Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công ty cổ phần hoàng sơn

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp trùc tiÕp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®¸p øng nhu cÇu x· héi. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm ®ã trªn thÞ tr-êng. Ngoµi ho¹t ®éng c¬ b¶n ®ã doanh nghiÖp s¶n xuÊt cßn tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng kh¸c nh- cung cÊp mét sè dÞch vô, lao ®éng hay tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh … Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a 3 yÕu tè: T- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh: Chi phÝ vÒ thï lao lao ®éng, chi phÝ vÒ t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸, doanh nghiÖp ph¶i chÞu sù tiªu hao vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô vµ nhiªn liÖu …ph¶i chÞu sù hao mßn cña thiÕt bÞ m¸y mãc, ph¶i tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn … §ã lµ nh÷ng chi phÝ th-êng xuyªn ph¸t sinh, g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. V× vËy, vÊn ®Ò ®Çu tiªn quan träng ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu cña qu¶n trÞ vµ kÕ to¸n nãi chung. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã tr-íc hÕt ph¶i n¾m ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ã chÝnh lµ lý do em chän ®Ò tµi nµy. KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn I: tæng quan vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn hoang s¬n PhÇn II: thùc tr¹ng h¹ch to¸n cpsx vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn hoµng s¬n PhÇn III: Hoµn thiÖn kÕ to¸n cpsx vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn hoµng s¬n. 1 lêi nãi ®Çu môc lôc danh môc s¬ ®å, b¶ng biÓu b¶ng ký hiÖu viÕt t¾t trong bµi phÇn I TæNG QUAN VÒ §ÆC §IÓM KINH TÕ, Tæ CHøC Bé M¸Y QU¶N Lý, Bé M¸Y KÕ TO¸N CñA C¤NG TY Cæ PHÇN HOµNG S¥N I . §Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng S¶n xuÊt kinh doanh 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty Cæ PhÇn Hoµng S¬n II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc HT kÕ to¸n. - C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n chung - Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n - Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n - Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn hoµng s¬n 1. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n 2 2. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 3. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 5. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 6. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n PhÇn III Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn hoµng s¬n I. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh SP t¹i C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n 1. Yªu cÇu hoµn thiÖn 2. Ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn KÕt luËn 3 Danh môc tõ viÕt t¾t TK: Tµi kho¶n cpsX : Chi phÝ s¶n xuÊt NSNN: Ng©n s¸ch Nhµ n-íc H§L§: Hîp ®ång lao ®éng TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh CCDC: C«ng cô dông cô GTGT: Gi¸ trÞ gia t¨ng BHXH: B¶o hiÓm x· héi BHYT: B¶o hiÓm y tÕ KPC§: Kinh phÝ c«ng ®oµn NVLTT: Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp NCTT: Nh©n c«ng trùc tiÕp CPSXC: Chi phÝ s¶n xuÊt chung 4 Danh môc b¶ng biÓu C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n BiÓu sè 1. Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. B¶ng kÕ xuÊt nguyªn vËt liÖu. Th¸ng 8 n¨m 2005. §¬n vÞ tÝnh: §ång. Chøng tõ Tªn Sè Ngµy vËt liÖu øng 4 05 6 09 10 20  Tµi kho¶n 152 TK ®èi ... 