Tài liệu Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp phú lộc trực thuộc công ty cổ phần lương thực thực phẩm vĩnh long

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoang

Đã đăng 7827 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    PHAN THỊ ANH THƯ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ LỘC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP Mã số ngành: 52340301 Tháng 8 – Năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    PHAN THỊ ANH THƯ MSSV: 4114170 KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ LỘC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP Mã số ngành: 52340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGUYỄN HỮU ĐẶNG Tháng 8 – Năm 2014 LỜI CẢM TẠ   Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ đã nhiệt tình truyền thụ kiến thức chuyên ngành quý báu cho em trong suốt thời gian theo học tại trường. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Đặng đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hoàn thành tốt bài luận văn này. Ngoài ra, em xin cảm ơn quý thầy cô tham gia hội đồng phản biện đã dành thời đọc và đóng góp ý kiến cho bài luận văn của em. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, các Anh Chị đang công tác tại Xí nghiệp Phú Lộc trực thuộc Công ty Cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long đã tạo điều kiện cho em có cơ hội được tiếp xúc thực tế và giúp đỡ em thực hiện tốt đề tài nghiên cứu này. Cuối lời, em xin kính chúc quý Thầy, Cô, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công tác tại Công ty Cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long lời chúc sức khỏe và thành đạt. Em xin chân thành cảm ơn ! Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực hiện Phan Thị Anh Thư i TRANG CAM KẾT   Em xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của em, do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực hiện Phan Thị Anh Thư ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP   .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Vĩnh Long, ngày iii tháng năm 2014 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 ................................................................................................................. 1 GIỚI THIỆU ................................................................................................................ 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................................................. 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................................. 2 1.2.1 Mục tiêu chung.................................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .................................................................................................... 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 2 1.3.1 Phạm vi không gian............................................................................................. 2 1.3.2 Phạm vi thời gian ................................................................................................ 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu.......................................................................................... 2 CHƯƠNG 2 ................................................................................................................. 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 3 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................................................. 3 2.1.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí .............................................................. 3 2.1.2 Những vấn đề về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .................................. 4 2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ......................................................................... 7 2.1.4 Kế toán kết chuyển chi phí sản xuất.................................................................. 14 2.1.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ................................................................. 16 2.2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .................................................................................... 22 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................ 23 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................................ 23 2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu .......................................................................... 23 CHƯƠNG 3 ............................................................................................................... 24 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP PHÚ LỘC .......................................... 24 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH .................................................................................... 24 3.1.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long................. 24 3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp Phú Lộc .................................. 26 3.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ......................................................................... 