Tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh tại côngn ty tnhh thương mại hợp phát

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, đề tài này là do tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả nêu trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ một đề tài nghiên cứu khoa học nào. Nếu có gì sai sót, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hà Nội, Ngày 27 tháng 06 năm 2014 Sinh viên thực hiện Đặng Thị Thu Khóa luận tốt nghiệp i SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang TÓM LƢỢC Trong giai đoạn hiện nay, một doanh nghiệp phát triển khi doanh nghiệp đó có khả năng chiếm lĩnh thị và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Để có được điều đó, doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một hệ thống các nhà cung cấp phong phú về mặt hàng và đảm bảo về mặt chất lượng thì mới có thể đứng vững, khẳng định vị thế trên thì trường. Tuy nhiên việc xác định kết quả kinh doanh chính xác để đưa ra quyết định cho các nhà quản trị không phải là điều dễ dàng, hơn nữa việc xác định kết quả kinh doanh quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhằm thực hiện tốt những yêu cầu này, doanh nghiệp đã sử dụng một trong những công cụ đắc lực đó là kế toán. Công tác kế toán nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng đóng vai trò quan trọng đến sự sống còn của doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn của công ty TNHH thương mại Hợp Phát, em đã lựa chọn đề tài “Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hợp Phát’’ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận đã khái quát được các vấn đề về lý thuyết và nghiên cứu thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hợp Phát. Trên cơ sở đó khóa luận đã nêu lên được những thành công cũng như những hạn chế trong công tác kế toán kết quả kinh doanh tại công ty. Dựa trên kết quả điều tra thực tế và dữ liệu thu thập được tại Công ty cũng như nhìn một cách khách quan thị trường hiện nay, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán kết quả kinh doanh tại công ty. Khóa luận tốt nghiệp ii SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, Quý thầy cô giáo trường Đại học thương mại đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học ở trường, làm cơ sở để em để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này cũng như làm nên tảng cho em bước vào thực tiễn sau này. Đồng thời em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương Mại Hợp Phát cùng các anh chị, và các bạn đồng nghiệp đã ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em thực tập, điều tra khảo sát để có dữ liệu viết chuyên đề. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Trang đã tận tụy hướng dẫn, động viên, khích lệ và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thiện chuyên đề. Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Chúc các anh chị trong Công ty luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc công ty làm ăn ngày một phát triển hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp iii SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................. i TÓM LƢỢC .......................................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... iii MỤC LỤC .............................................................................................................................iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .................................................. vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................................... viii PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ............................................ 1 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài: .................................................................................... 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài: .......................................................... 3 4. Phƣơng pháp cách thức nghiên cứu đề tài: ..................................................... 4 5. Kết cấu khóa luận: ...................................................................................................... 6 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QỦA KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ............................................................ 8 1.1. Lý thuyết chung về kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 8 1.1.1. Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản:............................................................ 8 1.1.2 Nội dung và phƣơng pháp xác định kết quả kinh doanh: ................... 10 1.1.3 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán kết quả kinh doanh: ............... 12 1.1.3.1 Yêu cầu quản lý kế toán kết quả kinh doanh: ............................................. 12 1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán kết quả kinh doanh: .......................................................... 