621 1521 1522 1523 Céng 774.250.000 120.450.000 26.650.000 23 921.350.000 14 627 18.230.000 Céng 18.230.000 939.580.000 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005. KÕ to¸n tr-ëng ( Ký, hä tªn ) Ng-êi lËp b¶ng ( Ký, hä tªn ) 5 C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n BiÓu sè 2 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n B¶ng ph©n bæ Nguyªn vËt liÖu, C«ng cô dông cô Th¸ng 8 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi Cã TK STT TK152 §èi t-îng SD H¹ch ( ghi Nî c¸c TK ) to¸n Thùc tÕ 1 TK 621 901.350.000 2 TK627 18.230.000 Céng 918.850.000 KÕ to¸n tr-ëng ( Ký, hä tªn ) TK 153 H¹ch to¸n Thùc tÕ Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 Ng-êi lËp b¶ng ( Ký, hä tªn ) 6 C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n BiÓu sè 3 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 8 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: §ång. T Ghi T Cã TK Ghi Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ CNV L-¬ng C¸c Céng Cã c¬ b¶n kho¶n phô TK 334 TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c KPC§ BHXH cÊp BHYT Tæng céng Céng Cã TK 338 TK 1 TK 622 521.225.000 104.545.000 625.770.000 10.424.000 78.183.750 10.424.000 99.023.750 724.793.750 Céng Ng-êi lËp b¶ng ( Ký, hä tªn ) 724.793.750 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 KÕ to¸n tr-ëng ( Ký, hä tªn ) 7 C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n BiÓu sè 4 B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x-ëng dïng cho c¸c tµi kho¶n 154, 621, 622, 627 Th¸ng 8 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: 1000 §ång T T 1 2 GhiCã TK TK 152 Ghi Nî TK TK 154 TK 621 TK 622 TK 627 TK 214 TK 338 TK 621 TK 622 TK 627 1.255.350 724.793,75 385.331,8 354.000 625.775 18.250 919.600 Tæng céng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh 2.365.475,55 901.350 3 4 TK 334 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NK kh¸c NKCT NKCT NKCT sè 1 sè 2 sè 5 300.000 300.000 625.775 99.032,75 99.032,75 1.255.350 724.793,75 385.331,8 23.900 23.900 43.201,8 43.201,8 354.000 2.365.475,55 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr-ëng ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) 8 C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n BiÓu sè 5 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n NhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn I : TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp Th¸ng 8 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: 1000 §ång TT Ghi Cã TK C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NK kh¸c TK 152 TK 214 TK 334 1 2 Ghi Nî TK TK 154 TK 621 TK 622 TK 627 TK 338 TK 621 TK 622 TK 627 1.255.350 724.793,75 385.331,8 NKC T sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 5 Tæng céng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh 2.365.475,55 901.350 354.000 625.775 3 18.250 300.000 919.600 300.000 99.032,75 23.900 43.201,8 23.900 43.201,8 4 625.775 99.032,75 1.255.350 724.793,75 385.331,8 354.000 2.365.475,55 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn ) KÕ to¸n tr-ëng ( Ký, hä tªn ) 9 C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n BiÓu sè 6 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Sæ C¸i Tµi kho¶n 621 Th¸ng 8 n¨m 2005 Sè d- ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh : §ång. Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Tµi kho¶n 152 Th¸ng 7 950.000.000 Tµi kho¶n 331 Céng ph¸t sinh Sè d- cuèi th¸ng KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn) Th¸ng8 Th¸ng 9 ....... Céng 901.350.000 354.000.000 Nî 950.000.000 1.255.350.000 Cã 950.000.000 1.255.350.000 Nî 1.255.350.000 Cã Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 KÕ to¸n tr-ëng (Ký, hä tªn) 10 C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n BiÓu sè 7 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Sæ C¸i Tµi kho¶n 622 Th¸ng 8 n¨m 2004 Sè d- ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh : §ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Tµi kho¶n 334 Tµi kho¶n 338 Céng ph¸t sinh Nî Sè d- cuèi th¸ng Cã Nî Cã Th¸ng 7 Th¸ng 8 Th¸ng 9 ........ Céng 625.770.000 99.023.750 724.793.750 724.793.750 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr-ëng ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) 11 C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n BiÓu sè 8 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Sæ C¸i Tµi kho¶n 627 Th¸ng 8 n¨m 2005 Sè d- ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh : §ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy NKCT sè 1 ( TK 111) NKCT sè 2 ( TK 112 ) NKCT sè 3 NKCT sè 7 ( TK 214 ) Céng ph¸t sinh Nî Sè d- cuèi th¸ng KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn ) Cã Nî Cã Th¸ng 7 Th¸ng 8 Th¸ng 9 ........ Céng 23.900.000 42.201.000 18.230.000 300.000.000 385.331.800 385.331.800 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 KÕ to¸n tr-ëng (Ký, hä tªn ) 12 C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n BiÓu sè 9 Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Sæ C¸i Tµi kho¶n 154 Th¸ng 8 n¨m 2005 Sè d- ®Çu n¨m Nî Cã 51.864.670 §¬n vÞ tÝnh : §ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Tµi kho¶n 621 Tµi kho¶n 622 Tµi kho¶n 627 Nî Céng ph¸t sinh Sè d- cuèi th¸ng KÕ to¸n ghi sæ ( Ký, hä tªn ) Th¸ng 7 Th¸ng 8 Th¸ng 9 ........ Céng 1.255.350.000 724.793.750 385.331.800 2.365.475.550 Cã Nî Cã 2.365.475.550 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 KÕ to¸n tr-ëng ( Ký, hä tªn ) 13 PhÇn I Tæng quan vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn hoµng s¬n I . §Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty Cæ phÇn HOµNG S¥N ®-îc thµnh lËp theo giÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh sè: 010300971 Ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- tØnh H-ng Yªn cÊp. Vèn ®iÒu lÖ : 19 000 000 000 VN§ ®ång. Vèn ph¸p ®Þnh : 19 000 000 000 VN§ ®ång. C«ng ty thuéc h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Tªn c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn HOµNG S¥N §Þa chØ: C«ng ty Cæ phÇn HOµNG S¥N - Km 14 ThÞ trÊn L-¬ng B»ng HuyÖn Kim §éng, ThÞ x· H-ng Yªn. C«ng ty cæ phÇn HOµNG S¥N lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i ®-îc thµnh lËp ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2003. Ng-êi ®øng ®Çu C«ng ty lµ ¤ng §oµn Thanh S¬n Tæng gi¸m ®èc. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i, c«ng ty ®· cã nhiÒu øng dông, sö dông nh÷ng c«ng nghÖ míi trong viÖc s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i, ®· ®-îc nhµ n-íc vµ c¸c tØnh l©n cËn rÊt tin dïng v× chÊt l-îng tèt, ®¶m b¶o lµm t¨ng n¨ng xuÊt trong ch¨n nu«i. 14 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn Hoµng S¬n 2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i vµ cung cÊp cho c¸c ®¹i lý, hé d©n trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh. 2.2. Ngµnh nghÒ, quy m« kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng Môc tiªu cña c«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n lµ cung cÊp thøc ¨n ch¨n nu«i víi chÊt l-îng cao nhÊt cho c¸c ®¹i lý, c¸c trang tr¹i nhá vµ c¸c hé gia ®×nh trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh. Víi chøc n¨ng lµ s¶n xuÊt, víi ph-¬ng ch©m ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ lu«n lu«n s¸t c¸nh cïng kh¸ch hµng ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp cho mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®µn gia sóc. * Ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty chuyªn kinh doanh mét sè s¶n phÈm vµ dÞch vô sau ®©y: 1. S¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i 2. DÞch vô t- vÊn miÔn phÝ vÒ c¸ch ch¨m sãc vµ phßng bÖnh cho ®µn gia sóc. 3. §¹i lÝ mua, b¸n, kÝ göi thøc ¨n ch¨n nu«i. * ThÞ tr-êng ThÞ tr-êng tiªu thô chñ yÕu lµ c¸c tØnh thµnh l©n cËn, c¸c ®¹i lý, c¸c trang tr¹i nhá vµ c¸c hé gia ®×nh. 