Tài liệu Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng số 6.

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Låìi noïi âáöu Trong nhæîng nàm gáön âáy, nãön kinh tãú næåïc ta ngaìy caìng phaït triãøn äøn âënh vaì khäng ngæìng âi lãn, chuïng ta âaî âaût âæåüc nhæîng thaình tæûu to låïn coï tênh quyãút âënh vãö moüi màût. Trong sæû thaình cäng âoï coï sæû âoïng goïp khäng nhoí cuía caïc doanh nghiãûp hoaût âäüng thuäüc moüi lénh væûc. Vaì âãø taûo nãn mäüt doanh nghiãûp äøn âënh coï khaí nàng âæïng væîng âæåüc trong nãön kinh tãú thë træåìng thç kãú toaïn laì mäüt bäü pháûn khäng thãø thiãúu trong cáúu thaình doanh nghiãûp. Coï thãø noïi kãú toaïn laì mäüt cäng cuû âàõc læûc cho nhaì quaín lyï, noï khäng ngæìng phaín aïnh toaìn bäü taìi saín, nguäön väún, doanh thu åí mæïc âäü chung maì noï coìn phaín aïnh tçnh hçnh chi phê, låüi nhuáûn hay kãút quaí cuía tæìng hoaût âäüng, tæìng màût haìng cho nhaì doanh nghiãûp, nhaì quaín lyï nàõm bàõt âæåüc. Âãø cáúu thaình nãn mäüt saín pháøm coï tênh cháút quyãút âënh âæïng væîng âæåüc trãn thë træåìng thç mäüt trong ba yãúu täú cáúu thaình nãn thæûc thãø cuía saín pháøm âoï laì nguyãn váût liãûu, noï phaíi âæåüc phaín aïnh mäüt caïch chênh xaïc, këp thåìi, âaím baío cho viãûc xuáút nháûp nguyãn váût liãûu theo kãú hoaûch vaì âënh mæïc tiãu hao cho tæìng saín pháøm, tæì âoï laìm giaím båït sæû tháút thoaït, æï âoüng nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû giuïp cho doanh nghiãûp tàng thu giaím chi. Qua thåìi gian thæûc táûp vaì nghiãn cæïu taûi Cäng ty Xáy dæûng säú 6 Quaíng Trë âæåüc sæû giuïp âåî nhiãût tçnh cuía caïc cä, chuï, anh chë trong cäng ty cuìng våïi kiãún thæïc tiãúp thu âæåüc tfæ tháöy cä giaïo åí træåìng, em maûnh daûn choün âãö taìi “Kãú toaïn nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû taûi Cäng ty Xáy dæûng Säú 6” âãø laìm chuyãn âãö täút nghiãûp cho mçnh. Do haûn chãú vãö màût kiãút thæïc vaì thåìi gian thæûc hiãûn chuyãn âãö, nãn khäng thãø traïnh khoíi nhæîng sai soït. Ráút mong nháûn âæåüc nhæîng yï kiãún âoïng goïp cuía tháöy cä, ban laînh âaûo cäng ty âãø chuyãn âãö âæåüc hoaìn chènh. Em xin chán thaình caím ån. Pháön I: CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN CHUNG VÃÖ KÃÚ TOAÏN NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU, CÄNG CUÛ DUÛNG CUÛ I. CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ LIÃÛU, CÄNG CUÛ DUÛNG CUÛ: HAÛCH TOAÏN NGUYÃN VÁÛT 1. Khaïi niãûm vaì âàûc âiãøm cuía cäng taïc kãú toaïn: 1.1. Khaïi niãûm: Nguyãn váût liãûu laì âäúi tæåüng lao âäüng laì mäüt trong ba yãúu täú cå baín cuía quaï trçnh saín xuáút, laì cå såí váût cháút cáúu thaình nãn thæûc tãú cuía saín pháøm. 1.2. Âàûc âiãøm: Trong quaï trçnh tham gia vaìo hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh váût liãûu, chè tham gia vaìo mäüt chu kyì saín xuáút bë tiãu hao toaìn bäü vaì chuyãøn dëch giaï trë mäüt láön vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì. 1.3. Khaïi niãûm cäng cuû duûng cuû: Laì nhæîng tæ tiãûu lao âäüng khäng coï âuí caïc tiãu chuáøn vãö giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng quy âënh âoï âäúi våïi TSCÂ. 1.4. Âàûc âiãøm: Cäng cuû duûng cuû thæåìng tham gia vaìo nhiãöu