Tài liệu Kế hoạch rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

I.KÕ ho¹ch rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen 1. NÒ nÕp thãi quen trong häc tËp - RÌn luyÖn cho trÎ tr¶ lêi ®ñ c©u , râ rµng, m¹ch l¹c - Khi muèn nãi ph¶I gi¬ tay xin phÐp 2. NÒ nÕp thãi quen vui ch¬i - Gi¸o dôc cho trÎ ch¬i trß ch¬i, tËp cho trÎ lau chïi ®å ch¬i , x¾p xÕp gän gµng ng¨n n¾p - Cã ý thøc b¶o vÖ gi÷ g×n ®å ch¬i, ®oµn kÕt cïng ch¬i víi b¹n 3. NÒ nÕp thãi quen ¨n ngñ - TiÕp tôc rÌn cho trÎ nhÆt c¬m r¬i v¶i bá vµo ®Ü©n song bá b¸t th×a vµo n¬i quy ®Þnh - Kh«ng nãi chuyÖn, väc tay vµo vµo b¸t ¨n,cèc níc, kÐo ®Üa ®ùng c¬m r¬i 4. NÒ nÕp thãi quen vÖ sinh -D¹y cho trÎ cã thãi quen vÖ sinh ch©n tay, ®ivÖ sinh ®óng giê, ®óng n¬i quy ®Þnh 5. Lao ®éng tù phôc vô - TËp cho trÎ ch¶i ®Çu, ®¸nh r¨ng, lau mÆt - D¹y trÎ gÊp quÇn ¸o gän gµng , xÕp ®å dïng t trang vµo ®óng n¬i quy ®Þnh - Gióp c« kª bµn ghÕ, giêng 1. Néi dung KÕ ho¹ch tæ chøc ngµy lÔ - Ngµy 19/5 - Ngµy sinh nhËt B¸c Hå 2. yªu cÇu - TrÎ biÕt ngµy 19/5 lµ ngµy sinh nhËt B¸c Hå - TrÎ ®îc h¸t móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn, h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c hå 3. ChuÈn bÞ C¸c bµi h¸t , th¬ , chuyÖn vÒ B¸c Hå - TËp cho trÎ trong thêi gian mét tuÇn - §Þa ®iÓm tæ chøc t¹i líp 4. Dù kiÕn c¸ch tæ chøc h¹ot ®éng C« nãi cho trÎ biÕt ngµy 19/5 chÝnh lµ ngµy sinh nhËt b¸c Hå - C« kÓ cho trÎ nghe mét sè c©u chuyÖn vÒ B¸c - Tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ mõng sinh nhËt B¸c KÕ ho¹ch thùc hiÖn chñ ®Ò 1.Môc tiªu , yªu cÇu. a. Ph¸t triÓn thÓ lùc søc khoÎ. - Ph¸t triÓn 1 sè vËn ®éng c¬ b¶n :®i, ch¹y , nh¶y - Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng c¸c gi¸c quan b -Ph¸t triÓn nhËn thøc - TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ B¸c Hå lµ vÞ cha giµ d©n téc, khi cßn sèng b¸c lµm chñ tÞch cña níc ta - BiÕt l¨ng b¸c x©y ë thñ ®« Hµ Néi - ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n nhËn xÐt c. -Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - Më réng kü n¨ng giao tiÕp, trß chuyÖn , th¶o luËn - §îc H¸t móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn vÒ B¸c Hå - BiÕt sö dông c¸c tõ ®Ó miªu t¶ B¸c Hå d. Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi - GD trÎ kÝnh yªu B¸c Hå - Mong muèn ch¨m ngoan häc giái , v©ng lêi cha mÑ - biÕt b¸c Hå lµ ai e. Ph¸t triÓn thÈm mÜ - TrÎ sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh vÏ, xÐ d¸n trang trÝ ¶nh B¸c , lµm ra nhiÒu c¸I ®Ñp tÆng sinh nhËt B¸c 1 2. M¹ng néi dung , m¹ng chñ ®Ò, kÕ ho¹ch chñ ®Ò, kÕ ho¹ch tõng tuÇn (Xem cô thÓ ë b¶ng treo) 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬i häc tËp: - C¸i g× ®· thay ®æi - bµy cöa hµng - XÕp h×nh b. Trß ch¬i d©n gian: - Dung d¨ng dung dÎ - KÐo co c. Trß ch¬i vËn ®éng: - ChÌo thuyÒn - Tung cao h¬n n÷a - §æi châ cho b¹n 4. NhiÖm vô cña gi¸o viªn: - §äc tµi liÖu nghiªn cøu, lùa chän néi dung ch¬ng tr×nh, lùa chän ph¬ng ph¸p gióp trÎ tiÕp thu bµi mét c¸ch tèt nhÊt -§å dïng: , tranh ¶nh vÒ B¸c Hå -Tranh ¶nh, ®å ch¬i vÒ B¸c Hå - S¸ch b¸o, t¹p chÝ cñ, giÊy vÏ, phÊn mÇu c¸c lo¹i, hå d¸n, ®Êt nÆn. - C¸c khèi gç hµng dµo, ®å LG - Tranh ¶nh câ lín vÒ B¸c Hå, trang trÝ líp theo chñ ®Òn chñ ®iÓm - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ B¸c hå KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn I ( Thùc hiÖn tõ ngµy 26- 30 /4/ 2 010 Chñ ®Ò : B¸c Hå *Môc ®Ých yªu cÇu TrÎ biÕt ngµy sinh nhËt cña B¸c TrÎ biÕt B¸c hå lµ ai GD trÎ yªu quy , kÝnh träng B¸c Hå I. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “ Nh cã B¸c Hå” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng Cho trÎ ®i, ch¹y theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : -Tay 2: Ch©n 2 : Bông 2: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh - Cho trÎ ®i tõ s©n vµo líp h¸t bµi vÒ B¸c Hå II. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: -Gãc ph©n vai: B¸n hµng ®å dïng kû niÖm vÒ th¨m l¨ng B¸c Gãc x©y dùng: X©y dùng l¨ng B¸c Hå Gãc nghÖ thuËt: c¾t d¸n trang trÝ ¶nh B¸c Hå -Gãc häc tËp - S¸ch : Xem tranh s¸ch vÒ B¸c Hå, lµm tranh s¸ch vÒ B¸c - Gãc thiªn nhiªn: §ong ®o nøíc, vËt ch×m, vËt næi 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬i trß ch¬i ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬i phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, 2 - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c khu vùc x©y l¨ng b¸c - BiÕt c¾t d¸n trang trÝ ¶nh B¸c - BiÕt lµm tranh s¸ch vÒ B¸c - BiÕt c¸ch ®ong ®o nuíc, nhËn xÐt vËt ch×m, vËt næi - Ch¬i ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. -Hµng rµo, c©y xanh, g¹ch, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ B¸c Hå , keo, kÐo, - ®¸ sái, ®inh, l¸ kh«, b«ng, l«ng gµ, hßn bi - ChËu níc 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. - Cho trÎ tËp trung l¹i gÇn c« Líp l¹i gÇn bªn c« Hái trÎ: + Chóng ta ®ang häc chñ ®iÓm g×? + Chñ ®iÓm B¸c Hå + B¸c Hå Lµ ai? - C« kh¸i qu¸t : B¸c Hå lµ mét vÞ cha giµ d©n + 1-2 trÎ nãi téc, khi cßn sèng B¸c lµm chñ tÞch cña níc ta + l¾ng nghe c« nãi + Cho trÎ th¨m quan l¨ng B¸c vµ b¶o tµng + giíi thiÖu néi dung ch¬i c¸c gãc + TrÎ ®i vßng trßn ®Õn chç b¶o tµng + Cho trÎ vÒ gãc ch¬i vµ l¨ng dõng l¹i - vÒ gãc ch¬i *. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, nhËp vai híng dÉn c¸c gãc ch¬i + Gãc thiªn nhiªn: §ong níc ra sao? ®ong tõng cèc, b¸t ,ca..? + Chai nµy mÊy cèc? M¸y ca, mÊy b¸t….? + Nh÷ng vËt nµo næi?V× sao biÕt? TrÎ nãi L¸ kh«, l«ng chim, b«ng, v× nã nhÑ + VËt nµo ch×m? v× sao? - Gãc x©y dùng: Hßn ®¸ , bi, s¾t, v× nã nÆng + X©y l¨ng ra sao ? + theo t«i b¸c x©ythªm nhµ b¶o tµng, nhµ sµn TrÎ nãi c¸ch x©y bªn c¹nh… - Bè trÝ thªm nh÷ng hµng ghÕ ®¸ cho kh¸ch + TrÎ ch¬i ë gãc x©y dùng ngåi nghÜ khi vµo th¨m quan - Trång c©y xung quanh cho m¸t , trång hoa xung quanh - Gãc nghÖ thuËt: + C« gîi ý cho trÎ , c¾t d¸n trang trÝ ¶nh B¸c TrÎ ch¬i ë gãc nghÖ thuËt + Gãc ph©n vai: +c« trß chuyÖn gióp trÎ hiÓu TrÎ ch¬i ë gãc ph©n vai vÒ c«ng viÖc cña ngêi b¸n hµng nh thÕ nµo +Gãc häc tËp + H·y lµm nh÷ng cuèn tranh s¸ch B¸c - C¸c gãc ch¬i kh¸c t¬ng tù c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬i kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬i sau. trÎ tËp trung vÒ gãc x©y dùng - Th¨m quan c«ng tr×nh x©y dùng Chó ý nghe c« nhËn xÐt Cho trÎ thu dän ®å cÊt vµo n¬i quy ®Þnh. - Thu dän ®å ch¬i . 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬i häc tËp: - C¸i g× ®· thay ®æi - bµy cöa hµng 3 - XÕp h×nh b. Trß ch¬i d©n gian: - Dung d¨ng dung dÎ - KÐo co c. Trß ch¬i vËn ®éng: - ChÌo thuyÒn - Tung cao h¬n n÷a - §æi châ cho b¹n KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 26 Th¸ng 4 n¨m 2010 I. §ãn trÎ - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ B¸c Hå, ngµy sinh nhËt cña B¸c - quan s¸t , gîi ý c¸c ho¹t ®éng ë c¸c gãc ch¬i - h¸t c¸c Bµi h¸t vÒ b¸c II Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: C¾t d¸n d©y hoa trang trÝ ¶nh B¸c nh©n ngµy 19/5 NDKH: ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu - D¹y trÎ biÕt xÐ d¸n d©y hoa trang trÝ ¶nh B¸c Hå - D¹y trÎ c¸c kü n¨ng xÐ lîn xÐ d¶i, xÐ vôn - KÝnh yªu B¸c Hå 3. ChuÈn bÞ - GiÊy mµu , keo, d©y bãng - Mçi trÎ mét bøc tranh ¶nh B¸c 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - C« nãi: TruyÒn tin , truyÒn tin Tin g×, tin g× - Tin lµ s¾p ®Õn ngµy 19/5 råi + ThÕ ngµy 19/5 lµ ngµy g×? Ngµy sinh nhËt B¸c hå + Cho trÎ kÓ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ B¸c Hå 2-3 trÎ kÓ - C« nãi : B¸c Hå lµ vÞ cha giµ d©n téc, khi cßn sèng B¸c lµm chñ tÞch níc ta, b¸c lu«n ch¨m lo cho mäi ngêi d©n, MÆc dï bËn rÊt nhiÒu viÖc nhng B¸c vÉn dµnh thêi gian ch¨m lo tíi mäi ngêi ®Æc biÖt lµ c¸c em nhá. B¸c rÊt yªu quý c¸c em nhá ®Êy + C¸c b¹n cã yªu quý B¸c Hå kh«ng? Cã ¹ - §a ra nhiÖm vô trang trÝ ¶nh B¸c nh©n ngµy 19/5 * Ho¹t ®éng 2 : - Cho trÎ quan s¸t tranh TrÎ quan s¸t tranh - Tranh 1: Tranh c« trang trÝ ra sao? + Trang trÝ ra sao? - Trang trÝ hoa ®©y xung quanh ¶nh B¸c + C¸ch trang trÝ ra sao? - Xen kÓ 1l¸ 1hoa - Tranh 2: cã g× kh¸c tranh 1 : - Trang trÝ 4 gãc ¶nh B¸c * Chóng m×nh h·y thÓ hiÖn t×nh yªu cña m×nh víi B¸c th«ng qua s¶n phÈm cña m×nh * Ho¹t ®éng 3 :C« híng dÉn mÉu - C« híng dÉn mét sè ho¹ tiÕt nh xÐ d¶i lµm d©y , xÐ lîn cong lµm c¸nh hoa vµ l¸ Chó ý c« híng dÉn + XÐ xong chÊm hå d¸n trang trÝ ¶nh B¸c * Ho¹t ®éng 4: TrÎ thùc hiÖn TrÎ xÐ d¸n d©y hoa trang trÝ - C« ®i tõng bµn híng dÉn trÎ c¸ch xÐ vµ d¸n - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o 1 vµi chi tiÕt ¶nh B¸c 4 nh: xen kÎ mçi d©y hoa lµ mét chÊm trßn, hoÆc ®êng kÎ ngang *Ho¹t ®éng 5: Trng baú s¶n phÈm Cho trÎ treo bµi, nhËn xÐt nµo m×nh thÝch nhÊt? V× trÎ nhËn xÐt bµi sao thÝch? - C« nhËn xÐt - h¸t “ nhí ¬n B¸c” h¸t tËp thÓ II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc nghÖ thuËt 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¾t d¸n trang trÝ ¶nh B¸c 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc nghÖ thuËt híng dÉn trÎ c¸ch xÐ d¸n d©y hoa vµ d¸n trang trÝ ¶nh B¸c + + khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§ : Trß chuyÖn víi trÎ vÒ B¸c Hå - TCV§ : §æi chæ cho b¹n - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt B¸c Hå lµ vÞ cha giµ d©n téc, lµ chñ tÞch níc - Yªu quý B¸c Hå 3. ChuÈn bÞ: - mét sè tranh ¶nh vÒ b¸c 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * ho¹t ®éng 1: - Cho trÎ xem tranh b¸c hå ®ang bÕ em bÐ vµ - trÎ qu¸n s¸t tranh hái - Hái trÎ: Ai ®©y? - B¸c Hå vµ em bÐ trÎ nhËn xÐt vÒ b¸c + B¸c Hå lµ ai? + Ngµy sinh nhËt cña B¸c lµ ngµy nµo? - 19/5 «m em bÐ + B¸c ®ang lµm g×? + Em bÐ ®ang lµm g×? + «m h«n B¸c + T×nh c¶m cña B¸c ®èi víi em bÐ ra sao? Cßn em bÐ ®èi víi B¸c nh thÕ nµo? + TrÎ xem tranh vµ nhËn xÐt - Cho trÎ xem mét sè tranh ¶nh kh¸c vÒ b¸c + TrÎ ch¬i trß ch¬i * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i: “§æi chá cho b¹n” - TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do trêi IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn 5 Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 1.Néi dung : Thø 3 ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 NDTT: BËt xa- nÐm xa- ch¹y nhanh 12m NDKH: ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu: -TrÎ biÕt thùc hiÖn lÇn lît 3 vËn ®éng : BËt xa- nÐm xa- ch¹y nhanh 12m - d¹y trÎ biÕt bËt vµ nÐm m¹nh - RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ trÎ th«ng qua 3 néi dung trªn - Høng thó tham gia ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - 10-15 tói c¸t - 3-4 l¸ cê mµu ®á, vµng, xanh - S©n tËp b»ng ph¼ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1: khëi ®éng - cho trÎ h¸t bµi “ Nhí ¬n b¸c” TrÎ ®øng t¹i chç h¸t B¸c Hå + BH nãi vÒ ai ? + Ai biÕt g× vÒ B¸c Hå? + 1-2 trÎ nhËn xÐt - C« nãi : B¸c Hå lµ mét vÞ cha giµ d©n téc, khi cßn sèng b¸c lµm chñ tÞch cña níc ta, mÆc dï bËn rÊt nhiÒu viÖc nhng B¸c vÉn dµnh thêi gian quan t©m ch¨m sãc tíi mäi ngêi , ®Æc biÖt lµ c¸c em nhá. Nay B¸c kh«ng cßn n÷a mäi ngêi ai ai còng yªu quý vµ nhí B¸c + Ngµy sinh nhËt B¸c + S¾p ®Õn ngµy 19/5 råi, thÕ ngµy 19/5 lµ ngµy g×? - nh©n dÞp sinh nhËt B¸c c« t« chøc buæi ®i tham quan l¨ng B¸c + trÎ ®i vßng trßn c¸c kiÓu 2-3 vßng råi dõng + Cho trÎ h¸t ®Õn l¨ng b¸c + C« giíi thiÖu cho trÎ vÒ l¨ng b¸c l¹i - C« nãi : Khi cßn sèng B¸c Hå rÊt ch¨m chØ tËp luyªn TDTT cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh trÎ tËp cïng c« *Ho¹t ®éng 2: Träng ®éng trÎ di chuyÓn thµnh 2 * BTPTC: Cho trÎ tËp c¸c ®éng t¸c : h« hÊp 2, hµng quay mÆt vµo nhau tay 4, ch©n 1, bông 2, bËt 2 - Cho trÎ di chuyÓn thµnh 2 hµng ®øng ®èi diÖn nhau * V§CB: trÎ chó ý xem c« tËp - TËp bµi tËp ®Ó gãp vui trong dÞp sinh nhËt 6 - ( Bµi tËp : BËt xa- NÐm xa – Ch¹y nhanh 12m) - + C« thùc hiÖn mÉu 2lÇn , lÇn 2 ph©n tÝch - - TTCB: §øng tríc v¹ch bËt xa, nhón bËt vÒ tríc, ®i ®Õn v¹ch cÇm tói c¸t nÐm m¹nh ®I xa ,sau ®ã ch¹y nhanh th¼ng tíi n¬i cã l¸ cê ,råi ®i nhÑ nhµng vÒ cuèi hµng - * TrÎ thùc hiÖn - 2 trÎ 1 thùc hiÖn - - Cho lÇn lît 2 trÎ lªn tËp - nhãn trÎ thùc hiÖn - - Nhãm trÎ thùc hiÖn 2 ®éi thi ®ua nhau - - Chia trÎ thµnh 2 ®éi thi ®ua nhau - - c« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ thùc hiÖn * Ho¹t ®éng 3 : Håi tÜnh - trÎ t¹o dsang theo yªu - Cho trÎ ch¬i t¹o d¸ng kho¶ng 3-5 lÇn cÇu cña c« II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt x¾p xÕp, b¸n hµng cÇn b¸n 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ sung: tiÒn, c¸c ®å dïng trang søc vµ mÜ phÈm, nhµ sµn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬ihoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc ph©n vai nhËp vai ch¬i gãc ph©n vai híng dÉn trÎch¬i + Bao nhiªu 1 nhµ sµn ? + T«I muãn mua 1 mãn quµ kÎ niÖm khi th¨m l¨ng B¸c vÒ cho c¸c ch¸u nhê B¸c t vÊn hé t«i nªn mua g× + B¸c nªn bÇy b¸n c¸c mÆt hµng ®Ó riªng tõng lo¹i cho rÔ b¸n - Híng dÉn trÎ bÇy b¸n vÐ xe vÐ tµu - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm TCV§: §æi châ cho b¹n 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt Cã ý thøc su tÇm tranh ¶nh ®Ó cïng c« hoµn thiÖn bøc tranh 3. ChuÈn bÞ: - Tranh chñ ®iÓm , giÊy mµu, s¸ch b¸o cò, giÊy tr¾ng, s¸p mµu 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm - hái trÎ líp ®ang häc chñ ®iÓm g×? - Chñ ®iÓm B¸c Hå - Cho trÎ kÓ nh÷ng hiÓu biÐt cña m×nh vÒ - 2-3 trÎ kÓ B¸ca Hå - H·y kÓ néi dung bøc tranh - Cã c¸c l¨ng b¸cvµ tranh ¶nh B¸c hå §µm tho¹i vÒ néi dung bøc tranh - Cho trÎ cïng c« hoµn thµnh nèt bøc tranh chñ ®iÓm * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i “§æi chæ cho b¹n” TrÎ vÏ c¾t d¸n xÐ cïng c« - TrÎ ch¬i 2-3 lÇn 7 Ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do - Ch¬i tù do víi c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi III. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: «n to¸n - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - trÎ thµnh th¹o c¸c kü n¨ng ph©n biÖt so s¸nh , t¹o nhãm - ch¬i høng thó 3 ChuÈn bÞ - Nh buæi s¸ng - Bæ sung vë luyÖn to¸n cña trÎ, 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: «n to¸n - Cho trÎ t¹o nhãm thá vµ cµ rèt ,so s¸nh 2 nhãm ®èi tîng víi nhau - Thªm bèt t¹ sù b»ng nhau trong ph¹m vi 5 - «n luyªn trong vë to¸n b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do IV. NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… Thø 4 ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: Hoa quanh l¨ng B¸c NDKH: ¢m nh¹c mtxq, 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, thuéc th¬ - §äc thµnh th¹o cã cö chØ ®iÖu bé, ®äc theo c¸c h×nh thøc khau nhau - TrÎ kÝnh yªu B¸c Hå 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ minh ho¹ th¬ - tranh vÏ l¨ng B¸c 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ quan s¸t tranh l¨ng B¸c Hå - TrÎ quan s¸t + Hái: §©y lµ ®©u? + L¨ng B¸c Hå - Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh + 2-3 trÎ nhËn xÐt +Xung quanh l¨ng B¸c cã g×? + Hoa vµ c©y xanh vµ trÎ - C« nãi : Quanh l¨ng B¸c Hå ®îc trång rÊt nhiÒu - L¾ng nghe c« nãi c©y, ®Æc biÖt lµ hoa,cã 1 bµi th nãi vÒ ®iÒu nµy *. Ho¹t ®«ng 2: C« ®äc th¬ +C« ®äc 2 lÇn, lÇn 2 kÌm tranh + ND: Bµi th¬ nãi r»ng em bÐ ®· vÏ b¸c hå víi tÇng - L¾ng nghe c« ®äc th¬ tr¸n cao ngêi ,vÏ tãc r©u cña B¸c , vµ vÏ bÕ hai tay 2 m nhá *Ho¹t ®éng 3: trÝch dÉn lµm râ ý + Khi cßn sèng mÆc dï bËn rÊt nhiÒu viÖc nhng B¸c Nghe c« trÝch dÉn Hå lu«n quan t©m ch¨m sãc tíi mäi c©y trång, B¸c thÝch trång c©y, hoa , nªn mçi tªt hµng n¨m B¸c ®Òu 8 trång c©y, Nay B¸c kh«ng cßn n÷a mäi ngêi ®· x©y l¨ng cho b¸c yªn nghÜ, trång rÊt nhiÒu c¸c lo¹i c©y, hoa quanh l¨ng B¸c , nh÷ng lo¹i hoa cña 4 mïa Xu©n H¹- Thu ®«ng ®Òu to¶ lµn h¬ng dÞu dµng cho giÊc ngñ yªn lµnh cña B¸c Hoa ban xoÌ c¸nh tr¾ng ………………………. HÌ vÒ Sen to¶ ng¸t - C¸c lo¹i hoa ®îc trång th¼ng hµng , tõng hµng mét quanh l¨ng nh nh÷ng ngêi lÝnh thay nhau ®øng g¸c cho b¸c ngñ Nh bao ngêi ®øng g¸c ……………………….. Suèt 4 mïa h¬ng bay - C« h¸t cho trÎ nghe bµi “ Nh÷ng b«ng hoa trong + hëng øng theo c« h¸t vên B¸c” * Ho¹t ®éng 4: §µm tho¹i - Bµi th¬ g×? +Hoa quanh l¨ng b¸c - Quanh l¨ng b¸c trång nh÷ng lo¹i hoa nµo? trÎ kÓ c¸c lo¹i hoa - Nhng loµi hoa quanh l¨ng b¸c ®îc vÝ nh thÕ nµo? - Nh nh÷ng ngêi ®øng g¸c + C¸c con ®îc th¨m l¨ng B¸c cha - H¸t “ em m¬ gÆp B¸c Hå” H¸t cïng c« * Ho¹t ®éng 5: D¹y trÎ ®äc th¬ - Cho trÎ ®äc d¬i nhiÒu h×nh thøc( tæ, nhãm, c¸ - TrÎ ®äc th¬ theo h×nh thøc nh©n..) tæ, nhãm , c¸ nh©n - Chó ý khuyÕn khÝch trÎ ®äc th¬ - Cho Ch¸u §¹t ®äc cïng tæ, nhãm - Ch¸u §¹t ®äc cïng nhãm - C« khuyÕn khÝch, chó ý cho ch¸u ®¹t kÓ - Gi¸o dôc: B¸c hè lµ ngêi ®em l¹i cho mäi ngêi d©n ®îc Êm no h¹nh phóc, cho c¸c ch¸u ®îc vui ch¬I häc hµnh, v× vËy ph¶i nhø c«ng ¬n b¸c Hå - Cho trÎ móa h¸t bµi “ nhí ¬n B¸c” - TrÎ móa h¸t * Ho¹t ®éng 6: Cho trÎ vÒ gãc nghÖ thuËt xem triÓn - - VÒ gãc nghÖ thuËt xem l·m tranh ¶nh cña B¸c tranh II. Ho¹t ®éng gãc Träng t©m x©y dùng 1. Yªu cÇu - TrÎ biÕt dïng c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã x©y l¨ng B¸c 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch, c« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, sau ®ã nhËp vai ch¬i cïng trÎ + B¸c x©y nh÷ng g×? + Ngoµi l¨ng ra cßn x©y g× n÷a? + Trång thªm 2 khãm tre 2 bªn l¨ng - Híng dÉn trÎ ch¬i C« nhËn xÐt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: D¹y trÎ c¾t d¸n trang trÝ ¶nh B¸c TCV§: §æi chæ cho b¹n 2. Yªu cÇu 9 - TrÎ biÕt c¸ch c¾t d¸n trang trÝ ¶nh - Høng thó ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - GiÊy mµu, giÊy tr¾ng - Tranh ¶nh b¸c Hå 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: c¾t d¸n trang trÝ + C« cho trÎ tiÕp tôc c¾t d¸n hoa trang trÝ ¶nh B¸c + Co híng dÉn thªm 1 sè mÉu nh: h×nh vu«ng, h×nh trßn, h×nh tam gi¸c + C« híng dÉn quan s¸t + NhËn xÐt b.Ho¹t ®éng 2: §æi chæ cho b¹n c. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: ¤n th¬ “ hoa quanh l¨ng B¸c ” - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - thuéc th¬, ®äc díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau 3 ChuÈn bÞ - Tranh minh häa th¬ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: «n th¬ - Cho trÎ ®äc cïng c« kÌm tranh minh ho¹ 2-3 lÇn - Cho trÎ ®äc díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: (®äc ®uæi , ®äc nèi, ®äc lÇn lît) - C¸ nh©n trÎ ®äc KhuyÕn khÝch trÎ ®äc diÔn c¶m - C« nhËn xÐt b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.nhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Thø 5 ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: Trß chuyÖn vÒ t×nh c¶m cña b¸c hå ®èi víi c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång NDKH T¹o h×nh, v¨n häc , ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt B¸c Hå lu«n ch¨m lo quan t©m tíi c¸c chÊu thiÐu nhiªn nhi ®ång - Xem tranh , nhËn xÐt - KÝnh yªu B¸c Hå - H¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 3. ChuÈn bÞ - Tranh ¶nh vÒ b¸c Hå vµ c¸c ch¸u thiÕu nhi( B¸c ®ang móa h¸t cïng c¸c ch¸u thiÕu nhi, tranh b¸c ®ang chia kÑo, Tranh B¸c ®ang th¾t kh¨n quµng cho em bÐ) - trß chuyÖn víi trÎ vÒ B¸c hå - mét sè ®å ch¬i x©y dùng - ¶nh B¸c hå, s¸p mµu , giÊy tr¾ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng 10 - - - Ho¹t ®éng cña c« * ho¹t ®éng 1: - Cho trÎ h¸t bµi nhí ¬n B¸c + Bµi h¸t nãi vÒ ai? + B¸c Hå lµ ai? - C« nãi : B¸c Hå lµ vÞ cha giµ d©n téc, khi cßn sèng B¸c lµm chñ tÞch cña níc ta, mÆc dï bËn rÊt nhiÒu viÖc nhng B¸c vÉn giµnh thêi gian víi c¸c em nhá, * Ho¹t ®éng 2 Cho trÎ xem tranh B¸c hå ®ang móa h¸t víi c¸c b¹n thiÕu nhi + Tranh vÏ ai? + Ai nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh? Hµng ngµy B¸c lu«n dµnh thêi gian rçi tíi th¨m c¸c ch¸u thiÕu nhi, ®Õn chia kÑo móa h¸t cïng c¸c ch¸u thiÕu nhi nh©n ngµy 1/6 - Xem tranh B¸c Hå ®ang th¾t kh¨n quµng cho ban¹ nhá + Tranh vÏ g×? + B¸c Hå ®ang lµm g×? + V× sao b¹n nhá l¹i ®îc B¸c th¾t kh¨n quµng? - Sinh thêi B¸c Hå thêng c¨n dÆn c¸c b¹n thiÕu nhi nh sau Mét yªu Tæ Quèc, yªu ®ång bµo Hai häc tËp tèt lao ®éng tèt Ba gi÷ g×n vÖ sinh thËt tèt §oµn kÕt tèt kû luËt tèt N¨m khiªm tèn thËt thµ dòng c¶m Xem tranh B¸c hå ®ang bÕ em bÐ + Tranh vÏ g×? + B¸c ®ang lµm g×? + T×nh c¶m cña B¸c Hå ®èi víi em bÐ ra sao? - cho trÎ xem mét sè tranh ¶nh kh¸c vÒ b¸c Hå - C« nãi: B¸c hå lu«n ch¨m lo cho tÊt c¶ mäi ngêi, B¸c lo cho c¸c con ®îc ¨n no mÆc ®Ñp , ®îc häc hµnh. B¸c muèn cho mäi ngêi ®îc sèng sung síng - ThÕ c¸c con cã biÕt ngµy 19/5 lµ ngµy g× kh«ng? - S¾p ®Õn ngµy sinh nhËt cña B¸c råi chóng m×nh cïng tæ chøc mõng sinh nhËt B¸c nhÐ - B¸c Hå kh«ng cßn n÷a nh©n d©n ta ai còng th¬ng nhí B¸c , ®· x©y l¨ng cho B¸c yªn nghÜ + ThÕ l¨ng B¸c Hå ®îc x©y ë ®©u? - Hµng ngµy cã rÊt nhiÒu ngêi vµo l¨ng viÕng B¸c , cã dÞp c¸c con ra Hµ Néi vµo l¨ng viÕng B¸c , th¨m nhµ B¸c ë * Ho¹t ®éng 3 aTrß ch¬i x©y l¨ng B¸c C¸ch ch¬i:( C« chia trÎ lµm 3 ®éi) C« ®· 11 Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t tËp thÓ + B¸c Hå trÎ nhËn xÐt B¸c hå vµ c¸c b¹n thiÕu nhi B¸c ®ang cïng c¸c b¹n thiÕu nhi mua h¸t B¸c Hå ®ang th¾t kh¨n quafng cho b¹n nhá V× b¹n Êy ngoan trÎ xem tranh B¸c hå vµ em bÐ ®ang bÕ em bÐ Yªu quý em bÐ trÎ xem tranh Ngµy sinh nhËt b¸c X©y ë qu¶ng trêng Ba §×nh,ë thñ ®« Hµ Néi C¸c ®éi x©y l¨ng x©y mÉu l¨ng B¸c Hå trªn ®©y. c¸c con nh×n vµ x©y gièng nh c« ®Ó tëng niÖm B¸c , ®éi nµo x©y ®óng nhanh sÏ th¾ng TrÎ vÏ, trang trÝ ¶nh B¸c - Trß ch¬i: V· trang trÝ ¶nh B¸c - - C¸c con h·y vÏ b¸c hå, trang trÝ ¶nh B¸c ë líp ®Î t¹o kh«ng khÝ chuÈn bÞ kû niÖm sinh nhËt B¸c - H¸t tËp thÓ - - H¸t “ §ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå” II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc thiªn nhiªn 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch ®ong ®o níc, - kh¸m ph¸ vËt ch×m næi vµ nhËn xÐt 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ xung: ChËu níc 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc nthiªn nhiªn híng dÉn trÎ c¸ch ®ong ®o tng vËt dông vµo chai vµ ®Õm sè lîng, kh¸n p¸hi vËt ch×m næi +C« nhËn xÐt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§ Xem mét sè tranh ¶nh vÒ B¸c - TCV§ : §æi chæ cho b¹n - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt B¸c Hå lµ vÞ cha giµ d©n téc, lµ chñ tÞch níc, ngµy sinh nhËt cña b¸c - BiÕt c¸ch xem tranh vµ nhËn xÐt - Yªu quý B¸c Hå 3. ChuÈn bÞ: - mét sè tranh ¶nh vÒ b¸c 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * ho¹t ®éng 1: trÎ h¸t - H¸t Nhí ¬n B¸c - Cho trÎ xem mét sè tranh vÒ B¸c Hå - trÎ qu¸n s¸t tranh - Cho trÎ xem tranh b¸c hå ®ang bÕ em bÐ vµ hái - B¸c Hå vµ em bÐ trÎ nhËn xÐt vÒ b¸c - Hái trÎ: Ai ®©y? + B¸c Hå lµ ai? - 19/5 «m em bÐ + Ngµy sinh nhËt cña B¸c lµ ngµy nµo? + B¸c ®ang lµm g×? + «m h«n B¸c + Em bÐ ®ang lµm g×? + T×nh c¶m cña B¸c ®èi víi em bÐ ra sao? Cßn + TrÎ xem tranh vµ nhËn xÐt em bÐ ®èi víi B¸c nh thÕ nµo? - Cho trÎ xem mét sè tranh ¶nh kh¸c vÒ b¸c + TrÎ ch¬i trß ch¬i - TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi vfa nhËn xÐt trêi * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i: “§æi chæ cho b¹n” * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc 12 - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 NghÜ ngµy 30/4 ( Ngµy gi¶i phãng miÒn Nam) KÕ Ho¹ch thùc hiÖn tuÇn II ( Thùc hiÖn tõ ngµy 4 /4/-7/5- 2 010 Chñ ®Ò : ( tiÕp) B¸c Hå I. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “ Nh cã B¸c Hå” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng Cho trÎ ®i, ch¹y theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : -Tay 2: Ch©n 2 : Bông 2: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh - Cho trÎ ®i tõ s©n vµo líp h¸t bµi vÒ B¸c Hå II. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: 13 -Gãc ph©n vai: B¸n hµng ®å dïng kû niÖm vÒ th¨m l¨ng B¸c Gãc x©y dùng: X©y dùng l¨ng B¸c Hå Gãc nghÖ thuËt: c¾t d¸n trang trÝ ¶nh B¸c Hå -Gãc häc tËp - S¸ch : Xem tranh s¸ch vÒ B¸c Hå, lµm tranh s¸ch vÒ B¸c - Gãc thiªn nhiªn: §ong ®o nøíc, vËt ch×m, vËt næi 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬i trß ch¬i ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬i phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c khu vùc x©y l¨ng b¸c - BiÕt c¾t d¸n trang trÝ ¶nh B¸c - BiÕt lµm tranh s¸ch vÒ B¸c - BiÕt c¸ch ®ong ®o nuíc, nhËn xÐt vËt ch×m, vËt næi - Ch¬i ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. -Hµng rµo, c©y xanh, g¹ch, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ B¸c Hå , keo, kÐo, - ®¸ sái, ®inh, l¸ kh«, b«ng, l«ng gµ, hßn bi - ChËu níc 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. - Cho trÎ tËp trung l¹i gÇn c« Líp l¹i gÇn bªn c« Hái trÎ: + Chóng ta ®ang häc chñ ®iÓm g×? + Chñ ®iÓm B¸c Hå C« cho trÎ kÓ l¹i c«ng viÖc ch¬i ë c¸c gãc + 1-2 trÎ nãi + Cho trÎ vÒ gãc ch¬i + l¾ng nghe c« nãi *. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i - vÒ gãc ch¬i trÎ ch¬i ë c¸c gãc - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, nhËp vai híng dÉn c¸c gãc ch¬i - - C« chó ý n©ng cao yªu cÇu ch¬i cña trÎ ( c¸c ®êng nÐt x©y ph¶i th¼ng, cã sù s¸ng t¹o trong c«ng tr×nh còng nh c¸c gãc ch¬i kh¸c còng cã sù thµnh th¹o vµ s¸ng t¹o) c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i vÒ kü n¨ng ch¬i, - Th¨m quan c«ng tr×nh x©y dùng - Th¨m quan c«ng tr×nh x©y dùng - Thu dän ®å ch¬i Cho trÎ thu dän ®å cÊt vµo n¬i quy ®Þnh. . 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬i häc tËp: - C¸i g× ®· thay ®æi - bµy cöa hµng - XÕp h×nh b. Trß ch¬i d©n gian: - Dung d¨ng dung dÎ - KÐo co c. Trß ch¬i vËn ®éng: - ChÌo thuyÒn - Tung cao h¬n n÷a - §æi châ cho b¹n KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 4 Th¸ng 5 n¨m 2010 NghÜ bï ngµy 1/5 14 Thø 3 ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: VÏ theo ý thÝch NDKH: ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu: -TrÎ biÕt dïng c¸c kü n¨ng t¹o h×nh vÏ , t« mµu nh÷ng g× trÎ thÝch - biÕt lµm ra nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau ®Ó tÆng sinh nhËt B¸c - kÝnh yªu B¸c Hå 3. ChuÈn bÞ: - Mét sè tranh ¶nh c« vÏ - S¸p mµu, giÊy gam 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1: - cho trÎ h¸t bµi “ Nhí ¬n b¸c” - TrÎ ngåi t¹i chç h¸t ThuyÒn + BH nãi vÒ ai ? + Ai biÕt g× vÒ B¸c Hå? + 1-2 trÎ nhËn xÐt - C« nãi : B¸c Hå lµ mét vÞ cha giµ d©n téc, khi cßn sèng b¸c lµm chñ tÞch cña níc ta, mÆc dï + trÎ kÓ bËn rÊt nhiÒu viÖc nhng B¸c vÉn dµnh thêi gian quan t©m ch¨m sãc tíi mäi ngêi , ®Æc biÖt lµ c¸c em nhá. Nay B¸c kh«ng cßn n÷a mäi ngêi ai ai còng yªu quý vµ nhí B¸c + S¾p ®Õn ngµy 19/5 råi, thÕ ngµy 19/5 lµ ngµy + Ngµy sinh nhËt B¸c g×? - nh©n dÞp sinh nhËt B¸c c« còng chuÈn bÞ rÊt nhiÒu quµ tÆng B¸c + trÎ quan s¸t tranh + *Ho¹t ®éng 2: xem tranh - c« cho trÎ quan s¸t mét sè tranh vµ nhËn xÐt Bã hoa + tranh vÏ g×? Bã hoa hång ®îc th¾t + Ai cã thÓ kÓ vÒ mãn quµ g× trong tranh? b»ng n¬ - Cho trÎ xem lÇn lît c¸c tranh * *Ho¹t ®éng 3: C« híng dÉn mét sè chi tiÕt vÏ khã nh ( uèn lîn…) trÎ nãi ý ®Þnh vÏ cña *Ho¹t ®éng 3: trÎ thùc hiÖn m×nh - Hái ý ®Þnh trÎ vÏ g× tÆng B¸c Hå? trÎ vÏ - C« cho trÎ vÏ. C« bao qu¸t híng dÉn - Söa t thÕ ngåi, c¸ch bè côc tranh… - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ vÏ s¸ng t¹o - H¸t thu rän ®å dïng - H¸t “ Em m¬ gÆp B¸c Hå ” II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt x¾p xÕp, b¸n hµng cÇn b¸n 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ sung: tiÒn, c¸c ®å dïng trang søc vµ mÜ phÈm, nhµ sµn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬ihoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc ph©n vai nhËp vai ch¬i gãc ph©n vai híng dÉn trÎch¬i + Bao nhiªu 1 nhµ sµn ? 