Tài liệu Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty quản lí bến xe hà tây

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu “Häc ®i ®«i víi hµnh” gi¸o dôc kÕt hîp víi s¶n xuÊt ®ã lµ ph¬ng ch©m gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña §¶ng, cña nhµ trêng cña chñ nghÜa x· héi chóng ta. Tõ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®ã, sau khi ®îc häc xong phÇn lÝ thuyÕt vÒ chuyªn ®Ò ngµnh kÕ to¸n, l·nh ®¹o nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m nhËp vµo thùc tÕ, nh»m cñng cè vËn dông nh÷ng lÝ thuyÕt vÒ chuyªn ngµnh kÕ to¸n ®· häc ®a vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc tay nghÒ chuyªn m«n, võa lµm chñ ®îc c«ng viÖc sau nµy sau khi tèt nghiÖp ra trêng vÒ c«ng t¸c t¹i c¬ quan xÝ nghiÖp ®Ó cã thÓ n¾m b¾t, hoµ nhËp vµ ®¶m ®ang c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i c¶ níc, nh»m ®¸p øng nhu cµu ®i l¹i cña nh©n d©n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng « t« ph¸t triÓn, viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ cã nhiÒu thuËn lîi, cho nªn cã thÓ nãi r»ng c«ng t¸c kiÓm so¸t h¹ch to¸n kÕ to¸n. §Æc biÖt kÕ toµn “vèn b»ng tiÒn” cña c«ng ty ®ãng mét phÇn vai trß quan träng bëi do ®Æc thï, chøc n¨ng nhiÖm vô trong nÒn s¶n xuÊt kinh tÕ vÜ m«. Trªn c¬ së ®ã cïng víi sù híng dÉn cña c« gi¸o Hoµng ThÞ Hång Lª vµ C« NguyÔn Kim H¹nh em ®· chän ®Ò tµi “kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán” tại công ty Quản lí bến xe Hà Tây nh»m bæ sung kiÕn thøc häc trªn líp ®i vµo thùc tÕ vµ cho b¸o c¸o tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò nµy ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm 4 ch¬ng chÝnh: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c khoan ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty quan lý bÕn xe Hµ T©y. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ T©y. Ch¬ng III: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ T©y. 0 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng IV:Mét sè kiÕn nghÞ,®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ T©y. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ sè liÖu thùc tÕ cha nhiÒu, ®Æc biÖt lµ kinh nghiÖm ph©n tÝch cña em cha ®îc s©u s¾c. V× vËy trong b¸o c¸o thùc tÕ trong b¸o thùc tÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt, kÝnh mong thÇy c« gi¸o vµ nhµ trêng gãp ý söa ch÷a ®Ó em hoµn thµnh mét c¸ch tèt ®Ñp h¬n. 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ch¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶I thanh to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý bÕn xe hµ t©y I. T×m hiÓu chung vÒ c«ng ty quan lý bÕn xe hµ t©y Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, chuyÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa víi ph¬ng ch©m: gi¶i phãng søc s¶n xuÊt vµ t¹o quyÒn chñ ®éng cho c¸c doanh nghiÖp, t¨ng cêng qu¶n lý nhµ níc b»ng ph¸p luËt, t¹o hµnh lang ph¸p lý b×nh ®¼ng æn ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, t¸ch qu¶n lý Nhµ níc khái s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn tinh thÇn ®ã n¨m 1991 Nhµ níc giao nhiÖm vô qu¶n lÝ Nhµ níc cho ngµnh bu ®iÖn vµ Béi giao th«ng vËn t¶i. HiÖn nay c«ng ty qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y cã trô së ®ãng t¹i sè 145phè TrÇn Phó- phêng V¨n Mç- thÞ x· Hµ §«ng- tØnh Hµ T©y trªn quèc lé 6A, ®iÒu kiÖn vÞ trÝ thuËn lîi vµ lµ cöa ngâ cña thñ ®« t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn ph¸t huy néi lùc trong c«ng ty. Tõ ngµy 13/1/1998 