Tài liệu Kế toán lưu chuyển hàng hoá - nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá bờ hồ

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 259 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Kế toán lưu chuyển hàng hoá - nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ
Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN .Víi thùc t¹i nµy c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ,kinh doanh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i thùc hiÖn giai ®o¹n cuèi cïng cu¶ qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ hay chÝnh lµ thùc hiÖn giai ®o¹n chuyÓn ho¸ hµng ho¸ thµnh tiÒn tÖ .§©y lµ kh©u trùc tiÕp thu håi vèn vµ ®em l¹i thu nhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.ChÝnh v× vËy ,viªc lu©n chuyÓn tiªu thô hµng hÝa lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng ®ãng vai trß nh m¹ch m¸u cña nÒn kinh tÕ .§Æc biÖt lµ trong ®iªu kiÖn hiÖn nay khi mµ c¸c doanh nghiÖp n íc ta ®ang ph¶i ®èi diÖn víi m«i tr ¬ng kinh doanh biÕn ®æi kh«ng ngõng diÔn biÕn phøc t¹p vµ cã nhiÒu rñi ro,¸p lùc c¹nh tranh ngµy cµng gia t¨ng,chØ thiÕu thËn träng vµ nh¹y bÐn lµ sÏ bÞ ph¸ s¶n. Lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i ,c«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi ®· gãp phµn mang l¹i lîi nhuËn cho ngµnh kinh doanh th¬ng m¹i nãi riªng vµ nÌn kinh tÕ nãi chung.C«ng ty sö dông kÕ to¸n nh mét c«ng cô ®¾c lùc ®Ó ®iÒu hµnh vµ qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh.XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cïng tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ .Sau hai n¨m häc tËp t¹i tr êng kÕt hîp víi qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tÕ t¹i c«ng ty,cïng víi sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy, c« gi¸o vµ c¸c c« chó c¸n bé t¹i C«ng ty B¸ch Ho¸ Hµ Néi em ®· manh d¹n chän ®Ò tµi:” KÕ to¸n lu chuyÓn hµng ho¸ -nghiÖp vô b¸n hµng”®Ó nghiªn cøu .B¸o c¸o nµy bao gåm 4phÇn: PhÇn I: Lý luËn vÒ ®Æc ®iÓm vµ c«ng t¸c l u chuyÓn hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i . PhÇn II:Tæng quan vÒ doanh nghiÖp B¸ch ho¸ Bê Hå. PhÇn III:Thùc tr¹ng c«ng t¸c tµi chÝnh vµ kÕ to¸n cöa hµng B¸ch ho¸ Bê hå. PhÇn IV:Tæng hîp ®¸nh gi¸ vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ l u chuyÓn hµng ho¸ t¹i cöa hµng B¸ch ho¸ Bê hå. 1 PhÇn I LÝ luËn vÒ ®Æc ®iÓm vµ c«ng t¸c lu chuyÓn hµng ho¸ trong Doanh NghiÖp Th¬ng M¹i I-Kh¸i niÖm hµng ho¸ vµ lu chuyÓn hµng ho¸: -Hµng ho¸ lµ mét vËt phÈm cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng êi vµ ®i vµo qua tr×nh tiªu dïng th«ng qua mua b¸n . -Lu chuyÓn hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh ® a hang ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dung th«ng qua qu¸ tr×nh mua b¸n . II-VÞ trÝ ,vai trß cña lu chuyÓn hµng ho¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ Ho¹t ®éng kinh tÕ c¬ b¶n cña kinh doanh th ¬ng mai lµ lu chuyÓn hµng ho¸. Lu chuyÓn hµng ho¸ lµ sù tæng hîp c¸c ho¹t ®éng thuéc c¸c qu¸ tr×nh mua b¸n trao ®æi vµ dù tr÷ hµng ho¸ Ho¹t ®éng lu chuyÓn hµng ho¸ cã ý nghÜa to lín ®èi víi ho¹t déng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th ¬ng m¹i.Tæ chøc cong t¸c l u chuûen hµng ho¸ mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý lµ nh©n tè quan träng ®Ó