Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây lắp số 3 thanh hoá.

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu 1 Lêi nãi ®Çu Quy tr×nh thùc hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt trªn m¸y vi tÝnh lµ häc phÇn chuyªn m«n cña sinh viªn chuyªn ngµnh Cao ®¼ng KÕ to¸n. Häc phÇn cung cÊp c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vµ kü n¨ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trªn c¬ së ®ã ®Ó cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt phôc cho c«ng t¸c qu¶n lý ë mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §¸p øng yªu cÇu häc tËp cña sinh viªn cao ®¼ng kinh tÕ. Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I tæ chøc biªn so¹n Quy tr×nh thùc hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt trªn m¸y vi tÝnh.Quy tr×nh thùc hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt trªn m¸y vi tÝnh tr×nh ®îc biªn so¹n theo ®óng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ c¸c quy ®Þnh vÒ x©y dùng quy tr×nh thùc hµnh cña nhµ trêng. Quy tr×nh thùc hµnh chia lµm 3 bµi Bµi 1: X©y dùng c¸c danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu Bµi 2: Thùc hiÖn c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô kÕ to¸n Bµi 3: Thùc hiÖn c¸c thao t¸c cuèi kú kÕ to¸n Trong mçi bµi ®îc chia chi tiÕt thµnh tõng ngµy vµ c«ng viÖc cô thÓ cña tõng ngµy thùc hµnh còng nh kÕt qu¶ thùc hµnh cña sinh viªn. Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX 2 Quy tr×nh Thùc hµnh H¹ch to¸n kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt trªn m¸y vi tÝnh 1. Tªn häc phÇn: thùc hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt trªn m¸y tÝnh 2. Môc ®Ých: - Sö dông thµnh th¹o ch¬ng tr×nh phÇn mÒm trî gióp cña m¸y tÝnh ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n ®ang thÞnh hµnh ë c¸c doanh nghiÖp - N©ng cao tr×nh ®é sinh viªn theo xu híng thùc hµnh lµ chÝnh, lµm quen víi m« h×nh ñan lý kÕ toiasn doanh nghiÖp, xö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh trong qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n mét c¸ch nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së sö dông m¸y vi tÝnh. - Gióp cho sinh viªn n©ng cao rÌn luyÖn vÒ kü n¨ng thùc hµnh kÕ to¸n trªn m¸y, vµ c¸c kü x¶o trong viÖc ph¸t hiÖn lçi, söa ch÷a lçi vµ thao t¸c nhanh trong thao t¸c trªn phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y. - VÒ ý thøc nghÒ nghiÖp, gi¶m bít thãi quen sö dông kÕ to¸n thñ c«ng, thay vµo ®ã lµ qu¸ tr×nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. 3. Yªu cÇu: Sinh viªn thùc hµnh thµnh th¹o, chÝnh x¸c, ®óng tiÕn ®é c¸c néi dung sau: - X©y dùng ®îc hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu cho mét doanh nghiÖp cô thÓ. - Thùc hiÖn ®îc c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô kÕ to¸n cho mét doanh nghiÖp cô thÓ. + KÕ to¸n mua hµng vµ c«ng nî ph¶i tr¶ + KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî ph¶i thu + KÕ to¸n hµng tån kho + KÕ to¸n vèn b»ng tiªn + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh + KÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh + KÕ to¸n tæng hîp 4. KiÕn thøc nÒn: Sinh viªn ®· häc xong c¸c häc phÇn vÒ: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu - Tin ®¹i c¬ng, Tin kinh doanh - Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n - KÕ to¸n tµi chÝnh - KÕ to¸n m¸y - Thùc tËp c¬ b¶n I, II 5. Sè ®¬n vÞ häc tr×nh: 02 §îc thùc hiÖn trong 80 giê 6. H×nh thøc tæ chøc thùc hµnh: - Chia nhãm: mçi nhãm tõ 25 ®Õn 30 sinh viªn - C¸c tµi liÖu chuÈn bÞ: + Bé sè liÖu kÕ to¸n cña mét doanh nghiÖp cô thÓ. + Gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng m«n häc kÕ to¸n m¸y - C¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh¸c: + M¸y tÝnh, m¸y in, ... 