Tài liệu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện lực gia định (quý 4.2011)

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

LÊ THI TUYẾT VÂN. Tháng 4 năm 2012.“ KếToán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết QuảKinh Doanh tại Công Ty Điện Lực Gia Định”. LÊ THỊTUYẾT VÂN. Apr 2012. “ Revenue, Cost and Determinate Trading Result Accounting at Gia Định Electricity Company” Khóa luận tìm hiểu công tác hạch toán doanh thu và chi phí tai Công Ty Điện Lực Gia Định. Tìm hiểu trình tựluân chuyển chứng từ, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tếliên quan đến doanh thu, chi phí cũng nhu việc quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quảkinh doanh tại công ty. Trên cơsởtìm hiểu thực tế, đưc ra những ưu khuyết điểm, từ đó đềxuất một vài giải pháp giúp công ty khắc phục và hoàn thiện hơn công tác kếtoán doanh thu, chi phí và xác định kết quảkinh doanh tại công ty. Khóa luận được thực hiện dựa trên nguồn thông tin thu thập được tại phòng kế toán và các phòng ban liên quan tại công ty, sửdụng phương pháp điều tra, quan sát, thu thập sốliệu, phân tích, xửlý sốliệu và so sánh.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM LÊ THỊ TUYẾT VÂN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 4/2011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố, Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM LÊ THỊ TUYẾT VÂN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 4/2011) Ngành: Kế Toán Tài Chính LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: LÊ VĂN HOA Thành phố, Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh tại Công Ty Điện Lực Gia Định” do Lê Thị Tuyết Vân, sinh viên khóa 34, ngành Kế Toán, đã bảo vệ thành công trước hội đồng ngày Lê Văn Hoa Người hướng dẫn Ký tên, ngày …… tháng …… năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày …. tháng … năm… Ngày …. tháng …. năm… LỜI CẢM ƠN Trước hết con xin gửi lời cảm tạ và lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ con nên người. Con xin gửi lời kính trọng và lòng biết ơn dến người thân, Cô Dì Chú Bác đã khuyên răng và ủng hộ con trong suốt thời gian qua. Em xin gởi lời cám ơn đến quý Thầy Cô khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh đã tận tình dạy dỗ và truyền đạt cho em những kiến thức quý báo để em có đủ hành trang bước vào đời. Đặc biệt, em xin gởi lời cám ơn sâu sắc và lòng thành kính đến Thầy Lê Văn Hoa đã nhiệt tình, giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá trình thực tập để em có thể hoàn thành quyển luận văn này. Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc Công Ty Điện Lực Gia Định, cùng toàn thể các anh chị nhân viên trong Công Ty, các anh chị trong phòng Kế Toán và Đội quản lý Khách Hàng đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Sau cùng, cám ơn tất cả bạn bè đã luôn bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ tôi những lúc khó khăn nhất. Kính chúc quý thầy cô, các anh chị dồi dào sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trên con đường sự nghiệp của mình. Chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Lê Thị Tuyết Vân NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THI TUYẾT VÂN. Tháng 4 năm 2012.“ Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh tại Công Ty Điện Lực Gia Định”. LÊ THỊ TUYẾT VÂN. Apr 2012. “ Revenue, Cost and Determinate Trading Result Accounting at Gia Định Electricity Company” Khóa luận tìm hiểu công tác hạch toán doanh thu và chi phí tai Công Ty Điện Lực Gia Định. Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phí cũng nhu việc quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Trên cơ sở tìm hiểu thực tế, đưc ra những ưu khuyết điểm, từ đó đề xuất một vài giải pháp giúp công ty khắc phục và hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Khóa luận được thực hiện dựa trên nguồn thông tin thu thập được tại phòng kế toán và các phòng ban liên quan tại công ty, sử dụng phương pháp điều tra, quan sát, thu thập số liệu, phân tích, xử lý số liệu và so sánh.   