Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại công ty tnhh dv thép không gỉ arcelormittal việt nam

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ------ BẢN THẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÉP KHÔNG GỈ ARCELORMITTAL VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn Bộ môn Sinh viên thực hiện Lớp Mã sinh viên : Th.s Hoàng Thị Bích Ngọc : Kế toán quản trị : Nguyễn Duy Hƣng : K7HK11 : 11H156436 HÀ NỘI-2013 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại TÓM LƢỢC , , 6, , , , 8, , – , , Chính vì n HH D ỉA e e : “Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại Công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam” D , , và E ch o cùng e ỉ SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại LỜI CẢM ƠN e ỡ , Em xin chân thành H cô e HH D . Em xin chân thành A e ỉ e tài tro ỉ ù , e i. H y cô ỉ e Sinh viên ễ D SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 H GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại MỤC LỤC MỤC LỤC ................................................................................................................. 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................... 5 PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu ............................................................ 1 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài ............................................. 1 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài...................................................... 2 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài ............................................................................. 2 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp ........................................................................ 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ............................................................... 4 1.1 Cơ sở lý luận về kế toán CPSX trong doanh nghiệp sản xuất ........................ 4 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về CPSX và phân loại CPSX trong doanh nghiệp sản xuất ......................................................................................................... 4 1.1.2. Đối tƣợng và phƣơng pháp tập hợp CPSX .................................................. 8 1.1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán CPSX trong doanh nghiệp sản xuất ........... 9 1.2. Nội dung kế toán CPSX trong doanh nghiệp sản xuất ................................ 10 1.2.1. Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam ..................................... 10 1.2.2. Theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam ............................................. 14 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY TNHH DV THÉP KHÔNG GỈ ARCELORMITTAL VIỆT NAM .............................................................................................................. 24 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến chi phí sản xuất tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam ............... 24 2.1.1. Tổng quan tình hình tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam .................................................................................................................. 24 2.1.2. Ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến CPSX tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcerlorMittal Việt Nam ....................................................................... 29 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam ............................................................... 31 2.2.1. Đối tƣợng và phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm thép tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam ............................. 31 2.2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam......................................................... 31 SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH DV THÉP KHÔNG GỈ ARCELORMITTAL VIỆT NAM......................................................................... 55 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu .................................................... 55 3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc .............................................................................. 55 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ............................................. 