Tài liệu Kế toán bán hàng và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty tnhh sx&tm tân hưng

  • Số trang: 184 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LÂM HỒNG NGỰ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: kế toán – kiểm toán Mã số ngành: 52340302 Tháng 12 năm 2013 0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LÂM HỒNG NGỰ MSSV: 1080161 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: kế toán – kiểm toán Mã số ngành: 52340302 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ThS. TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG Tháng 12 năm 2013 0 LỜI CẢM TẠ  Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô trường Đại học Cần Thơ nói chung và Khoa Kinh tế - QTKD nói riêng đã tận tình giảng dạy, cung cấp kiến thức quý báu cho em trong thời gian đào tạo tại trường. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Cô Trương Thị Thúy Hằng - giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD đã dành nhiều thời gian và công sức hướng dẫn em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các Cô, Chú, Anh, Chị làm việc tại Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng, đặc biệt là các Cô, Chú, Anh, Chị trong phòng Kế toán đã hết lòng chỉ dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em tiếp cận với kiến thức thực tế trong thời gian thực tập tại công ty. Do còn hạn hẹp về thời gian, kiến thức, kinh nghiệm nên không tránh khỏi những thiếu sót, nên em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý Thầy, Cô để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, xin chúc Quý Thầy, Cô trường Đại học Cần Thơ, Khoa Kinh tế - QTKD, Cô Trương Thị Thúy Hằng cùng các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng thật nhiều sức khỏe và thành công trong công tác. Ngày…..tháng…..năm 2013 Sinh viên thực hiện ……………………… 0 LỜI CAM ĐOAN  Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân em, được dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, dưới sự hướng dẫn của Cô Trương Thị Thúy Hằng cùng với việc sử dụng các tài liệu tham khảo khác. Các số liệu và kết quả phân tích nêu trong bài luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Ngày ..…tháng.…năm 2013 Sinh viên thực hiện ……………………… NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. Ngày…...tháng….. năm 2013 MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ............................................... 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. ..................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung............................................................................ 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................ 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................. 2 1.3.1. Phạm vi không gian ..................................................................... 2 1.3.2. Phạm vi thời gian ........................................................................ 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ................................................................... 2 1.4. LƯỢC KHẢO TẢI LIỆU ................................................................... 2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 5 2.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................. 5 2.1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .................................................................................................... 5 2.1.2. Kế toán bán hàng....................................................................... 12 2.1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................... 35 2.1.4. Phân tích hoạt động kinh doanh ................................................. 38 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .................................................... 45 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................... 45 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ................................................... 46 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG ................................................................................................................ 48 3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG. ........... 48 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. ............................................ 48 3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.............................................. 49 3.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN. ............................ 51 3.2.1. Mô hình tổ chức kế toán. ........................................................... 51 3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ. ............................................................ 51 3.2.3. Hình thức tổ chức công tác kế toán. ........................................... 52 3.2.4. Tình hình vận dụng chế độ kế toán ............................................ 52 3.3. TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2010 -2012........................................................................ 53 3.3.1. Lao động. .................................................................................. 53 3.3.2. Tài sản và nguồn vốn................................................................. 55 3.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh. .................................................. 57 3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN. ................................................................................................................ 