Tài liệu Ke hoach thuc hien chu de bt

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙO AÙN CHUÛ ÑEÀ BAÛN THAÂN. Chuû ñeà nhaùnh 1 :BEÙ BIEÁT GÌ VEÀ CÔ THEÅ MÌNH TUAÀN 5 (26-30/9 /2011) THÖÙ HAI 26/9/2011 ÑOÙN TREÛ –TROØ CHUYEÄN SAÙNG: - Coâ vui veû ñoùn chaùu vaøo lôùp. - Troø chuyeän vôùi PH veà tình hình treû. - Ñieåm danh, kieåm tra veä sinh beù. - Coâ chaùu cuøng veä sinh lôùp hoïc, troø chuyeän veà “ Cô theå beù ”. THEÅ DUÏC SAÙNG: HOÂ HAÁP 3, TAY 3 , CHAÂN 3 , BUÏNG 3, BAÄT 3 I. YEÂU CAÀU : -Reøn luyeän söùc khoeû , tính nhanh nheïn , sieâng vaän ñoäng -Bieát lôïi ích cuûa taäp theå duïc II. CHUAÅN BÒ : -Saân baõi thoaùng maùt , saïch seõ III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng : Haùt baøi haùt “ñoaøn taøu nhoû xíu “ ñi thaønh voøng troøn . Thöïc hieän caùc kieåu chaân theo hieäu leänh cuûa coâ : ñi baèng muõi chaân , goùt chaân , meùp baøn chaân , chaïy 2. Troïng ñoäng : - Hoâ haáp 3 : gaø gaùy Hai tay ñöa leân mieämg giaû laøm ñoäng taùc gaø gaùy vang thaät to, gaø naøo gaùy caøng daøi thì caøng gioûi Thöïc hieän 4x2 laàn - Tay vai 3: quay tay doïc thaân Thöïc hieän 2x4 nhòp - Chaân3 : khuîu moät chaân sang beân chaân kia thaúng , tay choáng hoâng -thöïc hieän 2x8 nhòp - Buïng löôøn 3: Quay ngöôøi sang beân 90 ñoä keát hôïp chaân böôùc ngang -thöïc hieän 2x8 nhòp - Baät 3 : baät dang chaân vaø kheùp chaân . thöïc hieän 2x8 nhòp 3. Hoài tænh : - Cho treû chôi troø chôi giaû laøm caùc phöông tieän giao thoâng . 1 GD bieát ñöôïc khi ñi treân caùc phöông tieän giao thoâng thì treû phaûi bieát tham gia ñuùng luaät giao thoâng theo caùc bieån baùo treân ñoaïn ñöôøng ñang löu thoâng . -> veà choå ngoài HOAÏT ÑOÄNG HOÏC :PTTC Ñoâi chaân thieân taøi I. Yeâu caàu: - Treû bieát caùch baät xa vaø neùm tuùi caùt veà phía tröôùc - Bieát neùm boùng vaøo roå chính xaùc - Phaùt trieån caùc cô khôùp tay cuûa treû. - Chaùu thích thuù vui veû tham gia vaän ñoäng. II. Chuaån bò: - Moät soá quaû boùng. -Tuùi caùt . - Saân saïch seõ thoaùng saïch . III. Toå chöùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: vaän ñoäng naøo beù + Caùc baïn nhoû tröôøng MG Tröôøng Bình haõy cuøng coâ haùt baøi haùt “ khuùc haùt daïo chôi” cuøng caùc baøi taäp khôûi ñoäng toaøn thaân: ( Goùt, muõi, meùp, chaïy chaäm, chaïy nhanh keát hôïp ñaùnh tay ). + Taäp caùc ñoäng taùc theå duïc: - Tay :Tay ñöa tröôùc leân cao. - Chaân: Ngoài xoåm ñöùng leân lieân tuïc. - Buïng: ñöa tay leân cao cuùi gaäp ngöôøi veà tröôùc. - Baät: Tieán veà tröôùc 4 böôùc. Hoaït ñoäng 2: Beù ôi cuøng baät nheù - Coâ coù moät troø chôi seõ cuøng chôi vôùi lôùp caùc con nhìn xem coâ thöïc hieän nheù - Coâ thöïc hieän troø chôi “ Baät xa , neùm xa baèng tuùi caùt ”. - Caû lôùp haùt haùt baøi “ Con caøo caøo”& thöïc hieän laïi baøi vaän ñoäng. - Coâ quan saùt gôïi yù ñeå chaùu thöïc hieän ñuùng yeâu caàu. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Neùm boùng vaøo roå” - Quaû boùng coù daïng hình gì? - Coâ môøi lôùp chia 3 nhoùm thi nhau neùm quaû boùng xem ai neùm chính xaùc vaøo roå - Chaùu ñoïc veø chia 3 nhoùm thi nhau õ leân neùm boùng vaøo roå - Cho chaùu ñeám soá löôïng quaû boùng chaùu vöøa neùm ôû 3 toå - nhaän xeùt tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc. Hoaït ñoäng 4: Thö giaûn cuøng beù - Lôùp haùt “ Em ñi MG ” ñi thong thaû hít thôû saâu vaøi voøng. Thöôûng hoa beù ngoan. HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI: TC : loän caàu voàng Nhaët laù saân tröôøng - Chaùu ñi voøng troøn keát hôïp haùt baøi “ Ñi daïo ”. 2 - Chôi veõ caùc hình hoïc treân saân tröôøng - Troø chôi daân gian “ Loän caàu voàng ”. - Nhaët laù saân tröôøng. - Cho chaùu chôi töï do, veä sinh vaøo lôùp HOAÏT ÑOÄNG CHÔI : - Haùt “ Vui ñeán tröôøng ” chaùu taäp trung beân coâ. - Coâ cuøng chaùu troø chuyeän veà caùc goùc chôi. - Lôùp mình coù nhöõng goùc chôi naøo? - Hoâm nay con seõ chôi ôû goùc naøo? - Con thích: ( Ñoùng vai gì? Xaây döïng gì? ... ) - Giaùo duïc: khi chôi caùc con phaûi chuù yù ñieàu gì? - Coâ phoå bieán noäi dung chôi cuûa töøng goùc. Xaây döïng : Xaây vöôøn nhaø beù I. Yeâu caàu: Chaùu bieát xaây thaønh 1 khu vöôøn nhaø thaät ñeïp , coù caây xanh , coû , caây aên quaû ,coù gheá vaø baøn ñeå beù ngoài chôi cuøng gia ñình Chuaån bò : Caây xanh , coû , caây aên quaû , baøn ngheá , khoái goã, … II.. Tieán haønh : Giôùi thieäu noäi dung chôi goùc chôi Coâ höôùng daãn chaùu xaây khu vöôøn , chaùu chôi coâ chuù yù giuùp ñôõ chaùu Phaân vai : Baùn ñoà duøng vaø thöùc aên I. Yeâu caàu : Treû bieát baøy bieän caùc loaïi thöùc aên nhö traùi caây , haûi saûn , ñoà nguoäi , thöùc aên naáu saún , vaø caùc loaïi ñoà duøng trong nhaø ñeå baùn Bieát khi mua phaûi traû giaù vaø caûm ôn khi nhaän haøng vaø tieàn II. Chuaån bò : Caùc ñoà duøng duïng cuï trong gia ñình caùc loaïi haûi saõn , traùi caây , thöùc aên , … III. Tieán haønh :: ‘Coâ giôùi thieäu goùc chôi , vaø cho treû phaân caùc vai hôïp lí Coâ chuù yù cuøng chôi vôùi chaùu Ngheä thuaät : Toâ maøu chöõ ñaõ hoïc vaø veõ ñoâi maét ñeïp , baøn tay I. Yeâu caàu : Treû bieát veõ ñoâi maét vaø baøn tay coù 5 ngoùn , Toâ maøu khoâng lem caùc chöõ caùi ñaõ hoïc II. Chuaån bò : buùt maøu , giaáy veõ , caùc chöõ in roång III. Tieán haønh : Coâ nhaéc chaùu caùch ngoài vaø caàm buùt , Coâ daïy chaùu