58 3.2. Các đề xuất kiến nghị ...................................................................................... 60 3.3. Điều kiện thực hiện .......................................................................................... 61 SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH : BHYT : BHTN : CPNVLTT : Chi phí nguyên CPNCTT : CFSXC : CCDC : CBCNV : CPSX : D :D DV :D P ụ ụ ụ ụ : : SXKD : HH : : VLP : ụ SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu ỉ , , , , , , , , , ụ , ỉ , , , ẽ , , Q HH D e ỉA e ĩ ỉ, c i , P X ồ D , P X ụ ồ P X 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Q ,e : toán chi phí ụ ằ : , theo chu ễ : Qua HH D ỉA e , , ỉ , ồ SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 D 1 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại ễ ằ D , e ù ành. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài * ng nghiên c u: Nh ng v lý lu n và th c tr ng k toán chi phí s n xu t s n ph m thép t i Công ty TNHH DV thép không gỉ ArcelorMittal Vi t Nam. * Th i gian nghiên c u: S dụng s li u v chi phí s n xu t thép t ” tháng 03 TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Vi “ 1 * Ph m vi nghiên c u: T i Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Vi t Nam A, a chỉ: Km 25, KCN Ph N ,H Y 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài 41 P p d li u 411 P u tra P c th c hi n trong th i gian th c t p t ng h p. Phi u c phát ra gồm 5 phi u cho các nhân viên phòng k toán và các nhà qu n lý, nhằm tìm hi u v u t ch , m ho ng s n xu t kinh doanh, v b máy k toán, công tác k toán CPSX c a công ty. Sau khi phát phi phi u tra này sẽ 41 P c t ng h p l nh chung nh t. ng v n S dụ c ph ng v n bà Phan Th Vân Anh k toán ng c nghiên c u kỹ ỡng n i dung nghiên c u c - c hi n ch k toán c a công ty b tài, : n b n i dung m t s câu h i ph ng v n cụ th - u tra, các k toán ban hành theo quy nh nào? u và k t thúc t i ngày, tháng nào? - Hình th c t ch c b máy k toán c a công ty là hình th c nào? - Hình th c k thu G G tồ c công ty áp dụng là hình th pháp kh u tr hay tr c ti P P ch toán hàng nào? - P a doanh nghi p? - Hi n nay công ty t ch c phân lo i chi phí s n xu t theo tiêu chí nào? - Công ty ti n hành t p h p chi phí s n xu SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 2 nào? GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại - Chi phí s n xu s n xu t s n ph m thép c phân b theo tiêu th c nào? i ph ng v , ồng ý c a bà Phan Th Vân Anh cs cho phép s dụng nh ng ch ng t , s li u c n thi t c phục vụ cho vi t này. 413 P u tài li u p nh ng thông tin sâu r nhi u m t, nhi u khía c nh. Các tài li u nghiên c u gồm: các tài li chu n m c, ch k toán Vi t Nam, giáo trình k toán CPSX, t p chí k các tài li tài và tham kh o các lu 4 P , ng t , s sách k …; … n c. lý d li u Sau khi th c hi thu th p các d li u c n thi t cho vi c nghiên c u, ta sẽ ti n hành phân tích các d li u thu th , c bằ , i chi u các d li u. S dụ i nh ng thông tin tài li u mang tính r i r c thành nh ng tài li u mang tính ch t t ng h p phục vụ cho vi c nghiên c u. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp K t c u khóa lu n gồ 3 : Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm thép tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH DV Thép không gỉ ArcelorMittal Việt Nam SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 3 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Cơ sở lý luận về kế toán CPSX trong doanh nghiệp sản xuất 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về CPSX và phân loại CPSX trong doanh nghiệp sản xuất  P X ỳ N : n , , , , , ng lao ỳ , , Ngoài các hao phí v ng s ng c n thi phát tri n thì trong quá trình ho ồ ng v t hoá tồn t i và ng s n xu t, kinh doanh, doanh nghi p còn ph i b ra r t nhi u chi phí khác, các kho n chi phí có th là m t b ph n giá tr m i do doanh nghi p sáng t xác là hao phí v nh chính ng s xu t c a doanh nghi ng v t hoá. Vì v y hi n nay, chi phí s n c hi u là toàn b các hao phí v ng s , ng v t hoá và các chi phí c n thi t khác mà doanh nghi p ph i chi ra trong quá trình ho ng kinh doanh, bi u hi n bằng ti n và tính cho m t th i kỳ nh B n ch t c a chi phí s n xu t là nh ng hao phí b , ho c thu v thu v i l y s thu v trong i d ng v t ch , i d ng tinh th n hay d ch vụ ng s n ph m c phục vụ. Chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là s chuy n d ch v n c a doanh nghi giá nh nh. ng tính nh. Nó là v n c a doanh