Tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv thái hưng hà nội'

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 2
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp TÓM LƢỢC Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế thì tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn nguồn vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Vì mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn kết quả kinh doanh là vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Bên cạnh đó, nhu cầu nắm bắt chính xác tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị thông qua các thông tin kế toán thực sự rất cần thiết đối với người sử dụng thông tin cũng như các nhà quản trị. Điều đó đòi hỏi công tác kế toán, cũng như kế toán kết quả kinh doanh tại các đơn vị nói chung và tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội nói riêng cần hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của nền kinh tế. Xuất phát từ thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội” để nghiên cứu. Nội dung của bài khóa luận này là việc đi sâu nghiên cứu lý luận về kế toán kết quả kinh doanh, sau đó vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn hoạt động kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội về việc vận dụng chứng từ, tài khoản, phương pháp hạch toán và tổ chức sổ kế toán mà công ty đang áp dụng. Từ đó, đánh giá thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty nhằm nêu ra những ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại trong việc vận dụng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, cũng như tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó. Dựa vào những hạn chế còn tồn tại, em đã mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại để hoàn thiện hơn công tác kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội. Với mong muốn có thể làm cơ sở tham khảo cho công ty trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận. SV: Trần Thanh Dung i K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin cảm ơn các thầy cô trường Đại học Thương Mại đã tận tình dạy bảo, truyền đạt những kiến thức quan trọng và cần thiết đặc biệt là về công tác kế toán trong suốt thời gian qua em học tập tại trường. Trong quá trình thực tập nói chung và làm khóa luận nói riêng, em đã gặp không ít khó khăn. Nhưng được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô và hơn hết là sự giúp đỡ của cô ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện bài khóa luận này. Cô đã cung cấp những kiến thức bổ ích để có phương hướng và cách thức thực hiện bài khóa luận này, cô đã góp ý và sửa bài giúp em hoàn thành bài khóa luận một cách tốt đẹp. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt bài khóa luận này. Đặc biệt là sự cảm ơn sâu sắc đến các anh chị phòng kế toán tại công ty đã quan tâm, chỉ bảo tận tình cho em trong suốt thời gian em thực tập tại công ty. Mặc dù bài khóa luận tốt nghiệp đã hoàn thành nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế cũng như hạn chế về thời gian nên không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đánh giá, nhận xét, góp ý của các thầy cô giáo để bài khóa luận của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2014 Sinh viên thực hiện Trần Thanh Dung SV: Trần Thanh Dung ii K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƢỢC ............................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii MỤC LỤC ................................................................................................................ iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ..................................................... v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................. vi PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ...................................................... 1 2.Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài ................................................... 3 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ........................................................... 3 3.1Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................ 3 3.2Phạm vị nghiên cứu ............................................................................................... 3 4.Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3 4.1Phương pháp thu thập và tập hợp số liệu .............................................................. 3 4.2Phương pháp phân tích số liệu .............................................................................. 5 5.Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp ............................................................................ 