veõ Hoïc taäp : OÂn soá löôïng vaø soá 5 - Taùch nhoùm Laøm quen caùc hình I. Yeâu caàu : Chaùu bieát ñöôïc teân vaø ñaëc ñieåm caùc hình hoïcï , bieát chia SL 5 thaønh nhieàu nhoùm II. Chuaån bò: Caùc loaïi hình hoïc Ñoà duøng daïy toaùn ñeå chaùu ñeám 3 III. Tieán haønh : Coâ cho chaùu bieát teân , ñaëc ñieåm caùc hình hoïc Coâ daïy chaùi chia ñoà vaät coù soá löôïng 5 thaønh nhieàu nhoùm Thieân nhieân : chaêm soùc caây xanh I.Yeâu caàu: -Chaùu bieát caùch chaêm soùc caây, töôùi nöôùc cho caây. -Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa caây, nhaët laù vaøng. -Chaùu quan saùt laøm thí nghieäm vaät chìm noåi. II.Chuaån bò: - Moät soá caây xanh, hoa kieång, bình töôùi, khaên lau. - Chaäu nöôùc, soûi, mous xoáp. III.Tieán haønh: - Giôùi thieäu noäi dung chôi goùc thieân nhieân - Höôùng daãn caùch chaêm soùc, quan saùt caây. - Quan saùt laøm thí nghieäm vaät chìm noåi. Nhaän xeùt. - Cho chaùu chôi coâ quan saùt nhaéc nhôû. Coâ nhaän xeùt sau chôi. Chaùu thu doïn goùc chôi. Thöôûng hoa beù ngoan Ñaùnh giaù …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….................................................................................................... THÖÙ BA 27/9/2011 ÑOÙN TREÛ –TROØ CHUYEÄN SAÙNG: - Coâ vui veû ñoùn chaùu vaøo lôùp. - Troø chuyeän vôùi PH veà tình hình treû. - Ñieåm danh, kieåm tra veä sinh beù. - Coâ chaùu cuøng veä sinh lôùp hoïc, troø chuyeän veà “ Cô theå beù ”. THEÅ DUÏC SAÙNG: HOÂ HAÁP 3, TAY 3 , CHAÂN 3 , BUÏNG 3, BAÄT 3 HOAÏT ÑOÄNG HOÏC :PTNT BEÙ THAÁY ÑÖÔÏC NHÔØ GÌ YEÂU CAÀU : 4 Bieát goïi teân vaø nhaän bieát ñöôïc ñoâi maét cuûa mình coù gì vaø lôïi ích cuûa ñoâi maét Bieát giöõ gìn veä sinh cho ñoâi maét Veõ laïi ñöôïc ñoâi maét cuûa mình . Phaùt trieån ngoân ngöõ cho treû II. CHUAÅN BÒ : Tranh ñoâi maét Giaáy , buùt maøu III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG : Hoaït ñoäng 1: Thöû taøi gheùp tranh Haùt baøi haùt chieác khaên tay vaø noùi veà caùch giöõ gìn veä sinh cuûa treû Cho treû tieán haønh chôi gheùp böùc tranh bí maät Troø chuyeän veà tranh veõ ñoâi maét Hoaït ñoäng 2: maét laø gì ? Coâ cho treû chæ vaøo ñoâi maét mình . Cho hai treû ngoài ñoái dieän nhau ñeå quan saùt ñoâi maét cuûa baïn vaø neâu leân nhöõng gì treû bieát khi quan saùt ñoâi maét cuûa baïn . Coâ höôùng daãn cho treû quan saùt töø mi maét , mí maét ,troøn maét : troøn traéng vaø troøn ñen .Sau ñoù cho treû bieát ñöôïc coâng duïng cuûa töøng loaïi cuûa maét Taïo sao goïi laø ñoâi maét ? maét ñeå laøm gì ? Neáu khoâng coù maét thì nhö theá naøo ? Vaäy con phaûi laøm gì ñeå baûo veä ñoâi maét ?cho treû bieát neáu khoâng giöõ veä