nghi p b vào quá trình s n xu t kinh doanh. B n ch t kinh t c a chi phí s n xu SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 c th hi n n 4 : GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại N i dung c a chi phí có th bi u hi n bằng công th c: C = V + MI : : ng v t hoá, là giá tr , chi phí kh u s n xu t li u, công cụ, dụng cụ… : ( ng s n công ) ph i tr ng tham gia vào quá trình s n xu t kinh doanh. e MI: là m t ph n giá tr m i t P BHYT, BHXH, , H nguyên, thu môn bài, thu ; n thu có tính ch ( trong m t kho ng th i gian nh g tài t; chi phí lãi vay. Các kho n chi phí c a doanh nghi p ph Xét : , ng, tính toán bằng ti n , ) doanh nghi p, chi phí luôn có tính cá bi t, nó bao gồm t t c các chi phí mà doanh nghi tồn t i và ho ng, b t k c n thi t hay không c n thi t. Tóm l i, chi phí s n xu t là bi u hi n bằng ti n toàn b các kho n hao phí v ng s , ng v t hóa và các chi phí c n thi t khác mà doanh nghi ti n hành ho ng s n xu t kinh doanh trong m t th i kỳ nh nh.  P  P P X e e ù , ụ e e P X e : ồ : : , , ( P ) ù ỳ Y , e ụ ù SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 ồ : P , P ụ, P 5 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại : - ( P , ) HXH, HY , P , H e , - :Y ồ ù ỳ ụ - : ụ ụ ụ ằ , - ỳ : ằ e , P X P ụ e ẹ ụ , , ụ , ỷ ụ P X P X , , e … P X, ( h P X, e ), .  P P X e " “Ứ ” ” ĩ ẽ P e ẽ “ ” , ụ ụ , e - , : : SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 , ỷ 6 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại e ỷ : - ù X , , ỷ ồ ù ẽ ẽ : ồ Ở ,  P P X - P e : chi phí: CPNVLTT, CPNCTT - P : : P X  P P X e ụ ( P - ): ụ P , ( P - ụ ): ồ e HXH, HY , H ( P X ): - Chi p ụ , P P X ụ , ụ P X ồ :  : , ồ , e  , : ụ ụ ồ ù ụ ụ SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 7 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp  Trường Đại học Thương Mại ụ ụ ụ: ồ ụ, ụ ụ ù ụ  : ồ ụ  ụ ụ  : ồ ụ ụ , ằ Chi ù : ằ ù ụ ụ 1.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp CPSX  P X , t e X ( …) ( , , …) nh: ụ ụ , , , , ù , ụ : +T + , , , , + ,  P P X P X ụ sau: - P :P ụ , SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 8 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại P e , e e - P :P pháp ụ , e , e ụ , hành ó liên quan. Q ồ : +X (H) H = + : = H x phí 1.1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán CPSX trong doanh nghiệp sản xuất , , ụ : -X -V -P chuy ù ụ , , ỳ e , e - ụ , ánh giá , , ụ xác, nhanh c SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 9 ụ GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại 1.2. Nội dung kế toán CPSX trong doanh nghiệp sản xuất 1.2.1. Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam ồ “ ”, A “H ồ A 01 ”  Theo VAS 01 “Chuẩn mực chung” e 7 : 1). Cơ sở dồn tích: , ụ , , ồ , , , 2).Hoạt động liên tục: ụ ẽ 3).Giá gốc: ụ e e G , , e G ụ 4).Phù hợp: ù hi ồ ỳ ỳ ỳ 5).Nhất quán: ụ ỳ 6).Thận trọng: e , , D ỉ SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 ằ 10 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại , ằ phí 7).Trọng yếu: , ụ ụ ụ e , 8). Chi phí: , , : , , , ụ , , , ồ , , . ồ ,  Theo VAS 02: “ Hàng tồn kho” H ồ : ỳ - , ; , , - , ; ụ, ụ ụ ụ , ụ H ồ ồ : : ụ ; , - , ụ, ụ ụ ồ , ; ụ G ỳ : , ồ kho trong (-) ụ SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 11 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp G Trường Đại học Thương Mại : ồ toán. -G ồ ồ : , ồ ồ , ồ , , , ồ , (-) mua. ồ ồ , , , , e ỡ , , , , hân , e , , , e thì chi phí s SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 ỉ 12 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại e , ỳ e ù , e ù ỳ ụ, ụ e (-) e A ồ ụ : P e , , , , Phương pháp tính theo giá đích danh Phương pháp ụ nh qu n gia quyền: e ồ ồ ồ e ỳ ỳ G ỳ e , ụ Phương pháp nhập trư c xuất trư c: ụ ồ , ỳ ồ ồ ỳ e e ỳ ỳ, ồ ỳ e ỳ Phương pháp nhập sau xuất trư c: ồ ụ ồ , ỳ ồ SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 ồ e 13 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại e ù , e ồ ỳ ỳ . 1.2.2. Theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam 3 6 15/ D ụ ĩ , ồ 4 chính. 6/Q – e :H , , ụ : , T, X ( 154)  Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: P ồ , , ụ… ụ ụ P ụ ỷ P X P e . CPNVLTT ỳ = NVLTT còn ỳ + NVLTT ù ỳ - NVLTT còn ỳ - ồi ( u có)  Ch ng t s dụng + Phi u nh p kho + Phi u xu t kho + Biên b n ki m nghi m v , ụ + Phi u chi  TK s dụng k toán CPNVLTT, k toán s dụng TK 621 SV: Nguyễn Duy Hưng - K7HK11 14 GVHD: Th.S Hoàng Thị Bích Ngọc
- Xem thêm -