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n * Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i cung cÊp cho c¸c §¹i lý, c¸c trang tr¹i vµ c¸c hé gia ®×nh nªn quy tr×nh s¶n xuÊt còng kh«ng phøc t¹p vµ gåm mét sè c¸c giai ®o¹n sau: 15 S¬ ®å 1: S¬ §å Quy tr×nh S¶n XuÊt Thøc ¡n Ch¨n Nu«i Nghiªn cøu thÞ tr-êng T×m mua NVL ®Ó s¶n xuÊt S¶n xuÊt KiÓm tra chÊt l-îng ¸p dông thö t¹i ®¬n vÞ m×nh §ãng bao Tham kh¶o ý kiÕn kh¸ch hµng KiÓm tra lÇn cuèi tr-íc khi xuÊt ra thÞ tr-êng Trªn ®©y lµ s¬ ®å kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i cña c«ng ty. 16 II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n * C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty bao gåm c¸c bé phËn chÝnh sau:  Héi ®ång qu¶n trÞ.  Ban gi¸m ®èc.  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n .  Phßng kinh doanh.  Phßng ph¸t triÓn thÞ tr-êng  Phßng hµnh chÝnh tæ chøc. * Cã thÓ kh¸i qu¸t c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo s¬ ®å sau ®©y. S¬ ®å 2: s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc Phßng TCKT Phßng KD Phßng PTTT Phßng HC-TC Phßng TV 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n Do quy m« doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá, h¬n n÷a doanh nghiÖp ¸p dông kÕ to¸n m¸y nªn ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n cã nh÷ng nÐt chÝnh sau ®©y : * Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Sè l-îng lao ®éng: 2 Víi quy m« doanh nghiÖp nh- vËy vµ quy tr×nh ¸p dông kÕ to¸n m¸y hç trî rÊt nhiÒu cho kÕ to¸n, nªn cã thÓ nhËn thÊy r»ng vÒ bé m¸y kÕ to¸n 17 hay tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n lµ hîp lý, tiÕt kiÖm tèi ®a nguån nh©n lùc, chi phÝ ®ång thêi còng n©ng cao n¨ng lùc lµm viÖc cho b¶n th©n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc kÕ to¸n ph¶i ®¶m nhiÖm nhiÒu chøc n¨ng còng lµ mét g¸nh nÆng trong c«ng viÖc. T¹i c«ng ty cæ phÇn Hoµng S¬n phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau ®©y: - KiÓm so¸t ho¹t ®éng chi tiªu tµi chÝnh cña ban gi¸m ®èc c«ng ty c¨n cø trªn c¸c quy chÕ, quy ®Þnh, ®Þnh møc chi tiªu cña c«ng ty vµ dù to¸n chi tiªu cña c«ng ty ®· ®-îc héi ®«ng qu¶n trÞ phª duyÖt. - Tæ chøc viÖc ghi chÐp sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ ho¹ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quy chÕ cña c«ng ty. - Tham m-u cho héi ®ång qu¶n trÞ trong viÖc lËp kÕ ho¹ch chi tiªu tµi chÝnh trong n¨m. - B¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng chi tiªu tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n-íc. - B¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng chi tiªu tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho Ban gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ theo ®Þnh kú hoÆc bÊt cø khi nµo yªu cÇu. Do vËy theo em sè l-îng kÕ to¸n nh- vËy lµ hîp lÝ, bëi c«ng t¸c kÕ to¸n ®· cã sù hç trî rÊt nhiÒu cña c¸c thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn mµ ®Æc biÖt lµ phÇn mÒm kÕ to¸n. H¬n thÕ n÷a kÕ to¸n còng ph¶i cã quan hÖ hÕt søc chÆt chÏ víi c¸c phßng, ban trong c«ng ty ®Ó thùc hiÖn viÖc theo dâi cña m×nh. Ch¼ng h¹n nh- phßng kinh doanh ®Ó theo dâi c¸c hîp ®ång, còng nh- tiÕn tr×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng, hay phßng t- vÊn ®Ó n¾m b¾t ®-îc c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô t- vÊn hç trî cña c«ng