Tài liệu Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụtại công ty tnhh công nghệ tin học hà nội

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu ..................................................................................................04 ch-¬ng I - Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ..........................................................................................................06 1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô .............06 1.1.1. Kh¸i niÖm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ........................ 06 1.1.2 §Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô .......................... 06 1.1.3 Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ................................06 1.2 Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ............07 1.2.1 Ph©n loai nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ...................................07 1.2.2 Sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ............................09 1.2.3 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ...................................10 1.3 - NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ..........14 1.4 - Thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ...................................................15 1.4.1 Thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ............................................................15 1.4.2 Thñ tôc xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ......................16 1.4.3 C¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan .................................................................17 1.5 - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô .........18 1.5.1 Ph-¬ng ph¸p thÎ song song.......................................................................18 1.5.2. Ph-¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ........................................................21 1.5.3. Ph-¬ng ph¸p sæ sè d- ..............................................................................24 1.6 - Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô .................... ..26 1.7 - KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ....................27 1.7.1 C¸c tµi kho¶n chñ yÕu sö dông ................................................................27 1.7.2 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c tr-êng hîp t¨ng nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô .......................................................................................29 1.7.3 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n gi¶m nguyªn liÖu vËt liÖu ......................................34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 1.7.4 KÕ to¸n vµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu liªn quan ®Õn nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ...............................................................................34 ch-¬ng II - T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i Cty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi .......38 2.1 - §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty ...................................................................38 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .........................................38 2.1.2 Quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ ...................................................................39 2.1.3 C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty ..............................................................................................................40 2.1.4 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty .............................................41 2.2 - Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty Cty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi ................................46 2.2.1 Thùc tÕ c«ng t¸c ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi ....................................................................46 2.2.2 Thñ tôc nhËp xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ........................48 2.2.3 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi ........................................................58 2.3 - KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho, xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô .............................................................................................................65 2.3.