60 3.4.1. Thuận lợi. .................................................................................. 60 3.3.2. Khó khăn. .................................................................................. 60 3.3.3. Phương hướng phát triển. .......................................................... 60 Chương 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG ........................................................................................... 62 4.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG ................................................................ 62 4.1.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ. ........................... 62 4.1.2. Công tác lập kế hoạch. ............................................................. 62 4.1.3. Công tác thẩm định khách hàng và ký hợp đồng kinh tế ............ 62 4.1.4. Chính sách về giá bán ................................................................ 63 4.1.5. Phương thức bán hàng ............................................................... 63 4.1.6. Phương thức thanh toán ............................................................. 63 4.1.7. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ bán hàng................. 64 4.2. KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG ................................................................................................................ 67 4.2.1. Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập .................................. 67 4.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ....................................... 91 4.2.3. Kế toán các khoản mục chi phí .................................................. 92 4.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG ............................................................... 116 4.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG TỪ NĂM 2010 – 2012 .......................... 121 4.4.1.Phân tích doanh thu .................................................................. 121 4.4.2. Phân tích chi phí...................................................................... 127 4.4.3. Phân tích lợi nhuận .................................................................. 134 4.4.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ....................... 136 4.4.5 Phân tích các tỷ số lợi nhuận. ................................................... 143 Chương 5: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG ............................................................. 146 5.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG ............................................. 146 5.1.1. Những mặt tích cực trong công tác kế toán của công ty............ 146 5.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán của công ty ................... 147 5.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM TÂN HƯNG ........................................................................... 148 5.2.1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán ..................................... 148 5.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh .................................. 150 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................... 153 6.1. KẾT LUẬN .................................................................................... 153 6.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC .............................................. 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 155 PHỤ LỤC ............................................................................................. 156 DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1. Kết cấu lao động của Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng từ 2010 đến 2012 ......................................................................................... 54 Bảng 3.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng từ 2010 - 2012 ............................................................................... 56 Bảng 3.3. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng từ 2010 - 2012 ............................................................................................. 58 Bảng 4.1. Đơn giá xuất kho bình quân trong tháng 12/2012 .................... 92 Bảng 4.2. Tình hình doanh thu theo từng thành phần doanh thu từ 2010 2012 ...................................................................................................... 122 Bảng 4.3. Tình hình doanh thu theo cơ cấu sản phẩm từ 2010 -2012 ..... 126 Bảng 4.4. Tình hình chi phí từ 2010 -2012 ............................................ 128 Bảng 4.5. Tình hình lợi nhuận từ 2010 -2012 ........................................ 135 Bảng 4.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ 2010 – 2011 ........... 138 Bảng 4.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ 2011 – 2012 ........... 138 Bảng 4.8. Các chỉ tiêu liên quan đến các tỷ số lợi nhuận từ 2010 – 2012 .............................................................................................................. 143 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1. Sơ đồ hạch toán doanh thu ....................................................... 28 Hình 2.2. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh........................... 38 Hình 3.1. Sơ đồ Bộ máy quản lý Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng ..... 49 Hình 3.2. Sơ đồ Bộ máy kế toán Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng ..... 51 Hình 3.3. Sơ đồ Trình tự ghi sổ hình thức Nhật ký chung ........................ 