MỤC LỤC Trang  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3.Phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Cấu trúc khóa luận 2 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 4 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 4 2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty 4 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 4 2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 5 2.2.1. Chức năng 5 2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 6 2.3. Những khó khăn và thuận lợi của công ty trong những năm qua 7 2.3.1. Khó khăn 7 2.3.2. Thuận lợi 7 2.4. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới 7 2.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Điện Lực Gia Định 8 2.5.1. Hình thức tổ chức 8 2.5.2. Tổ chức Bộ máy Điện Lực Gia Định 9 2.6. Tổ chức công tác kế toán tại Điện lực Gia Định 12 2.6.1. Chế độ kế toán áp dụng 12 2.6.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Điện lực Gia Định 13 2.6.3. Hình thức tế toán áp dụng trong Điện lực 17 2.6.4. Hình thức sổ kế toán 18 v   2.7. Phương tiện tính toán và xử lý số liệu CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Cơ sở lý luận 21 22 22 3.1.1. Khái niệm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 22 3.1.2. Ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh 22 3.2. Kế toán quá trình tiêu thụ 23 3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23 3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 26 3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 27 3.2.4. Kế toán chi phí bán hàng 30 3.2.5. Kế toán chi phí QLDN 32 3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 33 3.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 33 3.3.2. Kế toán chi phí tài chính 34 3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh hoạt động khác 36 3.4.1. Kế toán thu nhập khác 36 3.4.2. Kế toán chi phí khác 37 3.5. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 37 3.6. Kế toán xác định KQKD 40 3.7. Phương pháp nghiên cứu 42 3.7.1. Phương pháp thu nhập: 42 3.7.2. Phương pháp xử lý số liệu: 42 3.7.3. Phương pháp mô tả: 42 3.7.4. Phương pháp phân tích đánh giá: 42 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty 43 43 4.1.1. Thi trường tiêu thụ 43 4.1.2. Đặc điểm về khách hàng 43 4.1.3. Quá trình bán hàng 43 4.1.4. Giá cả và phương thức thanh toán vi 44   4.2. Kế toán quá trình tiêu thụ 44 4.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44 4.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 52 4.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ DT 57 4.2.4. Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính 57 4.2.5. Kế toán thu nhập khác 59 4.2.6. Kế toán chi phí bán hàng 61 4.2.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 63 4.2.8. Kế toán chi phí tài chính 66 4.2.9. Kế toán chi phí khác 66 4.2.10. Kế toán chi phí thuế TNDN 68 4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 68 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1. Kết luận 71 5.1.1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty 71 5.1.2. Về công tác kế toán tại công ty 71 5.2. Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm tai nạn BH Bán hàng CP Chi phí CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp DT Doanh thu EVN Tập Đoàn Điện Lực GTGT Giá trị gia tăng HTK Hàng tồn kho KPCĐ Kinh phí công đoàn KQKD Kết quả kinh doanh QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD DD Sản xuất kinh doanh dở dang TCKT Tài chính kế toán TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VT Vật tư viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty 9  Hình 2.2.Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 14  Hình 2.3. Hình Biểu Tượng của Phần Mềm FMIS 19  Hình 2.4. Sơ Đồ Trình Tự Hạch Toán Theo Hình Thức Kế Toán CTGS 20  Hình 4.1. Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Xuất Bán Hàng Hóa tại Cty Điện Lực Gia Định 47  Hình 4.2.Sơ Đồ Quy trình Kế Toán Doanh Thu BH và Cung Cấp DV 48  Hình 4.3. Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng và Cung Cấp Dịch Vụ Quý 4 Năm 2011 51  Hình 4.4. Sơ Đồ Quy Trình Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán 53  Hình 4.5. Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán Quý 4 Năm 2011 55  Hình 4.6. Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Quý 4 Năm 2011 58  Hình 4.7. Sơ Đồ Hạch Toán Thu Nhập Khác Quý 4 Năm 2011 60  Hình 4.8. Sơ Đồ Hạch Toán Chi Phí Bán Hàng Quý 4 Năm 2011 62  Hình 4.9. Sơ Đồ Hạch Toán Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Quý 4 Năm 201 65  Hình 4.10. Sơ Đồ Hạch Toán Chi Phí Khác Quý 4 Năm 2011 67  Hình 4.11. Sơ Đồ Tổng Hợp Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Quý 4 Năm 2011 70    ix   DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1. Sổ chi tiết các tài khoản Phụ lục 2. Hợp đồng mua bán điện phục vụ muc đích sinh hoạt     x   CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Theo tiến trình phát triển của đất nước và xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức và định hướng phát triển kinh tế. Hệ thống kinh tế đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ . Với định hướng đúng đắn ấy, Nhà nước bắt đầu tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,thực hiện xây dựng các đầu kéo phát triển kinh tế đát nước thông qua việc hình thành các tổng công ty lớn và các công ty con .Trong bối cảnh đó, Công Ty Điện Lực Gia Định được thành lập. Công ty đã thể hiện được vị trí quan trọng của mình trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Công ty đã thực hiện nhiều dự án quan trọng để xây dựng nguồn điện và mạng lưới cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt cho người dân.Trong quá trình đầu tư phát triển, công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và cơ bản đáp ứng được nhu cầu về điện. Để làm được điều này công ty cần phải nắm bắt một cách kịp thời và chính xác tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, đặc biệt là tình hình tiêu thụ, các khoản doanh thu và chi phí phát sinh. Có thể nói tình hình tiêu thụ hàng hóa ở mỗi doanh nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng và nó cũng phản ánh được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy kế toán tập hợp doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng không thể thiếu được đối với mỗi công ty. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề trên cùng với sự đòi hỏi của nghề 1   nghiệp và tình hình thực tế nên tôi chọn “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Điện Lực Gia Định Tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, tìm ra những ưu điểm, khuyết điểm của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh để từ đó đưa ra một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện hơn hệ thống kế toán để bộ máy kế toán của công ty hoạt động có hiệu quả hơn. Ngoài ra đây cũng là cơ hội được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để cụng cố kiến thức cho bản thân phục vụ cho công việc sau này. 1.3.Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Tại Công Ty Điện Lực Gia Định Phạm vi thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 15/02/2012 đến ngày 15/5/2012 Phạm vi nội dung: Kế toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả kinh Doanh tại Công Ty Điện Lực Gia Định 1.4. Cấu trúc khóa luận Chương 1: Mở đầu Giới thiệu khái quát về lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu đề tài. Chương 2: Tổng quan Giới thiệu sơ lược về địa bàn nghiên cứu. Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Nêu những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài. Chương 4: Kết quả và thảo luận Mô tả công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập, từ đó đưa ra nhận xét và các giải pháp khả thi. Chương 5: Kết luận và kiến nghi 2   Qua những vấn đề nghiên cứu đưa ra một số ưu khuyết điểm, từ đó rút ra nhận xét và kiến nghị. 3   CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH - Tên viết tắc: EVN - Địa chỉ: 08 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhuận. - Tài khoản ngân hàng: 0391000207003 (NHTM CP An Bình) - MST: 0300951119004 - Giấy CN ĐKKD số 0300951119.004 do sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày 1/7/2010 -Điện thoại: 08.38413121 - Địa chỉ mail: giadinh.kd@evn.com.vn 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Điện Lực Gia Định là thành viên hạch toán phụ thuộc của công ty Điện Lực TP.HCM, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Công Ty, được công ty phân