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty ..................................................65 2.3.2 KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô ..............................66 ch-¬ng III - Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty ............................................................78 3.1 - NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng ty kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH c«ng nghÖ tin häc hµ néi ...................................78 3.1.1¦u ®iÓm .....................................................................................................78 3.1.2 Nh-îc ®iÓm ...............................................................................................79 3.2 - Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi ....................80 KÕt luËn .......................................................................................................83 3 Lêi më ®Çu Khi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× quy luËt c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i tù ®øng lªn b»ng chÝnh "®«i ch©n" cña m×nh. HiÖn nay, khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n-íc lµ sù c¹nh tranh kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n-íc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm n-íc ngoµi ®ang x©m nhËp trµn lan vµo thÞ tr-êng trong n-íc. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong cuéc c¹nh tranh, ph¶i dµnh ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®-îc thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng thÓ thiÕu ®-îc nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Nã cã vai trß quan träng v× ®Òu lµ c¬ së vËt chÊt cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. Thùc tÕ chi phÝ ®Ó s¶n phÈm chiÕm kho¶ng 70% 80% chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu. V× vËy tiÕt kiÖm nguyªn liÖu vËt liÖu lµ biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Do vËy t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®¶m b¶o viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng. X¸c ®Þnh ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi em ®· nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ x¸c ®Þnh ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c« chó trong C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi vµ sù chØ dËy tËn t×nh thÇy Ng« Xu©n D-¬ng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh mét c¸ch tèt nhÊt kú thùc tËp tèt nghiÖp nªn em ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò "kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô" t¹i C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi lµm ®Ò tµi b¸o c¸o tèt nghiÖp. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nªn em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c ThÇy c« gi¸o trong tr-êng vµ c¸c c¸n bé c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin c¸m ¬n thÇy vµ c¸c c« chó trong C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®-îc chia thµnh 3 ch-¬ng chÝnh: 4 Ch-¬ng I - Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt Ch-¬ng II - Thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi Ch-¬ng III - Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty 5 ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong s¶n xuÊt kinh doanh 1.1 - Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.1.1. Kh¸i niÖm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Nguyªn liÖu vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ®èi t-îng lao ®éng - mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp dÞch vô- lµ c¬ së vËt chÊt cÊu t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cña s¶n phÈm. C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh«ng tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn tµi s¶n cè dÞnh h÷u h×nh. Ngoµi ra, nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh«ng cã tÝnh bÒn v÷ng nh- ®å dïng b»ng sµnh sø, thuû tinh, giµy, dÐp vµ quÇn ¸o lµm viÖc... dï tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh nh-ng vÉn coi lµ c«ng cô dông cô. 1.1.2 §Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.1.2.1 §Æc ®iÓm cña nguyªn liÖu vËt liÖu: - ChØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm vµ cung cÊp dich vô. - Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu vµ gi¸ trÞ ®-îc chuyÓn toµn bé mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.2.2 §Æc ®iÓm cña c«ng cô dông cô: - Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm vµ cung cÊp dich vô. - Tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu vµ gi¸ trÞ bÞ hao mßn dÇn ®-îc chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. C«ng cô dông cô th-êng cã gi¸ trÞ nhá hoÆc thêi gian sö dông ng¾n ®-îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh- tµi s¶n