Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2007 Lêi nãi ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, hiÖn nay khèi l-îng ®Çu t- hµng n¨m vµo n-íc ta t¨ng rÊt nhanh, kÐo theo ®ã ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu C«ng ty x©y dùng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ víi nguån vèn ®Çu t- phong phó; ®ång thêi tÝnh c¹nh tranh cña thÞ tr-êng x©y dùng trong n-íc t¨ng râ rÖt. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c¸c doanh nghiÖp x©y dùng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i n¨ng ®éng trong tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh»m tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o ra s¶n phÈm víi gi¸ thµnh hîp lý mµ vÉn ®Èm b¶o yªu cÇu chÊt l-îng. Cã thÓ nãi ®©y chÝnh lµ con ®-êng ®óng ®¾n ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng nh-ng ®Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch qu¶n lý tèt chi phÝ, h¹ thÊp chi phÝ th«ng qua viÖc sö dông tiÕt kiÖm ®Çu vµo, tËn dông tèt nh÷ng n¨ng lùc hiÖn cã, kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mét c¸ch tèi -u… Muèn thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cÇn ®Õn kÕ to¸n mét c«ng cô qu¶n lý h÷u hiÖu nhÊt mµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nã ®-îc coi nhng«n ng÷ kinh doanh, nh- nghÖ thuËt ®Ó ghi chÐp, ph©n tÝch, tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ bé phËn quan träng hµng ®Çu, ¶nh h-ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Qua sè liÖu bé phËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cung cÊp, c¸c nhµ qu¶n lý theo dâi ®-îc chi phÝ, gi¸ thµnh tõng c«ng tr×nh theo tõng giai ®o¹n, tõ ®ã ®èi chiÕu, so s¸nh víi sè liÖu ®Þnh møc, t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t-, chi phÝ dù to¸n ®Ó t×m ra nguyªn nh©n chªnh lÖch, kÞp thêi ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo môc tiªu ®· ®Ò ra. NhËn thøc ®-îc ý nghÜa vai trß quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X©y Dùng Quèc TÕ víi sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n vµ gi¸o viªn h­íng dÉn em ®± lùa chän nghiÖp vô thùc tËp “KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ”. PhÇn I T×m hiÓu chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n Cña C«ng ty I. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Cïng víi thµnh tùu ®æi míi kinh tÕ cña ®Êt n-íc vµ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ, phßng KÕ to¸n tµi chÝnh lµ mét hÖ thèng nßng cèt cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô thùc hiÖn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, gióp ban l·nh ®¹o cã c¨n cø tin cËy ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ò ra quyÕt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp (Phã phßng) KÕ to¸n vËt t- vµ tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ thanh to¸n KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n, thèng kª ë c¸c ®éi thi c«ng 2 Thñ kho S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n cña C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ ¸p dông h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Theo h×nh thøc nµy, C«ng ty chØ cã mét phßng kÕ to¸n trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh vµ c«ng t¸c thèng kª trong toµn C«ng ty. KÕ to¸n thèng kª t¹i c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh chØ cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp c¸c chøng tõ ban ®Çu, ghi chÐp vµ lËp nªn c¸c b¶ng kª chi tiÕt sau ®ã chuyÓn tÊt c¶ c¸c chøng tõ liªn quan lªn phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n cña C«ng ty theo ®Þnh kú. KÕ to¸n C«ng ty sÏ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy ®Ó ghi chÐp c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt. TiÕp theo kÕ to¸n tæng hîp sÏ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c sæ s¸ch chøng tõ ®Òu ph¶i cã sù kiÓm tra phª duyÖt cña kÕ to¸n tr-ëng. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng ®Òu cã mét nhiÖm vô riªng, tr¸ch nhiÖm râ rµng: - KÕ to¸n tr-ëng: Phô tr¸ch chung Phßng KÕ to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tr-íc mäi ho¹t ®éng cña phßng sao cho phï hîp víi luËt ®Þnh. KÕ to¸n tr-ëng thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, tµi chÝnh, tham gia ký duyÖt c¸c chøng tõ cña C«ng ty. Ngoµi ra kÕ to¸n tr-ëng cã nhiÖm vô tiÕn hµnh kiÓm tra, kiÓm so¸t, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy C«ng ty ph¸t triÓn. - KÕ to¸n tæng hîp: C¨n cø vµo sè liÖu ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ chi tiÕt cña kÕ to¸n phÇn hµnh, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh tæng hîp, ph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ, tËp hîp c¸c sè liÖu liªn quan ®Ó ghi sæ tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕ to¸n lµ c¬ së ®Ó C«ng ty c«ng khai t×nh h×nh tµi chÝnh vµ b¸o c¸o víi Tæng C«ng ty. - KÕ to¸n vËt t- vµ tµi s¶n cè ®Þnh: KÕ to¸n vËt t- cã nhiÖm vô më sæ chi tiÕt h¹ch to¸n vËt t- t¹i C«ng ty. C¨n cø vµo chøng tõ nhËp xuÊt vËt t-, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt theo sè liÖu ®Þnh kú hµng th¸ng. Trªn c¬ së chi tiÕt kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ tæng hîp. Do nghiÖp vô t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh diÔn ra víi mËt ®é Ýt nªn h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét c«ng t¸c kiÓm nghiÖm khi nghiÖp vô t¨ng gi¶m diÔn ra. KÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, ®Þnh kú tiÕn hµnh kiÓm kª vµ lËp biªn b¶n kiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh. 3 - KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ thanh to¸n : Cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tiÒn mÆt cña C«ng ty. C¨n cø vµo chøng tõ gèc (phiÕu thu, phiÕu chi) kÕ to¸n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nhËp vµ xuÊt quü. C¸c ho¹t ®éng nµy ®-îc ph¶n ¸nh trªn sæ quü. §ång thêi kÕ to¸n theo dâi thanh to¸n l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh : Cã nhiÖm vô ghi chÐp tæng hîp vµ chi tiÕt chi phÝ ph¸t sinh trong k× vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. - KÕ to¸n ng©n hµng: KÕ to¸n ng©n hµng cã nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng ®Ó huy ®éng vèn, më tµi kho¶n tiÒn göi vµ tiÒn vay, më tµi kho¶n b¶o l·nh c¸c hîp ®ång tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô thanh to¸n qua ng©n hµng. NghiÖp vô kÕ to¸n ng©n hµng ®-îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng, më chi tiÕt cho c¸c kho¶n thu vµ c¸c kho¶n chi. - Thñ kho: Cã nhiÖm vô xuÊt kho vËt t- vµ nguyªn vËt liÖu theo yªu cÇu cña kÕ to¸n vËt t- vµ tµi s¶n cè ®Þnh. II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ cã quy m« lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng ph©n t¸n, sè l-îng nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu vµ phøc t¹p nªn C«ng ty x©y dùng h×nh thøc sæ kÕ to¸n “NhËt ký chung” gåm: Sæ NhËt ký chung, c¸c sæ c¸i, c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. ViÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ hoµn toµn phï hîp nh»m ®-a ra c¸c th«ng tin tµi chÝnh chi tiÕt ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp. 4 PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ BHXH, b¶ng ph©n bæ khÊu hao… NhËt kÝ chung Sæ chi tiÕt TK 621,622,623,627,154 Sæ c¸i TK 621,622,623,627 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh, B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu sè liÖu S¬ ®å 2: S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung t¹i C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®-îc