Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh hải sản việt hải

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HẢI SẢN VIỆT HẢI Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.s. Lê Phước Hương Lâm Thị Hồng Thực MSSV: B110298 Lớp: Kế toán B2 Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2013 Luận văn tốt nghiệp  Với vốn kiến thức hiện có của em sau những năm học dưới máy Trường Đại Học Cần Thơ thân yêu và được sự truyền đạt, dìu dắt nhiệt tình của thầy cô. Hôm nay em đã hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp này. Trước tiên em xin tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại Học Cần Thơ, cùng với tất cả các thầy cô khoa kinh tế đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu để làm hành trang bước vào đời, Cô Lê phước Hương là người trực tiếp hướng dẫn tận tình để em hoàn thành bài báo cáo này Và em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám đốc công ty TNHH Hải Sản Việt Hải,cùng tất cả cô chú phòng hành chính kế toán đã nhiệt tình hướng dẫn, cung cấp số liệu để em hoàn thành tốt bài báo cáo này. Song, giữa lý thuyết và thực tế còn có những khoảng cách nhất định, bên cạnh đó với vốn kiến thức và thời gian thực tập cũng có hạn. Do vậy, em cũng không thể tránh khỏi những sai sót của một sinh viên chưa bước ra khỏi lý thuyết. Em xin được ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và công ty để kiến thức chuyên môn của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ và các cô, chú công ty TNHH Hải Sản Việt Hải một lời chúc sức khỏe, thành công trong công việc và gặt hái được nhiều may mắn trong cuộc sống./ Em xin chân thành cảm ơn! Cần thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Lâm Thị Hồng Thực GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Lâm Thị Hồng Thực GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2013 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2013 Giáo viên hướng dẫn GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC TRANG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.......................................................................................1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. ................................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung. .................................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................................................................2 1.3.1. Không gian .........................................................................................................2 1.3.2. Thời gian ............................................................................................................2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................................................................................3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ......................................................................................3 2.1.1. Chi phí sản xuất. ................................................................................................3 2.1.2. Giá thành sản phẩm............................................................................................4 2.1.3. Qui trình kế toán chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp ...............6 2.1.4. Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...............................9 2.1.5. Phân tích biến động các khoản mục tính giá thành. ..........................................9 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .....................................................................11 2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu............................................................................11 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu. ....................................................................... 12 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VIỆT HẢI. ..............13 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH HẢI SẢN VIỆT HẢI ..................................................................................................................13 3.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT ...............................13 GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp 3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ..................................................................................................................15 3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. .......................................................................................15 3.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban ....................................................16 3.4. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT .........................................................19 3.4.1. Quy trình chuẩn bị nguyên liệu sơ chế ............................................................19 3.4.2 .Quy trình chế biến thực phẩm cao cấp. ..........................................................21 3.5. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ........................................................................23 3.5.1. Chế độ kế toán áp dụng ...................................................................................23 3.5.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng ..........................................................................23 3.6. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIỆT HẢI .......... ....................................................................................................................................25 3.7. TỔNG QUÁT VỀ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ............................................................................................28 3.7.1. Thuận lợi. .........................................................................................................28 3.7.2. Khó khăn ..........................................................................................................29 3.7.3. Phương hướng hoạt động của công ty .............................................................30 CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HẢI SẢN VIỆT HẢI ..........................................31 4.1. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO TỪNG KHOẢN MỤC ...31 4.1.1. Tập hợp chi phí tính giá thành tháng 11/2012 .................................................32 4.1.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621) ..............................33 4.1.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp (622) ......................................34 4.1.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung (627) ............................................ 35 4.1.2. Tập hợp chi phí tính giá thành tháng 12/2012 .................................................38 4.2. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT.......................................................................42 4.2.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành .................................................42 4.2.2. Phương pháp tính giá thành .............................................................................42 4.2.3. Mẫu biểu tính giá thành ...................................................................................44 GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp 4.3. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH TÔM ......................................................................44 4.3.1. Phân tích chung tình hình biến động giá thành đơn vị ....................................44 4.3.2. Phân tích tình hình thực hiện giá thành một kg thành phẩm so với giá thành kế hoạch ..........................................................................................................................45 4.3.3. Phân tích tình hình thực hiện giá thành một kg thành phẩm so với kỳ trước ...... ....................................................................................................................................47 4.4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH TÔM ĐÔNG BLOCK .........................................................................................................48 4.4.1. Phân tích chung tình hình biến động các khoản mục giá thành ......................48 4.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoản mục giá thành so với kế hoạch ..... ....................................................................................................................................50 4.4.2.1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ..................................50 4.4.2.2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp ..........................................51 4.4.2.3. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung .................................................52 4.4.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoản mục giá thành giữa tháng 11 và 12/ 2012 .....................................................................................................................52 4.4.3.1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. .................................52 4.4.3.2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp ..........................................53 4.4.3.3. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung .................................................54 4.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG..........................................................................................54 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT ....................................................................................................................................55 5.1. GIẢI PHÁP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT.........................................................55 5.1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp… .................................................................55 5.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp..............................................................................56 5.1.3. Chi phí sản xuất chung ....................................................................................57 5.2. GIẢM CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP. ....... ....................................................................................................................................57 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................59 GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp 6.1. KẾT LUẬN.........................................................................................................59 6.2. KIẾN NGHỊ ........................................................................................................59 6.2.1. Đối với nhà nước .............................................................................................59 6.2.2. Đối với công ty ................................................................................................60 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................62 GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC BẢNG TRANG Bảng 3.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2010/2012..............................................................................................................26 Bảng 4. 2 : SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT THỰC TẾ NĂM 2010 /2012...…...…..31 Bảng 4.3 : BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH THÁNG 12/2012……………….......…42 Bảng 4.4 : BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH THÁNG 11/2012………….....…….…44 Bảng 4.5: SO SÁNH GIÁ THÀNH MỘT KG THÀNH PHẨM TÔM ĐÔNG BLOCK QUA CÁC NĂM……………..…………………………………….….45 Bảng 4.6: SO SÁNH GIÁ THÀNH THỰC TẾ VÀ GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH 12/2012…………………………………………………………………………..46 Bảng 4.7 : SO SÁNH GIÁ THÀNH TÔM THÁNG 11 VỚI THÁNG 12……...47 Bảng 4.8: GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ CỦA TÔM ĐÔNG BLOCK…………...……49 Bảng 4.9: PHÂN TÍCH KHOẢN MỤC BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH……..