13 1.2 Kế toán kết quả kinh doanh theo qui định của chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành: .............................................................................. 14 1.2.1 Kế toán kết quả kinh doanh theo qui định của một số chuẩn mực kế toán Việt Nam .................................................................................................................... 14 1.2.2 Kế toán kết quả kinh doanh theo quy định và chuẩn mực của chế độ kế toán hiện hành( Theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ban hành ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC). ............................................................................... 23 Khóa luận tốt nghiệp iv SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng: ............................................................................................... 23 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng: .............................................................................................. 24 1.2.2.4 Sổ kế toán:.............................................................................................................. 31 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Hợp Phát: ....... 34 2.1.1 Tổng quan về Công ty TNHH thương mại Hợp Phát: ............................. 34 2.1.1.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp: ................................................................ 34 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển:............................................................... 34 1.1.1.3 . Nghành nghề kinh doanh của công ty là: .................................................. 35 1.1.1.4 . Chức năng, nhiệm vụ: ...................................................................................... 35 1.1.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Thương Mại Hợp Phát ............................................................................................................................... 36 1.1.1.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH thương mại Hợp Phát: ............................................................................................................................... 37 2.1.2 Ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến kế toán KQKD tại Công ty TNHH thƣơng mại Hợp Phát. .................................................................................... 40 2.1.2.1 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường bên ngoài: ......................................... 40 2.1.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường bên trong công ty ............. 42 2.2 Khái quát thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Hợp Phát: ................................................................................................. 43 2.2.1 Thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí của Công ty: .............................. 43 2.2.2 Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hợp Phát ..................................................................................... 43 2.2.3 Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Hợp Phát..................................................................................................................... 45 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng: ............................................................................................... 45 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng: ........................................................................................... 47 2.2.3.3 Trình tự kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:.................................. 48 Khóa luận tốt nghiệp v SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang 2.2.3.4 Tổ chức sổ kế toán tại Công ty TNHH Thƣơng mại Hợp Phát. .... 51 CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HỢP PHÁT .... 54 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu ................................................... 54 3.1.1 Những kết quả đạt đƣợc.................................................................................... 54 3.1.1.1 Về tổ chức công tác kế toán ............................................................................. 54 3.1.1.2 Về hình thức kế toán............................................................................................ 54 3.1.1.3 Về hình thức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: ................................. 54 3.1.2. Về những hạn chế còn tồn tại trong kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty. ............................................................................................................. 55 3.1.2.1 Về bộ máy kế toán: .............................................................................................. 55 3.1.2.3 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: .......................................................... 