Tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại coog ty gang thép thái nguyên

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu KÕ to¸n lµ c«ng cô phôc vô qu¶n lý kinh tÕ. Sù ra ®êi cña nã g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc. §Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ tèt nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®ång thêi sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý hiÖu qu¶ nhÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i h¹ch to¸n kinh tÕ, ph¶i tù lÊy thu bï chi vµ cã l·i. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã c¹nh tranh ganh g¾t, mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u c¸c mÆt qu¶n lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ khi bá vèn ra cho ®Õn khi thu håi ®Õn vèn vÒ sao cho chi phÝ bá ra lµ Ýt nhÊt l¹i thu vÒ ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. Cã nh vËy ®¬n vÞ míi cã kh¶ n¨ng bï ®¾p ®îc nh÷ng chi phÝ bá ra vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i t¹o c¬ së ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn qu¶n lý s¶n xuÊt thùc hiÖn c«ng t¸c marketing tiÕp thÞ b¸n hµng, s¶n phÈm huy ®éng tèi ®a c¸c nhuån lùc cña doanh nghiÖp. c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tèt vai trß cña kÕ to¸n trong viÖc gióp c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®óng ®¾n.H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý, nã ®îc sö dông nh mét c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi nhµ níc kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng ®Ó kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn I Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty Gang ThÐp th¸i nguyªn I.1. S¬ lîc mét sè nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . 1 C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn. Víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ phô trî ®îc ph©n cÊp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn, ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh doanh sè 10661 cña träng tµi kinh tÕ Th¸i Nguyªn cÊp ngµy 20/03/1993. - Tªn gäi :C«ng ty s¾t ThÐp Th¸i Nguyªn - C¬ quan chñ qu¶n :Bé c«ng nghiÖp - §Þa chØ :Phêng Cam Gi¸- thµnh phè Th¸i Nguyªn- tØnh Th¸i Nguyªn - §iÖn tho¹i :(0280) 832126- (0280) 832198 - FAX :(0280) 833632 - Website : htt:// www.cokhigangthep.com.vn - E-Mai : cokhigt@yaoo.com M· sè thuÕ: 460010055-1 - Sè tµi kho¶n 710A06001 Víi chñ tr¬ng u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu tiªn cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt 1961 - 1965 khu liªn hiÖp Gang ThÐp Th¸i Nguyªn ®· ®îc h×nh thµnh víi môc tiªu s¶n xuÊt Gang thÐp cho nÒn c«ng nghiÖp níc nhµ. C«ng ty Gang thÐp Th¸i nguyªn ®îc thµnh lËp ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1961 theo quyÕt ®Þnh sè 361-CNG cña bé c«ng nghiÖp nÆng.Víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ x¶n xuÊt phô trî c¸c phô tïng, bÞ kiÖn vµ thÐp thái phôc vô c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c«ng ty. C«ng ty lµ ®¬n vÞ phô thuéc cha h¹ch to¸n ®éc lËp, thanh to¸n néi bé theo uû nhiÖm chi. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ chÕ t¹o phô tïng thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc cho c¸c xëng má trong c«ng ty vµ chÕ t¹o phô tïng, phô kiÖn tiªu hao cho s¶n xuÊt luyÖn kim cña toµn C«ng ty. Ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· ®îc trang bÞ 1 lß ®iÖn luyÖn thÐp 1,5T/mÎ 2 lß ®øng ®óc gang  700 mm, h¬n 50 m¸y gia c«ng víi nhiÒu chñng lo¹i vµ ®îc trang bÞ thªm 1 lß ®iÖn 1,5T/mÎ vµo n¨m 1982. C«ng ty cã lùc l îng lao ®éng kh¸ dåi dµo, víi 770 CBCNV trong ®ã cã 80 kü s vµ cö nh©n kinh tÕ, bËc thî c«ng nh©n kü thuËt lµ 4,5/7. N¨m 1990 do yªu cÇu n©ng cao s¶n lîng thÐp cña C«ng ty, c«ng ty ®· ®îc C«ng ty trang bÞ thªm 1 lß ®iÖn luyÖn thÐp 12T/mÎ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay C«ng ty lu«n coi träng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®¶m b¶o