Tài liệu Kế toán kết quả thu nhập và phân phối lợi nhu

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11836 tài liệu

Mô tả:

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp Låìi måí âáöu Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía nãön kinh tãú, haûch toaïn kãú toaïn ngaìy caìng coï vai troì quan troüng trong nãön kinh tãú. Cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn cung cáúp mäüt caïch chênh xaïc, âáöy âuí vaì këp thåìi nhæîng thäng tin cáön thiãút cho laînh âaûo âãø âãö ra nhæîng quyãút âënh quaín lyï âuïng âàõn nhàòm náng cao hiãûu quaí kinh doanh. Sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía haûch toaïn kãú toaïn gàõn liãön våïi sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía nãön saín xuáút xaî häüi, saín xuáút caìng phaït triãøn thç haûch toaïn caìng phaït triãøn. Ngaìy nay våïi xu hæåïng toaìn cáöu hoaì, khu væûc hoaï vaì nãön kinh tãú thë træåìng caûnh tranh gay gàõt thç cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn noïi chung vaì haûch toaïn kãút quaí thu nháûp vaì phán phäúi låüi nhuáûn noïi riãng khäng ngæìng hoaìn thiãûn vãö màût phæång phaïp cuîng nhæ hçnh thæïc âãø cung cáúp cho nhaì quaín lyï nhæîng thäng tin këp thåìi, chênh xaïc. Thäng qua säú liãûu vãö haûch toaïn tiãu thuû, xaïc âënh kãút quaí thu nháûp vaì phán phäúi låüi nhuáûn doanh nghiãûp måïi xaïc âënh âæåüc chi phê, doanh thu vaì kãút quaí tiãu thuû mäüt kyì kinh doanh âãø tæì âoï nhaì quaín lyï måïi biãút âæåüc nãn tiãúp tuûc hay chuyãøn sang mäüt hoaût âäüng måïi. Ngoaìi ra coìn hæåïng cho doanh nghiãûp nhæîng biãûn phaïp täúi æu vãö baïn haìng, vãö thuí tuûc thanh toaïn âãø âáøy maûnh tiãu thuû, âáøy maûnh voìng quay väún. Nháûn thæïc âæåüc táöm quan troüng âoï, sau thåìi gian tiãúp xuïc láön âáöu tiãn våïi thæûc tãú åí Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång em âaî choün âãö taìi "Kãú toaïn kãút quaí thu nháûp vaì phán phäúi låüi nhuáûn" laìm chuyãn âãö täút nghiãûp cuía mçnh. Våïi âãö taìi naìy em hy voüng seî laì cå häüi täút âãø em âi sáu vaìo thæûc tãú âãø tçm hiãøu, nàõm bàõt, bäöi dæåîng thãm cho læåüng kiãún thæïc åí træåìng. Näüi dung chuyãn âãö gäöm coï 3 pháön: Trang 1 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp - Pháön thæï nháút: Âàûc âiãøm tçnh hçnh cuía chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång - Pháön thæï hai: Kãú toaïn kãút quaí thu nháûp vaì phán phäúi låüi nhuáûn taûi Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång. - Pháön thæï ba: Mäüt säú nháûn xeït vaì kiãún nghë, âãö xuáút taûi Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång. Do sæû hiãøu biãút coìn haûn chãú vaì láön âáöu tiãn tiãúp xuïc våïi thæûc tãú, våïi trçnh âäü lyï luáûn vaì thæûc tiãùn coìn haûn heûp nãn baïo caïo naìy khäng traïnh khoíi thiãúu soït vç váûy qua âãö taìi naìy em mong âæåüc sæû âoïng goïp yï kiãún cuía tháöy cä giaïo, caïc anh, chë phoìng kãú toaïn âãø âãö taìi âæåüc hoaìn thiãûn hån vaì baín thán em coï thãm kiãún thæïc trong cäng taïc sau naìy. Âaì Nàông, ngaìy ...... thaïng ...... nàm 2006 Hoüc sinh thæûc táûp Trang 2 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp Phaàn I ÂÀÛC ÂIÃØM TÇNH HÇNH CUÍA CHI NHAÏNH DNTN BÇNH PHÆÅNG I. SÆÛ RA ÂÅÌI VAÌ QUAÏ TRÇNH PHAÏT TRIÃØN CUÍA CHI NHAÏNH DNTN BÇNH PHÆÅNG 1. Sæû ra âåìi cuía chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång DNTN Bçnh Phæång âæåüc thaình láûp theo quyãút âënh ngaìy do Såí kãú hoaûch vaì âáöu tæ thaình phäú Häö Chê Minh - Phoìng âàng kyï kinh doanh cáúp. Våïi säú väún âiãöu lãû ban âáöu laì 2,5 tyí âäöng. DNTN Bçnh Phæång coï truû såí chênh taûi 81 An