Tài liệu Kế hoạch nề nếp thói quen

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

KÕ ho¹ch rÌn nÒ nÕp thãi quen 1. NÒ nÕp thãi quen trong häc tËp - RÌn luyÖn trÎ ®i häc ®óng giê, trong líp ngåi trËt tù nghe c« gi¶ng bµi, rÌn luyÖn kü n¨ng nãi râ rµng, m¹ch l¹c, ®ñ c©u -§I häc ®Çy ®ñ ®óng giê - C« gi¸o hái ai b¹n ®ã tr¶ lêi , kh«ng ch¸u ¹ 2. NÒ nÕp thãi quen vui ch¬i - TËp cho trÎ lau chïi ®å ch¬i, s¾p xÕp ®å ch¬i gän gµng, ng¨n n¾p - CÊt lÊy ®å ch¬I ®óng n¬I quy ®Þnh, kh«ng tranh giµnh ®å ch¬I, 3. NÒ nÕp thãi quen ¨n ngñ - tËp cho trÎ biÕt ¨n chÝn uèng s«i, khi ¨n nhai kü, kh«ng ngËm , ¨n hÕt xuÊt - BiÕt nhÆt c¬m r¬I vµo ®Üa riªng - Kh«ng nãi chuyÖn, väc tay vµo vµo b¸t ¨n,cèc níc, kÐo ®Üa ®ùng c¬m r¬i 4. NÒ nÕp thãi quen vÖ sinh -D¹y cho trÎ ®i ®óng chç, bá giÊy ®óng n¬i quy ®Þnh, ®i song déi níc cho s¹ch, röa tay b»ng xµ phßng 5. Lao ®éng tù phôc vô - Cho trÎ biÕt gÊp quÇn ¸o ®Ó ngay ng¾n - D¹y cho trÎ tù ch¶i ®Çu cho m×nh II. KÕ ho¹ch thùc hiÖn chñ ®Ò 1.Môc tiªu , yªu cÇu. a. Ph¸t triÓn thÓ lùc søc khoÎ. - Ph¸t triÓn c¸c c¬ ngãn tay, bµn ch©n - Ph¸t triÓn c¸c c¬ lín th«ng qua vËn ®éng - Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng cña c¸c bé phËn c¬ thÓ b -Ph¸t triÓn nhËn thøc - TrÎ biÕt s¬ d¼ng vÒ TG§V - ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n nhËn xÐt khi quan s¸t c¸c con vËt c. -Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - Më réng kü n¨ng giao tiÕp, trß chuyÖn , th¶o luËn - §îc sö dung 1 sè tõ míi - BiÕt nghe ngêi kh¸c nãi, tha göi khi tr¶ lêi, nhËn quµ b»ng 2 tay, nãi c¶m ¬n, xin lçi khi cã lçi ®. ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi - GD trÎ yªu quý gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i, biÕt lÊy c©ts ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh - BiÕt t«n träng , yªu quý gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i - ch¨m sãc c¸c con vËt nu«I 2. M¹ng néi dung , m¹ng chñ ®Ò, kÕ ho¹ch chñ ®Ò, kÕ ho¹ch tõng tuÇn (Xem cô thÓ ë b¶ng treo) 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬I häc tËp: - XÕp hét h¹t h×nh c¸c con vËt - Ai ®o¸n ®óng -Thi xem ai nhanh - §I mua s¾m b. Trß ch¬i d©n gian: - XØa c¸ mÌ -Nu na nu nèng - KÐo ca lõa xÎ c. Trß ch¬I vËn ®éng: - B¾t vÞt trªn c¹n - chã sãi xÊu tÝnh - B¾t chíc t¹o d¸ng 1 4. NhiÖm vô cña gi¸o viªn: §äc tµi liÖu nghiªn cøu, lùa chän néi dung ch¬ng tr×nh, lùa chän ph¬ng ph¸p gióp trÎ tiÕp thu bµi mét c¸ch tèt nhÊt -§å dïng: C¸c lo¹i vËt liÖu s½n cã( R¬m r¹, mïn ca , v¶i vôn, len vôn c¸c lo¹i) -Tranh ¶nh, ®å ch¬I, thùc phÈm (rau, cñ ,qu¶, mét sè thùc phÈm s½n cã cña ®Þa ph¬ng) -S¸ch b¸o, t¹p chÝ cñ, giÊy vÏ, phÊn mÇu c¸c lo¹i, hå d¸n, ®Êt nÆn. - mét sè dông cô, cña c¸c nghÒ - Tranh vÏ c¸c con vËt - L« t« c¸c con vËt KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn I ( Thùc hiÖn tõ ngµy 11- 15/1 2 010 Chñ ®Ò nh¸nh: Mét sè con vËt nu«I trong G§ *Môc ®Ých yªu cÇu TrÎ biÕt tªn gäi , ®Æc ®iÓm 1 sè con vËt nu«I trong gia ®×nh TrÎ biÕt nhËn xÐt ®îc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a 2 con vËt Yªu quý c¸c con vËt I. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “tiÕng chó gµ trèng gäi” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm gµ g¸y ß ã o -Tay 3: Ch©n 4 : Bông 4: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: lµm chim bay cß bay vÒ tæ ( líp ) II. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: -Gãc ph©n vai: NÊu ¨n, cöa hµng b¸n gia sóc, gia cÇm , b¸c sü thó y Gãc x©y dùng: X©y dùng trang t¹i ch¨n nu«I Gãc nghÖ thuËt: In h×nh, vÏ t« mµu tranh c¸c con vËt -Gãc häc tËp - S¸ch: Lµm tranh s¸ch vÒ c¸c con vËt Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t sái. Kh¸m ph¸ vËt ch×m næi 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬I, ch¬I ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬I trß ch¬I ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬I phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, b¸c sü thó y) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c kiÓu nhµ x©y dùng trang tr¹i ch¨n nu«I ) - BiÕt vÏ, t« mµu tranh c¸c con vËt - BiÕt lµm tranh vÒ c¸c con vËt - BiÕt c¸ch ch¬i víi c¸t , ®¸ sái, v¹t ch×m vËt næi . - Ch¬I ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬I quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. -hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ c¸c con vËt - l« t« vÒ c¸c con vËt , bé ®å b¸c sü thó y - c¸t , ®¸ sái , l«ng chim , l¸ kh« .hßn bi…… 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. 