chu kyì saín xuáút vaì váùn giæî nguyãn hçnh thaïi ban âáöu trong quaï trçnh tham gia vaìo saín xuáút giaï trë cäng cuû duûng cuû bë hao moìn dáön vaì chuyãøn dëch tæìng pháön vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì. 1.5. Nguyãn tàõc cuía cäng taïc kãú toaïn: Khi nháûp hoàûc xuáút váût liãûu phaíi tênh giaï thæûc tãú. Âæåüc sæí duûng mäüt trong hai phæång phaïp kãú toaïn haìng täön kho. + Kã khai thæåìng xuyãn. + Kiãøm kã âënh kyì. Kãú toaïn váût liãûu phaíi thæûc hiãûn âäöng thåìi kãú toaïn chi tiãút caí vãö giaï trë láùn hiãûn váût . Kãú toaïn âæåüc pheïp láûp dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho, nãúu xeït tháúy váût liãûu täön kho coï khaí nàng bë giaím suït so våïi giaï thæûc tãú âaî ghi åí säø saïch. 1.6. Nhiãûm vuû cuía kãú toaïn: Täø chæïc ghi cheïp phaín aïnh, täøng håüp säú liãûu, tçnh hçnh nháûp kho xuáút täön kho váût liãûu caí vãö säú læåüng, chuíng loaûi, giaï trë. Hæåïng dáùn, kiãøm tra caïc phán xæåíng, caïc kho, måí säø saïch cáön thiãút vaì haûch toaïn váût liãûu âuïng chãú âäü, phæång phaïp. Kiãøm tra viãûc cháúp haình chãú âäü baío quaín, nháûp xuáút váût liãûu, caïc âënh mæïc dæû træî, âënh mæïc tiãu hao, âãö xuáút biãûn phàóp lyï váût liãûu thæìa, thiãúu, keïm pháøm cháút. 2. Phán loaûi vaì âaïnh giaï nguyãn váût liãûu: 2.1. Phán loaûi nguyãn váût liãûu: Càn cæï vaìo näüi dung kãú toaïn vai troì cuía chuïng trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh nguyãn váût liãûu âæåüc phán loaûi nhæ sau: + Nguyãn váût liãûu chênh: Bao gäöm næía thaình pháön mua ngoaìi, baïn thaình pháøm laì âäúi tæåüng lao âäüng chuí yãúu cáúu thaình nãn thæûc thãø chênh cuía saín pháøm våïi næía thaình pháøm mua ngoaìi våïi muûc âêch saín xuáút ra, saín pháøm hæ hoíng cuíng âæåüc coi laì nguyãn váût liãûu chênh. + Váût liãûu phuû: chè coï taïc duûng phuû trong quaï trçnh saín xuáút chãú taûo saín pháøm. + Nhiãn liãûu: bao gäöm caïc loaûi åí thãø loíng, thãø khê, thãø ràõn. + Phuû tuìng thay thãú: bao gäöm caïc loaûi phuû tuìng chi tiãút duìng âãø thay thãú sæía chæîa maïy moïc thiãút bë saín xuáút phæång tiãûn váûn taíi. + Thiãút bë xáy dæûng cå baín: bao gäöm caïc thiãút bë phæång tiãûn làõp âàût vaìo caïc cäng trçnh xáy dæûng cå baín cuía doanh nghiãûp. + Phãú liãûu: laì caïc loaûi váût liãûu loaûi ra trong quaï trçnh saín xuáút saín pháøm hoàûc phãú liãûu thu häöi trong quaï trçnh thanh lyï taìi saín cäú âënh. 2.2. Phán loaûi cäng cuû duûng cuû: Cäng cuû duûng cuû trong caïc doanh nghiãûp bao gäöm caïc loaûi giaï làõp chuyãn duìng cho saín xuáút duûng cuû âäö nghãö, duûng cuû quaín lyï baío häü lao âäüng, laïng traûi taûm thåìi, duûng cuû phuûc vuû cho nhu cáöu vàn hoaï, thãø duûc thãø thao caïc loaûi bao bç duìng âãø chæïa âæûng haìng hoïa, váût liãûu, cäng cuû duûng cuû trong quaï trçnh saín xuáút bao bç luán chuyãøn âäö duìng cho thuã. 2.3. Âaïnhgiaï nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû: Âaïnh giaï nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû laì xaïc âënh giaï trë sæí duûng theo nhæîng nguyãn tàõc nháút âënh vãö nguyãn tàõc kãú toaïn nháûp, xuáút täön kho nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû phaíi phaín aïnh theo giaï thæûc tãú. a. Giaï