Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may việt tiế

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng diÔn ra rÊt gay g¾t, sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo søc m¹nh cña sù c¹nh tranh. §èi víi mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, muèn tån t¹i ®-îc cÇn ph¶i chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng, ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp c¶ vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ c¶. C¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn cã mét sù kÕt hîp tèi -u gi÷a c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao vµ gi¸ c¶ hîp lý mµ ng-êi tiªu dïng cã thÓ chÊp nhËn ®-îc. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i th-êng xuyªn theo dâi th«ng tin vÒ gi¸ c¶ thÞ tr-êng ®Ó cã thÓ tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh- thÕ nµo ®Ó thu l¹i ®-îc mét lîi nhuËn tèi ®a. Ngµy nay, khi sù c¹nh tranh kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng cña s¶n phÈm mµ cßn lµ sù c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, th× vÊn ®Ò gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lu«n ®-îc ®Æt lªn môc tiªu hµng ®Çu ®èi víi mçi doanh nghiÖp.VÊn ®Ò nµy tuy kh«ng cßn míi mÎ, nh-ng nã lu«n lµ vÊn ®Ò mµ mäi doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu. VËy c¸c doanh nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p g× ®Ó cã thÓ ®¹t ®-îc môc tiªu: Gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh nh-ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng cña s¶n phÈm, t¹o ra søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. ChÝnh v× vËy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh, mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã biÖn ph¸p phÊn ®Êu h¹ thÊp gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. §ã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng ®-îc trªn thÞ tr-êng vµ cã søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr-êng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh quan träng cu¶ kÕ to¸n, nã cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp nãi riªng còng nh- qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n-íc nãi chung. ë n-íc ta, sau nhiÒu n¨m chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n-íc. NhiÒu doanh nghiÖp do ®· quen trong c¬ chÕ quan liªu, bao cÊp, quen víi viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch chØ tiªu mµ kh«ng chó ý ®Õn hiÖu qu¶ thùc sù nªn ®· kh«ng ®øng v÷ng ®-îc trong c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ®· ph¶i gi¶i thÓ. Nh-ng bªn c¹nh ®ã vÉn cã nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n-íc ®· t×m ra cho m×nh mét h-íng ®i ®óng ®¾n, s¶n xuÊt ngµy cµng ®i lªn, quy m« ngµy cµng ph¸t triÓn. C«ng ty May ViÖt TiÕn lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng may mÆc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®ã. Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng C«ng ty kh«ng nh÷ng ®øng v÷ng ®-îc mµ cßn ph¸t triÓn lín m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt ngµy cµng ®i lªn, cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ nhiÒu mÆt nh»m hoµ nhËp víi xu h-íng ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc hiÖn nay. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhËn thøc râ ®-îc vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty May ViÖt TiÕn em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu, t×m hiÓu c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm v¯ ho¯n th¯nh b²o c²o tèt nghiÖp víi ®Ò t¯i “KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty May ViÖt TiÕn” §Ò tµi trªn nh»m môc tiªu: VËn dông lý luËn h¹ch to¸n kÕ to¸n vµo thùc tiÔn, trªn c¬ së t×m hiÓu thùc tÕ ®Ó cã ý kiÕn ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®în vÞ thùc tËp §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu trªn b¸o c¸o thùc tËp gåm ba ch-¬ng ®ã lµ: Ch-¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty may viÖt tiÕn . Ch-¬ng III: mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹I C«ng ty may viÖt tiÕn.0 ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi em sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p sau: - Dùa vµo ph-¬ng ph¸p biÖn chøng lµm c¬ b¶n. - Dùa vµo ph-¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch vµ so s¸nh cã liªn hÖ thùc tÕ. - Dùa vµo c¸c s¬ ®å, b¶ng biÓu vµ c¸c phÐp tÝnh mang tÝnh thèng kª, kÕ to¸n ®Ó minh häa qóa tr×nh h¹ch to¸n. Tuy nhiªn ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc vµ t×m hiÓu thùc tÕ, quy m« cña C«ng ty l¹i lín, ph¹m vi nghiªn cøu mét c¸ch tæng qu¸t nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ThÇy C« Gi¸o, c¸c C¸n Bé phßng Tµi ChÝnh- KÕ To¸n C«ng ty May ViÖt TiÕn vµ c¸c b¹n sinh viªn. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp I. nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. 1. Chi phÝ s¶n xuÊt 1.1. Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt Sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng-êi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó tiÕn hµnh mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÊt kú mét ph-¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng vµ tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Hay nãi c¸ch kh¸c, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp cña ba yÕu tè ®ã lµ: T- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ søc lao ®éng, ®ång thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh tiªu hao cña chÝnh b¶n th©n ba yÕu tè trªn. Sù tham gia cña c¸c yÕu tè nµy vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt h×nh thµnh nªn c¸c kho¶n chi phÝ t-¬ng øng. Nh- vËy, chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m). Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau song chung quy l¹i kh«ng n»m ngoµi chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸: Chi phÝ vÒ lao ®éng sèng bao gåm: tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. . . cña c«ng nh©n s¶n xuÊt . Chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ bao gåm: chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l-îng, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh . . . dïng vµo s¶n xuÊt. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt §èi víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i. Do ®ã ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ hîp lý chi phÝ s¶n xuÊt còng nh- ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ, chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i theo mét sè tiªu thøc chÝnh: a. Ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè chi phÝ. Dùa vµo tÝnh chÊt cña c¸c chi phÝ ®Ó s¾p xÕp c¸c chi phÝ cã tÝnh chÊt chung vµo cïng mét yÕu tè : 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ ®-îc chia thµnh b¶y yÕu tè sau:  YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu.  YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.  YÕu tè tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l-¬ng.  YÕu tè BHXH, BHYT,KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp l-¬ng.  YÕu tè khÊu hao TSC§.  YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi.  YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ nµy cho biÕt kÕt cÊu, tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ, nã cung cÊp th«ng tin vÒ chi phÝ mét c¸ch cô thÓ nh»m phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ ph©n tÝch ®Þnh møc vèn l-u ®éng, viÖc lËp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ cña doanh nghiÖp. b. Ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc gi¸ thµnh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ ®-îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau:  C¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Chi phÝ nµy kÕt cÊu nªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô dÞch vô nh-: TiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, BHXH, BHYT, KPC§ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm c¸c chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, phôc vô c¸c lao vô, dÞch vô nh-: Chi phÝ l-¬ng nh©n viªn ph©n x-ëng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña nh©n viªn ph©n x-ëng, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ vËt liÖu c«ng cô, dông cô, dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c phôc vô cho qu¶n lý s¶n xuÊt.  C¸c chi phÝ gi¸n tiÕp kh«ng g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chi phÝ nµy cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm, chi phÝ nµy ®-îc ph©n bæ cho sè thµnh phÈm, hµng ho¸ ®-îc tiªu thô trong kú ®Ó tÝnh vµo gi¸ thµnh toµn bé cña sè s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã: - Chi phÝ b¸n hµng: Lµ tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô trong kú nh-: chi phÝ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, hoa hång b¸n hµng . . . - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ toµn bé nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh vµ qu¶n lý kinh doanh mµ doanh nghiÖp bá ra trong kú nh-: Chi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÝ khÊu hao TSC§, l-¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, ®å dïng v¨n phßng . . . phôc vô cho qu¶n lý toµn doanh nghiÖp. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ë c¸c doanh nghiÖp vµ viÖc x©y dùng c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n trong viÖc kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i doanh nghiÖp. c. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi khèi l-îng s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ ®-îc chia thµnh hai yÕu tè:  §Þnh phÝ (chi phÝ cè ®Þnh) lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi theo khèi l-îng s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh nh-: Chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ thuª tµi s¶n, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ phôc vô. . .  BiÕn phÝ (chi phÝ biÕn ®æi) lµ nh÷ng chi phÝ thay ®æi theo khèi l-îng s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh nh-: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. . . ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo nguyªn t¾c nµy thuËn lîi cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ ®iÒu tra chi phÝ ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau cho phÐp ph©n ®Þnh râ néi dung vµ tÝnh chÊt cña chi phÝ, vÞ chÝ cña c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o s¶n phÈm, møc ®é vµ ph¹m vi quan hÖ cña mçi lo¹i chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tõ ®ã cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu th«ng tin ®a d¹ng cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ng-êi ngoµi doanh nghiÖp, sö dông ph-¬ng ph¸p ph©n lo¹i nµo lµ tuú thuéc vµo tõng yªu cÇu cô thÓ cña tõng nhµ qu¶n lý. 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt hµng ho¸, Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu quan träng cña qu¶n lý theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh to¸n, x©y dùng theo tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh cô thÓ. VËy, Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn khèi l-îng s¶n phÈm, c«ng t¸c lao vô vµ dÞch vô ®· hoµn thµnh trong kú. Gi¸ thµnh lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt l-îng toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ lµ mét bé phËn c¬ b¶n cña gi¸ trÞ hµng ho¸. Nh- chóng ta ®· biÕt, c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, lao vô dÞch vô. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, lao vô dÞch vô gåm ba bé phËn : 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C + V + m = Gi¸ trÞ s¶n phÈm, lao vô dÞch vô. Trong ®ã: - C : Lµ toµn bé gi¸ trÞ t- liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô nh-: khÊu hao TSC§, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. Chi phÝ nµy ®-îc gäi lµ hao phÝ lao ®éng vËt ho¸. - V : Lµ chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô, ®-îc gäi lµ hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt. - m : Lµ gi¸ trÞ míi do lao ®éng sèng t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. ë gãc ®é doanh nghiÖp th× (C + V ) lµ chi phÝ s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho s¶n phÈm, dÞch vô do doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh. 2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. a. Ph©n lo¹i theo thêi ®iÓm lËp gi¸ thµnh vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n. Theo c¸ch nµy gi¸ thµnh ®-îc chia ra thµnh ba lo¹i sau:  Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc khi b-íc vµo kú kinh doanh trªn c¬ së gi¸ thùc tÕ kú tr-íc vµ c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kÕ ho¹ch hiÖn hµnh.  Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt kinh doanh, ®-îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh møc hiÖn hµnh t¹i thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch hay chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña kú tr-íc.  Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh sau khi ®· hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô c¨n cø vµo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. b. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ . Theo c¸ch nµy gi¸ thµnh ®-îc chia thµnh hai lo¹i sau:  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng x-ëng): Lµ toµn bé hao phÝ cña c¸c yÕu tè dïng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm nh-: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh.  Gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô (gi¸ thµnh toµn bé): bao gåm gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm ®· tiªu thô vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho sè s¶n phÈm ®· tiªu thô ®ã. Gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô ®-îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã thÓ nãi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt biÓu hiÖn mÆt hao phÝ cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm biÓu hiÖn mÆt kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Òu gièng nhau vÒ chÊt c¶ hai ®Òu bao gåm chi phÝ vÒ lao ®éng vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ nh-ng trong ph¹m vi vµ néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau:  Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong mét kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m). Gi¸ thµnh s¶n phÈm th× giíi h¹n sè chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn khèi l-îng s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh.  Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt dë dang kú tr-íc chuyÓn sang kú nµy, chi phÝ ph¸t sinh trong kú vµ chi phÝ dë dang cuèi kú chuyÓn sang  kú sau. Do ®ã tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú th-êng kh«ng trïng víi chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®ã. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ tÝnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c h¹ch to²n chi phÝ s°n xuÊt. Hay cã thÓ nãi “KÕt qu° cða viÖc tËp hîp v¯ h³ch to²n chi phÝ s¶n xuÊt phÇn nµo thÓ hiÖn qua c«ng t²c tÝnh gi² th¯nh”. 