ch÷ TÝn cho ngêi tiªu dïng víi ph¬ng ch©m “TiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ môc tiªu sèng cßn cña 2 C«ng ty”. ChÝnh v× vËy n¨m 2002 C«ng ty ®· thùc hiÖn 5S vµ nhËn ®îc chøng chØ ISO 9001-2000 cña trung t©m Qu¶n lý chÊt lîng QUACERT. HÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm 7 ph©n xëng ®îc kÕt cÊu nh sau: S¶n xuÊt chÝnh: - Ph©n xëng 1: Ph©n xëng gia c«ng - Ph©n xëng 2: Ph©n xëng §óc thÐp - Ph©n xëng 3: Ph©n xëng §óc gang vµ lß ®iÖn 12T/mÎ - Ph©n xëng 4: Ph©n xëng C¬ ®iÖn - Ph©n xëng 5: Ph©n xëng rÌn dËp S¶n xuÊt phô trî: - Ph©n xëng 6: Ph©n xëng chÕ biÕn vµ vËn chuyÓn phÕ thÐp - Ph©n xëng Méc MÉu: Ph©n xëng gia c«ng khu«n mÉu gç C«ng nghÖ cña c¸c ph©n xëng trong c«ng ty ®îc tæ chøc s¶n xuÊt theo chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ víi rÊt nhiÒu s¶n phÈm ®a d¹ng phï hîp víi c«ng ty söa ch÷a. Mét sè s¶n phÈm cña ph©n xëng nµy lµ khëi phÈm cña ph©n xëng kia, t¹o ra mét d©y chuyÒn khÐp kÝn tõ c«ng ®o¹n t¹o ph«i ®Õn c«ng ®o¹n gia c«ng, nhiÖt luyÖn l¾p r¸p ®Ó cã thµnh phÈm xuÊt xëng. N¨m 2004 c«ng ty s¶n xuÊt ®¹t gi¸ trÞ s¶n xuÊt 148 277 triÖu ®ång, doanh thu ®¹t 185 419 triÖu ®ång. Hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n lîng c¸c mÆt hµng C«ng ty giao tríc thêi h¹n quy ®Þnh . *Mét sè chØ tiªu chñ yÕu thùc hiÖn ®îc nh÷ng n¨m qua §¬n vÞ tÝnh : VN§ Stt ChØ tiªu I II 1 2 Gi¸ trÞ tæng SL Tæng doanh thu B¸n ngoµi Néi bé III IV V VI VII VIII IX X Tæng chi phÝ Tæng quü l¬ng Tæng thu nhËp TLBQ ®ång/ng/th¸ng Nép ng©n s¸ch NN Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Lîi nhuËn N¨m 2003 N¨m 2004 118 527 466 000 148 277 706 000 153 585 807 347 185 419 814 248 20 781 708 421 44 675 320 942 132 804 098 926 140 744 493 306 156 853 498 786 259 926 238 921 13 246 377 194 18 127 846 266 16 046 915 479 21 369 787 711 1 516 298 1 985 090 648 890 335 1 121 269 281 906 897 612 825 080 189 3 111 875 091 4 255 657 000 -2 489 603 467 -2 829 244 305 3 So s¸nh 2004/2003(%) 125,100 120,727 214,980 105,978 165,712 136,851 133,170 130,936 172,790 90,978 136,755 113,642 XI Nî ph¶i thu 3 986 659 279 1 505 835 065 37,771 Qua kÕt qña trªn ta nhËn thÊy: §¹t ®îc thµnh tÝch trªn ®ã lµ mét sù cè g¾ng lín cña l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Sù t¨ng trëng vÒ mäi mÆt ®iÒu ®ã chøng tá r»ng C«ng ty s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc t¨ng 120,727%, ®êi sèng cña ngêi lao ®éng c¶i thiÖn, viÖc tæ chøc s¾p xÕp khoa häc hîp lý d©y chuyÒn s¶n xuÊt bè trÝ mÆt hµng thÝch hîp, kh©u s¶n xuÊt g¾n víi tiªu thô thÝch øng tèt víi c¬ chÕ thÞ trêng. I.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty Gang ThÐp lµ chÕ t¹o phô tïng thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ cho c¸c ®¬n vÞ, Xëng má trong C«ng ty. §ång thêi chÕ t¹o phô tïng phô kiÖn tiªu hao cho s¶n xuÊt luyÖn kim cña toµn C«ng ty víi c¸c s¶n phÈm chñ yÕu nh: §óc gang, ®óc thÐp, rÌn dËp, gia c«ng vµ chÕ t¹o l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®ång bé. Hµng n¨m C«ng ty cßn cung cÊp cho C«ng ty 25 000 tÊn ®Õn 300 000 tÊn thÐp thái. Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt thÐp c¸n trßn, gãc víi nhiÒu chñng lo¹i theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ ®ång bé cho c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n mµ C«ng ty cã vèn ®Çu t. Cung cÊp cho thÞ trêng 4000 - 5000 tÊn thÐp c¸c lo¹i ®¹t tiªu chuÈn ISO 90002. 