Tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại cpa

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương TÓM LƯỢC Kế toán đã ra đời từ rất lâu trong lịch sử loài người rồi dần phát triển thành một hệ thống kế toán như ngày nay. Nó không thể thiếu được trong mỗi nền kinh tế. Nó có khả năng phản ánh toàn diện trung thực và khách quan về tình hình tài chính, quá trình diễn biến và kết quả kinh doanh; phát hiện ra những tồn tại yếu kém làm căn cứ cho các nhà quản trị quản lý và điều hành doanh nghiệp. Kế toán cung cấp thông tin cho rất nhiều đối tượng cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Đặc biệt là thông tin về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán kết quả kinh doanh có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Bên cạnh đó, trên thực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA vẫn còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn nhất định làm ảnh hưởng không nhỏ đến KQKD. Do đó em lựa chọn đề tài về :” Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA” SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA em đã có thêm nhiều kiến thức thực tế, phần nào đã hình dung được công việc cụ thể của kế toán từng phần hành. Đặc biệt là kế toán kết quả kinh doanh, phần mà em đang đi sâu nghiên cứu. Mặc dù trong thời gian nghiên cứu em đã cố gắng nhưng do thời gian có hạn và trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên bài khóa luận của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong thầy cô trong khoa cũng như các bạn sinh viên góp ý để bài khóa luận tốt nghiệp của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cán bộ nhân viên phòng kế toán tại Công cổ phần xây dựng và thương mại CPA đã cung cấp tài liệu, giúp đỡ em hoàn thành đợt thực tập tại công ty. Em cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô giáo Nguyễn Thị Thanh Phương đã hướng dẫn em hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương MỤC LỤC TÓM LƯỢC................................................................................................................ LỜI CẢM ƠN............................................................................................................. MỤC LỤC................................................................................................................... DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...................................................................................... PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh.....................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh.............1 1.2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu............................................................................1 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài..................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................................2 4. Phương pháp thực hiện đề tài................................................................................2 4.1. Thu thập số liệu..................................................................................................2 4.1.1. Thu thập số liệu sơ cấp....................................................................................2 4.1.1.1. Phương pháp điều tra (phụ lục 1.1)...............................................................2 4.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn (phụ lục 1.2)..........................................................3 4.1.1.3. Phương pháp quan sát...................................................................................3 4.1.2. Thu thập thông tin thứ cấp...............................................................................3 4.2. Phương pháp phân tích số liệu thu thập..............................................................3 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp...........................................................................4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.............................................................................5 1.1 Cơ sở lý luận về Kế toán kết quả kinh doanh......................................................5 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản...................................................................................5 1.1.2 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ Kế toán Kết quả kinh doanh..............................8 1.2 Nội dung Kế toán Kết quả kinh doanh theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành........................................................................................................................... 9 1.2.1 Kế toán Kết quả kinh doanh theo chuẩn mực Kế Toán Việt Nam....................9 1.2.2 Kế toán Kết quả kinh doanh theo chế độ hiện hành..................................13 1.2.1. Chứng từ kế toán...........................................................................................13 1.2.2 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán..............................................................13 1.2.2.1. Các tài khoản sử dụng.................................................................................13 1.2.2.1. Trình tự xác định kết quả kinh