2 - Cho trÎ h¸t bµi “ gµ trèng mÌo con vµ cón con” - C« cho trÎ giíi thiÖu vÒ chñ diÓm ch¬i ë buæi ch¬I ®Çu - Trß chuyÖn vÒ c¸c con vËt nu«I trong gia ®×nh - C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬I vµ néi dung ch¬I ë c¸c gãc nãi vÒ c¸ch ch¬I ë c¸c gãc - C« cho nhãm gãc ch¬I vµ ®I vÒ gãc ph©n vai, nhËn vai b. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i. - C« bao qu¸t c¸c gãc ch¬i. - Vµo buæi ch¬I ®Çu c« ®I ®Õn tõng gãc ®Ó híng dÉn trÎ c¸ch ch¬I cho phï hîp. Nh÷ng buæi sau khi trÎ ®· biÕt c¸ch ch¬I c« cã thÓ ®Ó trÎ ch¬i chñ ®éng, chØ t¸c ®éng vµo khi trÎ gÆp lóng tóng - Híng ®Ó mäi trÎ ch¬i ®îc ë c¸ gãc c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬I kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬I sau. - Cho trÎ thu dän ®å dïng cÊt vµo n¬I quy ®Þnh. Líp h¸t tËp thÓ 1 lÇn - trß chuyÖn cïng c« -kÓ vÒ c¸c con vËt nu«I trong gia ®×nh - chó ý nghe c« nãi TrÎ nhËn vai ch¬I vµ ®I vÒ gãc ph©n vai. TrÎ ch¬I ë c¸c gãc - TrÎ l¾ng nghe c« nhËn xÐt - Thu dän ®å ch¬i 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬I häc tËp: - XÕp hét h¹t h×nh c¸c con vËt - Ai ®o¸n ®óng -Thi xem ai nhanh - §I mua s¾m b. Trß ch¬i d©n gian: - XØa c¸ mÌ -Nu na nu nèng - KÐo ca lõa xÎ c. Trß ch¬I vËn ®éng: - B¾t vÞt trªn c¹n - chã sãi xÊu tÝnh - B¾t chíc t¹o d¸ng KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 11th¸ng 1 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: XÐ D¸n ®µn gµ con NDKH: 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt xÐ d¸n ®µn gµ con - BiÕt xÐ d¶I, lîn…. - yªu quý c¸c con vËt 3. ChuÈn bÞ - GiÊy mÇu, keo, kÐo , giÊy tr¾ng + tranh mÉu xÐ d¸n cña c« 3 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ h¸t bµi “ ®µn gµ con” - TrÎ h¸t1 lÇn + con gµ con -Hái trÎ : +Bµh¸t nãi vÒ con vËt nµo? + Gµ sèng ë ®©u? + trong gia ®×nh + 2-3 trÎ kÓ +cho trÎ kÓ nh÷ng con vËt sèng trong gia ®×nh * Ho¹t ®éng 2 : - Cho trÎ quan s¸t tranh -§µn gµ con + TraÜnhÐ d¸n g×? -2-3 trÎ nhan¹ xÐt + Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh? + §Õm sè lîng gµ trong tranh + Ch©n , má nh thÕ nµo? + §Çu, ®u«i ra sao? + Nu«I gµ lµm g×? - GD dinh dìng cho trÎ - TrÎ quan s¸t c« lµm mÉu *h«m nay c« ch¸u m×nh cïng xÐ d¸n nh÷ng chó gµ con nhÐ * Ho¹t ®éng 3 :C« lµm mÉu - H×nh trßn nhá lµm ®Çu gµ, h×nh trßn to lµm th©n gµ, má, ®u«i h×nh tam gi¸c, c¸nh lµ 2 d¶I cong , m¾t 2 chÊm trßn, ch©n 2 d¶I th¼ng . Sau ®ã d¸n tong bé - trÎ thch hiÖn phËn thµnh con gµ C« lÇn lît xÐ nh÷ng chó gµ kh¸c Chó ý: Khi d¸n muèn gµ ®ang mæ thãc thi d¸n ®Çu lªn phÝa trªn. m×nh xuèng phÝa díi, nÕu vµ ngîc l¹i - 2-3 trÎ nh©n xÐt bµi cña * Ho¹t ®éng 4: trÎ thùc hiÖn m×nh cña b¹n - C« ®i tõng bµn híng dÉn trÎ c¸ch bè côc, Ýach xÐ - L¾ng nghe c« nhËn xÐt d¸n - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o *Ho¹t ®éng 5: NhËn xÐt s¶n phÈm Cho tõng tæ nhËn xÐt bµi cña nhau + Con thÝch nhÊt bµi nµo?v× sao? - ý kiÕn nhËn xÐt cña c« II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt dïng c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã x©y trang tr¹i ch¨n nu«i 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng nhËp vai ch¬i + B¸c x©y trang tr¹i nh thÕ nµo? + CÇn x©y ph©n khua gia sóc, gia cÇm + X©y thªm hÇm ®Ó tËn dông níc th¶I lµm khÝ bi«ga - Tuú tõng buæi ch¬I mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§ :Quan s¸t tranh con bª - TCV§ : b¾t chíc t¹o d¸ng 4 - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn , ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con bª - yªu quý c¸c con vËt 3. ChuÈn bÞ: tranh vÏ con bª 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Xem tranh Hái trÎ tranh vÏ g×? + Ai nhËn xÐt g× vÒ con bª ( cã ®Çu. M×nh, ®u«I, 4 ch©n, lµ con vËt nu«I trong gia ®×nh) + V× sao l¹i gäi lµ con bª? ( cßn nhá) + §Õm sè ch©n con bª (4 ch©n) + Thøc ¨n cña bª lµ g×?