Tài liệu Ke toan 6

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 4 Ch¬ngI: ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i c«ng x©y dùng §«ng Hng 6 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 6 II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty. 8 III. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty x©y dng §«ng Hng. 10 1. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty. 10 2. ThuyÕt minh. 11 IV. C«ng t¸c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 12 1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. 13 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 14 3. H×nh thøc kÕ to¸n. 15 3.1- HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông. 15 3.2- C¸c sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty sö dông 15 3.3- Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 15 3.4- Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT. 16 3.5- S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n. 17 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 18 I. C«ng t¸c qu¶n lý, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. 1. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. 3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. 3.1- §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho. 3.2- §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. II. C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. 1. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ. 1.1- C¸c chøng tõ sö dông. 1.2- Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ ®îc lu©n chuyÓn 1.3- KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. 2. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. 2.1- Tµi kho¶n sö dông. 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 36 36 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2- H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. 2.2.1- H¹ch to¸n tæng hîp nhËp kho nguyªn vËt liÖu. 2.2.2- H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. 3. C«ng t¸c kiÓm kª nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 36 36 48 56 Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 58 I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 58 II. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 60 1. ¦u ®iÓm. 61 2. Nhîc ®iÓm. 62 III. Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 62 1. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. 62 1.1- X©y dùng sæ danh ®iÓm vËt t. 62 1.2- LËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp – xuÊt. 64 1.3- LËp b¶ng kª chøng tõ nhËp, b¶ng kª chøng tõ xuÊt nguyªn vËt liÖu. 65 1.4- ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn vµo c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liªu. 67 2. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. 67 2.1- KiÕn nghÞ vÒ b¶ng kª sè 3. 67 2.2- C«ng t¸c h¹ch to¸n “hµng ®ang ®i ®êng”. 68 2.3- LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 68 2.4- Ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng, sö dông nguyªn vËt liÖu. 69 KÕt luËn 72 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 73 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tù do trao ®æi mua b¸n hµng hãa cïng víi chÝnh s¸ch më cöa vµ phÊn ®Êu tiÕn tíi héi nhËp cña §¶ng vµ Nhµ níc ta, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ chñ chèt gãp phÇn quan träng trong viÖc thiÕt lËp nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ hµng hãa trªn ®µ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh¸ch quan ®ã ®· ®Æt ra mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ ph¶i cã ®îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nh¹y bÐn, cã tr×nh ®é cïng víi c«ng cô qu¶n lý h÷u hiÖu mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho doanh nghiÖp, trong ®ã biÖn ph¸p hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ thùc hiÖn qu¶n lý kinh tÕ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Trong viÖc sö dông tæng hßa c¸c biÖn ph¸p cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× h¹ch to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc cã hiÖu lùc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n nhÊt vµ quan träng nhÊt v× chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chiÕm tû träng cao nhÊt trong gi¸ trÞ mçi s¶n phÈm. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ c«ng t¸c qu¶n lý cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. Th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp t×m ra ®îc con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng cña m×nh ®ã lµ lîi nhuËn v× trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng ®îc trªn th¬ng trêng c¸c doanh nghiÖp thêng chän cho m×nh con ®êng an toµn mµ l¹i hiÖu qu¶ lµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mµ muèn h¹ ®îc gi¸ thµnh nhng vÉn ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm th× buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch tèi ®a trong giíi h¹n cho phÐp vµ th«ng thêng c¸c doanh nghiÖp hay tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tiªu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Bëi vËy, muèn tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Ó tr¸nh thÊt tho¸t vµ sö dông l·ng phÝ lµ mét trong nh÷ng nguyªn tè quyÕt ®Þnh gióp doanh nghiÖp h¹ thÊp gi¸ thµnh vµ t¨ng thu nhËp. §ã lµ mét yªu cÇu thùc tÕ ®Æt ra ®ang ®îc quan t©m nhiÒu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Trong thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty x©y dùng §«ng Hng, em thùc sù thÊy tÇm quan träng cña kÕ to¸n ®èi víi viÖc qu¶n lý cña c«ng ty. NÕu h¹ch to¸n nãi chung lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ th× h¹ch to¸n vËt liÖu lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi hay kh«ng cã t¸c dông rÊt lín ®Õn chÊt lîng qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña doanh nghiÖp Toµn bé ®Ò tµi ®îc tr×nh bµy víi kÕt cÊu gåm 3 phÇn chÝnh: - Ch¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. - Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. - Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i c«ng ty x©y dùng ®«ng hng I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. C«ng ty x©y dùng §«ng Hng lµ mét tæ chøc x©y l¾p, s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu x©y dùng. Trong ®ã nhiÖm vô chÝnh lµ nhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp võa vµ nhá; thiÕt kÕ néi, ngo¹i thÊt; kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh ph¸t triÓn nhµ,… C«ng ty x©y dùng §«ng Hng ®îc thµnh lËp th¸ng 3 n¨m 2000. GiÊy phÐp kinh doanh do së KÕ ho¹ch §Çu t Th¸i B×nh cÊp sè: 082000007. Trô së c«ng ty ®Æt t¹i: Côm c«ng nghiÖp x· §«ng La – §«ng Hng – Th¸i B×nh. §iÖn tho¹i: 036.851.580 Di ®éng: 0913.095.335 §¬n vÞ cã ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, më réng quy m« s¶n xuÊt ®i c¸c tØnh l©n cËn vµ tØnh nhµ. Trùc tiÕp nhËn bao thÇu vµ thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh cã kü thuËt vµ mü thuËt, chÊt lîng tèt. §îc c¬ quan chñ qu¶n vµ ngêi sö dông ®¸nh gi¸ cao. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ®æi míi cña ®Êt níc, C«ng ty dÇn dÇn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i tõng bíc ®a C«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, ngµnh nghÒ kinh doanh ®îc më réng, nguån vèn kinh doanh kh«ng ngõng ®îc bæ sung, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®îc n©ng cao. Víi sù cè g¾ng trªn C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu qua c¸c n¨m gÇn ®©y: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tãm t¾t tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî trªn c¬ së b¸o c¸o tµi chÝnh ®· kiÓm tra trong 3 n¨m (2004 – 2006): TT Danh môc 2004 2005 2006 1 Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cã 3.470.535.979 4.468.221.759 4.988.624.049 2 Tæng tµi s¶n lu ®éng 1.824.035.192 2.921.721.759 3.542.124.194 3 Tæng tµi s¶n nî 1.470.535.049 1.570.535.049 32588.624.049 4 Tµi s¶n nî ph¶i tr¶ 1.470.535.049 1.570.535.049 32588.624.049 5 Lîi nhuËn tríc thuÕ 42.972.757 52.544.995 61.992.961 6 Lîi nhuËn sau thuÕ 30940385,04 37.832.396,4 44.634.931,92 II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty. Víi ®Æc thï lµ mét doanh nghiÖp x©y l¾p nªn C«ng ty x©y dùng §«ng Hng cã nh÷ng quy tr×nh s¶n xuÊt ®Æc biÖt h¬n so víi nh÷ng ngµnh kh¸c. C«ng nghÖ kü m¸y mãc kü thuËt hiÖn ®¹i ®îc C«ng ty ¸p dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c c«ng trêng. §îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc t¹i c«ng trêng. (S¬ ®å sè : 01) C«ng ty x©y dùng®«ng hng gi¸m ®èc Phã Gi¸m §èc Bé phËn kü thuËt C¸c phßng chøc n¨ng t¹i C«ng ty §éi x©y dùng sè 1 §éi x©y dùng sè 2 §éi hoµn thiÖn c«ng tr×nh Cïng víi trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn C«ng ty cã c¶ mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ trùc tiÕp thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt lîng kü thuËt vµ tÝnh mü thuËt cao. Mäi ho¹t ®éng cña c«ng trêng ®Òu do sù chØ ®¹o cña C«ng ty. Ph¶i thêng xuyªn ph¶n ¸nh vÒ C«ng ty nh÷ng viÖc lµm cña m×nh, b¸o c¸o tiÕn ®é vµ kÕt qu¶ thi c«ng, cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó C«ng ty cung øng vËt t, thiÕt bÞ lao ®éng. Bé phËn kü thuËt vµ Phã Gi¸m ®èc th«ng qua nhau vµ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c tæ ®éi thi c«ng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng hoÆc kho¸n c«ng cho ngêi lao ®éng c«ng trêng theo dâi kÕt qu¶ vµ b¸o vÒ C«ng ty ®Ó C«ng ty cho øng vµ thanh to¸n khèi lîng ®· hoµn thµnh. III. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty x©y dng §«ng Hng. 1. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty. C«ng ty x©y dùng §«ng Hng cã bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trÎ, kháe, cã tri thøc, cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m trong lÜnh vùc s¶n xuÊt x©y l¾p. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty. (S¬ ®å sè : 02) 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Bé phËn kü thuËt KÕ to¸n trëng Bé phËn v¨n th, hµnh chÝnh Bé phËn tµi vô §éi XD sè 1 §éi XD sè 2 §éi XD hoµn thiÖn c«ng tr×nh 2. ThuyÕt minh. - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®øng ®Çu, cã cæ phÇn lín nhÊt trong C«ng ty, lµ ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn C«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt, kinh doanh, giao nép nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh ®êi sèng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. - Phã Gi¸m ®èc: Phèi hîp víi KÕ to¸n trëng gióp viÖc trùc tiÕp cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®ång thêi phô tr¸ch kh©u kü thuËt ë c¸c c«ng trêng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KÕ to¸n trëng: Gióp viÖc Gi¸m ®èc thùc hiÖn ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª, ®iÒu lÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ. - Bé phËn kÕ to¸n - tµi vô: Thu thËp tµi liÖu vµ c¸c th«ng tin ë ®¬n vÞ theo ®iÒu lÖ kÕ to¸n, gióp Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng xö lý c¸c th«ng tin ®Ó ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chÕ ®é tiÒn l¬ng,... - Bé phËn v¨n th - hµnh chÝnh: Gióp Gi¸m ®èc lu tr÷ tµi liÖu, ph©n ph¸t tµi liÖu vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc t¹p vô kh¸c. - Bé phËn kü thuËt: Theo dâi vµ ®iÒu hµnh mäi c«ng t¸c x©y l¾p cña C«ng ty theo sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc. Bé phËn kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm theo dâi ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ë c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¸c tæ s¶n xuÊt trªn c¸c c«ng trêng mµ ®¬n vÞ ®ang thi c«ng. + §éi x©y dùng sè 1: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng phÇn th« nh nÒn, mãng,... + §éi x©y dùng sè 2: ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng chi tiÕt x©y têng, ®æ trÇn m¸i... + §éi hoµn thiÖn c«ng tr×nh: Lµ ®éi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mÆt thÈm mü cña tõng c«ng tr×nh nh quÐt v«i, s¬n têng... IV. C«ng t¸c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. 1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. HÖ thèng kÕ to¸n ®îc x©y dùng thÝch øng phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. C«ng ty x©y dùng §«ng Hng ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n hiÖn hµnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kinh tÕ. H×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký chøng tõ, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. S¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ (S¬ ®å sè: 03) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøng tõ nh©p, xuÊt NhËt ký chøng tõ liªn quan 1,2,4,10 Chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n ThÎ kho Sæ chi tiÕt vËt liÖu NhËt ký chøng tõ sè 5 Sæ c¸i TK 331 B¶ng tæng hîp N-X-T B¶ng ph©n bæ sè 2 B¶ng kª sè 4,5 B¶ng kª sè 3 NhËt ký chøng tõ sè 7 Sæ c¸i TK 152 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo ®óng nguyªn t¾c tµi chÝnh kÕ to¸n. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty x©y dùng §«ng Hng ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: (S¬ ®å sè: 04) KÕ to¸n trëng KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n T. to¸n Nh©n viªn kÕ to¸n ë c«ng trêng - KÕ to¸n trëng: Gióp viÖc Gi¸m ®èc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n- thèng kª, ®iÒu lÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty… §ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc t¹i ®¬n vÞ. Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vµ C«ng ty vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty. - KÕ to¸n vËt t: Theo dâi t×nh h×nh vËt t nhËp – xuÊt – tån kho ë c¸c c«ng trêng, cã tr¸ch nhiÖm th«ng tin kÞp thêi cho kÕ to¸n C«ng ty ®Ó cung Gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vËt t, vËt t kÐm phÈm chÊt hoÆc khan hiÕm vËt t lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng ë c«ng trêng. - KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî gi÷a C«ng ty víi chñ ®Çu t, gi÷a C«ng ty víi ngêi cung cÊp, gi÷a c¸c c«ng trêng, c¸c ®éi víi C«ng ty vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹c tiÒn l¬ng víi tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn, t×nh h×nh thanh to¸n néi bé. - Nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c c«ng trêng: Theo dâi vµ tËp hîp tµi liÖu ban ®Çu c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i c«ng trêng, chuyÓn vÒ bé phËn kÕ to¸n C«ng ty h¹ch to¸n kÞp thêi. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KÕ to¸n tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh: Thu thËp th«ng tin tµi liÖu ë c¸c c«ng trêng, gióp KÕ to¸n trëng vµ Gi¸m ®èc C«ng ty xö lý c¸c th«ng tin vÒ vËt t, nh©n c«ng, gi¸ thµnh x©y l¾p,… ®Ó ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. 3. H×nh thøc kÕ to¸n. 3.1- HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông. C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n theo QuyÕt ®inh sè 48/2006/Q§-BTC ngµy 14/9/2006) 3.2- C¸c sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty sö dông. - Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm: + C¸c nhËt ký chøng tõ, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, c¸c b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt gåm: Sæ chi tiÕt TSC§, sæ chi tiÕt vËt liÖu, sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 131, 133, 141, 331, 311, 333, 335, 336, 138, 338, 642, 621, 622, 627… + Sæ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p (TK 155) 3.3- Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. KÕ to¸n sö dông TK 159 “ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho” vµ TK 632 “gi¸ vèn hµng b¸n” ®Ó theo dâi t×nh h×nh trÝch lËp, hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. TK 159 cã kÕ cÊu nh sau: - Bªn Nî: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸. - Bªn Cã: TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸. - D Cã: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hiÖn cßn. ViÖc trÝch lËp ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi kú kÕ to¸n, vµ khi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña hµng tån kho nhá h¬n gi¸ trÞ gèc th× ph¶i trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc lËp lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña hµng tån kho lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña chóng. Trêng hîp 1: Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay lín h¬n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m tríc th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®ã ®îc ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n (chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) Cã TK 159- Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Trêng hîp 2: Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay nhá h¬n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m tr íc th× sè chªnh lÖch nhá h¬n ®ã ®îc ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 159- Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n (chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) Cã thÓ kh¸i qu¸t néi dung h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho qua s¬ ®å sau: (S¬ ®å sè: 05) TK 159 TK 632 TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (nÕu sè ph¶i lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay lín h¬n sè ®· lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m tríc) Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (nÕu sè ph¶i lËp cuèi kú n¨m nay kÕ to¸n n¨m nay nhá h¬n sè ®· lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m tríc) 3.4- Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT. C«ng ty sö dông kÕ to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: ThuÕ GTGT ph¶i nép = ThuÕ GTGT ®Çu ra – ThuÕ GTGT ®Çu vµo Trong ®ã: - ThuÕ GTGT ®Çu vµo = tÊt c¶ sè tiÒn thuÕ GTGT trªn hãa ®¬n GTGT cña vËt t, hµng hãa, dÞch vô mua vµo. - ThuÕ GTGT ®Çu ra = trÞ gi¸ cha thuÕ cña hµng hãa dÞch vô b¸n ra x thuÕ suÊt GTGT cña hµng hãa dÞch vô b¸n ra. 3.5- S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n. (S¬ ®å sè:06) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøng tõ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt kÕ to¸n C¸c b¶ng kª vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh B¸o c¸o quü hµng ngµy C¸c nhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng. I. C«ng t¸c qu¶n lý, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. 1. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. Kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, s¶n phÈm cña C«ng ty x©y dùng §«ng Hng cã nh÷ng nÐt rÊt riªng biÖt, lµ doanh nghiÖp mµ ngµnh hµng chñ yÕu lµ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phôc vô x©y dùng c¬ b¶n nªn s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n võa vµ nhá… C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty cã rÊt nhiÒu, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i. §iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt, chÝnh x¸c nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu ®Ó tæ chøc thu mua kÞp thêi ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tû träng kh¸ lín (kho¶ng 70- 75%), v× thÕ nªn chØ mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng lµm ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy ph¶i tæ chøc qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu, x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao cho tõng chi tiÕt s¶n phÈm ®Ó sö dông nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty chñ yÕu ®îc mua tõ c¸c nguån hµng trong níc víi c¸c b¹n hµng æn ®Þnh, thêng xuyªn, cã uy tÝn nh c«ng ty ThÐp Th¸i Nguyªn, c«ng ty Xi m¨ng H¶i Phßng…§©y lµ mét thuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc thu mua, cung øng nguyªn vËt liÖu. 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. ë c«ng ty x©y dùng §«ng Hng nguyªn vËt liÖu ph©n lo¹i c¨n cø vµo c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi tîng chñ yÕu cña C«ng ty khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ c¬ së chñ yÕu ®Ó cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. Bao gåm c¸c nguyªn vËt liÖu sau: S¾t, thÐp, xi m¨ng, c¸t, sái…Trong mçi lo¹i chia thµnh nhiÒu thø kh¸c nhau nh: ThÐp trßn phi 6, phi 8. - Nguyªn vËt liÖu phô: Bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, tuy kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm song vËt liÖu phô cã nh÷ng t¸c dông nhÊt ®Þnh rÊt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh: èc vÝt, que hµn, ph«ng b¹t,… - Nhiªn liÖu: Bao gåm x¨ng, dÇu, phôc vô cho m¸y thi c«ng - Phô tïng thay thÕ: Lµ c¸c chi tiÕt phô tïng dïng cho m¸y mãc nh galª, vßng bi, d©y c«roa,… ViÖc ph©n lo¹i trªn gióp cho C«ng ty qu¶n lý vËt liÖu dÔ dµng, vµ tõ ®ã ®a ra h×nh thøc h¹ch to¸n phï hîp. 3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi ®îc doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ. 3.1- §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho. TrÞ gi¸ vËt liÖu nhËp kho =Gi¸ mua cha thuÕ+ Chi phÝ thu mua . 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®ã: - Gi¸ mua cha thuÕ kh«ng bao gåm thuÕ suÊt thuÕ GTGT. - Chi phÝ thu mua bao gåm: Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, thuª kho, b·i. VÝ dô: Ngµy 20/1/2007 C«ng ty nh©p kho g¹ch Tuylen trÞ gi¸ cha thuÕ GTGT 21.600.000, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì 5%. 21.600.000+ 1.080.000 = 22.680.000 3.2- §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. C«ng ty tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho = Sè lîng NVL xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn Gi¸ thùc tÕ VL tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ VL nhËp trong kú §¬n gi¸ b×nh qu©n = Gia quyÒn Sè lîng VL tån ®Çu kú + Sè lîng VL nhËp trong kú VÝ dô: Ngµy 25/1/2007 xuÊt kho g¹ch Tuylen 50.000viªn, Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu th¸ng : 355®/1viªn Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp trong th¸ng: 360®/1viªn Sè lîng tån ®Çu th¸ng lµ 30.000viªn Sè lîng vËt liÖu nhËp trong th¸ng lµ 80.000viªn. 10.650.000 + 28.800.000 358,634 30.000 + 80.000 II. C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. 1. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ. 1.1- C¸c chøng tõ sö dông. - PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01-VT). - PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02-VT). - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03-VT). - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng hãa (mÉu sè 04-VT). - PhiÕu nhËp kho thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. - PhiÕu xuÊt kho thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t. - Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. 