4 PhÇn II T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty gang thÐp II.1.c¬ cÊu Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n-thèng kª cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n thèng kª cã nhiÖm vô : H¹ch to¸n qu¶n lý tµi s¶n vµ tiÒn vèn cña c«ng ty, ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh vµ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh tríc gi¸m ®èc vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. Phßng kÕ to¸n thèng kª hiÖn nay cã 12 ngêi, ®îc ph©n c«ng theo yªu cÇu qu¶n lý c«ng ty còng nh cña phßng. C«ng ty trang bÞ cho 5 m¸y vi tÝnh phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña c«ng ty. + Trëng phßng kÕ to¸n - thèng kª : Lµ ngêi phô tr¸ch chung, cã nhiÖm vô ®«n ®èc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tµi s¶n tiÒn vèn cña c«ng ty, gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. + KÕ to¸n tæng hîp ( Phã phßng kÕ to¸n - thèng kª): Cã nhiÖm vô tæng hîp hÕt sè liÖu ®îc ph¶n ¸nh tõ c¸c nghiÖp vô cña c¸c kÕ to¸n chi tiÕt, lªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n, sæ tæng hîp, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh liªn quan kh¸c. + Thèng kª tæng hîp : Theo dâi ghi chÐp sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt, lao ®éng, tiªu hao vËt t, s¶n phÈm, t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc cña c¸c ph©n xëng, lËp b¸o c¸o thèng kª. + KÕ to¸n gi¸ thµnh : TËp hîp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ mäi chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n bæ chi phÝ, tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh, lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt. + KÕ to¸n söa ch÷a lín - X©y dùng c¬ b¶n, tµi s¶n cè ®Þnh : Theo dâi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh söa ch÷a lín, x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty. Thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc ®ã. Theo dâi viÖc biÕn ®éng tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh to¸n viÖc trÝch khÊu hao vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô : Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ( bao gåm c¶ nhiÖm vô kÕ to¸n thanh to¸n – C«ng nî ph¶i thu.) 5 + KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng : TÝnh to¸n l¬ng c¬ quan vµ c¸c kho¶n trÝch b¶o hiÓm, tæng hîp l¬ng toµn c«ng ty lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng cho c¸c ®¬n vÞ. + KÕ to¸n vËt liÖu : Theo dâi vµ lËp b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån kho vËt t toµn c«ng ty, lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu ( kiªm lu«n c¶ kÕ to¸n c«ng nî – C«ng nî ph¶i tr¶) + KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn : Theo dâi thu chi tµi chÝnh, c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong vµ ngoµi c«ng ty, lËp b¸o c¸o thu chi, nhËt ký b¶ng kª liªn quan. + Thñ quü : Cã nhiÖm vô thu, chi tiÒn, qu¶n lý kÐt b¹c cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý phßng kÕ to¸n - thèng kª KÕ to¸n trëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp Thèng kª tæng hîp KÕ to¸n SCTXTSC§ KÕ to¸n NVL KÕ to¸n l ¬ng BHXH KT gi¸ thµnh KT TP-TT SCL XDCB Thñ quü nh©n t¸c viªn thèng kª vµ c«ng t¸c h¹ch II.2. H×nh thøc tæ chøcC¸c c«ng kÕ to¸n PX to¸n cña c«ng ty. Cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c cña hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®æi míi gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ níc nhµ. Tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ . Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung, toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn t¹i phßng KÕ to¸n. Thùc hiÖn ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo tr×nh tù thêi gian kÕt hîp víi hÖ thèng ho¸ theo néi dung kinh tÕ, kÕt hîp gi÷a h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. 6 Mét sè nghiÖp vô c¬ b¶n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty Gang thÐp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. C«ng ty sö dông 10 nhËt ký chøng tõ, tõ nhËt ký chøng tõ sè 1 ®Õn nhËt ký chøng tõ sè 10 vµ sö dông 10 b¶ng kª gåm : B¶ng kª sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. + Niªn ®é kÕ to¸n : Tõ 01/01®Õn 30/12 + Kú h¹ch to¸n : Theo th¸ng + Nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu tõ c¸c ca s¶n xuÊt vµ c¸c ph©n xëng. Vµi n¨m gÇn ®©y, C«ng ty Gang thÐp ®· ®Çu t mét phÇn mÒm kÕ to¸n: Brav« @ accounting 4.1 Nªn c¸c kÕ to¸n viªn chØ cÇn läc c¸c chøng tõ cho phï hîp. Sau ®ã nhËp c¸c d÷ liÖu vµo m¸y. §Õn cuèi th¸ng, lËp bót to¸n kÕt chuyÓn vµ in b¸o c¸o theo yªu cÇu cña C«ng ty. 7 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¶ng & Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ tæng hîp B¸o c¸o Ghi hµng ngµytµi chÝnh Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra II.3. Mèi quan hÖ gi÷a bé phËn kÕ to¸n víi c¸c phßng ban. Ghi chó :  Víi cÊp trªn ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ mäi mÆt c«ng t¸c cña phßng. ChÞu sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô cña c¬ quan kÕ to¸n – thèng kª - tµi chÝnh cña C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn  Víi c¸c phßng ban kh¸c * §èi víi phßng KÕ ho¹ch Phßng KT -TK cÊp cho phßng kÕ ho¹ch c¸c b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña phßng KÕ ho¹ch c«ng ty. Ngîc l¹i phßng KÕ ho¹ch c«ng ty còng cung cÊp cho phßng KÕ to¸n c¸c lo¹i tµi liÖu, sè liÖu nh: C¸c v¨n b¶n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kinh tÕ – kü thuËt – ®êi sèng x· héi; c¸c v¨n b¶n kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, gi¸ b¸n tõng th¸ng - quý - n¨m cña c«ng ty; c¸c lo¹i hîp ®ång, thanh lý hîp ®ång, c¸c lo¹i dù to¸n c«ng tr×nh X©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a lín, s¶n xuÊt phô kh¸c, söa ch÷a thêng xuyªn C«ng ty ®· ®îc duyÖt. * §èi víi phßng Tæ chøc – hµnh chÝnh Phßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh c¸c sè liÖu vÒ sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt, tiªu thô cña c«ng ty, biÓu quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã Phßng Tæ chøc– Hµnh chÝnh cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn lao ®éng, quü l¬ng, ¨n ca, ®µo 8 t¹o, c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª khi phßng KÕ to¸n – Thèng kª yªu cÇu. * Víi phßng Kü thuËt – c¬ ®iÖn Phßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng kü thuËt c¸c tµi liÖu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt chñ yÕu. Phßng Kü thuËt còng cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª toµn bé tµi liÖu, sè liÖu vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt; c¸c ph¬ng ¸n, biÖn ph¸p kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh, luËn chøng kinh tÕ, kü thuËt cña c¸c dù ¸n ®Çu t. * Víi phßng vËt t Phßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng vËt t b¸o c¸o tæng hîp sè lîng vËt t tån kho theo th¸ng cña c«ng ty vµ phßng vËt t cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª c¸c kÕ ho¹ch, ®¬n hµng, nhu cÇu thu mua vËt t th¸ng, quý, n¨m; b¸o c¸o quyÕt to¸n c¸c lo¹i vËt t xuÊt kho cho sö dông hµng th¸ng. * §èi víi c¸c Ph©n xëng C¸c ph©n xëng chÞu sù chØ ®¹o, híng dÉn vÒ nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª theo quy ®Þnh cña phßng kÕ to¸n. II.4. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y thèng kª t¹i c«ng ty Thèng kª tæng hîp thùc hiÖn híng dÉn nghiÖp vô c«ng t¸c thèng kª vµ kiÓm tra thêng xuyªn viÖc ghi chÐp ban ®Çu cña c¸c bé phËn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n - thèng kª ®· ban hµnh. CËp nhËt c¸c sè liÖu ghi chÐp ban ®Çu trong ph¹m vi ®îc giao vÒ s¶n lîng s¶n xuÊt, tiªu thô, quyÕt to¸n, khèi lîng s¶n phÈm, c«ng tr×nh . . . phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty. H¹ch to¸n thèng kª theo dâi, ph¶n ¸nh c¸c sè liÖu vÒ lîng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp trong mét thêi gian cô thÓ nh»m nªu lªn thc tr¹ng, b¶n chÊt, tÝnh quy luËt tõ ®ã ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho qu¶n lý. Thèng kª cã 3 nhiÖm vô chÝnh: - Thu thËp, xö lý, tæng hîp c¸c sè liÖu thèng kª ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp nh»m t¹o ra th«ng tin néi bé. - Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ph©n tÝch c¸c th«ng tin ®îc thu thËp, khai th¸c triÖt ®Ó th«ng tin tõ ®ã nªu lªn b¶n chÊt cña hiÖn tîng. - §Þnh kú lËp c¸c b¸o c¸o tæng hîp thèng kª cña c«ng ty, b¸o c¸o lªn c«ng ty theo yªu cÇu cña c¸c cÊp l·nh ®¹o.  