ty. Th«ng qua c¸c chøc n¨ng nh- vËy c«ng viÖc cô thÓ hµng ngµy vµ ®Þnh k× cña kÕ to¸n ®-îc quy ®Þnh nh- sau : * KÕ to¸n: Ghi chÐp chøng tõ sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n ph¸t sinh hµng ngµy, ®ång thêi hµng th¸ng kÕ to¸n ph¶i b¸o c¸o c¸c c«ng viÖc th¸ng nh-: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 18 + Sæ quü + Sæ theo dâi chi phÝ v¨n phßng. + Sæ theo dâi chi phÝ kinh doanh. + Sæ theo dâi c«ng nî kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp. * Thñ quü: Ghi chÐp sæ quü vµ c¸c sæ s¸ch kh¸c theo yªu cÇu cña kÕ to¸n. Qu¶n lÝ viÖc thu chi tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. ChØ ®-îc phÐp chi tiÒn nÕu cã ®Çy ®ñ ch÷ kÝ cña nh÷ng ng-êi cã liªn quan (KÕ to¸n vµ Tæng gi¸m ®èc). §Þnh kú cã nhiÖm vô kiÓm kª, ®èi chiÕu sè tån víi sè ghi trªn sæ kÕ to¸n. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc H¹ch to¸n kÕ to¸n - Tæ chøc ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n t¹i c«ng ty VÒ c¬ b¶n hÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty vÉn tu©n thñ theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 do Bé Tr-ëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh, ®-îc ¸p dông ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n bæ xung, chØ kh¸c phÇn chi tiÕt tµi kho¶n cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm h¹ch to¸n cña c«ng ty. HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty nh- sau : Nhãm tµi kho¶n lo¹i 1 : 111, 112,131,138,141,142. Nhãm tµi kho¶n lo¹i 2 : 211 ,213,214,241. Nhãm tµi kho¶n lo¹i 3: 311, 331,334,338. Nhãm tµi kho¶n lo¹i 4 :411,414,415,431,421. Nhãm tµi kho¶n lo¹i 5 : 511,531. Nhãm tµi kho¶n lo¹i 6 : 642 Nhãm tµi kho¶n lo¹i 7 : 711 Nhãm tµi kho¶n lo¹i 8 : 811 Nhãm tµi kho¶n lo¹i 9 : 911 Nhãm tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n : 009 19 - Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n ChÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh k× theo QuyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh quy ®Þnh HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh k× ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp bao gåm 4 mÉu biÓu b¸o c¸o: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: mÉu sè B01 - DN - KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: MÉu sè B02 - DN - L-u chuyÓn tiÒn tÖ: MÉu sè B03 - DN - ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh: MÉu sè B09-DN * Tr¸ch nhiÖm, thêi h¹n lËp vµ göi B¸o c¸o tµi chÝnh TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ ph¶i lËp vµ göi B¸o c¸o tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña quyÕt ®inh 1141TC/Q§/C§KT cña Bé tµi chÝnh. Tr-íc m¾t, riªng ®èi víi B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ t¹m thêi ch-a quy ®Þnh lµ B¸o c¸o b¾t buéc ph¶i lËp nh-ng vÉn khuyÕn khÝch lËp vµ sö dông nã. C¸c B¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc lËp vµ göi vµo cuèi mçi quý ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh quý ®ã vµ vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh niªn ®é kÕ to¸n ®ã. B¸o c¸o tµi chÝnh quý ®-îc göi chËm nhÊt sau 15 ngµy sau khi kÕt thóc quý vµ B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®-îc göi chËm nhÊt sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. N¬i nhËn B¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þng nh- sau: C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp N¬i nhËn B¸o c¸o Tµi chÝnh ThuÕ Thèng kª Bé KH&§T - Doanh nghiÖp nhµ n-íc x x x - DN cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi x x - C¸c lo¹i DN kh¸c x x x - Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn Hoµng S¬n lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 20
- Xem thêm -