Tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tmdv tổng hợp dũng yến

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Trong giai đoạn hiện nay, với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, duy trì cơ chế kinh tế thị trường, nhằm thúc đẩy tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, đời sống nhân dân tích luỹ trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân kích thích phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt ngay từ khi luật doanh nghiệp đi vào hoạt động có hiệu lực (tháng 1/2000) đã khẳng định một bước đổi mới trong hệ thống pháp lý tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, nhằm phát huy sức mạnh nền kinh tế. Từ thực tế cho ta thấy số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngày càng tăng, bên cạnh đó việc bán hàng sản phẩm hàng hoá là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy để tồn tại và phát triển doanh nghiệp không những có nhiệm vụ thu mua gia công chế biến, sản xuất sản phẩm, mà phải tổ chức tốt khâu bán hàng sản phẩm hàng hoá. Mục tiêu của việc kinh doanh là lợi nhuận, bên cạnh đó cũng không ít rủi ro, để có được thành công đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải tìm tòi nghiên cứu thị trường, trên cơ sở đó ra quyết định đưa ra mặt hàng gì. Để phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Giám đốc nhằm đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và công tác kế toán xác định kết quả bán hàng nói riêng một cách khoa học, hợp lý. Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 2 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh gay gắt, Công ty TNHH TM Dịch vụ Tổng hợp Dũng- Yến đã tồn tại và phát triển, Công ty liên tục nhập các loại linh kiện điện tử lắp ráp, chủ động trong việc bán hàng hoá. Song song với những điều đó bộ phận kế toán Công ty cũng từng bước hoàn thiện và phát triển. 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Qua thời gian tìm hiểu thực tế em nhận thấy được tính cấp thiết của kế toán kết quả kinh doanh về mặt lý luận và tình hình thực tế tại Công ty, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và sự góp ý của bộ phận kế toán, em xin chọn đề tài “ Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Nội dung và phương pháp kế toán kết quả kinh doanh Chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến Chương 3. Các kết luận và đề xuất về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MDV Tổng hợp Dũng Yến 1.3 Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa những vần đề lý luận và thực tiễn về kế toán kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 3 Trường Đại Học Thương Mại  Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Chuyên đề đi sâu vào khảo sát thực trạng và phân tích tình hình kế toán kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến. Từ đó đưa ra những đánh giá ưu điểm, nhược điểm còn tồn tại cần giải quyết trong công tác kế toán tại Công ty, đưa ra những giải pháp kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty. 1.4 Phạm vi nghiên cứu  Không gian: Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến có trụ sở chính tại số 243 Cầu Giấy – Hà Nội 1.5  Thời gian: Từ 22/03/2011 – đến 28/05/2011  Số liệu kế toán: Năm 2010, 2011 Một số lý luận cơ bản về kế toán kết quả kinh doanh sử dụng trong DNTM 1.5.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản về kế toán kết quả kinh doanh trong DNTM  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu ( VAS 14).  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, bất động sản đàu tư và cung cấp dịch vụ đã trừ đi các khoản giảm trừ( chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp nộp theo phương pháp trực tiếp) trong kỳ báo cáo, làm cơ sở tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt đọng tạo ra doanh thu(VAS 14). Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 4 Trường Đại Học Thương Mại  Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Doanh thu hoạt động tài chính: Là doanh thu tiền lãi, tiền bản quuyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.  Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn(VAS 14) .  Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu(VAS14).  Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán(VAS14).  Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính, và một số khoản khác có tính chất chung toàn doanh nghiệp.  Chi phí bán hàng: Là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm hàng hoá và cung cấp dịch vụ.  Chi phí khác: Là chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Nó bao gồm những khoản chi phí(lỗ) do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra và chi phí thuế TNDN.  Chi phí tài chính: Là các khoản chi phí hoạt động chính bao gồm các khoản chi phí, các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán  Chi phí thuế TNDN hiện hành: Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại(hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặnc lỗ của một kỳ(VAS17). Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 5 Trường Đại Học Thương Mại  Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Thuế thu nhập doanh nghiệp: Là toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế TNDN, Được xác định theo quy định của luật thuế TNDN hiện hành(VAS17).  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hoá, thành phẩm, BĐS đầu tư và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán phát sinh trong kỳ báo cáo.  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Là phần còn lại của lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi cộng doah thu và hoạt động tài chính và trừ đi các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý.  Khái niệm về kết quả kinh doanh: + Theo kế toán tài chính: Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định biểu hiện bằng số tiến lãi hay lỗ. Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường là kết quả từ những hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp đây là hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính. Kết quả hoạt động khác được tính bằng chênh lệch giữa thu nhập thuần khác, và chi phí khác. + Theo kế toán quản trị: Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động của các doanh nghiệp trong một kỳ nhất định, là biểu hiện bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí các hoạt động kinh tế đã được thực hiện, mà trong đó các khoản mục chi phí được phân loại theo mối quan hệ với mức độ hoạt động. Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 6 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán 1.5.2 Nội dung kế toán kết quả kinh doanh trong DNTM a. Kế toán kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Kế toán kết quả kinh doanh cần tuân thủ theo các nguyên tắc được quy định trong chuẩn mực kế toán VAS 01- Chuẩn mực chung, VAS 02- Hàng tồn kho, VAS 14- Doanh thu và thu nhập khác, VAS 17- Thuế TNDN  VAS 01- Chuẩn mực chung.( Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Chuẩn mực này phản ánh các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố của BTC. Doanh nghiệp cần tôn trọng một số quy định đó khi kế toán kết quả kinh doanh. - Cơ sở dồn tích: Để phản ánh chính xác kết quả hoạt động kinh doanh thì việc theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách ghi sổ kế toán ngay tại thời điểm nghiệp vụ phát sinh. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liêm quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sơ hữu, doanh thu và chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền…Kết quả thu được từ kế toán xác định kết quả kinh doanh được thể hiện trên báo cáo tài chính, do vậy báo cáo tài chính trên cơ sở dồn tích sẽ phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. - Hoạt động liên tục: Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh được thực hiện trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác với giả định Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 7 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính. - Giá gốc: Trong suốt quá trình kế toán kết quả kinh doanh tại đơn vị thì tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản phải tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, đã trả hoặc tính theo giá trị tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. - Phù hợp: Để có một kết quả chính xác về kết quả kinh doanh thì việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Nghĩa là khi ghi nhận một khoản doanh thu nào thì đồng thời ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có việc liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó, chi phí này bao gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. - Nhất quán: Các chính sách và phương pháp kết quả kinh doanh doanh nghiệp đã lựa chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm . Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã lựa chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. - Thận trọng: Kế toán kết quả kinh doanh phải thận trọng cân nhắc, xem xét phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắn thận trọng của kế toán áp dụng trong kế toán kết quả kinh doanh đòi hỏi: a, Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn. b, Không đánh giá cao hơn giá trị cao hơn của các tài sản và các khoản thu nhập c, Không đánh gía thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí. Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 8 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán d, Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí - Trọng yếu: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh ảnh hưởng quan trọng đến việc ra quyết định của nhà quản lý. Vì vậy thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phị thuộc vào độ lớn và tính chất thông tin hoặc các sai xót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng  Chuẩn mực VAS 02- Hàng tồn kho ( Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính) Chuẩn mực kế toán VAS 02 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho. Một số quy định liên quan đến kế toán kết quả kinh doanh. Để có kết quả kinh doanh chính xác thì các yếu tố liên quan vào quá trình hạch toán kết quả kinh doanh phải chính xác. Trong các yếu tố đó thì giá gốc hàng tồn kho là một chỉ tiêu quan trọng đối với kết quả kinh doanh. Chuẩn mực VAS 02 quy định với giá gốc hàng tồn kho.  