sinh cho maét thì mace nhieàu beänh veà maét . Hoaït ñoäng 3 : beù ôi naën naøo Ñoïc baøi thô ñoâi maét . Cho treû thi ñua nhau naën maét kính ñeo maét .khi naën treû nghe nhaïc vaø keát thuùc baøi haùt thì coâ toång hôïp keát quaû kieåm tra . HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI : Thô “ñoâi deùp xinh”.. - Chaùu ñi voøng troøn keát hôïp haùt baøi “ Ñi daïo ”. - OÂn thô “ñoâi deùp xinh”. - Nhaët laù saân tröôøng. - Cho chaùu chôi töï do, veä sinh vaøo lôùp. HOAÏT ÑOÄNG CHÔI : Xaây döïng : Xaây vöôøn nhaø beù I. Yeâu caàu: Chaùu bieát xaây thaønh 1 khu vöôøn nhaø thaät ñeïp , coù caây xanh , coû , caây aên quaû ,coù gheá vaø baøn ñeå beù ngoài chôi cuøng gia ñình Chuaån bò : Caây xanh , coû , caây aên quaû , baøn ngheá , khoái goã, … Phaân vai : Baùn ñoà duøng vaø thöùc aên I. Yeâu caàu : Treû bieát baøy bieän caùc loaïi thöùc aên nhö traùi caây , haûi saûn , ñoà nguoäi , thöùc aên naáu saún , vaø caùc loaïi ñoà duøng trong nhaø ñeå baùn Bieát khi mua phaûi traû giaù vaø caûm ôn khi nhaän haøng vaø tieàn Ngheä thuaät : Toâ maøu chöõ ñaõ hoïc vaø veõ ñoâi maét ñeïp , baøn tay I. Yeâu caàu : 5 Treû bieát veõ ñoâi maét vaø baøn tay coù 5 ngoùn , Toâ maøu khoâng lem caùc chöõ caùi ñaõ hoïc Hoïc taäp : OÂn soá löôïng vaø soá 5 - Taùch nhoùm Laøm quen caùc hình I. Yeâu caàu : Chaùu bieát ñöôïc teân vaø ñaëc ñieåm caùc hình hoïcï , bieát chia SL 5 thaønh nhieàu nhoùm Thieân nhieân : chaêm soùc caây xanh I.Yeâu caàu: -Chaùu bieát caùch chaêm soùc caây, töôùi nöôùc cho caây. -Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa caây, nhaët laù vaøng. -Chaùu quan saùt laøm thí nghieäm vaät chìm noåi. Coâ nhaän xeùt sau chôi. Chaùu thu doïn goùc chôi. Thöôûng hoa beù ngoan Ñaùnh giaù …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………...................................................................................................... THÖÙ TÖ 28/9/2011 ÑOÙN TREÛ –TROØ CHUYEÄN SAÙNG: - Coâ vui veû ñoùn chaùu vaøo lôùp. - Troø chuyeän vôùi PH veà tình hình treû. - Ñieåm danh, kieåm tra veä sinh beù. - Coâ chaùu cuøng veä sinh lôùp hoïc, troø chuyeän veà “ Cô theå beù ”. THEÅ DUÏC SAÙNG: HOÂ HAÁP 3, TAY 3 , CHAÂN 3 , BUÏNG 3, BAÄT 3 HOAÏT ÑOÄNG HOÏC :PTTC-XH BAØN TAY HOÏA SÓ I.YEÂU CAÀU : Treû thöïc hieän veõ ñöôïc ñoâi baøn tay cuûa chính baûn thaân treû vaø treû toâ maøu laùn Coù boá cuïc hôïp lyù cho tranh veõ GD treû bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân vaø ñoâi baøn tay . Bieát söû duïng tieát kieäm maøu , giaáy , khoâng vöùt raùc böøa baõi II. CHUAÅN BÒ : Tranh ve cuûa coâ veà ñoâi baøn tay Giaáy veõ , maõu cuûa coâ III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG : - Hoaït ñoäng 1: Haùt leân naøo ! 