55 3.1.2.4 Chính sách bán hàng .......................................................................................... 56 3.1.2.5 Tuân thủ quy định kế toán ................................................................................. 56 3.1.2.6 Hạch toán chi tiết các khoản doanh thu theo từng nhóm hàng ............ 56 3.1.2.7 Phương thức bán hàng ........................................................................................ 56 3.2. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thƣơng Mại Hợp Phát . ............................ 56 3.2.1 Hoàn thiện bộ máy tổ chức kế toán ............................................................... 57 3.2.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi: ..................................................................... 57 3.2.3 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: ........................................................... 58 3.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ....................................................... 59 3.2.5 Tuân thủ chế độ kế toán .................................................................................... 60 3.2.6 Hạch toán chi tiết các khoản doanh thu ...................................................... 60 3.2.7 Phƣơng thức bán hàng ........................................................................................ 61 3.2.8 Hoàn thiện quản lý công nợ: ............................................................................ 62 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp: ............................................................................ 63 Khóa luận tốt nghiệp vi SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty TNHH Thương mại Hợp phát Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát. Các bảng biểu, chứng từ trong phần phụ lục. Khóa luận tốt nghiệp vii SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính BH Bán hàng BĐS Bất động sản CCDV Cung cấp dịch vụ CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng GVBH Giá vốn bán hàng HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài chính KKTX Kê khai thường xuyên TSCĐ Tài sản cố định TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTĐB Tiêu thụ đặc biệt SXKD Sản xuất kinh doanh SCT Số chi tiết XK Xuất khẩu Khóa luận tốt nghiệp viii SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu - Tính cấp thiết: Xuất phát từ vai trò kế toán kết quả kinh doanh; hành lang pháp lý (quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán) trong kế toán đã được ban hành, nhưng vẫn tồn tại những bất cập trong việc vận dụng quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán trong kế toán xác định kết quả tại doanh nghiệp, Vì vậy việc nghiên cứu đề tài này mang tính cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. + Tính cấp thiết về mặt lý luận: Trong điều kiện nền kinh tế nước ta như hiện nay, các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh muốn đứng vững trên thị trường và tăng khả năng cạnh tranh phải sản xuất và đưa ra thị trường những sản phẩm đạt chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, được thị trường chấp nhận, và hơn nữa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật và và quản lý kinh tế, trong đó kế toán như một công cụ quản lý hiệu quả nhất, đặc biệt là kế toán xác định kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là kết quả cuối cùng để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Vì vậy, kế toán kết quả kinh doanh là một bộ phận quan trọng của kế toán doanh nghiệp. Hiện nay trong các doanh nghiệp, kế toán kết quả kinh doanh đều vận dụng theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Nhưng tùy theo quy mô, loại hình kinh doanh cũng như công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp mà kế toán kết quả kinh doanh tại mỗi đơn vị được hạch toán sao cho phù hợp nhất. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp được tiến hành một cách khoa học, hợp lý, để từ đó cung cấp các thông tin về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Kế toán kết quả kinh doanh cho ta cái nhìn tổng hợp và chi tiết về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho các nhà quản trị trong quá trình quản lý và phát triển doanh nghiệp. Việc xác định đúng kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp thấy được ưu và nhược điểm, những vấn đề còn tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, đề ra các phương án Khóa luận tốt nghiệp 1 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang kinh doanh chiến lược, đúng đắn và thích hợp hơn cho các kỳ tiếp theo. Số liệu kế toán càng chi tiết, chính xác, nhanh chóng và kịp thời càng hỗ trợ các nhà quản trị tốt hơn trong việc cân nhắc để đưa ra những quyết định phù hợp nhất với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Việc xác định tính trung thực, hợp lý, chính xác và khách quan của các thông tin về kết quả kinh doanh trên các Báo cáo tài chính là sự quan tâm đầu tiên của các đối tượng sử dụng thông tin tài chính đặc biệt là các nhà đầu tư. Do đó