52 Hình 3.4. Sơ đồ Quá trình luân chuyển chứng từ kế toán ......................... 53 Hình 4.1 Lưu đồ trình tự luân chuyển chứng từ hoạt động bán hàng ........ 66 Hình 4.2. Trình tự ghi sổ TK511 ............................................................. 77 Hình 4.3. Trình tự ghi sổ TK515 ............................................................. 86 Hình 4.4. Trình tự ghi sổ TK711 ............................................................. 90 Hình 4.5. Trình tự ghi sổ TK632 ........................................................... 100 Hình 4.6. Trình tự ghi sổ TK641 ........................................................... 107 Hình 4.7. Trình tự ghi sổ TK642 ........................................................... 111 Hình 4.8. Trình tự ghi sổ TK635 ........................................................... 114 Hình 4.9. Trình tự ghi sổ TK811 ........................................................... 113 Hình 4.10. Trình tự ghi sổ TK821 ......................................................... 115 Hình 4.11. Trình tự ghi sổ TK911 ......................................................... 118 Hình 4.12. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng tháng 12/2012 ........................................................ 121 Hình 4.13. Biểu đồ tăng trưởng doanh thu bán hàng từ 2010-2012 ........ 123 Hình 4.14. Biểu đồ tăng trưởng doanh thu hoạt động tài chính từ 2010-2012 .............................................................................................................. 124 Hình 4.15. Biểu đồ tăng trưởng thu nhập khác từ 2010-2012 ................. 125 Hình 4.16. Biểu đồ tăng trưởng giá vốn hàng bán từ 2010-2012 ............ 129 Hình 4.17. Biểu đồ tăng trưởng chi phí bán hàng từ 2010-2012 ............. 130 Hình 4.18. Biểu đồ tăng trưởng chi phí QLDN từ 2010-2012 ................ 131 Hình 4.19. Biểu đồ tăng trưởng chi phí hoạt động tài chính từ 2010-2012 .............................................................................................................. 132 Hình 4.20. Biểu đồ tăng trưởng chi phí khác từ 2010-2012 ................... 133 Hình 4.21. Biểu đồ tăng trưởng thu nhập thuế TNDN từ 2010-2012...... 134 Hình 4.22. Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận từ 2010-2012 ........................ 135 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long BĐS Bất động sản HĐKD Hoạt động kinh doanh VCSH Vốn chủ sở hữu QLDN Quản lý doanh nghiệp LN Lợi nhuận CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời điểm cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững thì cần phải nắm bắt được những thông tin đa chiều về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình để có sự điều hành quản lý một cách hiệu quả. Muốn quản lý tốt và kinh doanh có hiệu quả doanh nghiệp phải biết sử dụng kế toán như là một công cụ quản lý quan trọng và không thể thiếu được. Trong các doanh nghiệp thương mại, bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh còn xác định và phân tích kết quả kinh doanh là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ để biết doanh nghiệp làm ăn có lãi hay không. Công tác bán hàng và việc phân tích kết quả kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Do đó, để quản lý tốt nghiệp vụ bán hàng thì công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh phải phát huy hết vai trò chức năng của nó, đồng thời doanh nghiệp phải kiểm tra, đánh giá mọi diễn biến của kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó thấy rõ được những ưu khuyết điểm của mình để năng cao, mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Thông tin do kế toán bán hàng và kết quả phân tích kinh doanh cung cấp là căn cứ để đánh giá tính hiệu quả, phù hợp của các quyết định bán hàng đã được thực thi, từ đó phân tích và đưa ra các biện pháp quản lý, chiến lược kinh doanh, bán hàng phù hợp với thị trường tương ứng với khả năng của doanh nghiệp. Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng bao bì các loại. Qua 13 năm thành lập, công ty đã và đang phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên môi trường kinh doanh với nhiều biến động và cạnh tranh, đặc biệt là tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu như hiện nay đã tác động không ít đến hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó mà công tác kế toán bán hàng và việc phân tích kết quả kinh doanh càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo công tác quản lý hàng hoá, lập chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định chọn thực hiện đề tài: “Kế toán bán hàng và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, luận văn này tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán bán hàng, xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty, từ đó tìm ra những ưu 1 nhược điểm trong công tác kế toán bán hàng và đưa ra những giải pháp có thể thực hiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, phân tích tình hình bán hàng và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH SX&TM Tân Hưng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể  Tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng.  Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.  Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh của công ty.  Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Phạm vi không gian Phạm vi không gian của đề tài là Công ty TNHH SX&TM Tân Hưng. 1.3.2. Phạm vi thời gian Chỉ tập trung nghiên cứu trong khoảng thời gian thực tập từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2013. Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu từ năm 2010 đến 2012. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến công tác kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh của công ty. 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã tham khảo qua một số luận văn sau: (1) Trần Thị Yến Oanh, 2013. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần nhiên liệu Tây Đô. Đại học Cần Thơ. Đề 2 tài tìm hiểu về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần nhiên liệu Tây Đô. Đề tài đi sâu nghiên cứu về tổ chức kế toán, các bộ phận và chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán, các loại sổ sách, hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản,… mà công ty đang sử dụng. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đề tài giúp hiểu rõ quy trình hạch toán cũng như ghi chép các nghiệp vụ kế toán lên sổ sách. Ngoài ra, đề tài còn phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2010, 2011, 2012) thông qua các chỉ tiêu: doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các tỷ số tài chính để nhận thấy rõ được kết quả kinh doanh cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tác giả đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy kế toán tại công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. (2) Lê Thị Bích Liễu, 2009. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Docimexco – Docifish – Tại Sa Đéc – Đồng Tháp. Đại học Cần Thơ. Đề tài phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006, 2007, 2008) và 6 tháng đầu năm 2009, thông qua việc phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận để thấy được những biến động qua các chỉ tiêu của công ty. Bên cạnh đó, đề tài còn phân tích sâu vào các tỷ số tài chính cơ bản để đánh giá tình hình hiệu quả hoạt động của công ty. Điều đó là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn cho mục tiêu chiến lược kinh doanh ngày càng có hiệu quả cao. Cuối đề tài, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nâng cao lợi nhuận và mở rộng thị phần nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. (3) Đặng Thị Thanh Nhã, 2013. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng. Đại học Cần Thơ. Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán nhật ký chung tại công ty. Bên cạnh đó, đề tài còn phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm (2010, 2011, 2012) thông qua việc phân tích các loại lợi nhuận. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị giúp hoàn thiện hệ thống kế toán và giảm chi phí của công ty. Những đề tài nêu trên đã mang lại một số kết quả quan trọng trong việc tìm hiểu và hoàn thiện công tác kế toán bán hàng trong thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Với mong muốn nhằm bổ sung những kết quả mà những đề tài nói trên vẫn chưa thực hiện được và tiếp tục hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, người viết chọn đề tài này làm cơ sở nghiên cứu nhằm mong muốn có sự đóng 3 góp ngày càng nhiều trong sự phát triển của công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh nói riêng. Trên cơ sở tiếp thu những kết quả tích cực của những đề tài nêu trên, người viết chọn đề tài này để tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng tại một công ty sản xuất và thương mại với loại hình kinh doanh hoàn toàn mới mẻ là sản xuất giấy bao bì và sử dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. 4 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 2.1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Đây là quá trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Doanh nghiệp thu được vốn bỏ ra bù đắp được chi phí và nguồn tích lũy để mở rộng sản xuất kinh doanh. Hàng hóa cung cấp nhằm để thoả mãn nhu cầu của các tổ chức kinh tế khác, các cá nhân bên ngoài công ty, tổng công ty hoặc tập đoàn sản xuất gọi là bán cho bên ngoài. Trong trường hợp hàng hoá cung cấp giữa các đơn vị trong cùng một công ty, tổng công ty hay tập đoàn… được gọi là bán hàng nội bộ. Công tác bán hàng có ý nghĩa hết sức to lớn. Nó là giai đoạn tái sản xuất . Doanh nghiệp khi thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thuế, đầu tư phát triển tiếp, nâng cao đời sống của người lao động. Kết quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp và phần mà doanh nghiệp nhận được sau một kỳ hoạt động, đó là phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là toàn bộ chi phí bỏ ra. Số chênh lệch đó biểu hiện lãi hoặc lỗ. Xác định đúng kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện đối với Nhà nước. Ngoài ra, việc xác định đúng kết quả kinh doanh còn là cơ sở để lập kế hoạch cho kỳ kinh doanh tiếp theo, đồng thời nó cũng là số liệu cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm như nhà đầu tư, ngân hàng,… [4, Trang 168] 2.1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5 a. Vai trò Đối với một doanh nghiệp, tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trong từng bước hạn chế được sự thất thoát hàng hoá, phát hiện được những hàng hoá chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn. Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cung cấp cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh từ đó tìm những thiếu sót mất cân đối giữa khâu mua - khâu dự trữ và khâu bán để có biện pháp khắc phục kịp thời. Từ các số liệu trên BCTC mà kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp cung cấp, nhà nước nắm được tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nền kinh tế, đồng thời Nhà nước có thể kiểm tra việc chấp hành về kinh tế tài chính và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Ngoài ra thông qua số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cung cấp, các bạn hàng của doanh nghiệp biết được khả năng mua-dự trữ - bán các mặt hàng của doanh nghiệp để từ đó có quyết định đầu tư, cho vay vốn hoặc có quan hệ làm ăn với doanh nghiệp bạn. b. Nhiệm vụ Để quản lý một cách tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc thành phần nào, loại hình nào, loại hình sở hữu hay lĩnh vực hoạt động nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, kế toán được sử dụng như một công cụ đắc lực không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp cũng như đối với sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Chính vì vậy kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: - Ghi chép đầy đủ kịp thời khối lượng thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác nhằm xác định kết quả kinh doanh. - Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và kỷ luật thanh toán, làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. 6 - Cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ về tình hình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả, phục vụ cho việc lập BCTC và quản lý doanh nghiệp. Như vậy công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là công việc quan trọng của doanh nghiệp nhằm xác định số lượng và giá trị của lượng hàng hoá bán ra cũng như doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Song để phát huy được vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trên đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán thật khoa học, hợp lý đồng thời cán bộ kế toán phải nắm vững nội dung của việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. [6, Trang 168] 2.1.1.3. Các phương thức bán hàng Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ hàng hoá được thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau, theo đó hàng hóa vận động đến tận tay người tiêu dùng. Việc lựa chọn và áp dụng linh hoạt các phương thức tiêu thụ đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp thường sử dụng một số phương thức tiêu thụ sau: a. Phương thức bán buôn Theo phương thức này, doanh nghiệp bán trực tiếp cho người mua, do bên mua trực tiếp đến nhận hàng tại kho của doanh nghiệp bán hoặc tại địa điểm mà doanh nghiệp đã quy định. Thời điểm bán hàng là thời điểm người mua đã ký nhận hàng, còn thời điểm thanh toán tiền bán hàng phụ thuộc vào điều kiện của hợp đồng. Bán buôn được hiểu là hình thức bán hàng cho người mua trung gian để họ tiếp tục chuyển bán hoặc bán cho các nhà sản xuất. Phương thức này có thuận lợi là có thể giúp cho doanh nghiệp thu hội vốn nhanh, đẩy nhanh vòng quay của vốn do khối lượng hàng hóa tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, với phương thức này doanh nghiệp cũng có thể gặp nguy cơ khủng hoảng thừa trong tiêu thụ do doanh nghiệp bị ngăn cách với người tiêu dùng cuối cùng bởi người mua trung gian hoặc bị chiếm dụng vốn do bên mua thiếu thiện chí, chậm thanh toán. Theo phương thức này có hai hình thức bán buôn:  Bán buôn qua kho: Bán buôn qua kho là hình thức bán mà hàng bán được xuất ra từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Bán buôn qua kho bao gồm theo hình thức giao hàng trực tiếp hoặc bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng.  Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Là hình thức bán hàng trong đó doanh nghiệp xuất kho hàng hóa giao trực tiếp cho đại diện của bên mua. 7  Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Là hình thức bán hàng trong đó doanh nghiệp căn cứ vào đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đã ký kết xuất kho hàng hóa.  Bán buôn vận chuyển thẳng: Bán buôn vận chuyển thẳng là hình thức bán mà doanh nghiệp thương mại sau khi tiến hành mua hàng không đưa về nhập kho mà chuyển thẳng đến cho bên mua. Hình thức này bao gồm bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp và bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức gửi hàng.  Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp: Là hình thức bán mà người mua cử đại diện đến nhận hàng do doanh nghiệp bán chỉ định theo hóa đơn của người bán đã nhận.  Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức gửi hàng: Là hình thức bán hàng mà bên bán tự vận chuyển hàng từ các điểm nhận hàng đến địa điểm của bên mua theo hợp đồng bằng phương tiện vận chuyển tự có hoặc thuê ngoài. b. Phương thức bán lẻ Bán lẻ được hiểu là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, không thông qua các trung gian. Thuộc phương thức bán lẻ gồm có các hình thức sau:  Bán hàng thu tiền tập trung: Theo hình thức này, quá trình bán hàng được tách thành hai giai đoạn: giai đoạn thu tiền và giai đoạn giao hàng.  Bán hàng thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, việc thu tiền và giao hàng cho bên mua không tách rời nhau. Nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách hàng. Hết ngày hoặc ca bán, nhân viên bán hàng có nhiệm vụ nộp tiền cho thủ quỹ và lập báo cáo bán hàng sau khi đã kiểm kê hàng tồn trên quầy.  Bán hàng trả góp: Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần và người mua thường phải chịu một phần lãi suất trên số trả chậm. Thực chất, quyền sở hữu chỉ chuyển giao cho người mua khi họ thanh toán hết tiền, nhưng về mặt hạch toán, khi hàng chuyển giao cho người mua thì được coi là tiêu thụ. Số lãi phải thu của bên mua được ghi vào thu nhập hoạt động tài chính, còn doanh thu bán hàng vẫn tính theo giá bình thường. c. Phương thức bán hàng thông qua đại lý Là phương thức bên chủ hàng xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi để bán và thanh toán thù lao bán hàng dưới hình thức hoa hồng đại lý. Bên đại lý sẽ ghi nhận hoa hồng được hưởng vào doanh thu tiêu thụ. Hoa hồng đại lý 8
- Xem thêm -