Tài liệu Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty tnhh tm & dv hưng lịch

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà LỜI CẢM ƠN Nh÷ng n¨m th¸ng trªn nhµ trêng lµ nh÷ng n¨m th¸ng v« cïng quý b¸u vµ quan träng ®èi víi em. ThÇy c« ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y, trang bÞ hµnh trang kiÕn thøc ®Ó em cã ®ñ tù tin bíc vµo ®êi. Kú thùc tËp nµy chÝnh lµ bíc ®i cuèi trªn con ®¬ng §¹i häc, ®Ó cã ®îc nh÷ng bíc ®i nµy em ch©n thµnh biÕt ¬n quý thÇy c« trong trêng ®· hÕt laongf truyÒn ®¹t kiÕn thøc vµ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho em trong thêi gian häc t¹i trêng Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch víi ®Ò tµi “KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch” ®· gióp em tÝch lòy ®îc nh÷ng kiÕn thøc khoa häc vÒ kinh tÕ vµ n©ng coa sù hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã lµ nhê sù híng dÉn tËn t×nh cña c« NguyÔn ThÞ Hµ, sù cè g¾ng cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh häc t¹i trêng, sù tËn t×nh chØ d¹y cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy Xin nhËn n¬i em lêi chóc søc kháe , thµnh c«ng vµ h¹nh phóc Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2013 Sinh viªn thùc hiÖn SVTH: Quách Thị Mơ i Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN........................................................................................................i MỤC LỤC.............................................................................................................ii DANH MỤC BẢNG BIỂU..................................................................................iv Danh môc tõ viÕt t¾t.................................................................................v PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................1 Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô trong doanh nghiÖp dÞch vô................................3 1.1 Kh¸i niÖm vµ lý thuyÕt chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô trong doanh nghiÖp dÞch vô...................................................................................3 1.1.1. Kh¸i niÖm....................................................................................................3 1.1.2. Lý thuyÕt chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ dÞch vô vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô trong doanh nghiÖp dÞch vô.............................................................................................3 1.2. Néi dung kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh quy ®inh trong hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam...........................................................................................7 1.2.1.Néi dung vÒ chi phÝ vÒ gi¸ thµnh quy ®Þnh trong hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam........................................................................................................7 1.2.2.KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh....9 1.2.2.1. KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô.............................................................................9 Bªn Cã: - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho.............................9 1.2.3. TÝnh gi¸ thµnh dÞch vô...............................................................................11 1.2.3 Sæ kÕ to¸n...................................................................................................12 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch..........................13 2.1. Tæng quan t×nh h×nh vµ ¶nh hëng cña nh©n tè m«i trêng ®Õn kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i c«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch..........13 2.1.1 Tæng quan t×nh h×nh nghiªn cøu.................................................................13 2.1.2. Ảnh hëng cña nh©n tè m«i trêng ®Õn kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch.............................................13 2.2. §èi tîng kÕ tãan tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch............................................................................14 2.2.1 §èi tîng tËp hîp chi phÝ- §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch.......................................................................................................14 2.2.2 . KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô.............................................................................14 SVTH: Quách Thị Mơ ii Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà 2.2.2.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch..............................................................................................................14 2.2.2.2. KÕ to¸n nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch...19 2.2.2.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung..............................................................25 2.2.3. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ dÞch vô vËn t¶i...................................................35 2.2.4 KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm.......................................................................37 Ch¬ng 3 : C¸c kÕt luËn vµ ®Ò xuÊt kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch.........40 3.1.C¸c kÕt luËn vµ ph¸t hiÖn vÒ kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch..............................................................40 3.1.