Tài liệu KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHÓM 06

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐH CN TP. HCM KHOA KINH TẾ CS THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHÓM 06 Kính Gửi: Lãnh đạo khoa Kinh tế - CS Thanh Hóa - Kính gửi Ban lãnh đạo công ty : TNHH một thành viên Anh Linh - Thầy/ cô: Lê Thị Hồng Hà Chúng em là sinh viên nhóm 6 – Lớp ĐHKT7BTH. Danh sách nhóm bao gồồm : TT Họ và tên MSSV Lớp SĐT 1 Phạm Thị Nguyệt 11016673 DHKT7BTH 01635.884265 2 Hồ Thị Mỹ Linh 11021633 DHKT7BTH 3 Nguyễn Xuân Quỳnh 11016353 DHKT7BTH 4 Nguyễn Thị Trang 11020303 Hà Thị Trang 5 DHKT7BTH 11021033 DHKT7BTH Căn cứ vào Kêế hoạch thực tập của Khoa Kinh Têế và nhà tr ường cũng nh ư ho ạt đ ộng s ản xuấếtkinh doanh tại đơn vị, Chúng em xin đăng ký kêế hoạch th ực t ập tồết nghi ệp t ại cồng ty… trong th ời gian từ 19/01/2015 đêến 30/03/2015 như sau: Stt 1 Tìm hiểu thô ng tin chu ng về côn g ty (Ng Nội dung công việc Từ ngày 19/01 đến ngày 23/01 Thời gian thực hiện -Phòng Kế toán tại công ty Địa điểm thực hiện Cả nhóm Sinh viên thực hiện - Hồ sơ, sổ sách, tài liệu của công ty - Trao đổi với nhân viên công ty Cách thức tiến hành - GVHD Ý kiến góp ý ành ngh ề kin h doa nh, Cơ cấu tổ chứ c, chín h sác h kế toán áp dụn g tại côn g ty …) 2 3 Kế toán tiền mặt Kế toán TGNH Từ ngày 26/01 đến ngày 30/01 -Phòng kế toán tai công ty Từ ngày -Phòng kế toán 26/01 tại công ty đến -Thư viện ngày Trường 30/01 ĐHCNTP.HCMCơ sở Thanh Hoá - Hồ sơ, sổ sách, tài liệu của công ty Hồ Thị - Trao đổi Mỹ Linh với nhân viên công ty - Hồ sơ, sổ sách, tài liệu Nguyễn của công ty Xuân - Đi cùng với Quỳnh nhân viên công ty đến ngân hàng GVHD GVHD 4 Kế toán các khoản phải thu và ứng trước 5 Kế Toán Nguyên Vật Liệu. CCDC 6 7 8 9 -Phòng kế toán Từ ngày của công ty 02/02 -Thư viện đến Trường ngày ĐHCNTP.HCM06/02 Cơ sở Thanh Hoá Từ ngày 02/02 -Phòng kế toán đến của công ty ngày 06/02 -Phòng kế toán của công ty Từ ngày Kế toán -Thư viện 09/02 doanh thu bán Trường đến hàng và cung ĐHCNTP.HCMngày cấp dịch vụ… Cơ sở Thanh 13/02 Hoá Kế Toán TSCĐ Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Kế Toán Các Khoản Nợ Phải Trả Từ ngày 9/02 đến ngày 13/02 -Phòng kế toán tại công ty -Phòng kế toán của công ty Từ ngày -Thư viện 16/02 Trường đến ĐHCNTP.HCMngày Cơ sở Thanh 20/02 Hoá Từ ngày 16/02 đến ngày 20/02 -Phòng kế toán tại công ty - Hồ sơ, sổ sách, tài liệu của công ty Hồ Thị - Tìm kiếm Mỹ Linh trên mạng - trao đổi nhóm - Đi cùng với Nguyễn nhân viên Xuân của công ty Quỳnh - Trao đổi với nhóm - Hồ sơ, sổ sách, tài liệu của công ty Nguyễn - Tìm kiếm Thị trên mạng Trang - Tập hợp số liệu và trao đổi với nhóm - Hồ sơ, sổ Phạm sách, tài liệu Thị của công ty Nguyệt - Tìm kiếm trên mạng GVHD GVHD GVHD GVHD Hà Thị Trang -Trao đổi với nhân viên công ty về cách thức trả lương - Trao đổi với nhóm GVHD Hà Thị Trang - Hồ sơ, sổ sách, tài liệu của công ty - Tìm kiếm trên mạng GVHD 10 -Thư viện Từ ngày Trường 16/02 Kế Toán ĐHCNTP.HCMđến Nguồn VCSH Cơ sở Thanh ngày Hoá 20/02 11 Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản phẩm 12 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 13 Kế toán thuế TNDN 14 Lập BCTC 15 Nộp BCTTTN Nguyễn Thị Trang - Hồ sơ, sổ sách, tài liệu của công ty - Tìm kiếm trên mạng - Hồ sơ, sổ sách, tài liệu Phạm -Phòng kế toán của công ty Thị tại công ty - Tính toán Nguyệt và trao đổi với nhóm - Tìm kiếm Từ ngày Thư viện Trường trên mạng 23/02 ĐHCNTP.HCM- Tập hợp số đến Cả nhóm Cơ sở Thanh liệu và trao ngày Hoá đổi với 06/03 nhóm - Tìm kiếm Từ ngày Thư viện Trường trên mạng 09/03 ĐHCNTP.HCM- Tập hợp số đến Cả nhóm Cơ sở Thanh liệu và trao ngày Hoá đổi với 19/03 nhóm - Tổng hợp Từ ngày Thư viện Trường số liệu, lập 19/03 ĐHCNTP.HCMBCTC đến Cả nhóm Cơ sở Thanh -Hoàn tất kế ngày Hoá hoạch thực 29/03 tập - Hoàn thành Trường ĐHCN BCTTTN Ngày TP.HCM- cơ sở Cả nhóm - In và nộp 30/03 Thanh Hoá bài cho GVHD Từ ngày 23/02 đến ngày 06/03 GVHD GVHD GVHD GVHD GVHD Kính mong nhận được sự cho phép của Lãnh đạo khoa Kinh Tế và Ban Giám đốc công ty TNHH một thành viên Anh Linh Chúng em xin chân thành cảm ơn! Giáo viên hướng dẫn Thanh Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2014 Nhóm trưởng Phạm Thị Nguyệt
- Xem thêm -