Tài liệu Kế toán các khoản công nợ mua và công nợ bán tại xí nghiệp xây dựng dân dụng

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Låìi måí âáöu Báút kyì mäüt âån vë naìo khi bæåïc vaìo kinh doanh thç bao giåì cuîng phaíi âàût ra muûc tiãu træåïc màõt laì kinh doanh coï hiãûu quaí vaì âaût âæåüc låüi nhuáûn täúi âa. Âãø âaût âæåüc muûc tiãu âoï, ngoaìi nhæîng âæåìng läúi, chênh saïch cuía nhaì quaín trë, nhaì quaín trë phaíi quan tám âãún váún âãö täø chæïc trong âån vë, båíi âoï laì nhæîng nhán täú aính hæåíng âãún hiãûu quaí hoaût âäüng cuía âån vë. Viãûc xaïc âënh âuïng âàõn cå cáúu täø chæïc seî taûo âiãöu kiãûn cho âån vë hoaût âäüng täút hån, kêch thêch âæåüc sæû saïng taûo cuía caïc thaình viãn, taûo âæåüc sæû phäúi håüp nhëp nhaìng giæîa caïc bäü pháûn trong täø chæïc. Cå cáúu täø chæïc khoa hoüc vaì håüp lyï phaíi phuì håüp våïi quy mä, âàûc âiãøm saín xuáút kinh doanh cuía âån vë, phaíi phuì håüp våïi nàng læûc hoaût âäüng cuía âån vë. Sæû phuì håüp âoï thãø hiãûn åí sæû phán quyãön, phán cáúp quaín lyï taìi chênh åí âån vë Bãn caûnh âoï hãû thäúng thäng tin nhanh cuîng goïp pháön phuûc vuû cho nhaì quaín lyï trong quaï trçnh quyãút âënh âãø âaût âæåüc muûc tiãu cuäúi cuìng. Hãû thäúng naìy âaím baío våïi cäng taïc täø chæïc haûch toaïn kãú toaïn taûi âån vë, âàûc biãût laì cäng taïc haûch toaïn caïc khoaín cäng nåü. Xuáút phaït tæì thæûc tiãùn âoï, trong mäüt thåìi gian thæûc táûp taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng Dán duûng vaì Cäng nghiãûp 576, em choün âãö taìi: “Kãú toaïn caïc khoaín cäng nåü mua vaì cäng nåü baïn taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng Dán duûng vaì Cäng nghiãûp 576” laì âãö taìi nghiãn cæïu trong thåìi gian thæûc táûp cuía mçnh âãø laìm chuyãn âãö täút nghiãûp. Âãö taìi gäöm coï 3 pháön: Pháön I. Cå såí lyï luáûn vãö tçnh hçnh haûch toaïn caïc khoaín cäng nåü . Pháön II. Tçnh hçnh thæûc tãú haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn cäng nåü taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng Dán duûng vaì Cäng nghiãûp 576. Pháön III. Mäüt säú yï kiãún âãö xuáút nhàòm hoaìn thiãûn täø chæïc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn cäng nåü taûi Xê nghiãûp . Màûc duì hãút sæïc cäú gàõng, song våïi nàng læûc vaì thåìi gian coï haûn, âãö taìi maì em trçnh baìy khäng traïnh khoíi sai soït. Em xin chán thaình caím ån sæû âoïng goïp yï kiãún cuía tháöy vaì caïc cä chuï åí phoìng kãú toaïn taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng Dán duûng vaì Cäng nghiãûp 576. PHÁÖN I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN CAÏC KHOAÍN CÄNG NÅÜ I. MÄÜT SÄÚ KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ HAÛCH TOAÏN CAÏCNGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN CÄNG NÅÜ MUA, CÄNG NÅÜ BAÏN: 1. Näüi dung caïc nghiãûp vuû thanh toaïn: Trong quaï trçnh hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh thæåìng xuyãn phaït sinh caïc nghiãûp vuû thanh toaïn, phaín aïnh mäúi quan hãû thanh toaïn giæîa âån vë våïi cäng nhán viãn chæïc, våïi ngán saïch, våïi ngæåìi mua, ngæåìi baïn... thäng qua quan hãû thanh toaïn coï thãø âaïnh giaï âæåüc tçnh hçnh taìi chênh vaì cháút læåüng hoaût âäüng taìi chênh cuía doanh nghiãûp. nãúu hoaût âäüng taìi chênh täút doanh nghiãûp seî êt bë chiãúm duûng vaì êt âi chiãúm duûng väún cuía ngæåìi khaïc. Ngæåüc duûng väún láùn nhau, dáùn âãún cäng nåü dáy dæa keïo daìi. 2. Nguyãn tàõc hoaût âäüng cuía nghiãûp vuû thanh toaïn: Âãø theo doîi chênh xaïc këp thåìi caïc nghiãûp vuû thanh toaïn kãú toaïn cáön quaï triãût caïc nguyãn tàõc sau: - Phaíi theo doîi chi tiãút tæìng khoaín nåü phaíi thu, phaíi traí cho tæìng âäúi tæåüng thæåìng xuyãn tiãún haình âäúi chiãúu, kiãøm tra viãûc thanh toaïn âæåüc këp thåìi. - Âäúi våïi caïc âäúi tæåüng coï quan hãû giao dëch thç âënh kyì hoàûc cuäúi thaïng kãú toaïn cáön kiãøm tra âäúi chiãúu tæìng khoaín nåü phaït sinh, säú âaî thanh toaïn vaì säú coìn phaíi thanh toaïn coï xaïc nháûn bàòng vàn baíng. - Âäúi våïi caïc khoaín nåü phaíi traí, phaíi thu coï gäúc ngoaûi tãû, cáön theo doîi ngoaûi tãû vaì quy âäøi theo “âäöng cuìa Ngán haíng Nhaí næåïc Viãût Nam”. Cuäúi kyí phaìi âiãöu chènh säú dæ theo tyì giaï thæûc tãú. - Âäúi våïi caïc khoaín nåü phaíi traí, phaíi thu bàòng vaìng, baûc, âaï quyï, cáön chi tiãút theo caí theo caí chie tiãu giaï trë vaì hiãûn váût. Cuäúi kyì phaíi âiãöu chènh säú dæ theo giaï thæûc tãú. - Cáön phán loaûi caïc khoaín nåü phaíi traí, phaíi thu theo thåìi gian thanh toaïn cuîng nhæ theo tæìng âäúi tæåüng, nháút laì nhæîng âäúi tæåüng coï váún âãö âãø coï kãú hoaûch vaì biãûn phaïp thanh toaïn phuì håüp. - Tuyãût âäúi khäng âæåüc buì træì säú dæ giæîa hai bãn nåü vaì coï cuía mäüt säú taìi khoaín thanh toaïn nhæ TK 131, TK 331 maì phaíi càn cæï vaìo säú sæ chi tiãút tæìng bãn âãø láúy säú liãûu ghi vaìo caïc chè tiãu trãn baíng cán âäúi kãú toaïn. 3. Haûch toaïn caïckhoaín thanh toaïn våïi ngæåìi mua: - Taìi khoaín haûch toaïn: Âãø theo doîi caïc khoaín thanh toaïn våïi khaïch haìng vãö tiãön baïn saín pháøm, haìng hoaï cung cáúp lao vuû, dëch vuû, taìi saín kãú toaïn sæí duûng TK 131 “Phaìi thu cuìa khaïch haíng”. Taíi khoaìn naíy âæåüc theo doîi chi tiãút theo tæìng khaïch haìng, trong âoï phán ra khaïch haìng âuïng haûn, khaïch haìng coï váún âãö ,âãø coï càn cæï xaïc âënh mæïc dæû phoìng cáön láûp vaì biãûn phaïp xæí lyï. Bãn Nåü: + Säú tiãön baïn váût tæ, saín pháøm, haìng hoaï, lao vuû, dëch vuû phaíi thu åí khaïch haìng. + Säú tiãön thæìa traí laûi cho khaïch haìng. + Âiãöu chènh khoaín chãnh lãûch do tyí giaï ngoaûi tãû tàng våïi caïc khoaín phaíi thu ngæåìi mua coï gäúc ngoaûi tãû Bãn Coï: + Säú tiãön âaî