thùc hiÖn tètc«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh vµ b¶o vÖ tµi s¶n cña ®¬n vÞ. III-§Æc ®iÓm lu chuyÓn hµng ho¸ trong DNTM Sù vËn ®éng cña hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th ¬ng m¹i lµ kh«ng gièng nhau.Nã tuú thuéc vµo nguån hµng vµ ngµnh hµng(hµng CNP,NS,TP).Do ®ã chi ¬hÝ thu mua vµ lu chuyÓn hµng hãa còng kh¸c nhau gi÷a c¸ lo¹i hµng .Cã hai ph ¬ng thøc lu chuyÓn hµng ho¸: B¸n bu«n vµ b¸n lÎ. IV-Yªu cÇu qu¶n lý qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ trong doanh nghiÖp kinh doanh th ¬ng m¹i 1-Mua hµng vµ qu¶n lý hµng tån kho 2 a)Mua hµng : NÕu b¸n hµng cã ý nghÜa lµ t¹o ra mét nhu cÇu vÒ s¶n phÈm hay do mét c¸ch cã hÖ thèng vµ t×m c¸ch lµm t¨ng ý thøc vÒ nhu cÇu ®ã .V× mua hµng lµ phñ nhËn ,NC ®ã mét c¸ch cã ý thøc cho ®Õn khi t×m ra nh÷ng ®iÒu kiÖn mua hµng tèt nhÊt b)Qu¶n lý hµng tån kho: Qu¶n lý hµng tån kho lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng,nÕu ® îc lµm tèt sÏ t¹o ra ®iÒu kiÖn dÎ më réng mc lu chuyÓn hµng ho¸ hoÆc t¨ng ®îc gi¸ trÞ tæng s¶n lîng,b¶o qu¶n gi÷ g×n ®îc tµi s¶n ,vËt t hµng ho¸ ,n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. KiÓm so¸t vËn chuyÓn ®èi víi hµng tån kho H¹ch to¸n gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho V-Chøng tõ kÕ to¸n sö dông trong lu chuyÓn hµng ho¸ - Hîp ®ång mua hµng - Ho¸ ®¬n (GTGT) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Biªn b¶n kiÓm nhËn - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - Biªn b¶n kiÓm kª hµng tån kho VI-C¸c bé phËn cÊu thµnh lu chuyÓn hµng ho¸ trong DNTM + Mua hµng ho¸ + b¸n hµng ho¸ + Dù tr÷ hµng ho¸ VII-H×nh thøc kÕ to¸n HiÖn nay ë níc ta c¸c doanh nghiÖp ®¸ng sö dông h×nh thøc kÕ to¸n sau: a)- H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸ i H×nh thøc nµy bao gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau +NhËt ký sæ c¸i 3 +C¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt kÝ sæ c¸ i Sæ qòi Chøng tõ gèc Sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶o hiÓm kÕ to¸n b)-H×nh thøc nhËt ký chung: H×nh thøc gåm c¸c lo¹i sæ: + Sæ c¸i +Sæ NK ®b vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt(Sæ phô) S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ NK ®b NhËt ký chung Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶o hiÓm kÕ to¸n 4 c) H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: H×nh thøc nµy bao gåm: + Sæ c¸i +Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ + B¶ng c©n ®èi SPS +C¸c lo¹i sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ gèc Sæ qòi B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng kÝ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶o hiÓm kÕ to¸n d)-H×nh thøc kÕ to¸n nhËt kÝ chøng tõ: Bao gåm c¸c sæ + NhËt ký chøng tõ 5 Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt + B¶ng kª + Sæ c¸i + Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ( ® îc tr×nh bµy ë phÇn sau-h×nh thøc kÕ to¸n cöa hµng ¸p dông) VIII-NhiÖm vô kÕ to¸n lu chuyÓn hµng ho¸ Ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ sè liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc chØ ®¹o kinh doanh + KiÓm tra gi¸m ®èc chÆt chÏ qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ho¸ ®Æc biÖt lµ kh©u mua vµo b¸n ra.ChÊp hµnh tèt c¸c chÝnh s¸ch vÒ thÞ trêng,vÒ kû luËt