15 + T«I muãn mua 1 mãn quµ kÎ niÖm khi th¨m l¨ng B¸c vÒ cho c¸c ch¸u nhê B¸c t vÊn hé t«i nªn mua g× + B¸c nªn bÇy b¸n c¸c mÆt hµng ®Ó riªng tõng lo¹i cho rÔ b¸n - Híng dÉn trÎ bÇy b¸n vÐ xe vÐ tµu - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: ch¬i trß ch¬i x©y l¨ng B¸c TCV§: §æi chæ cho b¹n 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt dïng c¸c nguyªn vËt liÖu x©y l¨ng B¸c - KÝnh yªu b¸c 3. ChuÈn bÞ: - ®å dïng cña gãc x©y dùng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®éng 1: x©y l¨ng - Cho trÎ quan s¸t l¨ng B¸c - trÎ quan s¸t - §µm tho¹i vÒ L¨ng - 2-3 trÎ kÓ - Cho trÎ x©y l¨ng trÎ x©y l¨ng Chia trÎ thµnh 3 ®éi x©y - §éng viªn, híng dÉn trÎ x©y * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i “§æi chæ cho b¹n” Ch¬i 2-3 lÇn - TrÎ ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do - Ch¬i tù do víi c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch IV. NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……. Thø 4 ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 16 NDTT: Em vÏ B¸c Hå NDKH: ¢m nh¹c mtxq, 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, thuéc th¬ - §äc thµnh th¹o cã cö chØ ®iÖu bé, ®äc theo c¸c h×nh thøc khau nhau - TrÎ kÝnh yªu B¸c Hå 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ minh ho¹ th¬ - tranh vÏ B¸c Hå ®ang bÕ em bÐ 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ quan s¸tÎtanh B¸c Hå ®ang bÕ em bÐ - TrÎ quan s¸t + Hái: §©y lµ ai? + B¸c Hå vµ em bÐ - Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh + 2-3 trÎ nhËn xÐt + B¸c ®ang lµm g×? + ®ang bÕ em bÐ + em bÐ ®ang lµm g×? + «m h«n B¸c hå + t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi em bÐ ra sao? + Cßn em bÐ ®èi víi B¸c Hå nh thÕ nµo? + ThÕ B¸c Hå lµ ai mµ kh«ng nh÷ng em bÐ mµ mäi - trÎ nãi ngêi ®Òu yªu quý B¸c? - C« nãi: B¸c Hå lµ mét vÞ cha giµ d©n téc, khi cßn - L¾ng nghe c« nãi sèng B¸c lµm chñ tÞch cña níc ta, mÆc dï bËn rÊt nhiÒu viªcj nhng B¸c vÉn dµnh thêi gian quan t©m ch¨m sãc tíi mäi ngêi ®Æc biÖt lµ c¸c em nhá, B¸c lu«n bÕ c¸c em nhá vµo lßng m×nh, , vµ nay B¸c kh«ng cßn n÷a nhng h×nh ¶nh cña B¸c vÉn cßn ®äng l¹i m·i trong tim mçi ngêi vµ c¸c em nhá,. Cã mét b¹n nhá còng rÊt yªu quý vµ nhí b¸c nªn ®· vÏ B¸c ®Êy, l¾ng nghe c« däc bµi th¬ “ Em vÏ b¸c Hå” * Ho¹t ®éng 2 : C« ®äc th¬ +C« ®äc 2 lÇn, lÇn 2 kÌm tranh - L¾ng nghe c« ®äc th¬ + ND: Bµi th¬ nãi r»ng em bÐ ®· vÏ b¸c hå víi tÇng tr¸n cao ngêi ,vÏ tãc r©u cña B¸c , vµ vÏ bÕ hai tay 2 m nhá *Ho¹t ®éng 3: trÝch dÉn lµm râ ý + Khi cßn sèng B¸c Hå lu«n quan t©m ch¨m sãc tíi mäi ngêi , ®Æc biÖt lµ c¸c em nhá, MÆc dï rÊt bËn nh- Nghe c« trÝch dÉn ng B¸c lu«n dµnh thêi gian tíi c¸c em , B¸c ®Õn th¨m c¸c em nhá ë c¸c trêng MÇm non, th¨m c¸c b¹n thiÕu nhi nh©n dÞp 1/6, ngoµi ra B¸c d¹y dç c¸c em nhiÒu ®iÒu hay lÏ ph¶i nh: ph¶i thËt thµ dòng c¶m nh em Té trong c©u chuyÖn ( ChuyÖn Nay B¸c ®· kh«ng cßn n÷a nhng víi vÇng tr¸n cao, r©u tãc nhÌ nhÑ b¹c ph¬ , vµ h×nh ¶nh b¸c bÕ nh÷ng em nhá ngµy nµo giê ®©y ®· ®îc em nhá thÓ hiÖn lªn trang giÊy tr¾ng - Gi¶i tõ nhÌ nhÑ : VÏ Ýt “ Em vÏ B¸c Hå ………………. Ch¸u Nam bªn Êy” * Ho¹t ®éng 4: §µm tho¹i - Bµi th¬ g×? 17 + em vÏ b¸c Hå - vÏ B¸c víi vÇng , tãc , r©u, - Em bÐ VÏ B¸c hå nh thÕ nµo? B¸c bÕ 2 em bÐ 2 tay + VÇng tr¸n cao? + NhÌ nhÑ - VÇng tr¸n cña B¸c ra sao? - Tãc r©u nh thÕ nµo? - B¹n nhá ®èi víi b¸c Hå ra sao? + Yªu quý B¸c - C¸c ch¸u cã yeu quý B¸c kh«ng? + Cã ¹ - Yªu quý B¸c hå th× ph¶I lµm g×? + Ch¨m ngoan häc giái Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång” - H¸t cïng c« * Ho¹t ®éng 5: D¹y trÎ ®äc th¬ - Cho trÎ ®äc d¬i nhiÒu h×nh thøc( tæ, nhãm, c¸ - TrÎ ®äc th¬ theo h×nh thøc nh©n..) tæ, nhãm , c¸ nh©n - Chó ý khuyÕn khÝch trÎ ®äc th¬ - Cho Ch¸u §¹t ®äc cïng tæ, nhãm - Ch¸u §¹t ®äc cïng nhãm - C« khuyÕn khÝch, chó ý cho ch¸u ®¹t kÓ - Gi¸o dôc: B¸c hè lµ ngêi ®em l¹i cho mäi ngêi d©n ®îc Êm no h¹nh phóc, cho c¸c ch¸u ®îc vui ch¬I häc hµnh, v× vËy ph¶i nhø c«ng ¬n b¸c Hå - Cho trÎ móa h¸t bµi “ nhí ¬n B¸c” - TrÎ móa h¸t * Ho¹t ®éng 6: Cho trÎ vÒ gãc nghÖ thuËt xem triÓn - - VÒ gãc nghÖ thuËt xem l·m tranh ¶nh cña B¸c tranh II. Ho¹t ®éng gãc Träng t©m x©y dùng 1. Yªu cÇu - TrÎ biÕt dïng c¸c nguyªn vËt liÑu s½n cã x©y l¨ng B¸c 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch, c« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, sau ®ã nhËp vai ch¬i cïng trÎ + B¸c x©y nh÷ng g×? + Ngoµi l¨ng ra cßn x©y g× n÷a? + Trång thªm 2 khãm tre 2 bªn l¨ng - Híng dÉn trÎ ch¬i C« nhËn xÐt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: D¹y trÎ c¾t d¸n trang trÝ ¶nh B¸c TCV§: §æi chæ cho b¹n 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt c¸ch c¾t d¸n trang trÝ ¶nh - Høng thó ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - GiÊy mµu, giÊy tr¾ng - Tranh ¶nh b¸c Hå 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: c¾t d¸n trang trÝ + C« cho trÎ tiÕp tôc c¾t d¸n hoa trang trÝ ¶nh B¸c + Co híng dÉn thªm 1 sè mÉu nh: h×nh vu«ng, h×nh trßn, h×nh tam gi¸c + C« híng dÉn quan s¸t + NhËn xÐt b.Ho¹t ®éng 2: §æi chá cho b¹n c. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung 18 - H§CC§: ¤n th¬ “ Em vÏ b¸c Hå ” - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - thuéc thá, ®äc díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau 3 ChuÈn bÞ - Tranh minh häa th¬ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: «n th¬ - Cho trÎ ®äc cïng c« kÌm tranh minh ho¹ 2-3 lÇn - Cho trÎ ®äc díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: (®äc ®uæi , ®äc nèi, ®äc lÇn lît) - C¸ nh©n trÎ ®äc b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.nhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………. ………………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: So s¸nh, Thªm bít t¹o sù b»ng nhau trong ph¹m vi 5 NDKH: ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu: -TrÎ biÕt x¨p xÕp , thªm bít t¹o sù b»ng nhau trong ph¹m vi 5 D¹y trÎ c¸ch s¾p xÕp , kü n¨ng s¾p xÕp - KÝnh yªu B¸c hå - Høng thó tham gia ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 5 c©y hoa, 5 chËu hoa - 5 b«ng hoa c¾m vµo b×nh, 5 h×nh trßn - Mét sè ®å dïng cã sè lîng lµ 5 ®Ó xung quanh líp - c¸c thÎ chÊm. trßn tõ 1-5 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1: «n ®Õm ®Õn 5 - Cho trÎ h¸t bµi “Nhí ¬n B¸c” - TrÎ ngåi t¹i chç h¸t ThuyÒn + BH nãi vÒ ai ? + Ai biÕt g× vÒ B¸c Hå? + 1-2 trÎ nhËn xÐt - C« nãi : B¸c Hå lµ mét vÞ cha giµ d©n téc, khi + PTGT ®êng thuû cßn sèng b¸c lµm chñ tÞch cña níc ta, mÆc dï + trÎ kÓ bËn rÊt nhiÒu viÖc nhng B¸c vÉn dµnh thêi gian quan t©m ch¨m sãc tíi mäi ngêi , ®Æc biÖt lµ + 5 chiÕc thuyÒn c¸c em nhá. Nay B¸c kh«ng cßn n÷a mäi ngêi + Cã 5 ngêi l¸i ai ai còng yªu quý vµ nhí B¸c + bµn tay, ch©n + S¾p ®Õn ngµy 19/5 råi, thÕ ngµy 19/5 lµ ngµy + Ngµy sihnh nhËt B¸c g×? - C« cã nh÷ng mãn quµ tÆng sinh nhËt b¸c + Cho trÎ quan s¸t lä hoa + Lä hoa hång mµu ®á + Lä hoa ra sao? + §Õm sè lîng b«ng hoa trong b×nh ®Õm 1..5 b«ng hoa - Cho trÎ xem tranh vÏ h×nh trßn vµ ®Õm sè lîng trÎ xem vµ ®Õm + Cho trÎ t×m xung quanh líp ®å dïng ®å ch¬i 19 - g× cã sè lîng lµ 5 *Ho¹t ®éng 2: D¹y trÎ so s¸nh thªm bít t¹o sù b»ng nhau trong ph¹m vi 5 - Cho trÎ t¹o nhãm 5 hoa + ®Õm sè hoa + Mçi hoa trång vµo 1 chËu ( 4 chËu) - + ®Õm sè chËu + Sè hoa vµ sè chËu nh thÕ nµo víi nhau? trÎ t×m vµ nãi kÕt qu¶ trÎ xÕp 5 b«ng hoa th¼ng hµng - t¹o nhãm 4 chËu th¼ng hµng hoa - kh«ng b»ng nhau, sè hoa nhiÒu h¬n sè chËu - Cho 2-3 trÎ nh¾c l¹i kÕt qu¶ lµ 1, sè chËu Ýt h¬n sè hoa lµ 1 Lµm thÕ nµo ®Ó sè hoa vµ sè chËu b»ng nhau? - 1-2 trÎ nh¾c l¹i - Thªm 1 chËu - C« vµ trÎ ®Òu thªm 1 chËu - + Sè hoa vµ sè ch©ô ra sao? - B»ng nhau ®Òu b»ng 5 + ®Õm l¹i sè chËu vµ sè hoa - Cho trÎ cÊt tõng nhãm vµ cÊt vµo ræ - trÎ kiÓm tra ®Õm - TrÎ võa cÊt võa ®Õm sè - Cho trÎ bít lÇn lùot tõng chËu - Cho trÎ so s¸nh sè hoa vµ sè chËu , sè nµo hoa vµ sè chËu + Cßn 4 qu¶ nhiÒu h¬n, sè nµo Ýt h¬n + 5 chËu bít 1 chËu cßn mÊy? + TrÎ so s¸nh + Cßn 4 chËu - Cho trÎ so s¸nh sè hoa vµ sè chËu xem sè nµo nhiÒu h¬n, sè nµo Ýt h¬n + TrÎ so s¸nh + Lµm thÕ nµo ®Ó sè hoa vµ sè chËu b»ng Thªm 1 chËu n÷a s nhau? ( c« vµ trÎ thªm 1 chËu) au cho trÎ ch¬i ®æi thÎ + T¬ng tù c« vµ trÎ bít lÇn lît tõ 2-4 vµ ®Õn hÕt cho nhau ( Sau mçi lÇn bít c« l¹i so s¸nh vµ t¹o sù bµng - Thªm bít theo yªu cÇu nhau) - H¸t móa “ TËp ®Õm *Ho¹t ®éng 3: «n luyÖn - C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ vÒ ®óng nhµ ” VÒ ®óng nhµ cã sè lîng chÊm trßn céng víi sè lîng chÊm trßn trªn tay trÎ lµ 5 - TrÎ vÒ ®óng nhµ nh c« yªu cÇu - H¸t “ Em m¬ gÆp B¸c Hå ” - H¸t II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt x¾p xÕp, b¸n hµng cÇn b¸n 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ sung: tiÒn, c¸c ®å dïng trang søc vµ mÜ phÈm, nhµ sµn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬ihoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc ph©n vai nhËp vai ch¬i gãc ph©n vai híng dÉn trÎch¬i + Bao nhiªu 1 nhµ sµn ? + T«I muãn mua 1 mãn quµ kÎ niÖm khi th¨m l¨ng B¸c vÒ cho c¸c ch¸u nhê B¸c t vÊn hé t«i nªn mua g× + B¸c nªn bÇy b¸n c¸c mÆt hµng ®Ó riªng tõng lo¹i cho rÔ b¸n 20
- Xem thêm -