thu åí khaïch haìng (kãø caí tiãön æïng træåïc cuía khaïch haìng) + Säú chiãúu kháúu, giaím giaï haìng baïn vaì doanh thu cuía tæìng haìng baïn bë traí laûi træì vaìo nåü phaíi thu. + Caïc nghiãûp vuû khaïc lamd giaím khoaín phaíi thu åí khaïch haìng (chãnh lãûch giaím tyí giaï, thanh toaïn buì træì, xoaï säø nåü khoï âoìi...) TK 131 coï thãø âäöng thåìi væìa dæ bãn Nåü væìa dæ bãn Coï. Dæ Nåü: phaín aïnh säú tiãön doanh nghiãûp coìn phaíi thu khaïch haìng. Dæ Coï: phaín aïnh træåïc hoàûc traí thæìa. säú tiãön ngæåìi mua âàût * Phæång phaïp haûch toaïn: - Træåìng håüp baïn haìng thu tiãön sau (baïn chëu) Baïn haìng thu tiãön sau laì viãûc doanh nghiãûp sau khi giao haìng cho khaïch haìng, âæåüc khaïch haìng cháúp nháûn säú haìng âuí giap nhæng tiãön haình chæa thanh toaïn. Vãö thæûc cháút baïn haìng thu tiãön sau laì viãûc baïn haìng thu tiãön cháûm cuû thãø nhæ sau: Så âäö haûch toaïn thanh toaïn våïi ngæåìi mua (Tênh thuãú VAT theo phæång phaïp kháúu træì) TK 131 TK 511,711,515 Doanh thu baïn haìng vaì thu nháûp hoaût âäüng TK 3331 khaïc Thuãú VAT phaíi näüp TK 111,112 Säú chi häü hoàûc traí laûi tiãön thæìa cho ngæåìi mua TK 531,532 Giaím giaï haìng baïn, haìng baïn traí laûi TK 3331 Thuãú VAT tæång æïng våïi giaím giaï vaì haìng traí TK 331 laûi Buì træì cäng nåü TK 111,112 Säú tiãön âaî thu (kãø caí æïng træåïc) TK 642 Nåü khoï âoìi âaî mua Så âäö haûch toaïn thanh toaïn våïi ngæåìi xæí lyï (Tênh thuãú VAT theo phæång phaïp træûc tiãúp) TK 131 TK 511,711,515 Doanh thu baïn haìng vaì thu nháûp hoaût âäüng khaïc (täøng giaï thanh toaïn gäöm caí thuãú VAT) TK 111,112 Säú chi häü hoàûc traí laûi tiãön thæìa cho ngæåìi mua TK 531,532 Giaím giaï haìng baïn, haìng baïn bë traí laûi TK 331 Buì træì cäng nåü TK 111,112 Säú tiãön âaî thu (kãø caí æïng træåïc) TK 642 Nåü khoï âoìi âaî xæí lyï 4. Haûch toaïn ngæåìi cung cáúp: caïc khoaín thanh toaïn våïi a. Taìi khoaín haûch toaïn: Âãø theo doîi tçnh hçnh phán têch caïc khoaín nåü phaíi traí cho ngæåìi cung cáúp, ngæåìi baïn váût tæ, haìng hoïa, dëch vuû, lao vuû , ngæåìi nháûn tháöu xáy dæûng cå baín, nháûn tháöu sæía chæîa tjr cäú âënh... kãú toaïn sæì duûng TK 331 “Phaìi traì cho ngæåíi baïn”. Taíi khoaìn naíy âæåüc måì chi tiãút theo tæìng âäúi tæåüng thanh toaïn vaì kãút cáúu nhæ sau: Bãn Nåü: - Säú tiãön âaî traí hco ngæåìi baïn (kãø caí tiãön âàût træåïc). - Caïc khoaín chiãút kháúu mua haìng, giaím giaï mua vaì haìng mua traí laûi âæåüc ngæåìi baïn cháúp nháûn træì vaìo säú nåü phaíi traí. - Caïc nghiãûp vuû khaïc phaït sinh laìm giaím nåü phaíi traí ngæåìi baïn (thanh roïan buì træì, nåü vä chuí...) Bãn Coï: - Täøng säú tiãön haìng phaíi traí ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp váût tæ, haìng hoïa, dëch vuû, lao vuû vaì ngæåìi nháûn tháöu xáy dæûng cå baín nháûn tháöu sæía chæîa låïn taìi saín cäú âënh ... - Säú tiãön æïng thæìa nháûn âæåüc ngæåìi baïn traí laûi. - Caïc nghiãûp vuû khaïc phaït sinh laìm tàng nåü phaíi traí ngæåìi baïn (chãnh lãûch tàng tyí giaï, âiãöu chènh tàng giaï taûm tênh...) TK 331 coï thãø âäöng thåìi coï säú dæ bãn nåü vaì coï säú dæ bãn coï. Dæ Nåü: Phaín aïnh säú tiãön æïng træåïc hoàûc traí thæìa cho ngæåìi baïn. Dæ Coï: Säú tiãön coìn phaíi traí ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp. b. Phæång phaïp haûch toaïn: + Træåìng håüp mua chëu váût tæ, haìng hoïa, taìi saín, dëch vuû: Mua chëu váût tæ, haìng hoïa, taìi saín, lao vuû, dëch vuû laì viãûc ngæåìi baïn cháúp nháûn cho doanh nghiãûp (ngæåìi mua) thanh toaïn cháûm khäúi læåüng haìng maì hoü âaî baïn giao cho ngæåìi mua. Mua chëu haìng coìn âæåüc goüi laì mua traí cháûm hay mua thanh toaïn sau. Khi mua chëu, kãú toaïn càn cæï vaìo giaï trë haìng mua, phaín aïnh caïc buït toïan sau: - Træåìng håüp doanh nghiãûp näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì: Phaín aïnh giaï trë váût tæ, haìng hoïa, taìi saín, dëch vuû... mua chëu phaíi traí ngæåìi baïn (ghi theo giaï mua khäng thuãú âáöu vaìo) Nåü TK liãn quan (TK 151, 152, 153, 156): giaï mua Nåü TK 211, 213: giaï mua taìi saín cäú âënh chæa coï thuãú VAT. Nåü TK 241 (chi tiãút tháöu chæa coï thuãú VAT. cäng trçnh): giaï giao Nåü TK liãn quan (TK 611, 627, 641, 642, 821...) giaï mua Nåü TK 133 (1331, âæåüc kháúu træì 1332): thuãú VAT âáöu vaìo Coï TK 331 (chi tiãút âäúi tæåüng): täøng giaï thanh toaïn Phaín aïnh säú giaím giaï haìng mua, giaï mua haìng traí laûi (caí thuãú VAT) træì vaìo säú tiãön haìng phaíi traí. Coï TK liãn quan (TK 152, 153, 156, 211, 213...): säú giaím giaï haìng mua, haìng mua traí laûi khäng coï thuãú VAT. Coï TK 133: thuãú VAT tæångæïng våïi säú giaím giaï haìng mua, haìng mua traí laûi âæåüc kháúu træì. Phaín aïnh säú chiãút kháúu thanh toaïn âæåüc hæåíng træì vaìo nåü phaíi traí. Nåü TK 331 (chi tiãút âäúi tæåüng): säú chiãút kháúu træì vaìo säú nåü. Coï TK 711: ghi tàng thu nháûp hoaût âäüng taìi chênh. Så âäö haûch toaïn thanh toaïn våïi ngæåìi mua (Tênh thuãú VAT theo phæång phaïp træûc tiãúp) TK 131 TK 111,112 TK 111,112,311,341 Thanh toaïn bàòng Thu häöi tiãön traí tiãön (kãø thæìa caí âàût træåïc) TK 511 TK 151,152,153, Thanh toaïn bàòng 211,213,241. haìng hoïa Giaï trë váût tæ .. TK 131 taìi saín ... mua chëu Saín pháøm, dëch TK 133 vuû thanh Säú tiãön âaî thu TK toaïn buì træì (kãø caí æïng 152,153,211 træåïc) TK Giaím giaï haìng 627,641,642 mua traí laûi Dëch vuû mua chëu khaïc TK 133 Thuãú VAT tæång æïng våïi säú giaím Træåìng håüp doanh nghiãûp tênh thuãú GTGT thæo giaï, haìng bë phæång phaïp træûc tiãúp hay våïi nhæîng haìng khäng traí laûi thuäüc diãûn chëu thuãú VAT: Phaín aïnh giaï trë váût tæ, haìng hoïa, taìi saín, dëch vuû... mua chëu phaíi traí ngæåìi baïn. Nåü TK liãn quan (TK 151, 152, 153, 156): täøng giaï thanh toaïn Nåü TK 211, 213: giaï mua t coï thuãú VAT. Nåü TK 241 (chi tiãút cäng trçnh): täøng giaï thanh toaïn Nåü TK liãn quan (TK 611, 627, 641, 642, 821...) täøng giaï thanh toaïn Coï TK 331 (chi tiãút âäúi tæåüng): täøng giaï thanh toaïn Phaín aïnh säú chiãút kháúu mua haìng, giaím giaï haìng mua, haìng mua traí laûi âæåüc ngæåìi baïn cháúp nháûn træì vaìo säú nåü phaíi traí (nãúu coï) , ghi: Nåü TK 331 täøng säú chiãút kháúu, giaím giaï, giaï mua haìng traí laûi (caí thuãú VAT) træì vaìo säú tiãön haìng phaíi traí. Coï TK liãn quan (TK 152, 153, 156, 211, 123...): säú giaím giaï haìng mua, haìng mua bë traí laûi theo giaï coï thuãú VAT. Coï TK 711: säú chiãút kháúu thanh toaïn âæåüc hæåíng. Så âäö haûch toaïn thanh toaïn våïi ngæåìi baïn (Tênh thuãú VAT theo phæång phaïp træûc tiãúp) TK 331 TK 111,112 TK 111,112,311,341 Thanh toaïn bàòng Thu häöi tiãön traí tiãön (kãø thæìa caí âàût træåïc) TK 511 TK 151,152,153, Thanh toaïn bàòng 211,213,241. haìng hoïa Giaï trë váût tæ .. TK 331 taìi saín ... mua chëu Saín pháøm, dëch TK vuû thanh 627,641... Dëch vuû mua chëu TK toaïn buì træì khaïc 152,153,211. .. Giaím giaï haìng mua traí laûi Khi thanh toaïn hãút tiãön haìng cho ngæåìi baïn: Nåü TK 331 (chi tiãút âäúi tæåüng): säú tiãön âaî thanh toaïn. Coï TK liãn quan (111, 112): säú tiãön âaî thanh toaïn Coï TK liãn quan (311, 341): säú tiãön vay âaî thanh toaïn cho ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp, ngæåìi nháûn tháöu. Coï TK 131 (chi tiãút âäúi tæåüng): säú âaî thanh toaïn buì træì. 5. Haûch toaïn tçnh hçnh thanh toaïn våïi Ngán saïch Nhaì næåïc: a. Taìi khoaín sæí duûng: Âãø theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín våïi ngán saïch Nhaì næåïc vãö caïc khoaín thuãú, phê, lãû phê...kãú toaïn sæì duûng TK 333 “Thuãú vaí caïc khoaìn phaìi näüp Nhaí næåïc”. Taíi khoaìn naíy âæåüc måí chi tiãút theo tçnh hçnh thanh toaïn tæìng khoaín nghéa vuû (phaíi näüp, âaî näüp, coìn phaíi näüp, näüp thæìa). Moüi khoaín thuãú, phê lãû phê theo quy âënh âæåüc tênh bàòng VNÂ. Træåìng håüp doanh nghiãûp näüp thuãú bàòng ngoaûi tãû, phaíi quy âäøi ra VNÂ theo tyí giaï thæûc tãú âãø ghi säø TK 333 coï kãút cáúu nhæ sau: Bãn Nåü: - Caïc khoaín âaî näüp Ngán saïch Nhaì næåïc . - Caïc khoaín tråü cáúp, tråü giaï âæåüc ngán saïch duyãût. - Caïc nghiãûp vuû khaïc laìm giaím säú phaíi näüp ngán saïch. Bãn Coï: - Caïckhoaín phaíi näüp Ngán saïch Nhaì næåïc . - Caïc khoaín tråü cáúp, tråü giaï âaî nháûn. Dæ Coï: Nhaì næåïc. caïc khoaín coìn phaíi näüp ngán saïch Dæ Nåü : (nãúu coï) säú näüp thæìa cho ngán saïch hoàûc caïc khoaín tråü cáúp, tråü giaï âæåüc ngán saïch duyãût nhæng chæa nháûn. Bãn caûnh TK 333, kãú toaïn coìn sæí duûng TK 133 “Thuãú GTGT âæåüc kháúu træí”. Taíi khoaìn naíy chè sæí duûng âäúi våïi caïc doanh nghiãûp thuäüc