Tài liệu Ke toan ban hang và phan bo chi phi mua hang tai cong ty vinh thanh

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Lêi më ®Çu Xu híng héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu cïng víi sù ph¸t triÔn nhanh nh vò b·o cña khoa häc kÜ thuËt sÏ mang ®Õn nhiÒu c¬ héi nhng còng lµ v« vµn th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i cã sù bøt ph¸ nhanh nh¹y, ®æi míi trªn nhiÒu ph¬ng diÖn ®Ó thÝch øng víi nÒn khoa häc hiÖn ®¹i m«i trêng kinh doanh c¹nh tranh khèc liÖt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò trung t©m:s¶n xuÊt c¸i g×? b»ng c¸ch nµo? cho ai?... th× vÊn ®Ò nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÔn. Ngîc l¹i, doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “ l·i gi¶, lç thËt” th× sím muén còng ®i ®Õn chç ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. §Ó qu¶n lý ®îc tèt nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Cïng víi viÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p kinh doanh, c¸ch kinh doanh, lµm ¨n, c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn sao cho phï hîp. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh còng kh«ng n»m ngoµi môc tiªu ®Æt ra. NÕu ®¬n vÞ lµm tèt ®îc c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cung cÊp ®îc c¸c th«ng tin chÝnh x¸c phôc vô cho yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn Th¹c sÜ_Lª ThÞ Chuyªn cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ, kÕ to¸n trong phßng KÕ to¸n c«ng ty , em ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: Kª to¸n b¸n hµng ,ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn th× gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1 : Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 1 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n b¸n hµng,ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x ¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh.. Ch¬ng3: ¦u- nhîc ®iÓm, Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nh÷ng tån t¹i ë c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh. Do thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt . KÝnh mong sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch¬ng 1 KH¸I QU¸T CHUNG VÒ C«NG TY Cæ PHÇN VINH THANH 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Vinh Thanh - Tên Công ty : Công ty cổ phần Vinh Thanh - Điện thoại : 0438258029 –fax: 0436525910 - Trụ sở chính : số 86-đường Hai Bà Trưng- Cửa Nam –Hoàn Kiếm - Mail : Vinhthanh@yahoo.com.vn - Mã số thuế :0200348595 Nhà ph©n phối chÝnh : C«ng ty ph¸t triển c«ng nghệ Anh Kiệt - C«ng ty HATS -C«ng ty TNHH & DV Hà Nội -C«ng ty cổ phần TM&DV Khai TrÝ -Nhà NK ph©n phối chÝnh thức sản phẩm Panasonic tại VN GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 2 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi -Công ty cổ phần Vinh Thanh được chính thức thành lập vào ngày 15/03/2005. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 052874 do Phòng đăng kí kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Công ty cổ phần Vinh Thanh là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, công ty có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng , có con dấu riêng để giao dịch. Công ty có vốn và tài sản riêng, được quyền tự chủ về tài chính và hoạt động kinh doanh theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam , có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và người lao động trong Công ty. 1.2. Đặc điểm và các mặt hàng kinh doanh của Công ty Là một đơn vị tiến hành kinh doanh với số vốn ban đầu không lớn, Công ty đã không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo trong kinh doanh, hoạt động kinh doanh của công ty tiến hành rất thuận lợi và ổn định với các mặt hàng sau : _Bán các thiết bị văn