cần thiết phải hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán kết quả kinh doanh. + Tính cấp thiết về mặt thực tiễn: Trên thực tế hiện nay, việc thực hiện kế toán kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp bên cạnh những điểm thuận lợi và hợp lý thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát, cũng như qua các phiếu điều tra và kết quả tổng hợp thực tập đã cho thấy công tác kế toán kết quả kinh doanh về cơ bản đã thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Phương pháp kế toán, hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ sử dụng tại công ty là tương đối đầy đủ và phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị. Nhưng do hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là thương mại nên hàng hóa mà doanh nghiệp đang bán và cung ứng trên thị trường rất phong phú, đa dạng. Chính vì vậy việc hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh là vấn đề quan trọng và rất cần thiết đối với công ty hiện nay, để các nhà quản trị doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có những đánh giá chính xác nhất phục vụ cho việc ra quyết định, chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp. Xuất phát từ vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, em đã chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình là: “Kế toán kết quả kinh doanh tại Côngn ty TNHH Thương mại Hợp Phát”. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Mục tiêu về mặt lý luận: Luận văn đi sâu nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về kế toán kết quả kinh doanh và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan về kế toán kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ( ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC) và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Khóa luận tốt nghiệp 2 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại - GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang Mục tiêu thực tiễn: Luận văn đi sâu tìm hiểu, khảo sát và phân tích tình hình kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát để thấy được thực trạng công tác kế toán, sự khác nhau giữa những quy định của Chuẩn mực, Chế độ, Các quy định của nhà nước với thực tế áp dụng tại công ty. Từ đó, đưa ra những đánh giá ưu, nhược điểm, những việc đã làm được cũng như những khó khăn và tồn tại cần giải quyết trong công tác kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Hợp Phát. Đồng thời đưa ra các quan điểm, giải pháp khắc phục nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán kết quả kinh doanh tại công ty. Đề tài trở thành một tài liệu mà công ty có thể tham khảo, nghiên cứu và áp dụng. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài: - Đối tượng nghiên cứu: Xuất phát từ cơ sở lý luận về tính cấp thiết của việc nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh và thực trạng công tác kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát, cũng như việc nhận thức được tầm quan trọng của kết quả kinh doanh đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, em xin lựa chọn đề tài nghiên cứu sau: “Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát”. Như vậy, đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát. - Phạm vi nghiên cứu: Về mặt lý luận: Luận văn nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh trong điều kiện áp dụng Chế độ kế toán theo quyết định số 48/QĐ – BTC do Nhà nước ban hành năm 2006 và tuân thủ Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật kế toán, các Thông tư hướng dẫn của Chính phủ. - Về mặt thực tiễn: + Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo quyết định số 48/QĐ – BTC. + Phạm vi thời gian: Thời gian thực hiên đề tài: Từ ngày: Từ 25/4/2014 đến 25/6/2014 + Số liệu kế toán được thu thập trong thời gian Quý IV năm 2013. Khóa luận tốt nghiệp 3 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang 4. Phƣơng pháp cách thức nghiên cứu đề tài: Trong quá trình tìm hiểu đề tài: “Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát”, để đảm bảo thông tin được thu thập nhanh chóng, chính xác, đáp ứng được nhu cầu phân tích và nghiên cứu đề tài, em đã sử dụng chủ yếu hai phương pháp nghiên cứu: Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Số liệu sau khi được thu thập tại công ty (từ sổ chi tiết, sổ tổng hợp, BCTC, các chứng từ tự lập khác) sẽ trải qua quá trình phân tích để đưa ra kết quả cuối cùng về thực trạng vấn đề nghiên cứu.  