Dæång Væång - Bçnh Chaïnh -TP Häö Chê Minh. Maûng læåïi tiãu thuû cuía Cäng ty taûi TP Häö Chê Minh thäng qua 2 chi nhaïnh: - Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång taûi 100 Huìng Væång P9 - Q5 -TPHCM - Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång taûi 405 Huìng Væång P12 -Q5-TPHCM Caïc chi nhaïnh tiãu thuû âæåüc haûch toaïn âäüc láûp ÅÍ Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång säú 405 Huìng Væång P12 - Q5 - TPHCM âæåüc thaình láûp theo quyãút âënh säú 4111007878 do Såí kãú hoaûch vaì Âáöu tæ TPHCM - Phoìng âàng kyï kinh doanh cáúp ngaìy 13/5/2002 våïi säú väún âiãöu lãû ban âáöu laì 350 triãûu âäöng trong âoï väún cäú âënh laì 126 triãûu âäöng, väún læu âäüng laì 224 triãûu âäöng. Täøng säú cäng nhán viãn åí doanh nghiãûp laì 23 ngæåìi, trong âoï nhán viãn baïn haìng 2 ngæåìi, 11 cäng nhán lao âäüng, bäü pháûn qs 10 ngæåìi laìm viãûc åí caïc phoìng. 2. Quaï trçnh phaït triãøn cuía doanh nghiãûp tæì khi thaình láûp âãún nay Trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh DNTN Bçnh Phæång âaî coï sæû phaït triãøn caí vãö chiãöu räüng láùn chiãöu sáu. Træåïc âáy âäüi nguî cäng nhán viãn êt, trçnh âäü coìn chæa cao, cå såí váût cháút coìn thiãúu nhiãöu thç hiãûn nay Cäng ty coï mäüt truû såí laìm viãûc khang trang, cå såí Trang 3 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp váût cháút dáön dáön âæåüc thay thãú, âäøi måïi âãø væìa phuì håüp våïi nhu cáöu kinh doanh, væìa phuì håüp våïi sæû phaït triãøn cuía khoa hoüc kyî thuáût tiãn tiãún hiãûn âaûi. Âäüi nguî cäng nhán viãn âæåüc âaìo taûo cå baín, tay nghãö trçnh âäü chuyãn män nghiãûp vuû cao. Cho âãún nay DNTN Bçnh Phæång âaî thaình láûp âæåüc cå såí váût cháút ngaìy caìng âæåüc caíi thiãûn, âåìi säúng caïn bäü cäng nhán viãn ngaìy caìng âæåüc náng cao, trong tæång lai våïi sæû quaín lyï phuì håüp, caïc phæång thæïc laìm àn måïi Cäng ty seî phaït huy nhæîng tiãöm nàng cuía mçnh vaì tiãúp tuûc phaït triãøn âäöng thåìi chiãúm âæåüc chäù âæïng trãn thë træåìng. II. CHÆÏC NÀNG & NHIÃÛM VUÛ CUÍA CHI NHAÏNH DNTN BÇNH PHÆÅNG 1. Chæïc nàng cuía chi nhaïnh Chæïc nàng cuía chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång taûi 405 Huìng Væång - P12 - Q5 - TPHCM laì tiãu thuû caïc màût haìng nháûp åí næåïc ngoaìi vãö tæì Cäng ty, doanh nghiãûp chuyãn mua saín pháøm, haìng hoaï tæì caïc nguäön cung cáúp trong âëa baìn thaình phäú vç tiãu thuû thäng qua viãûc gåíi haìng vaì caïc phæång thæïc tiãu thuû khaïc bao gäöm caïc saín pháøm: maïy cäng nghiãûp, xe cå giåïi. 2. Nhiãûm vuû cuía chi nhaïnh a. Nhiãûm vuû chung: - Xaïc âënh kãú hoaûch kinh doanh vaì caïc hoaût âäüng khaïc doanh nghiãûp, täø chæïc thæûc hiãûn kãú hoaûch âoï. - Thæûc hiãûn chênh saïch, chãú âäü phaïp luáût Nhaì næåïc vãö giao dëch, âaìm phaïn, kyï kãút håüp âäöng kinh tãú. - Måí räüng maûng læåïi kinh doanh. - Thæûc hiãûn âáöy âuí caïc chênh saïch vãö tiãön læång, baío hiãøm xaî häüi vaì an toaìn lao âäüng, baío häü lao âäüng âäúi våïi cäng nhán. - Sæí duûng lao âäüng mäüt caïch håüp lyï. b. Nhiãûm vuû cuû thãø - Láûp kãú hoaûch âàût haìng cho këp thåìi tiãu thuû - Thæûc hiãûn haûch toaïn, sæí duûng tiãön väún âaím baío hiãûu quaí cao trong kinh doanh Trang 4 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp - Cháúp haình phaïp lãûnh kãú toaïn thäúng kã, thæûc hiãûn âáöy âuí nghéa vuû âäúi våïi ngán saïch Nhaì næåïc. - Âáøy maûnh cäng taïc tiãu thuû Trang 5 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp III. TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY QUAÍN LYÏ VAÌ TÄØ CHÆÏC CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN CUÍA DOANH