phòng : + máy đếm tiền :finawel –model: fw-02A + máy đếm tiền Henry- HL 2800 + máy hủy ZiBa + máy đa chức năng Laser Panasonic + máy chiếu điện điều khiển từ xa Dinon + màn chiếu treo tường Vega + máy chiếu đa năng panasonic + máy photo + máy in siêu tốc + kinh doanh các loại vật tư phục vụ ngành in :giấy in,mực cho máy in………… Trong suốt quá trình hoạt động đến nay công ty không ngừng phát triễn sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thu được GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 3 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi lợi nhuận và đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất trên cơ sở không vi phạm pháp luật. -Tích cực thu hút mọi nguồn lực ,nguồn vốn để phát triễn mở rộng sản xuất kinh doanh. -Cải thiện việc làm ,tổ chức sản xuất hợp lí…nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động. Từ lúc thành lập tới nay thời gian 6 năm,trước kia gặp nhiều khó khăn vì công ty là công ty tư nhân,đội ngũ cán bộ còn thiều kinh nghiệm thị trường ,chưa có nhiều chi nhánh .Nhưng nay công ty đã vượt qua những trở ngại và phát triễn. 1.3. Tổ chức bộ m¸y quản lý sản xuất kinh doanh của C«ng ty 1.3.1 S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng kü thuËt Phßng kinh doanh Bp ph©n phèi sp 1.3.2 Chøc n¨ng- nhiÖm vô cña tõng bé phËn. Gi¸m ®èc: §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c thµnh viªn s¸ng lËp vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 4 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi h¹n ®îc giao. Gi¸m ®èc lµ chñ tµi kho¶n cña c«ng ty vµ lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh luËt cña doanh nghiÖp, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ v¨n b¶n giao dÞch theo ph¬ng híng vµ kÕ ho¹ch cña c«ng ty ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc, thùc hiÖn v¨n b¶n ®ã. Phã gi¸m ®èc: Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Khi v¾ng mÆt, Gi¸m ®èc uû quyÒn cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc trùc tiÕp ký kÕt c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. Phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o l¹i cho Gi¸m ®èc nh÷ng c«ng viÖc ®Ó gi¶i quyÕt khi v¾ng mÆt. Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô tiÕp thÞ vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng, díi sù gi¸m s¸t trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Hîp t¸c chÆt chÏ víi phßng kü thuËt vµ bé phËn ph©n phèi s¶n phÈm ®Ó nhËp hµng vµ cung cÊp hµng tèt nhÊt tíi kh¸ch hµng. Phßng kÕ to¸n: lµ bé phËn quan träng trong vÊn ®Ò qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty, bé phËn nµy cã nhiÖm vô cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña c«ng ty gióp Gi¸m ®èc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vÒ tµi chÝnh nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh tiÕn hµnh b×nh thêng víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. NhËp vµ tÝnh to¸n c¸c d÷ liÖu thu, chi, l·i, lç c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Theo dâi hÖ thèng sè liÖu vÒ sè lîng tµi s¶n, tiÒn vèn c¸c quü hiÖn cã cña c«ng ty. QuyÕt to¸n tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quý theo quy ®Þnh cña nhµ níc. Phßng kü thuËt: Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn, thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm do c«ng ty cung cÊp. Hç trî phßng kinh doanh vÒ mÆt kü thuËt cho kh¸ch hµng, vÒ mäi th¾c m¾c mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Bé phËn ph©n phèi s¶n phÈm : Ph©n phèi vËn chuyÓn hµng tíi tËn tay ngêi tiªu dïng : c¸c c¬ së gi¸o dôc- ®µo t¹o ,c¸c c«ng ty ,c¬ së ®¹i lý kh¸c. 1.4 C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp. 1.4.