……49 Bảng 4.10: PHÂN TÍCH CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA 197.597 KG TÔM......................................................................................................................50 Bảng 4.11 : PHÂN TÍCH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP CỦA 197.597 KG TÔM BLOCK………………………………………..……………………...51 BẢNG 4.12: PHÂN TÍCH CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA 197.597 KG TÔM …………………………………………………………………………….52 Bảng 4.13 : PHÂN TÍCH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP CỦA 197.597 KG TÔM BLOCK…………...……………………………………………..……53 GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC HÌNH TRANG SƠ ĐỒ 3.1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VIỆT HẢI…….…15 SƠ ĐỒ 3.2: SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VIỆT HẢI……….18 SƠ ĐỒ 3.3: QUY TRÌNH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY…………22 SƠ ĐỒ 3.4 : MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ……...………..……23 SƠ ĐỒ 3.5 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY TÍNH…...…...24 SƠ ĐỒ 4.6: QUY TRÌNH XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT………..32 SƠ ĐỒ 4.7: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU…….........33 SƠ ĐỒ 4.8: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG NHÂN……………...…...34 SƠ ĐỒ 4.9: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG…….....….36 SƠ ĐỒ 4.10: TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THÁNG 11……....37 SƠ ĐỒ 4.11: TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THÁNG 12……....41 GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1. CPNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2. CPNCTT: Chí phí nhân công trực tiếp 3. CPSXC: Chi phí sản xuất chung 4. TSCĐ: Tài sản cố định 5. SP: Sản phẩm 6. KPCĐ: Kinh phí công đoàn 7. BHXH: Bảo hiểm xã hội 8. BHYT: Bão hiểm y tế 9. BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp 10. CPSXDDCK: Chi phí sản xuất dơ dang cuối kỳ 11. SPDD: Sản phẩm dở dang 12. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 13. SX: Sản xuất 14. ĐBSCL: Đồng bằng sông cửu Long 15. TK: Tài khoản GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù đắp chi phí mình đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác chi phí sản xuất vào giá thành của sản phẩm là việc làm cấn thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét trên góc độ vĩ mô, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty quản lý kinh tế. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là không những phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất, mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định. Để giải quyết được vấn đề đó phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và Công ty TNHH Hải Sản Việt Hải nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Hải Sản Việt Hải cho em hiểu rõ hơn về lĩnh vực mình quan tâm. Vì lý do trên em quyết định chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình là “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hải Sản Việt Hải” GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG 1 SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp 1.2 . MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hải Sản Việt Hải. Từ đó, phân tích biến động chi phí và giá thành để tìm ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 1.2.2. Mục tiêu cụ thể * Phân tích thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm * Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm * Phân tích biến động chi phí sản xuất và tính giá thành năm 2010 – 2012 * Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm * Các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Công ty TNHH Hải Sản Việt Hải 1.3.2. Thời gian Số liệu phân tích từ năm 2010 - 2012 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tôm GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG 2 SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Chi phí sản xuất [ TS.Phạm Văn Dược. Kế toán Chi phí. NXB Thống Kê 2002. Trang 17 ] 2.1.1.1. Khái niệm Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc dịch vụ trong một thời kỳ nhất định. 2.1.1.2. Phân loại chi phí a. Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí Cách phân loại này cho biết được tổng chi phí bỏ ra ban đầu để làm căn cứ lập kế hoạch và kiểm soát chi phí theo yếu tố Toàn bộ chi phí được chi thành 5 yếu tố sau: (1). Chi phí nguyên vật liệu (2). Chi phí công nhân trực tiếp (3). Chi phí khấu hao tài sản cố định (4). Chi phí dịch vụ mua ngoài (5). Chi phí khác bằng tiền b. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động Cách phân loại này căn cứ vào chức năng hoạt động mà chi phí phát sinh để phân loại Toàn bộ chi phí sản xuất được chia thành 3 loại sau: (1). Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là biểu hiện bằng tiền của những nguyên liệu chủ yếu tạo thành thực thể của sản phẩm và nguyên vật liệu có tác dụng phụ thuộc để cùng kết hợp với nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm hay làm tăng chất lượng sản phẩm (2). Chi phí nhân công trực tiếp: là tiền lương chính, phụ; các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) và các khoản phải trả khác cho công nhân trực GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG 3 SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp tiếp sản xuất. Chi phí công nhân trực tiếp được hạch toán trực tiếp vào các đối tượng chịu chi phí (3). Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí để sản xuất ra sản phẩm nhưng không kể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất chung gồm chi phí nhân công gián tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng trong sản xuất và quản lý sản xuất, chi phí sửa chửa bảo trì vvv… Trong 3 loại chi phí trên có sự kết hợp với nhau:  Kết hợp giữa chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp gọi là chi phí ban đầu, thể hiện chi phí chủ yếu cần thiết khi bắt đầu sản xuất sản phẩm  Kết hợp giữa chi phí nhân công trực tiếp với chi phí sản xuất chung được gọi là chi phí chuyển đổi, thể hiện chi phí cần thiết để chuyển nguyên vật liệu thành sản phẩm. c. Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận Theo cách phân loại này chi phí được chia thành 2 loại (1). Chi phí sản phẩm: là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm hoặc mua hàng hóa (2). Chi phí thời kỳ: là những chi phí phát sinh trong một thời kỳ và tính hết thành phí tổn trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh 2.1.2. Giá thành sản phẩm [ Th.s Đàm Thị Phong Ba. Kế toán chi phí. Trườg Đại Học Cần Thơ 2011 ] 2.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành là toàn bộ hao phí lao động vật hóa ( nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, khấu hao TSCĐ và công cụ nhỏ) và lao động sống trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quản lý kinh doanh được tính bằng tiền cho một sản phẩm, một đơn vị công việc hoặc một dịch vụ sau một thời kỳ, thường là đến ngày cuối tháng. Giá thành là một chỉ tiêu tổng hợp phản ảnh chất lượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế tài chính tại doanh nghiệp 2.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG 4 SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất giá thành sản phẩm được chia thành 3 loại: + Giá thành kế hoạch: Là giá thành được tính trước khi bắt đầu sản xuất kinh doanh cho tổng sản phẩm kế hoạch dựa trên chi phí định mức của kỳ kế hoạch + Giá thành định mức: Là giá thành được tính trước khi bắt đầu sản xuất kinh doanh cho 1 đơn vị sản phẩm dựa trên chi phí định mức của kỳ kế hoạch Giá thành kế hoạch = Giá thành định mức x Tổng sản phẩm theo kế hoạch + Giá thành thực tế: Là giá thành được xác định sau khi đã hoàn thành việc chế tạo sản phẩm trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế đạt được. 2.1.2.3. Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành sản phẩm là khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành nhất định mà công ty cần tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm Căn cứ để xác định đối tượng tính giá thành có thể dựa vào: + Quy trình công nghệ sản xuất + Đặc điểm sản phẩm, yêu cầu quản lý + Trình độ và phương tiện của kế toán 2.1.2.4. Kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thành là khoảng thời gian cần thiết phải tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất và tính tổng giá thành, giá thành đơn vị tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, kỹ thuật sản xuất và nhu cầu thông tin giá thành, kỳ tính giá thành có thể được xác định khác nhau Việc xác định kỳ tính giá thành sẽ giúp cho kế toán xác định rõ khoảng thời gian chi phí phát sinh, thời gian tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để thu thập, cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo kế toán; ra quyết định và đánh giá hoạt động sản xuất theo yêu cầu của nhà quản lý trong từng thời kỳ. Trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế, kỳ tính giá thành được chọn trùng với kỳ kế toán như tháng, quý, năm. 2.1.3. Qui trình kế toán chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp [ TS. Phạm Văn Dược. Kế toán Chi phí. NXB Thống Kê 2002.] GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG 5 SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp 2.1.3.1. Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh theo từng khoản mục a. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( CPNVLTT ) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp để chế tạo ra sản phẩm như chi phí nguyên vật liệu chính, nhiên vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng để trực tiếp sản xuất sản phẩm. Để tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong quá trình sản xuất, kế toán sử dụng tài khoản 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” TK 621 Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng không trực tiếp cho sản phẩm, chế tạo hết nhập lại kho. sản phẩm Kết chuyển chi phí NVLTT sử dụng trong kỳ vào tài khoản 154 b. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ( CPNCTT ) Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất như KPCĐ, BHYT, BHXH, BHTN, của nhân công trực tiếp chế tạo ra sản phẩm Để tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng tài khoản 622 “ Chi phí nhân công trực tiếp” TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sản phẩm, dịch vụ và các khoản trích vào bên nợ tài khoản 154 “ Chi phí sản theo lương tính vào chi phí được quy xuất kinh doanh dở dang” định c. Kế toán chi phí sản xuất chung ( CPSXC ) Chi phí sản xuất chung là chi phí phục vụ và quản lý ở phân xưởng sản xuất Chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu phụ, chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ thuê ngoài và chi phí bằng tiền khác GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG 6 SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC Luận văn tốt nghiệp Chi phí sản xuất chung thường được tập hợp theo đối tượng tập hợp chi phí là từng phân xưởng sản xuất và cuối mỗi kỳ mới phân bổ và kết chuyển vào chi phí sản xuất của các loại sản phẩm. Tùy theo loại được sản xuất ở phân xưởng nào mà kế toán tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm theo tiêu thức phân bổ phù hợp Chi phí sản xuất chung phân bổ Tổng chi phí sản xuất chung = Chi phí NVLTT x của từng sản phẩm Tổng chi phí NVLTT Để tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung” TK 627 Các chi phí sản xuất trong kỳ Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên nợ tài khoản 145 2.1.3.2. Kế toán tổng hợp chi phí vào tài khoản tính giá thành sản phẩm Cuối tháng trên cơ sở chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung đã được kết chuyển, kế toán tổng hợp chi phí trong tháng, đồng thời đánh giá sản phẩm dở dang của tháng để làm căn cứ tính giá thành Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành sử dụng tài khoản 154 “ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” 2.1.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa hoàn thành hết các giai đoạn chế biến hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được kiểm nghiệm nhập kho a. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp GVHD: LÊ PHƯỚC HƯƠNG 7 SVTH: LÂM THỊ HỒNG THỰC
- Xem thêm -