NGHIÃÛP 1. Täø chæïc bäü maïy quaín lyï Xuáút phaït tæì chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía doanh nghiãûp âäöng thåìi âãø phuì håüp våïi yãu cáöu täø chæïc bäü maïy âån giaín, goün nheû vaì coï hiãûu quaí cuía doanh nghiãûp. Bäü maïy quaín lyï cuía doanh nghiãûp âæåüc täø chæïc nhæ sau: Giaïm âäúc Phoìng kãú toaïn - Taìi vuû Phoìng kãú hoaûch - kinh doanh Phoìng täø chæïc - haình chênh Kho Cæía haìng baïn leí Chuï thêch: Quan hãû chè âaûo Quan hãû phäúi håüp Trong cå cáúu quaín lyï viãn Giaïm âäúc laì ngæåìi toaìn quyãön quyãút âënh caïc hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp, caïc phoìng ban coï chæïc nàng liãn quan. Nhæîng âãö xuáút cuía caïc phoìng ban tham mæu cho Giaïm âäúc âãø âãö ra nhæîng quyãút âënh. Caïc quyãút âënh seî âæåüc truyãön âaût tæì trãn xuäúng. Tæì âoï xaïc âënh âæåüc nhiãûm vuû cuía caïc bäü pháûn trong cå cáúu täø chæïc cuía Cäng ty. - Giaïm âäúc: laì ngæåìi âiãöu haình moüi hoaût âäüng cuía Cäng ty theo caïc chãú âäü, chênh saïch cuía Nhaì næåïc, ra caïc quyãút âënh vaì laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm cao nháút vãö hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty. - Caïc phoìng ban: + Phoìng kãú toaïn - taìi vuû: Tham mæu cho Giaïm âäúc vãö cäng taïc taìi chênh kãú toaïn, theo doîi sæû biãún âäüng cuía taìi saín vaì nguäön väún, tiãún haình phán têch hoaût Trang 6 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp âäüng kinh doanh nhàòm phuûc vuû cho chæïc nàng tham mæu cuía kãú toaïn. Cung cáúp âáöy âuí tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh cho Giaïm âäúc thäng qua quyãút toaïn taìi chênh, láûp caïc kãú hoaûch tên duûng våïi ngán haìng. Kãú toaïn cáön xaïc âënh nhu cáöu väún vay phuûc vuû cho kinh doanh, láûp baïo caïo taìi chênh vaì cäng taïc thäúng kã cuía Cäng ty. + Phoìng kãú hoaûch - kinh doanh : Giuïp Giaïm âäúc âiãöu haình, quaín lyï caïc hoaût âäüng kinh doanh, láûp kãú hoaûch kinh doanh, phoìng naìy coï traïch nhiãûm täø chæïc maûng læåïi kinh doanh, tênh toaïn chi phê vaì giaï väún haìng baïn. Thæåìng xuyãn theo doîi, nàõm bàõt tçnh hçnh caïc hoaût âäüng cuía thë træåìng trong lénh væûc kinh doanh, theo doîi tçnh hçnh xuáút nháûp váût tæ haìng hoaï, cán âäúi caïc nguäön haìng baío âaím âáöy âuí, këp thåìi phuûc vuû kinh doanh, laìm täút cäng taïc kyï håüp âäöng mua baïn vaì thanh lyï caïc håüp âäöng âaî thæûc hiãûn. 2. Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn a. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn Kãú toaïn træåíng kiãm kãú toaïn täøng håüp Kãú toaïn haìng hoaï Chuï thêch: Kãú toaïn váût tæ kiãm kãú toaïn cäng nåü,hãû taûm æïngtuyãún Quan træûc Thuí quyî Quan hãû phäúi håüp Mä hçnh täø chæïc kãú toaïn taûi Cäng ty laì mä hçnh kãú toaïn táûp trung. - Kãú toaïn træåíng kiãm kãú toaïn täøng håüp: laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm täø chæïc hãû thäúng kãú toaïn cuía Cäng ty, chè âaûo cäng taïc kãú toaïn cuía caïc thaình viãn vaì quaín lyï caïc hoaût âäüng khaïc trong phoìng kãú toaïn, täø chæïc cäng taïc haûch toaïn taûi Cäng ty, xaïc âënh tçnh hçnh thæûc tãú kãú toaïn cho Cäng ty, kiãøm tra baïo caïo kãú toaïn, tham mæu cho Giaïm âäúc vãö màût kãú toaïn taìi chênh. Laì ngæåìi Trang 7 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp chëu traïch nhiãûm haûch toaïn täøng håüp caïc pháön haình trong âån vë bao gäöm: täøng håüp quyãút toaïn, láûp baïo caïo âënh kyì vaì quyãút toaïn hàòng quyï, nàm. - Kãú toaïn haìng hoaï: Täøng håüp säú liãûu mua haìng vaì baïn haìng åí Cäng ty, baïo caïo quyãút toaïn haìng thaïng, quyï, nàm. - Kãú toaïn váût tæ kiãm kãú