theo Q§ s« 37 – Q§ /UB cña UBND tØnh Hµ T©y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 01/04/1998 c«ng ty ho¹t ®éng theo ®iÒu chØnh cña nghÞ ®Þnh 56 /CP ngµy 02/10/1996 vµ TT sè 06 TC/TCDN ngµy 24/2/1997 cña Bé Ta× chÝnh vÒ qu¶n lý vèn vµ tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých. Theo quy ®Þnh thµnh lËp sè 37 Q§/UB ngµy 13/1/ 1998 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y, c¨n cø quy ®Þnh sè 4128/ Q§ Bé giao th«ng vËn t¶i ngµy 5/ 12/ 2001 quy ®Þnh vÒ bÕn xe kh¸ch c«ng ty Qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y cã chøc n¨ng nhiÖm vô sau: + Tham gia qu¶n lÝ Nhµ níc ®èi víi vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng « t« trªn c¸c bÕn xe do c«ng ty qu¶n lÝ. + Tæ chøc c¸c dÞch vô kinh tÕ kÜ thuËt, dÞch vô c«ng céng phôc vô hµnh kh¸ch l¸i, phô xe, ph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn c¸c bÕn xe. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ tham gia qu¶n lÝ Nhµ níc vÒ lÜnh vùc vËn t¶i hµnh kh¸c. Tæ chøc qu¶n lÝ ®iÒu hµnh xe ra vµo bÕn, ®ãn tr¶ kh¸ch, b¸n vÐ vµ ®¹i lÝ b¸n vÐ cho chñ ph¬ng tiÖn theo hîp ®ång, ®Õn bÕn vµo sæ nhËt tr×nh ch¹y xe. Cïng phèi hîp víi c¸c chñ ph¬ng tiÖn trong viÖc 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp phôc vô hµnh kh¸ch, tæ chøc xÕp dì hµng ho¸, tr«ng gi÷ vµ b¶o qu¶n xe qua ®ªm trªn bÕn vµ c¸c dÞch vô phôc vô hµnh kh¸ch vµ l¸i phô xe. KiÓm tra tÓ lÖ vËn t¶i tr«ng bÕn xe, yªu cÇu chñ xe bè trÝ ch¹y thay thÕ ®Ó ®¶m b¶o lÞch tr×nh vËn t¶i khi cã yªu cÇu ®ét xuÊt, chñ tr× phèi hîp kiÓm tra víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¬ quan c«ng an, thuÕ, y tÕ vµ vµ c¸c c¬ quan qu¶n lÝ Nhµ níc liªn quan. LËp biªn b¶n c¸c vi ph¹m, xö lÝ hoÆc chuyÓn c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lÝ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¶m b¶o an ninh trËt tù an toµn giao th«ng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, vÖ sinh m«i trêng trong khu vùc bÕn xe, xem xÐt tr×nh së giao th«ng vËn t¶i phª duyÖt kÕ ho¹ch qu¶n lÝ ®¶m b¶o kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c bÕn xe hiÖn cã vµ n©ng cÊp më réng bÕn xe. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô trªn c«ng ty cßn më c¸c dÞch vô kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 1. Tæ chøc bé m¸y lao ®éng chøc n¨ng nhiÖm vô: a. Tæng qu¸t Bé m¸y v¨n phßng c«ng ty cã trô sá ®Æt t¹i bÕn xe Hµ §«ng hiÖn nay c«ng ty ®ang qu¶n lÝ hÖ thèng 5 bÕn xe trùc thuéc n»m r¶i r¸c t¹i c¸c ®Þa bµn trung t©m, ®Çu mèi giao th«ng khu d©n c trung t©m th¬ng m¹i trong tØnh gåm cã: BÕ xe Hµ §«ng, bÕn xe S¬n T©y, bÕn xe Ba la, bÕn xe Tréi, bÕn xe Phïng. Gi¸m ®èc b. Tæ chøc bé m¸y lao ®éng chøc n¨ng nhiÖm vô tõng phßng bÕn xe C¸c phã Gi¸m ®èc giópbé viÖc * S¬ ®å tæ chøc m¸y c«ng ty hiÖn nay: Phã Gi¸m ®èc Phô tr¸ch kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch TCHC- T§TL Phßng TCHCL§Tl Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c bÕn xe BÕn BÕn BÕn xe Hµ xe S¬n xe Ba §«ng T©y La BÕn xe Tréi Hoµi §øc BÕn xe Phïng §an Ph îng Quan hÖ däc (Quan hÖ chØ ®¹o) Quan hÖ ngang (Quan hÖ trao ®æi) Phßng Phßng kÕ to¸n tµi vô thanh tra b¶o vÖ 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ghi chó: * Bé m¸y qu¶n lÝ c«ng ty (V¨n phßng c«ng ty): C¨n cø qui m«, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng bé m¸y c«ng ty ®îc tæ chøc gåm: Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ 4 phßng ban chøc n¨ng: Tæng sè gåm 22 c¸n bé c«ng nh©n viªn nh sau: Gi¸m ®èc phô tr¸ch mét ho¹t ®éng c«ng ty vµ c¸c lÜnh vùc do tõng phã gi¸m ®èc ®¶m nhiÖm, trùc tiÕp phô tr¸ch tæ chøc c«ng t¸c c¸n bé, qui ho¹ch ®µo t¹o, bæ nhiÖm c¸n bé …, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, an ninh quèc phßng, chñ tÞch héi ®ång l¬ng, héi ®ång thi ®ua khen thëng, trëng ban chèng tham nhòng. C¸c phã gi¸m ®èc gióp viÖc gåm 3 phã gi¸m ®èc: + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch: phô tr¸ch c«ng t¸c ®¬n vÞ ho¹ch ®iÒu ®é, c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn giao th«ng, an ninh trËt tù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, vÖ sinh m«i trêng. + Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c bÕn xe: Thêng trùc, thay mÆt gi¸m ®èc gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c bÕn xe, ®«n ®èc chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c bÕn xe thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ tæ chøc ho¹t ®éng bÕn xe kh¸ch, tiÕp nhËn c¸c bÕn xe huyÖn khi ph¸t sinh. + Phã gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh:- lao ®éng tiÒn l¬ng : phô tr¸ch c«ng t¸c néi chÝnh cña c«ng ty vµ c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l ¬ng, c«ng t¸c thi ®ua khen thëng. Ngoµi c«ng t¸c chuyªn m«n, c¸c phã ®Òu ph¶i kiªm nghiÖm c«ng t¸c ®oµn thÓ nh bÝ th §¶ng uû, chñ tÞch c«ng ®oµn, trëng ban kiÓm tra §¶ng… Phßng kÕ ho¹ch bè trÝ 3 c¸n bé gåm 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn cã c¸c nghiÖp vô: + X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch qu¶n lÝ ho¹t ®éng vËn t¶i. + KÕ ho¹ch ®i tu b¶o dìng kÕt cÊu h¹ tÇng c¸ch bÕn xe, c¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c bÕn xe. + Dù th¶o héi ®ång tr×nh gi¸m ®èc kÝ sau khi ®îc c¬ quan qu¶n lÝ tuyÕn phªn duyÖt. 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp * Phßng kÕ to¸n tµi vô bè trÝ 5 c¸n bé gåm 1 kÕ to¸n tr ëng vµ 4 kÕ nh©n viªn kÕ to¸n cã c¸c nghiÖp vô. + LËp kÕ ho¹ch kÕ to¸n hµng n¨m tr×nh tØnh phª duyÖt. + B¸o c¸o quyÕt to¸n quÝ n¨m, ph©n tÝch t×nh thu chi tµi chÝnh ®Ó cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng doanh thu. + Thùc hiÖn nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nghiÖp vô kh¸c theo luËt. + Qu¶n lÝ cÊp ph¸t vÐ vµ c¸c Ên chØ cho c¸c bÕn xe, c¸c bé phËn qu¶n lÝ kh¸c trong toµn c«ng ty. + Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nghiÖm thu chi hµng th¸ng vµ c¸c nghiÖp vô hµng th¸ng. + Tæ chøc c«ng t¸c ho¹ch to¸n h¹ch to¸n kÕ to¸n trong ph¹m vi toµn c«ng ty. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh- lao ®éng tiÒn l¬ng: bè trÝ 3 c¸n bé gåm 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn cã c¸c nghiÖp vô: lËp kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng hµng n¨m, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng hµng n¨m, tr×nh cÊp trªn duyÖt. + Tæ chøc lao ®éng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng trong toµn c«ng ty tham mu cho Gi¸m ®èc trong viÖc vËn dông thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng nh: TiÒn l¬ng, tiÒn thëng, ¨n ca, kh¸m søc khoÎ ®Þnh k×, chÕ ®é ®èi víi lao ®éng n÷: b¶o hé lao ®éng, ®ång phôc, chÕ ®é ®éc h¹i … + KiÓm tra vÒ thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ néi qui kØ luËt lao ®éng, tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng trong c«ng ty. * Phßng thanh tra b¶o vÖ: bè trÝ 4 c¸n bé gåm: 1 trëng phßng vµ 3 nh©n viªn cã c¸c nghiÖp vô. - X©y dùng vµ triÓn khai c«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh trËt tù, an toµn giao th«ng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong toµn c«ng ty. - KiÓm tra xö lÝ vi ph¹m trong viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ vËn t¶i, qui ®Þnh bÕn xe, an ninh trËt tù, an toµn giao th«ng phßng ch¸y ch÷a ch¸y vÖ sinh m«i trêng. - X©y dùng kÕ ho¹ch huÊn luyÖn qu©n sù, tù vÖ trong c«ng ty. - Phèi hîp víi lùc lîng liªn ngµnh kiÓm tra viÖc chÊp hµnh kinh doanh vËn t¶i « t« trªn c¸c bÕn xe do c«ng ty qu¶n lÝ. - Bé phËn t¹p vô b¶o vÖ bÕn xe gåm 3 ngêi: 1 b¶o vÖ, 1 t¹p vô, 1 l¸i xe con. * HiÖn nay c«ng ty ®ang qu¶n lý n¨m bÕn xe :bÕn xe Hµ §«ng ,bÕn xe Ba La, bÕn xe S¬n T©y,bÕn xe Phïng ,bÕn xe Tr«i §îc sù quan t©m chØ ®¹o thêng xuyªn cña c¸c l·nh ®¹o së giao 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp th«ng vËn t¶i, sù ñng hé gióp ®ì, cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong tØnh vµ c¸c chñ ph¬ng tiÖn tham gia vËn t¶i hµnh kh¸ch, c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· ®oµn kÕt nhÊt trÝ, nç lùc phÊn ®Êu vît khã kh¨n hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®îc giao. 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Thµnh tÝch ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh STT 1 1 2 3 4 5 6 ChØ tiªu 2 Tæng doanh thu Tæng chi phÝ Lîi nhuËn chªnh lÖch Thu nhËp ngêi lao ®éng - Tæng quü l¬ng - ¨n ca * TiÒn l¬ng b×nh qu©n * Thu nhËp b×nh qu©n Tèc ®é t¨ng doanh thu Nép ng©n s¸ch §VT 3 1.000® 1.000® 1.000® 1.000® 1.000® 1.000® 1.000® 1.000® 1998 4 1.114.209 836.346 277.863 359.172 359.172 539 539 296.307 1999 5 1.778.146 1.475.579 302.567 609.174 609.174 686 686 25 138.747 2000 6 2.078.093 1.756.895 321.198 890.071 788.471 105.600 747 847 16,86 233.199 2001 7 2.475.783 2.120.324 355.459 1.189.000 1.171.970 17.030 888 901 19,13 205,794 2002 8 3.119.530 2.679.450 440.080 1.633.320 1.467.000 166.320 912 1016 26,00 110.447 2003 9 3.648. 839 3304.497 344.396 2.138.278 1.958.360 179.981 1.330 16,96 127.184 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y. * Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Biªn chÕ phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y ® îc biªn chÕ 5 c¸n bé nh©n viªn trong ®ã 1 kÕ to¸n trëng phô tr¸ch chung vµ 4 nh©n viªn phô tr¸ch tõng phÇn viÖc cô thÓ. Ngoµi ra t¹i c¸c bÕn xe Ba La, S¬n T©y, Tr«i, Phïng cßn bè trÝ mét nh©n viªn qu¶n lÝ bÕn kiªm thªm c«ng t¸c kÕ to¸n lµm nhiÖm vô cËp nhËt c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt ph¸t sinh trong th¸ng. C«ng ty qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y h¹ch to¸n tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n t¹i c«ng ty. * Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hiÖn nay t¹i c«ng ty qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y nh sau: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî KÕ to¸n ng©n hµng vµ thñ quü KÕ to¸n Ên chØ . Chøc n¨ng, nhiÖm vô chung cña tõng bé phËn: a. KÕ to¸n trëng - Trùc tiÕp lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña quÝ, n¨m. Tham mu cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lÝ thu chi tµi chÝnh, qu¶n lÝ tµi s¶n, tiÒn vèn, vËt t trong ph¹m vi toµn c«ng ty. Gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng c«ng ty, thu chi c¸c ho¹t ®éng Nhµ níc ph¸t sinh trong toµn c«ng ty, ®¶m b¶o ®óng qui ®Þnh ph¸p luËt. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi toµn c«ng ty, ®«n ®èc chØ ®¹o nh©n viªn, phô tr¸ch nh©n viªn c¸c phÇn viÖc. Tham mu cho Gi¸m ®èc trong viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi chÝnh, ph©n tÝch tµi chÝnh. Tham mu cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é ®èi 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ngêi lao ®éng. Tham mu cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù vµ mét sè nghiÖp vô kh¸c (®i häp …). Ngoµi ra tham gia c«ng t¸c ®oµn thÓ, c¸c ho¹t ®éng phong trµo v¨n nghÖ. b. KÕ to¸n tæng hîp Trùc tiÕp lµm c«ng viÖc kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo chøng tõ gèc, b¶ng kª, ph©n bæ, chøng tõ ghi sæ sau khi ®· ph©n lo¹i ghi vµo mét tµi kho¶n thÝch hîp theo néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, vµo sæ c¸i, khãa sæ c¸i, kho¸ sæ, rót sè d lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, trùc tiÕp theo dâi mét sè thanh quyÕt to¸n víi mét sè kh¸ch hµng lín. c. KÕ toµn thanh to¸n c«ng nî C¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n thanh to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÝ, hîp lÖ cña chøng tõ gèc tiÕn hµnh lËp b¶ng kª chi hoÆc phiÕu chi sau ®ã chuyÓn sang cho thñ quü ®Ó tiÕn hµnh chi tiÒn. Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi toµn bé kh¸ch hµng cã xe ho¹t ®éng trªn bÕn. d. KÕ to¸n ng©n hµng, thñ quü C¨n cø vµo chøng tõ gèc b¶ng kª chi vµ phiÕu chi do kÕ to¸n thanh to¸n lËp, thñ quü tiÕn hµnh chi tiÒn cho c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Ghi chÐp vµo sæ quü, kho¸ sæ rót sæ d hµng th¸ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c tæng hîp. Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng sè d tiÒn göi ng©n hµng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c tæng hîp. Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng sè d tiÒn göi ng©n hµng tËp hîp c¸c chøng tõ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lËp b¸o c¸o tiÒn göi ng©n hµng trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô chi ng©n hµng. e. KÕ to¸n Ên chØ Trùc tiÕp qu¶n lÝ nhËp xuÊt lo¹i Ên chØ, vÐ cho c¸c bÕn xe vµ c¸c bé phËn cã liªn quan, thanh quyÕt to¸n Ên chØ c¬ quan thuÕ, vµ víi kh¸ch hµng hµng th¸ng. * Ph¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty qu¶n lÝ xe Hµ T©y. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty Qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y bao gåm cöa, 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bÕn b·i, m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ kho … phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§, khÊu hao TSC§ lµ viÖc tÝnh chuyÓn phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®èi tîng sö dông TSC§ ®ã. Nh»m thu håi vèn ®Çu t ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng trong doanh nghiÖp viÖc trÝch khÊu hao TSC§ ®îc thùc hiÖn theo nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nh: ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh, ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn. Mçi ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn. Mçi ph¬ng ph¸p ®Òu cã u nhîc ®iÓm riªng v× vËy ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y lùa chän ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh, ®©y lµ ph¬ng ph¸p khÊu hao ®¬n gi¶n nhÊt ®îc sö dông réng r·i ë c¸c doanh nghiÖp. * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: ThuÕ gia t¨ng lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu, thu tiÒn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô, tõ s¶n xuÊt lu th«ng ®Õn tiªu dïng. Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi hµng ho¸ dÞch vô ®Òu thuéc diÖn chÞu thuÕ thu lu th«ng ®Õn tiªu dïng. Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi hµng ho¸ dÞch vô ®Òu thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thuÕ suÊt, nhËp khÈu, thuÕ tµi nguyªn… hoÆc kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT cã 2 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ lµ ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph¬ng ph¸p khÊu trõ. C«ng ty qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y lµ c«ng ty cung cÊp dÞch vô vµ thuéc diÖn chÞu thuÕ TGTG, c«ng ty ®· ¸p dông h¹ch to¸n thuÕ GTGT, c«ng ty ®· ¸p dông h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: C«ng ty qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i dÞch vô, chÝnh v× vËy mµ c«ng ty kh«ng cã hµng ho¸ thµnh phÈm c«ng cô, dông cô tån kho. 3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty Qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi cuèi ngµy II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n Ghi cuèi th¸ng ph¶I thanh to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý bÕn xe hµ t©y chiÕu, 1. §Æc ®iÓm c«ng t¸c§èi kÕ to¸n t¹ikiÓm c«ngtra ty quan lý bÕn xe Hµ T©y .C¬ chÕ ho¹ch to¸n ho¹ch to¸n tËp trung .H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ,ph¬ng ph¸p khÊu hao tµI s¶n cè ®Þnh .Niªn ®é kÕ to¸n tõ ngµy 1/1/ ®Õn 31 th¸ng 12 ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi chÐp kÕ to¸n thãng nhÊt lµ ViÖt Nam ®ång(VN§) 1.1§èi víi tiÒn mÆt: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt vµo quü lµ c¸c s¶n phÈm thu tiÕn bÕn b·i vµ c¸c dÞch vô kh¸c do kh¸ch hµng thanh to¸n, lÜnh tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü thu t¹m øng vµ kho¶n thu kh¸c ph¶i thu. - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n, c¸c nghiÖp vô chi tiÒn mÆt kh¸c ph¸t sinh trong k× kÕ to¸n gåm chi l¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸n bé theo ca, l¬ng thëng, chi t¹m øng, chi nép ng©n hµng, chi thanh to¸n c¸ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, trang thiÕt bÞ, c«ng cô dông cô ®å dïng, ®èi ngo¹i…… Khi ph¸t sinh nghiÖp vô thu tiÒn cña kh¸ch hµng thanh to¸n bÕn b·i kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 Cã TK 511- ( 51131- NÕu thu phÝ xe vµo bÕn). 51132 51133 51134 51135 51136 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cã TK 3331 Khi ph¸t sinh t¹m øng ghi: Nî TK 111 Cã TK 141 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n thu kh¸c Nî TK 111 Cã TK 138 Chi khi thanh to¸n l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ¨n ca Nî TK 334 Cã TK 111 Chi tiÒn mÆt thanh nh giao dÞch, tiÕp kh¸ch héi nghÞ, mua v¨n phßng phÈm… Nî Tk 627, 642 Cã TK 111 Chi t¹m øng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i c«ng t¸c: Nî TK 141 Cã TK 111 1.2. HÖ thèng tæ chøc chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ: Tæ chøc chøng tõ thu chi tiÒn mÆt NghiÖp vô thu: Tr¸ch nhiÖm lu©n chuyÓn C«ng viÖc lu©n chuyÓn 1. §Ò nghÞ nép tiÒn 2. LËp phiÕu thu 3. Ký phiÕu thu 4. NhËp quü 5. Ghi sæ kÕ to¸n 6. B¶o qu¶n lu tr÷ Ngêi nép KTTT KTT Thuû quü (1) (2) (3) (4) (5) (6) 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NghiÖp vô chi: Tr¸ch nhiÖm lu©n chuyÓn C«ng viÖc lu©n chuyÓn 1. §Ò nghÞ chi 2. Ký lÖnh chi 3. LËp phiÕu chi 4. Ký phiÕu chi (duyÖt) 5. XuÊt quü 6. Ghi sæ kÕ to¸n 7. B¶o qu¶n lu tr÷ Ngêi nhËn TTKTT KTTT Thuû quü (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.3. Thñ tôc thu chi lËp chøng tõ kÕ to¸n a) Thñ tôc thu: + PhiÕu thu ®îc ®ãng thµnh quyÓn vµ ®îc ®¸nh sè theo tõng quyÓn theo thø tù tõ mét ®Õn n trang trong mét n¨m. + Sè phiÕu thu