5 1.1. Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản về kế toán kết quả kinh doanh.... 6 1.1.1 Một số khái niệm .............................................................................................. 6 1.1.1.1Khái niệm về kết quả kinh doanh .................................................................... 6 1.1.1.2Nhóm khái niệm về doanh thu, thu nhập......................................................... 7 1.1.1.3Nhóm khái niệm về chi phí ............................................................................. 8 1.1.2 Nội dung và phƣơng pháp xác định kết quả kinh doanh ........................... 10 1.1.3 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán kết quả kinh doanh ................. 12 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THÁI HƢNG HÀ NỘI ............................................................. 26 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hƣng Hà Nội ............................ 26 2.1.1 Tổng quan về công ty TNHH MTV Thái Hƣng Hà Nội ............................. 26 2.1.1.1Giới thiệu chung ............................................................................................ 26 2.1.1.2Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh ....................................................... 27 2.1.1.3Đặc điểm bộ máy tổ chức của công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội ..... 27 SV: Trần Thanh Dung iii K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 2.1.1.4Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty29 2.1.2 Đánh giá ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến hoạt động kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hƣng Hà Nội ............................ 31 2.1.2.1Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .................................... 31 2.1.2.2Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong doanh nghiệp .................................... 34 2.2Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hƣng Hà Nội ...................................................................................................................... 35 2.2.1 Chứng từ kế toán ............................................................................................ 35 2.2.2 Vận dụng tài khoản kế toán .......................................................................... 37 2.2.3 Tổ chức sổ kế toán .......................................................................................... 41 Chƣơng 3: MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THÁI HƢNG HÀ NỘI .................................................................................................................... 43 3.1Một số kết luận và phát hiện qua nghiên cứu ................................................. 43 3.1.1 Những kết quả đã đạt đƣợc ........................................................................... 43 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ............................................... 46 3.2Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hƣng Hà Nội ........................................................ 48 3.2.1 Hoàn thiện việc tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV Thái Hƣng Hà Nội ........................................................................................................... 49 3.2.2 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ trong công ty ................................. 50 3.2.3 Hoàn thiện việc vận dụng tài khoản vào công tác kế toán kết quả kinh doanh........................................................................................................................ 50 3.2.4 Hoàn thiện công tác sổ kế toán...................................................................... 53 3.3 Điều kiện thực hiện ........................................................................................ 55 3.3.1 Về phía Nhà nƣớc ........................................................................................... 55 3.3.2 Về phía công ty TNHH MTV Thái Hƣng Hà Nội ....................................... 