toaïn cäng nåü, taûm æïng: theo doîi tçnh hçnh nháûp, xuáút, täön kho haìng hoaï, ghi cheïp chi tiãút vaì täøng håüp cuäúi thaïng tçnh hçnh thæûc tãú. Lãn baíng kã chæïng tæì ghi coï (nåü) caïc taìi khoaín, theo doîi nåü taûm æïng váöthnh toaïn taûm æïng, haìng thaïng, quyï lãn cán âäúi phaït sinh nåü taûm æïng. Phaín aïnh caïc khoaín nåü phaíi thu vaì tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü phaíi thu cuía caïc âäúi tæåüng, phaín aïnh caïc khoaín nåü phaíi traí, caïc khoaín trêch láûp theo læång, caïc khoaín phaíi traí cäng nhán viãn cuía Cäng ty, caïc khoaín phaíi näüp ngán saïch vaì thanh toaïn caïc khoaín phaíi traí, phaíi näüp. - Thuí quyî : haìng ngaìy thu tiãön baïn haìng, thu tiãön khaïch haìng traí, thu tæì ruït ngán haìng,... chi traí tiãön mua haìng, tiãön näüp vaì taìi khoaín åí ngán haìng, chi læång cho cäng nhán viãn åí Cäng ty, chi caïc khoaín chi thæåìng xuyãn åí Cäng ty. b. Täø chæïc hçnh thæïc kãú toaïn taûi Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång Trçnh tæû ghi säø cuía chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång theo hçnh thæïc chæïng tæì ghi säø. Haìng ngaìy khi coï nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh caïc chæïng tæì âæåüc chuyãøn cho phoìng kãú toaïn, kãú toaïn tæìng pháön haình càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc âãø tiãún haình kiãøm tra vaì ghi säø chi tiãút, säø theí chi tiãút táûp håüp caïc chæïng tæì ghi säø coï liãn quan. Cuäúi thaïng phaíi khoaï säø, tênh ra täøng säú tiãön cuía nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh trong thaïng trãn säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø, tênh ra täøng säú phaït sinh nåü, täøng säú phaït sinh coï cuía tæìng taìi khoaín trãn säø caïi, càn cæï vaìo säø caïi láûp baíng cán âäúi säú phaït sinh. Sau khi âäúi chiãúu âuïng säú liãûu ghi trãn säø caïi vaì baíng täøng håüp chi tiãút âuïng âãø láûp baïo caïo taìi chênh. Quan hãû âäúi chiãúu Trang 8 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp kiãøm tra phaíi âaím baío täøng säú phaït sinh nåü vaì täøng säú phaït sinh coï cuía táút caí caïc taìi khoaín trãn baíng cán âäúi säú phaït sinh phaíi bàòng nhau vç bàòng täøng säú tiãön phaït sinh trãn säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø. Täøng säú dæ nåü vaì täøng säú dæ coï cuía caïc taìi khoaín trãn baíng cán âäúi phaït sinh phaíi bàòng nhau. Säú dæ cuía tæìng taìi khoaín tæång æïng trãn baíng täøng håüp chi tiãút. Chæïng tæì gäúc Säø quyî Säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø Baíng täøng håüp chæïng tæì gäúc Säø theí kãú toaïn chi tiãút Chæïng tæì ghi säø Säø caïi Baíng cán âäúi säú phaït sinh Baíng täøng håüp chi tiãút Ghi chuï: Ghi haìng ngaìy Baïo caïo taìi chênh Ghi cuäúi thaïng, quyï Âäúi chiãúu, kiãøm tra * YÏ kiãún vãö hçnh thæïc kãú toaïn maì chi nhaïnh aïp duûng Doanh nghiãûp âaî váûn duûng hçnh thæïc kãú toaïn chæïng tæì ghi säø laì phuì håüp våïi quy mä phaït triãøn vaì âàûc âiãøm kinh doanh cuía doanh nghiãûp, taûo âiãöu kiãûn Trang 9 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp thuáûn låüi cho viãûc ghi cheïp cuîng nhæ læu trãn maïy vi tênh. IV. NHÆÎNG THUÁÛN LÅÜI VAÌ KHOÏ KHÀN CUÍA CHI NHAÏNH DNTN BÇNH PHÆÅNG 1. Thuáûn låüi Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång âàût truû såí taûi 405 Huìng Væång - P12- Q5 - TP Häö Chê Minh laì vë trê gáön trung tám thaình phäú nãn ráút thuáûn låüi cho viãûc kinh doanh. Bãn caûnh âoï våïi viãûc truû såí nàòm åí quáûn 5 laì nåi táûp trung nhiãöu ngæåìi Hoa sinh säúng vaì saín xuáút, nhiãöu nháút thaình phäú Häö Chê Minh nãn âáy laì nguäön tiãu thuû haìng hoaï khaï thuáûn låüi. Våïi âäüi nguî cäng nhán lao âäüng laình nghãö, trçnh âäü ngaìy caìng cao, cäng nhán viãn coï tinh tháön traïch nhiãûm cao, nhán viãn kãú toaïn taûi cäng ty âæåüc bäú trê âuïng våïi chuyãn män taûo âiãöu kiãûn cho viãûc phaït huy täút nàng læûc cuía tæìng thaình viãn. Våïi nguäön haìng cung cáúp cho doanh nghiãûp äøn âënh máùu maî âeûp vaì cháút læåüng cao cuîng laì mäüt låüi thãú cuía doanh nghiãûp. 