còng ®îc ®¸nh thø tù tõ 1 ®Õn n vµ mang tÝnh nèi tiÕp tõ quyÓn nµy sang quyÓn kh¸c. + Mçi lÇn lËp phiÕu thu, kÕ to¸n dïng giÊy than viÕt 3 liªn trªn 1 lÇn vµ ph¶i ghi t¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè trong phiÕu thu. PhiÕu thu lËp xong ph¶i lu l¹i cuèng 1 liªn, 1 liªn giao cho ngêi nép, 1 liªn giao cho thñ quü gi÷ l¹i ®Ó lµm thñ tôc nhËp quü, ghi sæ quü sau ®ã ®Þnh k× chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n cã liªn quan. b) Thñ tôc chi + PhiÕu chi ®îc lËp thµnh quyÓn vµ ®îc ®¸nh gi¸ sè thø tù tõ 1 ®Õn n trong c¶ n¨m. + Sè cña phiÕu chi còng ®îc ®¸nh liªn tôc tõ 1 ®Õn n vµ mang tÝnh nèi tiÕp tõ quyÓn nµy sang quyÓn kh¸c. + Khi lËp phiÕu chi chØ cÇn lËp 2 liªn vµ kh«ng giao cho ngêi nhËn tiÕn 1 liªn phiÕu chi nµo hÕt. Trong c«ng ty hµng ngµy ph¸t sinh c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt tÊt c¶ c¸c kho¶n ®ã ph¶i cã lÖnh thu- chi cho Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng cña C«ng ty kÝ: Trong th¸ng 1 n¨m 2005 C«ng ty qu¶n lÝ bÕn xe Hµ T©y cã rÊt nhiÒu nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt em xin nªu vÝ dô sæ quü tiÒn mÆt cña thñ quü. Chøng tõ ban ®Çu lµ phiÕu thu, phiÕu chi, lµ tËp hîp cña mét chøng tõ hoÆc nhiÒu phiÕu chøng tõ. 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Së GTVT Hµ T©y C«ng ty BLBXHT MÉu sè 01.T.T S: 01 Q§ sè 1141- TC/ Q§/ C§KT Ngµy 1/ 11/ 1995 Cña bé tµi chÝnh PhiÕu thu Ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2005 Nî: Cã: Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn §øc Chung §Þa chÞ: 33453- 68+ 33470- 10 LÝ do nép: lÖ phÝ th¸ng 1 n¨m 2005 Sè tiÒn: 1.422.000 (viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu bèn tr¨m hai m¬i hai ngµn ®ång ch½n). KÌm theo: Chøng tõ gèc LÖ phÝ: 830.000; §¹i lý: 592.000 §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Mét triÖu bèn tr¨m hai m¬i hai ngµn ®ång ch½n. Ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2005 Thñ trëng ®¬n vÞ (KÝ, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (KÝ, hä tªn) Ngêi lËp biÓu (KÝ, hä tªn) PhiÕu thu Ngêi nép thñ quü (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) Sè: 02 Ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2005 Nî: Cã: Hä vµ tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Anh TuÊn §Þa chØ: 334 5368+ 3347010 LÝ do nép: LÖ phÝ th¸ng 1 n¨m 2005 Sè tiÒn: 650.000 (ViÕt b»ng ch÷: S¸u tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n) KÌm theo: chøng tõ gèc Ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2005 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp biÓu Ngêi nép Thñ quü (KÝ, ®ãng dÊu) (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) Tõ nh÷ng chøng tõ thu chi tiÒn mÆt ®ã, kÕ to¸n vµo sæ quü tiÒn mÆt 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vµ b¶ng kª thu chi tiÒn mÆt nh sau: PhiÕu chi Sè: 1 Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2005 Hä vµ tªn ngêi chi tiÒn: Lª ThÞ V©n §Þa chØ: Thñ quü LÝ do chi: Chi l¬ng th¸ng 12 n¨m 2004 Sè tiÒn: 149.593.000® (viÕt b»ng ch÷: mét tr¨m bèn chÝn triÖu, n¨m tr¨m chÝn ba ngµn ®ång ch½n). KÌm theo: chøng tõ gèc Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp biÓu Thñ quü Ngêi nép (KÝ, ®ãng dÊu) (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) Së GTVT Hµ T©y C«ng ty BLBXHT GiÊy §Ò nghÞ thanh to¸n Sè: 1 Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2005 KÝnh göi: «ng Gi¸m ®èc c«ng ty Tªn t«i lµ: NguyÔn ThÞ Thu §Þa chØ: Nh©n viªn phßng hµnh chÝnh §Ò nghÞ cho thanh to¸n sè tiÒn lµ: 600.000 ® (B»ng ch÷: S¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n) LÝ do chi: Chi phÝ c©u l¹c bé qu¶n lÝ kÜ thuËt. Thñ trëng ®¬n vÞ (KÝ, ®ãng dÊu) Phô tr¸ch kÕ to¸n (KÝ, hä tªn) Phô tr¸ch bé phËn (KÝ, hä tªn) Ngêi ®Ò nghÞ thanh to¸n (KÝ, hä tªn) 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sæ quü tiÒn mÆt TiÒn ViÖt Nam Th¸ng 1 n¨m 2005 Ngµy Chøng tõ ghi sæ Thu Chi 11-1 01/1 13-1 02 03 04 14-1 17-1 ... 