l-u ®éng. 1.1.3 Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.1.3.1 Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu: 6 - Nguyªn liÖu vËt liÖu cã vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. - Nguyªn liÖu vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kÐo theo lµ ¶nh h-ëng tíi chi phÝ, doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nguyªn liÖu vËt liÖu cßn lµ bé phËn quan träng trong tµi s¶n l-u ®éng cña doanh nghiÖp, ®Ó t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn tµi s¶n l-u ®éng cña doang nghiÖp cÇn ph¶i sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn liÖu vËt liÖu. 1.1.3.2 Vai trß cña c«ng cô dông cô: Tuy c«ng cô dông cô kh«ng ph¶i lµ yÕu tè cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm nh-ng nã còng gãp phÇn hoµn thiÖn s¶n phÈm. Do ®ã c«ng cô dông cô còng cã vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2 - Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.2.1 Ph©n loai nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh sö dông nhiÒu lo¹i, thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã vai trß, chøc n¨ng vµ ®Æc tÝnh lý ho¸ ...kh¸c nhau. §Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ c¨n cø vµo c¸c tiªu thøc nhÊt ®Þnh ®Ó chia nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô sö dông trong doanh nghiÖp thµnh tõng lo¹i, tõng nhãm thø. 1.2.1.1 Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu theo vai trß t¸c dông cña nguyªn liÖu vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt * Nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi) VËt liÖu chÝnh: nh÷ng thø nguyªn liÖu vËt liÖu mµ sau qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn sÔ cÊu thµnh lªn thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm - Nguyªn liÖu lµ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c vµ n«ng nghiÖp. - VËt liÖu lµ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn * VËt liÖu phô: Nh÷ng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm, nh-ng cã vai trß quyÕt ®Þnh vµ cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. C¨n cø vµo c«ng cô vËt liÖu phô ®-îc chia thµnh c¸c nhãm: + Nhãm vËt liÖu lµm t¨ng chÊt l-îng nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh 7 + Nhãm vËt liÖu lµm t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm + Nhãm vËt liÖu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt * Nhiªn liÖu: thùc chÊt lµ vËt liÖu phô nh-ng ®-îc xÕp thµnh mét lo¹i riªng do tÝnh chÊt vËt lÝ ho¸ häc cã vai trß quan träng cung cÊp nhiÖt l-îng. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiªn liÖu bao gåm c¸c thÓ láng, r¾n, khÝ dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cho c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh- x¨ng dÇu, than, cñi h¬i ®èt... * Phô tïng thay thÕ: nh÷ng chi tiÕt phô tïng m¸y mãc, thiÕt bÞ ®-îc dù tr÷ ®Ó sö dông cho viÖc söa ch÷a, thay thÕ c¸c bé phËn cña TSC§ h÷u h×nh. * PhÕ liÖu: lo¹i vËt liÖu thu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thanh lý tµi s¶n cã thÓ sö dông hoÆc b¸n ra ngoµi. * VËt liÖu kh¸c: bao gåm vËt liÖu cßn l¹i ch-a kÓ trªn bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t- ®Æc chñng. * Nguyªn liÖu vËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. * Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c - Phôc vô ph©n x-ëng s¶n xuÊt. - Phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp - Phôc vô cho b¸n hµng - Phôc vô cho x©y dùng c¬ së dë dang 1.2.1.2 C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh + Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi + Nguyªn vËt liÖu do doanh nghiÖp tù s¶n xuÊt chÕ t¹o + Nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn + Nguyªn vËt liÖu do nhËn gãp vèn liªn doanh, nhËn biÕu tµi trî, ®-îc cÊp... C¸ch ph©n lo¹i nµy cho biÕt râ nguån gèc cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ c¬ së ®Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo tõng nguån nhËp. 1.2.1.3 Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô theo ph-¬ng ph¸p ph©n bæ, theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ghi chÐp kÕ to¸n - Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô theo ph-¬ng ph¸p ph©n bæ. + Ph©n bæ 100% (1 lÇn): nh÷ng c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá vµ thêi gian sö dông ng¾n 8 + Ph©n bæ nhiÒu lÇn: nh÷ng c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín h¬n vµ thêi gian sö dông dµi - Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ghi chÐp kÕ to¸n + C«ng cô dông cu lao ®éng + Bao b× lu©n chuyÓn + §å dïng cho thuª 1.2.2. Sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô §Çu n¨m kÕ to¸n, phßng kÕ to¸n cÇn lËp Sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ó liÖt kª toµn bé c¸c lo¹i nhãm, thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô sö dông trong doanh nghiÖp. Danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ m· sè b»ng hÖ thèng c¸c ch÷ sè thËp ph©n (cã thÓ kÕt hîp c¸c ch÷ c¸i) ®Ó quy ®Þnh cho tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã tªn gäi, phÈm chÊt, quy c¸ch riªng biÖt. Khi lËp danh ®iÓm cÇn ph¶i ®¶m b¶o khoa häc vµ hîp lý, ®¸p øng yªu cÇu dÔ nhí vµ dÔ ghi tr¸nh nhÇm lÉn, trïng lÆp. sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô phÇn I - Nguyªn liÖu vËt liÖu Danh ®iÓm Lo¹i Nhãm Thø 1521 01 011 012 013 ..... 