(r¬m ,cá..) Nuoi bª ®Ó lµm g×? + bª lag con vËt sèng ë ®©u? (trong gia ®×nh) - KÓ 1 sè con vËt sèng trong gia ®×nh * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “B¾t chíc t¹o d¸ng Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§ ¤n bµi th¬ “íc m¬ cña bД Ch¬I theo ý thÝch ë c¸c gãc 2. yªu cÇu: - TrÎ thuéc bµi th¬,®äc ®óng ng÷ ®iÖu bµi th¬ 3. ChuÈn bÞ: Trang vÏ néi dung bµi th¬ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Líp ®äc th¬ kÌm tranh minh ho¹ - Tõng tæ lu©n phiªn nhau ®äc th¬ - Nhãm trÎ ®äc th¬ - C¸ nh©n trÎ ®äc th¬ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do ë c¸c gãc V.NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: so s¸nh chiÒu réng cña 2 ®èi tîng NDKH: ©m nh¹c,MTQ, to¸n 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt so s¸nh chiÒu réng cña 2 ®èi tîng -D¹y trÎ kü n¨ng ®o, so s¸nh - Ch¨m chØ häc bµi 3. ChuÈn bÞ - 3 b¨ng giÊy cã ®é réng kh¸c nhau(xanh, ®á, vµng) cã ®é réng gi¶m dÇn 5 - §å dïng cña con to h¬n cña trÎ, bu ¶nh 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: «n nhËn biÕt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ chiÒu réng cña 2 ®èi tîng - C« g¾n lªn b¶ng 2 b¨ng n¬ vµ cho trÎ lªn t×m chiÒu dµi ,réng cña b¨ng n¬ C« ®Æt chång 2 b¨ng n¬ lªn nhau cho trÎ so s¸nh * Ho¹t ®éng 2 : so s¸nh chiÒu réng cña 2®èi tîng +Cho trÎ t×m 2 b¨ng giÊy réng b»ng nhau - Cho trÎ ®Æt chång 2 b¨ng n¬ vµ so s¸nh b¨ng giÊy vµng vµ xanh vÒ ®é réng, hÑp + B¨ng giÊy xanh vµ vµng nh thÕ nµo víi nhau? + B¨ng gyÊy nµo réng h¬n, b¨ng giÊy nµo hÑp h¬n? - Sau khi trÎ so s¸nh song cho trÎ diÔn ®¹t kÕt qu¶ so s¸nh ®îc Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎlªn chØ ®é réng. hÑp cña b¨ng n¬ - So s¸nh 2 b¨ng n¬ víi nhau + t×m 2 b¨ng giÊy cã ®é réng b»ng nhau -§Æt chång 2 b¨ng n¬ lªn nhau ®Ó so s¸nh - B¨ng giÊy xanh réng h¬n b¨ng giÊy vµng, b¨ng giÊy vµng hÑp h¬n - - B¨ng giÊy xanh réng h¬n, b¨ng giÊy vµng hÑp h¬n - TrÎ nãi tªn b¨ng giÊy vµ mgîc l¹i - Ch¬i: C« nãi ®é réng hÑp vµ ngîc l¹i *Ho¹t ®éng 3: Luyện tập + Chơi t×m b¹n th©n -ch¬I t×m b¹n theo c« yªu Mỗi trẻ cầm trªn tay bu ¶nh võa đi võa h¸t cÇu ûªu cÇu trÎ vÒ cïng nhãm b¹n khi cã bu ¶nh cã ®é rang(hÑp) gièng nhau II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm TG§V TCV§:B¾t chíc t¹o d¸ng 2. Yªu cÇu - TrÎ xem tranh vµ nhËn xÐt - Cïng hoµn thµnh tranh chñ ®iÓm 3. ChuÈn bÞ: - Tranh chñ ®iÓm TG§V 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: Qua s¸t + Tranh vÏ g×? + Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh - Cho trÎ kÓ 1 sècon vËt trong tranh - kÓ 1 sè nhãm con vËt ( nhãm con vËt sèng trong gia ®×nh, díi níc,trong rõng, c«n trïng…) - cïng c« trang trÝ tranh chñ ®iÓm b.Ho¹t ®éng 2:b¾t chíc t¹o d¸ng c. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do III. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: «n to¸n - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - trÎ thµnh th¹o c¸c kü n¨ng ®Õm, s¾p xÕp, thªm bít - ch¬I høng thó 3 ChuÈn bÞ 6 - Nh thó 3 bu«I s¸ng - bæ sung v¬t luþen to¸n cho trÎ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: «n to¸n - Cho trÎ s¾p xÕp t¹o nhãm thá, cµ rèt tong øng 1:2 - ®Õm, so s¸nh, thªm bít - «n luyªn trong vë to¸n b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do IV. NhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………../ ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………. Thø 4 ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: C¸o ,thá vµ gµ trèng NDKH: trß ch¬i ®ãng kÞch 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ thuécchuyÖn, hiÎu néi dung c©u chuyÖn - §äc diÔn c¶m, ph¸t triÓn ng«n ng÷ - §oµn kÕt, dòng c¶m , gióp ®ì lÉn nhau 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ minh ho¹chuyÖn - Tranh rêi LG c¸c nh©n vËt trong chuyÖn M« h×nh chuyÖn 4. Tæ chøc ho¹t ® Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: -Cho trÎ ch¬I LG nhanh c¸c nh©n vËt trong c©u - TrÎ Ch¬I LG chuyÖn + Hái: Chóng m×nh võa LG nh÷ng nh©n vËt nµo - C¸o , thá, gµ trèng + Ngµy lÔ héi cña c¸c c« + Cho trÎ kÓ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c con vËt nµy gi¸o 2-3 trÎ nhËn xÐt -kÓ 1 sè c©u chuyÖn, bµi th¬ nãi vÒ c¸c con vËt nµy -Cã 1 c©u chuyÖn kÓ vÒ c¸c con vËt nµy, , xem ®ã lµ chuyÖn nµo nhÐ * Ho¹t ®éng 2 : C« kÓ chuyÖn +C« kÓ2 lÇn, lÇn 2 kÌm tranh + ND: chuyÖn kÓ vÒ c¸o vµ thá, c¸o cã ng«I nhµ b»ng - L¾ng nghe c« kÓ b¨ng cßn thá cã ng«I nhµ b»ng gç. Mïa xu©n Êm ¸p ®Õn nhµ b¨ng cña c¸o tan ra thµnh níc nªn c¸o xin sanh nhµ thá ë nhê råi ®uæi lu«n thá ra ngoµi, víi sù gióp ®ì cña c¸c b¹n thá ®· lÊy ®îc nhµ cña m×nh *Ho¹t ®éng 3: trÝch dÉn Nghe c« trÝch dÉn + Mét mïa xu©n Êm ¸p ®· ®Õn ng«I nhµ b»ng b¨ng cña C¸o ®· tan ra thµnh níc, c¸o xin ë nhê nhµ thá råi chiÕm nhµ cña thá. Kh«ng cã nhµ thá ngåi díi gèc c©y kh¸c ®· ®îc gÊu chã ®äi lÞa nhµ nhung kh«ng thµnh v× chã vµ gÊu nhót nh¸t sî h·I khi nghe - ®äc tõ khã c¸o qu¸t, nhng víi sù dòng c¶m cña gµ trèng c¸o ®· bá ch¹y tr¶ l¹i nhµ cho thá 7 - GD trÎ dòng c¶m, ®oµn kÕt lµm bÊt cø viÖc g× -Cho trÎ lµm ®éng t¸c vai v¸c h¸I dËm ch©n