lµm c¨n cø ghi sæ, kÕ to¸n ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung, ®ång thêi ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan, cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sau ®ã c¨n cø sè liÖu ®· ghi trªn sæ nhËt ký chung ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m, céng sè liÖu trªn sæ c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi 5 sè ph¸t sinh. Sau khi kiÓm tra sè liÖu khíp ®óng, sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®-îc dïng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c chÕ ®é vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ * ChÕ ®é chøng tõ vµ ChÕ ®é tµi kho¶n: C¸c chøng tõ kÕ to¸n vµ hÖ thèng tµi kho¶n cña C«ng ty thùc hiÖn ®óng theo biÓu mÉu vµ quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ n-íc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh cïng víi c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh bæ sung, söa ®æi. * ChÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh: HiÖn nay theo quy ®Þnh b¾t buéc, hµng n¨m kÕt thóc kú kÕ to¸n C«ng ty lËp nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu sè B01 - DNXL B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu sè B02 - DNXL B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ MÉu sè B03 - DNXL ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu sè B09 - DNXL * Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c kÕ to¸n hµng tån kho: Theo kiÓm kª thùc tÕ + Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi k×: Theo kiÓm kª thùc tÕ + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai th-êng xuyªn + Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho: Ph-¬ng ph¸p ®Ých danh * Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: C«ng ty ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. * Kú kÕ to¸n: K× kÕ to¸n n¨m (b¾t ®Çu tõ 01/01 ®Õn 31/12) * §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: §ång ViÖt Nam 6 phÇn II kÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt I. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc t¹i C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ : Trong doanh nghiÖp x©y l¾p gi¸ dù to¸n lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô h¹ thÊp gi¸ thµnh còng nh- ®Ó so s¸nh ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ thµnh. V× vËy ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ néi dung tõng kho¶n môc trong khi lËp dù to¸n, lËp kÕ ho¹ch vµ tÝnh to¸n gi¸ thµnh thùc tÕ. Còng gièng nh- c¸c ngµnh kh¸c khi ph©n lo¹i theo chØ tiªu nµy chi phÝ cña C«ng ty gåm bèn kho¶n môc chÝnh:  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Bao gåm tÊt c¶ nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®-îc dïng ®Ó t¹o nªn c«ng tr×nh hoÆc sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn dÞch vô, lao vô cña C«ng ty nh- vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp rêi lÎ…(kh«ng tÝnh vµo kho¶n môc nµy nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho m¸y mãc ph-¬ng tiÖn thi c«ng). Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm chi phÝ vÒ g¹ch ngãi, c¸t, ®¸, xi m¨ng, s¾t thÐp, thiÕt bÞ vÖ sinh, thiÕt bi th«ng giã... C¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh th-êng ®-îc x©y dùng ®Þnh møc chi phÝ vµ còng tiÕn hµnh qu¶n lý theo ®Þnh møc. Chi phÝ vËt liÖu phô bao gåm chi phÝ vÒ bét mµu, ®inh, d©y s¬n, ve... Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th-êng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ v« 7 cïng quan träng nã ¶nh lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. HiÓu râ ®-îc tÇm quan träng ®ã, C«ng ty lu«n chó träng tíi viÖc h¹ch to¸n qu¶n lý nguyªn vËt liÖu tõ kh©u thu mua, vËn chuyÓn cho tíi khi xuÊt dïng vµ c¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng ë c«ng tr-êng.  