02 ..... 1522 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch NLVL Nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh Nhãm NLVL mµu VËt liÖu chÝnh A VËt liÖu chÝnh B VËt liÖu chÝnh C ........... Nhãm NLVL ®en ............. Céng lo¹i 1521 ........... .......... Tæng céng NLVL §VT Kg Kg Kg Gi¸ HT Ghi chó 9 phÇn II - C«ng cô dông cô Danh ®iÓm Lo¹i Nhãm Thø 1531 01 011 012 013 ..... 02 ..... 1532 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch CCDC CCDC chÝnh Nhãm CCDC A CCDC A1 CCDC A2 CCDC A3 ........... Nhãm CCDC B ............. Céng lo¹i 1531 ........... .......... Tæng céng CCDC §VT Gi¸ HT Ghi chó bé bé bé 1.2.3 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô d-îc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. vÒ nguyªn t¾c kÕ to¸n hµng tån kho (trong ®ã gåm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô) ph¶i ®-îc ghi nhËn theo nguyªn t¾c gi¸ gèc. Tr-êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®-îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. 1.2.3.1 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo nguyªn t¾c gi¸ gèc (gi¸ thùc tÕ). Gi¸ gèc hµng tån bao gåm: chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn ph¸t sinh ®Ó cã ®-îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. Nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nªn néi dung c¸c yÕu tè cÊu thµnh gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc x¸c ®Þnh theo tõng tr-êng hîp nhËp, xuÊt. a. Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho * NhËp kho do mua ngoµi Gi¸ mua ghi chÐp trªn C¸c lo¹i Gi¸ gèc NLVL, ho¸ ®¬n sau khi trõ ®i thuÕ kh«ng CCDC mua c¸c kho¶n(KTN) gi¶m + ®-îc hoµn + ngoµi nhËp kho = gi¸ b¸n hµng l¹i CP cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng 10 - C¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng bao gåm: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng tån kho (chi phÝ bao b×, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª l·i...) * Chó ý: - Tr-êng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô mua vÒ dïng cho dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi t-îng chÞu thuÕ GTGT, doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ mua ch-a cã thuÕ GTGT. - Tr-êng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô mua vÒ dïng cho dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi t-îng chÞu thuÕ GTGT, doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp hay thuéc dèi t-îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ tæng gi¸ thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT. * Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tù chÕ biÕn nhËp kho Gi¸ gèc nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho = Gi¸ gèc vËt liÖu xuÊt kho + Chi phÝ chÕ biÕn Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt nh-: CPNCTT, CPSXC cè ®Þnh, CPSXC biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. *Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nhËp kho Chi phÝ vËn chuyÓn Gi¸ gèc NLVL Gi¸ gèc NLVL tiÒn c«ng ph¶i bèc dì vµ c¸c chi phÝ vµ CCDC nhËp = xuÊt kho thuª + tr¶ ng-êi lao + cã liªn quan trùc tiÕp kho ngoµi ®éng kh¸c Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËn gãp liªn doanh vèn cæ phÇn hoÆc thu håi vèn gãp ®-îc ghi nhËn theo gi¸ trÞ thùc tÕ do héi ®ång ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i vµ ®-îc chÊp nhËn céng víi c¸c chi phÝ tiÕp nhËn (nÕu cã). *Gi¸ gèc cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËn biÕu tÆng. Gi¸ gèc cña NLVL vµ CCDC nhËp kho = Gi¸ trÞ hîp lý cña nh÷ng NLVL vµ CCDC t-¬ng ®-¬ng + C¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc tiÕp nhËn 11 * Gi¸ gèc cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc cÊp Gi¸ gèc Nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho = Gi¸ ghi trªn sæ cña ®¬n vÞ cÊp trªn hoÆc gi¸ ®-îc ®¸nh gi¸ l¹i theo gi¸ trÞ thuÇn + ChiphÝ vËn chuyÓn bèc dì, chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c * Gi¸ gèc cña phÕ liÖu thu håi: gi¸ -íc tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn b.Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho Do gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho tõ c¸c nguån nhËp kh¸c nhau nh- ®· tr×nh bµy ë trªn, ®Ó tÝnh gi¸ gèc hµng xuÊt kho kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho sau: * Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt khotÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng nhËp. ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp sö dông Ýt thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín vµ cã thÓ nhËn diÖn ®-îc. * Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: Gi¸ trÞ cña lo¹i hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng tån kho t-¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt trong kú (b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú). Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®-îc tÝnh theo thêi kú hoÆc vµo mçi khi l« hµng vÒ, phô thuéc vµo t×nh h×nh doanh nghiÖp (b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp). Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC xuÊt kho = Sè l-îng NLVL, CCDC xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn Khi vËn dông ph-¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn, doanh nghiÖp cã thÓ chän mét trong c¸c ph-¬ng ¸n sau: Ph-¬ng ¸n 1: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú (gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn toµn bé lu©n chuyÓn trong kú) §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, + CCDC tån kho ®Çu kú CCDC nhËp kho trong kú = Sè l-îng NLVL, CCDC Sè l-îng NLVL, CCDC + tån kho ®Çu kú nhËp kho trong kú C¸ch tÝnh nµy tuy ®¬n gi¶n, dÏ lµm nh-ng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. H¬n n÷a, c«ng viÖc tÝnh to¸n dån vµo cuèi th¸ng, g©y ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n nãi chung. Ph-¬ng ¸n 2: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp (cßn gäi lµ b×nh qu©n gia quyÒn liªn hoµn) 12 §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp = Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC tån kho tr-íc khi nhËp + Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC nhËp kho cña tõng lÇn nhËp Sè l-îng NLVL, CCDC tån kho tr-íc khi nhËp + Sè l-îng NLVL, CCDC nhËp kho cña tõng lÇn nhËp * Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc (FIFO): ¸p dông dùa vµo gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®-îc mua tr-íc hoÆc s¶n xuÊt tr-íc th× ®-îc xuÊt vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Nãi c¸ch kh¸c c¬ së cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, dông cô s¶n phÈm vµ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp kho tr-íc sÏ ®-îc dïng lµmgi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu dông cô s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt tr-íc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu, dông cô s¶n phÈm hµng ho¸ tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, dông cô s¶n phÈm hµng ho¸ nhËp kho sau cïng. Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong tr-êng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu h-íng gi¶m. * Ph-¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr-íc (LIFO): trong ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®-îc mua sau hoÆc s¶n xuÊt sau th× ®-îc xuÊt tr-íc vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt tr-íc ®ã. Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho Tri gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt Sè l-îng vËt liÖu xuÊt dïng = liÖu nhËp kho theo x trong kú thuéc sè l-îng tõng tõng lÇn nhËp lÇn nhËp tr-íc ®ã Hai ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc vµ nhËp sau xuÊt tr-íc cã -u ®iÓm lµ h¹ch to¸n ®óng gi¸ trÞ tõng l« hµng, phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu t¹i kho, nh-ng l¹i khã kh¨n cho viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt. 1.2.3.2 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« lín, s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng thuêng sö dông nhiÕu lo¹i nhãm thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ho¹t ®éng nhËp xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô diÔn ra th-êng xuyªn liªn tôc nÕu ¸p dông nuyªn t¾c tÝnh theo gi¸ gèc (gi¸ trÞ thùc tÕ) th× rÊt ph-íc t¹p khã ®¶m b¶o yªu cÇu kÞp thêi cña kÕ to¸n doanh nghiÖp cã thÓ x©y dông hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi chÐp hµng ngµy trªn phiÕu nhËp xuÊt vµ ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ do kÕ to¸n cña doanh nghiÖp tù x©y dùng, cã thÓ lµ gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ trÞ thuÇncã thÓ thùc hiÖn ®-îc trªn thÞ tr-êng. Gi¸ h¹ch to¸n ®-îc sö dông thèng nhÊt trong toµn