thanh to¸n tµi chÝnh + Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh vËt t hµng ho¸ tån kho thóc ®Èy chÊp hµnh ®óng ®Þnh møc dù tr÷ hµng ho¸ .Lµm tèt c«ng t¸c kiÓm kª ®¶m b¶o an toµn vÒ vËt t hµng ho¸ + ¸p dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n thÝch hîp víi tõng lo¹i h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp,tÝnh to¸n chÝnh x¸c nghiÖp vô b¸n hµng. 6 PhÇn II Tæng quan vÒ Doanh nghiÖp B¸ch ho¸ Bê Hå I) - §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh 1)-Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña cöa hµng Cöa hµng B¸ch ho¸ Bê Hå lµ doanh nghiÖp nhµ n íc trùc thuéc C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi,®îc thµnh lËp ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 1954 theo quyÕt ®Þnh sè 97/BCT-Q§-BC cña Bé C«ng Th¬ng,cã trô së giao dÞch t¹i sè 63 phè CÇu Gç-Hµ néi Tr¶i qua nh÷ng chÆng ®êng lÞch sö,tiÕp qu¶n thñ ®«,kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa,thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt,chèng Mü cøu nø¬c,cïng c¶ níc tiÕn lªn XHCN:thùc hiÖnc «ng t¸c ®æi míi,xo¸ bá bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ,h¹ch to¸n kinh doanh XHCN. Ngµnh th¬ng m¹i thñ ®« nãi chung vµ cña hµng B¸ch ho¸ Bê Hå nãi riªng ®· v ît qua kh«ng biÕt bao khã kh¨n th¨ng trÇm vµ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ tæ chøc vµ ph ¬ng thøc ho¹t ®éng phï hîp víi chñ tr ¬ng ,nghÞ quyÕt cña trung ¬ng §¶ng,cña thµnh uû,thÝch øng víi ®iÒu kiÖn hµon c¶nh vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thñ ®«. T nh÷ng n¨m thµnh lËp cho tíi nay,cöa hµng ®· nhiÒu lÇn ® îc söa ch÷a c¶i t¹o n©ng cÊp ®Ó phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh th ¬ng m¹i:V¨n minh - HiÖn ®¹i §¹t hiÖu qu¶. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n vien cña cöa hµng lu«n lu«n doµn kÕt ®ång lßng chung søc vît qua mäi khã kh¨n ®Ó phôc vô chiÕn ®Êu ,phôc vô s¶n xuÊt,®Èy m¹nh kinh doanh vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.Sau mét thêi gian dµi ho¹t ®éng trong ngµnh th¬ng m¹i,®¬n vÞ ®· ®îc tÆng nhiÌu b»ng khen,giÊy khen cña thµnh phè,cña ngµnh.Cho tíi ngµy nay,cöa hµng ®· cã gÇn 80 CBCNV trong ®ã gåm 12 ng êi cã tr×nh ®é ®¹i häc,46 ngêi tr×nh ®é trung cÊp Cöa hµng hiÖn cã 3 ®iÓm b¸n hµng: 19-21 phè §inh Tiªn Hoµng 7 104 phè Hµng Gai 15 phè Trµng TiÒn 2)-VÞ trÝ ,chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña cöa hµng 2.1- VÞ trÝ Cöa hµng b¸ch ho¸ Bê Hå lµ diÓm b¸n hµng chÝnh vµ cã quy m« lín nhÊt cña C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ néi.Ngµnh hµng ë ®©y ®a d¹ng ,phong phó(®å tiªu dïng,may mÆc,mü phÈm ,®iÖn tö ....) Cöa hµng cã vÞ trÝ rÊt thuËn lîi,n»m ë trung t©m thñ ®«-n¬i diÔn ra rÊt nhiÒu ho¹t ®éng bu«n b¸n sÇm uÊt.Cöa hµng n»m th«ng suèt trªn hai mÆt phè lín(§inh Tiªn Hoµng + CÇu Gç ) Víi diÖn tÝch lín,mÆt tiÒn réng nªn dÔ thu hót nhiÒu kh¸ch hµng. 2.2-Chøc n¨ng * Tæ chøc c¸c qu¸ tr×nh nghiÖp vô,kü thuËt kinh doanh th¬ng m¹i,bao gåm: + Tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng + Tæ chøc khai th¸c vµ nhËp hµng + Tæ chøc dù tr÷ b¶o qu¶n hµng ho¸ + Tæ chøc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o giíi thiÖu hµng + Tæ chøc b¸n hµng vµ phôc vô kh¸ch hµng * Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm: + Qu¶n lý kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ + Qu¶n lý viÖc sö dông nguån vèn kinh doanhcña ®¬n vÞ + Qu¶n lý sö dông lao ®éng + Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt kü thuËt + Qu¶n lý vÒ kinh tÕ c¸c nghiÖp vô kinh doanh 2.3-NhiÖm vô + Thùc hiÖn theo môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng ®óng danh môc ,mÆt hµng ®· ®¨ng ký. + Thùc hiÖn kinh doanh cã l·i,®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng 8 + Thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸chvíi nhµ n íc vµ chÊp hµnh mäi chñ tr ¬ng,®êng lèi,chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc. + B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc giao + Tæ chøc qu¶n lý sö dông tèt lao ®éng trong ®¬n vÞ 3)-Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña cöa hµng: * ThuËn lîi: + Sè lîng CBCNV lín,mçi ngêi gi÷ mét chøc vôvÞ trÝ nhÊt ®Þnh vµ ®¶m b¶o tèt nhiÖm vô cña riªng m×nh. + Cöa hµng n»m ë trung t©m thñ ®«.§©y lµ khu vùc cã d©n c cao vµ lîng kh¸ch du lÞch nhiÒu. + MÆt hµng kinh doanh rÊt phong phó ®a d¹ng + Lµ mét ®¬n vÞ nhµ níc víi bÒ dµy truyÒn thèng 47 n¨m,cöa hµng rÊt cã uy tÝn víi b¹n hµng,kh¸ch hµng gÇn xa * Khã kh¨n: + ChÞu ¶nh hëng nÆng nÒ cña c¬ chÕ bao cÊp nªn tr×nh ®é cña mét bé phËn CBCNV cßn h¹n chÕ ,cha thÓ thay ®æi hoµn toµn ®Ó kÞp thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ truêng + Lao ®éng chñ yÕu lµ lao ®éng thñ c«ng,cha ®ùoc ®au t c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m phôc vô b¸n hµng,nhËp hµng vµ qu¶n lý ==> n¨ng suÊt lao ®éng ,hiÖu qu¶ kinh doanh cßn thÊp. 4)-Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña cöa hµng: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cöa hµng Ban phô tr¸ch cöa hµng Phßng KÕ To¸n Tæ B¸n Hµng Tæ Kho *)VÞ trÝ chøc n¨ng cña tõng bé phËn: 9 Tæ B¶o VÖ + Ban phô tr¸ch cöa hµng: lµ nhãm ngêi cã vÞ trÝ cao nhÊt trongbé m¸y qu¶n lý cöa hµng .ban phô tr¸ch gåm cã trëng cöa hµng,phã cöa hµng. Trëng cöa hµng :lµ nguêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh chung,chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ,phô tr¸ch c«ng t¸c tµi chÝnh, nh©n sù giao dÞch ký kÕt hîp ®ång,lµ ngêi quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n kinh doanh cña ®¬n vÞ Phã cöa hµng: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai c«ng viÖc thùc hiÖn ph ¬ng ¸n kinh doanh cña ®¬n vÞ,nghiªn cøu thÞ trêng,nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®Ó n¾m ®îc sù biÕn ®éng vÒ cung cÇu,tõ ®ã ®a ra ý kiÕn ®Ì xuÊt víi trëng cöa hµng + Phßng kÕ to¸n :chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kÕ to¸n ,qu¶n lý tµi chÝnh thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n,theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn,t×nh h×nh thu chi vµ tÝnh to¸n kÕt qu¶ kinh doanh....®ång thêi cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi nh÷ng th«ng tin sè liÖu,kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña ban phô tr¸ch cöa hµng + Tæ b¸n hµng: thùc hiÖn thao t¸c b¸n hµng vµ phôc vô kh¸ch hµng,®ång thêi th«ng b¸o kÕt qu¶ vµ göi nh÷ng chøng tõ,tiÒn l¬ng cung cÊp cho phßng kÕ to¸n + Tæ kho : Tæ chøc khai th¸c nguån hµng vµ cung øng kÞp thêi ®Çy ®ñ cho tæ b¸n hµng + Tæ b¶o vÖ: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ hµng ho¸ ,tµi s¶n cña ®¬n