1.2- Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ ®îc lu©n chuyÓn nh sau: *.Trêng hîp nhËp kho nguyªn vËt liÖu: §èi víi vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyªn liÖu chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ trÞ cña s¶n phÈm v× vËy khi tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu vÒ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm th× tríc khi nhËp kho cÇn ph¶i ®îc kiÓm nghiÖm thËt chÆt chÏ ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng, chÊt lîng vµ qui c¸ch thùc tÕ cña vËt liÖu. C«ng t¸c kiÓm nghiÖm ®îc tiÕn hµnh bëi mét ban chuyªn tr¸ch thuéc phßng kü thuËt vµ thñ kho vËt t. C¬ së ®Ó kiÓm nghiÖm lµ hãa ®¬n cña ngêi cung cÊp vµ hîp ®ång mua hµng (trêng hîp cha cã hãa ®¬n ph¶i c¨n cø vµo hîp ®ång mua hµng ®Ó kiÓm nhËn). Trong qu¸ tr×nh kiÓm nhËn vËt liÖu nhËp kho nÕu ph¸t hiÖn vËt liÖu thõa, thiÕu hoÆc sai qui c¸ch, kÐm phÈm chÊt ghi trong hîp ®ång ph¶i lËp biªn b¶n, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n. NÕu ®· x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n do ngêi cung cÊp th× c«ng ty cã thÓ yªu cÇu ngêi cung cÊp gi¶m gi¸ hoÆc cã thÓ tõ chèi kh«ng nhËn sè nguyªn vËt liÖu ®ã. Sau khi kiÓm nhËn c¸c thµnh viªn cña ban kiÓm nhËn ph¶i lËp “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t”. Trªn c¬ së biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t, hãa ®¬n b¸n hµng cña ngêi cung cÊp, phßng kÕ ho¹ch vËt t sÏ lËp phiÕu nhËp kho vËt t. PhiÕu nhËp kho vËt t lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1: Lu t¹i phßng kÕ ho¹ch vËt t. Liªn 2: Giao cho thñ kho ®Ó ghi vµo thÎ kho theo chØ tiªu sè lîng vµ chuyÓn lªn cho phßng kÕ to¸n. Liªn 3: Dïng ®Ó thanh to¸n (giao cho ngêi cung cÊp). Trªn phiÕu nhËp kho ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¸c bé phËn liªn quan, c¸c lo¹i vËt liÖu mua vÒ nhËp kho theo ®óng kho ®· quy ®Þnh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÝ dô 1: Ngµy 4/1/2006 C«ng ty mua vËt liÖu cña C«ng ty XD Thµnh §¹t vµ nhËn ®îc c¸c chøng tõ sau: BiÓu1 Hãa ®¬n (GTGT) Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2007 MÉu sè 01 GTKT-3LL CD/08-B N0: 096196 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Thµnh §¹t §Þa chØ: Khu 3- TT §«ng Hng Sè tµi kho¶n: Ng©n hµng: No §«ng Hng- Th¸i B×nh §iÖn tho¹i: 036.851.240 MST: 1000129314 Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn C«ng Minh §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng §«ng Hng §Þa chØ: Côm c«ng nghiÖp x· §«ng La- §«ng Hng Sè TK : 421.101.000.096 Së giao dÞch No- §H H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n Sè Tªn hµng hãa dÞch vô §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn TT tÝnh (®ång) (®ång) A B C 1 2 3=1x2 1 ThÐp cuén USU – 0.4 Kg 584,4 27.619 16.140.543 2 ThÐp cuén USU – 0.6 Kg 240,2 24.286 5.833.497 Céng tiÒn hµng 21.974.040 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%: TiÒn thuÕ GTGT 1.098.702 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 23.072.742 Sè tiÒn mÆt b»ng ch÷: (Hai m¬i ba triÖu kh«ng tr¨m b¶y hai ngµn b¶y tr¨m bèn hai ®ång). Ngêi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) BiÓu 2: C«ng ty TNHH & x©y dùng §«ng Hng MÉu sè 05- VT Theo Q§ 1141 TC/Q§/C§KT Ngµy 1/5/1995 cña Bé Tµi ChÝnh Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t Ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2006 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè:06 C¨n cø vµo Hãa ®¬n sè 096196 ngµy 4/1/2006 cña c«ng ty TNHH XD Thµnh §¹t. Ban kiÓm nghiÖm gåm: ¤ng: §ç H÷u Qu©n - Phßng kü thuËt - Trëng ban Bµ: Hoµng thÞ Liªn - Phßng kü thuËt - ñy viªn ¤ng: NguyÔn v¨n Hïng - Thñ kho - ñy viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t sau: Stt Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t 1 2 ThÐp cuén USU- 0.4 ThÐp cuén USU- 0.6 M· sè Ph¬ng thøc kiÓm nghiÖm C©n, ®o nt §V tÝnh SL theo hãa ®¬n kg kg 584,4 240,2 KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm SL ®óng SL kh«ng QCPC ®óng QCPC 584,4 Kh«ng 240,2 Kh«ng Ghi chó ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: VËt t ®¹t chÊt lîng ®é bãng BA, ®óng qui c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ kho (Ký, ghi râ hä tªn) BiÓu 3: C«ng ty TNHH & x©y dùng §«ng Hng Trëng ban (Ký, ghi râ hä tªn) MÉu sè 01- VT PhiÕu nhËp kho Ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2006 Sè: 20 Hä tªn ngêi giao hµng: C«ng ty TNHH Thµnh §¹t Theo biªn b¶n kiÓm nghiÖm sè 20 ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2006. NhËp t¹i kho: VËt t kim khÝ. Nî: S tt §¬n gi¸ Tªn,nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt 1 ThÐp cuén USU- 0.4 2 ThÐp cuén USU- 0.6 M· sè §v tÝnh Kg Kg Sè lîng Theo Thùc hãa ®¬n nhËp 584,4 584,4 240,2 240,2 Thµnh tiÒn 27.619 16.140.543 24.286 5.833.497 20
- Xem thêm -