2. Khoï khàn Bãn caûnh âoï doanh nghiãûp cuîng coï nhæîng khoï khàn nhæ sæû caûnh tranh cuía caïc doanh nghiãûp khaïc, bãn caûnh âoï theo dæû kiãún Viãût Nam seî gia nháûp WTO vaìo cuäúi nàm 2006 nãn doanh nghiãûp seî gàûp khoï khàn trong viãûc tiãu thuû haìng hoaï vç gia nháûp vaìo täø chæïc naìy caïc màût haìng nháûp vaìo Viãût Nam seî coï giaï reí, máùu maî âeûp, do váûy doanh nghiãûp cáön coï nhæîng biãûn phaïp âãø âaím baío cho viãûc kinh doanh thuáûn låüi. V. KÃÚT QUAÍ HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH CUÍA DOANH NGHIÃÛP QUA 2 NÀM 2004-2005 BAÏO CAÏO KÃÚT QUAÍ SAÍN XUÁÚT KINH DOANH NÀM 2004-2005 ÂVT: 1000 âäöng Chè tiãu 1. Doanh thu thuáön Nàm 200 4 Nàm 2005 480.39 510.36 Chãnh lãûch nàm 2005/2004 Säú Täúc tiãön âäü (%) 29.973 6,2 Trang 10 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp 2. Giaï väún haìng baïn 3. Låüi nhuáûn gäüp 8 395.14 1 85.256 2 405.37 7 104.98 5 27.657 48.575 28.753 10.236 2,6 19.729 23,1 4. Chi phê baïn haìng 26.700 957 3,5 5. Chi phê QLDN 43.642 47.933 11,3 6. Låüi nhuáûn thuáön 14.914 12.389 92,7 tæì HÂKD 7. Täøng LN træåïc 14.914 28.753 12.389 92,7 thuãú 8. Thuãú TNDN 4.176 8.051 3.875 92,7 9. LN sau thuãú 10.738 20.702 9.964 92,7 Nháûn xeït: Nhçn vaìo baíng kãút quaí hoaût âäüng cuía Cäng ty trong 2 nàm gáön âáy ta tháúy: - Vãö doanh thu thuáön cuía nàm 2005 so våïi nàm 2004 âaût 510.362.000 âäöng cao hån nàm 2005 (510.362.000 480.398.000) = 29.973.000âäöng, tàng 6,2 chæïng toí chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång âaî chuï troüng âãún viãûc tiãu thuû saín pháøm trong nàm 2005 (säú læåüng saín pháøm tiãu thuû âæåüc laì do cháút læåüng haìng hoaï täút, kãút cáúu màût haìng phong phuï âa daûng hån, giaï thaình saín pháøm tháúp). Låüi nhuáûn gäüp nàm 2005 so våïi nàm 2004 tàng 23,1% tæång æïng våïi tyí lãû tàng 19.729.000âäöng. Chè tiãu naìy cho tháúy chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång âaî âáöu tæ saín pháøm âuïng hæåïng thãø hiãûn åí chäù laì chi phê saín xuáút kinh doanh nàm 2005 tàng 2,6% so våïi nàm 2004, tæång æïng våïi tyí lãû tàng 10.263.000âäöng. Låüi nhuáûn sau thuãú nàm 2005 tàng 92,7% so våïi nàm 2004 tæång æïng våïi tyí lãû âaût 9.964.000âäöng. Nháûn xeït chung: Toïm laûi qua phán têch säú liãûu trãn ta tháúy nàm 2004 tàng so våïi nàm 2004 âiãöu naìy cho tháúy chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæång âaî coï biãûn phaïp quaín lyï vaì tiãu thuû haìng hoaï baïn ra caïc màût haìng âang coï âaì phaït triãøn låïn maûnh. Tuy nhiãn xeït vãö täøng säú chi phê thç täúc âäü chi phê giaím hån so våïi doanh säú baïn ra âiãöu naìy cho tháúy Cäng ty âaî tiãút kiãûm âæåüc chi phê. Trang 11 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp Trang 12 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp Phaàn II KÃÚ TOAÏN THU NHÁÛP VAÌ PHÁN PHÄÚI LÅÜI NHUÁÛN TAÛI CHI NHAÏNH DNTN BÇNH PHÆÅNG I. NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG LIÃN QUAN ÂÃÚN KÃÚ TOAÏN THU NHÁÛP VAÌ PHÁN PHÄÚI LÅÜI NHUÁÛN 1. Khaïi niãûm vaì näüi dung kãú toaïn thu nháûp vaì phán phäúi låüi nhuáûn 1.1. Khaïi niãûm vaì näüi dung thu nháûp a. Khaïi niãûm vãö thu nháûp Thu nháûp laì kãút quaí cuäúi cuìng