âäúi tæåüng näüp thuãú VAT theo phæång phaïp kháúu træì. Näüi dung phaín aïnh cuía taìi khoaín 133: Bãn Nåü: phaín aïnh säú thuãú VAT âæåüc kháúu træì. Bãn Coï: - Säú thuãú VAT âáöu vaìo âaî kháúu træì trong kyì. - Caïc nghiãûp vuû khaïc laìm giaím thuãú VAT âáöu vaìo (säú khäng âæåüc kháúu træì, säú âaî âæåüc hoaìn laûi, säú thuãú cuía haìng mua traí laûi...) Dæ Nåü : Phaín aïnh säú thuãú VAT âáöu vaìo coìn âæåüc kháúu træì hay hoaìn laûi nhæng chæa nháûn. TK 133 âæåüc chi tiãút thaình 2 tiãøu khoaín: TK 1331: Thuãú GTGT tàng âæåüc kháúu træì cuía haìng hoïa, dëch vuû. TK 1332: Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì cuía taìi saín cäú âënh. b. Haûch toaïn thuãú GTGT: * Càn cæï tênh thuãú GTGt laì giaï trë tênh vaì thuãú suáút. Thuãú giaï trë gia tàng cå såí kinh doanh phaíi naûp âæåüc tênh theo mäüt trong hai phæång phaïp: kháúu træì vaì phæång phaïp træûc tiãúp trãn thuãú giaï trë gia tàng. Træåìng håüp cå såí kinh doanh thuäüc âäúi tæåüng naûp thuãú theo phæång phaïp kháúu træì thuãú coï hoaût âäüng kinh doanh mua, baïn vaìng, baûc, âaï quyï, ngoaûi tãû thç cå såí phaíi haûch toaïn riãng hoaût âäüng kinh doanh naìy âãø tênh thuãú træûc tiãúp trãn thuãú giaï trë gia tàng. Âäúi tæåüng aïp duûng vaì viãûc xaïc âënh thuãú phaíi naûp theo phæång phaïp sau: - Phæång phaïp træì thuãú: Âäúi tæåüng aïp duûng laì caïcâån vë täø chæïc kinh doanh, bao gäöm caïc doanh nghiãûp Nhaì næåïc, doanh nghiãûp âáöu tæ næåïc ngoaìi, doanh nghiãûp tæ nhán, caïc cäng ty cäø pháön, håüp taïc xaî vaì caïc âån vë, täø chæïc kinh doanh khaïc, tæì caïc âäúi tæåüng aïp duûng tênh thuãú theo phæång phaïp tênh træûc tiãúp nãn giaï trë gia tàng. Säú thuãú giaï trë gia tàng phaíi naûp âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau: Säú thuãú GTGT phaíi näüp Thuãú = GTGT âáöu ra * Thuãú tênh thuãú GTGT theo phæång phaïp âáöu vaìo Trong âoï: Thuãú GTGT âáöu ra = Giaï tênh thuãú cuía haìng hoïa dëch vuû chëu thuãú baïn ra Thuãú suáút thuãú GTGT cuía haìng * hoïa, dëch vuû vaìo Thuãú GTGT täøng säú thuãú GTGT giaï trãn hoïa âån GTGT mua haìng hoïa nháûp kháøu. Phæång phaïp tênh thuãú giaï trë gia tàng træûc tiãúp trãn giaï trë gia tàng laì: Caï nhán saín xuáút kinh doanh laì ngæåìi Viãût Nam. Täø chæïc, caï nhán næåïc ngoaìi kinh doanh åí Viãût Nam khäng theo luáût âáöu tæ næåïc ngoaìi taûi Viãût Nam chæa thæûc hiãûn âáöy âuí caïc âiãöu kiãûn vãö kãú toaïn, hoïa âån chæïng tæì âãø laìm càn cæï tênh thuãú theo phæång phaïp kháúu træì thuãú. Cå såí kinh doanh quyï, ngoaûi tãû: mua, GTGT cuía Säú thuãú haìng hoïa GTGT phaíi = dëch vuû baïn näüp ra baïn vaìng, baûc, âaï Thuãú suáút thuãú GTGT * cuía haìng hoïa dëch vuû Trong âoï: GTGT cuía Giaï thanh toaïn haìng hoïa, = cuía haìng hoïa, * dëch vuû dëch vuû baïn ra Giaï thanh toaïn cuía haìng hoïa dëch vuû mua vaìo tæång æïng c. Phæång phaïp