thæûc tãú nháûp kho: Tuyì theo tæìng nguäön nháûp maì giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû âæåüc xaïc âënh nhæ sau: + Giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû mua ngoaìi bao gäöm giaï mua + chi phê khi mua træì âi khoaín giaï haìng mua. + Nãúu doanh nghiãûp thuäüc âäúi tæåüng näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thç giaï mua ghi trãn hoaï âån laì giaï mua chæa coï thuãú GTGT. + Træåìng håüp doanh nghiãûp thuäüc âäúi tæåüng näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp thç giaï mua ghi trãn hoaï âån laì giaï âaî coï thuãú GTGT. + Giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû thuã ngoaìi gia cäng, chãú biãún bao gäöm: giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu xuáút gia cäng chãú biãún + tiãön thuã ngoaìi gia cäng chãú biãún x chi phê váûn chuyãøn, bäúc dåî khi giao nháûn gia cäng. + Giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû tæû gia cäng chãú biãún bao gäöm: giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút gia cäng, chãú biãún + chi phê chãú biãún. + Giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû nháûn goïp väún liãn doanh laì giaï thæûc tãú âæåüc caïc bãn tham gia goïp väún thäúng nháút âaïnh giaï. + Giaï thæûc tãú cuía váût liãûu thu nhàût âæåüc, phãú liãûu thu häöi laì giaï thæûc tãú æåïc tênh coï thãø sæí duûng âæåüc hoàûc giaï coï thãø baïn âæåüc trãn thë træåìng. b. Giaï thæûc tãú xuáút kho: Khi xuáút duìng nguyãn váût liãûu, kãú toaïn phaíi tênh toaïn chênh xaïc giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút kho cho caïc nhu cáöu, âäúi tæåüng sæí duûng khaïc nhau. Viãûc tênh giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút kho coï thãø tênh theo mäüt trong caïc phæång phaïp sau: 1. Tênh theo âån giaï bçnh quán täön âáöu kyì: Theo phæång phaïp naìy giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút kho âæåüc tênh trãn cå såí säú liãûu nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút kho vaì âån giaï bçnh quán cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû täön âáöu kyì: Âån giaï bçnh quán täön âáöu kyì Giaï thæûc tãú NVL, CCDC täön âáöu kyì = Säú læåüng NVL, CCDC täön âáöu kyì Giaï thæûc tãú NVL xuáút kho = säú læåüng NVL, CCDC x âån giaï bçnh quán täön âáöu kyì. 2. Tênh theo âån giaï bçnh quán gia quyãön: Cäng thæïc chung: Âån giaï bçnh quán = Giaï trë täön âáöu kyì + Giaï trë nháûp trong kyì Säú læåüng täön + Säú læåüng nháûp Giaï thæûc tãú xuáút kho = Säú læåüng xuáút duìng x âån giaï bçnh quán. - Tênh theo âån giaï bçnh quán gia quyãön liãn hoaìn (bçnh quán sau mäùi láön nháûp xuáút): + Sau mäùi láön xuáút kho phaíi tênh laûi säú læåüng, NVL, CCDC vaì giaï trë täön kho taûi thåìi âiãøm xuáút kho. + Sau mäùi láön nháûp kho phaíi tênh laûi âån giaï bçnh quán. + Âån giaï bçnh quán láön nháûp træåïc seî âæåüc sæí duûng cho âãún láön nháûp tiãúp theo. - Tênh theo âån giaï bçnh quán gia quyãön vaìo cuäúi thaïng + Âæåüc xaïc âënh vaìo cuäúi thaïng sau khi coï âuí säú liãûu vãö cxaïc láön nháûp trong thaïng. 