cuía quaï trçnh hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp, âoï laì pháön doanh thu coìn laûi sau khi âaî træì âi caïc khoaín chi phê cuía hoaût âäüng kinh tãú âaî thæûc hiãûn. - Âáy laì chè tiãu cháút læåüng âaïnh giaï kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp. - Kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp âæåüc hçnh thaình tæì täøng håüp kãút quaí kinh doanh cuía hoaût âäüng baïn haìng vaì cung cáúp dëch vuû (hoaût âäüng kinh doanh, taìi chênh), hoaût âäüng taìi chênh vaì hoaût âäüng khaïc. b. Näüi dung caïc khoaín thu nháûp Kãút quaí thu nháûp cuía doanh nghiãûp bao gäöm kãút quaí cuía nhiãöu hoaût âäüng taûo thaình - Hoaût âäüng kinh doanh - Hoaût âäüng baïn haìng vaì cung cáúp dëch vuû - Hoaût âäüng taìi chênh - Hoaût âäüng khaïc + Kãút quaí cuía hoaût âäüng baïn haìng vaì cung cáúp dëch vuû laì säú chãnh lãûch giæîa doanh thu thuáön vaì trë giaï väún (giaï thaình) cuía saín pháøm haìng hoaï dëch vuû baïn ra, chi phê baïn haìng, chi phê quaín lyï doanh nghiãûp. + Hoaût âäüng taìi chênh: laì pháön chãnh lãûch giæîa hoaût âäüng taìi chênh vaì chi phê hoaût âäüng taìi chênh. Trang 13 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp + Hoaût âäüng khaïc: laì pháön chãnh lãûch giæîa thu nháûp hoaût âäüng khaïc våïi chi phê hoaût âäüng khaïc. 1.2. Khaïi niãûm vaì näüi dung phán phäúi låüi nhuáûn a. Khaïi niãûm: Phán phäúi låüi nhuáûn laì viãûc phán chia kãút quaí thu nháûp cuía doanh nghiãûp sau mäüt thåìi kyì hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh ra caïc thaình pháön cuû thãø theo chãú âäü taìi chênh quy âënh hiãûn haình. b. Näüi dung phán phäúi låüi nhuáûn: - Theo thäng tæ säú 70/TCDN ngaìy 05/11/1996 cuía Bäü Taìi chênh, træåïc hãút doanh nghiãûp phaíi thæûc hiãûn âáöy âuí nghéa vuû näüp thuãú låüi tæïc, (hoàûc thuãú thu nháûp doanh nghiãûp) sau âoï âæåüc phán phäúi theo thæï tæû dæåïi âáy: - Buì træì caïc khoaín tiãön vi phaûm kyî thuáût thu näüp ngán saïch, chi phê håüp lãû chæa âæåüc buì træì vaìo thu nháûp chëu thuãú, buì træì caïc khoaín läù nàm træåïc. - Chia laîi cho caïc bãn tham gia liãn doanh - Trêch láûp caïc quyî + Quyî âáöu tæ phaït triãøn trãn 50% + Quyî dæû phoìng taìi chênh 10% (khäng quaï 25% väún âiãöu lãû) + Quyî khen thæåíng, phuïc låüi: 2 thaïng læång nãúu tyí suáút låüi nhuáûn nàm nay nhoí hån nàm træåïc, hoàûc 3 thaïng læång nãúu tyí suáút låüi nhuáûn nàm nay låïn hån nàm træåïc. Låüi nhuáûn laì âoìn báøy kinh tãú quan troüng cho nãn phán phäúi låüi nhuáûn håüp lyï seî coï taïc duûng khuyãún khêch doanh nghiãûp ngaìy caìng phaït huy tinh tháön traïch nhiãûm vaì yï thæïc laìm chuí doanh nghiãûp, goïp pháön âäüng viãn moüi ngæåìi lao âäüng vç låüi êch baín thán mçnh, cuía doanh nghiãûp vaì cuía xaî häüi maì phaït huy saïng kiãún, caíi tiãún kyî thuáût, náng cao nàng suáút lao âäüng âãø doanh nghiãûp ngaìy caìng phaït triãøn. 2. Phæång phaïp tênh toaïn - Kãút quaí hoaût âäüng baïn haìng vaì cung cáúp dëch vuû Trang 14 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp Kãút quaí hoaût Doan Chi phê Chi phê âäüng baïn h thu Giaï quaín lyï = + baïn + haìng vaì cung thuáö väún doanh haìng cáúp dëch vuû n nghiãûp * Caïc khoaín giaím træì: + Chiãút kháúu thæång maûi 521 + Giaím giaï haìng baïn 532 + Haìng baïn bë traí laûi 531 + Thuãú tiãu thuû âàûc biãût 3332 + Thuãú xuáút kháøu 3333 + Thuãú giaï trë gia tàng 3331 (theo phæång phaïp træûc tiãúp) - Kãút quaí hoaût âäüng taìi chênh : Chi phê hoaût = âäüng taìi chênh + Doanh thu hoaût âäüng taìi chênh bao gäöm: . Tiãön laîi cho vay, laîi tiãön gåíi, laîi baïn haìng traí goïp, laîi âáöu tæ traïi phiãúu, cäø