7. Híng dÉn tù kiÓm tra - §îc ®a vµo trong c¸c néi dung bµi gi¶ng cô thÓ 3 Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX 4 Néi dung c¸c bµi thùc tËp  Bµi 1. X©y dùng c¸c danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu  Bµi 2.Thùc hiÖn c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô kÕ to¸n  Bµi 3. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c cuèi kú kÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu bµi 1 X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu Néi dung c¸c ngµy thùc tËp  Ngµy 1. Khai b¸o hÖ thèng  Ngµy 2. X©y dùng danh môc tõ ®iÎn vµ c¸c thao t¸c ban ®Çu  Ngµy 3. CËp nhËt vµ b¸o c¸o sè liÖu ®Çu kú 5 Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX 6 Ngµy 1. Khai b¸o biÕn hÖ thèng 1.1. Môc ®Ých: - Gióp cho sinh viªn biÕt c¸c sö dông c¸c phÝm chøc n¨ng vµ sö dông chuét trong phÇm mÒm kÕ to¸n Fast Accounting - Gióp cho sinh viªn hiÓu râ hÖ thèng thùc ®¬n trong phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting. - Cung cÊp c¸c c¸ch khai b¸o hÖ thèng: c¸c tham sè(m· sè thuÕ, th môc lu sè liÖu ...) sao lu sè liÖu, t¹o n¨m lµm viÖc míi, ®æi th¸ng h¹ch to¸n ... 1.2. Yªu cÇu: - Thao t¸c thµnh th¹o c¸c phÝm chøc n¨ng vµ sö dông hîp lý. - BiÕt c¸c sö dông lÖnh th«ng quan thùc ®¬n b»ng chuét vµ bµn phÝm. - Khai b¸o ®óng vµ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ hÖ thèng nh m· sè thuÕ, th môc lu sè liÖu, mËt khÈu 1.3. Tãm t¾t lý thuyÕt vÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n trong doanh nghiÖp 1.3.1 Tãm t¾t lý thuyÕt kÕ to¸n. §Çu kú kÕ to¸n tiÕn hµnh chän sæ kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp. Mçi mét doanh nghiÖp thêng ®îc ¸p dông mét lo¹i sæ s¸ch nhÊt ®Þnh theo 4 h×nh thøc do bé tµi chÝnh ban hµnh. C¸c h×nh thøc sæ ®ã lµ: H×nh thøc nhËt ký chung, H×nh thøc nhËt ký sæ c¸i, H×nh thøc chøng tõ ghi sæ, H×nh thøc nhËt ký chøng tõ. 1.3.2 Tãm t¾t lý thuyÕt kÕ to¸n m¸y. H×nh thøc ghi chÐp lµ ghi theo h×nh thøc NhËt ký chung, NhËt ký chøng tõ, Chøng tõ ghi sæ. C¸c phÝm chøng n¨ng. F1 - Trî gióp ^F1 - ChuyÓn ®æi gi÷a 02 mµn h×nh xem sè liÖu hoÆc thay ®æi kiÓu s¾p xÕp khi xem sè liÖu (vÝ dô xem theo vÇn ABC cña tªn hoÆc theo vÇn ABC cña m·). F2 - Chän lo¹i tiÒn tÖ giao dÞch F3 - Söa mét bn ghi F4 - Thªm mét bn ghi míi F5 - Tra cøu theo m· hoÆc theo tªn trong danh ®iÓm F6 - §æi m· mét danh ®iÓm trong c¸c tÖp sè liÖu F7 - In Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu 7 F8 - Xo¸ mét b¶n ghi F9 - M¸y tÝnh F10 - B¾t ®Çu thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, vÝ dô nh tÝnh tæng cña mét sè chØ tiªu, ph©n bæ chi phÝ, kÕt chuyÓn tù ®éng, ph©n bæ tù ®éng,... ^F - T×m mét x©u ký tù trong mµn h×nh xem sè liÖu ^G - T×m tiÕp x©u ký tù ®· ®îc khai b¸o khi t×m lÇn ®Çu (^F) trong mµn h×nh xem sè liÖu 1.4. Thùc hµnh trªn phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y. 1.4.1 ChuÈn bÞ. C«ng ty ABC cã hÖ thèng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong th¸ng 1 n¨m hiÖn hµnh trªn phÇn mÒm kÕ to¸n nh sau. 1.4.1.1 X©y dùng b¶ng sè liÖu ®Ó khai b¸o hÖ thèng Tªn biÕn M· ngo¹i tÖ ngÇm ®Þnh M· sè thuÕ Th môc lu sè liÖu Tµi kho¶n thuÕ GTGT ®Çu ra Tµi kho¶n thuÕ GTGT ®Çu vµo Tµi kho¶n chªnh lÖch gi¸ hµng tån kho Danh s¸ch tµi kho¶n khö trïng trong mua, b¸n vËt t, hµng ho¸ Cho phÐp cËp nhËt t rêng doanh thu, gi¸ vèn( C/K) TÝnh gi¸ trung b×nh, 1- Gi¸ chung, 2- Gi¸ cho tõng kho 1.4.1.2. ThiÕt lËp mËt khÈu ®¨ng nhËp hÖ thèng: + VÝ dô: ktm10a (kÕ to¸n m¸y 10 A) 1.4.1.3. §Æt th¸ng h¹ch to¸n cho hÖ thèng: th¸ng 01 1.4.2 Thùc hiÖn. 1.4.2.1. C¸c bíc tiÕn hµnh.  