Tài liệu Kế hoạch thực hiện ngày giáo án mầm non

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 5 ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 I Ho¹t ®éng chung . 1.Néi dung: NDTT : trß chuyÖn vÒ c¸c thµng Trong gia ®×nh c«ng viÖc c¸c thµnh viªn NDKH : trong gia ®×nh ©m nh¹c: “Em ®· lín” .to¸n T¹o h×nh: vÏ ngêi th©n trong gia ®×nh 2.yªu cÇu. - TrÎ biÕt n¬I ë c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh - rÌn kü n¨ng ghi nhí, ph©n tÝch, tæng hîp , kh¸I qu¸t l¹i kh¶ n¨ng diÔn ®¹t -BiÕt quan t©m ®Õn mäi ngêi trong gia ®×nh, gióp ®ì bè mÑ nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n 3. ChuÈn bÞ: - 3 tranh : Bè mÑ vµ 1 con, bè mÑ vµ 2 con, bè mÑ vµ 3 con -Mçi trÎ 1 bé tranh l« t« bè mÑ, «ng bµ, vµ c¸c con trong gia ®×nh -GiÊy vÏ, s¸p mµu, 3 b¶ng vÏ dùng -Mét sè ®å dïng trong gia ®×nh ®Ó trong líp 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« * Ho¹t ®éng 1 : C« h¸t bµi “Em ®· lín” Hái trÎ: + Nhµ ch¸u ë ®©u? + Cã bao nhiªu ngêi/ lµ nh÷ng ai? + Bè mÑ ch¸u lµm nghÒ g×? + ë nhµ mäi ngêi trong gia ®×nh ch¸u thêng lµm g×? + Ch¸u thêng lµm g× gióp ®ì bè mÑ? - §äc cho trÎ nghe bµi th¬ “ MÑ v¾ng nhµ” - GD: trÎ biÕt gióp ®ì bè mÑ nh÷ng viÖc võa søc * Ho¹t ®éng 2 Cho trÎ xem tranh hái +Tranh vÏ nh÷ng ai? - Cho trÎ so s¸nh sè lîng ngêi trong 3 tranh, ®Õm vµ nãi kÕt qu¶ - C« giíi thiÖu: Gia ®×nh cã tõ 1-2 con lµ gia ®×nh Ýt con, 3 con trë lªn lµ ®«ng con - Cho trÎ ch¬I t¹o nhãm gia ®×nh. Cho trÎ ®I mua ®å dïng gia ®×nh mµ trÎ võa t¹o ra - Cho trÎ so s¸nh Ho¹t ®éng cña trÎ - §I vßng trßn quanh c« vµ vç tay theo nhÞp bµi h¸t. Nãi ®Þa chØ gia ®×nh +Nãi sè lîng ngêi trong gia ®×nh vµ kÓ tªn quan hÖ tõng ngêi + Nãi nghÒ nghiÖp cña bè mÑ +KÓ c«ng viÖc mäi ngµy mäi ngêi têng lµm trong gia ®×nh +kÓ viÖc thêng lµm ë nhµ -Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi; Bè mÑ vµ c¸c con -So s¸nh nhiÒu h¬n, Ýt h¬n , ®Õm, nãi ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau -T¹o tuú ý . lÊy ®å dïng gia ®×nh cho sè ngêi th©n trong nhãm -So s¸nh 2 nhãm. ®Õm sè lîng, nhËn xÐt ; Nhãm 3 ngêi Ýt ®å dïng h¬n, nhãm 5 ngêi nhiÒu ®å dïng h¬n - L¾ng nghe c« nãi 1 Sè lîng , ngêi, ®å dïng cña c¸c nhãm gia ®×nh võa t¹o - C« nãi gia ®×nh Ýt con sÏ dïng Ýt thø, bè mÑ kh«ng ph¶I vÊt v¶ nhiªu,bè mÑ sÏ cã -T×m t¹o nhãm vµ xÕp theo thø tù:«ng ®iÒu kiÖn ch¨m sãc c¸c con tèt h¬n . bµ, bè ,mÑ,anh ( chÞ),em.. Gia ®×nh ®«ng con cÇn nhiÒu thø h¬n, bè mÑ lµm viÖc nhiÒu ®Ó mua nhiÒu thø cho -Ch¬I 2-3 lÇn theo híng dÉn cña c« con nªn vÊt v¶ h¬n nªn kh«ng cã diÒu kiÖn ch¨m sãc c¸c con - Cho trÎ dïng l« t« t¹o gia ®×nh b»ng sè -VÏ ngêi th©n trong gia ®×nh trÎ ngêi trong gia ®×nh trÎ, xÕp theo thø tù tõ cao ®Õn thÊp - trÎ nghe c« nãi c¸ch ch¬I vµ luËt ch¬i * Ho¹t ®éng 3 -Cho trÎ ch¬I "vÒ ®óng nhµ m×nh” -C¸ch ch¬i: TrÎ vÒ ®óng nhµ cã sè lîng ngêi ®óng víi sè lîng ngêi trong gia ®×nh m×nh -LuËt ch¬I : TrÎ nµo vÒ kh«ng ®ung nhµ - ch¬I 3-4 lÇn hoÆc kh«ng vÒ ®îc nhµ ph¶I ®äc mét bµi th¬ hoÆc lµm ®éng t¸c b¬m xe ®ap 3 c¸i -KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - Chý ý söa sai cho trÎ I. Ho¹t ®éng gãc. Träng t©m gãc : Gãc häc tËp 1.Yªu cÇu: -trÎ biÕt c¸ch xem tranh chuyÖn vÒ gia ®×nh. NhËn xÐt khi xem tranh 2. ChuÈn bÞ : Nh kÕ ho¹ch tuÇn 3.Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch, c« bao qu¸t , híng dÉn trÎ ch¬i. sau ®ã nhËp vai ch¬I cïng trÎ. C« ®Õn gãc häc tËp híng dÉn trÎ c¸ch vÏ Hái trÎÈpTanh vÏ g×? + vÏ mÑ nh thÕ nµo?, ®ang lµm g×? + Mäi ngêi trong trong gia ®×nh ®ang lµm gi? +Mäi ngêi trong gia ®×nh ra sao? C« cã thÎ nhËn xÐt cho trÎ III Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung Ho¹t ®éng cã môc ®Ých : Lµm bµi tËp trong vë t¹o h×nh Trß ch¬I vËn ®éng : MÌo ®uæi chuét Ch¬I Tù do : 2 yªu cÇu: -TrÎ hiÓu néi dung trong vë, lµm ®óng néi dung chän vµ t« mau phï hîp 3 ChuÈn bÞ: S¸p mµu, vë t¹o h×nh 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng1 : Lµm bµi tËp trong vë t¹o h×nh -C« giíi thiÖu néi dung cÇn häc - Híng dÉn mÉu Cho trÎ thùc hiÖn C« bao qu¸t söa sai cho trÎ 2 C« nhËn xÐt * Ho¹t ®éng2: Ch¬i : mÌo ® * Ho¹t ®éng3 IV. Ho¹t ®éng chiÒu Néi dung: -H§CC§: «n bµi th¬ “«ng mÆt trêi” -Ch¬I tù do -tr¶ trÎ 2 yªu cÇu: TrÎ thuéc th¬ ,hiÓu néi dung bµi th¬,®äc ®óng ng÷ ®iÖu bµi th¬ Høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng 3 ChuÈn bÞ Tranh vÏ néi dung bµi th¬ 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng 1: - Líp ®äc th¬ kÌm tranh minh ho¹ 1-2 lÇn - C¸c tæ ®äc th¬ theo nhiÒu h×nh thøc - Nhãm b¹n trai, b¹n g¸I ®äc th¬ - C¸ nh©n trÎ ®äc th¬ *Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do-tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thø 6 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 I Ho¹t ®éng chung 1.Néi dung: NDTT : H¸t Móa: “Ch¸u yªu bµ” Nghe: Tæ Êm gia ®×nh Ch¬i: ai nhanh nhÊt Ndkh: Trß ch¬I vÒ gia ®×nh Th¬ : Th¨m nhµ bµ 2.yªu cÇu. - TrÎ hiÓu né dung bµi h¸t, thuéc bµi h¸t - ThÎ hiÖn ®éng t¸c móa mÒm m¹i h¸t víi t×nh c¶m yªu th¬ng th©n thiÕt ,kÝnh träng cña con dµnh cho «ng bµ ,bè mÑ -Ñther hiÖn c¶m xóc khi nghe c« h¸t - yªu quý ngêi th©n trong gia ®×nhn ®Æc biÖt lµ bµ vµ mÑ. 3. ChuÈn bÞ: - Vßng 4-6 c¸i -Dông cô ©m nh¹c.trèn, ph¸ch tre,x¾c x« 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 3 * Ho¹t ®éng 1 : - Cho trÎ ®äc th¬ bµi “th¨m nhµ bµ” - TrÎ ®äc th¬ 1-2 lÇn - C« gîi hái trÎ : + bµi th¬ nãi vÒ ®iÒu + §Õn th¨m bµ g×? + C¸c ch¸u biÕt g× vÒ bµ? +2-3 trÎ tr¶ lêi bµ lµ ngêi sinh ra bè mÑ + T×nh c¶m cña bµ vµ c¸c ch¸u nh + Bµ yªu th¬ng c¸c ch¸u vµ c¸c ch¸u thÕ nµo? còng yªu bµ - Cã mét bµi h¸t nãi vÒ t×nh c¶m cña ch¸u dµnh cho bµ,®ã lµ bµi h¸t nµo? - Ch¸u yªu bµ *Ho¹t ®éng 2: H¸t móa bµi “ch¸u yªu bµ” - C« h¸t móa 1-2 lÇn - l¾ng nghe c« h¸t móa - C« vµ trÎ h¸t móa - Líp móa h¸t - Chó ý söa sai cho trÎ,khuyÕn khÝch - C¸c tæ lu©n phiªn nhau móa h¸t ®éng viªn trÎ h¸t,móa - Nhãm trÎ móa h¸t * Ho¹t ®éng 3 : nghe h¸t - c¸ nh©n trÎ móa h¸t - C« h¸t lÇn 1 cö chØ ®iÖu bé - L¾ng nghe c« móa h¸t - LÇn 2 kÌm móa minh ho¹ ND bµi h¸t: bµi h¸t nãi vÒ t×nh th¬ng cña bè mÑ v¬I con c¸I ,lu«n mong muèn cho con ®îc sèng trong sù vui vÎ - C« móa h¸t lÇn 3-4 - Cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi h¸t qua - trÎ hëng øng cïng c« b¨ng ®µi - l¾ng nghe vµ thÓ hiÖn c¶m xóc cña * Ho¹t ®éng 4: m×nh Ch¬I Ai nhanh nhÊt Cho 4 vßng ,5 trÎ .cho trÎ so s¸nh sè TrÎ nghe c« nãi c¸ch ch¬I vµ luËt ch¬i vßng vµ sè b¹n . sau ®ã c« yªu cÇu mçi TrÎ ch¬I 2-3 lÇn trÎ sÏ vÒ 1 nhµ cña m×nh ( nhµ lµ nh÷ng c¸I vßng) trÎ nµo ko t×m ®îc nhµ cña m×nh ph¶I nh¶y lß cß II. Ho¹t ®éng gãc. Träng t©m gãc : Gãc x©y dùng 1.Yªu cÇu: -trÎ biªt dïng nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã ®Ó x©y hoµn chØnh nhµ cña bÐ 2. ChuÈn bÞ : Nh kÕ ho¹ch tuÇn 3.Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch, c« bao qu¸t , híng dÉn trÎ ch¬i. sau ®ã nhËp vai ch¬I cïng trÎ. C« ®Õn gãc x©y dùng cho trÎ xem tranh vµ nhËn biÕt vÒ khung c¶nh cña ng«I nhµ nh thÕ nµo vµ h×nh dung ra ng«I nhµ trÎ ®ang ë ®Ó trÎ x©y theo nhµ mµ trÎ thÝch Gîi ý s¸ng trÎ s¸ng t¹o thªm vên rau ,ao c¸,hµng rµo.. -Cã thÓ ch¬I cïng trÎ nh»m híng dÉn trÎ c¸c kÜ n¨ng míi ,bè côc m« h×nh sao cho ®Ñp m¾t ,phï hîp víi thùc tiÓn Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung Ho¹t ®éng cã môc ®Ých VÏ thµnh viªn trong gia ®×nh Trß ch¬I vËn ®éng : MÌo ®uæi chuét Ch¬I Tù do : 2 yªu cÇu: -TrÎ biÕt thÎ hiÖn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh víi ®Æc ®iÓm ®Æc trng vµ ®Æc ®iÓm riªng 4 3 ChuÈn bÞ: -PhÊn,s©n b·I s¹ch sÏ kh« r¸o 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng1 -H¸t bµi “c¶ nhµ th¬ng nhau” -kÓ tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh - Xem tranh vÏ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh - VÏ thµnh viªn trong gia ®×nh cña trÎ trªn s©n. c« ch¬I cïng trÎ - Cho trÎ quan s¸t nhËn xÐt - Cho trÎ röa tay * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I v©n ®éng: Meo ®uæI chuét Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu Néi dung: -H§CC§: Ch¬I theo ý thÝch ë c¸c gãc -Ch¬I tù do -tr¶ trÎ 2 yªu cÇu: trÎ ch¬I høng thó ë c¸c gãc,ch¬I ®oµn kÕt 3 ChuÈn bÞ C¸c gãc nh buæi s¸ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng 1: -TrÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,cho trÎ tù lÊy ®å ch¬i trong gãc ch¬I,tù ph©n vai ch¬I vµ ch¬I víi nhau -C« bao qu¸t c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ -KhuyÕn khÝch trÎ ch¬I NhËn xÐt kÜ n¨ng ch¬I cña trÎ Cho trÎ cÊt ®å ch¬I vµo n¬I quy ®Þnh *Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do-tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn II Thùc hiÖn tõ ngµy 09/11-13/11/2009 Chñ ®Ò nh¸nh: Gia ®×nh t«i *Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt tªn vµ c«ng viÖc cña c¸c thanh viªn trong gia ®×nh - TrÎ biÕt yªu th¬ng ,chia sÎ víi mäi ngêi trong gia ®×nh. - KÝnh träng, lÔ phÐp, xng h«, chµo hái phï hîp víi c¸c thanh viªn trong gia ®×nh I. ThÓ dôc s¸ng. 5 - Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC - Thø 3, 5 tËp víi bµi “Ch¸u yªu bµ” - a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖng cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm tiÕng m¸y bay ï. ï -Tay 3: Ch©n 4 : Bông 4: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: lµm chim bay cß bay vÒ tæ ( líp ) II. Ho¹t ®éng gãc. 1. Néi dung: -Gãc ph©n vai: Gia ®×nh, mÑ con ,nÊu ¨n, b¸n hµng Gãc x©y dùng: X©y ng«I nhµ cña bÐ ( xÕp h×nh ngêi ) Gãc nghÖ thuËt : VÏ t« mÇu ngêi th©n trong gia ®×nh, H¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ gia ®×nh. -Gãc häc tËp - S¸ch: Xem tranh chuyÖn vÒ gia ®×nh. Gãc TN: Lµm quen víi gãc thiªn nhiªn cña líp. Ch¨m sãc c©y, nhÆt l¸ rông 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬I, ch¬I ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬I trß ch¬I ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬I phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, c¸c thµnh viªn sèng trong gia ®×nh) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c kiÓu nhµ x©y dùng khu«n viªn, vên rau ao c¸ - BiÕt vÏ, t« mµu nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh. - BiÕt c¸ch cÇm gië s¸ch vë, lËt tõng trang, biÕt c¸ch ®äc tõ trªn xuèng díi, tõ tr¸I sang ph¶i. - lµm quen víi gãc thiªn nhiªn cña líp, biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y, nh¨t. l¸ xÕp h×nh mµ trÎ yªu thÝch. - Ch¬I ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬I quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. Bóp bª, ®å dïng trong gia ®×nh, c¸c lo¹i hoa qu¶, thùc phÈm, níc gi¶I kh¸t -hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ gia ®×nh, ræ con - Gãc thiªn nhiªn cña líp 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. Líp h¸t tËp thÓ 1 lÇn - Cho trÎ h¸t bµi “ c¶ nhµ th¬ng nhau” - 2-3 trÎ kÓ vÌ gia ®×nh m×nh - C« cho trÎ giíi thiÖu vÒ chñ diÓm ch¬i ë buæi ch¬I ®Çu ( gia ®×nh t«I ) - Trß chuyÖn vÒ gia ®×nh trÎ. - Gia ®×nh ch¸u cã nh÷ng ai ? lµm c«ng viÖc 6 g×? Mäi ngêi yªu th¬ng, quan t©m lÉn - Trong gia ®×nh mäi ngêi ®èi víi nhau nh nhau. thÕ nµo? - chó ý nghe c« nãi - C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬I vµ néi dung ch¬I ë c¸c gãc nãi vÒ c¸ch ch¬I ë c¸c gãc - C« cho nhãm gãc ch¬I vµ ®I vÒ gãc ph©n - TrÎ nhËn vai ch¬I vµ ®I vÒ vai, nhËn vai gãc ph©n vai. b. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i. - TrÎ chë c¸c gãc - C« bao qu¸t c¸c gãc ch¬i. - Vµo buæi ch¬I ®Çu c« ®I ®Õn tõng gãc ®Ó híng dÉn trÎ c¸ch ch¬I cho phï hîp. Nh÷ng buæi sau khi trÎ ®· biÕt c¸ch ch¬I c« cã thÓ ®Ó trÎ ch¬i chñ ®éng, chØ t¸c ®éng vµo khi trÎ gÆp lóng tóng - Híng ®Ó mäi trÎ ch¬i ®îc ë c¸ gãc c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬I kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬I sau. -Cho trÎ thu dän ®å dïng cÊt vµo n¬I quy ®Þnh. III. Trß ch¬i cã luËt 1. Trß ch¬i häc tËp: mÑ vµ con §i mua s¾m Thi xem ai nhanh 2. Trß ch¬i d©n gian: Nu na nu nèng Th¶ ®Üa ba ba BÞt m¾t b¾t dª 3. Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ ®óng nhµ MÌo ®uæi chuét. ThuyÒn vÒ bÕn ¤ t« vµ chim sÎ ……………………………………………………………………………………… I Ho¹t ®éng chung 1.Néi dung: NDTT: KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 VÏ ng«I nhµ cña bÐ 7 NDKH: Th¬ : Em yªu nhµ em, ©m nh¹c :Nhµ cña t«i To¸n : So s¸nh chiÒu cao cña 2 ng«I nhµ, trß ch¬I “T×m nhµ” 2.yªu cÇu. - TrÎ vÏ ®îc ng«I nhµ vµ khung c¶nh ng«I nhµ nh trÎ nghÜ Ên tîng vÒ ng«I nhµ mµ trÎ thÝch -BiÕt phèi hîp c¸c chøc n¨ng vÏ, t« mµu tao nªn bøc tranh vÒ nhµ ë, cã nµh vµ khung c¶nh xung quanh -Yªu quý, g¾n bã vµ cã ý thøc b¶o vÖ nhµ ë, gi÷ g×n x©y dùng m«I trêng nhµ ë xung quanh s¹ch ®Ñp 3. ChuÈn bÞ: - 3 tranh mÉu: + trang 1: nhµ ngãi,cã vên c©y,bÐ quÐt s©n hµng rµo bao quanhcon mÌo + tranh 2: ng«I nhµ b»ng cã vên hoa,con mÌo bÐ quÐt s©n,hµng rµo + tranh 3: ng«I nhµ 2 tÇng cã vên hoa cã con mÌo cã hµng rµo - s¸p mµu,giÊy vÏ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®éng 1 : - Cho trÎ ®äc th¬ bµi “em yªu nhµ em” - TrÎ ®äc th¬ 1-2 lÇn - C« gîi hái trÎ : + con võa ®äc bµi th¬ + em yªu nhµ em g×? + Xung quanh nhµ em cã g×? + cã ®µn chim sÏ,®µn gµ,chuèi,ng« ,oa muèng ®Çm sen….. + nhµ cña c¸c con nh thÕ nµo ? + 2-3 trÎ nãi + Xung quanh nhµ con cã g×? + 2-3 trÎ kÓ - C« còng cã mét sè tranh vÏ ng«I nhµ c¸c con h·y xem trong tranh vÏ nhµ nh thÕ nµo? *Ho¹t ®éng 2: cho trÎ quan s¸t tranh - Tranh 1: +Tranh vÏ g× ? -VÏ ng«I nhµ +Trong tranh cã nh÷ng g×? -2-3 trÎ kÓ néi dung tranh - Tranh 2: +Cã g× kh¸c tranh tríc? - Tranh 3 : +Cã g× dÆc biÖt? - Gîi ý c¸ch vÏ; VÏ nhµ vµo gi÷a trang giÊy , nh µ thêng - Quan s¸t vµ l¾ng nghe cã cöa chÝnh, cöa sæ, nhµ ngãi cã m¸I ngãi nh lµn sãng, nhµ 2 tÇng, 3 tÇng cao h¬n, c¸c tÇng chång lªn nhau.Xung quanh nhµ thêng cã g×? (C©y xanh, vên, hµng dµo…) * Ho¹t ®éng 3 : TrÎ thùc hiÖn - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Em yªu nhµ em” - §äc th¬ vµ ®I vÒ bµn vµ vÌ bµn ngåi vÏ - Ngåi vµ cÇm bót ®óng c¸ch - Nh¾c trÎ t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót - §Õn tõng bµn gîi ý c¸ch bè côc, híng - VÏ dÉn trÎ vÏ c¸c chi tiÕt t« mµu s¸ng t¹o thªm nh: «ng mÆt trêi. ®¸m m©y, ®µn gµ, bÐ quÐt s©n… *Ho¹t ®éng 4 :Cho trÎ nhËn xÐt tranh - C« ®¸nh gi¸ nhËn xÐt bè côc,chi tiÕt mµu s¾c,ý tëng ®éng viªn ,khÝch lÖ trÎ - Cho mét vµ trÎ cã tranh ®Ñp treo ë gãc TrÎ cã trang ®Ñp ®îc c« cho phÐp treo nghÖ thuËt , cho trÎ kh¸c thëng thøc s¶n tranh 8 phÈm ®Ñp vµ h¸t “c¶ nhµ th¬ng nhau” - h¸t vµ thu dän ®å dïng IV.Ho¹t ®éng gãc. Träng t©m gãc : Gãc x©y dùng 1.Yªu cÇu: - trÎ biªt dïng nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã ®Ó x©y hoµn chØnh nhµ cña bÐ 2. ChuÈn bÞ : Nh kÕ ho¹ch tuÇn 3.Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch, c« bao qu¸t , híng dÉn trÎ ch¬i. sau ®ã nhËp vai ch¬I cïng trÎ. C« ®Õn gãc x©y dùng cho trÎ xem tranh vµ nhËn biÕt vÒ khung c¶nh cña ng«I nhµ nh thÕ nµo vµ h×nh dung ra ng«I nhµ trÎ ®ang ë ®Ó trÎ x©y theo nhµ mµ trÎ thÝch Gîi ý s¸ng trÎ s¸ng t¹o thªm vên rau ,ao c¸,hµng rµo.. - Cã thÓ ch¬I cïng trÎ nh»m híng dÉn trÎ c¸c kÜ n¨ng míi ,bè côc m« h×nh sao cho ®Ñp m¾t ,phï hîp víi thùc tiÓn III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung Ho¹t ®éng cã môc ®Ých : XÕp nhµ b»ng que tinh, hét h¹t Trß ch¬I vËn ®éng : t×m vÒ ®óng nhµ Ch¬I Tù do : 2 yªu cÇu: - TrÎ biÕt xÕp c¸c kiÓu nhµ, rÌn luyÖn sù khÐo tay 3 ChuÈn bÞ: - Que tÝnh, hét h¹t, s©n trêng s¹ch, ph¼ng, m¸t, kh« r¸o 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng1 : XÕp nhµ b»ng que tÝnh hét h¹t - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Em yªu nhµ em” vµ ®I ra s©n - Cho trÎ kÓ vÒ gia ®×nh m×nh - Cho trÎ kÓ c¸c kiÓu nhµ - Cïng trÎ xÕp nhµ - Xem s¶n phÈm - h¸t “nhµ cña t«I” * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I v©n ®éng: VÒ ®óng nhµ Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu Néi dung: - H§CC§: Ch¬I theo ý thÝch ë c¸c gãc 9 - Ch¬I tù do -tr¶ trÎ 2 yªu cÇu: trÎ ch¬I høng thó ë c¸c gãc,ch¬I ®oµn kÕt 3 ChuÈn bÞ C¸c gãc nh buæi s¸ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng 1: - TrÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,cho trÎ tù lÊy ®å ch¬i trong gãc ch¬I,tù ph©n vai ch¬I vµ ch¬I víi nhau - C« bao qu¸t c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - KhuyÕn khÝch trÎ ch¬I NhËn xÐt kÜ n¨ng ch¬I cña trÎ Cho trÎ cÊt ®å ch¬I vµo n¬I quy ®Þnh *Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do-tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 3 ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 I Ho¹t ®éng chung 1.Néi dung NDTT: Bß thÊp kÕt hîp chui qua cæng NDKH: Th¬ : v× con ¢m nh¹c 2.yªu cÇu. - TrÎ biÕt bß b»ng bµn tay, c¼ng ch©n, - Bß phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng khi bß. - Khi qua cæng kh«ng ch¹m lng vµo cæng - Phèi hîp ch©n nä tay kia 1 c¸ch nhÞp nhµng - Høng thó víi ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - 3-4 cæng vßng cung . - M« h×nh nhµ bóp bª 4.Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 10 * Ho¹t ®éng 1 : Khëi ®éng - Cho trÎ h¸t bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau” - C« hái trÎ : + Bµi h¸t nãi vÒ diÒu g×? + Gia ®×nh ch¸u cã nh÷ng ai?lµm nh÷ng c«ng viÖc g×?Trong gi ®×nh mäi ngêi nh thÕ nµo? - Cho trÎ nèi ®u«I nhau lµm ®oµn tµu th¨m gia ®×nh bóp bª . sau ®ã vÒ 3 hµng ngang theo tæ *Ho¹t ®éng 2: Tréng ®éng -BTPTC: Cho trÎ tËp víi bµi h¸t “c¶ nhµ th¬ng nhau” -V§CB: cho trÎ ®øng thµnh 2 hµng ngang ®èi diÖn nhau - C« giíi thiÖu vËn ®«ng vµ lµm mÉu 1-2 lÇn +LÇn 1 : kh«ng ph©n tÝch + LÇn 2 cã ph©n tÝch ®éng t¸c TTCB: 2tay chèng v¹ch xuÊt ph¸t, tay chèng xuèng ®Êt vu«ng gãc víi ®¸t, lng th¼ng, quú gèi xuèng ®Êt, m¾t nh×n th¼ng TH: bß phèi hîp ch©n nä tay kia. Chó ý khi bß chui qua cæng ngêi kh«ng ch¹m cæng -TrÎ thùc hiÖn: -Cho 2 trÎ giái lªn thùc hiÖn - lÇn lît 2 trÎ lªn thùc hiÖn (c« chó ý ®éng viªn , söa sai cho trÎ) - Thi ®ua 2 ®éi víi nhau - Cho 1 trÎ kh¸ lªn thùc hiÖn l¹i - Cho trÎ ®äc th¬ “ V× con” - Trß ch¬I vËn ®éng chuyÓn vßng + C« giãi thiÖu tªn trß ch¬I, nãi râ luËt ch¬I, c¸ch ch¬i ( c« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i) *Ho¹t ®éng 3 :Håi tÜnh -cho trÎ ®I d¹o xung quanh nhµ b¹n bóp bª th¨m quan - TrÎ h¸t 1-2 lÇn +C¶ nhµ th¬ng nhau + TrÎ tr¶ lêi theo c©u hái cña c« - TrÎ lµm ®oµn tµu nhá th¨m gia ®×nh bóp bª -TrÎ tËp cïng c« - TrÎ ®øng thµnh 2 hµng ngang quay mÆt vµo nhau +Chó ý xem c« lµm -2 trÎ c« yªu cÇu lªn thùc hiÖn - 2 trÎ mét lÇn lît lªn thùc hiÖn - 2 ®éi thi dua nhau - 1 trÎ lªn lµm l¹i - TrÎ ®äc th¬ + trÎ ch¬I 2-3 lÇn - TrÎ ®I xung quanh nhÑ nhµng cïng c« Ho¹t ®éng gãc. Träng t©m gãc : Gãc nghÖ thuËt 1.Yªu cÇu: - trÎ biªt dïng nh÷ng nguyªn vËt liÖu b×a c¸t t«ng vµ 1 sè nguyªn vËt liÖu kh¸c ®Ó lµm nhµ - tæ chøc mõng sinh nhËt 2. ChuÈn bÞ : Nh kÕ ho¹ch tuÇn Bæ xung: l¸ c©y, mïn ca. r¬m r¹… 3.Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch, c« bao qu¸t , híng dÉn trÎ ch¬i. sau ®ã nhËp vai ch¬I cïng trÎ. IV. 11 C« nhËp gãc nghÖ thuËt gióp trÎ lµm lµm nhµ b»ng b×a c¸t t«ng: Th©n nhµ lµm b»ng b×a c¸t t«ng, m¸I nhµ lµm b»ng r¬m r¹ H¬ng dÉn trÎ h¸t c¸c bµi h¸t vÒ gia ®×nh ®Ó chóc mõng sinh nhËt b¹n bÌ vµ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh hoÆc lµm c¸c s¶n pphÈm kh¸c nhau tÆng - c« nhËn xÐt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung Ho¹t ®éng cã môc ®Ých : Quan s¸t c¸c khu nhµ ë trêng- c¸c kiÓu nhµ trong tranh Trß ch¬I vËn ®éng : t×m vÒ ®óng nhµ Ch¬I Tù do : 2 yªu cÇu: - TrÎ biÕt xem tranh vµ nhËn xÐt c¸c kiÓu nhµ qua tranh - Thªm yªu ng«I nhµ m×nh 3 ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ c¸c ng«I nhµ kh¸c nhau 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng1 : Quan s¸t c¸c khu nhµ ë trêng- tranh Giao nhiÖm vô c« sÏ cung c¸c ch¸u ®I th¨m quan c¸c kiÓu nhµ ë trêng, trong tranh + §©y lµ khu vùc g×? ( líp häc) + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ khu nhµ ë ®©y? ( 2-3 trÎ nhËn xÐt) + Nhµ nµy lµ kiÓu nhµ nµo? ( nhµ tÇng) + C¸c ng«I nhµ ra sao? + Xung quanh nhµ cã g×? - Quan s¸t mét sè ng«I nhµ trong tranh vµ nhËn xÐt - Nhµ con lµ kiÓu nhµ nh thÕ nµo? - Gi¸o dôc trÎ yªu quý vµ gi÷ g×n nhµ cöa s¹ch ®Ñp - h¸t “ Nhµ cña t«I” * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I v©n ®éng: VÒ ®óng nhµ Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu Néi dung: - H§CC§: Cho trÎ vÏ vµ t« mµu trang trang 16 vë “ BÐ tËp t¹o h×nh” - Ch¬I tù do -tr¶ trÎ 2 yªu cÇu: - TrÎ biÕt vÏ thªm cöa ra vµo , cöa sæ, c©y. t« mµu bøc tranh - Høng thó ho¹t ®éng 3 ChuÈn bÞ - V¬t tËp t¹o h×nh, s¸p mµu 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng 1: - C« híng dÉn cho trÎ vÏ thªm cöa sæ, cöa ra vµo vao bøc tranh råi t« mµu - C« chó ý söa sai cho trÎ *Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do-tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 12 ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... I Ho¹t ®éng chung 1.Néi dung: NDTT: NDKH: Thø 4 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Em yªu nhµ em ¢m nh¹c: h¸t nhµ cña t«i T¹o h×nh: VÏ ng«I nhµ, to¸n 2.yªu cÇu. - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, thuéc th¬ - §äc ®óng nhÞp th¬, ®äc díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Yªu quý ng«I nhµ cña m×nh 3. ChuÈn bÞ: - Tranh minh ho¹ bµi th¬ - Tranh vÌ ng«I nhµ - Bót ch×, s¸p mµu 4.Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®éng 1 : - Cho trÎ quan s¸t tranh nhµ tÇng, nªu nhËn xÐt, - TrÎ quan s¸t tranh, nªu ®Õm sè cöa sæ nhËn xÐt vÒ ng«I nhµ trong tranh, ®Õm sè cöa sæ - Cho trÎ kÓ vÒ ng«I nhµ cña m×nh - 2-3 trÎ kÓ *Ho¹t ®éng 2: §äc th¬ diÔn c¶m - C« ®äc 2 lÇn . lÇn 2 kÌm tranh minh ho¹ - L¾ng nghe c« ®äc - ND: bµi th¬ thÓ hiÖn khung c¶nh t¬I ®Ñp cña ng«I nhµ vµ t×nh yªu cña bÐ dµnh cho ng«I nhµ * Ho¹t ®éng 3 : TrÝch dÉn lµm râ ý - Cho trÎ ch¬i: Nhµ tÇng, nhµ ngãi - Nhµ tÇng trÎ gi¬ tay cao, +ý 1: Lµ khung c¶nh t¬I ®Ñp vµ ®Çm Êm trong khu nhµ ngãi trÎ bá tay xuèng nhµ cña bÐ “ Ch¼ng d©u b»ng chÝnh nhµ em ……………………………… Õch con häc nh¹c ,dÕ mÌn ng©m th¬..” Ng«I nhµ cña bÐ cã ®µn chim sÎ, cã c©y chuèi, c©y ng« d©u hång mÒm m¹i, cã ao rau muèng, cã ®µn c¸ cê mÇu s¾c sÆc sì, gi÷a ®Çm lµ nh÷ng ®o¸ sen rÊt ®Ñp cã tiÕng dÕ mÌn kªu du d¬ng (trÝch ®äc c©u th¬ t¬ng øng) - líp ®äc, c¸ nh©n ®äc - LÝu lo: chim thi nhau hãt + ý 2 : Khung c¶nh thiªn nhiªn th¬ méng nh vËy ai mµ ch¼ng yªu, ai ®I xa mµ ch¼ng nhí vÒ nhµ cña m×nh: Ng«I nhµ cã nhiÒu c¶nh ®Ñp víi nhiÒu kû niÖm yªu th¬ng “ Dï ®I xa thËt lµ xa Ch¼ng ®©u vui ®îc nh nhµ cña em” - H¸t : Nhµ cña t«i - líp h¸t 1 lÇn 13 *Ho¹t ®éng 3: §µm tho¹i + Ng«I nhµ cña bÐ cã nh÷ng g×? + BÐ ®èi víi ng«I nhµ nh thÕ nµo? + T×nh c¶m cña em bÐ ®èi víi ng«i nhµ cña m×nh nh thÕ nµo? + Cßn c¸c con th× sao? - h¸t “ Nhµ cña t«i” * Ho¹t ®éng 4: Cho tre ®äc th¬ kÌm tranh minh ho¹ ( c« chó ý söa sai cho trÎ) - Cho trÎ ®äc th¬ díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau -2-3 trÎ kÓ - yªu th¬ng, thÝch sèng trong ng«i nhµ cña m×nh - Líp h¸t 1-2 lÇn - Líp ®äc th¬ cïng c« 2 lÇn - 3 tæ lu©n phiªn nhau ®äc th¬ - Nhãm b¹n trai, b¹n g¸i ®äc - §äc ®uæi, ®äc nèi - C¸ nh©n trÎ ®äc - TrÎ vÏ ng«i nhµ cña m×nh - Cho trÎ vÏ ng«i nhµ cña bÐ V. Ho¹t ®éng gãc. Träng t©m gãc : Gãc x©y dùng 1.Yªu cÇu: - TrÎ biªt dïng nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã ®Ó x©y hoµn chØnh nhµ cña bÐ 2. ChuÈn bÞ : Nh kÕ ho¹ch tuÇn 3.Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch, c« bao qu¸t , híng dÉn trÎ ch¬i. sau ®ã nhËp vai ch¬i cïng trÎ. C« ®Õn gãc x©y dùng cho trÎ xem tranh vµ nhËn biÕt vÒ khung c¶nh cña ng«I nhµ nh thÕ nµo vµ h×nh dung ra ng«I nhµ trÎ ®ang ë ®Ó trÎ x©y theo nhµ mµ trÎ thÝch Gîi ý s¸ng trÎ s¸ng t¹o thªm vên rau ,ao c¸,hµng rµo.. - Cã thÓ ch¬I cïng trÎ nh»m híng dÉn trÎ c¸c kÜ n¨ng míi ,bè côc m« h×nh sao cho ®Ñp m¾t ,phï hîp víi thùc tiÓn VI. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung Ho¹t ®éng cã môc ®Ých :XÕp nhµ b»ng que tinh, hét h¹t Trß ch¬I vËn ®éng : t×m vÒ ®óng nhµ Ch¬I Tù do : 2 yªu cÇu: - TrÎ biÕt xÕp c¸c kiÓu nhµ, rÌn luyÖn sù khÐo tay 3 ChuÈn bÞ: - Que tÝnh, hét h¹t, s©n trêng s¹ch, ph¼ng, m¸t, kh« r¸o 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng1 : XÕp nhµ b»ng que tÝnh hét h¹t - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Em yªu nhµ em” vµ ®I ra s©n - Cho trÎ kÓ vÒ gia ®×nh m×nh - Cho trÎ kÓ c¸c kiÓu nhµ - Cïng trÎ xÕp nhµ - Xem s¶n phÈm - h¸t “nhµ cña t«I” * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I v©n ®éng: VÒ ®óng nhµ Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 14 Néi dung: - H§CC§: Ch¬I theo ý thÝch ë c¸c gãc - Ch¬I tù do -tr¶ trÎ 2 yªu cÇu: trÎ ch¬I høng thó ë c¸c gãc,ch¬I ®oµn kÕt 3 ChuÈn bÞ C¸c gãc nh buæi s¸ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng 1: - TrÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,cho trÎ tù lÊy ®å ch¬i trong gãc ch¬I,tù ph©n vai ch¬I vµ ch¬I víi nhau - C« bao qu¸t c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - KhuyÕn khÝch trÎ ch¬I NhËn xÐt kÜ n¨ng ch¬I cña trÎ Cho trÎ cÊt ®å ch¬I vµo n¬I quy ®Þnh *Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do-tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Thø 5 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: Trß chuyÖn ®µm tho¹i vÒ c¸c phÇn cña nhµ ,ch¨m sãc g÷I g×n vÖ sinh nhµ s¹ch sÏ c¸c ho¹t ®éng cña mäi ngêi NDKH: ©m nh¹c, v¨n häc ,t¹o h×nh 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn gäi, ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau , c¸c phÇn cña ng«I nhµ mµ trÎ biÕt - BiÕt so s¸nh c¸c ng«I nhµ víi nhau - BiÕt c¸c ho¹t ®ong cña con ngêi trong nhµ - Cã ý thøc gi÷ g×n nhµ cöa s¹ch sÏ 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ c¸c kiÓu nhµ, m« h×nh c¸c kiÓu nhµ - Mçi trÎ 1 tranh l« t« c¸c kiÓu nhµ: MÌo, thá, gµ - GiÊy gam, s¸p mµu ®ñ cho trÎ dïng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ h¸t bµi nhµ cña t«i -Hái trÎ : + Bµi h¸t nãi vÒ g× nhØ? - C« nãi : Ai còng cã 1 ng«I nhµ, mäi ngêi trong gia 15 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t 1 lÇn ®i×nh cïng chung sèng trong 1 ng«I nhµ + Nhµ dïng ®Ó lµm g×? - Muèn biÕt ®îc nhµ ®îc x©y dùng nh thÕ nµo, h«m nay c« ch¸u m×nh cïng t×m hiÓu vÒ ng«I nhµ nhÐ * Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t m« h×nh - C« nãi: Nhµ b¹n thá h«m nay võa vÒ nhµ míi ë + Ai biÕt g× vÒ ng«i nhµ cña thá ? + Nhµ thá gåm nh÷ng bé phËn nµo? +C¸c ch¸u thÊy nhµ thá ra sao? - C« nãi: §îc ë nhµ míi thá rÊt vui, thá khoe víi b¹n - Cho trÎ quan s¸t nhµ cña mÌo + Nhµ cña mÌo ra sao? + Cã g× kh¸c víi nhµ thá? - So s¸nh nhµ cña thá vµ mÌo + Gièng nhau: +Kh¸c nhau: - Cho trÎ quan s¸t nhµ cña gµ trèng( nhµ b»ng) - Cho trÎ so s¸nh, nhËn xÐt vÒ nhµ cña thá, mÌo, gµ trèng + Ngoµi 3 kiÓu nhµ trªn c¸c ch¸u cßn biÕt ng«I nhµ nµo n÷a? + ThÕ nhµ c¸c ch¸u lµ kiÓu nhµ nh thÕ nµo? + Muèn nhµ s¹ch sÏ ph¶I lµm g×? - Cho trÎ ®äc th¬ “ em yªu nhµ em” *. Ho¹t ®éng 3 : Ch¬I l« t« *. Ho¹t ®éng 4 : Cho trÎ vÏ nhµ II. Ho¹t ®éng gãc: + nhµ ®Ó ë - TrÎ quan s¸t tranh - trÎ nhËn xÐt: Nhµ 2 tÇng, cã c¸c phßng, cöa sæ, xung quanh nhµ trång hoa rÊt ®Ñp… - Nhµ ngãi - TrÎ nhËn xÐt - dïng ®Ó ë, cã s©n vên, ao c¸ - Nhµ thá lµ nhµ tÇng, nhµ mÌo lµ nhµ ngãi - TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ ng«I nhµ - Nhµ tranh, nhµ sµn.. - 2 -3 trÎ kÓ vÒ nhµ cña m×nh - trÎ ®äc th¬ 1 lÇn - TrÎ t×m nhµ vµ gi¬ tranh theo yªu cÇu cña c« - TrÎ vÏ nhµ gièng nh trªn thÎ l« t« cña trÎ Träng t©m gãc thiªn nhiªn 1. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t vµ theo dâi sù n¶y mÇm cña c©y nh thÕ nµo, biÕt c©y cÇn g× ®Ó lín lªn vµ biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - §Õn gãc thiªn nhiªn hái trÎ: + §ang xem g×? + C©y lín lªn nh thÕ nµo? + V× sao? + §Ó c©y lu«n xanh tèt ta ph¶I lµm g×? - Tuú tõng buæi ch¬I mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i 16 III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy - TCV§ : nu na nu nèng - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t biÕt nãi ®îc thêi tiÕt trong ngµy - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: H¸t bµi “tæ Êm gia ®×nh” vµ ®I ra s©n Hái trÎ: + thêi tiÕt h«m nay thÕ nµo? + v× sao? + M©y mµu g×? + thêi tiÕt nh vËy mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo cho phï hîp - GD trÎ biÕt ¨n mÆc theo thêi tiÕt,theo mïavµ g÷I g×n vÖ sinh s¹ch sÏ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “ nu na nu nèng” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: ¤n bµi th¬ “em yªu nhµ em” Ch¬I theo ý thcÝ ë c¸c gãc 2. yªu cÇu: - TrÎ thuéc bµi th¬,®äc ®óng ng÷ ®iÖu bµi th¬ - Yªu quý ng«I nhµ cña m×nh 3. ChuÈn bÞ: Trang vÏ néi dung bµi th¬ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Líp ®äc th¬ kÌm tranh minh ho¹ - Tõng tæ lu©n phiªn nhau ®äc th¬ - Nhãm trÎ ®äc th¬ - C¸ nh©n trÎ ®äc th¬ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do ë c¸c gãc V.NhËt ký cuèi ngµy ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Thø 6 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: H¸t móa; Nhµ cña t«i Nghe : Ba mÑ lµ quª h¬ng Ch¬i: Ai nhanh nhÊt NDKH: 17 2. Môc ®Ých yªu cÇu - D¹y trÎ thuéc bµi h¸t , hiÓu néi dung bµi h¸t - H¸t kÕt hîp móa, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t - RÌn ph¶n x¹ nhanh cho trÎ - Høng thó ch¬I trß ch¬I ®óng luËt - Yªu quý ng«I nhµ cña m×nh 3. ChuÈn bÞ - dông cô ©m nh¹c : Ph¸ch tre, x¾c x«, mò móa , hoa - KÝ hiÖu c¸c ng«I nhµ kh¸c nhau 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trήäc bµi th¬ “lêi chµo” - Hái trÎ : + BÐ ®I vÒ chµo nh÷ng ai? + ë nhµ mäi ngêi ®èi víi nhau nh thÕ nµo? - Cho trÎ h¸t bµi “ c¶ nhµ th¬ng nhau” - Mäi ngêi sèng víi nhau trong mét m¸i nhµvµ lu«n yªu th¬ng nhau v× vËy mµ nh¹c sÜ Thu HiÒn ®· s¸ng t¸c bµi h¸t vÒ nhµ cña m×nh ®Ó biÕt bµi h¸t ®ã nh thÕ nµo c¸c con l¾ng nghe c« h¸t * Ho¹t ®éng 2 : - C« h¸t lÇn 1 cö chØ ®iÖu bé - LÇn 2 vËn ®éng theo bµi h¸t Hái trÎ : + C« võa h¸t b×a h¸t g×? + Do ai s¸ng t¸c? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ ®äc 1 lÇn + Chµo mÑ,«ng bµ + Yªu th¬ng nhau - H¸t vç tay theo tiÕt tÊu 1-2 lÇn - Nghe c« nãi - L¾ng nghe c« móa h¸t + 2-3 trÎ nãi ,bµi “nhµ cña t«I” + Do nh¹c sÜ Thu HiÒn s¸ng t¸c… + VÒ ng«I nhµ - Líp móa h¸t 2-3 lÇn - C¸c tæ lu©n phiªn nhau móa h¸t - Nhãm b¹n trai,b¹n g¸I móa h¸t - C¸ nh©n trÎ móa h¸t + Bµi h¸t nãi vÒ g×? - Cho trÎ móa h¸t - C« móa h¸t cïng trÎ - Chó ý söa sai cho trÎ - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ h¸t * Ho¹t ®éng 3 : Nghe h¸t - C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1 cö chØ ®iÖu bé - LÇn 2 móa minh ho¹ bµi h¸t ND : bµi h¸t nãi vÒ t×nh c¶m cña cha mÑ dµnh cho - Nghe c« móa h¸t con vµ lu«n bªn con che chë cho con suèt cuéc ®êi vµ nh¾n nhñ víi con r»ng dï cã ®I ®©u còng kh«ng ®- - l¨ng nghe c« nãi îc quªn quª h¬ng cña m×nh - C« h¸t lÇn 3-4 móa minh ho¹ bµi h¸t II. Ho¹t ®éng 4: ch¬i trß ch¬i - C¸ch ch¬I vµ luËt ch¬I nh thø 6 tuÇn tríc II. Ho¹t ®éng gãc: 1. yªu cÇu: Träng t©m :gãc x©y dùng 18 - C¶ líp hëng øng cïng c« - TrÎ biÕt dïng c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã ®Ó x©y c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau cã hµng rµo, c©y xanh, hoa, ao c¸…. Høng thó ch¬i 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng nhËp vai ch¬i cïng trÎ + §ang x©y g×? + Nhµ kiÓu g×? + Theo t«i b¸c x©y thªm nhiÒu cöa sæ cho tho¸ng, x©y thªm têng rµo? - Tuú tõng buæi ch¬I mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i :III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t tranh vÏ hoa - TCV§ : VÒ ®óng nhµ - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt chó ý miªu t¶ quan s¸t vÎ ®Ñp cña hoa theo c¶m nhËn cña trÎtªn c©y, - Vui mõng chµo ®ãn ngúa 20/11 3. ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ bã hoa 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - C« cho trÎ h¸t cïng c« bµi “ b«ng hoa mõng c«” + C¸c con thêng tÆng hoa cho c« vµo dÞp nµo? ( Ngµy sinh nhËt, ngµy 8/3, 20/11..) * Ho¹t ®éng 2: - cho trÎ quan s¸t tranh vÏ bã hoa + Tranh vÏ g×? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bã hoa? ( bã hoa cã nhiÒu lo¹i hoa, nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau…) - H¸t cho trÎ nghe bµi “c« gi¸o” * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I trß ch¬I “VÒ ®óng nhµ” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc Ch¬I theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ ch¬I thµnh th¹o ë c¸c gãc - ®oµn kÕt cïng ch¬i 3. ChuÈn bÞ: Nh buæi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Ho¹t ®éng gãc - C« cho trÎ kÓ nhiÖm vô ch¬I ë c¸c gãc - cho trÎ vÒ gãc ch¬I trÎ thÝch 19 - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i - ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬I s¸ng t¹o * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………… KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn III ( Thùc hiÖn tõ ngµy 16/11-20/11 ) Chñ ®Ò nh¸nh: Gia ®×nh t«i *Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt tªn vµ c«ng viÖc cña c¸c thanh viªn trong gia ®×nh - TrÎ biÕt yªu th¬ng ,chia sÎ víi mäi ngêi trong gia ®×nh. - KÝnh träng, lÔ phÐp, xng h«, chµo hái phï hîp víi c¸c thanh viªn trong gia ®×nh I. ThÓ dôc s¸ng. - Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC - Thø 3, 5 tËp víi bµi “ C« vµ mÑ” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖng cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC b. Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm tiÕng m¸y bay ï. Ï -Tay 3: Ch©n 1: Bông 4: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: lµm chim bay cß bay vÒ tæ ( líp ) II. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: - Gãc ph©n vai: Gia ®×nh, líp häc, ch¨m sãc con, ®a con ®I chóc mõng c« ngµy 20/11 Gãc x©y dùng: X©y dùng líp häc( xÕp hµng drµo, ) Gãc nghÖ thuËt : BiÓu diÏn mõng ngµy 20/11. vÏ hoa tÆng c« . - Gãc häc tËp - S¸ch: Xem ®ß dïng vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. Lµm tranh s¸ch c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau Gãc thiªn nhiªn: Ch¬I víi c¸t, níc, v¹t tan vËt kh«ng tan 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬I, ch¬I ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬I trß ch¬I ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬I phï hîp ( vai häc sinh , c« gi¸o c¸c thµnh viªn sèng trong gia ®×nh) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c kiÓu nhµ x©y dùng khu«n viªn, vên rau ao c¸ - BiÕt vÏ, t« mµu hoa. 20
- Xem thêm -