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung. Toµn bé c«ng ty cã mét phßng kÕ to¸n duy nhÊt gåm 4 nh©n viªn kÕ to¸n vµ mét kÕ to¸n trëng, mçi nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch mét m¶ng kh¸c nhau. Sau ®©y lµ m« h×nh bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng 1.4.1.1 Bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 5 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi S¬ ®å 2: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tiÒn l ¬ngVµ tiÒn quü KÕ to¸n tgnh vµ tiÒn vay KÕ to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô KÕ to¸n c«ng nî 1.4.1.2 Chøc n¨ng- nhiÖm vô cña c¸c bé phËn KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n, cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n, tæ chøc ghi chÐp, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. TËp chung tµi liÖu cña c¸c hµnh kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o ®Þnh kú. KiÓm tra chøng tõ sè liÖu kÕ to¸n, ký kÕt c¸c chøng tõ, thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh trong phßng kÕ to¸n. Tham mu ®Ò b¹t víi Gi¸m ®èc vµ l·nh ®¹o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ tiÒn quü: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng, t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. TÝnh to¸n ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, c¸c kh¶on nî ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng, lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi thuéc tr¸ch nhiÖm. §ång thêi ph¶i cËp nhËt mäi nhiÖm vô ph¸t sinh, thu chi b»ng tiÒn mÆt, lËp b¸o c¸o thèng kª chi l·i hµng th¸ng, theo dâi t¹m øng vµ lËp hîp ®ång cho vay. KÕ to¸n theo dâi tiÒn göi Ng©n hµng vµ tiÒn vay: Cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c kho¶n t¹i Ng©n hµng mµ c«ng ty më tµi kho¶n. TiÕn hµnh më vµ thanh to¸n th tÝn dông, thêng xuyªn ®èi chiÕu víi sæ phô Ng©n hµng, kiÓm tra c¸c kho¶n nî Ng©n s¸ch ®Ó cã kÕ ho¹ch chi tr¶ kÞp thêi. KÕ to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô: Cã nhiÖm vô theo dâi h¹ch to¸n gi¸ thµnh cña hµng ho¸, theo dâi t×nh h×nh xuÊt kho hµng ho¸ vµ theo dâi t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 6 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi KÕ to¸n c«ng nî : Theo dâi h¹ch to¸n chi tiÕt kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng , c¸c kho¶n vay ng©n hµng… 1.4.2. ChÕ ®é kÕ to¸n: C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh sö dông hÖ thèng tµi kho¶n theo Q§ 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tµi chÝnh.Theo quyÕt ®Þnh nµy mäi doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn kinh doanh khi vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n cÊp 1, cÊp 2 do nhµ níc ban hµnh ,kh«ng ®îc tù ®Þnh ra 2 tµi kho¶n nµy.. 1.4.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. *H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh lµ h×nh thøc “ NhËt ký chung” §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông : VN§ Niªn ®é kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. TÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ cña hµng ho¸ mua vµo tÝnh thuÕ 10% ThuÕ cña hµng ho¸ b¸n ra tÝnh thuÕ 10% Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng hãa xuÊt kho :gÝa vèn hµng b¸n ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ k× dù tr÷. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 7 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Sơ đồ 3:Hình thức Nhật Kí Chung Chứng Từ Kế To¸n Sổ NK đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ c¸i Sổ, thẻ kÕ tãan chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng c©n đối số ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 8 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Ghi chú: Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu, ktra Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Hàng ngày căn cứ vào chứng từ chứng từ gốc kế to¸n vào sổ nhật ký chung(NKC). Cuối th¸ng từ NKC vào sổ c¸i c¸c tµi kho¶n, từ sổ chi tết vào bảng tổng hợp chi tiết, từ sổ c¸i vào bảng c©n đối số ph¸t sinh. . Cuối cïng lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. CH¦¥NG II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng , ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vinh thanh 2.1 T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ,ph©n bæ chi phÝ thu mua vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp . 2.1.1 Ph¬ng thøc tiªu thô t¹i c«ng ty . Do sự đa dạng của nền kinh tế thị trường, qu¸ tr×nh tiªu thụ hàng ho¸ ở c«ng ty cũng rất đa dạng.HiÖn nay ®Ó ®¸p øng cho tõng kh¸ch hµng víi nh÷ng h×nh thøc mua hµng kh¸c nhau c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh ®· vµ ®ang ¸p dông nh÷ng ph¬ng thøc tiªu thô sau:ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp vµ ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm ,tr¶ gãp. §èi víi ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp : là phương thøc giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho của c«ng ty. Người mua thanh to¸n hay chấp nhận thanh to¸n số tiền hàng tương đương với gi¸ trị hàng ho¸ mà người b¸n đã giao. Số hàng này khi b¸n cho kh¸ch hàng được coi chÝnh thức là tiªu thô. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 9 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi §èi víi ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm,tr¶ gãp: Trường hợp này khi giao hàng cho người mua th× được x¸c định là tiªu thụ; doanh thu b¸n hàng được tÝnh theo gi¸ b¸n tại thời điểm thu tiền 1 lần; kh¸ch hàng chỉ thanh to¸n 1 phần tiền mua hàng để nhận hàng và phần cßn lại trả dần trong một thời gian và chịu khoản l·i theo qui định trong hợp đồng. Khoản l·i do b¸n trả gãp hạch to¸n vào doanh thu hoạt động tài chÝnh. 2.1.2 Ph¬ng thøc thanh to¸n vµ h×nh thøc thanh to¸n víi kh¸ch hµng. C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n b¸n hµng thu tiÒn ngay vµ b¸n chÞu (b¸n tr¶ chËm). Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng c«ng ty cã quan hÖ víi nhiÒu kh¸ch hµng kh¸c nhau tuú theo tõng kh¸ch hµng mµ c«ng ty ¸p dông tõng ph¬ng thøc thanh to¸n cho phï hîp. §èi víi ph¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn ngay th× khi mua hµng cña c«ng ty kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt hay chuyÓn kho¶n. §èi víi ph¬ng thøc b¸n chÞu (hay b¸n tr¶ chËm): Tøc lµ kh¸ch hµng sÏ nhËn hµng vµ thanh to¸n trong mét kho¶n thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn. C¸c h×nh thøc thanh to¸n mµ c«ng ty sö dông ®ã lµ tr¶ b»ng tiÒn mÆt vµ chuyÓn kho¶n tïy theo ®iÒu kiÖn thuËn lîi víi mçi kh¸ch hµng. 2.1.3 KÕ to¸n chi phÝ thu mua. C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh cã c¸c mÆt hµng kinh doanh lµ c¸c m¸y thiÕt bÞ v¨n phßng ,m¸y ®Õm tiÒn … cã gi¸ trÞ kh¸ lín . Gi¸ trÞ c¸c mÆt hµng ®ã so víi chi phÝ mua hµng cña c«ng ty lµ lín , nghÜa lµ chi phÝ mua hµng cña c«ng ty lµ qu¸ thÊp so víi gi¸ trÞ hµng mua nªn c«ng ty céng lu«n vµo gi¸ trÞ hµng hãa ,c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh kh«ng sö dông tµi kho¶n 156(2) ,kh«ng theo dâi chi tiÕt cho TK 156(1). TK 156(2) thay vµo ®ã lµ TK 156. V× vËy ,c«ng ty kh«ng ph©n bæ chi phÝ thu mua hµng hãa. 2.1.4 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn hµng b¸n t¹i c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ (hay pp b×nh qu©n gia quyÒn).Do vËy ®¬n gi¸ ®îc tÝnh nh sau: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng + hµng ho¸ tån ®Çu kú ho¸ nhËp trong kú §¬n gi¸ b×nh = __________________________________________ qu©n c¶ kú dù tr÷ Sè lîng hµng ho¸ tån Sè lîng hµng ho¸ + ®Çu kú nhËp trong kú GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 