vÞ,gi÷ g×n an ninh trËt tù trong vµ xung quanh khu vùc cöa hµng,kiÓm tra ®«n ®èc nh¾c nhë mäi ng êi thùc hiÖn néi quy cña ®¬n vÞ ®· ®Ò ra. 5)-C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh B¶ng 1 :Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ 1 2 3 4 5 ChØ tiªu Doanh thu Chi phÝ Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn Thu nhËp b×nh qu©n §¬n vÞ :VN§ N¨m 2000 N¨m 2001 Sè tiÒn 6.732.541.906 6.658.284.510 166.732.553 74.257.396 826.750 11.197.476.940 11.084.638.106 306.564.259 112.838.834 1.003.000 4.464.935.034 4.426.353.596 139.831.706 38.581.438 176.250 10 % 66,32 66,48 83,86 51,96 21,32 NhËn xÐt: Nh×n vµo biÓu thèng kª c¸c chØ tiªu cña cöa hµng trong 2 n¨m gÇn ®©y ta thÊy tæng doanh thu cña cöa hµng n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 66,32 % øng víi sè tiÒn t¨ng 4.464.935.034 ®ång.Tríc t×nh h×nh chi phÝ t¨ng 66,48%(chñ yÕu lµ do ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a-v× cöa hµng míi ® îc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp) øng víi sè tiÒn lµ 4.426.353.596 ®ång,v× thÕ kho¶n nép ng©n s¸ch t¨ng 83,86% øng víi sè tiÒn lµ 139.831.706 ®ång.XuÊt ph¸t tõ doanh thu t¨ng nªn lîi nhuËn còng t¨ng 51,96% øng víi sè tiÒn lµ 38.581.438 ®ång kÌm theo ®ã thu nhËp cña mçi ng êi b×nh qu©n t¨ng 176.250 ®ång/th¸ng. Qua ®ã chøng tá viÖc ®Çu t söa ch÷a cöa hµng ®· ®¹t kÕt qu¶ tèt. Doanh nghiÖp cÇn duy tr× xu híng nµy. II)- §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cöa hµng 1)-Bé m¸y kÕ to¸n cöa hµng KÕ to¸n trëng (Trëng phßng kÕ to¸n) ®¬n vÞ KÕ To¸n C«ng Nî KÕ To¸n Tæng Hîp KÕ To¸n TSC§ CP KÕ To¸n Chi TiÕt (kho,quÇy) KÕ To¸n TiÒn l¬ng BHXH Thñ Quü Bé m¸y kÕ to¸n cña cöa hµng ®ùoc chia theo m« h×nh tËp trung Chøc n¨ng cña tõng bé phËn +KÕ to¸n trëng: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ.x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña ®¬n vÞ,tæng hîp sè liÖu vµ lËp cac b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh k×,kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÑm vô cña c¸c kiÓm to¸n viªn. 11 +KÕ to¸n viªn: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi,qu¶n lÝ c¸c phÇn viÖc ®îc ph©n c«ng nh:c«ng nî,chi phÝ,kho ,quÇy,quü tiÒn l¬ng,BHXH...theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh ban hµnh +Thñ quü: chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c kho¶n thu chi tiÒn cña ®¬n vÞ 2) H×nh thøc kÕ to¸n cöa hµng HiÖn nay chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp cã 4 h×nh thøc sæ ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cña ®¬n vÞ,bao gåm + H×nh thøc nhËt kÝ sæ c¸i + H×nh thøc nhËt kÝ chung + H×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ ghi sæ + H×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ Lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp sö dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ ph¸t huy ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh,thóc ®Èy ®¬n vÞ ph¸t triÓn.ChÝnh v× vËy,xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm lµ lîng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu,cöa hµng ¸p dông h×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ.§Ó phï hîp vµ cã ®iÒu kiÖn ®i s©u vµo h×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ mµ doanh nghiÖp n¬i em thùc tËp ®ang sö dông sau ®©y em xin tr×nh bµy vÒ h×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ b»ng s¬ ®å: Sæ quÜ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng Kª NhËt kÝ chøng tõ Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh 12 B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu + Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho cña cöa hµng lµ kª khai thêng xuyªn + §¬n vÞ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ + Tr×nh tù h¹ch to¸n: * Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ® îc kiÓm tra ghi vµo c¸c nhËt kÝ chøng tõ,b¶ng kª, sæ chi tiÕt liªn quan, * §èi víi nh÷ng nhËt kÝ chøng tõ ®îc ghi vµo b¶ng kª vµ sæ chi tiÕt liªn quan,cuèi th¸ng céng b¶ng kª,sæ chi tiÕt råi lÊy sè tæng céng ®ã ghi vµo nhËt kÝ chøng tõ * Cuèi th¸ng céng c¸c nhËt kÝ chøng tõ,b¶ng kª,sæ chi tiÕt,kiÓm tra ®èi chiÕu c¸c sè liÖu liªn quan * LÊy sè liÖu tæng cña nhËt kÝ chøng tõ ghi vµo sæ c¸i (theo tµi kho¶n liªn quan) * C¨n cø sè liÖu ë sæ c¸i,nhËt kÝ chøng tõ,b¶ng kª,b¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh 13 PhÇn III Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc vµ kÕ to¸n t¹i cöa hµng b¸ch ho¸ Bê Hå I)-T×nh h×nh tæ chøc vµ c«ng t¸c tµi chÝnh t¹i Cöa hµng B¸ch ho¸ Bê Hå 1-Ph©n cÊp tæ chøc Cöa hµng trëng Trëng phßng KÕ To¸n KÕ to¸n hµng ho¸ & tiªu thô KÕ to¸n TSC§ & chi phÝ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tiÒn l¬ng BHXH Thñ QuÜ S¬ ®å tæ chøc bé m¸y tµi chÝnh t¹i cöa hµng Néi dung cña s¬ ®å trªn cho thÊy:phßng kÕ to¸n tham m u cho cöa hµng trëng vÒ lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh,chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp thu chi tµi chÝnh ®¶m bá c©n ®èi tµi chÝnh phôc vô cho kinh doanh cña cöa hµng.§ång thêi ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong k×,t×m ra biÖn ph¸p sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn cña cöa hµng. b-C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ Tuy r»ng Cöa hµng B¸ch ho¸ Bê Hå trùc thuéc C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ néi nh ng l¹i tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp.Do vËy c¸c kÕ ho¹ch ®Òu do cöa hµng thùc hiÖn,cô thÓ lµ phßng KÕ to¸n -Tµi vô sÏ lËp ra c¸c kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh nh nguån vèn ®îc sö dông ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ g×,chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña cöa 14 hµng trong n¨m ,trong quÝ ,trong th¸ng lµ bao nhiªu,ph©n bæ nh thÕ nµo,nguån vèn nµy sö dông ph¶i ®¹t ®îc môc tiªu g×.C¸c kÕ ho¹ch nµy sÏ ®îc cô thÓ theo n¨m ,quý ,th¸ng. Nh vËy viÖc kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh ë ®¬n vÞ lµ do phßng Tµi vô lËp vµ göi cho c¸c phßng,quÇy hµng thùc hiÖn. 2-Ph©n tÝch ho¹t ®éng kÕ to¸n 2.1-Tµi s¶n vµ nguån vèn a)-Tµi s¶n Tµi s¶n trong ®¬n vÞ ®îc chia thµnh hai lo¹i : + Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n + Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n * Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n: Tµi s¶n lu ®éng lµ tÊt c¶ c¸c tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cã thêi gian sö dông thu håi lu©n chuyÓn trong mét chu k× kinh doanh hoÆc trong mét n¨m +KÕt cÊu tµi s¶n lu ®éng - Vèn b»ng tiÒn:TiÒn mÆt tån quÜ,tiÒn göi ng©n hµng,tiÒn ®ang chuyÓn,tiÒn b¸n hµng cha