3. Tênh theo giaï thæûc tãú âêch danh: Phæång phaïp naìy thæåìng âæåüc aïp duûng våïi caïc loaûi nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû coï giaï trë cao, caïc loaûi váût tæ âàûc chuíng, giaï thæûc tãú xuáút kho càn cæï vaìo âån giaï thæûc tãú NVL, CCDC nháûp kho theo tæìng lä tæìng láön nháûp vaì säú læåüng xuáút kho theo tæìng láön. 4. Tênh theo træåïc (FIFO) phæång phaïp nháûp træåïc xuáút Theo phæång phaïp naìy säú NVL, CCDC naìo nháûp træåïc thç xuáút træåïc xuáút hãút säú nháûp træåïc måïi âãún säú nháûp sau theo giaï thæûc tãú tæìng säú haìng nháûp. 5. Tênh theo phæång phaïp nháûp sau xuáút træåïc: Theo phæång phaïp naìy ta phaíi xaïc âënh âån giaï thæûc tãú cuía tæìng láön nháûp nhæng khi xuáút seî càn cæï vaìo säú læåüng xuáút vaì âån giaï thæûc tãú nháûp kho láön cuäúi sau âoï måïi láön læåüt âãún caïc láön nháûp træåïc âãø tênh giaï thæûc tãú xuáút kho. 6. Phæång phaïp hãû säú giaï: Trong træåìng håüp doanh nghiãûp sæí duûng giaï haûch toaïn: loaûi giaï äøn âënh âæåüc sæí duûng thäúng nháút trong phaûm vi doanh nghiãûp seî theo doîi chi tiãút tçnh hçnh nháûp xuáút haìng ngaìy cuäúi thaïng cáön phaíi âiãöu chènh giaï haûch toaïn theo giaï thæûc tãú cuía NVL, CCDC xuáút duìng dæûa vaìo hãû säú giaï thæûc tãú våïi mæïc giaï haûch toaïn. Hãû säú giaï Giaï thæûc tãú NVL,CCDC täön âáöu kyì + Giaï thæûc tãú NVL,CCDC nháûp trong kyì = Giaï haûch toaïn NVL,CCDC täön âáöu kyì + Giaï haûch toaïn NVL,CCDC nháûp trong kyì Giaï thæûc tãú NVL, CCDC xuáút kho = Giaï haûch toaïn NVL, CCDC xuáút kho x Hãû säú giaï. II. PHÆÅNG PHAÏP HAÛCH TOAÏN: 1. Kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû: 1.1. Chæïng tæì sæí duûng: - Phiãúu xuáút kho. - Phiãúu nháûp kho. + Phiãúu xuáút váût tæ theo âënh mæïc. + Phiãúu xuáút kho kiãm váûn chuyãøn näüi bäü. 2. Säø kãú toaïn chi tiãút: + Säø (theí kho) + Säø theí kãú toaïn chi tiãút. + Säø âäúi chiãúu luán chuyãøn. + Säø säú dæ. 3. Phæång phaïp kãú toaïn chi tiãút NVL, CCDC: Viãûc ghi cheïp phaín aïnh cuía thuí kho vaì kãú toaïn cuîng nhæ viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu säú liãûu giæîa thuí kho vaì phoìng kãú toaïn âæåüc tiãún haình theo caïc phæång phaïp sau: 3.1. Phæång phaïp theí song song: Cäng viãûc åí kho: viãûc ghi cheïp tçnh hçnh nháûp xuáút täön kho do thuí kho tiãún haình trãn theí kho vaì chè ghi theo chè tiãu säú læåüng. Hàòng ngaìy càn cæï vaìo chæïng tæì nháûp xuáút thuí kho tiãún haình ghi säø thæûc nháûp thæûc xuáút vaìo kho cuäúi thaïng tênh ra säú täön kho ghi vaìo theí, coìn theo âënh kyì quy âënh thuí kho thæûc hiãûn viãûc phán loaûi chæïng tæì vaì láûp baíng giao nháûn chæïng tæì âãø laìm càn cæï giao chæïng tæì cho phoìng kãú toaïn. ÅÍ phoìng kãú toaïn: kãú toaïn sæí duûng theí kho âãø ghi cheïp tçnh hçnh nháûp xuáút täön kho theo chè tiãu hiãûn váût vaì giaï trë. 3.2. Phæång phaïp säø âäúi chiãúu luán chuyãøn: Cäng viãûc åí kho: theo phæång phaïp säø âäúi chiãúu luán chuyãøn thç viãûc ghi cheïp cuía thuí kho cuîng âæåüc thæûc hiãûn trãn theí kho nhæ phæång phaïp theí song song. ÅÍ phoìng kãú toaïn: kãú toaïn vaìo säø âäúi chiãúu luán chuyãøn âãø ghi cheïp tçnh hçnh nháûp xuáút täön kho cuía tæìng thæï nguyãn váût liãûu theo tæìng kho duìng cho caí nàm, säø âäúi chiãúu luán chuyãøn chè ghi mäùi thaïng mäüt láön vaìo cuäúi thaïng âãø coï säú liãûu ghi vaìo säø âäúi chiãúu luán chuyãøn kãú