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Lµ toµn bé l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, bao gåm l-¬ng tr¶ theo thêi gian, tr¶ theo s¶n phÈm, tr¶ lµm thªm giê, tr¶ tiÒn th-ëng cho viÖc c«ng nh©n th-êng xuyªn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Chi phÝ nh©n c«ng tiÕp th-êng chiÕm tû träng t-¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, lín thø hai sau chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ®óng, ®ñ chi phÝ nh©n c«ng kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn cã ý nghÜa kh«ng nhá trong viÖc tÝnh l-¬ng, tr¶ l-¬ng chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cho ng-êi lao ®éng. H¬n n÷a viÖc qu¶n lý tèt chi phÝ nh©n c«ng cã t¸c dông thóc ®Èy C«ng ty sö dông lao ®éng khoa häc, hîp lý, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng lao ®éng. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt viÖc lµm, b¶o ®¶m thu nhËp cho ng-êi lao ®éng vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n trong C«ng ty.  Chi phÝ m¸y thi c«ng: Lµ mét kho¶n chi phÝ lín, bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho m¸y ho¹t ®éng x¨ng, dÇu, phô tïng thay thÕ.., chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ söa ch÷a, b¶o d-ìng m¸y thi c«ng nh- ®iÖn, n-íc, chi b»ng tiÒn kh¸c..., chi phÝ l¸n tr¹i t¹m thêi ®Ó b¶o vÖ m¸y, chi phÝ vËn chuyÓn ch¹y thö... Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn maý, l-¬ng c«ng nh©n vËn chuyÓn, ph©n phèi vËt liÖu cho m¸y, chi phÝ m¸y trong thêi gian m¸y ngõng s¶n xuÊt...  Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ dïng vµo viÖc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt t¹i bé phËn s¶n xuÊt, kho¶n chi phÝ nµy rÊt ®a d¹ng, ph¸t sinh kh¸ th-êng xuyªn song gi¸ trÞ kh«ng lín. T¹i C«ng ty cã c¸c kho¶n chi phÝ sau ®-îc tÝnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung: 8 + Chi phÝ nh©n viªn ®éi s¶n xuÊt: gåm chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ trªn tiÒn l-¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý, nh©n viªn thèng kª, kÕ to¸n ®éi... + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý + Chi phÝ CCDC s¶n xuÊt dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý + Chi phÝ söa ch÷a, b¶o d-ìng, khÊu hao TSC§ sö dông cho c«ng t¸c qu¶n lý + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh-: ®iÖn tho¹i, ®iÖn, n-íc... + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: nh- giao dÞch, tiÕp kh¸ch... Tãm l¹i, viÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc gi¸ thµnh gióp C«ng ty biÕt ®-îc c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt trong gi¸ thµnh ®Ó qu¶n trÞ néi bé doanh nghiÖp, gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña C«ng ty. 2. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Còng nh- hÇu hÕt c¸c c«ng ty x©y l¾p kh¸c trong ngµnh, C«ng ty lu«n coi träng ®óng møc viÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ngµnh x©y dùng, tõ ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y dùng vµ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n... C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng c«ng tr×nh, h¹nh môc c«ng tr×nh nhËn thÇu, tõng ®¬n ®Æt hµng riªng biÖt. Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc ¸p dông t¹i C«ng ty: C«ng ty kÕt hîp c¶ ph-¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp vµ ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh x©y l¾p víi ®iÒu kiÖn chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung chØ liªn quan ®Õn c«ng tr×nh ®ã. Cßn c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c nhau th× ®-îc ph©n bæ gi¸n tiÕp theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp nh- ph©n bæ theo chi phÝ ®Þnh møc, chi phÝ kÕ ho¹ch, khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, chi phÝ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu chÝnh. II. KÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt 9 1. Chøng tõ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt  Chøng tõ kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt thi c«ng, nhu cÇu vËt liÖu thùc tÕ vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, c¸n bé kÜ thuËt viÕt giÊy ®Ò nghÞ nhËp vËt tBiÓu 1 GiÊy ®Ò nghÞ nhËp vËt t- Ng-êi ®Ò nghÞ: ¤ng Mai V¨n Nam Bé phËn c«ng t¸c: §éi X©y dùng sè 3 Chøc danh: C¸n bé phô tr¸ch kÜ thuËt VËt t- xin nhËp: Xi m¨ng Hoµng Th¹ch Sè l-îng vËt t-: 70 tÊn Lý do sö dông: thi c«ng c«ng tr×nh C«ng tr×nh: Nhµ ë C«ng nh©n viªn tr-êng §H Th-¬ng M¹i Hµ Néi Ng-êi ®Ò nghÞ (ký, hä tªn) Khi cã giÊy ®Ò nghÞ nhËp vËt t- cña c¸n bé phô tr¸ch kÜ thuËt, kÕ to¸n ®éi sÏ chuyÓn lªn phßng vËt t- cña C«ng ty xin duyÖt. §Ò nghÞ ®-îc tr-ëng phßng vËt t- kÝ duyÖt, vËt t- sÏ ®-îc mua vµ chuyÓn th¼ng ®Õn c«ng tr×nh kh«ng qua kho C«ng ty. Khi c¸n bé C«ng ty mua vËt t- tr¶ tiÒn ngay cho ng-êi b¸n, chøng tõ mua hµng sÏ gåm ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng do bªn b¸n lËp, phiÕu chi do bªn mua viÕt, nÕu chuyÓn th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh kh«ng qua kho C«ng ty th× ho¸ ®¬n b¸n hµng sÏ kÌm lu«n phiÕu nhËp kho. 10 BiÓu 2 MÉu sè: 01 GTGT-3LL Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng AG/2006B Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 0066953 Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty VËt t- Kü thuËt Xi m¨ng §Þa chØ: 348 ®-êng Gi¶i Phãng - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: 2806619 t¹i: Ng©n hµng Th-¬ng m¹i Cæ phÇn ¸ Ch©u §iÖn tho¹i: 8 611 417 MS: 0101390684 Hä tªn ng-êi mua hµng: §ç Quèc An Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ §Þa chØ: B3B Lµng QTTL - ®-êng TrÇn §¨ng Ninh - CÇu GiÊy - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: 007300023454 t¹i: NH Liªn doanh Lµo ViÖt CNHN H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt TT Tªn hµng ho¸, dÞch vô A §¬n vÞ tÝnh B Sè l-îng C 0Xi m¨ng Hoµng Th¹ch 1 MS: 0100106338002 §¬n gi¸ 1 TÊ 70 n Thµnh tiÒn 2 3 = 1x2 681. 47.727. 818 260 Céng tiÒn hµng: 47.727. 260 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 4.772.7 26 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 52.499. 986 Sè tiÒn viÕt b¨ng ch÷: N¨m m-¬i hai triÖu bèn tr¨m chÝn m-¬i chÝn ngh×n chÝn tr¨m t¸m s¸u ®ång./. ....................................................................................................................... ... 11 Ng-êi mua hµng Ng-êi b¸n hµng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) 12 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) BiÓu 3 C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ QuyÓn sè I B3B Lµng QTTT- HN Sè: 9 PhiÕu chi tiÒn Ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2006 Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn: §ç Quèc An §Þa chØ: §éi XD sè 3 C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ – Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua vËt liÖu Sè tiÒn: 52.500.000 (ViÕt b»ng ch÷: N¨m m-¬i hai triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo 01 chøng tõ gèc Gi¸m ®èc KT tr-ëng Thñ quü Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nhËn tiÒn (KÝ,HT,dÊu) (KÝ,HTªn) (KÝ,HTªn) (KÝ,HTªn) (KÝ,HTªn) 13 BiÓu 4 MÉu sè: 01 – VT C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ Q§: 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC §éi X©y dùng sè 3 Sè: 35 phiÕu nhËp kho Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2006 Hä tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn Anh Th¸i Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 0066953 ngµy 01/10/2006 cña