Phương pháp thu thập d iệu: Dữ liệu trong đề tài được thu thập bằng phương pháp: Quan sát, nghiên cứu tài liệu, điều tra, phỏng vấn. - u n sát: + Mục đích: Nhìn nhận cách thức, các quy trình, các cách xử lý công việc trong công ty, từ đó đưa ra các nhận xét, đánh giá tính khách quan của các thông tin mà mình thu thập được so với kết quả do các phòng ban của công ty cung cấp. + Thông tin được thu thập thông qua quan sát trực tiếp việc phân công công việc và thực hiện kế toán của cán bộ, nhân viên kế toán của công ty, theo dõi quá trình từ khâu vào chứng từ, luân chuyển chứng từ, tới khâu nhập dữ liệu vào máy, lên bảng cân đối tài khoản, lập BCTC. Những thông tin này giúp đánh giá được phần nào quy trình thực hiện các công việc. Mặt khác, những thông tin này không phụ thuộc vào câu trả lời hay trí nhớ của nhân viên kế toán, nhờ đó kết quả thu được sẽ khách quan và chính xác hơn, làm tăng độ tin cậy của thông tin. + Kết quả của việc quan sát: Tăng tính trung thực, khách quan, và logic cho đề tài, các thông tin được tìm hiểu cụ thể, chi tiết hơn. - Nghi n cứu t i iệu: + Mục đích: Tham khảo và trình bày các khái niệm, xem cách thức thực hiện đề tài, bổ sung các vấn đề còn thiếu để hoàn thiện đề tài. + Đề tài được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các chứng từ, sổ sách (sổ tổng hợp, sổ chi tiết), các BCTC của công ty Ngoài ra, việc tham khảo các tài liệu liên quan từ bên ngoài như các chuẩn mực kế toán số 01, 02, 14, 17, Thông tư 156, 64 về luật quản lý thuế các sách chuyên ngành kế toán, các luận văn của khóa trước, các trang web... cũng giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu. Khóa luận tốt nghiệp 4 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang + Kết quả của việc nghiên cứu: Nghiên cứu tài liệu giúp có được những thông tin cụ thể hơn về vấn đề nghiên cứu như: Doanh thu, giá vốn, các khoản chi phí, tình hình nhập xuất tồn hàng tồn kho của doanh nghiệp Các thông tin thu thập được góp phần bổ sung và kiểm nghiệm các thông tin thu được từ các phương pháp khác, đồng thời giúp tìm ra ưu nhược điểm của kế toán kết quả kinh doanh tại công ty. - Điều tr : Là sự khảo sát, trưng cầu ý kiến của các nhân viên cũng như các nhà quản trị trong công ty, xây dựng kế hoạch điều tra và mẫu phiếu điều tra như(phụ lục 1.1). Từ đó chọn xác suất mẫu, xử lý số liệu và kiểm tra kết quả nghiên cứu. Kết quả của phương pháp điều tra là có thể thu thập được lượng thông tin lớn trong thời gian ngắn, tuy nhiên thông tin thu thập được có nhiều trường hợp không chủ động trả lời, và chưa thực sự khách quan. - Ph ng v n: Là việc thu thập số liệu bằng việc hỏi trực tiếp các nhân viên kế toán và nhà quản trị công ty, trong đó tập trung nhiều vào phỏng vấn chị Nguyễn Thị Hải – kế toán trưởng của công ty. Các câu hỏi phỏng vấn được chuẩn bị trước. Nội dung các câu hỏi tập trung vào tình hình tổ chức, thực hiện công tác kế toán nói chung và kế toán kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty. Thời gian và địa điểm phỏng vấn được thỏa thuận trước. Việc phỏng vấn được tiến hành theo phương thức gặp mặt và phỏng vấn trực tiếp. Địa điểm phỏng vấn là tại phòng kế toán của công ty. Những người được phỏng vấn đã trả lời các câu hỏi với thái độ nhiệt tình, cởi mở. Nội dung của các cuộc phỏng vấn nhằm tìm hiểu sâu hơn về tình hình kinh doanh, công tác kế toán nói chung và kế toán kết quả kinh doanh nói riêng tại đơn vị. Kết quả thu được là khá khả quan, số lượng thông tin thu được nhiều, việc trao đổi trực tiếp giúp làm sáng tỏ kịp thời những vấn đề còn khúc mắc về số liệu kế toán trên các chứng từ sổ sách của công ty. Mặt khác, việc kết hợp giữa hỏi đáp và quan sát quá trình vào số liệu kế toán trên các chứng từ, sổ sách kế toán tại đơn vị giúp em có thể hiểu được quy trình cũng như hiểu rõ hơn ý nghĩa của từng con số trên sổ sách kế toán.  hương pháp ph n t ch d iệu Tất cả các thông tin thu thập được sau các cuộc phỏng vấn được ghi chép cẩn thận, sau đó được hoàn thiện và sắp xếp lại một cách có hệ thống. Các thông tin thu Khóa luận tốt nghiệp 5 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang được từ các phương pháp trên được tập hợp lại, phân loại, chọn lọc ra các thông tin có thể sử dụng được. Tất cả các thông tin sau khi được xử lý được dùng làm cơ sở cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và thực trạng công tác kế toán kết quả kinh doanh. Thông qua các kết luận đó cùng với việc xem xét những thành công trong quá khứ và các định hướng trong tương lai của công ty để đưa ra những kiến nghị mang tính khả thi cao.  ngh củ các phương pháp nghi n cứu Các phương pháp nghiên cứu được thực hiện đan xen nhau nhằm thu thập được thông tin cần thiết một cách hiệu quả nhất cho mục đích sử dụng. Đồng thời, chúng phù hợp với điều kiện thực tế về thời gian nghiên cứu và chi phí. Các thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về đề tài nghiên cứu mà cụ thể là về kế toán kết quả kinh doanh tại công ty. Như vậy, với việc kết hợp các phương pháp nghiên cứu một cách hài hòa giúp tăng khả năng thu thập các thông tin có độ tin cậy cao, chính xác hơn mà vẫn phù hợp với thời gian và tài chính. 