toaïn phaíi láûp caïc baíng kã nháûp, baíng kã xuáút theo tæìng thæï NVL, CCDC trãn cå såí caïc chæïng tæì nháûp xuáút do thuí kho âënh kyì gåíi lãn säø âäúi chiãúu luán chuyãøn cuîng âæåüc theo doîi caí vãö chè tiãu säú læåüng vaì giaï trë. 3.3. Säø säú dæ: Cäng viãûc åí kho: thuí kho duìng theí kho âãø ghi cheïp tçnh hçnh nháûp xuáút täön kho nguyãn váût liãûu vãö màût säú læåüng, cuäúi thaïng phaíi ghi säø täön kho âaî tênh âæåüc trãn theí kho vaìo säø säú dæ cäüt säú læåüng. ÅÍ phoìng kãú toaïn: kãú toaïn måí säø säú dæ theo tæìng kho duìng cho caí nàm âãø ghi säú täön kho cuía tæìng thæï vaìo cuäúi thaïng theo chè tiãu giaï trë. 4. Phæång phaïp kãú toaïn täøng håüp nguyãn váût liãûu: 4.1. Kãú toaïn täøng håüp theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn: a. Taìi khoaín sæí duûng: - TK 151: Haìng mua âi trãn âæåìng TK 151 SD: XX Haìng hoïa, váût Giaï trë váût liãûu, liãûu, CCDC âang trãn CCDC, haìng hoïa âang âæåìng âaî giao træûc tiãúp cho khaïch âi trãn âæåìng haìng. - TK 152 : nguyãn váût liãûu TK 152 SD: XX - Giaï trë váût liãûu - NVL giaím do: nháûp kho do: + Xuáút kho âãø saín + Mua bãn ngoaìi xuáút saín pháøm + Do tæû saín xuáút + Xuáút baïn hoàûc + Do nháûn goïp väún xuáút âãø trao âäøi liãn doanh + Âem goïp väún liãn doanh + Do Nhaì næåïc cáúp + Do thuã ngoaìi gia + Xuáút âem gia cäng chãú biãún cäng + Do kiãøm kã phaït + Kiãøm kã phaït hiãûn thiãúu hiãûn thæìa + Do âaïnh giaï tàng + Do âaïnh giaï giaím NVL NVL - TK 133 : Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì TK 133 SD: XX - Säú thuãú âáöu vaìo Säú thuãú GTGT âæåüc âæåüc kháúu træì kháúu træì khi mua - Säú thuãú âáöu vaìo NVL, CCDC, haìng hoïa khäng âæåüc kháúu træì. - Säú thuãú âáöu vaìo âæåüc hoaìn laûi - TK 331 : Phaíi traí cho ngæåìi baïn TK 331 - Säú tiãön âaî traí cho ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp, ngæåìi nháûn tháöu... Säú tiãön phaíi traí cho ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp dëch vuû, ngæåìi nháûn khi doanh Säú tiãön DN æïng tháöu... træåïc cho ngæåìi nghiãûp mua chëu. baïn, ngæåìi cung cáúp, ngæåìi nháûn tháöu... nhæng chæa nhán jâæåüc haìng. SD: Säú tiãön coìn SD: Säú tiãön âaî æïng phaíi traí cho ngæåìi træåïc cho ngæåìi baïn baïn. hoàûc säú tiãön âaî traí låïn hån säú phaíi traí. 4.2. Trçnh tæû kãú toaïn: a. Kãú toaïn tàng nguyãn váût liãûu: * NVL tàng do mua ngoaìi: Khi mua nguyãn váût liãûu duìng vaìo hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh haìng hoïa, dëch vuû, chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì, kãú toaïn ghi: Nåü TK 152 Nåü TK 153 Coï TK 111,112,331 Khi mua nguyãn váût liãûu duìng vaìo hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh haìng hoïa, dëch vuû khäng chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp, kãú toaïn phaín aïnh giaï trë haìng mua vaìo bao gäöm täøng säú tiãön thanh toaïn (tæïc coï thuãú GTGT) Nåü TK 152 Coï TK 111,112,331 Khi nháûp kháøu NVL, kãú toaïn phaín aïnh giaï trë haìng nháûp kháøu bao gäöm: säú tiãön phaíi thanh toaïn cho ngæåìi baïn, thuãú nháûp kháøu, chi phê khaïc: Nåü TK 152 Coï TK 3333 Coï TK 111,112,331 Thuãú GTGT cuía haìng nháûp kháøu Nåü TK 133 Coï TK 33312 Âäúi våïi NVL mua vãö duìng âäöng