Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty cp xây dựng và tư vấn tkkt miền trung

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

 s 1  chi ph - - - 2  công ty. - Trung - - g2- 3  C C Trung. C : 4  CHƯƠ G H G : CƠ HG H H H H Trong nh thi công. 5 C CH H H GH  th S s T C 1.2.1. - s doanh. ti 6  - - - chi 7  - - . - - - 8  - - sau: 9  .C l 10  . G 11  . : * : - 12  HMCT HMCT - HMCT HMCT - - : - - 13 -  14  u: - - - 15  - - - 1.6 p: m 16  * - riêng ). - g C - 17  * . (7) 152 621( chi (1) (6) 111, 112, 331 111,112,331 (2) 133 153 (5) 133 142,242 (3) 154 (4) (8) . 18  Chi * - C * 111,112 334 622 (2) 154 (4) (1) (3) : ( 1 ): 19  Ch - - * - 20
- Xem thêm -