doanh.........................................................15 1.2.3. Sổ kế toán......................................................................................................19 SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CPA.............................24 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến Kế Toán Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA.............................24 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA.................................................................................................................. 24 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA......................................................................................................24 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA.....25 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán tai Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA26 2.2 Thực trạng Kế toán Kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA.................................................................................................................. 28 2.2.1 Nội dung và phương pháp xác định Kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA.................................................................................28 2.2.2 Kế Toán Kết quả kinh doanh tại công ty Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA.................................................................................................................. 30 2.2.2.1. Chứng từ kế toán........................................................................................30 Các chứng từ liên quan đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:........................30 2.2.2.2. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán..........................................................30 2.2.3. Sổ kế toán......................................................................................................35 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CPA..............................................................................................36 3.1 Các Kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng Kế toán Kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA........................................36 3.1.1 Những kết quả đạt được..................................................................................36 3.1.2. Những mặt hạn chế tồn tại và nguyên nhân...................................................36 3.2 Các đề xuất, kiến nghị về Kế toán Kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA........................................................................................37 3.3 Điều kiện thực hiện............................................................................................38 3.3.1. Về phía các cơ quan Nhà nước......................................................................38 3.3.2. Về phía công ty..............................................................................................39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................40 SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP: Cổ phần QĐ: Quyết định BTC: Bộ tài chính VAS: Chuẩn mực kế toán Việt Nam KQ: Kết quả KQKD: Kết quả kinh doanh TNDN: Thu nhập doanh nghiệp NSNN: Ngân sách nhà nước GTGT: Gía trị gia tăng TK: Tài khoản TSCĐ: Tài sản cố định XDCB: Xây dựng cơ bản NĐ-CP: Nghị định – Chính phủ BHXH&BHYT: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp DLKT: Dữ liệu kế toán SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh. 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh. Hiện nay, đại đa số các công ty đều cổ phần hóa, các doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán thì yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán ngày càng trở nên cấp thiết. Kết quả kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp chứa đựng các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua số liệu của kế toán KQKD các nhà quản trị có thể hoạch định chiến lược và lựa chọn phương án kinh doanh đạt hiệu quả cao, tìm ra các biện pháp tối ưu đảm bảo duy trì sự cân đối giữa các yếu tố đầu vào, đầu ra. Các cơ quan Nhà nước dựa vào số liệu báo cáo KQKD có thể nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về nghĩa vụ đối với Nhà nước và quan hệ kinh tế với những bên có liên quan. Công Ty CP xây dựng và thương mại CPA trong quá trình hình thành và phát triển đã tạo dựng được uy tín trên thị trường. Trong đó phải kể đến vai trò của kế toán, cụ thể là kế toán KQKD. Hiện nay thị trường cạnh tranh trong và ngoài nước diễn ra rất gay gắt đòi hỏi thông tin kế toán cần được cung cấp đầy đủ, kịp thời để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Thực hiện tốt kế toán KQKD góp phần giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chung như tăng doanh thu, lợi nhuận, đẩy mạnh sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 1.2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Việc thực hiện tốt kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng: Đối với doanh nghiệp: Kế toán kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh của mình, biết doanh nghiệp kinh doanh có đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và làm ăn có lãi hay không. Từ đó thấy được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, những điểm mạnh cũng như những tồn tại trong doanh nghiệp để đưa ra biện pháp khắc phục, đề ra những phương án đúng đắn thích hợp. SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 1 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Đối với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp: cung cấp căn cứ chính xác cho các nhà đầu tư trong việc ra quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý các doanh nghiệp thông qua việc thu thuế TNDN. 