C¸c nghiÖp vô thèng kª gåm cã: Thèng kª s¶n lîng, vËt t, thèng kª TSC§, thèng kª tiÒn vèn vµ thèng kª lao ®éng ... - Thèng kª s¶n lîng: §îc thèng kª ë c¶ hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. NghiÖp vô nµy do phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kÕ to¸n – thèng kª phèi hîp thùc hiÖn. 9 ë díi ph©n xëng cã nh©n viªn kinh tÕ Ph©n xëng theo dâi hµng ngµy vµ b¸o c¸o hµng ngµy lªn phßng kÕ to¸n – thèng kª t×nh h×nh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ bao nhiªu? NhËp kho bao nhiªu? tiªu thô bao nhiªu? vµ tån kho lµ bao nhiªu? Sau ®ã b¸o c¸o lªn cho thèng kª tæng hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Tæng hîp c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ gi¸ thµnh, vÒ kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa gióp cho Gi¸m ®èc n¾m ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. C¨n cø vµo phiÕu nhËp xuÊt, phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh, biªn b¶n kiÓm nghiÖm. - Thèng kª TSC§: ChØ thèng kª ®îc Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. NghiÖp vô nµy do nh©n viªn phßng kÕ to¸n thùc hiÖn. Thèng kª TSC§ nh»m x¸c ®Þnh ®îc Vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng cña C«ng ty tõ ®ã ®Ó ph©n phèi TSC§ mét c¸ch hîp lý cho c¸c bé phËn tr¸nh t×nh tr¹ng n¬i thõa, n¬i thiÕu kh«ng sö dông hÕt ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§, b¶o vÖ TSC§, tËn dông c«ng suÊt cña TSC§. - Thèng kª Nguyªn vËt liÖu: Dïng ®Ó kiÓm so¸t qu¸ tr×nh cung cÊp NVL: cung cÊp vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng, thêi gian; kiÓm so¸t qu¸ tr×nh sö dông tiªu hao NVL cho c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, xem viÖc sö dông NVL cã ®óng ®Þnh møc hay kh«ng. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, c¸c chøng tõ cã liªn quan, phiÕu b¸o gi¸, phiÕu chÊt lîng s¶n phÈm, kiÓm ®Þnh hµng ®Æt chÊt lîng nhËp kho cha. - Thèng kª lao ®éng : Do nh©n viªn phßng tæ chøc thùc hiÖn. Thèng kª lao ®éng lµ c«ng cô phôc vô cho viÖc qu¶n lý lao ®éng, cung cÊp sè liÖu vÒ lao ®éng ®Ó phôc vô cho viÖc lËp vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch v¹ch ra nh÷ng hiÖn tîng kh«ng hîp lý vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng ®Ó t¨ng cêng kû luËt lao ®éng, ®Èy m¹nh thi ®ua s¶n xuÊt nh»m hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, phiÕu b¸o ¨n ca, giÊy nghØ phÐp, phiÕu èm. Thèng kª TSC§ thêng ®îc tiÕn hµnh vµo gi÷a n¨m vµ cuèi n¨m. * HÖ thèng b¸o c¸o thèng kª tæng hîp - BiÓu doanh thu b¸n ngoµi tÝnh l¬ng. - B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - B¶ng quyÕt to¸n tiÒn l¬ng vµ thu nhËp. - B¸o c¸o th¸ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - B¸o c¸o chi tiÕt thùc hiÖn mÆt hµng trong th¸ng. - Tæng hîp NhËp – XuÊt – Tån thÐp thái kho b¸n thµnh phÈm. - Tæng hîp NhËp – XuÊt – Tån kho s¶n phÈm. - B¸o c¸o t×nh h×nh NhËp – XuÊt – Tån vËt t. 10 C¸c b¸o biÓu thèng kª nµy ®Òu ®îc x©y dùng theo c¸c mÉu biÓu do c¸c c¬ quan ban nghµnh cã liªn quan quy ®Þnh. 11 PhÇn III Mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n ë C«ng ty C«ng ty cã ®Çy ®ñ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®Ó qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Díi ®©y lµ mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n c¬ b¶n. III.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. III.1.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. * §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty : C«ng ty Gang thÐp lµ doanh nghiÖp cã quy m« lín, s¶n phÈm ®Çu ra nhiÒu vÒ sè lîng, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÆt hµng. Do vËy, nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty còng hÕt søc ®a d¹ng, sè lîng lín. Nguyªn vËt liÖu mua vÒ hay tù s¶n xuÊt ra ®Òu ®îc kiÓm tra tríc khi nhËp kho. §Þnh kú 6 th¸ng 1 lÇn thñ kho kÕt hîp víi phßng kÕ to¸n, phßng luyÖn kim – KCS tiÕn hµnh kiÓm kª vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, x¸c ®Þnh sè lîng vËt t tån kho, tõ ®ã cã biÖn ph¸p lËp kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t cho s¶n xuÊt. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp vËt liÖu chñ yÕu thùc hiÖn theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ trªn m¸y vi tÝnh . KÕ to¸n hµng ngµy cã nhiÖm vô thu thËp kiÓm tra c¸c chøng tõ nh : phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho... Sau ®ã ®Þnh kho¶n, ®èi chiÕu víi sæ s¸ch cña thñ kho (qua c¸c thÎ kho) råi nhËp d÷ kiÖn vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng tÝnh c¸c chØ tiªu cßn l¹i nh : hÖ sè gi¸, trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tån cuèi kú. Cuèi kú m¸y tÝnh in ra c¸c sè liÖu, b¶ng biÓu cÇn thiÕt nh : B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån vËt liÖu, c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. * Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Gang thÐp. - Nguyªn vËt liÖu chÝnh : Bao gåm thÐp phÕ, gang thái, FeSi, FeMn, FeCr, Ni, Al... - Nguyªn vËt liÖu phô: C¸t, bét ®Êt sÐt, níc thuû tinh, ®Êt ®Ìn, huúnh th¹ch, phÊn ch×, v«i... - Nhiªn liÖu: Than, x¨ng, dÇu ... - PhÕ liÖu: Trôc c¸n gang thu håi, gang khu«n phÕ, ph«i thÐp thu håi...  T¹i c«ng ty kÕ to¸n h¹ch to¸n tæng hîp NVL vµ c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Chi phÝ thu mua vËn chuyÓn kh«ng tÝnh vµo gi¸ vËt liÖu nhËp kho mµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ qu¶n lý. Gi¸ nhËp NVL = Gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n + Chi phÝ liªn quan 12 Trong ®ã : + Gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n cña nhµ cung cÊp lµ gi¸ cha cã thuÕ VAT®Çu vµo c«ng ty tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ + Chi phÝ liªn quan bao gåm : Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ b¶o qu¶n ... Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp Gi¸ thùc tÕ NVL kho trong th¸ng tån kho ®Çu th¸ng + Gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt dïng = Sè lîng NVL tån Sè lîng NVL nhËp + kho trong th¸ng ®Çu th¸ng C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song, mua hµng theo ph¬ng thøc trùc tiÕp kh«ng cã chiÕt khÊu – gi¶m gi¸ hµng b¸n. * Tµi kho¶n sö dông: TK 1521: VËt liÖu chÝnh TK 1522: VËt liÖu phô TK 1523: Nhiªn liÖu TK 1524: Phô tïng söa ch÷a thay thÕ TK 1525: ThiÕt bÞ vËt t cho x©y dùng c¬ b¶n TK 1526: PhÕ liÖu thu håi TK 1527: VËt liÖu phÕ liÖu kh¸c Vµ mét sè TK liªn quan: 621, 331, 133, 154... * Chøng tõ sö dông: + PhiÕu nhËp kho + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + ThÎ kho + Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm * Sæ s¸ch sö dông: + Sæ c¸i Nguyªn vËt liÖu, CCDC + B¶ng tæng hîp NhËp – xuÊt – tån NVL, CCDC + B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC + NhËt ký chõng tõ sè 1, 2, 5 TK 11111, 1121, 331, ... TK 152 TK 621 + B¶ng kª sè 3 2 ®Ó chÕ t¹o SP T¨ng do mua ngoµi + Sæ chi tiÕt sèXuÊt + Vµ c¸c sæ s¸ch liªn quan... TK 627, 641, 642... TK 411 * S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL NhËn cÊp ph¸t tÆng thëng TK 642, 3381... XuÊt cho CP SXC, b¸n hµng, QL... TK 1381, 642... Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª 13 TK 412 §¸nh gi¸ gi¶m §¸nh gi¸ t¨ng III.1.2. KÕ to¸n c«ng cô, dông cô. ViÖc h¹ch to¸n c«ng cô dông cô nhá ë c«ng ty ®îc tiÕn hµnh nh ®èi víi vËt liÖu. KÕ to¸n sö dông TK 1531_C«ng cô dông cô ®Ó h¹ch to¸n. Trêng hîp c«ng cô, dông cô xuÊt dïng nÕu xÐt thÊy cã gi¸ trÞ lín cÇn trõ dÇn vµo chi phÝ nhiÒu kú kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ. C«ng ty h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. 14 * S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t PhiÕu nhËp kho ThÎ kho Sæ chi tiÕt vËt t B¶ng tæng hîp N - X -T kho vËt t PhiÕu xuÊt kho KÕ to¸n tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu  HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng hµng tån kho. §Õn cuèi n¨m 2004 c«ng ty gang thÐp cã: 100 780 132 366 ®ång hµng tån kho. III.2. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh. C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn cã vèn b»ng tiÒn hay b»ng nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t ph¸t triÓn, vèn Ng©n s¸ch, vèn vay, Vèn tù bæ sung, Vèn vay kh¸c. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty Ýt cã sù biÕn ®éng vµ chñ yÕu lµ Tµi S¶n Cè §Þnh h÷u h×nh, kh«ng cã Tµi S¶n Cè §Þnh v« h×nh vµ Tµi S¶n Cè §Þnh thuª tµi chÝnh. C«ng ty h¹ch to¸n TSC§ theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - Nguyªn gi¸ cña TSC§: 29 928 378 651 ®ång - Gi¸ trÞ hao mßn: ( 24 694 858 313 ) ®ång - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 5 233 520 338 ®ång *TK sö dông: TK 211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK 2112: Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc TK 2113: M¸y mãc, thiÕt bÞ TK 2114: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i TK 2115: ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý TK 2116: C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho sp TK 2118: Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c TK 2141: Hao mßn TSC§ h÷u h×nh Vµ c¸c TK liªn quan: 241, 336, 331, 111... * Chøng tõ sö dông: + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ + Biªn b¶n thanh lý TSC§ + ThÎ TSC§ + Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh + Biªn b¶n cÊp ph¸t TSC§ + Ho¸ ®¬n mua TSC§ 15 + PhiÕu nhËp TSC§ * Sæ s¸ch sö dông: + ThÎ TSC§ + Sæ theo dâi TSC§ + NhËt ký chøng tõ sè 9, 10 + Sæ chi tiÕt sè 2, 5 + Sæ c¸i TK 211, 214, 241, 136, 336 III.2.1. KÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§. Nhãm TSC§ Tæng céng ChØ tiªu I. Nguyªn gi¸ TSC§ 1. Sè d ®Çu kú 25 529 275 854 2. Sè t¨ng trong kú 4 530 820 318 Trong ®ã: Mua s¾m míi 4 094 577 573 418 283 545 X©y dùng míi 15 059 200 §iÒu ®éng néi bé 3. Sè gi¶m trong kú 131 717 521 Trong ®ã: Thanh lý 131 717 521 Nhîng b¸n 4. Sè cuèi kú 29 928 378 651 Trong ®ã: Cha sö dông §· khÊu hao hÕt Chê thanh lý II. Gi¸ trÞ ®· hao mßn 1. §Çu kú 23 158 935 294 2. T¨ng trong kú 1 631 890 492 3. Gi¶m trong kú ( thanh lý ) 95 967 473 4. Cuèi kú 24 694 858 313 III. Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. §Çu kú 2 370 340 560 2. Cuèi kú 5 233 520 338 III.2.2. KÕ to¸n hao mßn TSC§. Mäi tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®a vµo sö dông ®Òu tÝnh khÊu hao. Tu©n theo quyÕt ®Þnh sè 206 KTDN, kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng (khÊu hao ®Òu) vµ tÝnh khÊu hao mçi th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Møc khÊu hao n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ Thêi gian h÷u Ých cña TSC§ ®ã = Møc khÊu hao n¨m Møc khÊu hao th¸ng 12 Trong ®ã: Nguyªn gi¸ TSC§ = Gi¸ mua trªn hãa ®¬n + Chi phÝ liªn quan 16 §Þnh kú kÕ to¸n tÝnh khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¶n ¸nh hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh. III.3. KÕ to¸n lao ®éng – tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. III.3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng.  C¬ cÊu lao ®éng: 17 C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2004 theo mét sè tiªu thøc §VT: Ngêi  sè §é tuæi ( tuæi) 1840 Tæng CB-CNV L§ trùc tiÕp L§ qu¶n lý L§ phôc vô  40 671 522 Giíi tÝnh Nam N÷ 499 172 Tr×nh ®é §¹i häc C§ -TC CN 70 65 (Nguån: P. Tæ chøc lao ®éng) * VÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng: Lùc lîng lao ®éng ®îc biªn chÕ theo d©y chuyÒn nªn hÇu nh kh«ng t¨ng. HiÖn nay c«ng ty chØ ¸p dông mét h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng ®ã lµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Khèi qu¶n lý ®îc tinh gi¶n, chØ chiÕm tæng sè lao ®éng.  TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng: - TuyÓn dông: C«ng ty chØ tuyÓn dông lao ®éng khi cã nhu cÇu cÇn thiÕt cho vÞ trÝ lµm viÖc míi vµ tuyÓn dông hµng n¨m ®Ó ®µo t¹o thay thÕ c¸c vÞ trÝ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Tuy nhiªn vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng ®îc ®iÒu ®éng tõ trªn xuèng. * C¸c tiªu chuÈn khi tuyÓn dông lao ®éng: + Cã søc kháe tèt, cã chøng nhËn cña bÖnh viÖn x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng søc kháe tèt vµ kh«ng m¾c bÖnh l©y nhiÔm, ma tóy. + Tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp ®óng víi nghµnh nghÒ cÇn tuyÓn. + §é tuæi  30 tuæi, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ nh©n tèt. + Qua ®îc vßng kiÓm tra xÐt chän cña Héi ®ång tuyÓn dông lao ®éng. + ¦u tiªn con em CNVC trong c«ng ty. - §µo t¹o lao ®éng: + Do c«ng ty lµ ®¬n vÞ qu¶n lý thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn, nªn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ gi¸o dôc c«ng nh©n lu«n ®îc coi träng. Mét n¨m huÊn luyÖn vµ kiÓm tra quy tr×nh vËn hµnh, quy tr×nh an toµn 2 lÇn ®èi víi c«ng nh©n. Hµng n¨m c¸n bé kü thuËt ®Òu híng dÉn c«ng nh©n vÒ lý thuyÕt vµ tay nghÒ vµ tæ chøc thi l¹i bËc, n©ng bËc cho c«ng nh©n. + Riªng víi thiÕt bÞ míi ®îc ®Çu t, c«ng ty ®Òu thuª chuyªn gia ®µo t¹o cho ®éi ngò kü thuËt ®Ó tõ ®ã ®µo t¹o c«ng nh©n vËn hµnh. Toµn bé sè c«ng nh©n lµm 18 viÖc trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh ®Òu ®îc ®µo t¹o nghÒ, mét sè ®· lµ kü s chø kh«ng cã lao ®éng phæ th«ng. + §èi víi c¸n bé qu¶n lý, c«ng ty míi chØ cÊp kinh phÝ ®µo t¹o lý luËn chÝnh trÞ cao cÊp, trung cÊp chø cha hç trî ®µo t¹o kiÕn thøc vÒ qu¶n lý. Chñ yÕu c¸n bé c«ng nh©n viªn cã nhu cÇu th× tham gia c¸c khãa ®µo t¹o bªn ngoµi.  T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng: - §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: + Lµm viÖc 3 ca liªn tôc c¸c ngµy trong tuÇn, kÓ c¶ lÔ tÕt v× chñ yÕu lµ s¶n xuÊt d©y chuyÒn, thiÕt bÞ vËn hµnh liªn tôc. + Thêi gian lµm viÖc trong 1 ca: 8h/ ca, nghØ gi÷a ca 60 phót. - §èi víi qu¶n lý vµ lao ®éng phôc vô: + Thêi gian lµm viÖc trong tuÇn: 40 giê/ tuÇn, nghØ thø b¶y vµ chñ nhËt. + §Ó b¸n hµng, c«ng ty quy ®Þnh bé phËn b¸n hµng ph¶i lµm viÖc c¶ thø b¶y vµ chñ nhËt mét c¸ch lu©n phiªn vµ ®îc nghØ bï vµo c¸c ngµy kh¸c trong tuÇn, nhng kh«ng ®îc tÝnh thªm giê. *Thêi gian lµm viÖc trong n¨m: T c® = 365 - ( 52 x 2 ) (chñ nhËt & thø 7 + 8 ngµy lÔ ) III.3.2. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. * KÕ to¸n tiÒn l¬ng.  Theo nh c«ng ty quy ®Þnh: - Trëng phßng: + HÖ sè l¬ng chøc danh 3,48 + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm 1,3 - Phã phßng: + HÖ sè l¬ng chøc danh 3,23 + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm 1,2 - Tæ trëng: Phô cÊp tr¸ch nhiÖm 1,05 - Møc l¬ng cÊp bËc b×nh qu©n cña lao ®éng qu¶n lý phôc vô c«ng ty 2,5. * C«ng thøc tÝnh l¬ng: HÖ sè l¬ng c¬ b¶n Møc l¬ng cÊp bËc b×nh qu©n HÖ sè tr¸ch Phô cÊp * * tr¸ch nhiÖm * nhiÖm Thêi gian L¬ng b×nh qu©n trong * * lµm viÖc th¸ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh + C¸ch tÝnh l¬ng nghØcña phÐp: Møc l¬ng tèi thiÓu * hÖ sè l¬ng L¬ng nghØ = phÐp Ngµy c«ng th¸ng 19 Ngµy c«ng * nghØ phÐp  C«ng ty tr¶ l¬ng theo c¸c h×nh thøc sau: + Tr¶ theo s¶n phÈm + Tr¶ theo thêi gian + Tr¶ theo kho¸n c«ng viÖc - Lao ®éng ®îc ph©n ra lµ: C¸n bé c«ng nh©n viªn Lao ®éng thêi vô * TK sö dông: TK 334 + TK 3341: TiÒn l¬ng + TK 3342: TiÒn ¨n ca + TK 3343: Thu nhËp tõ tiÕt kiÖm C2 + TK 3344: TL vµ c¸c kho¶n tiÒn thëng chi hé C§ TK 338 + TK 33821: KPC§ ph¶i nép cÊp trªn + TK 33822: KPC§ ®îc chi + TK 33831: BHXH nép cÊp trªn + TK 33832: BHXH ®îc chi + TK 33833: Thu 5% BHXH trõ ngêi lao ®éng + TK 33841: BHYT tÝnh vµo Z ®¬n vÞ + TK 33842: BHYT thu cña ngêi lao ®éng + TK 33844: L¬ng thëng do c«ng ty cÊp TK 3352: TrÝch tríc båi dìng ®éc h¹i Ngoµi ra cßn cã mét sè TK sau: 111, 136, 138, 138, 141, 335, 622, 627, 641, 642... *Chøng tõ sö dông: + PhiÕu nhËp kho kÌm theo phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh + Biªn b¶n nghiÖm thu s¶n phÈm + B¶ng chÊm c«ng + B¶ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo ®¬n vÞ tÊn, chiÕc, c¸i, l«... + Biªn b¶n bµn giao s¶n phÈm *Sæ s¸ch sö dông: + B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng + NhËt ký chøng tõ sè 1 + Sæ c¸i TK 334, 335, 338... + Sæ theo dâi nh©n sù 20
- Xem thêm -