4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó t¹o ra søc m¹nh c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh trªn thÞ tr-êng, ngoµi vÊn ®Ò chÊt l-îng th× chØ tiªu vÒ gi¸ thµnh ®-îc quan t©m hµng ®Çu. C¸c doanh nghiÖp lu«n ®Æt ra môc tiªu h¹ gi¸ thµnh mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ, ®Ó h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× cÇn h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, ®óng, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, trªn c¬ së ph©n tÝch ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¬n n÷a, tÝnh ®óng ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn lµ tiÒn ®Ò ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy cã thÓ nãi: viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu cña chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, lµ kh©u quan träng nhÊt cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp cã nhiÖm vô chñ yÕu sau:  C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm chi phÝ, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ x¸c ®Þnh ®èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phï hîp.  Tæ chøc tËp hîp vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ ®· x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ theo c¸c yÕu tè chi phÝ quy ®Þnh.  Th-êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ ®Þnh kú ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ ®èi víi chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p t¨ng c-êng qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô, lao vô hoµn thµnh. §Þnh kú kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh, v¹ch ra nguyªn nh©n lµm cho hoµn thµnh hoÆc ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô, tõ ®ã cã ph-¬ng h-íng cÇn phÊn ®Êu ®Ó kh«ng ngõng h¹ gi¸ thµnh mét c¸ch hîp lý. II. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. 1. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c lo¹i chi phÝ ®-îc tËp hîp trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh, nh»m phôc vô cho viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Giíi h¹n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ lµ n¬i ph¸t sinh chi phÝ (ph©n x-ëng, bé phËn, giai ®o¹n c«ng nghÖ. . .) hoÆc cã thÓ lµ ®èi t-îng chÞu chi phÝ (nh- s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm. . .). ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i g©y ra chi phÝ vµ ®èi t-îng chÞu chi phÝ. §Ó x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i c¨n cø vµo:       TÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt. Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. §¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh ¸p dông trong doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng ®èi t-îng quy ®Þnh cã t¸c dông tÝch cùc cho viÖc t¨ng c-êng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ, phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. 1.2. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô lµ s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô, dÞch vô hoµn thµnh ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh cã néi dung kh¸c nhau nh-ng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ ë nhiÒu tr-êng hîp ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cã thÓ phï hîp víi ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· tËp hîp trong kú theo tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¬ së vµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cho tõng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô liªn quan. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.1. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt khi ph¸t sinh sÏ ®-îc tËp hîp vµ ph©n bæ theo mét ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®-îc x¸c ®Þnh. Do ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nªn ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt còng kh¸c nhau cho phï hîp víi tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Trong thùc tÕ c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh th-êng ®-îc ¸p dông lµ: - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo chi tiÕt hoÆc bé phËn cña s¶n phÈm. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo s¶n phÈm. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo nhãm s¶n phÈm. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo ®¬n ®Æt hµng. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo giai ®o¹n c«ng nghÖ. 2.2. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô lµ ph-¬ng ph¸p kü thuËt sö dông c¸c sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt mµ kÕ to¸n ®· tËp hîp ®Ó tÝnh ra tæng gi¸ thµnh thùc tÕ ®¬n vÞ s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh theo kho¶n môc hoÆc theo yÕu tè ®· ®Þnh. §Ó phï hîp víi c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®· tr×nh bµy ë trªn, doanh nghiÖp ph¶i lùa chän c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phï hîp. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh th-êng ®-îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp. a. Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lao vô, dÞch vô hoµn thµnh trong kú = Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong kú - Gi¸ trÞ s¶n phÈm + dë dang cuèi kú Ph-¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp ¸p dông trong tr-êng hîp ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt còng chÝnh lµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp cã sè l-îng mÆt hµng Ýt, chu kú s¶n xuÊt ng¾n. b. Ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ. Z = C1 + C2 + ... +Cn Trong ®ã: - Z lµ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh trong kú - C1, C2, . . . , Cn lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë giai ®o¹n 1, 2, . . . , n. Ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ ¸p dông trong tr-êng hîp ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc cßn ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c. Ph-¬ng ph¸p hÖ sè. Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang -®Çu kú Gi¸ thµnh cña tõng thø s¶n phÈm  Chi phÝ ph¸t sinh trong kú = Sè l-îng SP thùc tÕ cña tõng thø SP trong nhãm Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú HÖ sè quy ®æi vÒ SP tiªu chuÈn cña tõng thø SP trong nhãm Sè l-îng + SP tiªu chuÈn cña tõng thø SP trong nhãm x x Ph-¬ng ph¸p tÝnh hÖ sè ¸p dông trong tr-êng hîp ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt hoÆc nhãm s¶n phÈm, cßn ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh l¹i lµ tõng s¶n phÈm. d. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ. Gi¸ thµnh cña tõng = lo¹i SP Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¶ nhãm SP x Tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch xhoÆc gi¸ thµnh ®Þnh møc cña nhãm SP Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ thµnh ®Þnh møc cña tõng thø SP trong nhãm Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo tû lÖ ¸p dông trong tr-êng hîp ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ nhãm s¶n phÈm cßn ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm. e. Ph-¬ng ph¸p tÝnh lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô. Z Gi¸ trÞ s¶n = phÈm dë dang - ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë + dang cuèi kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm phô Ph-¬ng ph¸p tÝnh lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô ¸p dông trong tr-êng hîp mµ trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt võa thu ®-îc s¶n phÈm chÝnh võa thu ®-îc s¶n phÈm phô. g. Ph-¬ng ph¸p liªn hîp. Cã thÓ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô theo ph-¬ng ph¸p liªn hîp b»ng c¸ch kÕt hîp nhiÒu ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cã thÓ kÕt hîp ph-¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp víi ph-¬ng ph¸p hÖ sè vµ tû lÖ, trong tr-êng hîp ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ nhãm s¶n phÈm, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm. - Cã thÓ kÕt hîp ph-¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp víi ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ, trong tr-êng hîp ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ bé phËn s¶n phÈm cßn ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn chØnh. III. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. 1. H¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1. H¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó phôc vô trùc tiÕp cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ®-îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c cÇn ph¶i tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ®èi t-îng, qua ®ã kiÓm tra qu¸ tr×nh h×nh thµnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, dÞch vô qua c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt. MÆc dï cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp, nh-ng viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t-îng cã thÓ tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù chung nh- sau: 1) C¨n cø vµo c¸c ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ ®· ®-îc x¸c ®Þnh, më sæ hoÆc thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n. 2) C¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong th¸ng cã liªn quan ®Õn ®èi t-îng h¹ch to¸n nµo ®-îc tËp hîp ghi vµo sæ hoÆc thÎ h¹ch to¸n chi phÝ më cho tõng ®èi t-îng ®ã. 3) Cuèi th¸ng tæng hîp toµn bé chi phÝ ph¸t sinh theo kho¶n môc thuéc tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n lµm c¨n cø cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Trªn thùc tÕ cã nhiÒu c¸ch bè trÝ sæ hoÆc thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, d-íi ®©y tr×nh bµy mét mÉu sæ sö dông chung cho nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh (Dïng cho c¸c TK 621, 622, 627, 154, 631, 642, 142, 335). -Tµi kho¶n. . . -Tªn s¶n phÈm, dÞch vô. . . Ngµy Chøng tõ th¸ng Sè Ngµy ghi sæ hiÖu th¸ng DiÔn gi¶i TK ®èi øng 11 Ghi Nî TK. . . Tæng sè tiÒn Chia ra ... ... ... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Sè d- ®Çu kú ... -Céng ph¸t sinh -Ghi Cã TK. . . -Ghi d- cuèi kú 1.2. H¹ch to¸n chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm. a. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ®èi víi doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo s¶n phÈm, dÞch vô. §èi víi doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, s¶n xuÊt Ýt lo¹i s¶n phÈm, chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp theo tõng s¶n phÈm, dÞch vô, th× gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô trong kú ®-îc tÝnh b»ng ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp (gi¶n ®¬n) Gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh trong = kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú - Sè l-îng s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh trong kú B¶ng tÝnh gi¸ thµnh theo kho¶n môc. Kho¶n môc chi phÝ CPhÝ SX dë dang ®Çu kú CPhÝ SX P/S trong kú CPhÝ SX dë dang cuèi kú Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ NVL trùc tiÕp NC«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung Céng b. TÝnh gi¸ thµnh trong tr-êng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp theo nhãm s¶n phÈm. Nh÷ng s¶n phÈm ®-îc chÕ t¹o tõ cïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t-¬ng tù nhau, kÕt qu¶ thu ®-îc nhãm s¶n phÈm chØ kh¸c nhau quy c¸ch, kÝch th-íc, chÊt l-îng. Chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp theo nhãm s¶n phÈm th× gi¸ thµnh tõng thø s¶n phÈm trong nhãm ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p liªn hîp (ph-¬ng ph¸p gi¶n ®¬n kÕt hîp víi ph-¬ng ph¸p hÖ sè hoÆc tû lÖ). Cô thÓ nh- sau: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng gi¸ thµnh cña nhãm s¶n phÈm Gi¸ thµnh tõng SP = trong nhãm x Tæng sè s¶n phÈm tiªu chuÈn cña nhãm s¶n phÈm Sè l-îng s¶n phÈm tiªu chuÈn cña tõng thø s¶n phÈm trong nhãm Trong ®ã: Tæng gi¸ thµnh cña nhãm s¶n phÈm = Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + Tæng sè s¶n phÈm tiªu chuÈn cña nhãm =  s¶n phÈm Sè l-îng s¶n phÈm tiªu chuÈn cña tõng thø SP trong nhãm Gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng thø SP trong nhãm = Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong kú - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Sè l-îng s¶n phÈm thùc tÕ cña tõng thø s¶n phÈm trong nhãm HÖ sè (tû lÖ) quy ®æi vÒ s¶n phÈm tiªu chuÈn cña tõng x thø SP trong nhãm Sè l-îng SP thùc tÕ cña tõng thø SP trong nhãm HÖ sè (tû lÖ) quy ®æi vÒ SP tiªu chuÈn cña tõng thø SP trong nhãm x Tæng gi¸ thµnh tõng thø s¶n phÈm trong nhãm 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 = Sè l-îng s¶n phÈm thùc tÕ cña tõng thø SP trong nhãm c. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô trong tr-êng hîp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo ®¬n ®Æt hµng. Trong c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®¬n chiÕc, c«ng viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh th-êng ®-îc tiÕn hµnh c¨n cø vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, cho nªn ®èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ thÝch hîp lµ theo ®¬n ®Æt hµng. Cßn ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ mçi ®¬n ®Æt hµng. §èi víi chi phÝ trùc tiÕp nh- chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú thuéc ®¬n ®Æt hµng nµo ®-îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®¬n ®Æt hµng ®ã. Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu ®¬n ®Æt hµng, kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng ®¬n ®Æt hµng, ph¶i tËp hîp theo n¬i ph¸t sinh chi phÝ, cuèi kú ph©n bæ cho tõng ®¬n ®Æt hµng theo nh÷ng tiªu chuÈn phï hîp. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô cña mçi ®¬n ®Æt hµng chØ tiÕn hµnh khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. §èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng ch-a hoµn thµnh th× toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng ®Òu coi lµ s¶n phÈm dÞch vô dë dang. B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt theo th¸ng Chi tiÕt theo ®¬n ®Æt hµng §¬n ®Æt hµng A Chi phÝ NVL trùc tiÕp ChÝ phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Céng §¬n ®Æt hµng B .... Céng B¶ng tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. TK ghi Nî 154-®¬n ®Æt hµng A Th¸ng Thø nhÊt 154-®¬n ®Æt hµng A Thø hai 154-®¬n ®Æt hµng A .... 621 622 627 Céng Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ d. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô trong tr-êng hîp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo giai ®o¹n c«ng nghÖ. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë giai ®o¹n c«ng nghÖ nµo th× ®-îc tËp hîp theo giai ®o¹n c«ng nghÖ ®ã. C¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp ®-îc h¹ch to¸n theo giai ®o¹n c«ng nghÖ, trong mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ ®-îc chi tiÕt theo tõng thø s¶n phÈm hoÆc nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc tËp hîp theo ph©n x-ëng hoÆc bé phËn s¶n xuÊt, sau ®ã ®-îc ph©n bæ cho tõng thø s¶n phÈm ë tõng b-íc c«ng nghÖ theo tiªu chuÈn thÝch hîp. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ph-¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®-îc thùc hiÖn theo ph-¬ng ph¸p cã b¸n thµnh phÈm hoÆc kh«ng cã b¸n thµnh phÈm. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cña thµnh phÈm (hay b¸n thµnh phÈm) th-êng ®-îc ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ kÕt hîp víi ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp, ph-¬ng ph¸p hÖ sè hoÆc ph-¬ng ph¸p tû lÖ. §Çu tiªn x¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm dÞch vô b»ng ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ, sau ®ã b»ng ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm, dÞch vô. NÕu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo nhãm s¶n phÈm th× sau khi x¸c ®Þnh ®-îc tæng gi¸ thµnh cña nhãm s¶n phÈm, dÞch vô, ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña tõng thø s¶n phÈm trong nhãm ph¶i dïng ph-¬ng ph¸p hÖ sè hoÆc ph-¬ng ph¸p tû lÖ.  TÝnh gi¸ thµnh trong tr-êng hîp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ¸n cã b¸n thµnh phÈm. Trong tr-êng hîp nµy ph¶i tÝnh gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm trong mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ theo tr×nh tù: §Çu tiªn tÝnh gi¸ thµnh cña b¸n thµnh phÈm b-íc 1, råi lÊy gi¸ thµnh cña b¸n thµnh phÈm b-íc 1 céng víi chi phÝ chÕ biÕn b-íc 2, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña b¸n thµnh phÈm b-íc 2 vµ cø nh- thÕ ®Õn b-íc c«ng nghÖ s¶n xuÊt thø 3. . . cho ®Õn b-íc c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë b-íc cuèi cïng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng Néi dung chi phÝ Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2 Giai ®o¹n 3 .... Céng NVL trùc tiÕp NhC«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung Céng PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh theo tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ. Néi dung chi phÝ CPhÝ dë dang ®Çu kú CPhÝ P/S trong kú NVL trùc tiÕp NC«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung 15 CPhÝ dë dang cuèi kú Tæng gi¸ Gi¸ thµnh thµnh b¸nTP ®¬n vÞ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Céng  TÝnh gi¸ thµnh trong tr-êng hîp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ¸n kh«ng cã b¸n thµnh phÈm Trong tr-êng hîp nµy ta kh«ng tÝnh gi¸ thµnh cña b¸n thµnh phÈm hoµn thµnh ë mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt, mµ b»ng ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ trong c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ sÏ tÝnh ®-îc gi¸ thµnh cña thµnh phÈm. Tr-íc tiªn, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë mçi b-íc giai ®o¹n c«ng nghÖ cho thµnh phÈm vµ s¶n phÈm dë dang cña tÊt c¶ c¸c b-íc. Sau ®ã tæng céng chi phÝ ë c¸c giai ®o¹n tÝnh cho thµnh phÈm, ®-îc gi¸ thµnh cña thµnh phÈm. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ theo tõng giai ®o¹n. Néi dung chi phÝ CPhÝ SX dë dang ®Çu kú CPhÝ SX P/S trong kú CPhÝ SX dë dang cuèi kú Chi phÝ giai ®o¹n x tÝnh vµo thµnh phÈm NVL trùc tiÕp NC«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung Céng B¶ng tæng hîp tÝnh gi¸ thµnh c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ Néi dung chi phÝ Chi phÝ G§ 1 tÝnh vµo TP Chi phÝ G§ 2 tÝnh vµo TP ... Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ NVL trùc tiÕp NC«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung Céng 2. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 2.1. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. a. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ NVL chÝnh, NVL phô, nhiªn liÖu. . .®-îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng NVL khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt, hoÆc s¶n phÈm, lo¹i s¶n phÈm . . .) th× h¹ch to¸n trùc tiÕp theo ®èi t-îng ®ã. Tr-êng hîp NVL xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ kh«ng thÓ tæ chøc h¹ch to¸n riªng ®-îc th× ph¶i ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ th-êng ®-îc sö dông lµ ph©n bæ theo gi¸ trÞ tiªu hao NVL chÝnh, sè giê lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ, t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc, . . .C«ng thøc ph©n bæ nh- sau: Chi phÝ vËt liÖu ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng = Trong ®ã: HÖ sè ph©n bæ Tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi t-îng x HÖ sè (tû lÖ) ph©n bæ Tæng chi phÝ NVL cÇn ph©n bæ = Tæng tiªu thøc ph©n bæ §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 621- “Chi phÝ NVL trùc tiÕp”. TK n¯y ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 621: Bªn Nî: Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm. Bªn Cã:- Gi¸ trÞ NVL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho - Thu håi phÕ liÖu - KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp vµo bªn Nî TK 154- “Chi phÝ s°n xuÊt kinh doanh dë dang” Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d-. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ: - XuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm: Nî TK 621 (chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng) Cã TK 152 : gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt dïng - Tr-êng hîp nhËn NVL vÒ kh«ng nhËp qua kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt th× c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ: Nî TK 621 (chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng). Cã TK 111, 112 : vËt liÖu mua ngoµi. Cã TK 411 :vËt liÖu ®-îc cÊp ph¸t, liªn doanh. Cã TK 154 : vËt liÖu tù s¶n xuÊt. Cã TK 331, 336, 338. . .: vËt liÖu mua chÞu, vay m-în. - Tr-êng hîp cã phÕ liÖu thu håi: Nî TK 152(8), 111. . .: nhËp l¹i kho hoÆc b¸n. Cã TK 621 ( chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng). - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp theo tõng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh: Nî TK 154 ( chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng) Cã TK 621 (chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng) S¬ ®å 1: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 151,152, 331 111, 112. . . TK 621 VËt liÖu dïng trùc tiÕp chÕ t¹o s¶n phÈm, tiÕn hµnh lao vô, dÞch vô TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp TK 152 VËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp kho 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn lao vô, dÞch vô nh- tiÒn l-¬ng chÝnh vµ c¸c kho¶n phô cÊp,. . . Ngoµi ra chi phÝ nh©n c«ng cßn bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp cho quü BHXH, BHYT, kinh phÝ C§ do ng-êi sö dông lao ®éng chÞu vµ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tû lÖ nhÊt ®Þnh víi tiÒn l-¬ng ph¸t sinh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §Ó theo dâi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 622- “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. TK n¯y ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng ®­îc tËp hîp chi phÝ. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 622: Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo bªn Nî TK 154- “Chi phÝ s°n xuÊt kinh doanh dë dang” Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d-. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ: - TÝnh ra tæng tiÒn l-¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô: Nî TK 622: (chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng) Cã TK 334: Tæng sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh: Nî TK 622 (chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng) Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) - Víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô, phÇn tiÒn l-¬ng tÝnh tr-íc vµo chi phÝ vµ kho¶n tiÒn l-¬ng tÝnh tr-íc kh¸c ( ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch): Nî TK 622 (chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng) Cã TK 335 : tiÒn l-¬ng trÝch tr-íc - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ: Nî TK 154 (chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng) Cã TK 622 (chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng) S¬ ®å 2 : H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 334 TK 62 TK 154 TiÒn l-¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt TK 338 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n C¸c kho¶n ph¶i ®ãng gãp theo tû lÖ víi tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n SX 19 c«ng trùc tiÕp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c. H¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cÇn thiÕt cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm sau chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §©y lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh»m phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sö dông TK 627-“Chi phÝ s°n xuÊt chung” T¯i kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô bao gåm: l-¬ng nh©n viªn ph©n x-ëng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n xuÊt, khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 627: Bªn Nî : C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú Bªn Cã :-C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung -KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo bªn Nî cña TK 154- “Chi phÝ s°n xuÊt kinh doanh dë dang” Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d-. Tµi kho¶n 627 ®-îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n: - TK 6271- Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng. - TK 6272- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. - TK 6273- Chi phÝ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt. - TK 6274- Chi phÝ khÊu hao TSC§. - TK 6277- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK 6278- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ: - Khi tÝnh ra tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x-ëng: Nî TK 627 (6271-chi tiÕt tõng ph©n x-ëng, bé phËn) Cã TK 334 : ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tiÒn l-¬ng nh©n viªn ph©n x-ëng: Nî TK 627 (6271-chi tiÕt tõng ph©n x-ëng, bé phËn) Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng chung cho ph©n x-ëng nh-: Tù söa ch÷a b¶o d-ëng TSC§ do ®¬n vÞ tù lµm, dïng cho qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña ph©n x-ëng: Nî TK 627 (6272- chi tiÕt tõng ph©n x-ëng, bé phËn) Cã TK 152 (chi tiÕt tõng tiÓu kho¶n) - Chi phÝ c«ng cô dông cô xuÊt dïng: Nî TK 627 (6273- chi tiÕt tõng ph©n x-ëng, bé phËn) 20
- Xem thêm -