10 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho theo tõng lÇn xuÊt kho ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ vèn thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt kho = Sè lîng hµng ho¸ xuÊt kho X §¬n gi¸ xuÊt kho Trong th¸ng 3 n¨m 2011. Cã t×nh h×nh vÒ tån, nhËp, xuÊt m¸y hñy ziba nh sau: Tån ®Çu th¸ng: 20 chiÕc, ®¬n gi¸: 1.978.394 ®/chiÕc, thµnh tiÒn 39.567.880 ®. Trong th¸ng nhËp:28 chiÕc.gi¸: 1.350.000 ®/chiÕc, thµnh tiÒn : 37.800.000 ® Sè lîng xuÊt b¸n trong th¸ng: 38 chiÕc VËy ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña th¸ng xuÊt b¸n ®îc x¸c ®Þnh nh sau: §¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ = =1.611.831®/ chiÕc 39.567.880 + 37.800.000 ___________________________________ 20 + 28 VËy gi¸ thùc tÕ xuÊt kho trong quý : 1.611.831 x 38 = 61.249.578 (®) 2.2 KÕ to¸n chi tiÕt hµng hãa. C«ng ty cổ phần Vinh Thanh hạch to¸n chi tiết hàng hãa theo phương ph¸p ghi thẻ song song nªn viÖc hạch to¸n tại kho và phßng kế to¸n được hạch to¸n theo sơ đồ sau: S¬ ®å 4: Sơ đồ kế to¸n chi tiết hàng ho¸ ở c«ng ty GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 11 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Thẻ kho Phiếu nhập Phiếu xuất Sổ chi tiết hàng ho¸ Bảng tổng hợp nhập xuất - tồn Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ở kho: Hàng ngày thủ kho căn cứ vào chứng từ nhập, xuất ghi số lượng hàng ho¸ thực nhập, thực xuất vào thẻ kho.Thẻ kho được thủ kho sắp xếp theo loại hàng ho¸ để tiện theo dâi, kiểm tra, đối chiếu. Hàng ngày sau khi ghi thẻ kho xong thủ kho phải chuyển chứng từ nhập, xuất cho phßng kế to¸n. Ở phßng kế to¸n: Mở sổ hoặc thẻ chi tiết hàng ho¸ cho từng loại hàng ho¸ để tiện theo dâi về mặt số lượng và gi¸ trị. Hàng ngày hoặc định kỳ khi nhập chứng tõ nhập, xuất, kế to¸n phải kiểm tra chứng từ, ghi đơn gi¸, thành tiền, ph©n loại chứng từ sau đã ghi vào sổ chi tiết hàng ho¸. Mặt kh¸c kế to¸n cßn phải tổng hợp số liệu, đối chiếu với số liệu kế to¸n tổng hợp hàng ho¸. Cô thÓ,ngµy 02/03/2011 c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh mua hµng cña Nhµ nhËp khÈu ph©n phèi chÝnh thøc s¶n phÈm panasonic t¹i ViÖt Nam theo PhiÕu nhËp kho sè 01 ,Hãa ®¬n mua hµng sè :002638. -5 M¸y chiÕu ®a n¨ng panasonic . §¬n gi¸ : 12.730.550 GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 12 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi - 10 m¸y ®a chøc n¨ng Laser panasonic KX-MB 2025 §¬n gi¸ : 5.395.620 Bé phËn mua hµng nhËn ®îc hãa ®¬n sè 002638 cña nhµ nhËp khÈu ph©n phèi chÝnh thøc s¶n phÈm panasonic t¹i ViÖt Nam göi. BiÓu 1: HãA §¥N GI¸ TRÞ GIA T¡NG MÉu sè :01 GTKT-3LL Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Sè : 002638 Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2011 §¬n vÞ b¸n hµng: Nhµ nhËp khÈu ph©n phèi chÝnh thøc s¶n phÈm panasonic t¹i ViÖt Nam. Sè tµi kho¶n : Sè ®iÖn tho¹i : Hä tªn ngêi mua hµng : Lª §øc An Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh §Þa chØ : 86 Hai Bµ Trng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN Sè tµi kho¶n :. M· sè thuÕ: 0200348595 H×nh thøc thanh to¸n : TM, CK STT Tªn hµng hãa,dÞch vô §VT Sè Lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3= 1x2 1 M¸y chiÕu ®a n¨ng Bé 5 12.730.550 63.652.750 panasonic 2 M¸y ®a chøc n¨ng laser ChiÕc 10 5.395.620 53.956.200 panasonic KX-MB2025 Céng tiÒn hµng: 117.608.950 ThuÕ suÊt GTGT : 10% TiÒn thuÕ GTGT: 11.760.895 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 129.369.845 Sè tiÒn viÕt bµng ch÷:Mét tr¨m hai m¬i chÝn triÖu ba tr¨m s¸u chÝn ngµn t¸m tr¨m bèn l¨m ®ång Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (§·ký) (§· ký) (§· ký) Sau khi nhËn ®îc hãa ®¬n sè 002638 th× bé phËn mua hµng lËp phiÕu nhËp kho sè 01 ,cô thÓ nh sau: GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 