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Hệ thống hóa các vấn đề về lý luận bao gồm: các khái niệm cơ bản, nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh, kế toán kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp theo Chế độ kế toán (ban hành theo quyết định số 15/QĐ – BTC ngày 20/3/2006) và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất ra các giải pháp để hoàn thiện kế toán KQKD tại công ty với mục đích nâng cao chất lượng kế toán KQKD cũng như hiệu quả kinh doanh của công ty. Các nguyên tắc hoàn thiện phải đảm bảo thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo đúng chế độ và các quy định tài chính hiện hành. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu -Đối tượng: Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng và thương mại CPA -Phạm vi: +Về mặt lý thuyết: Khóa luận nghiên cứu kế toán kế quả kinh doanh trong điều kiện áp dụng Chế độ kế toán theo quyết định số 15/QĐ – BTC ban hành 20/3/2006 và tuân thủ Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật kế toán, các thông tư hướng dẫn của Chính phủ. +Về mặt thực tiễn: -Không gian: Khóa luận tập trung nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty CP xây dựng và thương mại CPA trong điều kiện áp dụng Chế độ kế toán theo quyết định số 15/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 +Thời gian: từ ngày 04/3 đến ngày 20/4 +Số liệu kế toán: Đề tài sử dụng số liệu kế toán năm 2012 4. Phương pháp thực hiện đề tài 4.1. Thu thập số liệu 4.1.1. Thu thập số liệu sơ cấp 4.1.1.1. Phương pháp điều tra (phụ lục 1.1) SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 2 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Là phương pháp được tiến hành trực tiếp tại đơn vị thực tập theo trình tự sau: - Lập phiếu điều tra: là một bảng câu hỏi liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Phiếu điều tra được phát cho cán bộ nhân viên trong công ty đặc biệt là phòng kế toán. - Thu lại phiếu điều tra, thống kê kết quả thu thập được. - Đưa ra những kết luận cần thiết về vấn đề nghiên cứu Ưu điểm: kết quả nhanh chóng Nhược điểm: người trả lời phiếu điều tra trả lời không chính xác do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan 4.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn (phụ lục 1.2) Đây là một phương pháp thu thập thông tin trực tiếp từ người có liên quan đến thông tin cần thu thập, công việc cụ thể là: - Gặp trực tiếp người cần phỏng vấn - Đưa ra câu hỏi về vấn đề nghiên cứu - Ghi chép lại câu trả lời - Tổng hợp các câu trả lời thành thông tin cần dùng Ưu điểm: thông tin phản hồi nhanh chóng chính xác Nhược điểm: do thời gian của người được phỏng vấn không cho phép gây khó khăn cho việc thu thập thông tin. 4.1.1.3. Phương pháp quan sát. Trong quá trình thực tập, được thực tập tại phòng kế toán của công ty tiến hành quan sát công việc của các anh chị kế toán như viết chứng từ, nhập số liệu vào phần mềm, trình tự luân chuyển chứng từ...Từ đó tổng hợp đưa ra những nhận xét Ưu điểm: Chính xác Nhược điểm: Mất thời gian công sức đến đơn vị thực tập để quan sát công việc. 4.1.2. Thu thập thông tin thứ cấp -Tìm kiếm thông tin qua mạng, trang web của công ty -Thông qua hệ thống chứng từ sổ sách lưu giữ của công ty. Ưu điểm: thông tin sẵn có, ít tốn kém Nhược điểm: mất thời gian chọn lọc thông tin thích hợp. 4.2. Phương pháp phân tích số liệu thu thập SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 3 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu số liệu, tổng hợp các thông tin, phân tích các thông tin để đưa ra các ý kiến thích hợp. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán kết quả kinh doanh Chương II: Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA Chương III: Các kết luận và đề xuất về kế toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại CPA SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 4 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 1.1 Cơ sở lý luận về Kế toán kết quả kinh doanh. 