5. Kết cấu khóa luận: Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận được kết cấu làm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Nội dung của chương trình bày những lý luận cơ bản về vấn đề nghiên cứu, bao gồm: Các định nghĩa, khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán kết quả kinh doanh, nêu nội dung Chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành liên quan. Ngoài ra, trong phần “Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước” là sự tổng hợp, đánh giá những kết quả nghiên cứu của những công trình năm trước về kế toán kết quả kinh doanh để thấy được những vấn đề đã được giải quyết và những vấn đề còn tồn tại. - Chương 2: Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát. Trong chương này luận văn nêu tổng quan về công ty, chỉ ra phương pháp nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh, thông qua đó tiến hành tìm hiểu đơn vị thực tập, nêu tình hình và nhân tố môi trường ảnh hưởng đến kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát. Trên cơ sở lý thuyết, luận văn đưa ra thực Khóa luận tốt nghiệp 6 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hợp Phát gồm: Chứng từ và tài khoản sử dụng, trình tự hạch toán cũng như việc áp dụng các quy tắc chuẩn mực kế toán và sổ kế toán kết quả kinh doanh. - Chương 3: Các kết luận và đề xuất về kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hợp Phát. Từ những nội dung tìm hiểu, phân tích, tìm hiểu ở chương 1 và chương 2, trong chương này luận văn đưa ra các nhận xét, kết luận, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện hơn kế toán kết quả kinh doanh tại công ty. Khóa luận tốt nghiệp 7 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QỦA KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Lý thuyết chung về kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 1.1.1. Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản:  Nhóm chỉ tiêu về doanh thu và thu nhập:  Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. (PGS.TS Đinh Thị Mai, Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB T i ch nh, năm 2011, tr ng 210).  Doanh thu bán hàng và cung c p dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu được hoặc số thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán ( nếu có). (PGS.TS Đinh Thị Mai, Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB T i ch nh, năm 2011, tr ng 212).  Doanh thu thuần về bán hàng và cung c p dịch vụ: Là phần còn lại của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi trừ đi (-) các khoản giảm trừ doanh thu(chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng đã bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp). (PGS.TS Đinh Thị Mai, Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB T i ch nh, năm 2011, tr ng 211).  Doanh thu hoạt động tài chính:là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. (PGS.TS Đinh Thị Mai, Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB T i ch nh, năm 2011, trang 250).  Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:( Phần uy định chung, mục 03.VAS 14). + Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn. + Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng bán kém phẩm chất, sai quy cách theo quy đinh trong hợp đồng kinh tế hoặc lạc hậu thị hiếu. +Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán xác định là đã bán Khóa luận tốt nghiệp 8 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.  Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu.( Phần thu nhập khác, mục 30.VAS 14)  Nhóm chỉ tiêu về chi phí:  Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc chi phí các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. (Mục 31.b phần tình hình kinh doanh trong VAS 01).  Chi phí bán hàng: Là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho quá trình bảo quản và tiêu thụ hàng hóa. (Giáo trình kế toán tài chính 2, Đại học Thương Mại, năm 2010, trang 93).  Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho quá tình quản lý và điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp. (Giáo trình kế toán tài chính 2, Đại học Thương Mại, năm 2010, trang 93).  Chi phí tài chính: Là những chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh liên kết, chi phí giao dịch bán chứng khoán, lỗ tỷ giá hối đoái (GS.TS.NGDN Ngô Thế Chi,Giáo trình kế toán tài chính, Học viện t i ch nh, năm 2010, tr ng 249).  Chi phí khác: Là các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như: chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản tiền do khách hàng vi phạm hợp đồng . (GS.TS.NGDN Ngô Thế Chi Giáo trình kế toán tài chính, Học viện tài ch nh, năm 2010, tr ng 264).  Giá vốn hàng bán: Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành của các sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. . (GS.TS.NGDN Ngô Thế Chi và Giáo trình kế toán tài chính, Học viện t i ch nh, năm 2010, tr ng 216).  Kết quả kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp:  Kết quả kinh doanh: Là kết quả cuối cùng về các hoạt động kinh tế đã Khóa luận tốt nghiệp 9 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang được thực hiện một cách nhất định, được xác định trên cơ sở tổng hợp tất cả kết quả của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo từng kỳ kế toán (tháng, quý, năm), là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động SXKD trong kỳ kế toán đó. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lãi, nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp bị lỗ. (Th.S Nguyễn Phú Giang, Kế toán thương mại và dịch vụ, năm 2006, trang 322).  Kết quả hoạt động kinh doanh: Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính. (Th.S Hoàng Thị Việt Hà, (Giáo trình kế toánh thương mại dịch vụ , trường ĐH Công nghiệp, năm 2010, trang 81).  Kết quả hoạt động kinh doanh khác: Là chênh lệch giữa thu nhập thuần khác và chi phí khác. (Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ , trường ĐH Công nghiệp, năm 2010, tr ng 81).  Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, được xác định theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mục 03, phần quy định chung VAS 17).  Chi phí thuế TNDN: Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ (VAS 17).  Thuế TNDN hiện hành: Là số thuế TNDN phải nộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành (Mục 03, phần quy định chung.VAS 17). 1.1.2 Nội dung và phƣơng pháp xác định kết quả kinh doanh:  Nội dung về kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kết quả từ 3 loại hoạt động khác nhau: + Kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh: là phần lợi nhuận gộp mà doanh nghiệp tạo ra từ hoạt động sản xuất sản phẩm, quá trình kinh doanh tiêu thụ hàng hoá, lao vụ, dịch vụ. + Kết quả từ hoạt động tài chính: là số chênh lệch giữa doanh thu tài chính Khóa luận tốt nghiệp 10 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang với chi phi tài chính. Từ các hoạt động đầu tư tài chính mà các doanh nghiệp tạo ra sau một thời kỳ nhất định. + Kết quả từ các hoạt động khác (các nghiệp vụ khác): là số chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác.  Phương pháp xác định kết quả kinh doanh:  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tổng Doanh thu thuần về bán hàng và Chiết doanh thu = BH và khấu - cung cấp DV - hàng mại trong kỳ Thuế TTĐB, thuế thu giá - thương CC DV Doanh Giảm hàng XK, thuế GTGT - theo phương pháp bán bị bán trực tiếp phải nộp trả lại  Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung = Doanh thu thuần về bán - hàng và cung cấp DV cấp DV Trị giá vốn hàng bán Trong đó: Trị giá vốn hàng Giá xuất kho của hàng = bán Chi phí mua hàng phân + đã bán bổ cho hàng háo bán ra  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận Lợi nhuận từ hoạt động = kinh doanh gộp về bán hàng và cung Doanh thu + hoạt động cấp DV Chi phí tài - chính tài chính Chi phí bán - hàng và chi phí quản lý DN  Lợi nhuận khác: Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác  Lợi nhuận kế toán trước thuế: Lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần từ + hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: - Chi phí thuế TNDN hiện hành: Chi phí thuế TNDN Khóa luận tốt nghiệp = Thu nhập chịu thuế 11 x Thuế suất thuế TNDN SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B Trường Đại Học Thương Mại GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang hiện hành  hiện hành Lợi nhuận kế toán sau thuế: Lợi nhuận kế toán sau thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN - Chi phí thuế TNDN 1.1.3 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán kết quả kinh doanh: 1.1.3.1 Yêu cầu quản lý kế toán kết quả kinh doanh: Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt, lợi nhuận là một tiêu chí quan trọng, là mục tiêu cuối cùng mà mỗi doanh nghiệp đều hướng tới. Doanh nghiệp có tồn tại và phát triển hay không điều đó phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không. Mặt khác, lợi nhuận có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải tổ chức công tác quản lý kết quả kinh doanh sao cho phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất. Việc quản lý tốt kết quả kinh doanh không phải là công việc đơn giản mà đòi hỏi kế toán phải tham gia tổ chức quản lý nó một cách chặt chẽ và khoa học. Muốn công tác quản lý kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao, trước hết ta phải quản lý tốt doanh thu và chi phí. Quản lý có hiệu quả doanh thu, thu nhập khác đòi hỏi kế toán phải thường xuyên theo dõi và phản ánh một cách kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu, thu nhập bằng cách sử dụng đúng đắn các chứng từ kế toán và tổ chức theo dõi trên sổ sách kế toán một cách hợp lý và khoa học. Chứng từ kế toán là căn cứ cho kế toán viên ghi sổ kế toán và là cơ sở pháp lý của mọi nghiệp vụ kinh tế. Việc thực hiện đúng quy định về hệ thống chứng từ còn gắn liền với lợi ích của chính doanh nghiệp, chẳng hạn khi bán một lô hàng mà không phản ánh kịp thời lên hóa đơn GTGT( hóa đơn bán hàng) hoặc bảng kê bán lẻ thì coi như là hàng đã bán mà không có doanh thu, hoặc nếu khi lập hóa đơn mà không ghi một cách chi tiết giá bán chưa có thuế, số thuế GTGT và tổng số tiền người mua thanh toán thì phía người mua sẽ không được khấu trừ thuế đầu vào. Vì vậy, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải phản ánh trên các chứng từ kế toán, dù là nghiệp vụ đó lớn hay nhỏ. Khóa luận tốt nghiệp 12 SVTH: Đặng Thị Thu-Lớp K8CK3B
- Xem thêm -