Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gia công tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khang thịnh

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế Toán Mã số ngành: 52340301 Cần Thơ, năm 2014 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN C1200270 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế Toán Mã số ngành: 52340301 ĐÀM THỊ PHONG BA Cần Thơ, năm 2014 2 LỜI CẢM TẠ Bằng vốn kiến thức đã được học từ các thầy cô giảng dạy trên ghế nhà trường và ba tháng thực tập ở công ty TNHH Khang Thịnh là quá trình kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, điều này sẽ giúp em nắm vững hơn về kiến thức chuyên ngành của mình đồng thời đây cũng là hành trang để em trang bị thêm những kiến thức và những kinh nghiệm thực tế cần thiết để em chuẩn bị bước vào công việc sau này. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Cần Thơ đã truyền đạt những kiến thức quý báo cho em trong suốt các năm học. Đặc biệt là cô Đàm Thị Phong Ba đã trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình đóng góp ý kiến cho em trong việc hoàn thiện nội dung cũng như cách trình bày đề tài trong thời gian em làm báo cáo luận văn tốt nghiệp. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban Giám Đốc của công ty, toàn thể các anh chị trong doanh nghiệp nói chung, anh chị trong phòng kế toán nói riêng, cảm ơn các Anh Chị đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề và làm quen với công việc kế toán. Mặc dù cố gắng nhưng thời gian có hạn nên bài báo cáo sẽ không tránh khỏi những sai sót, em mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy cô và các anh chị trong phòng kế toán. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô giáo và các Cô Chú, Anh Chị trong công ty TNHH Khanh Thịnh có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trên con đường sự nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày.....tháng.....năm Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Huyền Trân 3 TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Huyền Trân 4 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -------------------------------------- BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN  Họ và tên người nhận xét:  Học vị:  Chuyên ngành:  Cơ quan công tác:  Tên học viên:  Chuyên ngành:  Mã số:  Tên đề tài:  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tinh thần thái độ và tác phong làm việc của học viên: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2. Kết quả thực hiện đề tài:  Tính phù hợp của đề tài với mã số chuyên ngành đào tạo: ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................  Về hình thức: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 6 ...................................................................................................................................  Ý nghĩa khoa học và giá trị của đề tài ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................  Nội dung và các kết quả đạt được: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................  Các nhận xét khác: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 3. Kết luận chung: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ......................, ngày…… tháng …… năm 20……. NGƯỜI NHẬN XÉT 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -------------------------------------- BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN CỦA PHẢN BIỆN      Họ và tên người nhận xét: ............................................................................ Học hàm, học vị:........................................................................................... Chuyên ngành:.............................................................................................. Nhiệm vụ trong Hội đồng:............................................................................ Cơ quan công tác: ........................................................................................  Tên đề tài: ....................................................................................................     Tên học viên:................................................................................................ Chuyên ngành: ............................................................................................. Mã số ngành đào tạo:.................................................................................... Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT I. PHẦN NHẬN XÉT: 1. Về hình thức của luận văn: 1.1. Tính phù hợp của đề tài với mã số chuyên ngành đào tạo: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 1.2. Về hình thức: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 8 1.3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 1.4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) 2.1. Nhận xét về lược khảo tài liệu/tổng quan tài liệu:.......................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2.2. Nhận xét về phương pháp nghiên cứu:........................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2.3. Nhận xét về kết quả đạt được:......................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2.4. Nhận xét về phần kết luận:.............................................................................. 9 ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2.5. Những thiếu sót và tồn tại của luận văn:........................................................ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 3. Các nhận xét khác:.............................................................................................. II. PHẦN CẦU HỎI: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... III. KẾT LUẬN (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ......................, ngày…… tháng ..... năm 201.... NGƯỜI NHẬN XÉT 10 MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU.................................................................................1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu..............................