haûch toaïn thuãú tiãu thuû âàûc biãût: Càn cæï tênh thuãú tiãu thuû âàûc biãût laì giaï tênh thuãú cuía haìng hoïa, dëch vuû chëu thuãú vaì suáút thuãú. Phæång phaïp haûch toaïn : Khi baïn haìng, dëch vuû thuäüc diãûn chëu thuãú tiãu thuû âàûc biãût: Phaín aïnh doanh thu tiãu thuû (gäöm caí thuãú tiãu thuû âàûc biãût) Nåü TK liãn quan (131, 111, 112...) Coï TK 511, 512. Phaín aïnh säú thuãú tiãu thuû âàûc biãût phaíi näüp: Nåü TK 511, 512 Coï TK 333 (3332) Khi nháûp kháøu haìng hoïa thuäüc âäúi tæåüng chëu thuãú tiãu thuû âàûc biãût, càn cæï vaìo hoïa âån mua haìng nháûp kháøu vaì thäng baïo naûp thuãú, phaín aïnh säú thuãú phaíi näüp (tênh vaìo giaï väún váût tæ, haìng hoïa) Nåü TK liãn quan (151,152,153,156,211...) Coï TK 333 (3332) Khi saïch: naûp thuãú tiãu thuû âàûc biãût cho ngán Nåü TK 333 (3332): säú thuãú tiãu thuû âàûc biãût âaî näüp Coï TK liãn quan (111,112,311...) d. Phæång phaïp haûch toaïn thuãú thu nháûp doanh nghiãûp: Theo quy âënh taûi âiãöu VII luáût thuãú thu nháûp doanh nghiãûp, thu nháûp chëu thuãú âæåüc xaïc âënh nhæ sau: Thu nháûp chëu thuãú trong kyì tênh thuãú Doanh thu âãø Chi phê tênh thu håüp lyï nháûp chëu = trong thuãú trong kyì tênh kyì tênh thuãú thuãú Thu nháûp chëu thuãú + khaïc trong kyì tênh thuãú Trong âoï: doanh thu âãø tênh thuãú thu nháûp chëu thuãú laì toaìn bäü tiãön baïn haìng, tiãön cung æïng dëch vuû bao gäöm caí tråü giaï, phuû thu, phuû tråü maì cå såí kinh doanh âæåüc hæåíng. Thuãú thu nháûp doanh nghiãûp phaíi näüp âæåüc tênh nhæ sau: Täøng säú thuãú thu nháûp DN phaíi näüp trong kyì Täøng säú thu Thuã nháûp chëu thuãú ú = * trong kyì tênh suáú thuãú t e. Phæång phaïp haûch toaïn khoaín thu trãn väún: Thu trãn väún laì khoaín tiãu thuû vãö sæí duûng väún ngán saïch vaì väún coï nguäön gäúc tæì ngán saïch Nhaì næåïc âäúi våïi caïc täø chæïc kinh tãú nhàòm âaím baío cäng bàòng trong viãûc sæí duûng caïc nguäön väún, thuïc âáøy âån vë sæí duûng väún coï hiãûu quaí. Táút caí caïc täø chæïc kinh doanh haûch toaïn kinh tãú âäüc láûp coï sæí duûng väún ngán saïch nãúu sau khi näüp thuãú thu nháûp doanh nghiãûp maì coìn låüi nhuáûn âiãöu phaíi näüp thu trãn väún (kãø caí âån vë sæû nghiãûp haûch toaïn kinh tãú, ngán haìng, baío hiãøm...) Säú thu trãn väún phaíi näüp haìng thaïng = Täøng säú väún thuäüc diãûn phaíi näüp thu trãn väún Tyí lãû thu trãn väún * haìng thaïng Täøng säú väún thuäüc diãûn phaíi näüp thu trãn väún bao gäöm: väún cäú âënh, väún læu âäüng do ngán saïch cáúp vaì väún coï nguäön gäúc tæì ngán saïch cáúpcàn cæï vaìo biãn baín giao nháûn vaì säú väún tàng thãm (do ngán saïch cáúp bäø sung, do baío toaìn). Säú väún maì Nhaì næåïc âaî thu häöi (kháúu hao cå baín âaî näüp, väún hoaìn laûi cho ngán saïch, säú tiãön chuyãøn cho âån vë khaïc...) âæåüc træì vaìo säú väún phaíi näüp thuãú. Phaín aïnh säú thu trãn väún phaíi näüp: Nåü TK 421 Coï TK 333 (3335) Khi näüp: Nåü TK 333 (3335) Coï TK liãn quan (111,112,311...) 6. Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn näüi bäü: Caïc nghiãûp vuû thanh toaïn näüi bäü taûi xê nghiãûp âäúi våïi âån vë cáúp trãn vaì âån vë cáúp dæåïi âæåüc haûch toaïn vaío TK 136 “Phaìi thu näüi bäü” vaí TK 336 ”Phaìi traì näüi bäü”. * Taûi xê nghiãûp måí TK 136(8), taìi khoaín âæåüc måí chi tiãút cho tæìng âån vë træûc thuäüc xê nghiãûp. TK 136(8) - chi tiãút cho xê nghiãûp âæåüc nhæ sau: måí Bãn Nåü: - Caïc khoaín phaíi thu vãö thanh toaïn häü váût tæ. - Phaíi thu vãö thanh toaïn tiãön âiãûn, næåïc. - Phaíi thu vãö thanh toaïn häü laîi vay âáöu tæ - Phaíi thu vãö taûm æïng kinh phê - Phaíi thu vãö chi phê quaín lyï näüp lãn Täøng cäng ty. - Phaíi thu vãö kháúu hao TSCÂ - Phaíi thu vãö 2% KPCÂ. - Phaíi thu vãö 15% BHXH. - Phaíi thu vãö 2% BHYT. - Phaíi thu vãö 1% BHYT vaì 5% BHXH. Bãn Coï: - Caïc âån vë træûc thuäüc thanh toaïn tiãön âiãûn thàõp saïng, biãøn quaíng caïo cho xê nghiãûp. - Caïc âån vë træûc thuäüc näüp tiãön thiãút kãú cäng trçnh vãö cho xê nghiãûp. nháûn * Taûi caïc âån vë træûc thuäüc måí TK 336 (3368) phaín aïnh caïc khoaín thanh toaïn giæîa xê nghiãûp våïi âån vë træûc thuäüc. + Bãn Nåü: - Khaïch haìng cuía tiãön xáy làõp thiãút kãú âån vë træûc thuäüc - Âån vë træûc thuäüc traí nåü xê nghiãûp. - Tiãön âiãûn thàõp saïng biãøn quaíng caïo . - Chuyãøn traí tiãön cho xê nghiãûp. + Bãn Coï: - Xê nghiãûp baïo nåü tiãön häö så nhán læûc - Baïo nåü laîi vay väún læu âäüng. - Ngán haìng thu phê baío laînh håüp âäöng. - Täøng thu phê baío laînh dæû tháöu. - Phaíi traí vãö taûm æïng kinh phê. - Phaíi traí vãö kháúu hao. - Phaíi traí vãö BHXH, BHYT. traí Så âäö haûch toaïn phaíi thu näüi bäü TK 511 TK 136(8) (1) TK 111,112 (7) TK 214 (2) TK 331 TK 156(1),611 (3) (8) TK 333(1), 333(5) (4) TK 111,112 (5) TK 338 (6) thu nhåì thu häü (1) Doanh (2) Kháúu hao TSCÂ phaíi thu åí âån vë cå såí (3) Säú tiãön baïn haìng (4) Caïc khoaín thuãú phaíi thu åí caïc âån vë cå såí (5) Caïc âån vë vay väún âãø kinh doanh (6) Näüp BHXH, BHYT, KPCÂ cho cå quan quaín lyï (7) Âån vë cå såí traí nåü cho xê nghiãûp. (8) Caïc âån vë chuyãøn traí haìng hoïa cho xê nghiãûp. Så âäö haûch toaïn caïckhoaín phaíi traí åí caïc âån vë cå såí TK 111,112 TK 336 (1) TK 111,141 (3) TK 156(1) (4) TK 156 TK 331 (2) (5) TK 627,642 (6) TK 338 (7) (1) Chi tiãön traí, näüp cho xê nghiãûp. (2) Traí tiãön haìng hoïa cho xê nghiãûp. (3) Nháûn tiãön do xê nghiãûp chuyãøn xuäúng. (4) Nháûn haìng do xê nghiãûp chuyãøn xuäúng. (5) Xê nghiãûp traí nåü tiãön haìng (6) Chi phê do xê nghiãûp phán bäø xuäúng (7) Caïc khoaín BHXH, BHYT, KPCÂ phaíi näüp vãö xê nghiãûp PHÁÖN II TÇNH HÇNH THÆÛC TÃÚ HAÛCH TOAÏN CAÏC NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN CÄNG NÅÜ TAÛI XÊ NGHIÃÛP
- Xem thêm -