doanh nghiÖp vµ ®-îc sö dông t-¬ng ®èi æn ®Þnh l©u dµi. Tr-êng hîp cã sù biÕn ®éng vµ gi¸ c¶ doanh nghiÖp cÇn x©y dùng l¹i hÖ thèng h¹ch to¸n. 13 KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c tÝnh theo gi¸ thùc tÕ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ h¹ch to¸n cña tõng thø (nhãm hoÆc lo¹i) nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ ho¹ch to¸n xuÊt kho thµnh gi¸ trÞ thùc tÕ. HÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ h¹ch to¸n cña tõng nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tÝnh theo c«ng thøc: HÖ sè chªnh lÖch gi¸ vËt liÖu = Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC tån kho ®Çu kú Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NLVL, CCDC tån kho ®Çu kú Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC nhËp kho trong kú Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NLVL, + CCDC nhËp kho trong kú + Tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho Gi¸ thùc tÕ NLVL, CCDC xuÊt kho = Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NLVL, CCDC xuÊt kho x HÖ sè chªnh lÖch gi¸ 1.3 - NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô §Ó ph¸t huy vai trß, chøc n¨ng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi sè l-îng, khèi l-îng, phÈm chÊt, quy c¸ch vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i, tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt vµ tån kho. - VËn dông ®óng ®¾n c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n, ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt kho. H-íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c bé phËn, phßng ban chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc nhËp, xuÊt vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n. - Më c¸c lo¹i sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo ®óng chÕ ®é ph-¬ng ph¸p quy ®Þnh. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua hµng, t×nh h×nh dù tr÷ vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo dù to¸n, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi phÝ vµ ph¸t hiÖn c¸c tr-êng hîp vËt t- ø ®äng hoÆc bi thiÕu hôt, tham «, l·ng phÝ, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý. Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh mua hµng, b¶o qu¶n vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. 14 1.4 - Thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan. 1.4.1 Thñ tôc qu¶n lý nhËp kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan Bé phËn cung cÊp vËt t- c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua hµng vµ hîp ®ång mua hµng ®· ký kÕt, phiÕu b¸o gi¸ ®Ó tiÕn hµnh mua hµng. Khi hµng vÒ ®Õn n¬i, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cã thÓ lËp ban kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm nhËn vµ ®¸nh gi¸ hµng mua vÒ c¸c mÆt sè l-îng, khèi l-îng, chÊt l-îng vµ quy c¸ch c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm, ban kiÓm nghiÖm lËp "biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-" sau ®ã bé phËn cung cÊp hµng lËp "phiÕu nhËp kho" trªn c¬ së ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm giao cho ng-êi mua hµng lµm thñ tôc nhËp kho. Thñ kho sau khi c©n, ®o, ®ong, ®Õm sÏ ghi sè l-îng nhËp vµo phiÕu nhËp vµ sö dông ®Ó ph¶n ¸nh sè l-îng nhËp vµ tån cña tõng thø vËt t- vµo thÎ kho, tr-êng hîp ph¸t hiÖn thõa, thiÕu, sai quy c¸ch phÈm chÊt, thñ kho ph¶i b¸o c¸o cho bé phËn cung øng vµ cïng ng-êi giao lËp biªn biªn b¶n. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn giao phiÕu nhËp cho kÕ to¸n vËt t- lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. phiÕu nhËp kho Ngµy....th¸ng....n¨m.... Sè: ................................ Nî: .............. Cã: .............. Hä tªn ng-êi nhËn hµng: ......................................................................... Theo ................... sè.......ngµy.......th¸ng......n¨m ..................................... NhËp t¹i kho: ....................................... ®Þa ®iÓm: ................................... STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t-, dông cô, s¶n phÈn, hµng ho¸ M· sè §VT A B C D Sè l-îng Theo Thùc chøng nhËp tõ 1 §¬n Thµnh gi¸ tiÒn 2 3 4 Céng Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ............................................................................. Sè chøng tõ gèc kÌm theo: ................................................................................. Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr-ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (hoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn) 15 1.4.2 Thñ tôc xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.4.2.1 XuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc c¸c bé phËn sö dông vÊt t- viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t-. C¨n cø vµo phiÕu xin lÜnh vËt t-, bé phËn cung cÊp viÕt phiÕu xuÊt kho tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho xuÊt vËt liÖu vµ ghi sæ thùc xuÊt vµo phiÕu xuÊt, sau ®ã ghi sè l-îng xuÊt vµ tån kho cña tõng thø vËt t- vµo thÎ kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú kho chuyÓn phiÕu xuÊt cho kÕ to¸n vËt t-, kÕ to¸n tÝnh gi¸ hoµn chØnh phiÕu xuÊt ®Ó lÊy sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n. phiÕu xuÊt kho Ngµy....th¸ng....n¨m.... Nî: .............. Sè: ................................ Cã: .............. Hä tªn ng-êi nhËn hµng: ......................................................................... Lý do xuÊt: .............................................................................................. XuÊt t¹i kho (ng¨n l«): ..................................... ®Þa ®iÓm:....................... STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t-, dông cô, s¶n phÈn, hµng ho¸ Sè l-îng M· sè §VT Yªu cÇu A B C D 1 §¬n Thµnh Thùc gi¸ tiÒn xuÊt 2 3 4 Céng Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ............................................................................. Sè chøng tõ gèc kÌm theo: ................................................................................. Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr-ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (hoÆc bé phËn cã (Ký, hä nhu cÇu nhËp) tªn) (Ký, hä tªn) 1.4.2.1 Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ * Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ 1lÇn: Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®Òu ®Æn hµng th¸ng, gi¸ trÞ xuÊt dïng t-¬ng ®èi nhá. Theo ph-¬ng ph¸p nµy khi xuÊt dïng c«ng cô dông cô toµn bé gi¸ trÞ c«ng cô dông cô ®-îc 16 chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ SXKD, c¨n cø vµo gi¸ ghi thùc tÕ xuÊt kho, ®Ó kÕ to¸n ghi: Nî TK 627(3): XuÊt dïng ë ph©n x-ëng Nî TK 641(3): XuÊt dïng ë bé phËn tiªu thô Nî TK 642(3): XuÊt dïng chung cho toµn DN Cã TK 153(1): Gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt kho * Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ 2 lÇn: - Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín thêi gian sö dông l©u dµi. Theo ph-¬ng ph¸p nµy khi xuÊt c«ng cô dông cô ng-êi ta ph©n bæ 50% gi¸ trÞ vµo c¸c ®èi t-îng sö dông. Khi nµo b¸o háng, mÊt, hÕt thêi gian sö dông ng-êi ta sÏ ph©n bæ nèt 50% gi¸ trÞ cßn l¹i. Sè ph©n bæ lÇn 2 = Gi¸ trÞ b¸o háng 2 - PhÕ liÖu thu håi (nÕu cã) - Sè båi th-êng (nÕu cã) - Khi xuÊt dïng CCDC, c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 142, 242 Cã TK153 (1) } Gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt dïng + §ång thêi ph©n bæ 50% gi¸ trÞ xuÊt dïng vµo c¸c ®èi t-îng sö dông Nî TK 627, 641, 642 Cã TK 142, 242 } 50% Gi¸ trÞ xuÊt dïng - Khi c«ng cô dông cô b¸o háng, mÊt, hÕt thêi gian sö dông ng-êi ta sÏ ph©n bæ nèt gi¸ trÞ cßn l¹i: Nî TK 152: PhÕ liÖu thu håi (nÕu cã) Nî TK 138 (8), 334: Sè båi th-êng (nÕu cã) Nî TK 623, 627, 641, 642: Sè ph©n bæ lÇn 2 Cã TK 142, 242: Gi¸ trÞ cßn l¹i c«ng cô dông cô 1.4.3 C¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan: Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®-îc quy ®Þnh theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo Q§ sè 15/TC/C§KT ngµy 20/03/2006 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cã liªn quan, bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01- VT) - PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02 - VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03 - VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu sè 08 - VT) 17 - Ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02 - bH) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Ho¸ ®¬n GTGT §èi víi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, ph¶i lËp kÞp thêi ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung vµ ph-¬ng ph¸p lËp. Doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Ngoµi ra, phô thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp, kÕ to¸n cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n h-íng dÉn nh-: PhiÕu xuÊt vËt t- theo h¹n møc (mÉu sè 04 - VT), biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- (mÉu sè 05 - VT) PhiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07 - VT). Tuú thuéc vµo ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt mµ sö dông c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt: - ThÎ kho (mÉu sè 06 - VT) - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu - Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Sæ sè dVµ còng