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................1 1.2.1 Mục tiêu chung......................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể......................................................................................2 1.3 Phạm vi nghiên cứu..................................................................................2 1.3.1 Không gian.............................................................................................2 1.3.2 Thời gian................................................................................................2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu............................................................................2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............3 2.1 Cơ sở lý luận.............................................................................................3 2.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất.................................................3 2.1.2 Khái niệm và phân loại giá thành...........................................................6 2.1.3 Đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành.......................7 2.1.4 Kế toán chi phí sản xuất.........................................................................8 2.1.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang............................................13 2.1.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm..................................................13 2.2 Lược khảo tài liệu...................................................................................14 2.3 Phương pháp nghiên cứu.........................................................................14 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu...............................................................14 2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu.............................................................14 Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH.....................................16 3.1 Lịch sử hình thành..................................................................................16 3.2 Cơ cấu tổ chức........................................................................................17 3.2.1 Tổ chức quản lý của công ty................................................................17 3.2.2 Nhiệm vụ của từng bộ phận.................................................................17 3.3 Chức năng nhiệm vụ...............................................................................19 11 3.3.1 Chức năng............................................................................................19 3.3.2 Mục tiêu...............................................................................................19 3.3.3 Nhiệm vụ.............................................................................................19 3.4 Tổ chức bộ máy kế toán..........................................................................20 3.4.1 Sơ đồ tổ chức.......................................................................................20 3.4.2 Chế độ kế toán và hình thức ghi sổ kế toán..........................................21 3.4.3 Phương pháp kế toán............................................................................23 3.5 Sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh....................................................24 3.6 Thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển.........................................27 3.6.1 Thuận lợi..............................................................................................27 3.6.2 Khó khăn..............................................................................................29 3.6.3 Định hướng phát triển..........................................................................29 Chương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHANG THỊNH...........30 4.1 Quy trình sản xuất sản phẩm...................................................................30 4.1.1 Công đoạn cắt......................................................................................30 4.1.2 Công đoạn may....................................................................................30 4.1.3 Công đoạn hoàn tất..............................................................................31 4.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm..............31 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất......................................................31 4.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm......................................................31 4.2.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm..................................................................31 4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khang Thịnh.................................................................................................32 4.3.1 Chứng từ..............................................................................................32 4.3.2 Lưu đồ luân chuyển chứng từ...............................................................33 4.3.3 Tài khoản và sổ kế toán áp dụng tại công ty.........................................36 4.3.4 Các chứng từ của tháng 10 năm 2013..................................................37 4.3.5 Ghi sổ...................................................................................................38 4.4 Phân tích sự biến động của giá thành......................................................49 4.4.1 Biến động của chi phí nhân công trực tiếp...........................................49 12 4.4.2 Biến động của chi phí sản xuất chung..................................................51 4.4.3 Biến động của giá thành.......................................................................52 Chương 5: GIẢI PHÁP VÀ CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHANG THỊNH. .54 5.1 Ưu điểm và nhược điểm..........................................................................54 5.1.1. Ưu điểm..............................................................................................54 5.1.2 Nhược điểm.........................................................................................55 5.2 Giải pháp và các đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty ...................................................................................................................... 