13 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi BiÓu 2: §¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn Vinh Thanh §Þa chØ: : 86 Hai Bµ Trng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN PhiÕu nhËp kho Sè :01 MÉu: sè 02-TT Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2011 Nî :156 Cã: 331 Hä tªn ngêi giao hµng: Hoµng V¨n Hµ Theo :Hãa ®¬n GTGT sè 002638 ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2011 cña c«ng ty NhËp t¹i kho: kho A1 S Tªn, T nh½nhiÖu, Sè lîng T quy c¸ch, M· sè §VT §¬n gi¸ Thµnh tiÒn phÈm chÊt vËt Theo Thùc t hµng ho¸ CT nhËp 1 M¸y chiÕu ®a Model: Bé 5 5 12.730.550 63.652.750 n¨ng PTpanasonic LB51E A 2 M¸y ®a chøc KXChiÕc 10 10 5.395.620 53.956.200 n¨ng laser MB202 panasonic 5 Céng 117.608.950 Tæng sè tiÒn: Mét tr¨m mêi bÈy triÖu s¸u tr¨m linh t¸m ngh×n chÝn tr¨m n¨m m¬i ®ång. Nguêi lËp Ngêi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (§· ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký ) (§· ký) PhiÕu nhËp kho lËp thµnh 2 liªn. * T¸c dông PNK: cho biết số lượng hàng ho¸ mỗi lần nhập * C¬ së lËp: dựa vào số lượng thực tế nhập kho do người tiến hành nhập kho lập. * Ph¬ng ph¸p lËp: mỗi phiếu nhập cã thể ghi cho nhiều loại hàng ho¸ trong cïng một lần nhập. - Cột số lượng theo chứng từ căn cứ vào HĐGTGT do người b¸n cung cấp. - Cột số lượng thực nhập căn cứ vào số lượng thực tế nhập kho GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 14 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi - Cột đơn gi¸ căn cứ vào HĐGTGT hoặc hợp đồng kinh tế - Cột thành tiền bằng số lượng thực nhập nh©n với đơn gi¸ Ngµy 05/ 03/ 2011 c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh b¸n trùc tiÕp cho c«ng ty TNHH LC Hoµng Minh 08 Bé M¸y fotocoppy SHARP MX –M453U.,10 m¸y hñy ZiBa. Khi b¸n ®îc hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi hãa ®¬n GTGT sè 002528 ngµy 05/03/2011. BiÓu 3: C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh 86 Hai Bµ Trng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN Sè : 002528 HãA §¥N GI¸ TRÞ GIA T¡NG Liªn 1: lu Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2011 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh §Þa chØ: 86 Hai Bµ Trng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN Sè tµi kho¶n: MST: 0200348595 Hä tªn ngêi mua hµng: Hå Ngäc Minh Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty TNHH LC Hoµng Minh §Þa chØ : Sè 39- 80/27 Hoµng §¹o Thµnh- Thanh Xu©n- HN Sè tµi kho¶n : MST: 0104830982 H×nh thøc thanh to¸n : TM, CK STT Tªn hµng hãa, dÞch vô 1 M¸y hñy ziba 2 §VT Sè l- §¬n gi¸ îng ChiÕc 10 2.123.231 M¸y fotocoppy SHARP Bé 08 MX- M453U Mµn h×nh TV ChiÕc 1 SHARP(hµng khuyÕn m¹i) 68.705.454,5 Thµnh tiÒn 21.232.310 549.643.636 Céng tiÒn hµng : 570.875.946 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT : 57.087.595 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 627.963.541 GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 15 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u tr¨m hai bÈy triÖu chÝn tr¨m s¸u ba ngh×n n¨m tr¨m bèn mèt ®ång. Ngµy 05/ 03/2011 Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (§· ký) (§· ký) (§· ký) Hãa ®¬n lËp thµnh 3 liªn: liªn 1 lu t¹i phßng kÕ to¸n (mµu tÝm) ,liªn 2 giao cho c«ng ty TNHH LC Hoµng Minh(mµu ®á), liªn 3 dïng néi bé (mµu xanh). GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 16 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Tõ hãa ®¬n sè 002528 ,kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho sè 01 ngµy 05 /03/2011 BiÓu 4: C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh 86 Hai Bµ Trng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN PhiÕu xuÊt kho Sè :01 Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2011 Nî : 