thåìi cho saín xuáút kinh doanh haìng hoïa, dëch vuû chëu thuãú GTGTvaì khäng chëu thuãú GTGT nhæng khäng thãø taïch riãng âæåüc: Nåü TK 152 Nåü TK 133 Coï TK 111,112,331 Cuäúi kyì kãú toaïn tênh vaì xaïc âënh säú thuãú GTGt âáöu vaìo âæåüc kháúu træì vaì khäng âæåüc kháúu træì trãn cå såí tyí lãû doanh thu + Säú thuãú GTGT âæåüc kháúu træì trong kyì Nåü TK 3331 Coï TK 133 + Säú thuãú GTGT âáöu vaìo khäng âæåüc kháúu træì . Nãúu säú tiãön khäng âæåüc kháúu træì nhoí thç tênh vaìo giaï väún haìng baïn trong kyì: Nåü TK 632 Coï TK 133 . Nãúu säú tiãön låïn thç phaíi tiãún haình phán bäø: Nåü TK 242 Coï TK 133 . Kyì sau kãú toaïn tiãún haình phán bäø vaìo giaï väún haìng baïn: Nåü TK 632 Coï TK 242 - Khi mua NVL maì hoaï âån vãö haìng chæa vãö thç kãú toaïn læu hoaï âån vaìo táûp häö så haìng chæa vãö thç ghi säø giäúng træåìng håüp haìng vaì hoaï âån cuìng vãö mäüt luïc. Coìn nãúu cuäúi thaïng haìng váùn chæa vãö thç kãú toaïn phaín aïnh vaìo TK 151. Nåü TK 151 Nåü TK 133 Coï TK 111,112,331 - Trong kyì nãúu váût liãûu vãö nhæng chæa coï hoaï âån thç nháûp kho váût liãûu trãn cå såí nháûp kho vaì læu phiãúu nháûp kho vaìo táûp häö så haìng chæa coï hoaï âån. Nãúu trong thaïng hoaï âån vãö thç càn cæï vaìo hoaï âån ghi säø bçnh thæåìng. Nãúu cuäúi thaïng hoaï âån váùn chæa vãö ghi säø theo giaï taûm tênh. Nåü TK 152 Coï TK 331 - Trong træåìng håüp váût liãûu vãö nháûp kho thiãúu so våïi hoaï âån maì chæa xaïc âënh âæåüc nguyãn nhán chåì xæí lyï. Nåü TL 152 Nåü TK 133 Nåü TK 1381 Coï TK 111,112,331 - Nãúu xaïc âënh âæåüc khoaín bäöi thæåìng thç ta thay 1381 bàòng 1388. Khia xaïc âënh âæåüc khoaín bäöi thæåìng kãú toaïn ghi: Nåü TL 111,112,334,811,411 Coï TK 1388 - Nãúu váût liãûu nháûp kho thæìa so våïi hoaï âån: + Nháûp luän säú váût liãûu thæìa Nåü TK 152 Nåü TK 133 Coï TK 111,112,331 Coï TK 1381 + Nháûn giæî häü säú váût liãûu thæìa Nåü TK 002 * Kãú toaïn váût liãûu thuã ngoaìi gia cäng: - Khi xuáút váût liãûu cho âån vë nháûn gia cäng kãú toaïn ghi: Nåü TK 154 Coï TK 152 + Chi phê thuã ngoaìi gia cäng , chi phê bäúc dåî váûn chuyãøn Nåü TK 154 Nåü TK 133 Coï TK 111,112,331 - Nháûp kho NVL thuã ngoaìi gia cäng Nåü TK 152 Coï TK 154 b. Kãú toaïn xuáút váût liãûu - Xuáút váût liãûu duìng vaìo saín xuáút kinh doanh Nåü TK 621,627,641,642 Coï TK 152 - Xuáút váût liãûu âem âi goïp väún liãn doanh Nåü TK 222,128 Nåü TK 412 Coï TK 152 Hoàûc Coï TK 412 - Khi xuáút váût liãûu baïn ra bãn ngoaìi kãú toaïn ghi: + Giaï väún Nåü TK 632 Coï TK 152 + Doanh thu Nåü TK 111,112,131 Coï TK 511 Coï TK 3331 5. Kãú toaïn cäng cuû duûng cuû: 5.1. Taìi khoaín sæí duûng: - TK 153: cäng cuû duûng cuû TK 153 - Giaï trë cäng cuû duûng cuû nháûp kho do mua ngoaìi tæû chãú biãún, thuã ngoaìi gia cäng, nháûn goïp väún liãn doanh - Giaï trë cäng cuû duûng cuû xuáút kho sæí duûng cho saín xuáút kinh doanh, cho thuã, âem âi goïp väún liãn doanh. - TK 242: Chi phê traí træåïc daìi haûn TK 242 SD: XX Phán bäø vaìo chi phê Chi phê phaït sinh phaíi sæí duûng cäng chåì phán bäø åí kyì cuû duûng cuû âoï. træåïc nhæng chæa phán bäø hãút Chi phê phaït chåì phán bäø sinh 5.2. Trçnh tæû kãú toaïn : a. Kãú toaïn tàng CCDC: thæûc hiãûn giäúng nguyãn váût liãûu b. Kãú toaïn giaím CCDC: - Nãúu giaï trë xuáút duìng cho saín xuáút kinh doanh khäng låïn làõm thuì kãú toaïn tênh hãút vaìo chi phê (phán bäø 1 láön) Nåü TK 627, 641,642 Coï TK 153 - Nãúu giaï trë CCDC xuáút duìng tæång âäúi låïn khäng thãø tênh hãút mäüt láön vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp theo phæång phaïp naìy thç vaìo thåìi âiãøm xuáút duìng kãú toaïn seî phán bäø cäng cuû duûng cuû vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh âãún khi cäng cuû naìy bë hoíng, bë máút hoàûc hãút thåìi gian sæí duûng, theo quy âënh kãú toaïn seî phán bäø vaìo nåi sæí duûng pháön giaï trë coìn laûi sau khi træì caïc khoaín phãú liãûu thu häöi hoàûc caïc khoaín bäöi thæåìng nãúu coï. + Khi xuáút cäng cuû duûng phiãúu xuáút kho kãú toaïn ghi: cuû càn cæï vaìo Nåü TK 242 Coï TK 153 Âäöng thåìi phán bäø ngay cäng cuû duûng cuû vaìo chi phê nåi sæí duûng cäng cuû duûng cuû âoï: Nåü TK 627,641,642 Coï TK 242 + Khi CCDC bë baïo hoíng, bë máút thç láön phán bäø sau cuìng seî laì: Giaï trë CCDC phán bäø láön sau cuìng Giaï trë Phãú coìn liãûu = laûi thu cuía häöi CCDC Nåü TK 1528 Nåü TK 1388 Nåü TK 627,641,642 Coï TK 242 - Khoaín bäöi thæåìng (nãúu coï) 5.3. Så âäö haûch toaïn täøng håüp nháûp, xuáút váût liãûu : TK 111,112,141,33 (1) Nháûp kho 1 TK 152,153 NVL TK 151 (2) Nháûp kho NVL âi âæåìng kyì træåïc TK 154 (3) Váût liãûu tæû chãú, thuã ngoaìi gia cäng chãú biãún xong nháûp kho TK 333 TK 154 (7) Xuáút váût liãûu thuã ngoaìi gia cäng chãú biãún TK 627,621,641,641,2 (8) Xuáút váût liãûu41 duìng cho SXKD, XDCB TK 154 (9) Chiãút kháúu mua haìng âæåüc hæåíng, giaím giaï haìng mua, haìng mua bë traí laûi TK 333 (4) Thuãú nháûp kháøu tênh vaìo NVL (nãúu coï) TK 411 (10) Váût liãûu thiãúu khi kiãøm kã (5) Nháûn váût liãûu do cáúp phaït, goïp liãn doanh, quyãn TK 338 tàûng (11) Xuáút váût liãûu goïp liãn doanh (6) Váût liãûu kiãøm kã phaït hiãûn thæìa TK 411 TK 338 (12a) Âaïnh giaï chãnh lãûch giaím (12b) Âaïnh giaï chãnh lãûch tàng Pháön II: THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU VAÌ CÄNG CUÛ DUÛNG CUÛ TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY DÆÛNG SÄÚ 6 I. QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CUÍA CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY DÆÛNG SÄÚ 6 QUAÍNG TRË: 1. Quaï trçnh hçnh thaình: Mäüt âáút næåïc, xaî häüi phaït triãøn thç træåïc hãút phaíi âáöu tæ xáy dæûng cå såí haû táöng, kyî thuáût. Viãûc xáy dæûng cå såí váût cháút kyî thuáût haû táöng bao gäöm nhiãöu ngaình, trong âoï ngaình xáy dæûng âoïng goïp mäüt pháön låïn âãø xáy dæûng âæåìng giao thäng, nhaì cæía, khu cäng nghiãûp, træåìng hoüc, bãûnh viãûn. Cuìng chung våïi âáút næåïc, tènh Quaíng Trë âaî vaì âang âáöu tæ kiãún thiãút xáy dæûng cå såí haû táöng, tæì âoï caïc doanh nghiãûp xáy làõp dáön dáön âæåüc ra âåìi, trong âoï coï Xáy dæûng Xáy dæûng Triãûu Trung âæåüc thaình láûp nàm 1989. Âãún nàm 1993 Xê nghiãûp âæåüc âäøi tãn thaình Cäng ty TNHH Xdh säú 6 Quaíng Trë theo quyãút âënh säú 2959/QÂ-UB ngaìy 29/11/1993 cuía UBND tènh Quaíng Trë. Cäng ty ngaìy caìng låïn maûnh vaì laìm àn coï hiãûu quaí, âaî coï 3 xê nghiãûp træûc thuäüc cäng ty: - Xê nghiãûp Thi cäng Cå giåïi. - Xê nghiãûp Saín xuáút mäüc dán duûng, trang trê näüi ngoaûi tháút. - Xê nghiãûp Saín xuáút gaûch hoa loït nãön. Tçnh hçnh kinh tãú xaî häüi cuía âáút næåïc noïi chung vaì cuía tènh Quaíng Trë noïi riãng, trong xu hæåïng häüi nháûp kinh tãú quäúc tãú, thæûc hiãûn täút chuí træång cuía Nhaì næåïc loaûi hçnh cäø pháön hoaï âæåüc aïp duûng. Âãø phuì håüp våïi tçnh hçnh måïi ngaìy 29/3/2004 Cäng ty TNHH Xáy dæûng säú 6 Quaíng Trë âæåüc chênh thæïc âäøi tãn thaình Cäng ty Cäø pháön Xáy dæûng säú 6. 