Bíc 1: Khai b¸o biÕn hÖ thèng Gi¸ trÞ USD 0111000000-1 ..\LUU 33311 1331 412 111,112 C 1 Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX 8  Vµo Menu “HÖ thèng” chän “Tham sè hÖ thèng”  gâ mËt khÈu ®¨ng nhËp  XuÊt hiÖn mµn h×nh khai b¸o hÖ thèng: h×nh 1.1 H×nh 1.1. Mµn h×nh khai b¸o tham sè hÖ thèng Sau khi khai b¸o biÕn hÖ thèng, ®Ó kÕt thóc chóng ta sö dông phÝm “ESC” hoÆc tæ hîp phÝm “Ctrl + W” ®Ó kÕt thóc.  Bíc 2. LËp mËt khÈu ngêi dïng:  Vµo Menu “ HÖ thèng” chän "®æi mËt khÈu" xuÊt hiÖn mµn h×nh "§æi mËt khÈu" H×nh 1.2 MËt khÈu cò: Vµo mËt khÈu ®¨ng nhËp ban ®Çu MËt khÈu míi: nhËp mËt khÈu cÇn thay ®æi, ®îc thiÕt lËp trong môc 1.4.1.2 Gâ l¹i mËt khÈu míi: nhËp l¹i mËt khÈu míi  KÕt thóc chän “NhËn”.  Bíc 3: §æi th¸ng h¹ch to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu Vµo Menu “HÖ thèng” chän “§æi th¸ng b¾t ®Çu h¹ch to¸n” xuÊt hiÖn hép tho¹i H×nh 1.3. Hép tho¹i ®æi th¸ng b¾t ®Çu h¹ch to¸n  NhËp th¸ng h¹ch to¸n “ Th¸ng1”  KÕt thóc chän “NhËn” 1.4.2.2 Néi dung më réng: Xem l¹i c¸c thuËt ng÷ do phÇn mÒm kÕ to¸n quy ®Þnh. + C¸c phÝm chøc n¨ng: + Tæ chøc th môc ch¬ng tr×nh cña phÇn mÒm. + C¸c phiªn b¶n phÇn mÒm. + VÊn ®Ò trïng vµ khö trïng. Thao t¸c: Vµo Menu “Trî gióp” chän “ThuËt ng÷ kÕ to¸n” 1.4.2.3 Gi¶ng viªn lµm mÉu. Thao t¸c mÉu lËp c¸c h×nh 1.1, 1.2, 1.3 1.4.3 S¶n phÈm cña sinh viªn. Sinh viªn ph¶i hoµn thµnh c¸c b¶ng d÷ liÖu: h×nh 1.1 1.4.4. KiÓm tra vµ xö lý sai sãt - MËt khÈu ®¨ng nhËp ®óng yªu cÇu: theo môc 1.4.1.2 - Khëi ®éng vµo ch¬ng tr×nh ®óng n¨m: vÝ dô: 2003 - C¸c tham sè hÖ thèng ®Çy ®ñ nh trong môc 1.4.1.1 1.5. So s¸nh kÕ to¸n thñ c«ng víi kÕ to¸n m¸y. H×nh thøc xö lý KÕ to¸n thñ c«ng KÕ to¸n m¸y C¸c giai ®o¹n xö lý nghiÖp vô NhËp d÷ liÖu ®Çu vµo - Tµi liÖu gèc Xö lý sè liÖu Lu tr÷ - D÷ liÖu - Th«ng tin Thñ c«ng trªn c¸c sæ Tù ®éng ë c¸c d¹ng tÖp tin - TÖp nhËt ký - TÖp sæ c¸i 9 Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 KÕ xuÊt th«ng tin - B¸o c¸o qu¶n trÞ - B¸o c¸o tµi chÝnh Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX Ghi chÐp thñ c«ng vµo c¸c b¶ng mÉu do bé tµi chÝnh ban hµnh 10 - TÖp tra cøu Tù ®éng theo chng tr×nh cµi ®Æt trong m¸y Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu 11 Ngµy 2. x©y dùng HÖ thèng danh môc tõ ®iÓn 2.1. Môc ®Ých BiÕt c¸ch x©y dùng hÖ thèng danh môc phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp 2.2. Yªu cÇu - X©y dùng danh môc tµi kho¶n: thªm tµi kho¶n, söa tµi kho¶n, xo¸ tµi kho¶n - X©y dùng hÖ thèng danh môc kh¸ch hµng: thªm kh¸ch hµng, söa c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, ®æi m· kh¸ch hµng, xo¸ mét kh¸ch hµng - X©y dùng danh môc kho - X©y dùng danh môc vËt t hµng ho¸ - X©y dùng c¸c danh môc ngo¹i tÖ, tû gi¸ - Thay ®æi c¸c th«ng tin trong danh môc chøng tõ: thay ®æi c¸c tµi kho¶n ngÇm ®Þnh, thay ®æi tªn chøng, sè liªn in,... 2.3. Tãm t¾t lý thuyÕt 2.3.1 Tãm t¾t lý thuyÕt kÕ to¸n. C¸c bíc chuÈn bÞ X©y dùng quyÕt ®Þnh h¹ch to¸n kÕ to¸n néi bé X¸c ®Þnh râ c¸c yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra, tËp hîp ®Çu ®ñ c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt phôc vô qu¶n lý. N¾m râ tæ chøc th«ng tin, quy tr×nh xö lý sè liÖu vµ c¸c kh¶ n¨ng khai th¸c th«ng tin cña phÇn mÒm kÕ to¸n. X©y dùng s¬ ®å h¹ch to¸n X©y dùng quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ X©y dùng quy tr×nh chÕ ®é nép b¸o c¸o Tæ chøc ph©n c«ng c«ng c«ng viÖc cho tõng nh©n viªn kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y vµ phï hîp víi phÇn mÒm kÕ to¸n ngÇm ®Þnh. X©y dùng quy tr×nh cËp nhËt vµ xö lý th«ng tin cho tõng nghiÖp vô vµ cho tõng ngµy cô thÓ. Lªn danh s¸ch c¸c nhãm ngêi sö dông, ngêi sö dông. 2.3.2 Tãm t¾t lý thuyÕt kÕ to¸n m¸y. Mét sè kh¸i niÖm: Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX 12 + Danh môc tõ ®iÓn lµ mét tËp hîp d÷ liÖu dïng ®Ó qu¶n lý mét c¸c cã tæ chøc vµ kh«ng nhÇm lÉn gi÷a c¸c ®èi tîng th«ng quan viÖc ho¸ m· c¸c ®èi tîng ®ã. Mçi danh môc gåm nhiÒu danh ®iÓm. + Danh ®iÓm lµ mét ®èi tîng cô thÓ cÇn qu¶n lý. HÖ thèng danh môc cÇn x©y dùng: Lo¹i 1: Danh môc tµi kho¶n. Bé tµi chÝnh ®· ban hµnh hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhËt ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh ..... Bëi vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng danh môc tµi kho¶n phï hîp. Lo¹i 2: Danh môc kh¸ch hµng. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ thanh to¸n tiÒn hµng vµ theo dâi c«ng nî víi c¸c nhµ cung cËp vµ c¸c kh¸ch hµng. §Ó theo dâi ®îc néi dung nµy mét c¸ch chÆt chÏ, ®¶m b¶o tr¶ nî vµ thu nî kÞp thêi, Doanh nghiÖp cÇn x©y dùng mét d¹nh môc kh¸c hµng cña mÞnh víi c¸c th«ng sè liªn quan nh: Tªn, §Þa chØ, §iÖn tho¹i, Sè tµi kho¶n, M· sè thuÕ, m· kh¸ch hµng, sè tiÒn cßn nî vµ sè tiÒn ®· thanh to¸n. Lo¹i 3: Danh môc kho §Ó qu¶n lý vËt t hµng ho¸ trong kho c«ng ty tèt cÇn ph¶i lËp danh môc kho ®Ó tiÖn theo dâi. Mçi mét kho cã mét tªn gäi riªng, vµ ®îc theo dâi trªn sæ kho theo tªn gäi, m· sè ®· ®îc x©y dùng theo danh môc. Lo¹i 4: Danh môc vËt t, hµng ho¸. §Ó qu¶n lý tèt vËt t, hµng ho¸, Doanh nghiÖp cÇn xÊy dùng mét danh mét danh môc vËt t hµng ho¸ víi c¸c th«ng sè: Tªn, M· sè, §¬n vÞ tÝnh, Nh·n hiÖu .... Trªn c¬ së danh môc vËt t ®· ®îc thiÕt lËp, mçi l¹i vËt t hµng ho¸ ®îc qu¶n lý theo m· sè. ë kho mçi lo¹i vËt t hµng ho¸ ®îc theo dâi riªng trªn mçi thÎ kho. ë phßng kÕ to¸n mçi lo¹i vËt t hµng ho¸ ®îc theo dâi riªng trªn mét trang. ViÖc thiÕt lËp danh môc vËt t hµng ho¸ lµ kh«ng b¾t buéc song cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhiÒu chñng lo¹i vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸. Lo¹i 5: Danh môc ngo¹i tÖ, tû gi¸: ë c¸c doanh nghiÖp thuyÒn xuyªn cã nghiÖp vô thu, chi ngo¹i tÖ thêng ¸p dông tû gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng ngo¹i tÖ trong kú. §ªn cuèi kú tiÕn hµnh ®iÒu chØnh theo theo tû gi¸ thùc tÕ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu 13 ë c¸c doanh nghiÖp nµy cÇn ph¶i x©y dùng danh môc ngo¹i tÖ ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng ngo¹i tÖ ®ång thêi theo dâi tû gi¸ h¹ch to¸n còng nh t×nh h×nh biÕn ®éng tû gi¸ trong kú. Lo¹i 6: Danh môc chøng tõ: Bé tµi chÝnh quy ®Þnh hÖ thèng danh môc chøng tõ thèng nhÊt ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp bao gåm 5 lo¹i chøng tõ. Theo ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng doanh nghiÖp, mçi doanh nghiÖp chØ cÇn sö dông mét sè chøng tõ nhÊt ®Þnh do bé tµi chÝnh ban hµnh ®ång thêi tù x©y dùng thªm c¸c chøng tõ theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp m×nh. Do ®ã, mçi doanh nghiÖp cÇn x©y dùng mét hÖ thèng danh môc chøng tõ cÇn sö dông cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp. 2.4. Thùc hiÖn trªn phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y 2.4.1. ChuÈn bÞ Sè hiÖu 111 1111 1112 1113 112 1121 11211 1122 11221 1123 113 1131 1132 121 1211 1212 128 129 131 1311 133 1331 13311 13312 13313 2.4.1.1. X©y dùng danh môc tµi kho¶n cña doanh nghiÖp Tªn tµi kho¶n M· NT Lo¹i TK TiÒn