632 Cã :156 Hä tªn ngêi nhËn hµng : C«ng ty TNHH LC Hoµng Minh §Þa chØ: : Sè 39- 80/27 Hoµng §¹o Thµnh- Thanh Xu©n- HN Lý do xuÊt kho : xuÊt b¸n trùc tiÕp XuÊt t¹i kho : C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh §Þa ®iÓm : 86 Hai Bµ Trng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN S T T 1 2 Tªn, M· sè §VT nh½nhiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t hµng ho¸ M¸y hñy ziba HC- 26 ChiÕc Sè lîng §¬n gi¸ Theo Thùc CT nhËp Thµnh tiÒn 10 10 1.611.831 16.118.310 M¸y fotocoppy SHARP 08 08 67.812.424 542.110.688 MXM453 U Bé Céng 558.228.9 98 Tæng sè tiÒn : N¨m tr¨m n¨m t¸m triÖu hai tr¨m hai t¸m ngh×n chÝn tr¨m chÝn t¸m ®ång. Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2011 Ngêi lËp Ngêi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (§· ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký) * T¸c dông: Cho biết số lượng hàng ho¸ xuất kho. * C¬ së lËp: Căn cứ vào số lượng thực xuất để ghi vào phiếu xuất. * Ph¬ng ph¸p lËp: Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất do kế to¸n chuyển xuống để xuất kho hàng ho¸ về số lượng sau đã chuyển phiếu xuất kho lªn phßng kế to¸n để cuối th¸ng nh©n viªn kế to¸n ghi vào cột đơn gi¸, cßn lại c¸c cột kh¸c GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 17 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi ghi b×nh thường. Cột số lượng yªu cầu do kế to¸n ghi, cột thực xuất do thủ kho ghi. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 18 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi BiÓu 5: C¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt ,thÎ kho cña mÆt hµng m¸y hñy ziba ®îc lËp nh sau: §¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn Vinh Thanh §Þa chØ: : 86 Hai Bµ Trng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN thÎ kho STT Ngµy lËp thÎ: 01/03/2011 Tê sè: 01 Tªn ,quy c¸ch v©t t ,s¶n phÈm ,hµng hãa: M¸y hñy ziba §¬n vÞ tÝnh :ChiÕc SHCT DiÔn gi¶i Sè lîng Ngµy, NhËp XuÊt th¸ng NhËp XuÊt 1 05/03 2 07/03 3 15/03 4 20/03 5 25/03 Tån ®Çu kú XuÊt b¸n trùc tiÕp NhËp kho 20 PXK sè 01 PNK Sè 02 10 Tån 20 10 30 PXK 03 XuÊt kho 20 10 PXK sè 04 XuÊt kho 08 02 PNK sè 06 NhËp kho 08 Cuèi kú 28 10 38 10 Thñ kho KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (§· ký) (§· ký) (§· ký) * T¸c dông: phản ¸nh t×nh h×nh nhập - xuất - tồn của từng loại hàng ho¸ theo chỉ tiªu số lượng. *C¬ së lËp: căn cứ vào phiếu nhập, xuất để ghi vào thẻ kho. * Ph¬ng ph¸p lËp: mỗi thẻ kho lập để theo dâi cho một đối tượng hàng ho¸. Mỗi chứng từ nhập xuất được ghi vào một dßng theo thứ tự thời gian. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 19 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Trêng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt hµng hãa ë phßng kÕ to¸n c«ng ty sö dông sæ chi tiÕt vËt t ,hµng hãa .Sæ nµy do kÕ to¸n c«ng ty qu¶n lý vµ ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian. Sæ chi tiÕt hµng hãa cña c«ng ty trong th¸ng 3 /2011 cña mÆt hµng m¸y hñy ziba nh sau: §¬n vÞ : C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh 86 Hai Bµ Trng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN Sæ chi tiÕt hµng ho¸ Tªn hµng ho¸: M¸y hñy ziba §¬n vÞ tÝnh: ChiÕc Chøng tõ NhËp XuÊt Tån Tµi kho¶n §¬n gi¸ ®èi (®) Sè Ngµy DiÔn gi¶i SL TT SL TT SL TT øng Sè d ®Çu th¸ng 20 39.567.880 10 23.449.570 30 50.449.570 PXK 05/03 XuÊt khi b¸n sè cho c«ng ty 01 TNHH LC 632 Hoµng Minh 1.611.831 PNK 07/03 Mua hµng cña Sè c«ng ty Cæ 02 phÇn vµ dÞch vô Khai TrÝ 331 1.350.000 PXK 15/03 B¸n hµng cho Sè c«ng ty Cæ 632 03 phÇn vµ DÞch vô Khai TrÝ PXK 20/03 XuÊt b¸n cho 632 1.611.831 20 32.236.620 10 18.212.950 1.611.831 08 12.894.648 02 5.318.302 GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 10 20 16.118.310 27.000.000 20 SV : Lª ThÞ Viªn
- Xem thêm -