cã thÓ më thªm c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, b¶ng luü kÕ tæng hîp, xuÊt, tån vËt liÖu ®Ó phôc vô cho viÖc ghi sæ chi tiÕt ®-îc ®¬n gi¶n, nhanh chãng, kÞp thêi. 1.5 - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô Trong thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n kÕ ho¹ch cña n-íc ta nãi chung vµ ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nèi riªng ®ang ¸p dông ba ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ: - Ph-¬ng ph¸p thÎ song song - Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Ph-¬ng ph¸p sæ sè dC¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ ¸p dông mét trong ba ph-¬ng ph¸p trªn ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. 1.5.1 Ph-¬ng ph¸p thÎ song song * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n t¹i kho: thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh N - X - T trªn thÎ vÒ mÆt sè l-îng, ë phßng kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh N - X - T cña tõng thø vËt t- vÒ mÆt sè l-îng vµ gi¸ trÞ. * Tr×nh tù kªt to¸n chi tiÕt: 18 S¥ §å 1 S¥ §å TR×NH Tù KÕ TO¸N CHI TIÕT VËT T¦ THEO PH¦¥NG PH¸P THÎ SONG SONG ThÎ kho Chøng tõ nhËp (1) (2) (3) Sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô (1) (2) Chøng tõ xuÊt (4) B¶ng tæng hîp N - X - T (5) Sæ tæng hîp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra * Tr×nh tù kªt to¸n chi tiÕt: (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nhËp - xuÊt - kho vËt t- hîp lÖ thñ kho tiÕn hµnh nhËp, xuÊt kho vµ ghi sè l-îng nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thùc nhËp, xuÊt vµo chøng tõ sau ®ã ghi vµo thÎ kho vµ tÝnh sè tån kho sau mçi lÇn nhËp xuÊt. Hµng ngµy sau khi ghi xong vµo thÎ kho, thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp xuÊt cho phßng kÕ ho¹ch cã kÌm theo giÊy giao nhËn chøng tõ do thñ kho lËp. (2) Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®-îc chøng tõ nhËp-xuÊt vËt t- kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra chøng tõ kÕ to¸n, hoµn chØnh chøng tõ ghi ho¸ ®¬n gi¸, tÝnh thµnh tiÒn ph©n lo¹i chøng tõ sau ®ã ghi sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. (3) §Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a ThÎ kho víi sè (ThÎ) kÕ to¸n chi tiÕt (4) C¨n cø vµo sè liÖu tæng hîp tõ c¸c sæ (thÎ) kÐ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp-xuÊt-tån nh÷ng thø vËt t- ghi néi dung sau ®ã tæng 19 hîp theo tõng nhãm, tõng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Sè liÖu nµy dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp. * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n t¹i kho: thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh N - X - T trªn thÎ vÒ mÆt sè l-îng, ë phßng kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh N - X - T cña tõng thø vËt t- vÒ mÆt sè l-îng vµ gi¸ trÞ. thÎ kho Ngµy nhËp thÎ: ............................................... Tªn kho: .......................................................... ThÎ sè: ............................................................ Tªn vËt liÖu: .................................................... Quy c¸ch, chÊt l-îng:..................................... Chøng tõ Ngµy X-N DiÔn gi¶i Sè Ngµy Sè l-îng NhËp XuÊt Tån Ghi chó Tån ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú Tån cuèi kú sæ chi tiÕt c«ng cô dông cô Th¸ng....n¨m........ Tªn kho: M· sè: Tªn vËt liÖu: Quy c¸ch, chÊt l-îng: Chøng tõ Ngµy DiÔn nhËpgi¶i xuÊt SH NT Tån ®Çu kú Ph¸t sinh Tån cuèi kú NhËp XuÊt Tån Sè §¬n Thµnh Sè §¬n Thµnh Sè §¬n Thµnh l-îng gi¸ tiÒn l-îng gi¸ tiÒn l-îng gi¸ tiÒn 20 1.5.2. Ph-¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn S¬ ®å 2 s¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (1) ThÎ kho (1) PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt (4) (2) B¶ng kª nhËp (3) Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (3) (2) B¶ng kª nhËp (5) Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra. * Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt: (1) Thñ kho tiÕn hµnh c«ng viÖc quy ®Þnh t-¬ng tù ph-¬ngph¸p song song (2) ®Þnh kú kÕ to¸n më b¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt trªn c¬ së chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lu©n chuyÓn trong th¸ng theo chØ tiªu trªn sè l-îng vµ gi¸ trÞ. (3) C¨n cø vµo sæ tæng hîp trªn, b¶ng kª ®Ó ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn mçi thø mét dßng vµo ngµy cuèi th¸ng, sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®-îc më vµ dïng cho c¶ n¨m. (4) Cuèi th¸ng ®èi chÕu sè l-îng nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trªn thÎ kho víi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.
- Xem thêm -