55 KẾT LUẬN ............................................................................................................. vii TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................... viii PHỤ LỤC ................................................................................................................. ix SV: Trần Thanh Dung iv K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Tên bảng 1 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội. 2 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty MTV Thái Hưng Hà Nội. 3 Sơ đồ 2.3: Quy trình kế toán vào phần mềm của công ty TNHH MTV Thái Hưng. 4 Bảng 3.1: Mẫu sổ chi tiết tài khoản. SV: Trần Thanh Dung v K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt 1 TNHH Trách nhiện hữu hạn 2 MTV Một thành viên 3 QĐ Quyết định 4 BTC Bộ tài chính 5 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 6 CCDV Cung cấp dịch vụ 7 BH 8 GTGT Giá trị gia tăng 9 VNĐ Việt Nam đồng 10 QLDN 11 HTK Hàng tồn kho 12 BCTC Báo cáo tài chính 13 KD Kinh doanh 14 TK Tài khoản 15 KQKD 16 BĐS 17 NSNN 18 NKC 19 NKCT Nhật ký chứng từ 20 TSCĐ Tài sản cố định 21 TLTK Tài liệu tham khảo 22 PP Phương pháp 23 DN Doanh nghiệp 24 TT Thông tư SV: Trần Thanh Dung Nội dung Bán hàng Quản lý doanh nghiệp Kết quả kinh doanh Bất động sản Ngân sách Nhà nước Nhật ký chung vi K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu  Về lý luận Ngày nay, trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thị trường đã tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận cho công ty. Tổ chức công tác kế toán là nhiệm vụ quan trọng của tất cả các doanh nghiệp muốn thành công trên thương trường. Nó quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để cho công tác kế toán được thực hiện đầy đủ chức năng của nó thì doanh nghiệp cần phải quản lý và tạo điều kiện cho công tác kế toán hoạt động có hiệu quả và phát triển phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là kết quả cuối cùng để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Kế toán kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, nó còn là một công cụ tài chính phục vụ đắc lực cho công tác quản trị. Việc xác định đúng kết quả kinh doanh sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp thấy được ưu và nhược điểm, những vấn đề còn tồn tại và tìm ra được nguyên nhân, từ đó đưa ra những giáp pháp khắc phục, đề ra các phương án kinh doanh chiến lược thích hợp trong thời gian tới. Do đó, cần thiết phải hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.  Về thực tiễn Với sự phát triển ngày nay, đòi hỏi công tác kế toán không ngừng đổi mới và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế nói chung, cũng như đối với các doanh nghiệp nói riêng. Hiện nay, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi thông tin kế toán cần được cung cấp đầy đủ, cụ thể hơn đáp ứng yêu cầu những thay đổi của công ty phù hợp với sự vận động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh. Hơn nữa, kế toán kết quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, SV: Trần Thanh Dung 1 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp nó cũng là một công cụ tài chính phục vụ đắc lực cho công tác quản trị, dựa vào kết quả kinh doanh giúp ta có cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình hình của công ty. Thông qua sự theo dõi trung thực, đánh giá các vấn đề nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Từ đó, đòi hỏi việc xác định kết quả kinh doanh phải được thực hiện chính xác, kịp thời, là nhiệm vụ chung của công tác kế toán. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội, cũng như qua các phiếu điều tra, thông qua các tài liệu tham khảo, trao đổi với bộ phận kế toán em nhận thấy công tác kế toán kết quả kinh doanh về cơ bản đã thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Phương pháp kế toán, hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ sử dụng tại công ty là tương đối đầy đủ và phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị. Nhưng do hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là thương mại và dịch vụ nên hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đang bán và cung ứng trên thị trường rất phong phú, đa dạng như: sắt, các loại thép, dịch vụ thuê kho, vận chuyển… làm cho việc theo dõi trên sổ sách kế toán gặp khó khăn, phức tạp. Ngoài ra, kế toán chỉ ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh vào sổ cái các TK 511, 632 mà không mở sổ chi tiết để tiện cho công tác quản lý. Hơn nữa, khoản giảm giá hàng bán kế toán cũng không ghi nhận đúng theo chế độ kế toán hiện hành. Như vậy, những tồn tại kể trên đã phần nào gây khó khăn cho công tác kế toán trong quá trình thực hiện và làm cho con số kết quả kinh doanh đưa ra còn chưa thực sự chính xác và hợp lý. Chính vì vậy, em chọn đề tài: “Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội” để tìm hiểu và nghiên cứu. Việc hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh là vấn đề quan trọng và rất cần thiết đối với công ty hiện nay. Kết quả kinh doanh được xác định một cách trung thực, chính xác, kịp thời và có sự thống nhất giữa các năm có ý nghĩa quan trọng đối với công ty. Đó là cơ sở để đánh giá tình hình hoạt động của công ty, là chỉ tiêu so sánh sự biến động tăng giảm kết quả hoạt động kinh doanh giữa các năm, là một trong những căn cứ quan trọng để các nhà quản trị doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có những đánh giá chính xác nhất phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh tại doanh nghiệp trong tương lai. SV: Trần Thanh Dung 2 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài - Hệ thống hóa lý luận về kế toán kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán hiện hành và chế độ kế toán ban hành theo quyết định 15 tại các doanh nghiệp và các quy định tài chính liên quan làm nền tảng cho việc nghiên cứu thực tiễn. - Khảo sát thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội về chứng từ, tài khoản và cách hạch toán để so sánh giữa thực tế áp dụng tại công ty với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. - Đánh giá thực trạng chỉ ra những ưu điểm, cũng như hạn chế còn tồn tại trong việc áp dụng các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành để xác định kết quả kinh doanh. Đề xuất một số giải pháp phù hợp để hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh - của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội. 3.2 Phạm vị nghiên cứu - Về không gian: Tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội Địa chỉ: 136 Phạm Văn Đồng – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội - Về thời gian: thời gian thực tập tại công ty từ 6/1 – 25/4 Số liệu nghiên cứu trong đề tài là năm 2013. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập và tập hợp số liệu Dữ liệu trong đề tài được thu thập bằng phương pháp: quan sát, nghiên cứu tài liệu, điều tra – phỏng vấn. - u n sát: Thông tin được thu thập thông qua quan sát trực tiếp trong quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội về các nội dung: việc tổ chức bộ máy quản lý trong công ty, việc phân công công việc và thực hiện kế toán của cán bộ, nhân viên kế toán của công ty, theo d i quá trình từ khâu lập chứng từ, luân chuyển SV: Trần Thanh Dung 3 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp chứng từ, tới khâu nhập dữ liệu vào máy, lên bảng cân đối tài khoản, lập Báo cáo tài chính. Những thông tin này giúp đánh giá được phần nào quy trình thực hiện các công việc. Mặt khác, những thông tin này không phụ thuộc vào câu trả lời hay trí nhớ của nhân viên kế toán, nhờ đó kết quả thu được sẽ khách quan và chính xác hơn, làm tăng độ tin cậy của thông tin. - ghi n ứu t i iệu Đề tài được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các chứng từ, sổ sách sổ tổng hợp, sổ chi tiết , các BCTC của công ty. Ngoài ra, việc tham khảo các tài liệu liên quan từ bên ngoài như các chuẩn mực kế toán số 01, 02, 14, 17, các sách chuyên ngành kế toán, các luận văn của khóa trước cũng giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu. Qua đây, cũng giúp có được những thông tin cụ thể hơn về vấn đề nghiên cứu như: doanh thu, giá vốn, các khoản chi phí, tình hình nhập xuất tồn hàng tồn kho của doanh nghiệp… Các thông tin thu thập được góp phần bổ sung và kiểm nghiệm các thông tin thu được từ các phương pháp khác, đồng thời giúp tìm ra ưu nhược điểm của kế toán kết quả kinh doanh tại công ty. - Đi u tr – ph ng v n: thu thập số liệu bằng việc hỏi trực tiếp các nhân viên kế toán và nhà quản trị công ty, trong đó tập trung nhiều vào phỏng vấn anh Phạm Văn Cường – kế toán trưởng của công ty. Các câu hỏi phỏng vấn được chuẩn bị trước. Thời gian và địa điểm phỏng vấn được thỏa thuận trước. Việc phỏng vấn được tiến hành theo phương thức gặp mặt và phỏng vấn trực tiếp. Địa điểm phỏng vấn là tại phòng kế toán của công ty. Những người được phỏng vấn đã trả lời các câu hỏi với thái độ nhiệt tình, cởi mở. Nội dung của các cuộc phỏng vấn nhằm tìm hiểu sâu hơn về công tác tổ chức các phòng ban trong công ty, tình hình kinh doanh, công tác kế toán nói chung và kế toán kết quả kinh doanh nói riêng tại đơn vị. Kết quả thu được là khá khả quan, số lượng thông tin thu được nhiều, việc trao đổi trực tiếp giúp làm sáng tỏ kịp thời những vấn đề còn khúc mắc về số liệu kế toán trên các chứng từ sổ sách của công ty. Mặt khác, việc kết hợp giữa hỏi đáp và quan sát quá trình vào số liệu kế toán trên các chứng từ, sổ sách kế toán tại đơn vị giúp em có thể hiểu được quy trình cũng như hiểu r hơn ý nghĩa của từng con số trên sổ sách kế toán. SV: Trần Thanh Dung 4 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 4.2 Phương pháp phân tí h số liệu Bên cạnh phương pháp thu thập số liệu thì để có đầy đủ các dữ liệu cần thiết, có giá trị cho khóa luận của mình em còn sử dụng phương pháp xử lý dữ liệu. Đó là các phép biện chứng và lịch sử như các kỹ thuật phân tích, so sánh, đối chiếu. Kết hợp với những phương pháp khác để nghiên cứu vấn đề có hiệu quả hơn. Tất cả các thông tin thu thập được sau các cuộc phỏng vấn được ghi chép cẩn thận, sau đó được hoàn thiện và sắp xếp lại một cách có hệ thống. Các thông tin thu được từ các phương pháp trên được tập hợp lại, phân loại, chọn lọc ra các thông tin có thể sử dụng được. Tất cả các thông tin sau khi được xử lý được dùng làm cơ sở cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và thực trạng công tác kế toán kết quả kinh doanh. Thông qua các kết luận đó cùng với việc xem xét những thành công trong quá khứ và các định hướng trong tương lai của công ty để đưa ra những kiến nghị mang tính khả thi cao. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp - Chương 1 Cơ sở lý luận của kế toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Chương này khóa luận tập trung làm rõ những quy định về chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành trong kế toán kết quả kinh doanh, những khái niệm và nội dung cần thiết để phục vụ cho vấn đề cần nghiên cứu của đề tài. - Chương 2 Thực trạng v kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thái Hưng H ội. Chương này giới thiệu tổng quan về công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội về cơ cấu tổ chức, bộ máy kế toán, chính sách kế toán mà công ty áp dụng sau đó khái quát thực trạng công tác kế toán kết quả kinh doanh của công ty. - Chương 3 Một số kết luận v đ xu t nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại ông ty T HH MTV Thái Hưng H ội. Nội dung của chương này là đưa ra các kết luận và các phát hiện trong quá trình nghiên cứu đề tài trong công ty đồng thời đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh trong Công ty TNHH MTV Thái Hưng Hà Nội. SV: Trần Thanh Dung 5 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản về kế toán kết quả kinh doanh 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm v kết quả kinh doanh Theo kế toán tài chính: kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định, được xác định trên cơ sở tổng hợp tất cả các kết quả của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Kế toán kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo từng kỳ kế toán (tháng, quý, năm là biểu hiện bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã được thực hiện trong kỳ kế toán đó. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lãi, nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp bị lỗ. Theo kế toán quản trị: Kết quả kinh doanh là phần còn lại của doanh thu sau khi đã trừ các khoản chi phí tương xứng để tạo nên doanh thu. Trong đó, chi phí gắn liền với việc tạo nên doanh thu được phân loại và tính theo 2 phương pháp là phương pháp chi phí toàn bộ và phương pháp chi phí trực tiếp. (STT 6 – trang 151 – TLTK) Như vậy, kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị đều được biểu hiện bằng phần chênh lệch giữa doanh thu, thu nhập và chi phí nhưng do đối tượng và tính chất cung cấp thông tin khác nhau nên có sự khác nhau cơ bản. Trong kế toán quản trị, kết quả kinh doanh thường là kết quả kinh doanh trước thuế, còn trong kế toán tài chính là kết quả kinh doanh sau thuế. Kết quả kinh doanh trong kế toán tài chính gồm có kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động khác. Kết quả hoạt động kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính. Kết quả hoạt động khác: là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác ngoài dự tính của doanh nghiệp, hay những khoản thu không mang tính chất thường xuyên, hoặc những khoản thu có dự tính nhưng ít có khả năng xảy ra do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mang lại. SV: Trần Thanh Dung 6 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 1.1.1.2 Nhóm khái niệm v doanh thu, thu nhập Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 14): Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kì kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. (STT 1 – trang 56 – TLTK) Theo chuẩn mực kế toán quốc tế: Doanh thu là luồng thu nhập gộp của các lợi ích kinh tế trong kì, phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường, làm tăng vốn chủ sở hữu chứ không phải phần đóng góp của những người tham gia góp vốn cổ phần. Doanh thu không bao gồm những khoản thu cho bên thứ ba, ví dụ như thuế giá trị gia tăng. (STT 2 – trang 58 – TLTK) Tuy có sự khác nhau về cách diễn đạt nhưng về cơ bản, khái niệm doanh thu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam khá thống nhất với chuẩn mực kế toán quốc tế về bản chất và nội dung của doanh thu. Doanh thu là các lợi ích mà công ty sẽ thu được trong một kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động thông thường và làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty. Doanh thu bán hàng và cung c p dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). ( STT 7 – trang 342 – TLTK) Doanh thu thuần v bán hàng và cung c p dịch vụ: được tính bằng tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) các khoản giảm trừ như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. Doanh thu hoạt động tài chính: là toàn bộ doanh thu phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.  Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: (theo VAS 14) + Chiết kh u thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. (STT 1 – trang 46 – TLTK) + Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. (STT 1 – trang 46 – TLTK) SV: Trần Thanh Dung 7 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp + Trị giá hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. (STT 1 – trang 46 – TLTK) Thu nhập khác: là những khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu như: thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng… (STT 1 – trang 46 – TLTK) Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và thường bao gồm: Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, lãi từ tiền gửi, chênh lệch tỷ giá… 1.1.1.3 Nhóm khái niệm v chi phí Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 01): Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. (STT 1 – trang 78 – TLTK) Theo qu n điểm củ á trường đại học khối kinh tế: Chi phí của doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, biểu hiện bằng tiền và tính cho một thời kì nhất định. (STT 6 – trang 30 – TLTK) Các khái niệm trên tuy có khác nhau về cách diễn đạt, mức độ khái quát nhưng đều thể hiện bản chất của chi phí là những hao phí phải bỏ ra trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đổi lấy sự thu về lượng sản phẩm được tạo ra hoặc dịch vụ được phục vụ. Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kì (đối với doanh nghiệp thương mại) hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành và đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kì. (STT 9 – trang 307 – TLTK) Chi phí bán hàng: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. (STT 4 – trang 258 – TLTK) SV: Trần Thanh Dung 8 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác phát sinh trong quá trình quản lý doanh nghiệp. (STT 4 – trang 258 – TLTK) Chi phí tài chính: là các chi phí, các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ do chuyển nhượng các khoản đầu tư... (STT 5 – trang 217 – TLTK) Chi phí khác: là các khoản chi phí thực tế phát sinh các khoản lỗ do các sự kiện hoặc các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp mang lại. Ngoài ra, còn bao gồm các khoản chi phí kinh doanh bị bỏ sót từ những năm trước nay phát hiện ghi bổ sung . (STT 4 – trang 321 – TLTK)  Thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh ngiệp: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 17): Thuế TNDN bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế TNDN, kể cả các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài mà Việt Nam chưa ký hiệp định về tránh đánh thuế hai lần. Thuế TNDN bao gồm các loại thuế liên quan khác được khấu trừ tại nguồn đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có cơ sở thường trú tại Việt Nam được thanh toán bởi công ty liên doanh, liên kết hay công ty con tính trên khoản phân phối cổ tức, lợi nhuận (nếu có) hoặc thanh toán dịch vụ cung cấp cho đối tác cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định của luật thuế TNDN hiện hành. (STT 1 – trang 196 – TLTK) Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 17): Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. (STT 1 – trang 196 – TLTK) Thuế thu nhập hiện hành: Là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Là thuế TNDN sẽ phải nộp trong năm tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành. SV: Trần Thanh Dung 9 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: là thuế TNDN sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các khoản: chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng và giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng. 1.1.2 Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động khác. Cuối mỗi kỳ kinh doanh, kế toán phải tổng hợp kết quả của tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.  