Chuẩn mực VAS 14- Doanh thu và thu nhập khác ( Ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/QĐ- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của bộ tài chính) Trong quá trình hạch toán kết quả kinh doanh tại công ty ngoài giá gốc hàng tồn kho thì chỉ tiêu doanh thu cũng đóng vai trò quan trọng Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng: Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 9 Trường Đại Học Thương Mại (a) Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa của người mua. (b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. (c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. (d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết qur phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả (4) điều kiện sau: (a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. (b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cng cấp dịch (c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng vụ đó cân đối kế toán (d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: - Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 10 Trường Đại Học Thương Mại - Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ) phải được theo dõi riêng biệt heo từng loại doanh thu. Trong từng loại doanh thu lại được chi tiết cho từng khoản doanh thu, nhằm phản ánh chính xác kết quả kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản lý và lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp  Chuẩn mực VAS 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp( Ban hành theo QĐ số 12/2005/QĐ- BTC ngày 15/2/2005 của Bộ trưởng BTC) Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Các nội dung cơ bản của chuẩn mực liên quan đến kết quả kinh doanh. Ghi nhận thuế TNDN: Hàng quý kế toán xác định và ghi nhận số thuế TNDN tạm nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế TNDN hiện hành của quý đó. Cuối năm tài chính, kế toán xác định và ghi nhận số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế TNDN hiện hành. Thuế TNDN thực phải nộp trong năm được ghi nhận là chi phí thuế TNDN hiện hành trong báo cáo kết quả kinh doanh của năm đó b. Kế toán kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành( Theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006)  Nội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh quả hoạt động khác. Trong doanh nghiệp, kết quả kinh doanh bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kết quả hoạt động tài chính, kết quả hoạt động khác. Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 11 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là kết quả từ những hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp, đây là hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính: Kết quả từ hoạt động Tổng doanh = SXKD Kết quả từ hoạt động tài chính thu thuần BH và CCDV = Giá vốn của hàng - bán và CP thuế TNDN Thu nhập của hoạt động tài chính - - CPBH và CPQLDN Chi phí của hoạt động tài chính Trong đó: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tính bằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi (-)các khoản giảm trứ chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán đã bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp Kết quả hoạt động khác được tính bằng chênh lệch giữa thu nhập thuần khác và chi phí khác Kết quả hoạt động khác = Thu nhập khác - Chi phí khác Thu nhập khác: là những khoản thu bất thường xảy ra ngoài dự tính của doanh nghiệp và không thường xuyên bao gồm: thu từ thanh lý nhượng bán, thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý nay đã đòi được… Chi phí khác: là các khoản chi phí ngoài dự tính của doanh nghiệp và không thường xuyên : chi phí thanh lý, nhượng bán, tiền phạt khi chậm thuế…. Lợi nhuận trước thuế TNDN: Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 12 Trường Đại Học Thương Mại Lợi nhuận trước thuế TNDN = Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận khác Lợi nhuận sau thuế TNDN: Lợi nhuận sau thuế TNDN = Lợi nhuận trước thuế TNDN - Chi phí thuế TNDN  Chứng từ sử dụng: - Bảng tính kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động khác - Các chứng từ gốc phản ánh doanh thu, chi phí tài chính và hoạt động khác - Các chứng từ tự lập phản ánh nghiệp vụ kế toán - Các chứng từ khác có liên quan: phiếu thu, phiếu chi, giấy báo  Tài khoản sử dụng: nợ… - TK 911: Kết quả kinh doanh. Tài khoản này dùng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.có kết cấu như sau: Bên Nợ: + Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ + Chi phí thuế TNDN + Chi phí tài chính trong kỳ + Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ + Chi phí khác trong kỳ + Kết chuyển số lãi từ hoạt động kinh doanh trong kỳ. Bên Có: + Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu thuần về hoạt động tài chính trong kỳ + Thu nhập thuần khác trong kỳ Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 13 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán + Kết chuyển số lỗ từ hoạt động kinh doanh trong kỳ Tài khoản này không có số dư - TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối.. Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình phân phối, xử lý kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Kết cấu của Tài khoản như sau: Bên Nợ: - Số lỗ từ hoạt động kinh doanh trong kỳ - Phân phối tiền lãi Bên Có: - Số lãi thực tế từ hoạt động kinh doanh trong kỳ - Số lãi được cấp dưới nộp lên, số lỗ được cấp trên cấp bù - Xử lý các khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh Số dư bên Nợ: Phản ánh các khoản lỗ chưa xử lý hoặc số phân phối quá số lãi Số dư bên Có: Phản ánh khoản lãi từ hoạt động kinh doanh chưa phân phối Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 4211- Lợi nhuận năm trước + Tài khoản 4212- Lợi nhuận năm nay - Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. Tài khoản 821 có 2 tài khoản cấp 2 : + Tài khoản 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành không có số dư cuối kỳ + Tài khoản 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 14 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán - Tài khoản 347- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả Bên Nợ: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả giảm(được hoàn nhập) trong kỳ Bên Có: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận trong kỳ Số dư bên Có: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả còn lại cuối kỳ và điều chỉnh số dư đầu năm đối với thuế thu nhập hoãn lại phải trả do áp dụng hồi tố chính sách kế toán hoặc sửa chữa hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước - Tài khoản 243- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng Bên Có: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại còn lại cuối năm, và điều chỉnh số dư đầu năm đối với tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong năm do áp dụng hồi tố chính sách kế toán hoặc sửa chữa hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước. Ngoài ra kế toán xác định kết quả kinh doanh còn sử dụng các tài khoản liên quan khác như: TK 111, 112, 333, 414, 415, 431, 511, 512, 515, 635, 641…  Sổ kế toán: Mỗi doanh nghiệp có những đặc điểm sản xuất kinh doanh khác nhau. Do vậy, để đảm bảo cho việc quản lý và sử dụng thông tin tài chính cần phải lựa chọn một hình thức sổ sao cho phù hợp và đạt hiệu quả Doanh nghiệp áp dụng một trong năm hình thức sau đây: Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 15 Trường Đại Học Thương Mại - Hình thức kế toán Nhật ký chung - Hình thức kế toán Nhật ký-sổ cái - Hình thức nhật ký chứng từ - Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ - Hình thức kế toán trên máy vi tính Bộ môn Kế toán-Kiểm toán + Hình thức Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó.Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi sổ Cái các TK liên quan theo từng nghiệp vụ phát sinh Các loại sổ sử dung trong kế toán xác định kết quả kinh doanh: Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt, sổ cái các TK 511, 515, 632, 635, 711, 811, 911, 421 và các sổ, thẻ chi tiết khác + Hình thức Nhật ký – sổ cái: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được kết hợp ghi chép trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký – sổ Cái theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế. Căn cứ để ghi vào sổ nhật ký sổ cái các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, sau khi được định khoản chính xác sẽ được ghi một dòng trên Nhật ký – sổ Cái và sẽ được hạch toán chi tiết trên các sổ kế toán chi tiết Theo hình thức ghi Sổ Nhật ký – sổ cái thì kế toán kết quả kinh doanh gồm các sổ kế toán: Sổ Nhật ký – sổ cái, các sổ,thẻ chi tiết các TK 511, 632, 515, 635, 711, 811, 911, 421 và các sổ chi tiết khác. + Hình thức Nhật ký - Chứng từ: (1) Hàng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán đữ được kiểm tra số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký – Chứng từ hoặc bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. Đối với các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 16 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán trong các bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các bảng kê, và Nhật ký chứng từ có liên quan Đối với các Nhật ký - Chứng từ được ghi căn cứ vào các bảng kê, sổ chi tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu vào Nhật ký – Chứng từ. (2) Cuối tháng khóa sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ, kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký – Chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ Cái. Sổ liệu tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. + Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phải căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc gốc, cùng loại, cùng kỳ để lập chứng từ ghi sổ sau đó ghi sổ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào sổ cái. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ kế toán kết quả kinh doanh gồm có các loại kế toán sau: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, các Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 17 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán sổ thẻ kế toán chi tiết các TK 511, 632, 515, 635, 811, 711, 911, 421 và các sổ chi tiết khác. + Hình thức kế toán trên máy vi tính. Là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay. Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 18 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán CHƢƠNG II PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP DŨNG YẾN 2.1. Phƣơng pháp hệ nghiên cứu về kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến Để có thể tiếp cận và tìm hiểu được về đề tài kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến em đã sử dụng các phương pháp sau: 2.1.1. Phương pháp quan sát Là phương pháp thu thập dữ liệu bằng việc quan sát theo dõi quá trình làm việc của nhân viên kế toán, các khâu trong việc hạch toán một nghiệp vụ kinh tế phát sinh: khâu chứng từ, luân chuyển chứng từ, vào sổ kế toán và lên báo cáo tài chính. 2.1.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn. Là việc trao đổi trực tiếp với nhân viên kế toán của Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến về các vấn đề có trong công ty, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kế toán kết quả kinh doanh - Đối tượng phỏng vấn là nhân viên kế toán trong công ty, Giám đốc công ty, trưởng phòng kinh doanh. - Nội dung của cuộc phỏng vấn liên quan đến tổ chức bộ máy kế toán trong công ty, đội ngũ nhân viên kế toán, thực tế công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến. Cách hạch toán Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 19 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán doanh thu và ghi nhận doanh thu, chi phí …trong quá trình doanh nghiệp hạch toán đã gặp phải những kho khăn và trở ngại nào. - Đối với lãnh đạo công ty đặt ra câu hỏi: Báo cáo kết quả kinh doanh có được chi tiết theo từng hoạt động hay không. Lãnh đạo công ty đã hài lòng về những thông tin mà kế toán cung cấp hay chưa?... - Tổng số phiếu điều tra phát ra là 4 và thu về 4, từ phiếu điều tra tiến hành tổng hợp đánh giá kết quả điều tra. 2.1.3. Phương pháp thu thập và nghiên cứu số liệu Là phương pháp nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến kế toán kết quả kinh doanh. Đề tài nghiên cứu các vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn nghiên cứu và tìm hiểu về hệ thống các chuẩn mực kế toán, các quy định của chính phủ…theo dõi việc luân chuyển chứng từ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. 2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và nhân tố môi trƣờng đến kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến 2.2.1 Tổng quan về Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Dũng Yến 2.2.1.1 Giới thiệu qua về Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Dũng Yến Tên giao dịch: Dung Yen Limited Company. Địa chỉ: 243 Cầu Giấy- TP Hà Nội Số điện thoại: 04. 8 341 948 Fax: 04. 7 671 799 Email: dungyenco.ltd@vnn.vn Mã số thuế: 0101335429 Công ty được thành lập năm 2004 dựa trên luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập 20 Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn Kế toán-Kiểm toán Nhân viên văn phòng và bán hàng là 25 người, thợ sửa chữa và lái xe là 20 người. 2.2.1.2 Chính sách kế toán áp dụng của Công ty Hệ thống tài khoản kế toán của công ty áp dụng thống nhất với hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo quy định 15/2006 QĐ – BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. - Liên độ kế toán mà công ty áp dụng là liên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch. - Đơn vị tiền tệ kế toán áp dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam. - Hình thức kế toán áp dụng: Là hình thức Nhật ký chung. - Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định là: Giá trị còn lại = Nguyên giá - Khấu hao. Khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tồn kho cuối kỳ = Tồn đầu quý + nhập trong kỳ – xuất trong kỳ. - Kỳ lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm. - Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Hệ thống sổ đơn vị sử dụng bao gồm: sổ quỹ, sổ chi tiết, sổ tổng hợp, nhật ký chung, sổ cái. - Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm: + Bảng cân đối kế toán. Mẫu B01- DN + Báo cáo kêt quả kinh doanh. Mẫu B02- DN + Lưu chuyển tiền tệ. Mẫu B02- DN + Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu số B09- DN Trần Thị Thúy_ Lớp K5HK1E Báo cáo thực tập
- Xem thêm -