26 3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ .................................................... 26 3.3.1 Cơ cấu tổ chức................................................................................................... 26 3.3.2 Quyền hạn và trách nhiệm................................................................................. 27 3.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ......................................................................... 29 3.4.1 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ .............................................................. 29 3.4.2 Chế độ kế toán và hình thức kế toán ................................................................. 30 3.4.3 Phương pháp kế toán ......................................................................................... 33 3.5 SƠ LƯỢC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ................................ 33 3.6 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................ 38 3.6.1 Thuận lợi ........................................................................................................... 38 3.6.2 Khó khăn ........................................................................................................... 38 3.6.3 Phương hướng phát triển ................................................................................... 39 CHƯƠNG 4 ............................................................................................................... 40 KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ LỘC ................................................................................................................... 40 4.1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT ...................................................... 40 4.1.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ............................................. 40 4.1.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp ..................................................... 43 iv 4.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung ............................................................ 46 4.1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ....................................................................... 48 4.2 KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ................................................................ 49 4.2.1 Đối tượng tính giá thành ................................................................................... 49 4.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ................................................................. 49 4.2.3 Xác định giá trị sản phẩm phụ........................................................................... 49 4.2.4 Tính giá thành sản phẩm ................................................................................... 50 4.2.5 Nhập kho thành phẩm ....................................................................................... 50 4.3 PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ............................................................ 53 CHƯƠNG 5 ............................................................................................................... 55 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ LỘC ......................................... 55 5.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP .................................................................... 55 5.1.1 Ưu điểm............................................................................................................. 55 5.1.2 Nhược điểm ....................................................................................................... 55 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP .......................................... 55 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ............................................................... 56 CHƯƠNG 6 ............................................................................................................... 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................... 58 6.1 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 58 6.2 KIẾN NGHỊ ......................................................................................................... 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 60 v DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ............................................. 8 Hình 2.2 Sơ đồ kế toán chi phí nhân công liệu trực tiếp ............................................ 10 Hình 2.3 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung .......................................................... 13 Hình 2.4 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất........................................................ 16 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp Phú Lộc .............................. 27 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp Phú Lộc .............................. 29 Hình 3.3 Trình tự ghi sổ kế toán tại xí nghiệp Phú Lộc ............................................. 31 Hình 3.4 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ .............................. 