phiãúu, chiãút kháúu thanh toaïn âæåüc hæåíng do mua haìng, laîi cho thuã taìi chênh. . Cäø tæïc låüi nhuáûn âæåüc chia . Thu nháûp vãö hoaût âäüng âáöu tæ mua baïn chæïng khoaïn ngàõn haûn, daìi haûn . Chãnh lãûch laîi do baïn ngoaûi tãû, khoaín laîi chãnh lãûch tyí giaï ngoaûi tãû . Thu nháûp, chuyãøn nhæåüng, cho thuã cå såí haû táöng . Thu nháûp tæì caïc hoaût âäüng âáöu tæ khaïc + Chi phê hoaût âäüng taìi chênh bao gäöm: . Chi phê liãn doanh liãn kãút khäng âæåüc trêch vaìo trë giaï väún goïp . Chi phê cho thuã taìi saín . Chi phê mua baïn chæïng khoaïn kãø caí täøn tháút . Läù nhæåüng baïn ngoaûi tãû chãnh lãûch tyí giaï Kãút quaí hoaût âäüng taìi chênh Doanh thu hoaût âäüng taìi chênh Trang 15 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp . Chiãút kháúu thanh toaïn cho ngæåìi mua hæåíng, chi phê vãö laîi tiãön vay. . Dæû phoìng giaím giaï âáöu tæ chæïng khoaïn . Thuãú GTGT phaíi näüp trong træåìng håüp aïp duûng phæång phaïp træûc tiãúp. - Kãút quaí thu nháûp khaïc Kãút quaí thu nháûp khaïc = Thu nháûp khaïc - Chi phê khaïc + Thu nháûp khaïc: laì nhæîng khoaín thu nàòm ngoaìi dæû tênh cuía âån vë hay nhæîng khoaín thu khäng mang tênh cháút thæåìng xuyãn, coï dæû tênh nhæng êt coï khaí nàng xaíy ra, do chuí quan hay do khaïch quan mang laûi bao gäöm: . Thu tiãön phaût håüp âäöng, tiãön baïn TSCÂ thanh lyï . Thu tiãön phaût vi phaûm håüp âäöng, khoaín nåü phaíi traí nhæng khäng tçm âæåüc chuí nåü. . Khoaín nåü khoï âoìi âaî xæí lyï nay âoìi âæåüc. . Caïc khoaín âæåüc giaím thuãú . Caïc khoaín thu quãn ghi säø kãú toaïn nay måïi phaït hiãûn. + Chi phê khaïc: laì nhæîng khoaín chi phê coï thãø do chuí quan hay khaïch quan mang laûi hay nhæîng chi phê bë boí soït tæì caïc niãn âäü kãú toaïn træåïc chæa ghi säø hoàûc caïc khoaín läù do sæû kiãûn hay nghiãûp vuû riãng biãût mang laûi nhæ: . Chi phê hoaût âäüng thanh lyï, nhæåüng baïn taìi saín cäú âënh . Tiãön phaût vi phaûm håüp âäöng phaíi bäöi thæåìng . Nhæîng khoaín täøn tháút do nguyãn nhán khaïch quan nhæ hoaí hoaûn, thiãn tai... . Chi phê vãö hoaût âäüng âoìi caïc khoaín nåü khoï âoìi âaî xæí lyï. 3. Phæång thæïc, hçnh thæïc thanh toaïn Âäúi våïi chi nhaïnh Cäng ty coï caïc phæång thæïc thanh toaïn sau: Trang 16 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp - Thanh toaïn træûc tiãúp bàòng tiãön màût: theo phæång thæïc naìy bãn mua thanh toaïn træûc tiãúp cho Cäng ty sau khi nháûn âæåüc haìng hoaï. - Thanh toaïn bàòng chuyãøn khoaín qua ngán haìng: theo phæång thæïc naìy ngæåìi mua yãu cáöu ngán haìng cuía mçnh chuyãøn mäüt säú tiãön nháút âënh cho Cäng ty tæång æïng våïi säú læåüng haìng hoaï âaî ghi trong håüp âäöng åí mäüt âëa âiãøm nháút âënh. 4. Nguyãn tàõc phán phäúi låüi nhuáûn Tuyì theo tæìng loaûi hçnh doanh nghiãûp maì hçnh thæïc såí hæîu väún cuía doanh nghiãûp maì kãút quaí kinh doanh âæåüc phán phäúi cuû thãø thaình caïc bäü pháûn khaïc nhau våïi tyí lãû khaïc nhau. - Laìm nghéa vuû våïi Nhaì næåïc dæåïi hçnh thæïc näüp thuãú låüi tæïc. - Phán chia cho caïc bãn tham gia liãn doanh (nãúu laì doanh nghiãûp liãn doanh) - Phán chia cho caïc chuí såí hæîu väún nhæ chia laîi cho caïc cäø âäng (nãúu coï Cäng ty cäø pháön) - Trêch láûp caïc quyî doanh nghiãûp - Bäø sung väún kinh doanh * Haìng thaïng doanh nghiãûp taûm phán phäúi kãút quaí thæûc hiãûn trong kyì âoï våïi tyí lãû phán phäúi theo chãú âäü qui âënh, khäng âæåüc phán phäúi quaï säú kãút quaí thæûc tãú trong kyì. * Cuäúi niãn âäü kãú toaïn doanh nghiãûp måïi xaïc âënh âæåüc låüi nhuáûn thæûc tãú, âãún âáöu niãn âäü sau khi baïo caïo quyãút toaïn âæåüc duyãût måïi xaïc âënh âæåüc chênh thæïc säú phán