mÆt VND T TiÒn mÆt viÖt nam VND C TiÒn ngo¹i tÖ USD C Vµng, b¹c, kim khÝ ®· quý VND C TiÒn göi ng©n hµng VND T TiÒn VN§ göi ng©n hµng VND T TiÒn VN§ göi t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng VND C TiÒn NT göi ng©n hµng USD T TiÒn NT göi ng©n hµng VCB USD C TiÒn göi ng©n hµng b»ng vµng b¹c kim khÝ VND C ®¸ quý TiÒn ®ang chuyÓn VND T TiÒn ®ang chuyÓn:VND VND C TiÒn ®ang chuyÓn:TiÒn ngo¹i tÖ USD C §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n VND T Cæ phiÕu VND C Tr¸i phiÕu VND C §Çu t ng¾n h¹n kh¸c VND T Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n kh¸c VND T Ph¶i thu cña kh¸ch VND C Ph¶i thu cña kh¸ch VND C ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ VND T ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ hµng hãa vµ dÞch VND T vô ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ hµng hãa vµ dÞch VND C vô ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu VND C ThuÕ GTGT ®îc hoµn l¹i, tr¶ l¹i nhµ cung VND C cÊp TK mÑ TK CN 1K 2K 2K 2K 1K 2K 3K 2K 3 2K TK SC 133 1K 2K 2K 1K 3K 2K 1K 1K 1C 2K 1K 2K C K K C K K C C C K C K 1331 3K K 1331 1331 3K 3K K K 111 111 111 112 1121 112 1122 112 113 113 121 121 131 BËc TK C K K K C K K K K Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 Sè hiÖu 1332 1333 136 1361 1362 1368 138 1381 1388 139 141 142 1421 1422 14221 14222 144 152 1521 1522 1523 1524 1528 153 154 1541 1542 155 156 157 159 161 1611 1612 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2118 212 213 2131 2132 2133 Tªn tµi kho¶n ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ TSC§ ThuÕ GTGT ®îc ®îc hoµn l¹i Ph¶i thu néi bé Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc T¹m øng gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p Ph¶i thu néi bé kh¸c Ph¶i thu kh¸c Tµi s¶n thiÕu chê xö lýt Ph¶i thu kh¸c Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi T¹m øng Chi phÝ tr¶ tríc Chi phÝ tr¶ tríc Chi phÝ chê kÕt chuyÒn Chi phÝ b¸n hµng chê kÕt chuyÒn Chi phÝ qu¶n lý chê kÕt chuyÒn CÇm cè, ký quü, ký cîc ng¾n h¹n Nguyªn vËt liÖu VËt liÖu chÝnh VËt liÖu phô Nhiªn liªu Phô tïng PhÕ liÖu C«ng cô, dông cô chi phÝ s¶n suÊt kinh doanh D.D Chi phÝ s¶n phÈm dë dang Chi phÝ s¶n phÈm dë dang Thµnh phÈm Hµng ho¸ Hµng göi ®i b¸n Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Chi phÝ sù nghiÖp Chi phÝ sù nghiÖp N¨m tríc Chi phÝ sù nghiÖp N¨m nay TSC§ h÷u h×nh §Êt Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc M¸y mãc, thiÕt bÞ Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc cho s¶n phÈm TSC§ kh¸c TSC§ thuª tµi chÝnh TSC§ v« h×nh QuyÒn sö dông ®Êt Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX M· NT Lo¹i TK VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND T VND C VND T VND C VND T VND C VND C VND T VND T VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND C VND T VND T VND C VND C VND T VND T VND C VND C VND C VND C VND C TK mÑ 133 133 VND VND VND VND VND VND 211 C C C C C C 136 136 136 138 138 142 142 1422 1422 152 152 152 152 152 154 154 161 161 211 211 211 211 211 211 213 213 213 BËc TK 14 TK CN 2K 2K 1K 2K 2K 2K 1K 2K 2K 1K 1C 1K 2K 2K 3K 3K 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 1K 1K 2K 2K 1K 1K 1K 1K 1K 2K 2K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 2K TK SC 2K 1K 1K 2K 2K 2K K C C K K K K K C K K K C K K C C C K K K K C C K K K K K C C K K C C C C C K K C K K K K K K Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu Sè hiÖu 2134 2135 2138 214 2141 2142 2143 221 2211 2212 222 228 229 241 2411 2412 2413 244 311 3111 315 331 333 3331 33311 33312 