®Ó ®Ò ra c¸c lèi s¸ch thÝch hîp. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty in ¢u Tr-êng Thµnh ®-îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 19 KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü Sau ®©y ta ®i vµo nhiÖm vô cô thÓ cña mçi bé phËn kÕ to¸n - KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n, phæ biÕn chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒ c«ng t¸c, chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒ chÊp hµnh ph¸p luËt, thÓ lÖ chÕ ®é h¹ch to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh, lµ ng-êi kiÓm tra t×nh h×nh h¹ch to¸n, kiÓm tra t×nh h×nh huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶, khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña tµi s¶n, cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, toµn diÖn ®Ó ban Gi¸m ®èc ®-a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh….. - KÕ to¸n tæng hîp: lµm nhiÖm vô më sæ theo dâi tæng hîp c¸c kho¶n chi phÝ dùa trªn phiÕu chi, giÊy thanh to¸n t¹m øng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, ®Ó kÕt chuyÓn vµo c¸c kho¶n nh»m tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. §ång thêi dùa vµo b¶ng l-¬ng, hÖ thèng cña tõng nh©n viªn ®Ó theo dâi tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. - KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh b¸n s¶n phÈm hµng hãa, c«ng t¸c nhËp hµng, xuÊt kho hµng ho¸ thµnh phÈm vµ hµng hãa tån kho cña C«ng ty. - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt t-, hµng tån kho. Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt vËt liÖu, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ råi ph©n lo¹i vËt liÖu theo tõng thø, tõng lo¹i vµ theo ®èi t-îng sö dông sau ®ã ghi vµo sæ chi tiÕt nhËp vËt liÖu. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Hµng th¸ng c¨n cø vµo nguyªn gia TSC§ hiÖn cã vµ tû lÖ khÊu hao do Nhµ n-íc quy ®Þnh, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n sæ khÊu hao, ph©n bæ c¸c ®èi t-îng sö dông. - KÕ to¸n thanh to¸n: Hµng ngµy c¨n cø phiÕu thu, chi tiÒn mÆt, c¸c chøng tõ mua chi¹u hµng ho¸, vËt t-, c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng-êi mua, b¸n. * H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n Doanh nghiÖp sö dông sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nµy th× ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt, toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn tËp trung t¹i 20
- Xem thêm -