C«ng ty VËt t- Kü thuËt Xi m¨ng NhËp t¹i c«ng tr×nh: Nhµ ë C«ng nh©n viªn tr-êng §H Th-¬ng M¹i Hµ Néi TT Tªn vËt t- M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng Theo CT A 0 1 B C Xi m¨ng Hoµng Th¹ch §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thùc nhËp D 1 2 3 4 TÊ 70 70 681.81 8 47.727.26 0 n Cén g 47.727.26 0 NhËp, ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho (HoÆc bé phËn sö dông) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 14 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) C¸c ®éi x©y dùng nhËn vËt t- khi C«ng ty mua vÒ chuyÓn th¼ng tíi c«ng tr×nh th× chøng tõ “Biªn b°n giao nhËn vËt t­ ” gi÷a ng­êi cung øng vËt t- víi ng-êi phô tr¸ch ®¬n vÞ thi c«ng ®-îc lËp. Biªn b¶n nµy lËp thµnh 2 liªn, mçi bªn gi÷ 1 liªn lµm chøng tõ thanh to¸n. BiÓu 5 C«ng ty XD Quèc tÕ MÉu sè 07-VT §Þa chØ: B3B Lµng QTTL Ban hµnh theo Q§ sè 1864/1998/Q§-BTC Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé tµi chÝnh BI£N B¶N GIAO NHËN VËT T¦ Ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2006 C«ng tr×nh : Nhµ ë CNVC §¹i häc Th-¬ng M¹i HN Ng-êi giao : NguyÔn Anh Th¸i – C«ng ty VËt t- kÜ thuËt Xi m¨ng Ng-êi nhËn: NguyÔn Quang ThØnh – §éi XD sè 3 C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ STT 1 §¬n gi¸ ThuÕ Tªn, nh·n hiÖu, quy §¬n Sè ®Þnh phÈm chÊt vËt t- vÞ l-îng TÊn 70 Xi m¨ng Tæng ch-a GTGT thuÕ 10% 681.818 68.181,8 Thµnh tiÒn 52.499.986 52.499.986 Tr-êng hîp vËt liÖu xuÊt tõ kho C«ng, c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh lËp phiÕu yªu cÇu xuÊt kho vËt liÖu, ghi danh môc vËt liÖu cÇn lÜnh vÒ sè l-îng. Sau ®ã ®éi tr-ëng s¶n xuÊt sÏ duyÖt vµ ®-a ®Õn bé phËn kÕ to¸n, kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®-îc viÕt thµnh 2 liªn, 1 liªn thñ kho ®¬n vÞ gi÷ ®Ó ghi thÎ kho, 1 liªn ®-îc göi lªn phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. 15 C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n c¸c ®éi sÏ ghi vµo c¸c b¶ng tæng hîp phiÕu xuÊt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Hµng ngµy, c¸c chøng tõ gèc ®-îc kÕ to¸n ®éi x©y dùng tËp hîp bao gåm c¸c ho¸ ®¬n GTGT, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt... sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp lý, tæng hîp vµ ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi göi c¸c chøng tõ lªn phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty. Tr-êng hîp cuèi quÝ, cuèi n¨m c¨n cø vµo phiÕu nhËp nÕu ch-a cã ho¸ ®¬n, kÕ to¸n ph¶i t¹m ®Þnh gi¸ ®Ó h¹ch to¸n, kh«ng ®Ó sãt tr-êng hîp vËt t-, hµng ho¸ ®· vµo kho, ®· qua kho mµ kh«ng nhËp kho, kh«ng h¹ch to¸n. Phô tr¸ch ®¬n vÞ thi c«ng còng tËp hîp c¸c chøng tõ thµnh mét tËp riªng vµo cuèi th¸ng lªn b¶ng kª vËt t- giao th¼ng tíi c«ng tr×nh t-¬ng tù nh- b¶ng kª vËt t- tõ kho cña c«ng ty. §ång thêi víi viÖc ghi sæ NhËt ký chung, sè liÖu trªn c¸c chøng tõ gèc ®-îc ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong th¸ng. Sè liÖu ghi trªn sæ chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµm c¬ së ®Ó tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tõng th¸ng, sau ®ã ®Ó tæng hîp chi phÝ cho toµn C«ng ty. T¹i C«ng ty c¸c lo¹i vËt liÖu nh- s¬n, que hµn... c¸c thiÕt bÞ g¾n liÒn víi vËt kiÕn tróc nh- thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã, ®iÒu hoµ..., c¸c lo¹i c«ng cô s¶n xuÊt cã gi¸ trÞ nhá nh- dao x©y, bóa, k×m... khi mua ®Òu ®­îc h³ch to²n v¯o TK 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho, kÕ to¸n ®¬n vÞ tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña tõng lo¹i vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, sau ®ã dùa trªn sè liÖu ®· tÝnh to¸n ®-îc lËp b¶n tæng hîp nhËp, xuÊt, tån vËt t- trong th¸ng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Cuèi th¸ng, c¸c ®éi göi b¶ng tæng hîp phiÕu nhËp, xuÊt kho vËt t- vµ b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho vËt t- trong th¸ng vÒ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty, trong ®ã ph¶i chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ ®éi thi c«ng. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu nhËn ®-îc, kÕ to¸n C«ng ty lËp b¶ng tæng hîp vËt liÖu ®· dïng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong th¸ng ®ã. 16 17 BiÓu 6 C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ §éi XD sè 3 B¶ng kª nhËp xuÊt vËt tC«ng tr×nh: Nhµ ë C«ng nh©n viªn §¹i häc Th-¬ng M¹i Hµ Néi Ngµy PXK 1/10/06 15/10/06 20/10/06 Tªn vËt t 35 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch 36 G¹ch m¸y G¹ch vì 37 C¸t ®en C¸t vµng §¸ 1x2 + 2x4 38 ThÐp D3 - D8 ThÐp D10 - D25 39 C©y chèng Gç ®µ nÑp 40 ThÐp h×nh 41 T«n mÇu dËp sãng 42 ThÐp D22 43 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch 44 C¸t ®en C¸t vµng §¸ 1x2 §¸ 4x6 §¸ héc §VT kg viªn m3 m3 m3 m3 kg kg c©y m3 kg kg kg kg m3 m3 m3 m3 m3 Tån §K S.L-îng TiÒn NhËp vËt t- XuÊt vËt t- Tån cuèi k× S.L-îng TiÒn S.L-îng TiÒn S.L-îng 70.000 47.727.260 70.000 47.727.260 99.500 37.113.500 99.500 37.113.500 14 585.480 14 585.480 143 5.720.000 143 5.720.000 129 16.708.705 129 16.708.705 130 9.124.700 130 9.124.700 2.500 19.074.500 2.500 19.074.500 15.000 114.285.000 15.000 114.285.000 150 1.500.000 150 1.500.000 18 21.272.724 18 21.272.724 1.344 10.483.200 1.344 10.483.200 1.426 20.962.200 1.426 20.962.200 3.944 30.053.280 3.944 30.053.280 20.000 13.818.182 20.000 13.818.182 17 850.000 17 850.000 34 4.403.850 34 4.403.850 25 2.300.000 25 2.300.000 3 213.000 3 213.000 28 1.176.000 28 1.176.000 TiÒn 45 G¹ch viªn G¹ch vì 46 G¹ch l¸t 30x30 G¹ch èp G¹ch l¸t 20x20 ChËu röa ChËu tiÓu XÝ bÖt Bån níc Inox 47 èng TP D21 èng TP D27 èng TP D34 èng TP D76 èng TP D110 Cót 34 TP Tª 34 TP Cót 76 TP Tª 76 TP C«n 76/34 Cót D110 C«n 110/76 Tª 110 Nèi 20 + 27 Nèi 34 Nhùa d¸n Linh kiÖn ®êng èng TK 48 èng TK 80 Viªn m3 m2 m2 m2 bé bé bé bån m m m m m c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i tuýp c¶ CT m 18.200 30 318 150 30 4 6 4 1 20 27 6 7 46 8 4 11 4 4 12 4 4 5 1 20 17 19 6.788.600 1.254.000 20.988.000 9.000.000 1.800.000 480.000 1.500.000 2.688.000 4.200.000 56.360 95.715 27.270 102.452 1.237.814 9.600 8.000 83.996 40.800 12.000 230.400 31.600 10.400 5.000 1.500 44.000 3.590.762 1.428.000 18.200 30 318 150 30 4 6 4 1 20 27 6 7 46 8 4 11 4 4 12 4 4 5 1 20 17 6.788.600 1.254.000 20.988.000 9.000.000 1.800.000 480.000 1.500.000 2.688.000 4.200.000 56.360 95.715 27.270 102.452 1.237.814 9.600 8.000 83.996 40.800 12.000 230.400 31.600 10.400 5.000 1.500 44.000 3.590.762 1.428.000 6/11/06 5/12/06 17/12/06 èng TK 20 èng TK 15 èng TK 33 49 S¬n K101-18 S¬n K101-5 50 Khu«n cöa, nÑp cöa Cöa gç 51 §Ìn èng 1,2 (2bãng+PK) §Òn chèng næ §Ìn èp Attomat 30 A - 1 pha Attomat 15 A - 1 pha Attomat 30 A - 3 pha C«ng t¾c ®«i C«ng t¾c ®¬n æ c¾m D©y 3x6 +1x4 D©y 1x4 D©y 1x2,5 D©y 1x1,5 Hép nèi 100x100 Qu¹t trÇn 52 Cét ®iÖn LT 8,5B 53 §Ìn cao ¸p 54 Chôp LC c¸nh Ðn D189 Céng m m m thïng thïng m m2 bé bé bé c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i m m m m hép c¸i cét bé bé 30 10 10 15 3 399 60 38 2 20 4 8 2 4 4 28 44 144 355 400 4 11 2 2 2 20 510.000 130.000 310.000 9.810.000 613.500 36.272.600 13.140.000 3.534.000 34.000 460.000 222.000 444.000 529.000 44.000 16.000 78.400 1.056.000 459.200 958.500 680.000 72.000 3.641.000 2.620.000 1.340.000 1.400.000 491.460.050 30 10 10 15 3 399 60 38 2 20 4 8 2 4 4 28 44 144 355 400 4 11 2 2 2 510.000 130.000 310.000 9.810.000 613.500 36.272.600 13.140.000 3.534.000 34.000 460.000 222.000 444.000 529.000 44.000 16.000 78.400 1.056.000 459.200 958.500 680.000 72.000 3.641.000 2.620.000 1.340.000 1.400.000 491.460.050
- Xem thêm -