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc................................................................................40 3.1.2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i..................................................................................42 3.2. C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶I t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch....................................44 3.3 §iÒu kiÖn ¸p dông..........................................................................................48 KẾT LUẬN.........................................................................................................49 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o PHỤ LỤC SVTH: Quách Thị Mơ iii Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà DANH MỤC BẢNG BIỂU B¶ng biÓu 2.3 2.4 2.5 2.7 Sæ c¸i TK 621 2.10 2.11 2.13 2.14 2.16 2.18 2.20 2.21 2.23 2.24 2.26 2.27 2.29 Tªn Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh B¶ng kª xuÊt B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu- c«ng cô dông cô B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH Sæ chi tiÕt TK 622 Sæ c¸i TK 622 Sæ chi tiÕt TK 6271 Sæ chi tiÕt TK 6272 Sæ chi tiÕt TK 627(4) Sæ chi tiÕt TK 627(7) NhËt ký chi tiÒn Sæ c¸i TK627 Sæ chi tiÕt TK 154 Sæ c¸i TK 154 ThÎ tÝnh gi¸ thµnh Sæ c¸i TK632 SVTH: Quách Thị Mơ iv Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Danh môc tõ viÕt t¾t STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tªn viÕt t¾t DNSX CPSX NCTT SXC NVLTT TNHH TM&DV PXK BHYT BHXH KPC§ BHTN BPBTL CBCNV TSC§ PC H§GTGT BPBKH SVTH: Quách Thị Mơ Tªn ®Çy ®ñ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt Nh©n c«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n th¬ng m¹i vµ dÞch vô PhiÕu xuÊt kho B¶o hiÓm y tÕ B¶o hiÓm x· héi Kinh phÝ c«ng ®oµn B¶o hiÓm thÊt nghiÖp B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng C¸n bé c«ng nh©n vien Tµi s¶n cè ®Þnh PhiÕu chi Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng B¶ng ph©n bæ khÊu hao v Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh víi chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ph¶n ¸nh trung thùc, kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh. §ång thêi gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ®a ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n thÝch hîp gi÷a s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qur th«ng qua viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n ® îc x¸c ®Þnh lµ kh©u trung t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.§èi víi mét doanh nghiÖp, gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp lµ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®inh ®îc gi¸ b¸n hîp lý, tõ ®ã kh«ng nh÷ng gióp cho doanh nghiÖp ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ më réng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy song song víi viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, doanh nghiÖp cßn ph¶i t×m mäi c¸ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n kh«ng chØ tiÕn hµnh kinh doanh b»ng s¶n phÈm mµ cßn b»ng nhiÒu h×nh thøc cung cÊp dÞch vô b¨ng nhiÒu c¸ch chiÕm lÜnh thÞ trêng ®Ó ®¹t ®Õn môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn. V× vËy viÖc x¸c ®inh chÝnh x¸c chi phÝ dÞch vô cã ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. Nã ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®óng kÕt qu¶ kinh doanh dÞch vô cña doanh nghiÖp trong mét thêi lú nhÊt ®Þnh, lµ c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Qua ®ã ngêi qu¶n lý cã thÓ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh dÞch vô, t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t, tiÒn l¬ng, vèn cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh, ®Ò qa c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp XuÊt ph¸t tõ nh÷ng néi dung trªn, lµ sinh viªn khoa kÕ to¸n cña trêng §¹i häc Th¬ng M¹i, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch, em ®· cã ®iÒu kiÖn cñng cè, tÝch lòy lµm s¸ng tá n÷ng kiÕn thøc tiÕp thu trong nhµ trêng vÒ c¸ch tæ chøc, néi dung, tr×nh tù c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp, ®ång thêi em nhËn thøc ®îc tÇm quan trong c¶u c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh dÞch vô t¹i c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô nãi riªng. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi “KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch “ cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh 1.2. X¸c lËp vµ tuyªn bè vÊn ®Ò trong ®Ò tµi XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, em nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. V× vËy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®îc häc t¹i trêng §¹i häc Th¬ng M¹i vµ sù gióp ®ì, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c« gi¸o, em ®· quyÕt ®inh chän ®Ò tµi “KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch “ SVTH: Quách Thị Mơ 1 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà 1.3.Môc tiªu nghiªn cøu LuËn v¨n nghiªn cøu nh»m ®¹t ®îc ba môc tiªu c¬ b¶n sau: Thø nhÊt : HÖ thèng hãa nh÷ng lý luËn liªn quan ®Õn chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch Thø hai: KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch qua ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc còng nh nh÷ng mÆt cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nã Thø ba : Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc tõ viÖc tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i cña c«ng ty, ®a ra cac biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ cho c«ng ty 1.4. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §èi tîng nghiªn cøu : Chi phÝ vµ gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞcth Ph¹m vi nghiªn cøu : ChØ ®i s©u vµo nghiªn cøu chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i Thêi gian nghiªn cøu :Trong th¸ng 03 n¨m 2013 1.5. KÕt cÊu ®Ò tµi khãa lu©n tèt nghiÖp KÕt cÊu cña khãa luËn, ngoµi phÇn më ®Çu néi dung bµi khãa luËn cña em gåm 3 ch¬ng Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô trong doanh nghiÖp dÞch vô Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch Ch¬ng 3: C¸c kÕt luËn vµ ®Ò xuÊt kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô trong doanh nghiÖp dÞch vô 1.1 Kh¸i niÖm vµ lý thuyÕt chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô trong doanh nghiÖp dÞch vô 1.1.1. Kh¸i niÖm BÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo muèn tiÕn hµnh ho¹t ®éng SXKD nµo ®Òu ph¶i bá ra mét lîng chi phÝ nhÊt ®inh. Lîng chi phÝ nµu cã thÓ lµ chi phÝ vÒ c¸c lo¹i ®èi tîng lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ lao ®éng con ngêi, c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. §Ó cã thÓ biÕt ®îc sè chi phÝ mµ DN ®· chi ra trong tõng kú ho¹t ®éng lµ bao nhiªu nh»m tæng hîp tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp phôc vô yªu cÇu qu¶n lý, tÊt c¶ c¸c kho¶n chi ph¸i trªn cuèi cïng ®Òu ®îc biÓu hiÖn b»ng thíc ®o tiÒn tÖ. SVTH: Quách Thị Mơ 2 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Theo VAS01(Môc 31) th× : Chi phÝ lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ trong kú kÕ to¸n díi h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn chi ra, c¸c kho¶n khÊu trõ tµi s¶n hoÆc ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dÉn ®Õn lµm gi¶m vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n ph©n phèi cho cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u. Theo luËt kÕ to¸n ViÖt Nam, Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ®Þnh nghÜa: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng SXKD trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh nh th¸ng quý n¨m Nh vËy, chi phÝ s¶n xuÊt thùc chÊt lµ sù chuyÓn dÞch vèn cña doanh nghiÖp vµo ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh nhÊt ®Þnh. Chi phÝ SX cã ph¹m vi hÑp h¬n chi phÝ cña doanh nghiÖp vµ n»m trong chi phÝ cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn gi¸ c¶ thÞ trêng thêng xuyªn biÕn ®éng thi viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c cchi phÝ SX kh«ng nh÷ng lµ yÕu tè kh¸ch quan mµ cßn lµ vÊn ®Ò träng yÕu nh»m x¸c ®Þnh ®óng ®¾n CPSX phï hîp víi gi¸ c¶ thÞ trêng, t¹o ®iÒu kiÖn cho DN b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. 1.1.2. Lý thuyÕt chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ dÞch vô vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô trong doanh nghiÖp dÞch vô Chi phÝ dÞch vô vµ ph©n lo¹i chi phÝ dÞch vô VËn t¶i lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc biÖt, s¶n phÈm vËn t¶i lµ qu¸ tr×nh di chuyÓn hµng hãa, hµnh kh¸ch tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c vµ ®îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu :tÊn/km hµng hãa vËn chuyÓn, ngêi/km hµnh kh¸ch. Ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: Chi phÝ kinh doanh dÞch vô lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra bao gåm hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa vµ c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh Chi phÝ kinh doanh vËn t¶i hµng hãa bao gåm: - TiÒn l¬ng l¸i xe, phô xe - C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - nhiªn liÖu, vËt liÖu. - Chi phÝ s¨m lèp - Chi phÝ söa ch÷a TSC§ - KhÊu hao ph¬ng tiÖn - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi GÝa thµnh dÞch vô vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh dÞch vô XÐt vÒ thùc chÊt, th× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù chuyÓn dÞch vèn cña doanh nghiÖp vµo ®èi tîng tÝnh gi¸ nhÊt ®Þnh, nã lµ vèn cña doanh nghiÖp bá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ kÞp thêi ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp lu«n cÇn biÕt sè chi phÝ chi ra cho tõng lo¹i ho¹t ®éng, s¶n phÈm, dÞch vô trong kú lµ bao nhiªu, sè chi phÝ ®· chi SVTH: Quách Thị Mơ 3 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà ®ã cÊu thµnh trong sè s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh lµ bao nhiªu. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô sÏ gióp nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp tr¶ lêi ®îc c©u hái nµy. Gi¸ thµnh dÞch vô lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng cÇn thiÕt vµ lao ®éng vËt ho¸ ®îc tÝnh trªn mét khèi lîngkÕt qu¶ s¶n phÈm lao vô, dÞch vô hoµn thµnh nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh dÞch vô lµ mét chØ tiªu mang tÝnh giíi h¹n vµ x¸c ®Þnh, võa mang tÝnh kh¸ch quan, võa mang tÝnh chñ quan. Trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, gi¸ thµnh dÞch vô lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh tÝnh ®óng ®¾n cña nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn nh»m h¹ thÊp chi phÝ, n©ng cao lîi nhuËn. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ gi¸ thµnh dÞch vô. Chi phÝ vµ gi¸ thµnh dÞch vô lµ 2 chØ tiªu gièng nhau vÒ chÊt, ®Òu lµ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nh ng, do bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt gi÷a c¸c kú kh«ng ®Òu nhau nªn chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i kh¸c nhau trªn 2 ph¬ng diÖn: - VÒ mÆt ph¹m vi: chi phÝ g¾n víi 1 thêi kú nhÊt ®Þnh, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm g¾n víi khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô ®· hoµn thµnh. - VÒ mÆt lîng: chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh¸c nhau khi cã chi phÝ s¶n xuÊt dë dang. ThÓ hiÖn: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm = Tæng chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú – Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú Trong trêng hîp ®Æc biÖt: Dë dang ®Çu kú = Dë dang cuèi kú hoÆc kh«ng cã s¶n phÈm dë dang th× Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm b»ng chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. Gi÷a chi phÝ dÞch vô vµ gi¸ thµnh dÞch vô cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, chi phÝ s¶n xuÊt lµ ®Çu vµo, lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®Çu ra lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c, sè liÖu cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ sÏ h¹ ®îc gi¸ thµnh. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c chØ tiªu quan träng trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ ho¹ch hîp lý, ®óng ®¾n cã ý nghÜa lín trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng ®Çy ®ñ, thiÕt thùc, kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm , kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - CÇn nhËn thøc ®óng ®¾n vÞ trÝ kÕ to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp, mèi quan hÖ víi c¸c bé phËn kÕ to¸n liªn quan; - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lùa chän ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c ph¬ng ¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp; - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ phu¬ng ph¸p tÝnh phï hîp, khoa häc; SVTH: Quách Thị Mơ 4 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà - Thùc hiÖn tæ chøc chøng tõ, h¹ch to¸n ban ®Çu, hÖ thèng tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi nguyªn t¾c, chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n, ®¶m b¶o ®¸p øng ®îc yªu cÇu thu nhËn- xö lý-hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp; - Thêng xuyªn kiÓm tra th«ng tin vÒ kÕ to¸n chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c bé phËn kÕ to¸n liªn quan vµ bé phËn kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm; - Tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm, cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh 1 c¸ch nhanh chãng, phï hîp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ dÞch vô vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vµ c¨n cø x¸c ®Þnh Đối tượng tập hợp chi phÝ dÞch vô vËn t¶i hµng hãa: Mçi doanh nghiÖp cã mét ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau nªn ®èi tîng tËp hîp chi phÝ còng kh¸c nhau. T¹i c¸c ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô vËn t¶i thêng tËp hîp chi phÝ theo ho¹t ®éng vËn t¶i hµng hãa vµ ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch. Nh vËy, chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng dÞch vô nµo th× ®îc tËp hîp riªng cho tõng ho¹t ®éng ®ã Ngoµi ra, t¹i c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cã thÓ tËp hîp chi phÝ theo ®Þa ®iÓm kinh doanh cho phï hîp víi yªu cÇu h¹ch to¸n cña tõng ®¬n vÞ §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, c«ng vô, lao vô mµ doanh nghiÖp ®· s¶n xuÊt hoµn thµnh ®ßi hái ph¶i tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh còng cÇn ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, kh¶ n¨ng, yªu cÇu qu¶n lý còng nh tÝnh chÊt cña tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ. DÞch vô vËn t¶i lµ viÖc cung cÊp nh÷ng hµng hãa vµ dÞch vô vËn t¶i cho kh¸ch hµng. C«ng ty c¨n cø vµo ®Æc diÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. V× quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty ®¬n gi¶n ®ã chØ lµ sù xuyªn suèt cña qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tõ ®iÓm nhËn hµng ®Õn ®iÓm giao hµng. V× vËy viÖc tÝnh gi¸ thµnh tÝnh cho khèi lîng hµng hãa vËn chuyÓn ®îc tÝnh vµo cuèi mçi th¸ng. Mèi quan hÖ gi÷a ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnhgi¸ thµnh §èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh gièng nhau vÒ b¶n chÊt, ®Òu lµ nh÷ng ph¹m vi, giíi h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®ã vµ cïng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, ph©n tÝch, kiÓm tra chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi÷a chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, viÖc x¸c ®Þnh hîp lý ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tiÒn ®Ò, ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh theo c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ, 1 ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ trïng víi 1 ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc 1 ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ngîc l¹i. Mèi quan hÖ gi÷a ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë 1 doanh nghiÖp cô thÓ sÏ quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh vµ kü thuËt tÝnh gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp ®ã. SVTH: Quách Thị Mơ 5 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Trªn thùc tÕ, khi xem xÐt c¸c lo¹i nöa thµnh phÈm tù chÕ, c¸c bé phËn, mét chi tiÕt s¶n phÈm cã lµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh hay kh«ng cÇn ph¶i c©n nh¾c ®Õn c¸c mÆt nh: chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm dµi hay ng¾n, nöa thµnh phÈm tù chÕ cã ph¶i lµ hµng ho¸ hay kh«ng ®Ó x¸c ®Þnh cho phï hîp. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ trong doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô Tuú theo tõng lo¹i chi phÝ vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ, kÕ to¸n cã thÓ vËn dông ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thÝch hîp. Cã 2 ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: - Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt riªng biÖt. Do ®ã, cã thÓ c¨n cø vµo chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng riªng biÖt. - Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp: ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ, kh«ng tæ chøc ghi chÐp riªng cho tõng ®èi tîng. Nh vËy, ph¶i tËp hîp chung cho nhiÒu ®èi tîng, sau ®ã lùa chän tiªu chuÈn ph©n bæ thÝch hîp ®Ó ph©n bæ kho¶n chi phÝ nµy cho tõng ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ. Møc ph©n bæ cho tõng ®èi tîng: Ci = Ti * H (i = 1,n ) Trong ®ã: H lµ hÖ sè ph©n bæ Ci: Chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng i Ti: Tiªu chuÈn ph©n bæ cho tõng ®èi tîng i Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ H= Tæng tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n bæ 1.2. Néi dung kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh quy ®inh trong hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam 1.2.1.Néi dung vÒ chi phÝ vÒ gi¸ thµnh quy ®Þnh trong hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam. Theo quy ®Þnh vña VAS 01: ChuÈn mùc chung Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ trinh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ l·i tiÒn vay vµ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cho c¸c bªn kh¸c sö dông tµi s¶n sinh ra lîi tøc, tiÒn b¶n quyÒn...Nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh díi d¹ng tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn, hµng tån kho khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ. Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ghi nhËn trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh khi c¸c kho¶n chi phÝ nµy lµm gi¶m bít lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai cã liªn quan ®Õn viÖc gi¶m bít tµi s¶n hoÆc t¨ng nî ph¶i tr¶ vµ chi phÝ nµy ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ghi chÐp trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i tu©n thñ theo nguyªn t¾c phï hîp gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. SVTH: Quách Thị Mơ 6 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Mét kho¶n CPSX ®îc ghi nhËn ngay vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú khi chi phÝ ®ã kh«ng ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ trong kú sau. Theo quy ®Þnh cña VAS 02: Hµng tån kho Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt, nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ SXC cè ®Þnh vµ chi phÝ SXC biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn hãa nguyªn liÖu, vËt liÖu thµnh phÈm. Chi phÝ SXC cè ®inh lµ nh÷ng chi phÝ SX gi¸n tiÕp, thêng kh«ng thay ®æi theo sè lîng s¶n phÈm SX, nh chi phÝ khÊu hao, chi phÝ b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng...vµ chi phÝ hµnh chÝnh ë c¸c ph©n xëng SX Chi phÝ SXC biÕn ®æi lµ nh÷ng CPSX gi¸n tiÕp, thêng thay ®æi trùc tiÕp hoÆc gÇn nh trùc tiÕp theo sè l¬ng CPSX nh chi phÝ nguyªn liÖu,vËt liÖu gi¸n tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®inh ph©n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ SP ®îc dùa trªn c«ng xuÊt b×nh thêng cña m¸y mãc SX. C«ng xuÊt b×nh thêng lµ sè lîng SP ®Æt ®îc ë møc trung b×nh trong c¸c ®iÒu kiÖn SX b×nh th¬ng Trêng hîp møc SP thùc tÕ ra cao h¬n c«ng suÊt b×nh thêng th× chi phÝ SXC cè ®inh ®îc ph©n bæ cho mçi ®¬n vÞ SP theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh Trêng hîp møc SP thùc tÕ SX ra thÊp h¬n c«ng xuÊt b×nh thêng th× chi phÝ SXC cè ®Þnh chØ ®îc ph©n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ SP theo møc c«ng xuÊt b×nh thêng.Kho¶n chi phÝ SXC kh«ng ph©n bæ ®îc ghi nhËn lµ CPSXC, kinh doanh trong kú Chi phÝ SXC biÕn ®æi ®îc ph©n bæ hÕt vµo CP chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Trêng hîp mét quy tr×nh SX ra nhiÒu lo¹i SP trong cïng mét kho¶ng thêi gian mµ CP chÕ biÕn cña mçi lo¹i s¶n phÈm kh«ng ®îc ph¶n ¸nh mét c¸ch t¸ch biÖt , th× chi phÝ chÕ biÕn ®îc ph©n bæ cho c¸c lo¹i s¶n phÈm theo tiªu thøc phï hîp vµ nhÊt qu¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n. Trêng hîp cã s¶n phÈm phô, th× gi¸ trÞ s¶n phÈm phô ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc vµ gi¸ trÞ nµy ®îc trõ(-) khái chi phÝ chÕ biÕn ®· tËp hîp chung cho s¶n phÈm chÝnh. 1.2.2.KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh 1.2.2.1. KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nöa thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn lín lµ chi phÝ trùc tiÕp nªn ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng liªn quan, c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho vËt liÖu vµ b¸o c¸o sö dông vËt liÖu ë n¬i s¶n xuÊt. Trêng hîp cÇn ph©n bæ th× ph©n bæ theo ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. §Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n sö dông Tµi kho¶n 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. KÕt cÊu c¬ b¶n Tµi kho¶n 621: SVTH: Quách Thị Mơ 7 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Bªn Nî: TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt Bªn Cã: - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Khi tÝnh to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, cÇn ph©n bæ phÇn nguyªn vËt liÖu cha sö dông hÕt, phÇn gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi (nÕu cã), phÇn chi phÝ thùc tÕ lµ: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong kú = Chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trong kú –TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu cßn l¹i cuèi kú –TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lo¹i lao vô, dÞch vô gåm: tiÒn l¬ng chÝnh, tiÒn l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn trÝch B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn theo sè tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt, ®èi tîng lao ®éng kh¸c thÓ hiÖn trªn b¶ng tÝnh vµ thanh to¸n lư¬ng, tæng hîp, ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn, B¶o hiÓm thÊt nghiÖp) tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Ó kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông Tµi kho¶n 622 –Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . KÕt cÊu c¬ b¶n: Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c¸c ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung gåm: chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ c«ng cô dông cô, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung KÕt cÊu c¬ b¶n: Bªn Nî: Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Bªn Cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ - Chi phÝ chung ®îc ph©n bæ, kÕt chuyÓn - Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ®îc ph©n bæ, kÕt chuyÓn KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Sau khi ®· h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, cuèi cïng, c¸c chi phÝ ®ã ph¶i ®îc tæng hîp l¹i ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tµi kho¶n sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ Tµi kho¶n 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. SVTH: Quách Thị Mơ 8 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Néi dung tµi kho¶n: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú Bªn Cã: - C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm - Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ hay chi phÝ trùc tiÕp cña s¶n phÈm hoµn thµnh D Nî: Chi phÝ thùc tÕ cña s¶n phÈm cha hoµn thµnh Tµi kho¶n 154 ®îc më chi tiÕt theo tõng n¬i ph¸t sinh chi phÝ hay tõng lo¹i s¶n phÈm cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt. 1.2.3. TÝnh gi¸ thµnh dÞch vô Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú vµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú (nÕu cã). Tæng thµnh phÈm gi¸ Chi phÝ s¶n xuÊt cña Chi phÝ s¶n xuÊt cña  chi phÝ s¶n s¶n = s¶n phÈm dë dang + xuÊt ph¸t sinh - s¶n phÈm dë dang ®Çu kú cuèi kú trong kú - NÕu ho¹t ®éng dÞch vô kh«ng cã s¶n phÈm dë dang, th× tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ph¸t sinh trong kú lµ tæng gi¸ thµnh. Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = s¶n phÈm Khèi lîng (Sè lîng) s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú . Ph¬ng tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc kinh doanh dÞch vô cïng s¶n xuÊt 1 lo¹i s¶n phÈm, cïng sö dông mét lo¹i chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kh¸c nhng t¹o ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. Trong trêng hîp nµy ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô; ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh nh sau: Bíc 1: C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô, quy ®Þnh mét lo¹i s¶n phÈm cã hÖ sè 1 vµ sau ®ã quy ®æi cho mçi lo¹i s¶n phÈm vÒ mét hÖ sè theo s¶n phÈm hÖ sè 1. Bíc 2: Quy ®æi sè lîng thùc tÕ cña cho tõng lo¹i s¶n phÈm ra lo¹i s¶n phÈm quy ®æi. Tæng sè lîng s¶n = phÈm quy ®æi n l � ng th� c t�� c a s� n ph� mi �s�� x i 1 Bíc 3: TÝnh tæng gi¸ thµnh liªn s¶n phÈm phÝ s¶n xuÊt cña Chi phÝ s¶n xuÊt Tæng gi¸ thµnh = Chi s¶n phÈm dë dang ®Çu + ph¸t sinh trong liªn s¶n phÈm kú kú Bíc 4: TÝnh hÖ sè chi phÝ ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm Sè lîng quy ®æi cña s¶n phÈm i HSPi = Tæng s¶n lîng s¶n phÈm quy ®æi HÖ sè quy ®æi cña s¶n phÈm i Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú HSPi = HÖ sè ph©n bæ chi phÝ cña s¶n phÈm i SVTH: Quách Thị Mơ 9 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Bíc 5: TÝnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm Tæng gi¸ thµnh s¶n = Tæng gi¸ thµnh liªn s¶n sè ph©n bæ chi phÝ cña s¶n X HÖ phÈm i phÈm phÈm . Ph¬ng ph¸p tØ lÖ chi phÝ. Khi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp dÞch vô cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã quy c¸ch, phÈm chÊt kh¸c nhau, ®Ó gi¶m bít khèi lîng h¹ch to¸n, kÕ to¸n thêng tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo nhãm c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i. C¨n cø vµo tØ lÖ chi phÝ gi÷a chi phÝ thùc tÕ víi chi phÝ kÕ h¹ch (§Þnh møc) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng lo¹i. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch Gi¸ thµnh thùc tÕ = (§Þnh møc) cña s¶n x TØ lÖ chi phÝ S¶n phÈm tõng lo¹i phÈm tõng lo¹i Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm TØ lÖ chi phÝ = Tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (§Þnh x 100 møc) cña tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm Sau khi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi §èi víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KKTX: Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dang dë. §èi víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×: Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh híng dÉn du lÞch. Trong trêng hîp nµy ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ tuor du lÞch theo ®Æt hµng vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tuor du lÞch ®· hoµn thµnh. Nh vËy kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi kú b¸o c¸o. 1.2.3 Sæ kÕ to¸n Sæ kÕ to¸n: Theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, kÕ to¸n sö dông nhËt ký chon tõ sè ®Ó tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ding ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã cña tµi kho¶n liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nh TK 142, TK152, TK153, TK154,TK214, TK241, TK334, TK338, TK621, TK622, TK627. §ång thêi ph¶n ¸nh vµo sæ c¸I TK 621, TK622, TK627, TK154, TK632. - Theo h×nh thøc NhËt ký chung : Bao gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: Sæ NhËt ký chung, Sæ NhËt ký chi tiÒn Sæ c¸I c¸c TK 621, 622, 627, 154 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt CP NVLTT, Sæ chi tiÕt CP NCTT, Sæ chi tiÕt CP SXC - Theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ: gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸I c¸c TK 621, TK622, YK627, TK154 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt CP NVLTT, Sæ chi tiÕt CP NCTT, Sæ chi tiÕt CP SXC - Theo h×nh thøc NhËt ký – Sæ c¸i: NhËt ký sæ c¸I ghi vµo c¸c TK 621, 622, 627, 154, 111, 112, 331, 334, 338, 214, … Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt CP NVLTT, Sæ chi tiÕt CP NCTT, Sæ chi tiÕt CP SXC Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch SVTH: Quách Thị Mơ 10 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà 2.1. Tæng quan t×nh h×nh vµ ¶nh hëng cña nh©n tè m«i trêng ®Õn kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i c«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch 2.1.1 Tæng quan t×nh h×nh nghiªn cøu Trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®· tham kh¶o mét sè bµi khãa luËn cña c¸c anh chi khãa trªn Bµi khãa lu©n ‘KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô vËn t¶i hµng hãa t¹i HTXDV-HT vËn t¶i ®êng bé Liªn ChiÓu Em thÊy bµi khãa luËn trªn ®· ph¶n ¸nh ®îc râ nÐt t×nh h×nh kinh doanh dÞch vô vËn t¶i cña vµ tËp hîp ®îc ®Çy ®ñ nh÷ng sè liÖu vÒ chi phÝ dÞch vô vËn t¶i t¹i HTXDVHT vËn t¶i ®êng bé Liªn ChiÓu. C¸c ph¬ng ph¸p ®a ra rÊt cô thÓ mang tÝnh thùc tiÔn. 2.1.2. Ảnh hëng cña nh©n tè m«i trêng ®Õn kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶i t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng tµi chÝnh qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh ,gi÷ vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét kh©u cña h¹ch to¸n kÕ to¸n gi÷ vai trß hÕt søc quan träng .gi¸ thµnh lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý ,sö dông vËt t ,lao ®éng ,thiÕt bÞ ,tr×nh ®é tæ chøc …lµ c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh .ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng chØ ë chç tÝnh ®óng ,tÝnh ®ñ mµ cßn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý doanh nghiÖp .§©y lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cña c«ng t¸c qu¶n lý .§Ó ph¸t huy tèt chøc n¨ng ®ã th× c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i lu«n ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn Trong nh÷ng n¨m qua l·nh ®¹o C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch lu«n quan t©m ®Õn chi phÝ ,tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh Trong thêi gian hiÖn nay “n¨m kinh tÕ buån” viÖc kinh doanh bu«n b¸n lµ hÕt søc khã kh¨n ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô vËn t¶i nãi chung vµ C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch nãi riªng ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng chØ viÖc kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n mµ cßn ph¶i ®èi diÖn víi t×nh h×nh vËt gi¸ leo thang cña c¸c mÆt hµng nguyªn liÖu chÝnh phôc vô cho qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô lµ x¨ng dÇu. Khi mçi lÝt x¨ng t¨ng lªn chØ vµi tr¨m ®«ng th«i lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sÏ t¨ng lªn mét con sè rÊt lín. Nh vËy gi¸ thµnh dÞch vô ®éi lªn cao lµm ¶nh hëng tíi gi¸ dÞch vô cung cÊp vµ ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn mµ viÖc cung cÊp dÞch vô ®ã ®em lai.Kh«ng nh÷ng thÕ viÖc ra nhËp cña mét sè c¸c c«ng ty kh¸c còng lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n . Trong khi cÇu th× rÊt khiªm tèn nhng cung th× rÊt nhiÒu ®ã lµ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n lu«n ®Æt ra víi c¸c nhµ qu¶n lý c«ng ty lµm thÕ nµo ®Ó t×m kiÕm ®îc nhiÒu lîi nhuËn. §ã kh«ng chØ lµ viÖc t×m kiÕm ®îc nhiÒu kh¸ch hµng n©ng cao doanh thu mµ cßn lµ vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ. SVTH: Quách Thị Mơ 11 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà 2.2. §èi tîng kÕ tãan tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch 2.2.1 §èi tîng tËp hîp chi phÝ- §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch §èi tîng tËp hîp chi phÝ : §èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ c¸c ®éi xe. C«ng ty cã 3 ®éi xe ®éi xe 1,2,3 v× vËy kÕ to¸n ph¶i tËp hîp nh»m ®Ó kiÓm tra , gi¸m s¸t chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ km vËn chuyÓn hµng hãa. C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng hãa vµ hµnh kh¸ch. Nhng ë ®©y em chØ ®i vµo tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng hãa 2.2.2 . KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô 2.2.2.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch . Néi dung Lµ toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn liÖu chÝnh, nöa thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu phô , nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn lao vô, dÞch vô cña doanh nghiÖp. Nguyªn ,nhiªn liÖu mµ c«ng ty ®ang sö dông phôc vô cho ho¹t ®éng cña m×nh lµ: - X¨ng - DÇu - Nhít - DÎ lau - S¨m lèp …. MÆt kh¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi víi C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch lµ kho¶ng (30%-35%). Do vËy viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kho¶n môc nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh vµ lµm c¬ së ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ chi phÝ t¹i c«ng ty .Trong ®ã , nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ :dÇu diezen .Tµi kho¶n sö dông §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng ty TNHH TM & DV Hng LÞch sö dông tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Bªn Nî: TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt Bªn Cã: - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Khi tÝnh to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, cÇn ph©n bæ phÇn nguyªn vËt liÖu cha sö dông hÕt, phÇn gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi (nÕu cã), phÇn chi phÝ thùc tÕ lµ: SVTH: Quách Thị Mơ 12 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong kú = Chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trong kú –TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu cßn l¹i cuèi kú –TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho : - Doanh nghiÖp tÝnh gi¸ xuÊt vËt t theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc dùa trªn gi¶ thiÕt vËt liÖu , c«ng cô dông cô nhËp tríc ®îc coi lµ xuÊt tríc , xuÊt hÕt sè nhËp tríc míi ®Õn lÇn nhËp sau. Nh vËy, gi¸ trÞ vËt liÖu , c«ng cô dông cô tån kho cuèi kú tríc sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt lieu mua sau cïng. -H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn v©t liÖu:kÕ to¸n sö dông ph¬ng ph¸p thÎ song song thñ kho c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt ®Ó ghi”thÎ kho” më cho tõng danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu trong kho. Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu trªn “thÎ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu” víi “thÎ kho” t¬ng øng do thñ kho chuyÓn ®Õn. Tõ sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu , kÕ to¸n ghi vµo b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån vËt liÖu Chøng tõ sö dông: Chøng tõ ban ®Çu ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¸c phiÕu xuÊt kho, .Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Khi xuÊt nhiªn liÖu sö dông cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, ghi t¨ng chi phÝ NVLTT xuÊt vµ ghi gi¶m nguyªn vËt liÖu trong kho. KÕ to¸n ghi Nî TK 621( Chi tiÕt CPNVLTT theo tõng ho¹t ®éng vËn t¶i) Cã TK 152 Trêng hîp mua nhiªn liÖu dïng ngay cho ph¬ng tiÖn, ghi: Nî TK 621(Chi tiÕt CPNVLTT theo tõng ho¹t ®éng vËn t¶i) Nî TK 133 Cã TK 111 Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn kho¸n chi phÝ nhiªn liÖu cho l¸i xe, l¸i tµu hoÆc giao tiÒn cho l¸i xe, ®Ó mua nhiªn liÖu trùc tiÕp trªn tuyÕn ®êng vËn t¶I . KÕ to¸n ghi t¨ng tiÒn t¹m øng ®ång thêi ghi gi¶m quü tiÒn Khi giao t¹m øng cho l¸i xe ghi: Nî TK 141 Cã TK 111 Sau khi hoµn thµnh chuyÕn vËn t¶i hoÆc cuèi th¸ng, l¸i xe thanh to¸n víi phßng kÕ to¸n. L¸i xe ph¶i lËp b¶ng kª thanh to¸n t¹m øng kÌm theo chøng tõ mua nhiªn liÖu, ghi t¨ng CP NVLTT ®ång thêi ghi gi¶m tiÒn t¹m øng Nî TK 621 (Chi tiÕt CPNVLTT theo tõng ho¹t ®éng vËn t¶i) Cã TK 141 Trêng hîp doanh nghiÖp kho¸n nhiªn liÖu cho l¸i xe, kÕ to¸n kh«ng cÇn quan t©m tíi trÞ gi¸ nhiªn liÖu cßn trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i mµ chØ ghi theo ®óng gi¸ trÞ nhiªn liÖu tiªu hao theo ®Þnh møc. Cuèi kú, kÕt chuyÓn(ph©n bæ) chi phÝ NVLTT vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ: SVTH: Quách Thị Mơ 13 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà Nî TK 154 ( Chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng vËn t¶i) *Quy tr×nh lËp phiÕu xuÊt kho: C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông nhiªn liÖu trong th¸ng, ®éi trëng c¸c ®éi xe göi giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng lªn phßng cung øng vËt t.Phßng vËt t sÏ xem xÐt vµ phª duyÖt GiÊy ®Ò nghi xuÊt kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t ®Ó lËp phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho nµy sÏ ®îc kÕ to¸n trëng ký vµ gi¸m ®èc phª duyÖt, sau ®ã giao cho ngêi nhËn phiÕu cÇm phiÕu ®Ó nhËn hµng (Phô lôc 2.1) Phßng vËt t sÏ xem xÐt vµ phª duyÖt GiÊy ®Ò nghi xuÊt kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t ®Ó lËp phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho nµy sÏ ®îc kÕ to¸n trëng ký vµ gi¸m ®èc phª duyÖt, sau ®ã giao cho ngêi nhËn phiÕu cÇm phiÕu ®Ó nhËn hµng ( Phô lôc 2.2) Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 621 Tªn ph©n xëng Tªn s¶n phÈm dÞch vô :tÊn-km Ngµy th¸ng ghi sæ 1 Chøng tõ 31/03 PX111 31/03 PX113 DiÔn gi¶i Sè hiÖu Ngµy th¸ng 2 Tµi kho¶n Ghi nî tµi kho¶n ®èi øng Tæng sè Chia ra TK 152 tiÒn 4 5 3 -Sè d ®Çu kú 05/03 XuÊt kho 1.500l TK 152 dÇu 15/03 XuÊt kho 500l dÇu TK 152 37.500.000 37.500.000 12.500.000 12.500.000 -Céng ph¸t sinh 50.000.000 50.000.000 -Ghi cã TK154 -Sè d cuèi kú 50.000.000 50.000.000 Th¸ng 03 n¨m 2013 §vt:§ång Ngêi ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2013 (ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) BiÓu 2.3. Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh §éi trëng c¸c ®éi xe cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu cho tõng ®éi xe. KÕ to¸n vËt t sÏ tËp hîp nh÷ng sè lîng vËt t xuÊt dïng vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu xuÊt kho ®Ó tÝnh ra chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt ®ång thêi lËp B¶ng kª vËt liÖu xuÊt dïng SVTH: Quách Thị Mơ 14 Lớp: K7HK1C1 Khóa luận tốt nghiệp B¶ng kª xuÊt Tªn GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hà §vt Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn TK nî TKcã Nhiªn liÖu LÝt 2.000 25.000 TK621 TK152 S¨m C¸i 5 250.000 1.250.000 TK627 TK 152 Lèp C¸i 3 300.000 900.000 TK627 TK 152 dÎ lau kg 2 10.000 TK627 TK 152 Nhít Chai 2 250.000 500.000 TK627 TK 152 50.000.000 20.000 BiÓu 2.4: B¶ng kª xuÊt C¨n cø vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu, c¸c phiÕu xuÊt vËt t hoÆc b¶ng kª. KÕ to¸n lËp B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu- c«ng cô dông Th¸ng 03/2013 §VT:§ång TKghi cã TKghi nî TK 152 TK 152(3) SL TT TK 152(4) SL TT TK621 TK627 Tæng 2.000 2 2.002 8 8 50.000.000 500.000 50.500.000 TK152(8) SL TT 2.150.000 2 2.150.000 2 20.000 20.000 BiÓu 2.5: B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu- c«ng cô dông cô Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ kÕ to¸n kÕ to¸n( phiÕu xuÊt kho,B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu- c«ng cô dông cô), kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ nhËt ký chung. Díi ®©y lµ trÝch dÉn nh÷ng nghiÖp vô kÕ to¸n liªn quan tíi t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña doanh nghiÖp trong th¸ng 03 n¨m 2013 ®îc ghi vµo sæ NhËt ký chung nh sau: (Phô lôc 2.6) Cuèi th¸ng,c¨n cø vµo nhËt ký chung kÕ to¸n tËp hîp nh÷ng nghiÖp vô liªn quan ®Õn Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i TK 621 Ngµy th¸ng ghi sæ 1 Chøng tõ Sè Ngµy 2 3 SVTH: Quách Thị Mơ Sæ c¸i TK 621 Tªn tµi kho¶n…621. Th¸ng 03 n¨m 2013 §VT:§ång DiÔn gi¶i Sè hiÖu Sè ph¸t sinh Cã TK ®èi Nî øng 4 5 6 7 15 Lớp: K7HK1C1
- Xem thêm -