55 5.2.1 Tổ chức công tác kế toán......................................................................55 5.2.2 Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm...............56 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................57 6.1 Kết luận...................................................................................................57 6.2 Kiến nghị................................................................................................57 6.2.1 Đối với địa phương..............................................................................57 6.2.2 Đối với cơ quan thuế............................................................................58 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................59 PHỤ LỤC 13 DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2011 – 2013....25 Bảng 4.1 Bảng tổng hợp các chứng từ ghi sổ tháng 10/2013........................38 Bảng 4.2 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ tháng 10/2013....................................39 Bảng 4.3 Sổ chi tiết chi phí sản xuất, kinh doanh của chi phí SXC (TK 627) của tất cả mặt hàng tháng 10/2013................................................................40 Bảng 4.4 Sổ cái chi phí NCTT (Tài khoản 622) tháng 10/2013....................41 Bảng 4.5 Sổ cái của chi phí SXC (Tài khoản 627) tháng 10/2013................42 Bảng 4.6 Phân bổ chi phí sản xuất chung (Tài khoản 627) cho đơn đặt hàng ...................................................................................................................... 43 Bảng 4.7 Sổ cái của chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Tài khoản 1541) tháng 10/2013...............................................................................................44 Bảng 4.8 Phiếu chi phí công việc sản phẩm tháng 10/2013..........................46 Bảng 4.9 Bảng biến động chi phí NCTT mã hàng LH924/L tháng 10/2013. 50 Bảng 4.10 Bảng biến động chi phí SXC tháng 10/2013................................51 Bảng 4.11 Bảng biến động của giá thành mã hàng LH924/L tháng 10/2013 ...................................................................................................................... 53 14 DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1. Sơ đồ tập hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.......................9 Hình 2.2. Sơ đồ tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.....................................10 Hình 2.3 Sơ đồ tập hợp chi phí sản xuất chung.............................................11 Hình 2.4 Sơ đồ kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên............................................................................................................12 Hình 3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty..................................................17 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức phòng kế toán..........................................................20 Hình 3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ......23 Hình 4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất.................................................................31 Hình 4.2 Sơ đồ quy trình nhập kho công cụ dụng cụ....................................34 Hình 4.3 Sơ đồ quy trình nhập kho thành phẩm từ sản xuất.........................35 15 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHTN : BHXH Bảo hiểm thất nghiệp : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CCDC : Công cụ dụng cụ CPSXDDCK : Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ CPSXDDĐK : Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ ĐVT : Đơn vị tính KPCĐ : Kinh phí công đoàn NCTT : Nhân công trực tiếp NVL : Nguyên vật liệu PX : Phân xưởng SP : Sản phẩm SX : Sản xuất SXC : Sản xuất chung 16 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Mục đích kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là lợi nhuận nhưng lợi nhuận bị chi phối bởi: doanh thu, chi phí, lợi thế cạnh tranh (chất lượng, giá bán) … Muốn tăng lợi nhuận, doanh nghiệp có thể tăng doanh thu, giảm chi phí, giảm giá bán để tăng lợi thế cạnh tranh hay tăng chi phí để tăng sản lượng tiêu thụ. Những điều này chủ yếu do sự nỗ lực chủ quan của doanh nghiệp song bên cạnh đó vẫn chịu sự tác động khách quan bởi các yếu tố bên ngoài cũng như nội tại bên trong doanh nghiệp. Do đó để tăng lợi nhuận, nhà quản trị doanh nghiệp luôn quan tâm kiểm soát chi phí sao cho phù hợp nhất. Vì thế, vấn đề tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn để khẳng định vị trí và sự tồn tại của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm, nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là khâu quan trọng và phức tạp nhất trong công tác kế toán. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải tổ chức quản lý công tác kế toán một cách có hiệu quả nhằm đưa ra các biện pháp cụ thể để tập hợp tiết kiệm chi phí, tính giá sản phẩm một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ hay khai thác hết tiềm năng của doanh nghiệp. Ngành dệt may là ngành đã và đang phát triển rất bền vững không chỉ trong nước và trên cả thế giới. Đây là lĩnh vực đầy cơ hội và thách thức với 14,8 tỷ USD chiếm 13,7% trong 108 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2013 đã tăng trưởng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khang Thịnh là công ty may gia công sản xuất sản phẩm với khối lượng vô cùng đa dạng về qui cách, chủng loại cũng như mẫu mã. Vì vậy, cũng như các doanh nghiệp khác việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá sản phẩm là một vấn đề lớn cần được quan tâm trong công ty. Từ những nhận thức trên cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của kế toán chi phí. Để phân tích tìm hiểu sâu và kỹ hơn về khoản chi phí nên em quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gia công tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khang Thịnh” để làm luận văn. 17 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gia công tại công ty TNHH MTV Khang Thịnh. Từ đó, phân tích biến động chi phí sản xuất và giá thành của công ty TNHH MTV Khang Thịnh. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Khang Thịnh trong giai đoạn 2011 – 2013.  Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gia công tại công ty TNHH MTV Khang Thịnh trong tháng 10 – 2013.  Phân tích biến động chi phí sản xuất và giá thành của công ty TNHH MTV Khang Thịnh trong tháng 10 – 2013.  Nhận xét và đưa giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Khang Thịnh. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH MTV Khang Thịnh huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 1.3.2 Thời gian  Số liệu được sử dụng trong đề tài là số liệu thứ cấp trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2013.  Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 06/01/2014 đến ngày 28/04/2014. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gia công tại công ty TNHH MTV Khang Thịnh. 18 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 2.1.1.1 Khái niệm Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. (Huỳnh Lợi, 2012, trang 67) 2.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất a. Phân loại theo nội dung chi phí  Chi phí sản xuất:  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí cấu thành trong sản phẩm sản xuất, thành phẩm của doanh nghiệp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí không bao gồm chi phí gián tiếp hay nhiên liệu và được tính thẳng vào đối tượng sử dụng chi phí. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ những khoản chi phí liên quan đến chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất sản phẩm.  Chi phí công nhân trực tiếp là chi phí gắn liền với việc sản xuất ra sản phẩm. Do đó, khả năng và kỹ năng của người lao động ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra. Chi phí nhân công trực tiếp được tính thẳng vào đối tượng sử dụng. Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương công nhân trực tiếp thực hiện quy trình sản xuất. Các khoản trích theo lương tính vào chi phí sản xuất của công nhân trực tiếp thực hiện quá trình sản xuất như kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ khoản trích theo lương tùy thuộc vào quy định hiện hành.  Chi phí sản xuất chung bao gồm những chi phí sản xuất còn lại tại phân xưởng như nhân công gián tiếp, nguyên liệu gián tiếp, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí khấu hao, chi phí khác bằng tiền,… chi phí sản xuất chung thường bao gồm: chi phí lao động gián tiếp phục vụ, quản lý sản xuất tại phân xưởng. Chi phí nguyên vật liệu dùng trong máy móc thiết bị. Chi phí công cụ dụng cụ dùng trong hoạt động sản xuất. Chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ sản xuất như điện, nước, sửa chữa, bảo hiểm tài sản tại xưởng sản xuất… 19  Trong 3 loại chi phí trên có thể kết hợp với nhau để hình thành chi phí ban đầu và chi phí chuyển đổi:  Chi phí ban đầu là chi phí được kết hợp giữa chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp thể hiện chi phí chủ yếu cần thiết khi bắt đầu sản xuất sản phẩm.  Chi phí chuyển đổi là chi phí kết hợp giữa chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung thể hiện chi phí cần thiết để chuyển nguyên vật liệu thành thành phẩm.  Chi phí ngoài sản xuất:  Chi phí bán hàng còn được gọi là chi phí lưu thông, là những phí tổn cần thiết để đảm bảo cho việc thực hiện chính sách bán hàng. Chi phí bán hàng thường bao gồm: chi phí về lương và khoản trích theo lương tính vào chi phí của toàn bộ lao động trực tiếp hay quản lý trong hoạt động bán hàng, vận chuyển hàng hóa tiêu thụ. Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu dùng trong việc bán hàng, vận chuyển hàng hóa tiêu thụ. Chi phí về công cụ, dụng cụ dùng trong việc bán hàng như bao bì sử dụng luân chuyển, các quầy hàng… chi phí khấu hao thiết bị, tài sản cố định dùng trong công việc bán hàng như thiết bị đông lạnh, phương tiện vận chuyển, cửa hàng, nhà kho… chi phí thuê ngoài liên quan đến việc bán hàng như quảng cáo, hội chợ, bảo trì, bảo hành, khuyến mãi… chi phí khác bằng tiền trong việc bán hàng.  Chi phí quản lý doanh nghiệp là những phí tổn liên quan đến việc hành chánh, quản trị ở phạm vi toàn doanh nghiệp. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp còn bao gồm cả những chi phí mà chúng ta không thể ghi nhận vào tất cả những khoản mục nói trên. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí của người lao động, quản lý ở các bộ phận phòng ban của doanh nghiệp. Chi phí vật liệu, năng lượng, nhiên liệu trong hành chính quản trị… chi phí công cụ, dụng cụ dùng trong công việc hành chính quản trị. Chi phí khấu hao thiết bị, tài sản cố định khác dùng công việc hành chính quản trị. Chi phí dịch vụ điện, nước, điện thoại, bảo hiểm, phục vụ chung toàn doanh nghiệp. Các khoản thuế, lệ phí chưa tính vào giá trị tài sản. Các khoản chi phí liên quan đến sự giảm sút giá trị tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh do biến động thị trường như dự phòng khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hao hụt trong khâu dự trữ…  Chi phí thời kỳ và chi phí sản phẩm:  Chi phí thời kỳ là chi phí phát sinh trong một kỳ kinh doanh (theo thời gian), có thể liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều sản phẩm khác nhau. Hay nói 20
- Xem thêm -