32 Hình 4.1 Lưu đồ luân chuyển chứng từ của nghiệp vụ xuất NVL của xí nghiệp Phú Lộc.............................................................................................................................. 42 Hình 4.2 Lưu đồ luân chuyển chứng từ của nghiệp vụ thanh toán lương của xí nghiệp Phú Lộc ...................................................................................................................... 45 vi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh xí nghiệp Phú Lộc năm 2011, 2012, 2013 . 34 Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh xí nghiệp Phú Lộc 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ................................................................................................ 36 Bảng 4.1 Sản phẩm phụ thu hồi từ gia công gạo 10% ............................................... 49 Bảng 4.2 Sản phẩm phụ thu hồi từ gia công gạo 20% ............................................... 49 Bảng 4.3 Sản phẩm phụ thu hồi từ gia công gạo 15% ............................................... 50 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm gạo tháng 03/2014 .............................. 52 Bảng 4.5 Biến động giá thành đơn vị qua 3 năm 2012 - 2014 ................................... 53 Bảng 4.6 So sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch tháng 3/2014 ................ 54 vii DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT BHYT : bảo hiểm y tế BHXH : bảo hiểm xà hội BHTN : bảo hiểm thất nghiệp CPSXC : chi phí sản xuất chung CPNVLTT : chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT : chi phí nhân công trực tiếp CPSXDD : chi phí sản xuất dở dang GTGT : giá trị gia tăng KPCĐ : kinh phí công đoàn NVL : nguyên vật liệu SP : sản phẩm SXKD : sản xuất kinh doanh TSCĐ : tài sản cố định XDCB : xây dựng cơ bản viii CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, nền kinh tế ở các nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững thì phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy việc nghiên cứu tìm tòi và tổ chức hạ giá thành sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt để giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí. Một trong những biện pháp hữu hiệu để quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy, hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Xí nghiệp Phú Lộc đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn tại trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng ngày càng được coi trọng. Trên cơ sở đó, em quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Phú Lộc trực thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long” làm đề tài tốt nghiêp của mình. 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng công kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Phú Lộc. Từ đó, đề ra giải pháp giúp xí nghiệp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và một số giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Phú Lộc; - Phân tích giá thành sản phẩm và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm của xí nghiệp. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm; quản lý, kiểm soát giá thành sản phẩm. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian Đề tài nghiên cứu được thực hiện và hoàn thành tại xí nghiệp Phú Lộc trực thuộc Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long. Địa chỉ: tổ 01, ấp 3A, xá Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 1.3.2 Phạm vi thời gian - Thời gian thu thập số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh: Số liệu được thu thập trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014. - Thời gian thu thập số liệu thực hiện kế toán: Đề tài sử dụng số liệu của kỳ kế toán tháng 3 năm 2014. - Thời gian thực hiện đề tài: đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ 04/08 đến 24/11/2014 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Phú Lộc. 2 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006) 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí 2.1.1.1 Chức năng của kế toán chi phí Kế toán chi phí cung cấp thông tin để hoạch định và kiểm soát chi phí - Cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính. - Cung cấp thông tin phục vụ cho hoạch định, kiểm soát và ra quyết định trong nội bộ công ty. - Cung cấp thông tin để tiến hành việc nghiên cứu cải tiến CPSX. 2.1.1.2 So sánh kế toán chi phí và kế toán tài chính Căn cứ so sánh Kế toán tài chính Kế toán chi phí Đối tượng sử dụng thông tin Trong, ngoài doanh nghiệp, chủ yếu là ngoài doanh nghiệp. Trong, ngoài doanh nghiệp, chủ yếu là trong doanh nghiệp. Đặc điểm thông tin Chủ yếu là giá trị Giá trị và vật chất Lịch sử Lịch sử và tương lai Tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực kế toán Tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực kế toán nhưng thích hợp theo yêu cầu Báo cáo thực hiện Báo cáo tài chính Phiếu chi phí, bảng tính giá thành Phạm vi báo cáo Toàn doanh nghiệp Từng bộ phận, toàn doanh nghiệp Kỳ báo cáo Định kỳ: tháng, quý, năm Định kỳ và khi có nhu cầu 3 2.1.2 Những vấn đề về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2.1.2.1 Chi phí sản xuất a. Khái niệm Chi phí sản xuất là chi phí liên quan đến chế tạo sản phẩm, dịch vụ trong một thời kì nhất định. (Theo Bùi Văn Trường (2008, trang 