Tài liệu Kế hoạch học lớp 2 buổi 2 tuần 4

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 2 ngày 14 tháng 9 năm 2015 TUẦN 4: ĐẠO ĐỨC: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (TIẾT2) I- MỤC TIÊU: - Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sữa lỗi - Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sữa lỗi. - Thực hiện nhận lỗi và sữa lỗi khi mắc lỗi. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC ĐẾN TRONG BÀI: - KN ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi. - KN đảm nhận trạch nhiệm đối với việc làm của bản thân. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Tranh, phiếu thảo luận. IV. TIẾN TRÌNH DAỴ HỌC: HĐ 1( 4’) : Củng cố kĩ năng nhận lỗi và sữa lỗi - HS nêu cách nhận lỗi và sữa lỗi khi mình đã mắc lỗi. - HS + GV nhận xét bổ sung. * GV giới thiệu bài ghi bảng. HĐ2( 5’): Đóng vai theo tình huống. - GV chia nhóm HS là phát phiếu giao việc. - HS thảo luận các tình huống trong SGK. HS đóng vai một tình huống. - Các hóm lên trình bày cách ứng xử của mình qua tiểu phẩm. Cả lớp nhận xét. - GV kết luận: Khi có lỗi, biết nhận và sửa lỗi là dũng cảm, đáng khen. HĐ2(5’): Thảo luận. MT: Giúp HS hiểu việc bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi - GV chia nhóm HS và phát phiếu giao việc. - Các nhóm thảo luận. Các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm - Cả lớp nhận xét. - GV kết luận: Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm - Nên lắng nghe để hiểu người khác, không trách lỗi nhầm cho bạn. Biết thông cảm, hướng dẫn, giúp đỡ bạn bè sửa lỗi, như vậy mới là bạn tốt. HĐ3(10’): Tự liên hệ. - Một số em lên kể những trường hợp mắc lỗi và sửa lỗi. - HS lên trình bày. GV kết luận: Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Như vậy em sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. Hoạt động nối tiếp(3’) : - GV nhận xét tiết học. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN TOÁN: 29+5 I. MỤC TIÊU: - LuyÖn to¸n d¹ng 9 céng 1 sè; 29 + 5. - VËn dông gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. - Cñng cè c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng cho tríc. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ho¹t ®éng 1: Cñng cè b¶ng céng 9 - Cho 1 vµi h/s ®øng t¹i chç ®äc l¹i b¶ng céng 9 - G/v kh¾c s©u ®Ó h/s biÕt tÇm quan träng trong viÖc tÝnh to¸n cã liªn quan. - Lµm bµi tËp 1, 2 s¸ch bæ trî. - 2 em ngåi c¹nh nhau ®æi vë ®Ó kiÓm tra cho nhau. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh. - Cho h/s lµm nhãm ®«i lÇn lît tõ bµi 6 ®Õn bµi 10. - Tõng em ®øng t¹i chç nªu yªu cÇu, kÕt qu¶ bµi lµm. - G/v cïng c¶ líp nghe, nhËn xÐt, kh¾c s©u. - Nªu râ c¸ch lµm cña tõng bµi. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: §¸nh gi¸, nhËn xÐt. - G/v thu vë, chÊm ch÷a bµi cho h/s. - NhËn xÐt chung bµi lµm, nhËn xÐt tiÕt häc. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc TẬP VIẾT: CHỮ HOA C I- MỤC TIÊU: - Viết đúng chữ hoa c (1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Chia(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Chia ngọt set bùi( 3 lần). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chữ mẫu C. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ 1(5’) : Luyện kĩ năng viết đúng chữ B và từ ứng dụng Bạn. - Cả lớp viết bảng con. - GV nhận xét đánh giá. * GV giới thiệu bài ghi bảng. HĐ2(8’): Hướng dẫn viết chữ hoa. Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ C. - HS quan sát chữ mẫu, nêu cấu tạo chữ C qua cách trả lời câu hỏi. - GV hướng dẫn cách viết trên chữ mẫu. - GV viết mẫu + nhắc lại cách viết. Bước 2: GV hướng dẫn HS viết bảng con. - HS luyện viết bảng con, GV nhận xét, sửa. HĐ 3(4’): Hướng dẫn viết câu ứng dụng. - HS đọc câu ứng dụng, nêu nghĩa câu ứng dụng. - HS nêu độ cao các con chữ qua quan sát. - GV hướng dẫn cách viết. - GV viết mẫu chữ Chia. - HS lấy bảng con luyện viết. - GV nhận xét, sửa chữ. HĐ4(20’): Hướng dẫn HS viết vào vở. - HS lấy vở ra viết, GV theo dõi uốn nắn thêm cách ngồi viết, cách cầm bút để víêt. - GV theo dõi hướng dẫn thêm cho HS - GV chốt lại, nhận xét. Hoạt động nối tiếp(3’): - Nhận xét tiết học. MĨ THUẬT: CÔ HẢI -SOẠN DẠY Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2015 LUYỆN TIẾNG VIỆT: BÍM TÓC ĐUÔI SAM I. MỤC TIÊU: - Luyện đọc trơn bài tập đọc Bím tóc đuôi sam - LuyÖn ®äc ®óng, râ rµng, ng¾t nghØ h¬i hîp lý. - HiÓu s©u h¬n néi dung cña bµi. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi: LuyÖn ®äc tr¬n bµi. - LÇn lît h/s ®äc bµi tËp ®äc – mỗi em ®äc 1 ®o¹n. - G/v theo dâi - nhËn xÐt, nh¾c nhë h/s ®äc ®óng giäng nh©n vËt, ng¾t nghØ h¬i hîp lý sau dÊu c©u vµ gi÷a côm tõ dµi. - H/s ®äc c¶ bµi. - Gv nhận xét Ho¹t ®éng 2: Luþªn hiÓu néi dung. - H/s më vë bµi tËp – lÇn lît lµm c¸c bµi tËp. o H/s lµm bµi tËp. o G/v híng dÉn, uèn n¾n h/s o ChÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña h/s Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét tiết học Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN KỂ CHUYỆN: BIM TÓC ĐUÔI SAM I. MỤC TIÊU: - LuyÖn kÓ l¹i chuyÖn “BÝm tãc ®u«i sam” - Dïng lêi kÓ l¹i ®o¹n 3. - LuyÖn kÓ chuyÖn theo tranh. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè c¸ch kÓ chuyÖn theo tranh. - H/s nh×n tranh kÕt hîp trÝ nhí – kÓ tõng ®o¹n c©u chuþªn. - Sau mçi lÇn kÓ h/s kh¸c cïng g/v nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn kÓ c¶ chuyÖn. - H/s dïng lêi kÓ ®o¹n 3. - NhiÒu em ®îc kÓ. - Híng dÉn ®Ó h/s ph©n vai kÓ chuyÖn. - Nh¾c nhë c¸c em khi kÓ ph¶i kÕt hîp víi cö chØ, ®iÖu bé cho c©u chuyÖn thªm sinh ®éng. - NhËn xÐt sau mçi lÇn kÓ. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: o NhËn xÐt chung tiÕt häc. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN TOÁN: 49 + 25 I. MỤC TIÊU: - LuyÖn to¸n d¹ng 9 céng 1 sè; 49 + 5. - VËn dông gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. - Cñng cè c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng cho trước, nối các điểm. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè b¶ng céng 9 - Cho 2 học sinh ®øng t¹i chç ®äc l¹i b¶ng céng 9 - Lµm bµi tËp 1, 2 s¸ch bæ trî. - 2 em ngåi c¹nh nhau ®æi vë ®Ó kiÓm tra cho nhau. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh. - Cho h/s lµm nhãm ®«i lÇn lît tõ bµi 1 đến bài 4 SBT - Tõng em ®øng t¹i chç nªu yªu cÇu, kÕt qu¶ bµi lµm. - G/v cïng c¶ líp nghe, nhËn xÐt, kh¾c s©u. - Nªu râ c¸ch lµm cña tõng bµi. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: §¸nh gi¸, nhËn xÐt. - G/v thu vë, chÊm ch÷a bµi cho h/s. - NhËn xÐt chung bµi lµm, nhËn xÐt tiÕt häc. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thực hành thủ công: GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC I- MỤC TIÊU: - Ôn cách gấp máy bay phản lực. - Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ 1(3’): -HS nêu lại quy trình gấp máy bay phản lực. HĐ2(22’): HS thực hành gấp máy bay phản lực. Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực. - GV cùng HS thực hành gấp. - GV theo dõi hổ trợ thêm cho HS còn làm sai. Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng. - GV tổ chức cho HS thực hành. GV nhắc HS trong quá trình gấp cần miết các đường mới gấp cho phẳng. - Gợi ý cho HS trang trí máy bay phản lực như vẽ ngôi nhà năm cánh - GV chọn ra một số máy bay phản lực gấp đẹp để tuyên dương và cho cả lớp quan sát. HĐ 3(3’): Đánh giá kết quả học tập của HS. - GV tổ chức cho HS thi phóng máy bay, nhắc nhở các em giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi phóng máy bay. Hoạt động nối tiếp(2’): - GV nhận xét kết quả học tập và tinh thần, thái độ của HS trong giờ học Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 4 ngày 9 tháng 9 năm 2015 LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐOC: TRÊN CHIẾC BÈ I. MỤC TIÊU: Gióp h/s. - LuyÖn ®äc tr¬n bµi tËp ®äc Trªn chiÕc bÌ - LuyÖn ®äc ®óng, râ rµng, ng¾t nghØ h¬i hîp lý. - HiÓu s©u h¬n néi dung cña bµi. II . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi: LuyÖn ®äc tr¬n bµi. - LÇn lît h/s ®äc bµi tËp ®äc – mçi em ®äc 1 ®o¹n. - G/v theo dâi - nhËn xÐt, nh¾c nhë h/s ®äc ®óng giäng nh©n vËt, ng¾t nghØ h¬i hîp lý sau dÊu c©u vµ gi÷a côm tõ dµi. - H/s ®äc c¶ bµi. Ho¹t ®éng 2: Luþªn hiÓu néi dung. - H/s më vë bµi tËp – lÇn lît lµm c¸c bµi tËp. Bµi 1: §¸nh dÊu vµo c¸ch DÕ MÌn vµ DÕ Tròi ®i du lÞch. Bµi 2: C¶nh vËt mïa thu cã g× ®Ñp? o H/s lµm bµi tËp. o G/v híng dÉn, uèn n¾n h/s yÕu. o ChÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña h/s Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc LuyÖn tiÕng viÖt LuyÖn tõ vµ c©u tuÇn 4 I. Môc tiªu: Gióp h/s. - Cñng cè mét sè tõ ng÷ chØ sù vËt. - LuyÖn tr¶ lêi c©u hái vÒ thêi gian. - Dïng dÊu c©u ®Ó t¸ch c©u trong 1 ®o¹n v¨n. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè tõ ng÷ chØ sù vËt. - Yªu cÇu h/s ®øng t¹i chç nªu nh÷ng tõ ng÷ chØ sù vËt (ngêi, con vËt, c©y cèi, ®å vËt). - G/v tæng hîp, ghi b¶ng. Ho¹t ®éng 2: Luþªn tr¶ lêi vÒ thêi gian - Cho 2 em ngåi c¹nh nhau hái ®¸p vÒ thêi gian. - G/v nghe, bæ sung cho h/s. - Tõng cÆp hái vµ tr¶ lêi Ho¹t ®éng 3: Ng¾t ®o¹n v¨n thµnh c¸c c©u v¨n. - Cho h/s ®äc ®o¹n v¨n. - Ph¸t hiÖn ®iÓm cha hîp lý trong ®o¹n v¨n. - Nªu c¸ch lµm: Tõng em nªu dÊu cÇn ®iÒn. - H/s tù ®iÒn: - Cho 2 em ngåi c¹nh nhau ®æi vë kiÓm tra chÐo cho nhau. - G/v nghe, bæ sung cho h/s. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: ChÊm, ch÷a bµi. - ChÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt chung tiÕt häc. luyÖn to¸n 8 céng víi mét sè. I. Môc tiªu: Cñng cè vÒ: - B¶ng céng 8 céng 1 sè. - C¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh d¹ng 8 céng 1 sè. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc - LuyÖn vËn dông gi¶i to¸n. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè b¶ng céng 8. - Yªu cÇu tõng em ®äc b¶ng céng 8; G/v ghi nhanh lªn b¶ng. - Cho nhiÒu em ®äc l¹i Ho¹t ®éng 2: Cñng cè kü thuËt tÝnh. - Yªu cÇu 2 em lªn b¶ng ®Æt vµ tÝnh. - Díi líp lµm vµo vë bµi tËp. 8 + 6; 6+8 8+4 4+8 18 + 6 * Hai em ngåi c¹nh nhau trao ®æi bµi víi nhau. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn gi¶i to¸n. * Trong s©n cã 8 con gµ vµ 7 con vÞt; Hái c¶ gµ, vÞt cã tÊt c¶ bao nhiªu con? - Yªu cÇu h/s tãm t¾t bµi to¸n, x¸c ®Þnh yªu cÇu. - 1 em lªn tãm t¾t, 1 em gi¶i. - G/v yªu cÇu h/s lµm vµo vë; so s¸nh bµi víi b¹n. - G/v nhËn xÐt bµi, Chèt lêi gi¶i ®óng. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - G/v chÊm ch÷a bµi cho h/s. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc Giáo viên: 10 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc THỦ CÔNG:( TIẾT 4) GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (T2) I- MỤC TIÊU: - Biết cách gấp máy bay phản lực. - Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các hình mẫu. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ 1(3’): Kiểm tra kĩ năng gấp máy bay phản lực (tiết 1) - 2 HS nêu quy trình gấp, HS theo dõi bổ sung - GV nhận xét bổ sung thêm. HĐ2(22’): HS thực hành gấp máy bay phản lực. - HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp máy bay phản lực đã học ở tiết 1. Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực. - GV cùng HS thực hành gấp. - GV theo dõi hổ trợ thêm cho HS còn làm sai. Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng. - GV tổ chức cho HS thực hành. GV nhắc HS trong quá trình gấp cần miết các đường mới gấp cho phẳng. - Gợi ý cho HS trang trí máy bay phản lực như vẽ ngôi nhà năm cánh - GV chọn ra một số máy bay phản lực gấp đẹp để tuyên dương và cho cả lớp quan sát. HĐ 3(3’): Đánh giá kết quả học tập của HS. - GV tổ chức cho HS thi phóng máy bay, nhắc nhở các em giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi phóng máy bay. Hoạt động nối tiếp(2’): - GV nhận xét kết quả học tập và tinh thần, thái độ của HS - ChÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt chung tiÕt häc. Giáo viên: 11 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2015 LUYỆN VIẾT: CHỮ HOA C I. MỤC TIÊU: - Cñng cè l¹i quy tr×nh viÕt ch÷ C - ViÕt ®óng kÝch cì cña ch÷ vµ viÕt ®Òu, ®Ñp tõ, c©u øng dông. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Quan sát mẫu - HS nêu lại cấu tạo và quy trình viết chữ hoa C - G/v viÕt mÉu lªn b¶ng, nh¾c l¹i c¸ch viÕt. - Cho h/s viÕt vở thực hành luyện viết - G/v nhËn xÐt, uèn n¾n viÕt. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn viÕt côm tõ øng dông. - Treo b¶ng; h/s ®äc côm tõ øng dông (Chia ngät sÎ bïi) – NhËn xÐt. - G/v gi¶ng nghÜa giúp học sinh nhớ: Chia ngät sÎ bïi - H/s nhËn xÐt ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c ch÷, c¸ch nèi nÐt vµ c¸c dÊu thanh. - G/v nhËn xÐt, kh¾c s©u . - G/v nªu yªu cÇu. Híng dÉn viÕt vµo vë; Ho¹t ®éng 3: ChÊm, ch÷a bµi. - G/v chÊm nhanh 5 – 7 bµi - NhËn xÐt ®Ó c¶ líp rót kinh nghiÖm. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - G/v nhËn xÐt tiÕt häc - Yªu cÇu h/s vÒ nhµ viÕt thªm phÇn ch÷ nghiªng. Giáo viên: 12 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc luyÖn to¸n LuyÖn 29+ 5; 49+ 25. I. Môc tiªu: - C¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh d¹ng 29 + 5, 49 + 25. - So s¸nh 1 tæng víi 1 sè; - Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn h/s lµm lÇn lît c¸c bµi tËp: Bµi 1: §Æt tÝnh vµ tÝnh: 9+7 29 + 13 49 + 35 6 + 19 Yªu cÇu vµi em lªn b¶ng lµm, líp cïng nhËn xÐt. Bµi 2: §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç trèng. 9 + 6 ……… 15 20 + 9 ……… 30 7 + 9 ……… 8 + 9 19 + 7 ……… 19 + 6 Hai em ngåi cïng nhau trao ®æi cïng lµm. NhËn xÐt, nªu c¸ch so s¸nh. NhËn xÐt, kh¾c s©u c¸ch tÝnh: 19 + 9; 81 + 9 Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: Gµ 29 con. VÞt 16 con. TÊt c¶: ? con + 1 em nªu yªu cÇu. + 1 em tr×nh bµy bµi gi¶i – Líp lµm vµo vë. + NhËn xÐt, so s¸nh bµi. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: ChÊm, ch÷a bµi. - G/v chÊm ch÷a bµi cho h/s. - NhËn xÐt tiÕt häc. Tự nhiên và xã hội: Làm gì để xương cơ và phát triển tốt I. MỤC TIÊU: - Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách, ăn uống đầy đỡ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt. Giáo viên: 13 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc - Biết đi, đưng, ngồi đúng tư thế và mang vác vừa sức để phòng chánh cong vẹo cột sống. *KNS: Kĩ năng ra quyết định. kĩ năng làm chủ bản thân II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh phóng to BĐD. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ 1(5’): Củng cố hệ cơ - Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc? * GV giới thiệu bài ghi bảng HĐ 2(17’): Làm gì để cơ và xương phát triển tốt Bước 1: HS quan sát tranh SGK và (bộ đồ dùng) - HS làm việc theo cặp, nói về nội dung hình 1, 2, 3, 4, 5 SGK/10, 11. Bước 2: Làm việc cả lớp: - GV gọi đại diện 1 số cặp trình bày. - GV cho HS thảo luận câu hỏi: “Nên và không nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt?” - HS liên hệ với các công việc các em có thể làm ở nhà giúp đỡ gia đình. VD: Quét sân, quét nhà, lau bàn ghế.... HĐ3(10’): Trò chơi: “Nhấc 1 vật” Bước 1: GV làm mẫu cách nhấc 1 vật như hình 6/SGK Bước 2: Tổ chức cho HS chơi. - Gọi 1 vài HS lên nhấc mẫu. - Chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm xếp thành 1 hàng dọc và GV phổ biến luật chơi/SGK. - HS chơi – GV nhận xét, khen ngợi em nào nhấc vật đúng tư thế. Hoạt động nối tiếp(3’): - Em hãy cho biết nhấc 1 vật thế nào là đúng? - GV nhận xét tiết học Giáo viên: 14
- Xem thêm -