6 Haùt baøi haùt” tay thôm tay ngoan “ Troø chuyeän veà noäi dung baøi haùt - Hoaït ñoäng 2: keå chuyeän beù nghe Keå cho treû nghe caâu chuyeän ñoâi baøn tay traùi vaø ñoâi baøn tay phaûi Troø chuyeän veà noäi dung caâu chuyeän ,ñoâi baøn tay coù giuùp ích gì cho con ngöôøi Cho treû quan saùt ñoâi baøn tay cuûa treû : ngoùn tay , vaân tay …. GD treû bieát giöõ gìn veä sinh ñoâi baøn tay - Hoaït ñoäng 3 : Veõ ñoâi baøn tay Coâ cho treû xem ñoâi baøn tay maø coâ veõ vaø ñaõ toâ maøu Coâ vaø treû cuøng troø chuyeän veà saûn phaåm maãu Coâ laøm maãu cho treû xem ,coâ laøm vaø giaûi thích Cho treû thöïc hieän nhaéc nhôû treû caùch ngoài vaø caùch caàm buùt Coâ quan saùt vaø giuùp ñôõ treû hoaøn thaønh saûn phaåm Nhaän xeùt saûn phaåm HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI : Maét muõi mieäng I.YEÂU CAÀU : -Treû thích chôi -Treû reøn ñöôïc söï phaûn öùng nhanh vaø phaùt trieån caùc vaän ñoäng tinh II. CHUAÅN BÒ : -Saân baõi - Baøi haùt theo chuû ñieåm III. LUAÄT CHÔI : Cho moät treû nghe coâ goïi teân caùc boä phaän thì treû phaûi cchir vaø traû lôøi ñuùng teân caùc boä phaän ñoù Caùch 2 coâ coù theå hoûi coâng duïng cuûa boä phaän vaø treû chæ ra boä phaän ñoù Treû phaûi noùi nhanh vaø ñaùp ñuùng neáu chaäm thì coi nhö thua cuoäc IV.TOÅ CHÖÙC TROØ CHÔI ; -Coâ vaø treû cuøng troø chuyeän veà chuû ñieåm . Cho treû ra saân quan saùt caây xanh .ñoà duøng ñoà chôi ngoaøi trôøi .vaø hít thôû khoâng khí trong laønh ôû ngoaøi saân Cho treû haùt baøi “ ñi chôi“ Troø chuyeän veà caùc giaùc quan treân cô theå maø treû bieát Giôùi thieäu troø chôi” maét muõi mieäng “Cho treû chôi -GD: chôi khoâng ñöôïc la to ,. giöõ gìn traät töï khi chôi , -Cho treû chôi 3 ,4 laàn. -Cho treû chôi töï do vôùi ñoà chôi ngoaøi trôøi HOAÏT ÑOÄNG CHÔI : Xaây döïng : Xaây vöôøn nhaø beù I. Yeâu caàu: Chaùu bieát xaây thaønh 1 khu vöôøn nhaø thaät ñeïp , coù caây xanh , coû , caây aên quaû ,coù gheá vaø baøn ñeå beù ngoài chôi cuøng gia ñình Chuaån bò : Caây xanh , coû , caây aên quaû , baøn ngheá , khoái goã, … 7 Phaân vai : Baùn ñoà duøng vaø thöùc aên I. Yeâu caàu : Treû bieát baøy bieän caùc loaïi thöùc aên nhö traùi caây , haûi saûn , ñoà nguoäi , thöùc aên naáu saún , vaø caùc loaïi ñoà duøng trong nhaø ñeå baùn Bieát khi mua phaûi traû giaù vaø caûm ôn khi nhaän haøng vaø tieàn Ngheä thuaät : Toâ maøu chöõ ñaõ hoïc vaø veõ ñoâi maét ñeïp , baøn tay I. Yeâu caàu : Treû bieát veõ ñoâi maét vaø baøn tay coù 5 ngoùn , Toâ maøu khoâng lem caùc chöõ caùi ñaõ hoïc Hoïc taäp : OÂn soá löôïng vaø soá 5 - Taùch nhoùm