3332 3333 33331 33332 3334 3335 3336 3337 33371 33372 3338 3339 33391 33392 33398 334 3341 335 3351 336 338 Tªn tµi kho¶n Chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn Chi phÝ vÒ lîi thÕ thng m¹i TSC§ v« h×nh kh¸c Hao mßn TSC§ Hao mßn TSC§ Hao mßn TSC§ thuª tµi chÝnh Hao mßn TSC§ v« h×nh §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n Cæ phiÕu Tr¸i phiÕu Gãp vèn liªn doanh §Çu t dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ ®Çu t dµi h¹n XDCB dë dang Mua s¾m TSC§ XDCB dë dang Söa ch÷a lín TSC§ Ký quü, ký cîc dµi h¹n vay ng¾n h¹n NH vay ng¾n h¹n NH ACB Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Ph¶i tr¶ ngêi b¸n ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc ThuÕ GTGT ph¶i nép ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ThuÕ xuÊt nhËp khÈu ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép ThuÕ GTGT hµng XuÊt khÈu ph¶i nép ThuÕ thu nhËp ThuÕ thu trªn vèn ThuÕ tµi nguyªn ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt ThuÕ nhµ ®Êt TiÒn thuª ®Êt C¸c lo¹i thuÕ kh¸c PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c khon phi nép kh¸c PhÝ, lÖ phÝ C¸c kho¶n phô thu C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Chi phÝ ph¶i tr¶ Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c M· NT Lo¹i TK VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C TK mÑ 213 213 213 214 214 214 221 221 241 241 241 311 333 3331 3331 333 333 3333 3333 333 333 333 333 3337 3337 333 333 3339 3339 3339 334 335 BËc TK TK CN 2K 2K 2K 1K 2K 2K 2K 1K 2K 2K 1K 1K 1K 1K 2K 2K 2K 1K 1K 2K 1K 1C 1K 2K 3K 3K 2K 2K 3K 3K 2K 2K 2K 2K 3K 3K 2K 2K 3K 3K 3K 1K 2K 1K 2K 1K 1K 15 TK SC K K K C K C C C K K C C C C K K K C C K C C K C K K C K K K C C C C K K C K K K K C K C K C K Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 Sè hiÖu 3381 3382 3383 3384 3388 341 342 344 411 4111 412 413 414 4142 415 416 421 4211 4212 431 4311 4312 4313 441 451 461 4611 4612 466 511 5111 5112 5113 5114 512 5121 5122 5123 521 5211 5212 5213 531 532 611 6111 6112 Tªn tµi kho¶n Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt Kinh phÝ c«ng ®oµn BHXH B¶o hiÓm y tÕ Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Vay dµi h¹n Nî dµi h¹n NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n nguån vèn kinh doanh nguån vèn kinh doanh Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Chªnh lÖch tû gi¸ Quü ®Çu t ph¸t triÓn Quü nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o Quü dù tr÷ Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm L·i cha ph©n phèi L·i cha ph©n phèi n¨m tríc L·i cha ph©n phèi n¨m nay Quü khen thëng, phóc lîi Quü khen thëng Quü phóc lîi Quü phóc lîi h×nh thµnh TSC§ Nguån vèn §T XDCB Quü qu¶n lý cña cÊp trªn Nguån kinh phÝ sù nghiÖp Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay Nguån kinh phÝ h×nh thµnh TSC§ Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng ho¸ Doanh thu b¸n s¶n phÈm Doanh thu cung cÊp dÞch vô Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ Doanh thu b¸n hµng néi bé Doanh thu b¸n hµng néi bé Doanh thu b¸n thµnh phÈm néi bé Doanh thu b¸n dÞch vô néi bé ChiÕt khÊu b¸n hµng ChiÕt khÊu b¸n hµng ChiÕt khÊu b¸n thµnh phÈm ChiÕt khÊu b¸n dÞch vô Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Gi¶m gi¸ hµng b¸n Mua NVL, hµng Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu Mua hµng ho¸ Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX M· NT Lo¹i TK VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND T VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C VND C TK mÑ 338 338 338 338 338 