phäúi cuû thãø. 5. Nhiãûm vuû kãú toaïn - Kãú toaïn thu nháûp + Tênh toaïn phaín aïnh chênh xaïc kãút quaí cuía tæìng hoaût âäüng kinh doanh, giaïm âäúc tçnh hçnh thæûc hiãûn kãú hoaûch låüi nhuáûn kinh doanh. Trang 17 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp + Tàng cæåìng giaïm saït caïc khoaín thu chi cuía caïc hoaût âäüng âaím baío kinh doanh âaût âæåüc hiãûu quaí cao nháút. - Vãö viãûc phán phäúi låüi nhuáûn: + Kãú toaïn phaín aïnh chênh xaïc, këp thåìi, âáöy âuí tçnh hçnh phán phäúi låüi nhuáûn taûi âån vë. + Âaím baío thæûc hiãûn âáöy âuí nghéa vuû näüp thuãú âäúi våïi Nhaì næåïc. II. PHÆÅNG PHAÏP KÃÚ TOAÏN THU NHÁÛP VAÌ PHÁN PHÄÚI LÅÜI NHUÁÛN 1. Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn - Caïc chæïng tæì + Baíng xaïc âënh kãút quaí kinh doanh + Baíng phán phäúi låüi nhuáûn + Thäng baïo näüp thuãú + Phiãúu chi (baïo nåü) * Baíng xaïc âënh kãút quaí kinh doanh - Cäng duûng: Baíng xaïc âënh kãút quaí kinh doanh phaín aïnh täøng quaït tçnh hçnh vaì kãút quaí kinh doanh trong mäüt kyì kãút quaí cuía doanh nghiãûp chi tiãút theo tæìng hoaût âäüng kinh doanh nhæ kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh, kãút quaí hoaût âäüng khaïc, hoaût âäüng doanh nghiãûp kinh doanh laîi hay läù. - Phæång phaïp láûp: Baíng tênh kãút quaí caïc hoaût âäüng kinh doanh dæûa trãn caïc chæïng tæì vãö thu nháûp vaì chi phê cuía caïc hoaût âäüng do kãú toaïn täøng håüp láûp vaìo cuäúi quyï càn cæï vaìo säø caïi TK 511,515,632,641,642,635,711,811. - Traïch nhiãûm láûp chæïng tæì: Nhæîng säú liãûu trãn chæïng tæì âæåüc phaín aïnh chênh xaïc khoa hoüc. * Baíng phán phäúi låüi nhuáûn - Cäng duûng: Thäng qua baíng phán phäúi låüi nhuáûn ta tháúy âæåüc taïc duûng cuía viãûc khai thaïc tiãöm nàng kinh tãú, cuía viãûc phaït huy cao quyãön tæû chuí cuía doanh nghiãûp. Trang 18 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp - Phæång phaïp láûp: Cuäúi kyì kãú toaïn, sau khi âaî xaïc âënh âæåüc mæïc låüi nhuáûn vaì khi baïo caïo quyãút toaïn nàm âæåüc duyãût, doanh nghiãûp tiãún haình phán phäúi låüi nhuáûn. Trong baíng biãøu hiãûn hai cäüt cuû thãø: + Cäüt 1: Chè tiãu phán phäúi låüi nhuáûn + Cäüt 2: Säú phán phäúi chênh thæïc * Phiãúu thu - Cäng duûng: Duìng âãø theo doîi chàût cheî viãûc thu vaìo cuía doanh nghiãûp - Phæång phaïp láûp vaì traïch nhiãûm ghi: + Ghi ngaìy thaïng thu: hoü tãn ngæåìi näüp, âëa chè ngæåìi näüp, lyï do näüp + Ghi roî tãn haìng hoaï baïn, säú læåüng, âån giaï (dæûa vaìo baíng baïo giaï vaì håüp âäöng kinh tãú). + Gäöm 2 liãn: Liãn 1: Giao cho khaïch haìng Liãn 2: Læu laûi gäúc Sau âáy laì mäüt säú máùu coï säú liãûu cuû thãø taûi âån vë Trang 19 Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp BAÍNG XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH TAÛI DNTN BÇNH PHÆÅNG Quyï II/2006 Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp Chi phê taìi chênh Âån vë Doanh thu thuáön Giaï väún haìng baïn Chi phê baïn haìng Chi nhaïnh DNTN Bçnh Phæån g Täøng cäüng 1.033.110.607 959.050.575 18.380.000 20.412.300 500.000 1.033.110.60 7 959.050.57 5 18.380.00 0 20.412.30 0 Kãú toaïn træåíng 500.00 0 Giaïm âäúc (Kyï, ghi roî hoü tãn) roî hoü tãn) (Kyï, ghi Nguyãùn Thë Thu Hàòng Phuïc Thæång Lã BAÍNG PHÁN PHÄÚI LÅÜI NHUÁÛN Quyï II/2006 ÂVT: â Caïc chè tiãu phán phäúi - Thuãú TNDN - Bäø sung nguäön väún kinh doanh - Quyî âáöu tæ phaït triãøn - Quyî dæû phoìng taìi chênh - Quyî khen thæåíng phuïc låüi Kãú toaïn træåíng Säú phán phäúi chênh thæïc 10.434.964,56 4.024.915,054 18.782.936,93 2.683.276,704 1.341.638,352 Giaïm âäúc Trang 20 Thu nháûp hoaût âäüng taìi chênh 2.500.0 2.500.0
- Xem thêm -