Laøm quen caùc hình I. Yeâu caàu : Chaùu bieát ñöôïc teân vaø ñaëc ñieåm caùc hình hoïcï , bieát chia SL 5 thaønh nhieàu nhoùm Thieân nhieân : chaêm soùc caây xanh I.Yeâu caàu: -Chaùu bieát caùch chaêm soùc caây, töôùi nöôùc cho caây. -Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa caây, nhaët laù vaøng. -Chaùu quan saùt laøm thí nghieäm vaät chìm noåi. Coâ nhaän xeùt sau chôi. Chaùu thu doïn goùc chôi. Thöôûng hoa beù ngoan Ñaùnh giaù …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………................................................................................................. THÖÙ NAÊM 29/9/2011 ÑOÙN TREÛ –TROØ CHUYEÄN SAÙNG: - Coâ vui veû ñoùn chaùu vaøo lôùp. - Troø chuyeän vôùi PH veà tình hình treû. - Ñieåm danh, kieåm tra veä sinh beù. - Coâ chaùu cuøng veä sinh lôùp hoïc, troø chuyeän veà “ Cô theå beù ”. THEÅ DUÏC SAÙNG: HOÂ HAÁP 3, TAY 3 , CHAÂN 3 , BUÏNG 3, BAÄT 3 HOAÏT ÑOÄNG HOÏC :PTNN CHÖÕ NAØO CUÛA BEÙ I.YEÂU CAÀU : Nhaän bieát vaø tìm ñuùng chöõ caùi e,eâ Phaùt aâm ñuùng chöõ caùi e,eâ Bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân vaø ñoâi tay . II. CHUAÅN BÒ : 8 Ñoâi deùp , hình em beù vôùi caùi mieäng ñeïp Theû chöõ caùi III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG : Hoaït ñoäng 1: Haùt naøo caùc baïn Haùt baøi haùt tay thôm tay ngoan. Troø chuyeän veà noäi dung baøi haùt GD treû bieát giöõ veä sinh ñoâi tay vì caùc beänh truyeàn nhieãm thöôøng laây qua töø ñoâi tay cuûa treû . Hoaït ñoäng 2: Con chöõ ñaùng yeâu Ngoaøi ñoâi tay ra thì treû giöõ gìn ñoâi chaân nhö theá naøo ? Ñoïc baøi thô ñi deùp . cho treû quan saùt ñoâi deùp vaø tìm chöõ caùi e troâng töø ñoâi deùp Laøm quen chöõ e, tri giaùc vaø phaùt aâm .phaân tích chöõ e Chôi troø chôi maét muõi mieäng . Neâu coâng duïng cuûa caùc boä phaän naøy treân cô theå Cho treû laøm quen chöõu eâ trong töø caùi mieäng ,phaùt aâm vaø tri giaùc ,phaân tích neùt Cho treû töï so saùnh chöõ caùi e,eâ Hoaït ñoäng 3 : troø chôi chöõ caùi Chôi taäp taàm vong tìm chöõ Tìm chöõ caùi trong baøi thô luyeän phaùt aâm chöõ caùi e,eâ Thi ñua toå tìm ñoà duøng caù nhaân coù chöùa chöõ caùi e,eâ HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI : - Chaùu ñi voøng troøn keát hôïp haùt baøi “ Ñi daïo ”. - Haùt laïi baøi haùt “ Tay thôm tay ngoan ” - Troø chôi daân gian “ Meøo ñuoåi chuoät ”. - Nhaët laù saân tröôøng. - Cho chaùu chôi töï do, veä sinh vaøo lôùp. HOAÏT ÑOÄNG CHÔI : Xaây döïng : Xaây vöôøn nhaø beù I. Yeâu caàu: Chaùu bieát xaây thaønh 1 khu vöôøn nhaø thaät ñeïp , coù caây xanh , coû , caây aên quaû ,coù gheá vaø baøn ñeå beù ngoài chôi cuøng gia ñình Chuaån bò : Caây xanh , coû , caây aên quaû , baøn ngheá , khoái goã, … Phaân vai : Baùn ñoà duøng vaø thöùc aên I. Yeâu caàu : Treû bieát baøy bieän caùc loaïi thöùc aên nhö traùi caây , haûi saûn , ñoà nguoäi , thöùc aên naáu saún , vaø caùc loaïi ñoà duøng trong nhaø ñeå baùn Bieát khi mua phaûi traû giaù vaø caûm ôn khi nhaän haøng vaø tieàn Ngheä thuaät : Toâ maøu chöõ ñaõ hoïc vaø veõ ñoâi maét ñeïp , baøn tay I. Yeâu caàu : Treû bieát veõ ñoâi maét vaø baøn tay coù 5 ngoùn , Toâ maøu khoâng lem caùc chöõ caùi ñaõ hoïc Hoïc taäp : OÂn soá löôïng vaø soá 5 - Taùch nhoùm Laøm quen caùc hình I. Yeâu caàu : Chaùu bieát ñöôïc teân vaø ñaëc ñieåm caùc hình hoïcï , bieát chia SL 5 thaønh nhieàu nhoùm Thieân nhieân : chaêm soùc caây xanh 9 I.Yeâu caàu: -Chaùu bieát caùch chaêm soùc caây, töôùi nöôùc cho caây. -Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa caây, nhaët laù vaøng. -Chaùu quan saùt laøm thí nghieäm vaät chìm noåi. Coâ nhaän xeùt sau chôi. Chaùu thu doïn goùc chôi. Thöôûng hoa beù ngoan Ñaùnh giaù …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….................................................................................................... THÖÙ SAÙU 30/9/2011 ÑOÙN TREÛ –TROØ CHUYEÄN SAÙNG: - Coâ vui veû ñoùn chaùu vaøo lôùp. - Troø chuyeän vôùi PH veà tình hình treû. - Ñieåm danh, kieåm tra veä sinh beù. - Coâ chaùu cuøng veä sinh lôùp hoïc, troø chuyeän veà “ Cô theå beù ”. THEÅ DUÏC SAÙNG: HOÂ HAÁP 3, TAY 3 , CHAÂN 3 , BUÏNG 3, BAÄT 3 HOAÏT ÑOÄNG HOÏC :PTTM NOÁT NHAÏC VUI I.YEÂU CAÀU : Treû thuoäc baøi haùt “ Chieác khaên tay “vaän ñoäng theo baøi haùt Thích thuù vôùi baøi nghe haùt : lyù caây ña Treû bieát giöõ gìn veä sinh cuûa ñoâi baøn tay , bieát lôïi ích cuûa ñoâi tay II. CHUAÅN BÒ : Baøi haùt,Ñaøn , Caùc ñoäng taùc muùa III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG : Hoaït ñoäng 1: Khaên tay ai ñeïp ? Cho treû caàm khaên tay cuûa mình vaø dieãn taû laïi khaên tay cuûa mình coù gì Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa chieác khaên tay Cho nhoùm veõ laïi khaên tay xem nhoùm naøo veõ ñeïp Hoaït ñoäng 2: haùt leân naøo ! Coâ cho treû nghe giai ñieäu cuûa baøi haùt vaø taäp theå haùt laïi vaøi laàn Cho nhoùm caù nhaân haùt Coâ nhaän xeùt vaø vaän ñoäng cho treû xem Hoaït ñoäng 3 : Vaän ñoäng ñi beù Coâ giaûi thích töøng ñoäng taùc vaø cho treû thöïc hieän 10 Cho luyeän taäp töøng nhoùm , toå ,caù nhaân Coâ cho treû chôi troø chôi “ söôùng aâm “ theo cao ñoä sol mi nhöng theo chöõ caùi e,eâ Hoaït ñoäng 4: Thöôûng thöùc aâm nhaïc Cho treû ngoài quanh coâ nghe vaøi lôøi cuûa baøi haùt :lyù caây ña ( thuoäc DC quan hoï baéc