08 09 10 11 ... ....... .... 19-1 31 36 DiÔn gi¶i Tån ®Çu th¸ng 1 A chung 2334 5368+334701 T1/05 A.TuÊn 3345057 T1/05 A. §êng 19K 1108+33475 T1/05 A.Søc 16K8579+334407 T1/05 Chi l¬ng th¸ng 12/04 ........ A. Thu 3347478+17K T1/05 A.Hïng 891974+ 17K3598 A.LiÖu 3349041+3345738 T1/05 A.Nghi 3347784+3345809 T1/05 ................................... ................................. Anh 334329+3346136 T1/05 A.Chung 3348206+3348779 T1/05 ……………………….. T.Céng TK ®èi øng Sè tiÒn Thu Chi Tån 2.538.763 1.422.000 650.000 1.320.000 155.076.000 149/593.000 1.441.000 1.532.000 1.069.000 630.000 .............. ............ 859.000 3.481.000 633.949.000 625.895.500 16.171.233 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Së GTVT Hµ T©y B¶ng kª thu tiÒn mÆt Cty QLBXHT PhiÕu thu 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tæng sè tiÒn 1.422.000 650.000 1.320.000 1.252.000 794.000 1.030.000 152.000.000 1.141.000 1.532.000 1.069.000 630.000 919.000 914.000 1.524.000 1.816.000 932.000 1.511.000 1.554.000 855.000 Ngµy 11 Th¸ng 1 n¨m 2005 LÖ phÝ biÕn 830.000 415.000 811.000 864.000 548.000 498.000 ThuÕ GTGT 12.000 12.000 Sè: 01 C¸c kho¶n môc §¹i lý b¸n vÐ T.tiÒn xe göi 592.000 235.000 379.000 388.000 246.000 402.000 T.lÜnh ng©n hµng 118.000 118.000 152.000.000 725.000 834.000 664.000 412.000 567.000 622.000 820.000 946.000 614.000 678.000 638.000 627.000 21.000 9.000 23.000 19.000 28.000 14.000 416.000 473.000 405.000 218.000 248.000 292.000 444.000 662.000 318.000 523.000 760.000 228.000 204.000 95.000 237.000 189.000 282.000 142.000 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PhiÕu thu Tæng sè tiÒn LÖ phÝ biÕn 20 21 22 23 40.000.000 575.000 1.078.000 1.848.000 378.000 799.000 676.000 Céng 216.366.000 13.966.000 ThuÕ GTGT C¸c kho¶n môc §¹i lý b¸n vÐ T.tiÒn xe göi T.lÜnh ng©n hµng 40.000.000 38.000 197.000 279.000 756.000 378.000 176.000 8.461.000 1.763.000 192.000.000 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Së GTVT Hµ T©y Cty QLBXHT Sè phiÕu thu 24/1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Tæng sè tiÒn 822.000 771.000 826.000 945.000 1.025.000 1.443.000 712.000 859.000 1.129.000 13.179.000 1.806.000 1.059.000 1.295.000 1.050.000 1.136.000 909.000 1.372.000 928.000 1.082.000 873.000 1.490.000 1.301.000 1.023.000 37.096.000 B¶ng kª thu tiÒn mÆt Ngµy 18 Th¸ng 1 n¨m 2005 LÖ phÝ bªn 553.000 440.000 550.000 524.000 442.000 775.000 461.000 429.000 642.000 13.176.000 972.000 528.000 588.000 661.000 626.000 638.000 775.000 649.000 608.000 510.000 748.000 569.000 673.000 26.537.000 Sè: 02 C¸c kho¶n môc ThuÕ GTGT §¹i lý b¸n vÐ T.tiÒn xe göi 279.000 331.000 276.000 421.000 28.000 271.000 284.000 668.000 251.000 430.000 487.000 25.000 16.000 22.000 19.000 11.000 121.000 554.000 335.000 707.000 389.000 510.000 271.000 597.000 333.000 234.000 363.000 534.000 612.000 350.000 9.223.000 255.000 160.000 218.000 189.000 109.000 1.215.000 Ên ®Þnh sè tiÒn b»ng ch÷: Ba m¬i b¶y triÖu kh«ng tr¨m chÝn s¸u ngµn ®ång ch½n. Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc c«ng ty 19
- Xem thêm -