nép. - Nguyªn vËt liÖu - C«ng cô dông cô - Hµng ho¸ - Chi phÝ tr¶ tríc - C¸c kho¶n ph¶i thu - Tµi s¶n thÕ chÊp,kÝ cîc, kÝ quÜ - C¸c kho¶n t¹m øng *Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t liÑu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín h¬n 5 triÖu ®ång vµ cã thêi gian sö dông trªn 1 n¨m(qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh ) b)-Nguån Vèn Nguån vèn cña ®¬n vÞ bao gåm hai nguån: 15 +Nî ph¶i tr¶ +Nguån vèn chñ së h÷u. * Nî ph¶i tr¶: c¸c chØ tiªu lo¹i nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ng¾n h¹nvµ mét sè kho¶n nî kh¸c mµ doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n,thÓ hiÖn møc ®é phô thuéc cña doanh nghiÖp vµo nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n. * Nguån vèn chñ së h÷u:Ph¶n ¸nh nguån vèn c¸c quÜ cña doanh nghiÖp vµ nguån kinh phÝ (nÕu cã) thÓ hiÖn møc ®é ®éc lËp tù chñ vÒ viÖc sö dông c¸c lo¹i nguån vèn cña doanh nghiÖp §Ó ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn ta lËp biÓu sau: Sè ®Çu n¨m 2001 ChØ tiªu I/TSL§& §TNH II/TSC§&§TDH Tæng tµi s¶n III/ Nî ph¶i tr¶ IV/ NVCSH Tæng nguån vèn Sè cuèi k× So s¸nh Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1232565840 0 1232565840 820235990 521101888 1341337878 100 0 100 61,15 38,85 100 1799252683 334066750 2133319433 1147424000 913721237 2061145237 84,34 15,66 100 55,67 44,33 100 Sè tiÒn 566686843 334066750 900753593 527188010 292619349 819807359 TØ lÖ TØ träng % % 45,98 -15,66 15,66 0 -5,48 5,48 0 73,08 64,27 56,15 61,12 Ph©n tÝch chung : C¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m 2001 ta thÊy nh×n chung tæng tµi s¶n vµ tæng nguån vèn ph¸t triÓn theo xu h íng tèt,phï hîp víi cöa hµng Ph©n tÝch tæng tµi s¶n: Tû suÊt ®Çu t = x 100 §Çu n¨m 2001 = x 100 = 100% Cuèi kú = x 100 = 84,34% Víi kÕt qu¶ trªn ta thÊy tØ suÊt ®Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n lµ rÊt cao(§Çu n¨m +Cuèi k×) §iÒu ®ã lµ tÊt yÕuvµ hoµn toµn phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mét doanh nghiÖp thu¬ng m¹i.Nãi chung TSL§ & §TNH ®· t¨ng 45,98% øng víi 566.686.843 ®ång,cßn TSL§ & §TNH chiÕm tû träng nhá(§µu n¨m 0%,cuèi k× 15,66%) t¨ng 15,66% øng víi sè tiÒn lµ 334.066.750 ®ång.Tãm l¹i tæng tµi 16 s¶n cña cöa hµng n¨m 200 t¨ng 900.753.593 ®ång øng víi tû lÖ 73,08% chøng tá qui m« vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp * Ph©n tÝch tæng nguån vèn: Tû suÊt tµi trî = Vèn chñ së h­u x100 ∑ Nguån vèn § Çu n¨m 2001 = Cuèi kú = 521.101.88 8 x100 = 38,85% 1.341.337.878 913.721.237 x100 = 44,33% 2.061.145.237 C¨n cø vµo chØ tiªu ®îc tÝnh ë trªn ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u cuèi k× t¨ng h¬n ®Çu n¨m lµ 292.619.349 ®ång t¬ng øng víi tØ lÖ 56,15 %.§iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh cña cöa hµng ngµy cµng t¨ng.§ång thêi, tØ träng nguån vèn chñ së h÷u cuèi k× nªn t×nh h×nh tµi chÝnh cña cöa hµng cã xu híng n©ng cao,cã ®ñ søc ,®ñ vèn,chñ ®éng vµ kh¶ quan trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng kinh doanh .