h¸t nh gµ trèng * Ho¹t ®éng 4: §µm tho¹i -C©u chuyÖn g×? - Cã nh÷ng nh©n v¹t nµo - BÞ c¸o lÊy nhµ thá ®· lµm g×? - Ai ®Õn ®ßi nhµ cho thá ®Çu tiªn -Sau ®ã lµ ai? – Cã ®ßi ®îc kh«ng? vf sao? - Ai ®· ®ßi ®îc nhµ cho thá? V× sao? * Ho¹t ®éng 5: D¹y trÎ kÓ chuyÖn - Cho tÎ kÓ díi nhiÒu h×nh thøc( tæ, nhãm, c¸ nh©n..) - Chó ý khuyÕn khÝch trÎ kÓ chuyÖn - Cho trÎ ®ãng kÞch theo néi dung chuyÖn - lµm ®éng t¸c nh gµ trèng C¸o , thá, gµ trèng -2-3 trÎ kÓ - trÎ kÓ díi nhiÌu h×nh thøc - TrÎ kÓ theo sù híng dÉn cña c« - ®ãng kÞch II. Ho¹t ®éng gãc Träng t©m gãc ph©n vai 1. Yªu cÇu trÎ thÓ hiÖn ®îc vai ngêi b¸n, ngêi mua, b¸c sü 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ gãc ch¬I trÎ thÝch, c« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬I, sau ®ã nhËp vai ch¬I cïng trÎ + Bao nhiªu tiÒn 1kg ng«, c¸m? + Thøc ¨n nµy dïng cho c¸c con v¹t nµo + Nhê b¸c sü ®Õn kh¸m cho gµ, lîn nhµ t«i C« nhËn xÐt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: In h×nh con mÌo TCV§: b¾t chíc t¹o d¸ng 2. Yªu cÇu - TrÎ ®Æt h×nh con chã lªn in h×nh vÏ viÒn khung xung quanh, sau ®ã t« mµu 3. ChuÈn bÞ: - mçi trÎ 1 h×nh con mÌo, s¸p mµu 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: In h×nh + cho trÎ quan s¸t h×nh con mÌo + Cho trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh con mÌo - §a ra nhiÖm vô in h×nh con mÌo - C« lµm mÉu - TrÎ in c« bao qu¸t híng dÉn b.Ho¹t ®éng 2: B¾t chíc t¹o d¸ng c. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn 8 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.nhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy14 th¸ng 1 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè con vËt trong gia ®×nh NDKH ©m nh¹c v¨n häc 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña 1 sè con vËt nuoi trong gia ®×nh - BiÕt c¸c con vËt nu«I ®îc xÕp vµo nhãm vËt nu«I nµo - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý b¶o vÖ c¸c con vËt nu«i 3. ChuÈn bÞ - tranh vÏ 1 sè con vËt nu«i( gµ, chã, mÌo, bß, vÞt..) -- L« t« c¸c con vËt - Tranh cì lín c¸c nhãm vËt nu«i 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trήäc th¬ “ MÌo con” - TrÎ ®äc th¬ tËp thÓ +con mÌo -Hái trÎ : + Bµi th¬ nãi vÒ con vËt nµo? + MÌo sèng ë ®©u? + trong gia ®×nhµng + KÓ 1 sè con v¹t kh¸c sèng trong gia ®×nh +2-3 trÎ kÓ - Trong gia ®×nh cã rÊt nhiÒu c¸c con vËt nu«I, muèn Lắng nghe c«nãi biÕt lµ nh÷ng con vËt nµo chóng ta cïng t×m hiÓu nhÐ * Ho¹t ®éng 2 :Quan s¸t tranh Tranh con mÌo - trÎ quan s¸t tranh + + §©y lµ con vËt nµo? Con mÌo + Ai nhËn xÐt g× vÒ ocn mÌo? - cã ®Çu, m×nh, ®u«I, thÝch + nu«I mÌo lµm g×? b¾t chuét lµ con vËt sèng - MÌo lµ con vËt cã 4 ch©n ®îc xÕp vµo nhãm gia sóc trong gia ®×nh - H¸t bµi “ MÌo con” §è trÎ G©u.. g©u - líp h¸t + §ã lµ tiÕng kªu con vËt nµo? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con chã? - con chã + Nu«I chã ®Ó lµm g×? - Cã 4 ch©n, ®Çu, m×nh, - Chã lµ con vËt còng xÕp vµo nhãm gia sóc th©n, ®u«I, thÝch ¨n x¬ng, lµ con vËt trong gia ®×nh, gióp - Cho trÎ h¸t bµi “ con gµ trèng” con ngêi tr«ng nhµ + Bµi h¸t nãi vÒ con vËt g×? - Líp h¸t + B¹n nµo biÕt g× vÒ con gµ trèng? - con gµ trèng - Gµ lµ lo¹i vËt 2 ch©n xÐp vµo nhãm gia cÇm 2-3 trÎ nhËn xÐt - Cho trÎ kÓ 1 sè con vËt kh¸c nu«I trong gia ®×nh - Cho trÎ xem tranh c¸c nhãm con vËt 2-3 trÎ kÓ 9 * Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp - ch¬I l« t« + c« nãi tªn, ®Æc ®iÓm con vËt nµo trÎ chän tranh l« t« vµ gi¬ lªn + XÕp tranh vµo tõng nhãm + §Õm sè lîng tong nhãm sau ®ã khoanh trßn sè t¬ng øng nèi víi sè trÎ xem tranh chän tr¹m theo ®Æc ®iÓm c« m« t¶, hoÆc theo tªn ®Õm sã lîng vµ khoanh trßn sè t¬ng øng II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc thiªn nhiªn 1. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t vµ theo dâi sù n¶y mÇm cña c©y nh thÕ nµo, biÕt c©y cÇn g× ®Ó lín lªn vµ biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - §Õn gãc thiªn nhiªn hái trÎ: + §ang xem g×? + C©y lín lªn nh thÕ nµo? + V× sao? + §Ó c©y lu«n xanh tèt ta ph¶I lµm g×? - Tuú tõng buæi ch¬I mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy - TCV§ : b¸t chíc t¹o d¸ng - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t biÕt nãi ®îc thêi tiÕt trong ngµy - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: H¸t bµi “tæ Êm gia ®×nh” vµ ®I ra s©n Hái trÎ: + thêi tiÕt h«m nay thÕ nµo? + v× sao? + M©y mµu g×? + thêi tiÕt nh vËy mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo cho phï hîp -GD trÎ biÕt ¨n mÆc theo thêi tiÕt,theo mïavµ g÷I g×n vÖ sinh s¹ch sÏ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “ nu na nu nèng” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Hoạt động gãc Ch¬I theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ chơi thành thạo các vai chơi 10 - chơi song cất đồ dïng chơi vào nơi quy định 3. ChuÈn bÞ: - Như buổi sáng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - cho trẻ kể nội dung chơi ở c¸c gãc -về gãc chơi - bao qu¸thướng dẫn trẻ chơi - Nhập vai chơi cïng trÎ - Chơi song ct đồ dïng chơi vào nơi quy định * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: H¸t vç tay theo nhÞp bµi “ vËt nu«I” Nghe: Chó mÌo con Ch¬i: nghe tiÕt tÊu t×m ®ß vËt 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ thuéc bµi h¸t, hiÓu dung bµi h¸t - H¸t kÕt hî ®Öm kÌm dông cô ©m nh¹c - GD trÎ yªu quý c¸c con vËt nu«I 3. ChuÈn bÞ - Dông cô ©m nh¹c - Tranh chñ ®iÓm TG§V 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - TrÎ xem tranh -Xem tranh chñ ®iÓm TG§V + Tranh chñ ®iÓm g×? + + Chñ ®iÓm TG§V + 2-3 trÎ kÓ H·y kÓ vÒ néi dung bøc tranh - TG§V cã mu«n vµn c¸c con vËt kh¸c nhau, cã nh2-3 trÎ kÓ ng con ®em l¹i lîi Ých cho con ngêi, cã con khoong ®em l¹i lîi Ých con ngêi + Nhµ c¸c con nu«I nh÷ng con vËt nµo - Cã 1 bµi h¸t còng nãi vÒ 1 sè c¸c con vËt nu«i. L¾ng nghe xem nhÐ * Ho¹t ®éng 2 : C« h¸t - L¾ng nghe c« h¸t +C« h¸t 2 lÇn, lÇn 2 vç tay theo nhÞp + ND: BH nãi r¨ng mçi con vËt ®Òu cã ®Æc ®iÓm vµ Ých lîi riªng - §I vßng trßn nhËn dông cô - LÇn 3 h¸t ®I vßng trßn nhËn dông cô ©m nh¹c ©m nh¹c - Nhãm b¹n trai, b¹n g¸i h¸t vËn ®éng - Nhãm b¹n trai, b¹n g¸I h¸t - Nhãm b¹n m¹c v¸y, mÆc quÇn h¸t Nhãm b¹n mÆc m¸y, mÆc quÇn h¸t v® 11 - C¸ nh©n trÎ h¸t - 1trÎ h¸t vËn ®éng - Cho trÎ t¹o d¸ng b¾t chíc d¸ng ®I 1 sè con vËt - T¹o d¸ng 1sè con vËt *Ho¹t ®éng 3: Nghe h¸t + c« gi¶ tiÕng mÌo kªu meo meo -l¾ng nghe + TiÕng kªu con vËt nµo? - trÎ nhËn xÐt vÒ con mÌo Cho trÎ nãi hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mÌo Cã1 bµi h¸t vÒ chó mÌo - H¸t móa cïng c« - C« h¸t 2 lÇn, lÇn 2 móa ND: Chó mÌo con cã bé l«ng tr¾ng tinh, m¾t trßm xoe rÊt xinh, chó ch¨m chØ b¾t chuét, v× vËy mµ em bÐ v« cïng yªu mÕn mÌo - H¸t móa cïng c« - H¸t móa lÇn 3 * Ho¹t ®éng 4: nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt -trÎ ch¬I 2—3 lÇn theo sù h- c« nãi c¸ch ch¬I, luËt ch¬i: C« giÊu 1 vËt bÊt kú íng dÉn cña c« sau 1 b¹n nµo ®ã, 1 trÎ ®I t×m ®å vËt, c¶ líp h¸t, khi b¹n ®I ®Õn gÇn ®å vËt th× h¸t vç theo tiÕt tÊu nhanh, xa ®å vËt vç theo tiÕt tÊu chËm II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt dïng c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã x©y trang tr¹i ch¨n nu«i 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng nhËp vai ch¬i + B¸c x©y trang tr¹i nh thÕ nµo? + CÇn x©y ph©n khua gia sóc, gia cÇm + X©y thªm hÇm ®Ó tËn dông níc th¶I lµm khÝ bi«ga - Tuú tõng buæi ch¬I mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§:NhÆt l¸ ë vên thiªn nhiªn TCV§:b¾t chíc t¹o d¸ng 2. Yªu cÇu - TrÎ nhÆt s¹ch l¸ cho vên thiªn nhiªn s¹ch ®Ñp , ch¨m sãc c©y ë vên thiªn nhiªn - H¸ng thuc h¬I trß ch¬I ®óng luËt 3. ChuÈn bÞ: - thung r¸c, b×nh tíi, rÎ lau… 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: nh¹t l¸ + cho trÎ lµm ®oµn tµu ra vên thiªn nhiªn + nªu nhiÖm vô nhÆt l¸ , ch¨m sãc c©y ë vên thiªn nhiªn ( tæ 1 nhÆt l¸, tæ 2 lau l¸, nhæ cá, tæ 3 xíi ®Êt, tíi níc C« bao qu¸t híng dÉn trÎ b.Ho¹t ®éng 2: b¾t chíc t¹o d¸ng c. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do III. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: «n h¸t vËt nu«i 12 - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - ht¸ vËn ®éng thµnh th¹o 3 ChuÈn bÞ Dông cô ©m nh¹c 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1 «n h¸t - Cho trÎ h¸t vËn ®éng kÌm dông cô ©m nh¹c 2-3 lÇn - tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t vËn®éng b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch IV.nhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn II ( Thùc hiÖn tõ ngµy 18 - 22/1/2010 ) Chñ ®Ò nh¸nh: Mét sè con vËt sèng trong rõng *Môc ®Ých yªu cÇu TrÎ biÕt tªn ,®Æc ®iÓm cña mét sè con vËt sèng trong rõng TrÎ biÕt so s¸nh nhËn xÐt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a 2 con vËt - BiÕt ph©n nhãm con vËt theo dÊu hiÖu ®Æc trng cña chóng - yªu th¬ng ,ch¨m sãc c¸c con vËt vµ b¶o vÖ c¸c con vËt I. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “TiÕng chó gµ trèng gäi” 1. Ho¹t ®éng : Khëi ®éng Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖng cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC 2 Ho¹t ®éng : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm tiÕng m¸y bay ï. ï… Tay 3: Ch©n 4 : Bông 4: BËt 2 : 3. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: lµm chim bay cß bay vÒ tæ ( líp ) II. Ho¹t ®éng gãc. 1Néi dung: + Gãc ph©n vai: - Gia ®×nh líp häc ®i xem xiÕc thó, vên b¸ch thó + Gãc x©y dùng: - X©y dùng vên b¸ch thó + Gãc nghÖ thuËt: - VÏ t« mµu xÐ d¸n con vËt nu«i + Gãc häc tËp - S¸ch: - Ch¬i l« t« con vËt theo yªu cÇu lµm s¸ch tranh con vËt sèng trong rõng + Gãc thiªn nhiªn: - Kh¸m ph¸ vËt ch×m næi 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt cïng th¶o luËn ph©n vai vµ nhËn c¸c vai ch¬i phï hîp víi trß ch¬i míi 13 - - - BiÕt giao lu gi÷a c¸c nhãm ch¬i ®æi nhãm ch¬i - BiÕt s¾m vai gia ®×nh mÑ con líp häc ®i xem vên b¸ch thó - BiÕt l¾p ghÐp x©y dùng vên b¸ch thó - BiÕt ph©n lo¹i con vËt theo yªu cÇu, biÕt lµm tranh vÒ c¸c con vËt nu«i trong rõng - BiÕt c¸ch ch¬i víi c¸t , ®¸ sái, v¹t ch×m vËt næi . - Ch¬I ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬I quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. -hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng , con vËt sèng trong rõng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ c¸c con vËt sèng trong rõng - Tranh ¶nh vÒ c¸c con vËt sèng trong rõng - c¸t , ®¸ sái , l«ng chim , l¸ kh« .hßn bi…… 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. - Líp h¸t 1 -2 lÇn Cho trÎ h¸t bµi “ §è b¹n ” - - 3-4 trÎ kÓ - Trß chuyÖn vÒ c¸c con vËt sèng trong rõng - C« cho trÎ biÕt ngoµi nh÷ng con vËt sèng trong - - L¾ng nghe c« nãi rõng cßn cã mét ssè con vËt kh¸c ®îc nu«i trong vên b¸ch thó - C« cho trÎ giíi thiÖu vÒ chñ ®iÓm ch¬i ë buæi ch¬i ®Çu, néi dung gãc ch¬i nh÷ng buæi sau c« gîi më ®Ó trÎ nªu tªn chñ ®Ò häc, vµ c¸ch ch¬i ë c¸c gãc ch¬i - - VÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch Cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch * Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i. C« bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i ,cho trÎ tù lÊy ®å - Tù lÊy ®å ch¬i ra ch¬i chpi cña gãc m×nh vµ tù ch¬i - §i ®Õn tõng gãc ch¬i nhËp vai ch¬i cïng trÎ vµ híng dÉn trÎ biÕt c¸ch ch¬i - Khi trÎ ®· biÕt c¸ch ch¬i c« tù ®Ó trÎ ch¬i vµ rÌn kÜ n¨ng cho trÎ - Lu©n chuyÓn gãc ch¬i khi trÎ kh«ng cßn høng thó - Nh¾c trÎ ch¬i ®oµn kÕt * Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i - L¾ng nghe c« nãi C« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i - §éng viªn nh¾c trÎ kÞp thêi ®Ó lÇn sau trÎ ch¬i tèt h¬n - Tham quan c«ng tr×nh x©y - Khi c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh c« cã thÓ dùng cho trÎ tham quan vÒ c«ng tr×nh x©y dùng 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬I häc tËp: - Cöa hµng b¸n quÇn ¸o 14 - Ai ®o¸n ®óng -Thi xem ai nhanh - §I mua s¾m b. Trß ch¬i d©n gian: -Chi chi chµnh chµnh -Nu na nu nèng - KÐo ca lõa xÎ c. Trß ch¬I vËn ®éng: - B¾t vÞt trªn c¹n - chã sãi xÊu tÝnh KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: NDKH: ©m nh¹c, MTXQ 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ biÕt soay trßn l¨n, t¹o thµnh con nhÝm cã ®Çu m×nh m¾t tai vµ l«ng - RÌn kü n¨ng khÐo lÐo cña ®«i tay, biÕt kÓ tªn mét sè con vËt sèng trong rõng - Cã ý thøc b¶o vÖ c¸c con vËt 3. ChuÈn bÞ - MÉu nÆn con nhÝm ,tranh vÏ con nhÝm - §Êt nÆ b¶ng ®ñ dïng cho trÎ vµ c« 4. Tæ chøc ho¹t ®én Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - C« ®äc c©u ®è vÒ con nhÝm - Con nhÝm §Çu nhá mµ cã bèn ch©n Lng ®Êy tªn nhän ,khi cÇn b¾n ngay lµ con g×? C« gi¬ tranh con nhÝm cho trÎ quan s¸t - TrÎ quan s¸t tranh - Hái trÎ : + Con nhÝm sèng ë ®©u? - + Trong rõng + Ai cã nhËn xÐt gÝ vÒ con nhÝm? - + 2-3 trÎ nãi + Ngoµi nhÝm ra trong rõng cßn cã nh÷ng - + 3 trÎ kÓ con vËt nµo? - Cho trÎ kÓ vÒ 1 sè con vËt sèng trong rõng * Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t mÉu TrÎ quan s¸t mÉu - C« ®a mÉu nÆn con nhÝm cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ: + C« nÆn con g×? + Con nhÝm + Con nhÝm nÆn ®Çu lµ h×nh g×? + H×nh trßn + m×nh vµ l«ng nÆn nh thÕ nµo? + 2-3 trÎ nãi - C« lµm mÉu¼nTíc tiªn c« lµm mÒm ®Êt sau ®ã c« Xem c« nÆn l¨n trßn (nhá) ®Ó t¹o thµnh ®Çu con nhÝm, sau ®ã c« l¨n mét h×nh trßn to h¬n lµm m×nh nhÝm , råi c« l¨n nh÷ng viªn ®Êt dµi vµ nhá lµn l«ng nhÝm vµ nÆn m¾t mòi ch©n cho nhÝm *. Ho¹t ®éng 3 : TrÎ thùc hiÖn trÎ vÒ chç ngåi nµ nÆn - C« gîi ý cho trÎ c¸ch l¨n trßn Ên bÑp ®Ó nÆn con 15 nhÝm - C« bao qu¸t ®i ®Õn tõng trÎ bao qu¸t híng dÉn trÎ nÆn - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ nÆn *. Ho¹t ®éng 4 : Trng bµy s¶n phÈm - Cho trÎ tr×nh bµy bµi theo tæ - TrÎ chng bµy s¶n phÈm cña trÎ theo tæ Gäi 3-2 trÎ lªn nhËn xÐt - - 2-4 trÎ nhËn xÐt s¶n phÈm + Con thÝch nhÊt bµi nµo ? v× sao cña b¹n - Cho trÎ nÆn nªu ý tëng cña m×nh - C« nhËn xÐt chung kÜ n¨ng nÆn cña trÎ - L¾ng nghe c« nhËn xÐt II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt s¾m vai gia ®×nh , líp häc ®i th¨m quan vên b¸ch thó, xem xiÕc voi 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc ph©n vai hái trÎ: + Gia ®×nh m×nh ®Þnh ®i d©u vËy? + XiÕc diÔn ë ®©u? + Voi diÔn xiÕc nh thÕ nµo? + §i tham quan c¶ vên b¸ch thó n÷a µ? + Trong vên b¸ch thó cã nh÷ng con vËt nµo? + Nã sèng ë ®©u? - Nh¾c cho trÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c con vËt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy - TCV§ : nu na nu nèng - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t biÕt nãi ®îc thêi tiÕt trong ngµy - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: H¸t bµi “tæ Êm gia ®×nh” vµ ®i ra s©n Hái trÎ: + thêi tiÕt h«m nay thÕ nµo? + v× sao? + M©y mµu g×? + thêi tiÕt nh vËy mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo cho phï hîp -GD trÎ biÕt ¨n mÆc theo thêi tiÕt,theo mïavµ g÷I g×n vÖ sinh s¹ch sÏ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬i “ nu na nu nèng” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc 16 Ch¬I theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ ch¬i ë c¸c gãc thµnh th¹o - §oµn kÕt cung ch¬i 3. ChuÈn bÞ: Nh buæi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng gãc - Líp ch¬i theo sù híng dÉn cña c« - §oµn kÕt cïng ch¬i - choi song cÊt ®å dïng ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tî do ë c¸c gãc V.NhËt ký cuèi ngµy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: Thø 3 ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2010 NDKH: ©m nh¹c, MTXQ 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ nhËn biÕt ®Õm ®óng nhãm cã 4 ®èi tîng - TrÎ biÕt ®Õm lÇn lît tõng ®èi tîng ,®Õm xÕp tõ tr¸i sang ph¶i - Chó ý tham gia vµo ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ - Mçi trÎ 4 con thá ,4 ñ cµ rèt, thÎ l« t« cã 3 -4 con vËt - §å dïng cña c« gièng trÎ nhng to h¬n - Mét sè nhãm con vËt cã sè lîng 3-4 ®Ó xung quanh líp 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “gÊu qua cÇu” - §äc bµi th¬ 1 lÇn - Hái trÎ : + Bµi th¬ nãi vÒ con g× - + Con gÊu + Con gÊu sèng ë ®©u? - + Trong rõng + Ngoµi con gÊu ra trong rõng cßn cã - + 2-3 trÎ nãi nh÷ng con vËt nµo? Cho trÎ ®Õn th¨m vên b¸ch thó - §i th¨m m« h×nh vên b¸ch thó * Ho¹t ®éng 2 : ¤n nhËn biÕt nhãm cã 3 ®èi tîng - Cho trÎ t×m c¸c con vËt sèng trong rõng cã sè TrÎ t×m c¸c con vËt cã sè lîng lîng lµ 3 ë vên b¸ch thó lµ 3 - Cho trÎ lµm voi dËm ch©n 3 c¸i , hæ gÇm 3 c¸i - Líp lµm theo c« *. Ho¹t ®éng 3 : D¹y trÎ nhËn biÕt ®Õm ®óng nhãm cã 4 ®èi tîng - §· ®Õn giê ¨n ngêi ch¨m sãc thó cho c¸c con vËt - XÕp 4 con thá thµnh hµng tËp trung l¹i (cho trÎ xÕp con thá ra thµnh hµng ngang 17 ngang) - Thá thÝch ¨n g×? - ¡n cµ rèt - H·y xÕp cho mçi chó thá mét cñ cµ rèt xÕp cµ rèt phÝa díi thá Hái trÎ: + Cã bao nhiªu chó thá? + Cã 4 Cho trÎ nh¾c l¹i (cã 4 chó thá) +3- trÎ nh¾c l¹i + Cã bao nhiªu cñ cµ rèt? + Cã 4 cñ cµ rèt Cho trÎ ®Õm sè lîng - Sè thá vµ sè cµ rèt nh thÕ nµo víi nhau? b»ng + B»ng nhau ®Òu b»ng 4 mÊy? - C« bít ®i mét cñ cµ rèt - CÊt ®i 1 cñ cµ rèt cho trÎ ®Õm sè thá vµ sè cµ rèt Hái trÎ + Sè thá vµ sè cµ rèt nh thÕ nµo víi nhau? + Kh«ng b»ng nhau v× sè cµ v× sao? rèt Ýt h¬n sè thá nhiÒu h¬n + Ýt h¬n lµ mÊy vµ nhiÒu h¬n lµ mÊy? + Ýt h¬n 1 vµ nhiÒu h¬n 1 - Muèn sè thá vµ sè cµ rèt b»ng nhau ta ph¶i lµm - Thªm cµ rèt sao? - Thªm mÊy? thªm 1 - B©y giê sè lîng thá vµ cµ rèt nh thÕ nµo? B»ng nhau - §Òu b»ng mÊy? B»ng 4 - C¸c chó thá ®· ¨n no råi c¸c con h·y cho c¸c chó TrÎ xÕp lÇn lît c¸c chó thá vµ thá vÒ chuång (trÎ xÕp lÇn lît c¸c chó thá vµo rç vµ cµ rèt vµo rç ®Õm sè lîng tiÐp tôc ®Õn sè cµ rèt) *. Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn tËp - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “T×m ®óng chuång” L¾ng nghe c« nãi c¸ch ch¬i Yªu cÇu: trÎ t×m vÒ chuång cã sè t¬ng øng víi sè vµ luËt ch¬i thÎ cña trÎ. ai kh«ng vÒ ®óng th× ph¶i lÆc cß cß ch¬i 3-4 lÇn xung quanh líp 1 vßng ( c« bao quat trÎ ch¬i vµ söa sai cho trÎ. khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i) - T×m c¸c con vËt xung quanh líp cã sè lîng lµ 4 2-3 trÎ lªn t×m II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt dïng nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã ®Ó x©y vên b¸ch thó 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng hái trÎ + C¸c b¸c x©y g×? + vên b¸ch thó cÇn cã nh÷ng g×? + X©y vên b¸ch thó cã cÇn chuång thó kh«ng + trong vên b¸ch thó cã c©y xanh kh«ng? + Trong vên b¸ch thó cã nh÷ng con vËt nµo? + Nã sèng ë ®©u? - Nh¾c cho trÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c con vËt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t tranh vÏ hoa - TCV§ : VÒ ®óng nhµ - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt chó ý miªu t¶ quan s¸t vÎ ®Ñp cña hoa theo c¶m nhËn cña trÎtªn c©y, 18 3. ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ bã hoa 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - C« cho trÎ h¸t cïng c« bµi “ b«ng hoa mõng c«” + C¸c con thêng tÆng hoa cho c« vµo dÞp nµo? ( Ngµy lÔ tÕt ) - cho trÎ quan s¸t tranh vÏ bã hoa + Tranh vÏ g×? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bã hoa? ( bã hoa cã nhiÒu lo¹i hoa, nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau…) - H¸t cho trÎ nghe bµi “s¾p ®Õn tÕt råi” * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i trß ch¬i “VÒ ®óng nhµ” Ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - ¤n chuyÖn “c¸o thá vµ gµ trèng” Ch¬i theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ thuéc chuyÖn nhí c¸c nh©n vËt trong chuyÖn, kÓ ®óng giäng ®iÖu cña c¸c nh©n vËt - §oµn kÕt cung ch¬i 3. ChuÈn bÞ: Tranh vÏ néi dung chuyÖn 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - C« kÓ chyuÖn 1-2 lÇn kÌm tranh minh ho¹ - Líp kÓ chuyÖn cïng c« - Nhãm trÎ kÓ - C¸c tæ lu©n phiªn nhau kÓ - C¸ nh©n trÎ kÓ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do ë c¸c gãc V.NhËt ký cuèi ngµy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: Thø 4 ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2010 NDKH: ©m nh¹c, MTXQ, t¹o h×nh 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ hiÓu néi dung c©u chuyÖn , nhí tªn chuyÖn vµ c¸c nh©n vËt trong chuyÖn - TrÎ biÕt kÓ diÔn c¶m c©u chuyÖn ,biÕt thÓ hiÖn tõng nh©n vËt trong chuyÖn - BiÕt yªu quý c¸c con vËt 3. ChuÈn bÞ ÈtTanh minh ho¹ c©u chuyÖn 19 - S¸p mµu,giÊy vÏ - Tranh in h×nh c¸c con vËt 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ h¸t bµi “con chim non” - Hái trÎ : + Bµi h¸t nãi vÒ con g× + Con chim sèng ë ®©u? + Ngoµi con chim ra trong rõng cßn cã nh÷ng con vËt nµo? + Con chim cã giäng hãt nh thÕ nµo? §Ó biÕt chim cã giäng hãt hay nh thÕ nµo c« sÏ kÓ cho c¸c con nghe 1 c©u chuyÖn “giäng hãt chim s¬n ca” * Ho¹t ®éng 2 : C« kÓ chuyÖn - LÇn 1 kÓ diÔn c¶m - LÇn 2 kÌm tranh minh ho¹ * Gi¶ng ND: ChuyÖn kÓ vÒ 1 chó chim S¬n Ca cã 1 giäng hãt rÊt hay vµ hµng ngµy chó lu«n ch¨m chØ luyÖn tËp ®Ó cã giäng hãt ngµy cµng hay h¬n *. Ho¹t ®éng 3: TrÝch dÉn ý1: Nh÷ng ®iÒu th¾c m¾c cña c¸c chó chim vÒ giäng hãt cña S¬n Ca “ Tõ ®Çu………………….” ý2: C¸c chó chim ®· hiÓu ra sù ch¨m chØ cña S¬n Ca ®· mang l¹i cho S¬n Ca 1 giäng hãt hay ®Õn thÕ *. Ho¹t ®éng 4 : §µm tho¹i + C« võa kÓ chuyÖn g×? + Trong chuyÖn cã nh÷ng loµi chim nµo? + Chim nµo cã giäng hãt hay nhÊt? + BÇy chim ®· cö ai ®Õn gÆp S¬n Ca? + GÆp ®Ó lµm g×? + S¬n Ca tr¶ lêi SÏ nh thÕ nµo? + C¸c b¹n ®· hiÓu ra ®iÒu g×? *. Ho¹t ®éng 5: TrÎ kÓ chuyÖn C« cho trÎ kÓ chuyÖn Tõng tæ lu©n phiªn nhau kÓ chuyÖn chó ý söa sai cho trÎ khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ kÓ Ho¹t ®éng cña trÎ - §äc h¸t bµi h¸t 1 lÇn + Con chim + Trong rõng + 2-3 trÎ nãi + RÊt hay L¾ng nghe c« nãi L¾ng nghe c« kÓ chuyÖn Líp l¾ng nghe Chu ý l¾ng nghe + Giäng hãt chim S¬n Ca + 2-3 trÎ kÓ + S¬n Ca + B¹n chim SÏ + Kh«ng ph¶i ®©u….. + C¨m chØ luyÖn tËp Líp kÓ chuyÖn Tõng tæ lu©n phiªn nhau kÓ chuyÖn Nhãm trÎ kÓ chuyÖn C¸ nh©n trÎ kÓ chuyÖn trÎ in h×nh vµ t« mµu Cho trÎ in h×nh con chim vµ t« mµu II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc nghÖ thuËt 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt dïng ®Êt nÆn ,giÊy vÏ ®Ó vÏ in h×nh c¸c con vËt sèng trong rõng 2. ChuÈn bÞ: §Êt nÆn, giÊy vÏ, s¸p mµu, khu«n in h×nh c¸c con vËt sèng trong rõng 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc nghÖ thuËt hái trÎ: + C¸c con ®ang lµm g×? + Con vËt ®ã sèng ë ®©u? 20
- Xem thêm -