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản Kết quả kinh doanh: là kếết quả cuốếi cùng vếề các hoạt động của doanh nghi ệp trong m ột kỳ kếế toán nhấết định, là biểu hiện bằềng tếền phấền chếnh l ệch gi ữa t ổng doanh thu và t ổng chi phí của hoạt động kinh tếế đã được thực hiện. Kếết quả kinh doanh đ ược bi ểu hi ện bằềng lãi ho ặc lốỗ. Kết quả kế toán trước thuế = Kết quả hoạt động kinh doanh + Kết quả khác Kết quả kế toán sau thuế = Kết quả kế toán trước thuế - Chi phí thuế TNDN Trong đó: Kết quả sau thuế là kết quả cuối cùng doanh nghiệp sử dụng để phân phối lợi nhuận. Trong doanh nghiệp kết quả kinh doanh bao gồm: - Kết quả hoạt động kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính. - Kết quả hoạt động khác: là khoản lãi hoặc lốỗ thu được từ các hoạt động kinh doanh khống thường xuyến của doanh nghiệp, nh ững khoản này doanh nghi ệp khống d ự kiếến tr ước được. Kết quả hoạt động khác Trong đó: = Thu nhập khác - Chi phí khác  Thu nhập khác: là những khoản thu bất thường xảy ra ngoài dự tính của doanh nghiệp và không thường xuyên. Gồm các khoản như: thu từ nhượng bán thanh lý TSCĐ; Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ; Thu từ vi phạm hợp đồng; Thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý…  Chi phí khác: là các khoản chi phí ngoài d ự tnh c ủa doanh nghi ệp và khống th ường xuyến. Gốềm các khoản như: Chi phí thanh lý, nh ượng bán TSCĐ và giá tr ị còn l ại c ủa TSCĐ thanh lý; Chếnh lệch lốỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ; B ị phạt thuếế, truy n ộp thuếế.. SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 5 MSV: Khóa luận tốt nghiệp Kết quả hoạt động kinh doanh = GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu + hoạt động tài chính Chi Phí hoạt động tài chính Chi Phí Bán hàng - - Chi phí quản lý doanh nghiệp Trong đó: Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ = = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ - Các khoản giảm trừ doanh thu Trị giá vốn hàng bán - - Thuế TTĐB, thuế XNK, thuế GTGT (nộp theo pp trực tiếp) *Nhóm chỉ tiêu về doanh thu: Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) trong kỳ báo cáo, làm cơ sở tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Doanh thu hoạt động tài chính: Là doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức,lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Hoặc doanh thu hoạt đọng tài chính là số tiền thu được từ các hoạt động đầu tư tài chính. Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 6 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất,sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng hóa đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Thu nhập khác: Là những khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. * Nhóm chỉ tiêu về chi phí: Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc các phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông và chủ sở hữu. Chi phí bán hàng: là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Hoặc: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí khác phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa. Chi phí quản lý doanh nghiệp: là những chi phí hành chính và những chi phí quản lý chung của toàn doanh nghiệp. Hoặc: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác phát sinh trong quá trình quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí chung khác liên quan đến toàn bộ doanh nghiệp. Chi phí hoạt động tài chính:Phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và chi phí đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh liên kết. chi phí giao dịch bán chứng khoán,lỗ tỷ giá hối đoái…. Hoặc: Là các chi phí khác liên quan đến họat động tài chính gồm chi phí liên quan đến hoạt động góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, số vốn không thu hồi được do dơ sở liên doanh đồng kiểm soát bị thua lỗ. SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 7 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Chi phí khác: Là các chi phí ngoài chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như : chi phí về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định , các khoản tiền do khách hàng vi phạm hợp đồng…. Chi phí thuế TNDN hiện hành: Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại ) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ kế toán. Giá vốn hàng bán: Là giá trị thực tế của số hàn hóa đã tiêu thụ trong kỳ được tính bằng tổng các khoản chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng bán ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá vốn hàng bán được xác định theo các phương pháp sau:  Phương pháp bình quân gia quyền  Phương pháp giá thực tế đích danh  Phương pháp nhập trước – xuất trước  Phương pháp nhập sau – xuất trước * Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận: Lợi nhuận gộp: Phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán phát sinh trong kỳ báo cáo. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Là phần còn lại của lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi cộng doanh thu hoạt động tài chính và trừ đi các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Do vậy, KQKD là kết quả cuối cùng về các hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, là biểu hiện bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế trong một kỳ kế toán. 1.1.2 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ Kế toán Kết quả kinh doanh. Kế toán kết quả kinh doanh là phần hành kế toán tổng hợp cuối cùng dựa trên số liệu do các phần hành kế toán trước đó cung cấp. Nó liên quan đến nhiều phần hành kế toán khác nhau. Nó cung cấp số liệu mang tính chất tổng hợp về tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là một công cụ quản lý hữu hiệu, cung cấp số liệu lập báo cáo kết quả kinh doanh - một báo cáo tài chính quan trong. Vì vậy doanh nghiệp cần hoàn thiện hơn nữa kế toán nói chung, cũng như kế toán kết quả SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 8 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương kinh doanh nói riêng cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phù hợp với thực trạng của nền kinh tế. 1.2 Nội dung Kế toán Kết quả kinh doanh theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 1.2.1 Kế toán Kết quả kinh doanh theo chuẩn mực Kế Toán Việt Nam Kế toán kết quả kinh doanh cần tuân thủ theo các nguyên tắc được quy định trong các chuẩn mực kế toán liên quan:VAS 01- Chuẩn mực chung; VAS 02 – Hàng tồn kho; VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác; VAS 17–Thuế thu nhập doanh nghiệp . VAS 01- Chuẩn mực chung Chuẩn mực này được ban hành và công bố theo QĐ số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Chuẩn mực đề cập tới các nguyên tắc chi phối đến kế toán KQKD. Doanh nghiệp cần tôn trọng sáu nguyên tắc sau:  Nguyên tắc cơ sở dồn tích:để KQKD được phản ánh một cách chính xác, trung thực và hợp lý thì phải theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách ghi sổ kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi hoặc tương đương tiền. Kết quả thu được từ kế toán KQKD được thể hiển trên BCTC. Do vậy, BCTC lập trên cơ sở dồn tích sẽ phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.  Nguyên tắc hoạt động liên tục:kế toán KQKD phải được thực hiện trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nhờ đó, kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này sẽ mang tính kế thừa và nối tiếp logic với các kỳ kế toán trước và sau.  Nguyên tắc phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Kế toán KQKD khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.  Nguyên tắc nhất quán: Các chính sách và phương pháp kế toán KQKD mà doanh nghiệp đã lựa chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 9 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương toán năm. Có như vậy KQKD mới được phản ánh một cách chính xác, nhanh chóng và kịp thời.  Nguyên tắc thận trọng: KQKD cần được xác định một cách nhanh chóng và kịp thời nhưng phải đảm bảo được tính chính xác và trung thực của số liệu trên BCTC của d. Do đó, kế toán cần phải xem xét, cân nhắc và phán đoán kỹ lưỡng khi lập các ước tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc này khi áp dụng trong kế toán KQKD đòi hỏi: + Phải lập các khoản dự phòng cho kỳ tiếp theo nhưng không lập quá lớn làm ảnh hưởng đến kết quả thực tế thu được từ hoạt động kinh doanh trong kỳ hiện tại. + Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập, vì nếu làm như vậy thì KQKD cuối kỳ sẽ không chính xác và trung thực. + Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ và chi phí để việc xác định KQKD cuối kỳ đảm bảo tính chính xác. + Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Có như vậy, kế toán KQKD mới thực sự hiệu quả và chính xác.  Nguyên tắc trọng yếu:KQKD phản ánh năng lực và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Đây chính là cơ sở để các nhà quản trị doanh nghiệp có những nhìn nhận và đánh giá chính xác nhất, phục vụ cho những quyết định, những chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp. Do đó, số liệu kế toán KQKD phải chính xác và trung thực, không được có sai lệch so với thực tế. Nếu những thông tin trên BCTC thiếu chính xác thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc ra quyết định của đối tượng sử dụng trên BCTC của đơn vị. VAS 02- Hàng tồn kho Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc. Hàng tồn kho cũng là một yếu tố quan trọng tham gia vào hoạt động kế toán kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 10 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. +Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua + Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm những chi phí có liên quan trực tiếp đến sản phẩm sản xuất, như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên liệu, vật liệu thành thành phẩm Việc tính giá trị hàng tồn kho được áp dụng theo một trong các phương pháp sau: Phương pháp tính theo giá đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền; Phương pháp nhập trước, xuất trước; Phương pháp nhập sau, xuất trước. VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác Chuẩn mực này được ban hành theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng BTC. Chuẩn mực này bao gồm các nội dung liên quan đến kế toán xác định KQKD. Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập đóng vai trò quan trọng trong kế toán kết quả kinh doanh. Do vậy, doanh thu phải được xác định một cách chính xác. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. Điều kiện để doanh thu bán hàng được ghi nhận: - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 11 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: - Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp - Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ) phải được theo dõi riêng biệt theo từng loại doanh thu. Trong từng loại doanh thu lại được chi tiết cho từng khoản doanh thu, nhẳm phản ánh chính xác kết quả kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản lý và lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. VAS 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp Chuẩn mực này được ban hành theo QĐ số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Chuẩn mực qui định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế TNDN. Các nội dung cơ bản của chuẩn mực liên quan đến kế toán