§©y lµ kÕt qu¶ tèt,lµ ®iÒu ®¸ng mõng cña cöa hµng. Nî ph¶ i tr¶ x 100 ∑ Nguån vèn 320.235.990 § Çu n¨m 2001 = x 100 = 61,15% 1.341.337.878 1.147.424.000 Cuèi kú = x 100 = 55,67% 2.061.145.237 HÖ sè nî = T×nh tr¹ng c«ng nî ®îc ph¶n ¸nh b»ng hÖ sè nî.T×nh tr¹ng c«ng nî cuèi k× so víi ®Çu n¨m 2001 gi¶m 5,48% øng víi sè tiÒn lµ 527.188.010 ®ång. §iÒu nµy chøng minh ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i cña cöa hµng lµ hoµn toµn hîp lý vÒ kh¶ n¨ng tù hñ cña cöa hµng t¨ng lªn. Khi t×nh h×nh c«ng nî gi¶m xuèng th× sÏ lµm cho kh¶ n¨ng vay nî dÔ dµng h¬n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh doanh cña cöa hµng Qua nghiªn cøu vµ biÓu sè liÖu ta thÊy nguån vèn cña cöa hµng n¨m 2001 t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2000 (61,12%) Cã thÓ nhËn thÊy nguån vèn kinh doanh cña cöa hµng ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau,trong ®ã cã nguån vèn do nhµ n íc 17 cÊp. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cöa hµng ®· tù bæ sung vµ ®Õn nay nguån vèn ®ã chiÕm mét tØ träng t¬ng ®èi lín trong nguån vèn kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã,cöa hµng còng cßn cã nh÷ng nguån vèn bæ sung nh nguån vèn tÝn dông, cöa hµng vay c¸c ng©n hµng,c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó kinh doanh. Nguån vèn nµy kh¸ quan träng v× nã gãp phÇn cho cöa hµng ®¸p øng ngay c¸c nhu cÇu vÒ vèn phôc vô cho c¸c th ¬ng vô kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã cã mét nguån vèn kh¸c lµ nguån vèn do chiÕm dông cña c¸c tæ chøc,c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Lo¹i vèn nµy kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña cöa hµng nh ng cöa hµng l¹i ®îc sö dông. Nguån vèn nµy cµng nhiÒu th× cµng tèt. Trªn thÞ trêng muèn cã ®îc nguån vèn chiÕm dông nµy rÊt khã kh¨n. 18 2.2 Kh¶o s¸t t×nh h×nh kinh tÕ cña cöa hµng a)- Chi phÝ kinh doanh C¸c chØ tiªu 1. Doanh thu 2. Chi phÝ 3.TS CP KD 4.Møc ®é ↑↓TS CP KD 5.Tèc ®é↑↓ TS CP KD 6.ST TK hoÆc VC KÝ hiÖu M F F’ ∆ F’ δ §¬n vÞ % % % So s¸nh N¨m 2000 N¨m 2001 6.732.541.906 6.658.284.510 98,89 11.197.476.940 10.084.638.106 90,06 Sè tiÒn 4.464.935.034 4.426.353.596 -8,8 -996.575.448 STK 19 TØ lÖ % 66,32 66,48 -8,9 -8,8 -8,9 ¸p dông c¸c c«ng thøc: F' = F 6.658.284.510 x100 ⇒ F'2000 = x100 = 98,89% M 6.732.541.906 11.084.638.106 F'2001 = x100 = 90,06% 11.197.476.940 ∆ F’ = F’2001 - F’ 2000 = 90,06 - 98,89 = -8,8 % δ = ΔF' ' − 8,8 x 100 = x 100 = −8,9% F'2000 98,89 STK = M2001x ∆ F’ = 11.197.476.940 x (-8,9)% = -996.575.448 ® NhËn xÐt : Qua biÓu trªn ta thÊy t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ,doanh thu chi phÝ cña doanh nghiÖp lµ hîp lý v× doanh nghiÖp ®¶m b¶o tØ lÖ t¨ng cña doanh thu 2001/2000 lµ 66,48 % nªn tØ suÊt chi phÝ kinh doanh gi¶m 8,8 % víi tèc ®ä gi¶m lµ 8,9 % doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®îc 996.575.448 ®ång.§iÒu nµy chøng tá r»ng doanh nghiÖp cã nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý ®Ó t¨ng doanh thu,gi¶m chi phÝ. b)-NghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc: BiÓu thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc §¬n vÞ tÝnh VN§ ChØ tiªu 1.ThuÕ GTGT ph¶i nép 2.ThuÕ m«n bµi 3.TiÒn thu sö dông vèn 4.ThuÕ ®Êt 5.ThuÕ thu nhËp Tæng céng N¨m 2000 145.232.165 1.200.000 2.546.432 4.523.500 13.230.456 166.732.553 N¨m 2001 259.117.259 1.200.000 5.723.500 4.523.500 36.000.000 306.564.259 Nh×n nhËn qua h¬n 1 n¨m ho¹t ®éng vµ víi sè liÖu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc cña cöa hµng ta thÊy hµng n¨m sè tiÒn cöa hµng ®ãng gãp cho NSNN lµ 20
- Xem thêm -