Kết quả kinh do nh trước thuế. Trong doanh nghiệp, kết quả kinh doanh bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động khác. + Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo công thức: Doanh thu thuần Tổng doanh thu bán về bán hàng và = hàng và cung cấp cung cấp dịch vụ. dịch vụ trong kỳ Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV = Lợi nhuận gộp về bán = hàng và cung cấp dịch vụ + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT nộp theo PP trực tiếp Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu hoạt động tài chính - - Trị giá vốn hàng bán Chi phí Chi phí bán hoạt động - hàng, chi phí tài chính QLDN + Kết quả hoạt động khác Kết quả khác là kết quả từ các nghiệp vụ phát sinh không thường xuyên hoặc doanh nghiệp không dự kiến trước được như thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu nhập từ phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, tài sản tổn thất… Kết quả hoạt động khác = Thu nhập hoạt động khác - Chi phí hoạt động khác Kết quả kế toán trước thuế = Kết quả hoạt động kinh doanh + Kết quả hoạt động khác SV: Trần Thanh Dung 10 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp  Thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ = Thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ Doanh thu để tính = thu nhập chịu thuế trong kỳ. Thuế suất thuế TNDN phải nộp X Chi phí hợp lý trong kỳ + Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ. Trong đó Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ là tất cả các khoản tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ cấp, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng mà không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. + Đối với các DN tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu để tính thuế TNDN được tính theo giá bán hàng hóa, dịch vụ của công ty chưa có thuế GTGT. + Đối với các DN tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu để tính thuế TNDN được tính theo giá bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả thuế GTGT. Chi phí hợp lý trong kỳ là các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập trong kỳ kinh doanh như chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương phải trả cho người lao động, chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ hoạt động KD, chi phí tiền vay, chi phí quản lý, các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp theo quy định của Nhà nước… Các khoản chi phí này phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ là các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: khoản tiền phạt do vi phạm hành chính, phần chi phí quản lý do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt trên mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định… Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế TNDN Việt Nam quy định từ ngày 01/07/2013: đối với các doanh nghiệp có doanh thu của năm trước dưới 20 tỷ là 20%, các doanh nghiệp có doanh thu của năm trước trên 20 tỷ là 25%. Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam thì mức thuế suất phải chịu sẽ từ 32% đến 50% tùy vào dự án và cơ sở kinh doanh. SV: Trần Thanh Dung 11 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp  Kết quả kinh doanh sau thuế Kết quả sau thuế là kết quả cuối cùng doanh nghiệp sử dụng để phân phối lợi nhuận được xác định theo công thức: Kết quả kế Kết quả hoạt động Chi phí thuế = toán sau thuế kinh doanh trước thuế TNDN hiện hành (+) Chi phí thuế TNDN hoãn lại Thuế TNDN là một loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến thu nhập của đơn vị. Đây là công cụ để điều tiết, kích thích tiết kiệm, tăng đầu tư nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả xã hội. Chi phí thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN hiện hành. Thuế TNDN hoãn lại là loại thuế phát sinh khi cơ sở tính thuế khác giá trị ghi sổ của tài sản và công nợ. Thuế TNDN hoãn lại có thể là chi phí thuế hoặc thu nhập thuế. 1.1.3 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán kết quả kinh doanh 1.1.3.1 Yêu cầu quản lý kế toán kết quả kinh doanh Qua nghiên cứu các nội dung trên ta thấy, kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế vô cùng quan trọng. Đó là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề trong doanh nghiệp. Chính điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức công tác quản lý kết quả kinh doanh sao cho phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Việc quản lý tốt kết quả kinh doanh đòi hỏi kế toán phải tham gia tổ chức quản lý một cách chặt chẽ và khoa học. Muốn công tác quản lý kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao, trước hết ta phải quản lý tốt doanh thu và chi phí. Quản lý tốt các khoản doanh thu và thu nhập khác đòi hỏi kế toán phải thường xuyên theo dõi và phản ánh một cách kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu bằng cách tổ chức theo dõi, hạch toán trên sổ sách một cách hợp lý và khoa học. Kế toán phản ánh đích thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó giúp các nhà quản lý nắm bắt được từng bản chất của các nghiệp vụ kinh tế. Quản lý tốt chi phí phát sinh trong doanh nghiệp cũng là một yêu cầu cần thiết. Hiện nay, các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc làm thế nào để hạ thấp tỷ suất chi phí để làm tăng kết quả kinh doanh. Vai trò của kế toán không chỉ dừng lại ở việc cung SV: Trần Thanh Dung 12 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp cấp thông tin mà kế toán còn phải giúp doanh nghiệp trong việc quản lý chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế toán cần phát hiện và ngăn chặn việc phát sinh những chi phí bất hợp lý, những chi phí không cần thiết gây ra lãng phí cho doanh nghiệp. Các chi phí cần được phản ánh đúng, đầy đủ, kịp thời vào sổ sách, chứng từ kế toán tránh tình trạng thâm hụt, chi tiêu không có cơ sở. Để quản lý tốt kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không thể không nói đến công tác quản lý chi phí và thu nhập ở từng đơn vị bộ phận trong doanh nghiệp. Trong từng bộ phận sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán cùng với bộ phận quản lý phải lập phương án quản lý tốt chi phí và thu nhập của bộ phận mình góp phần thực hiện mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh phải được xác định một cách đúng đắn cho mỗi hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định tài chính, kế toán hiện hành. 1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán kết quả kinh doanh Trong các doanh nghiệp thương mại, bộ phận kế toán có chức năng giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dõi việc sử dụng và bảo quản tài sản của doanh nghiệp. Từ chức năng đó, kế toán xác định kết quả kinh doanh phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời, đúng đắn các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp. - Tính toán, xác định chính xác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. - Xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin phục vụ lập BCTC và phân tích kinh tế trong doanh nghiệp. 1.2 Kế toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 1.2.1 Kế toán kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán hiện hành Một số chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan đến kế toán kết quả kinh doanh. Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung được ban hành và công bố theo QĐ số 165/2002/QĐ – BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng BTC). Phản ánh các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC. SV: Trần Thanh Dung 13 K46D1 Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Doanh nghiệp cần tôn trọng một số quy định đó khi kế toán kết quả kinh doanh: Nguyên tắ ơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Nguyên tắc này nhấn mạnh vào việc ghi nhận các sự kiện phát sinh không căn cứ vào việc thu chi hay thực tế thu, thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Vì vậy, việc ghi nhận doanh thu và chi phí có ảnh hưởng quyết định đến việc xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ và ảnh hưởng đến báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Cơ sở kế toán dồn tích được xem là một nguyên tắc chính yếu đối với việc xác định kết quả kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận theo cơ sở dồn tích là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, từ đó BCTC nói chung và báo cáo KQKD nói riêng được lập trên cơ sở dồn tích phản ánh đầy đủ các giao dịch kinh tế trong kỳ và từ đó cho phép tình trạng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp được phản ánh một cách đầy đủ, hợp lý. Hơn nữa, do không có sự trùng hợp giữa lượng tiền thu vào và doanh thu trong kỳ và tồn tại chênh lệch giữa chi phí ghi nhận và lượng tiền chi ra trong một kỳ, kế toán theo cơ sở dồn tích cho phép theo d i các giao dịch kéo dài qua các kỳ khác nhau như: nợ phải thu, nợ phải trả, khấu hao, dự phòng… Nguyên tắc phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ gốc. Theo nguyên tắc này, sự phù hợp ở đây có thể được hiểu theo hai hướng: phù hợp về lượng và phù hợp về thời gian. Phù hợp về lượng là khi doanh thu được ghi nhận tại thời điểm khách hàng chấp nhận thanh toán cho một lượng hàng nhất định thì chi phí xác định được phải tương ứng với lượng hàng đó. Còn sự phù hợp về thời gian được hiểu là khi doanh thu hay chi phí phát sinh cho nhiều kỳ thì cần phân bổ cho nhiều kỳ, chỉ đưa vào doanh thu, chi phí phần giá trị phát sinh tương ứng với kỳ hạch toán. Vì SV: Trần Thanh Dung 14 K46D1
- Xem thêm -