KQKD. Qui định chung: Chuẩn mực này yêu cầu doanh nghiệp phải kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh do ảnh hưởng về thuế TNDN của các giao dịch và các sự kiện theo cùng phương pháp hạch toán cho chính các giao dịch và các sự kiện đó. - Nếu các giao dịch và các sự kiện được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì tất cả các nghiệp vụ phát sinh do ảnh hưởng của thuế TNDN có liên quan cũng được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Nếu các giao dịch và các sự kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu thì tất cả các nghiệp vụ phát sinh do ảnh hưởng thuế TNDN liên quan cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. Ghi nhận thuế TNDN: - Hàng quý kế toán xác định và ghi nhận số thuế TNDN tạm nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế TNDN hiện hành của quý đó. SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 12 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương - Cuối năm tài chính, kế toán xác định và ghi nhận thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế TNDN hiện hành. Thuế TNDN thực phải nộp trong năm được ghi nhận là chi phí thuế TNDN hiện hành trong báo cáo KQKD của năm đó. 1.2.2 Kế toán Kết quả kinh doanh theo chế độ hiện hành 1.2.1. Chứng từ kế toán. Kết quả kinh doanh được xác định trên cơ sở số liệu đã được tập hợp, chứng từ đã được sử dụng ngay khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Giai đoạn này chỉ còn chứng từ chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp - Chứng từ liên quan thuế thu nhập tạm tính: Tờ khai thuế thu nhập tạm tính - Chứng từ liên quan thuế thu nhập hoãn lại: Bảng tính thuế thu nhập hoãn lại - Chứng từ quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Và các chứng từ liên quan như - Bảng tính kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động khác. 1.2.2 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 1.2.2.1. Các tài khoản sử dụng Tài khoản 911- Kết quả kinh doanh Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, có 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; - Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước - Tài khoản 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay Các tài khoản liên quan: Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 5 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá - Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm - Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá - Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ, có 3 tài khoản cấp 2: SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 13 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương - Tài khoản 5121 - Doanh thu bán hàng hoá - Tài khoản 5122 - Doanh thu bán các thành phẩm - Tài khoản 5123 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính. Tài khoản 711-Thu nhập khác Tài khoản 632 - Gía vốn bán hàng. Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên - Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì - Tài khoản 6413 - Chí phí dụng cụ, đồ dùng - Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ - Tài khoản 6415 - Chi phí bảo hành - Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý - Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý - Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng - Tài khoản 6424 - Chí phí khấu hao TSCĐ - Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí - Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng - Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác Tài khoản 811 - Chi phí khác 1.2.2.1. Trình tự xác định kết quả kinh doanh Kế toán lợi nhuận trước thuế SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 14 MSV: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương Cuối kì để xác định kết quả kinh doanh kế toán căn cứ số phát sinh trên sổ cái của các tài khoản doanh thu, chi phí kết chuyển sang tài khoản kết quả kinh doanh. Cuối kỳ: - Kết chuyển doanh thu hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại để xác định doanh thu thuần, kế toán ghi nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi có TK 531- Doanh thu hàng bán trả lại, TK 532- Giảm giá hàng bán, TK521-Chiết khấu thương mại. - Kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. - Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư. Kế toán ghi nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh, ghi có TK 632 - Giá vốn hàng. - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính ghi nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính, ghi có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh - Kết chuyển các khoản thu nhập khác ghi nợ TK 711 - Thu nhập khác, ghi có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. - Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính ghi nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh, ghi có TK 635 - Chi phí tài chính. - Kết chuyển các khoản chi phí khác của doanh nghiệp, ghi nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh, ghi có TK 811 - Chi phí khác. -Kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh, ghi có TK 641 - Chi phí bán hàng. - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh, ghi có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nhiệp hiện hành SVTH: Nguyễn Thị Nhung 11H150109 15 MSV:
- Xem thêm -