2. Quaï trçnh phaït triãøn: Bæåïc âáöu khi måïi thaình láûp cäng ty gàûp ráút nhiãöu khoï khàn vãö moüi màût nhæ: cå såí váût cháút, âäüi nguî nhán sæû, väún, thë træåìng, nhæng våïi sæû näø læûc cuía ban laînh âaûo cuìng táûp thãø caïn bäü cäng nhán viãn tæìng bæåïc cäng ty âaî dáön tæû khàóng âënh mçnh vaì chiãúm âæåüc loìng tin cuía khaïch haìng trong vaì ngoaìi tènh. Cuû thãø cäng ty âaî xáy dæûng caïc cäng trçnh dán duûng âaût cháút læåüng cao, âæåüc UBND tènh Quaíng Trë tàûng bàòng khen: - Cäng taïc bãø chæïa næåïc 1.000m3 - nàm 193. - Cäng trçnh trung tám y tãú dæû phoìng Quaíng Trë - nàm 1999. - Cäng trçnh træåìng PTTH Chu Vàn An - nàm 2000. - Cäng trçnh âæåìng liãn xaî Khe Sanh - Hæåïng Tán - nàm 2001. Âàûc biãût trong 2 nàm 2001 - 2002 Cäng ty âaî âæåüc Bäü Xáy dæûng vaì Bäü Taìi chênh tàûng bàòng khen âaî coï thaình têch trong näüp NSNN vaì goïp pháön trong sæû nghiãûp phaït triãøn cuía ngaình xáy dæûng. Do xu hæåïng hiãûn nay ngaình xáy dæûng chuï troüng âãún viãûc âáöu tæ xáy dæûng Giao thäng, cáöu cäúng, kiãn cäú hoaï kãnh mæång näüi âäöng nãn âoìi hoíi phaíi aïp duûng cäng nghãû, maïy moïc, thiãút bë thi cäng, cäng ty cuîng âaî âáöu tæ mua sàõm nhiãöu maïy moïc thiãút bë nhæ xe xuïc , âaìo, maïy uíi, lu, xe taíi, cáön cáøu... Nhàòm náng cao cháút læåüng cäng trçnh vaì tàng nàng suáút lao âäüng, tiãút kiãûm, giaím giaï thaình saín xuáút âãún mæïc tháúp nháút âãø tàng sæïc caûnh tranh trãn thë træåìng. Sæû phaït triãøn cuía cäng ty âæåüc thãø hiãûn qua kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh trong caïc nàm qua: ÂVT: triãûu âäöng TT Chè tiãu 1 Doanh thu thuáön 2 Låüi nhuáûn 2000 2001 2002 2003 15.00 0 22.000 24.000 26.50 0 230 300 320 380 3 Näüp NSNN 4 Nguäön doanh 5 Thu nháûp BQ ngæåìi/1 thaïng väún 600 1.100 1.200 1.300 kinh 2.323 2.600 3.100 3.100 1 0,5 0,65 0,75 0,80 II. THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY: 1. Chæïc nàng cuía cäng ty: Xáy dæûng dán duûng cäng nghiãûp. Xáy dæûng giao thäng thuyí låüi. Xáy dæûng cáöu âæåìng. Xáy dæûng hãû thäúng cáúp næåïc vaì âæåìng dáy taíi âiãûn tæì 35KV tråí xuäúng. Làõp âáút thäng tin. Xáy dæûng saìn nãön haû táöng cå såí. 2. Täø chæïc saín xuáút, täø chæïc quaín lyï taûi cäng ty: - Täø chæïc saín xuáút : coï 2 phæång thæïc täø chæïc nhæ sau: + Cäng ty âiãöu haình táút caí caïc hoaût âäüng: tæì cung cáúp nguyãn váût liãûu, nhán cäng, maïy moïc thiãút bë. + Cäng ty giao khoaïn pháön nhán cäng xáy làõp cho caïc âäüi thi cäng, nguyãn váût liãûu, maïy thi cäng cäng ty cung cáúp. Cå cáúu täø chæïc: Giaïm âäúc P. Giaïm âäúc kinh tãú Phoìng Täø chæïc haình chênh Phoìng Kãú hoaûch thë træåìng P. Giaïm âäúc kyî thuáût Phoìng Kyî thuáût thi cäng Phoìng Taìi chênh kãú toaïn Phoìng Tæ váún âáúu tháöu
- Xem thêm -