cấp tự chủ trong một số mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính theo tinh thần quyết định số 33 EVN/HĐQT-TCCB.LĐ ngày 31/1/2000 Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam (TCTĐL) về ban hành “ quy chế phân cấp quản lý Điện Lực TP.HCM”, cụ thể như sau: - Kinh doanh điện năng, trực tiết ký hợp đồng cung cấp sử dụng điện và tiến hành tổ chức bán điện với khách hàng trên địa bàn Quận Bình Thạnh và Phú Nhuận theo hợp đồng sử dụng điện đã ký kết. - Tích cực thu tiền tránh tồn đọng nợ để vòng quay của vốn được lưu chuyển liên tục. Thực hiện các dịch vụ gắm mới điện kế, tổ chức thiết kế thi công các công 4   trình thuộc kế hoạch đại tu cải tạo… góp phần phục vụ kinh tế xã hội trên địa bàn Điện Lực quản lý. - Khảo sát thiết kế nguồn điện, lước điện. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo sự phân cấp của Công Ty Điện Lực TP.HCM. Đơn vị được tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng thực hiện các công trình trong và ngoài Công ty khi Công ty đồng ý giao nhiệm vụ. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Điện Lực Gia Định có các quyền hạn sau: - Điện Lực Gia Định được ngành điện giao nhiệm vụ kinh doanh điện năng trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Công Ty Điện Lực TP.HCM. - Điện Lực Gia Định được quyền sử dụng con dấu riêng và có đầy đủ tư cách pháp nhân để ký kết hợp đồng kinh tế. - Được quyền chọn ngân hàng thuận lợi để giao dịch. 2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 2.2.1. Chức năng Điện Lực Gia Định là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên của Công Ty Điện Lực TP.HCM. Điện Lực Gia Định hoạt động trên địa bàn Quận Bình Thạnh và Quận Phú Nhuận có chức năng hoạt động cụ thể như sau: - Kinh doanh điện năng; - Quản lý vận hành, thiết kế lưới điện phân phối; - Sửa chữa cải tạo lưới điện phân phối và một số dịch vụ khác có liên quan. Điện Lực Gia Định được Công Ty Điện Lực TP.HCM giao vốn và tài sản của Nhà nước, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được giao và làm nghĩa vụ với Nhà nước, với Công Ty Điện Lực TP.HCM theo luật định và theo phân cấp của Công ty. ĐLGĐ phải không ngừng phát triển, cải tiến và đổi mới thiết bị điện, thực hiện việc giảm giá thành sản phẩm và giảm tổn thất điện năng, tiếp tục năng cấp sửa chữa các lước điện hiện có, phát huy mọi tiềm năng của mình để tiếp tục đưa nghành điện phát triển thành một ngành mũi nhọn của công nghiệp TPHCM. 5   2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn Công Ty Điện Lực TP.HCM là thành viên hạch toán chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng Công Ty, có quyền tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Công ty lên kế hoạch chỉ đạo lập duyệt và bàn giao kế hoạch cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức hoàn thành kế hoạch hàng năm đúng tiến độ và chất lượng cao. Kết hợp với quy hoạch và phát triển của Quận Bình Thạnh và Quận Phú Nhuận, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển lưới điện trung dài hạn trình lên Công ty duyệt. Đơn vị được Công ty giao tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo phân cấp của Công ty và được tham gia ký hợp đồng, giao và nhận thầu, …, các công trình điện khi được Công ty đồng ý và giao nhiệm vụ. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý các nguồn vốn, các loại quỹ do Công ty giao, báo cáo định kỳ các hoạt động sản xuất, tài chính kế toán về Công ty với đầy đủ chứng từ hợp lệ theo đúng quy định. Theo sự phân cấp của Công ty, đơn vị không ngừng cải tiến các mặt quản lý để phục vụ khách hàng càng tốt hơn. Xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương, giải quyết nhanh chóng các yêu cấu của khách hàng về việc gắn điện kế cũng như sửa chữa khi điện kế hư. Hàng năm đơn vị phải xây dựng nhu cầu điện năng của các phụ tải từng thời kỳ, chương trình giảm tổn thất điện năng với đầy đủ hạn mục cụ thể, giảm dư nợ tiền điện, thực hiện giá bán đúng đối tượng theo quy định của nhà nước và phải thực hiện có hiệu quả chương trình đó. Đơn vị có trách nhiệm quản lý tốt hồ sơ kỹ thuật khu vực, lưới điện khu vực, có chế độ cập nhật kịp thời chính xác, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn vi phạm quản lý kỹ thuật, thường xuyên tổ chức thanh tra an toàn và tổ chức bồi dưỡng huấn luyện tay nghề, nghiệp vụ cho các cán bộ công nhân viên, hướng dẫn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý tốt lao động trong đơn vị, sắp xếp hợp lý vị trí công tác, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác và công tác năng suất của từng người, chăm lo và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đời sống cán bộ công nhân viên, thực 6   hiện đúng luật lao động, luật công đoàn và thường xuyên tổ chức kiểm tra mọi hoạt động của đơn vị để kịp thời chấn chỉnh mọi thiếu sót. 2.3. Những khó khăn và thuận lợi của công ty trong những năm qua 2.3.1. Khó khăn Từ khi thành lập đến nay, công ty ĐLGĐ gặp không ít những khó khăn với nhiều biến động trên thị trường. Trong những năm gần đây, tình trạng lạm phát tăng nhanh, điều kiện vật chất, thiên nhiên không thuân lợi, dẫn đến giá Điện tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2011, cung cấp không đủ điện cho người dân. 2.3.2. Thuận lợi Công ty sở hữu một đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, tận tình vì công ty. Do công ty cung cấp dịch vụ chu đáo, ổn định và tạo được uy tín trên thị trường, nên tạo được niềm tin đối với khách hàng, càng ngày càng có nhiều khách hàng hợp tác lâu dài. 2.4. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới - Nâng cao khả năng tiếp nhận và chuyển tải của lưới phân phối điện trên địa bàn Gia Định. -Phấn đấu giảm chi tiêu tổn thất, năm sau thấp hơn năm trước. - Tăng giá bán bình quân. - Giảm tối đa sự cố mất điện và nâng cao chất lượng điện cung ứng cho khách hàng. - Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân Công ty giao. - Thực hiện tốt việc giao tiếp khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện tốt chính sách chất lượng của Công ty. - Thực hiện nghiêm túc mọi quy định phân cấp của Công ty cho đơn vị nhằm phục vụ khách hàng, thực hiện tốt chính sách chất lượng của Công ty. - Phấn đấu tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hoạt động có lãi nhằm tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên. - Phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo an toàn trong cung cấp và sử dụng điện. 7   - Tích cực tiếp nhận và tổ chức hoạt động kinh doanh viễn thông đáp ứng yêu cầu của Công ty. - Thực hiện tốt và hiệu quả công tác đầu tư xây dựng. 2.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Điện Lực Gia Định 2.5.1. Hình thức tổ chức Điện Lực Gia Định tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng gồm 7 phòng, 3 đội và 1 Ban quản lý dự án. Các phòng: Phòng kinh doanh, Đội thu ngân, Đội QLKH, P. viễn thông & công nghệ thông tin cùng Đội điện kế hoạt động dưới sự điều hành và quản lý của Phó giám đốc kinh doanh. Các phòng Kế hoạch vật tư, phòng Kỹ thuật, Đội vận hành, Đội quản lý lưới điện do Phó giám đốc kỹ thuật trực tiếp điều hành. Phó giám đốc kinh doanh, phó giám đốc kỹ thuật, phòng Hành chánh tổng hợp, phòng Tải chính kế toán, phòng Kế hạch vật tư và Ban Quản lý dự án nằm dưới sự điều hành trực tiếp của Giám đốc. Mô hình này tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh điện. Các phòng, đội có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám Đốc có thời gian đầu tư hơn trong việc hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra. 8   2.5.2. Tổ chức Bộ máy Điện Lực Gia Định Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Đội điện kế Phòng kinh doanh Phòng VT& CNTT Phòng hành chính tổng hợp Đội thu ngân PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Đội quản lý lưới điện Đội quản lý khách hàng Phòng kỹ thuật Phòng tài chính kế toán Phòng kế hoạch vật tư (Tổ kế hoạch) Đội vận hành Phòng kế hoạch vật tư Ban quản lý dự án  Giám đốc Là người chỉ huy cao nhất, được sự tham mưu cố vấn của các phòng ban, có nhiệm vụ điều hành toàn bộ việc sản xuất kinh doanh của Điện lực Gia Định, chịu trách nhiệm trước công ty về kết quả hoạt động của Điện lực Gia Định, đồng thời đại diện Điện lực Gia Định trong quan hệ với các đơn vị bạn.  Phó Giám Đốc Kinh Doanh Hỗ trợ giám đốc trong việc điều hành quản lý Điện lực Gia Định về mặt kinh doanh. 9
- Xem thêm -