Ninh ) Coâ haùt cho treû nghe baøi haùt Troø chuyeän veà baøi haùt vaø haùt laïi laàn 2 HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI : Thô “ñoâi deùp xinh” I. Yeâu caàu: - Treû thuoäc baøi thô, bieát teân baøi thô, teân taùc giaû. - Ñoïc dieãn caûm baøi thô. - Chaùu bieát yeâu quí ñoà duøng cuûa mình II. Chuaån bò: - Baøi thô ” Ñoâi deùp xinh ”. III. Tieán haønh: Hoaït ñoäng 1: Tranh veõ gì - Chaùu ñi voøng troøn keát hôïp haùt baøi “ Ñi daïo ”. - Cho treû xem tranh - Troø chuyeän veà caùc baïn trong lôùp veà ñoâi deùp Hoaït ñoäng 2: Ai ñoïc hay - Coâ ñoïc chaùu nghe, chaùu ñoïc theo coâ cuøng vaøi ñoäng taùc minh hoïa. - Lôùp ñoïc laïi vaøi laàn. - gd chaùu phaûi giöõ deùp vaø chaân luoân saïch seõ Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “ Ai noùi ñuùng ”. - Cho chaùu chôi töï do, veä sinh vaøo lôùp HOAÏT ÑOÄNG CHÔI : Xaây döïng : Xaây vöôøn nhaø beù I. Yeâu caàu: Chaùu bieát xaây thaønh 1 khu vöôøn nhaø thaät ñeïp , coù caây xanh , coû , caây aên quaû ,coù gheá vaø baøn ñeå beù ngoài chôi cuøng gia ñình Chuaån bò : Caây xanh , coû , caây aên quaû , baøn ngheá , khoái goã, … Phaân vai : Baùn ñoà duøng vaø thöùc aên I. Yeâu caàu : Treû bieát baøy bieän caùc loaïi thöùc aên nhö traùi caây , haûi saûn , ñoà nguoäi , thöùc aên naáu saún , vaø caùc loaïi ñoà duøng trong nhaø ñeå baùn Bieát khi mua phaûi traû giaù vaø caûm ôn khi nhaän haøng vaø tieàn Ngheä thuaät : Toâ maøu chöõ ñaõ hoïc vaø veõ ñoâi maét ñeïp , baøn tay I. Yeâu caàu : Treû bieát veõ ñoâi maét vaø baøn tay coù 5 ngoùn , Toâ maøu khoâng lem caùc chöõ caùi ñaõ hoïc Hoïc taäp : OÂn soá löôïng vaø soá 5 - Taùch nhoùm Laøm quen caùc hình I. Yeâu caàu : 11 Chaùu bieát ñöôïc teân vaø ñaëc ñieåm caùc hình hoïcï , bieát chia SL 5 thaønh nhieàu nhoùm Thieân nhieân : chaêm soùc caây xanh I.Yeâu caàu: -Chaùu bieát caùch chaêm soùc caây, töôùi nöôùc cho caây. -Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa caây, nhaët laù vaøng. -Chaùu quan saùt laøm thí nghieäm vaät chìm noåi. Coâ nhaän xeùt sau chôi. Chaùu thu doïn goùc chôi. Thöôûng hoa beù ngoan Lao ñoäng- veä sinh -vaên ngheä cuoái tuaàn. Yeâu caàu: -Chaùu tham gia lao ñoäng nhaët laù saân tröôøng, queùt doïn laïi caùc goùc chôi. -Bieát töï röûa tay saïch seõ, chaûi toùc goïn gaøng. - Tham gia muùa haùt, ñoïc thô dieãn caûm. AÊn quaø cuoái tuaàn.. Ñaùnh giaù …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………...................................................................................................... . Tröôøng Bình, Ngaøy …… thaùng …… naêm 2010 Toå khoái Tröôûng 12 , Ngaøy …… thaùng …… naêm 2010 BGH 13 14
- Xem thêm -