411 414 421 421 431 431 431 461 461 511 511 511 511 512 512 512 521 521 521 611 611 BËc TK TK CN 2K 2K 2K 2K 2K 1K 1K 1K 1K 2K 1K 1K 1K 2K 1K 1K 1K 2K 2K 1K 2K 2K 2K 1K 1K 1K 2K 2K 1K 1K 2K 2K 2K 2K 1K 2K 2K 2K 1K 2K 2K 2K 1K 1K 1K 2K 2K 16 TK SC C C C C C C C C C K C C C K C C C K K C K K K C C K C C C C K K K K C K K K C K K K C C K K K Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu Sè Tªn tµi kho¶n hiÖu 621 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp 621A Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp s¶n pÈmA 621B Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp SP B 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 622A Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp SP A 622B Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp SP B 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 6271 Chi phÝ nh©n viªn 6272 Chi phÝ vËt liÖu 6273 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 6274 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 631 Gi¸ thµnh s¶n phÈm 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 641 Chi phÝ b¸n hµng 6411 Chi phÝ nh©n viªn 6412 Chi phÝ vËt liÖu, bao b× 6413 Chi phÝ dông cô, ®å dïng 6414 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6415 Chi phÝ b¶o hµnh 6417 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6418 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6421 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 6424 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6425 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 6426 Chi phÝ dù phßng 6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 711 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 721 C¸c khon thu nhËp bÊt thêng 811 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 821 Chi phÝ bÊt thêng 911 X¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh N001 Tµi s¶n thuª ngoµi N002 VËt t, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng N003 Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi N004 Nî khã ®ßi ®· xö lý N007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i N008 H¹n møc kinh phÝ N009 Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n M· NT Lo¹i TK VND T VND C TK mÑ VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND 621 C T C C T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 621 622 622 627 627 627 627 627 627 641 641 641 641 641 641 641 642 642 642 642 642 642 642 642 2.4.1.2. X©y dùng danh môc kh¸ch hµng liªn quan M· kh¸ch Tªn kh¸ch C¸ nh©n/ §V BËc TK 17 TK CN 1K 2K TK SC 2K 1K 2K 2K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 1K 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K K C K K C K K K K K K K K C K K K K K K K C K K K K K K K K C C C C C K K K K K K K C K Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 K00 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K14 LG SS SV Z99 Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX Cty FAST TT Thng M¹i HD Cty Thng M¹i B¾c Ninh Cöa hµng ®iÖn tö 27 - HBT Cty HB5 Cty Hoµ B×nh Cty Th¬ng m¹i AD Bu ®iÖn thµnh phè Hµ Néi Chi nh¸nh ®iÖn HBT Cty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi ¤ng B¶y C«ng ty ®iÖn tö LG C«ng ty ®iÖn tö SS Savic« Kh¸ch lÎ 2.4.1.3. X©y dùng danh môc Kho M· kho Tªn kho ZK01 Kho c«ng ty ZD01 Kho ®¹i lý 2.4.1.4. X©y dùng danh môc vËt t hµng ho¸ M· vt Tªn vËt t §¬n vt TK kho TK GV 101 Tivi Goldstar 14" CHIEC 156 632 102 Tivi Goldstar 17" CHIEC 156 632 201 Tivi Sam sung 14" CHIEC 156 632 202 Tivi Sam sung 17" CHIEC 156 632 203 Tivi Sam sung CHIEC 156 632 Golden