12). Kế toán chi phí. NXB LAO ĐỘNG – XÃ HỘI) b. Phân loại Đối với doanh nghiệp sản xuất: gồm 3 loại - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là biểu hiện bằng tiền của những nguyên liệu chủ yếu tạo thành thực thể của sản phẩm và nguyên vật liệu có tác dụng phụ thuộc để cùng kết hợp với nguyên liệu chính để sản xuất ra sản phẩm hay làm tăng chất lượng sản phẩm. - Chi phí nhân công trực tiếp: được hạch toán trực tiếp vào các đối tượng chịu chi phí. - Chi phí sản xuất chung: là những chi phí để sản xuất ra sản phẩm nhưng không kể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. CPSX chung bao gồm chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng trong sản xuất và quản lý sản xuất, chi phí sửa chữa bảo trì, chi phí quản lý phân xưởng,... Đối với doanh nghiệp xây lắp: gồm 4 loại - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tất cả các CPNVL dùng trực tiếp cho thi công xây lắp gồm NVL chính (gỗ, gạc, đá, xi măng,...), vật liệu phụ (đinh, kẽm, dây buộc,...), nhiên liệu (than, củi, dầu lửa,...), vật kết cấu (bê tông đúc sẵn, vì kèo lắp sẵn,...), giá trị thiết bị kèm theo vật kiến trúc (thiết bị vệ sinh, thông gió, chiếu sáng, truyền dẫn,..). - Chi phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lương công nhân trực tiếp tham gia xây dựng trên công trình và lắp đặt thiết bị; tiền công nhúng gạch, tưới nước; tháo dỡ, lắp ghép ván khuôn đà giáo; vận chuyển, khuân vác NVL, máy móc trong lúc thi công,...; các khoản phụ cấp theo giờ, phụ cấp trách nhiệm,... Nhưng không bao gồm các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN của công nhân trực tiếp xây lắp, lương công nhân vận chuyển ngoài công trường. - Chi phí máy thi công: Chi phí nhân công trực tiếp điều khiển máy thi công, chi phí khấu hao máy thi công, chi phí dịch vụ mua ngoài (thuê ngoài sửa chữa máy thi công, chi phí dịch vụ mua ngoài (thuê ngoài sửa chữa máy 4 thi công, bảo hiểm xe máy thi công, chi phí điện nước, thuê máy, chi phí trả cho nhà thầu phụ,...). Nhưng không bao gồm khoản BUYT, BHXH, KPCĐ, BHTN của công nhân điều khiển và phục vụ máy thi công. - Chi phí sản xuất chung: gồm toàn bộ chi phí tổ chức và phục vụ xây lắp phát sinh trong phạm vi phân xưởng như chi phí nhân viên phân xưởng; tất cả các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN của các nhân viên; chi phí vật liệu (vật liệu, công cụ dụng cụ dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, dùng cho đội quản lý, chi phí lán trại tạm thời,...); chi phí dịch vụ mua ngoài. Nhưng chi phí mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ,... không thuộc TSCĐ mà tính theo phương pháp phân bổ vào chi phí của đội. 2.1.2.2 Giá thành sản phẩm a. Khái niệm ”Giá thành là toàn bộ hao phí lao động vật hóa (NVL, nhiên liệu, động lực, khấu hao TSCĐ và công cụ nhỏ) và lao động sống trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quản lý kinh doanh, được tính bằng tiền cho một sản phẩm, một đơn vị công việc, hoạt động dịch vụ sau một thời kì, thường là đến cuối tháng.” (Theo Từ điển thuật ngữ tài chính – tín dụng của Bộ Tài chính) b. Phân loại Phân loại giá thành theo thời điểm xác định - Đối với doanh nghiệp sản xuất + Giá thành kế hoạch: là giá thành được tính trước khi bắt đầu SXKD cho tổng sản phẩm kế hoạch dựa trên chi phí định mức của kỳ kế hoạch. + Giá thành định mức: là giá thành được tính trước khi bắt đầu SXKD cho 1 đơn vị sản phẩm dựa trên chi phí định mức của kỳ kế hoạch. + Giá thành thực tế: là giá thành được xác định sau khi đã hoàn thành việc chế tạo sản phẩm trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh và kết quả SXKD thực tế đạt được. Đối với doanh nghiệp xây lắp + Giá thành dự toán: là tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp được dự toán để hoàn thành khối lượng xây lắp tính theo đơn giá tổng hợp cho từng khu vực thi công và theo định mức kinh tế kỹ thuật do Nhà nước ban hành để xây dựng công trình XDCB. 5 + Giá thành kế hoạch: là giá thành dự toán được tính từ những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp xây lắp như biện pháp thi công, các định mức đơn giá áp dụng trong doanh nghiệp xây lắp. + Giá thành thực tế: là toàn bộ chi phí thực tế đã phát sinh liên quan đến công trình xây lắp đã hoàn thành. Phân loại theo nội dung cấu thành Giá thành sản xuất: là toàn bộ chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành. + Đối với doanh nghiệp sản xuất, giá thành sản xuất gồm: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC. + Đối với doanh nghiệp xây lắp, giá thành sản xuât gồm: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC và chi phí sử dụng máy thi công. Giá thành toàn bộ: là toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến một khối lượng sản phẩm hoàn thành từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ xong. c. Kết cấu giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm bao gồm: - Chi phí nguyên liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung, tính cho những sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành Giá thành sản phẩm được sử dụng ghi sổ cho sản phẩm đã hoàn thành, nhập kho hoặc giao cho khách hàng. Giá thành sản phẩm cũng là căn cứ để tính toán giá trị hàng tồn kho, giá vốn hàng bán và lãi gộp ở doanh nghiệp sản xuất. d. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) Phương pháp hệ số Phương pháp tỷ lệ Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ Phương pháp phân bước Phương pháp đặt hàng 6 2.1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu giống nhau về chất, hai chỉ tiêu này đề cập cùng một nội dung kinh tế đó là sự hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất. Nhưng do bộ phận chi phí sản xuất giữa các kỳ không đều nhau nên chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm lại khác nhau trên hai phương diện: - Về mặt phạm vi: chi phí sản xuất gắn liền với một thời kỳ sản xuất nhất định còn giá thành sản phẩm gắn với khối lượng thành phẩm. - Về lượng: chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm khác nhau khi có chi phí dở dang. Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau, chi phí sản xuất là đầu vào là nguyên liệu dẫn đến kết quả đầu ra là giá thành sản phẩm. Mặt khác, sản lượng của kế toán tập hợp chi phí là cơ sở để tính giá thành sản phẩm. Sự tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Vì vậy, tiết kiệm chi phí có thể hạ được giá thành sản phẩm. 2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 2.1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp a. Chứng từ kế toán - Phiếu xuất kho - Hóa đơn mua hàng - Các chứng từ liên quan khác b. Tài khoản sử dụng Tài khoản 621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Bên nợ: - Trị giá nguyên vật liệu thực tế xuất dùng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm trong kỳ. Bên có: - Trị giá nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng không hết nhập lại kho. - Kết chuyển hoặc phân bổ giá trị nguyên vật liệu thực tế cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ vào bên nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”. Tài khoản 621 không có số dư cuối kỳ. 7 c. Phương pháp tập hợp - Chi phí NVL trực tiếp được tập hợp riêng cho từng đối tượng (nếu doanh nghiệp có nhiều đối tượng chịu chi phí NVL trực tiếp) - Nếu liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí NVL trực tiếp, nhưng không thể tập hợp riêng được mà phải tập hợp chung, thì có thể tập hơp chung sau đó phân bổ và có nhiều cách thức phân bổ và có thể chia ra chi tiết là phân bổ nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ. - Phân bổ NVL chính: + Phương pháp 1: Phương pháp phân bổ theo định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng sản phẩm. + Phương pháp 2: Phương pháp phân bổ theo hệ số. + Phương pháp 3: Phương pháp phân bổ theo trọng lượng sản phẩm. - Phân bổ NVL phụ, nhiên liệu cho sản xuất sản phẩm theo các phương pháp: phân bổ theo tỷ lệ NVL chính; theo khối lượng sản phẩm sản xuất ra và theo giờ máy hoạt động. Hình 2.1 Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp c. Trình tự hạch toán Khi tập hợp chi phí nguyên vật liệu thực tế phát sinh. - Xuất kho nguyên vật liệu dùng sản xuất. 8 Nợ TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Có TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu” - Nguyên vật liệu mua về đưa vào sử dụng ngay. Nợ TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Nợ TK 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” Có TK 111, 112, 141… - Nếu tự sản xuất ra đưa vào sử dụng. Nợ TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Có TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” - Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng không hết nhập lại kho. Nợ TK 152 “Nguyên vật liệu” Có TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Cuối kỳ kế toán tổng hợp CPNVLTT thực tế đã sử dụng để kết chuyển vào tài khoản tính giá thành. Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Có TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” 2.1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp a. Chứng từ kế toán - Bảng chấm công - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng thanh toán tiền thưởng - Bảng thanh toán tiền thuê ngoài giờ - Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội - Phiếu báo làm thêm giờ - Các chứng từ có liên quan khác b. Tài khoản sử dụng Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp Bên nợ: - Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất. 9 Bên có: - Kết chuyển chi phí nhân công vào bên nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” hoặc bên có tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” Tài khoản 622 không có số dư cuối kỳ. c. Phương pháp tập hợp - Chi phí nhân công trực tiếp được tập hợp riêng cho từng đối tượng. - Nếu chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí nhân công trực tiếp, nhưng không thể tập hợp riêng mà phải tập hợp chung, thì có thể tập hợp chung sau đó phân bổ theo các cách thức phân bổ sau: Theo định mức tiền lương của các đối tượng Theo hệ số phân bổ Theo nguyên vật liệu Theo sản phẩm nhập kho Theo ngày công, giờ công TK 334 TK 622 Tiền lương phải trả nhân công trực tiếp sản xuất TK 154 Kết chuyển tính giá thành TK 335 Tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân Trích trước lương nghỉ phép của công nhân TK 622 TK 632 Tính BHXH, BHYT, KPCĐ cho công nhân trực tiếp sản xuất Phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường Hình 2.2 Sơ đồ kế toán chi phí nhân công liệu trực tiếp c. Trình tự hạch toán 10
- Xem thêm -