Eye17" 301 Tñ l¹nh Sam sung CHIEC 156 632 302 M¸y giÆt Sam sung CHIEC 156 632 VAT ThuÕ VAT ®Çu vµo VND 13311 1111 18 D D D D D D D D D D D D D D D Kho/ §L K D TK DT 5111 5111 5111 5111 5111 TK TL 531 531 531 531 531 Tån CK C C C C C Gi¸ tån TB TB TB TB TB 5111 5111 1111 531 531 1111 C C K TB TB TT CT CN K K K K K K K K C C TK nî 1111 1112 TS 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 2.4.1.5. X©y dùng danh môc Ngo¹i tÖ M· NT Tªn ngo¹i tÖ VND §ång tiÒn h¹ch to¸n USD §« la Mü 2.4.1.6. C¸c th«ng tin trong danh môc chøng tõ M· CT Tªn chøng tõ Tiªu ®Ò chøng tõ PT1 PhiÕu thu tiÒn mÆt VN§ PhiÕu thu PTA PhiÕu thu tiÒn mÆt NT PhiÕu thu PC1 PhiÕu chi tiÒn mÆt VN§ PhiÕu chi PCA PhiÕu chi tiÒn mÆt NT PhiÕu chi BC1 GiÊy b¸o cã (thu) tiÒn VN§ GiÊy b¸o cã BCA GiÊy b¸o cã (thu) tiÒn NT GiÊy b¸o cã BN1 GiÊy b¸o nî (chi) tiÒn VN§ Uû nhiÖm chi BNA GiÊy b¸o nî (chi) tiÒn NT Uû nhiÖm chi KP1 Ctõ ph¶i tr¶ tiÒn VND Chøng tõ ph¶i tr¶ KPA Ctõ ph¶i tr¶ tiÒn NT Chøng tõ ph¶i tr¶ TK cã 1111 1112 11211 11221 11211 11221 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 1. X©y dùng hÖ thèng danh môc tõ ®iÓn vµ cËp nhËt sè liÖu ban ®Çu KR1 KRA KK1 KKA VN1 VNA VN2 Ctõ ph¶i thu tiÒn VND Ctõ ph¶i thu tiÒn NT PhiÕu kÕ to¸n kh¸c VN§ PhiÕu kÕ to¸n kh¸c NT PhiÕu nhËp kho tiÒn VND PhiÕu nhËp kho tiÒn NT PN tiÒn VND, gi¸ TB cho vËt t tÝnh gi¸ TB PN tiÒn NT, gi¸ TB cho vËt t tÝnh gi¸ TB Ho¸ ®¬n b¸n hµng-v.t tiÒn VND VNB VB1 VBA VB2 Ho¸ ®¬n b¸n hµng-v.t, tiÒn NT H§, VND, gi¸ vèn ®Ých danh cho v.t tÝnh gi¸ TB H§, NT, gi¸ vèn ®Ých danh cho v.t tÝnh gi¸ TB PhiÕu xuÊt hµng-v.t, tiÒn VND PhiÕu xuÊt hµng-v.t, tiÒn NT PX, tiÒn VND, gi¸ ®Ých danh cho v.t tÝnh gi¸ TB PX, tiÒn NT, gi¸ ®Ých danh cho v.t tÝnh gi¸ TB PhiÕu xuÊt §C hµng-v.t, tiÒn VND PhiÕu xuÊt §C hµng-v.t, tiÒn NT P§C, tiÒn VND, gi¸ ®Ých danh cho vt tÝnh gi¸ TB P§C, tiÒn NT, gi¸ ®Ých danh cho vt tÝnh gi¸ TB PhiÕu xuÊt chªnh lÖch gi¸ hµng-v.t VBB VX1 VXA VX5 VXE VX2 VXB VX3 VXC VX4 Chøng tõ ph¶i thu Chøng tõ ph¶i thu PhiÕu kÕ to¸n PhiÕu kÕ to¸n PhiÕu nhËp kho PhiÕu nhËp kho PhiÕu nhËp C C K K K K K PhiÕu nhËp kho K Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho Ho¸ ®¬n b¸n hµng Ho¸ ®¬n b¸n hµng, gia TT K Ho¸ ®¬n b¸n hµng, gia TT K PhiÕu xuÊt kho PhiÕu xuÊt kho PhiÕu xuÊt kho K K K PhiÕu xuÊt kho K PhiÕu xuÊt ®iÒu chuyÓn PhiÕu xuÊt ®iÒu chuyÓn PhiÕu xuÊt ®iÒu chuyÓn K K K PhiÕu xuÊt ®iÒu chuyÓn K PhiÕu xuÊt K 19 K K 2.4.2 Thùc hiÖn: 2.4.2.1.C¸c bíc tiÕn hµnh:  Bíc 1. X©y dùng danh môc tµi kho¶n Vµo Menu “ Danh môc” chän “Danh môc tµi kho¶n” th× xuÊt hiÖn b¶ng danh môc tµi kho¶n cã s½n trong m¸y. T¹i ®©y sinh viªn cÇn ®èi chiÕu hÖ thèng tµi kho¶n trong m¸y vµ trong b¶ng môc 2.4.1.1. NÕu thÊy: - ThiÕu tµi kho¶n: thªm tµi kho¶n ®ã vµo danh môc. sö dông phÝm F4 Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ - 2004 Quy tr×nh thùc hµnh KTTC DNSX 20 - Th«ng tin vÒ tµi kho¶n cha chÝnh x¸c: söa c¸c th«ng tin ®ã: sö dông phÝm F3 Khi ®ã trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn c¸c th«ng tin vÒ mét tµi kho¶n: Khai b¸o xong  “NhËn”  ESC tho¸t ra khái danh môc  Bíc 2. X©y dùng danh môc kh¸ch hµng Vµo Menu “ Danh môc” chän “Danh môc kh¸ch hµng” xuÊt hiÖn mµn h×nh vµo danh môc kh¸ch hµng. T¹i ®©y tiÕn hµnh thªm c¸c kh¸ch hµng míi th«ng qua b¶ng danh môc kh¸ch hµng 2.4.1.2: sö dông phÝm F4 H×nh 2.2. C¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng Lu ý: Trong qu¸ tr×nh thao t¸c nÕu gÆp sai sãt sinh viªn sö dông c¸c phÝm chøc n¨ng: F3 Söa mét kh¸ch hµng F5 T×m kÕm trong danh môc F6 §æi m· kh¸ch hµng F8 Xo¸ mét kh¸ch hµng
- Xem thêm -