Tài liệu Kế hoạch giảng dạy tự nhiên xã họi lớp 3

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61279 tài liệu

Mô tả:

LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:1 ---------THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C 2 3 3C 4C 1 5B 2 4B 3 5A CHIỀU 4 1 2 3 2B 2A 4A SÁNG 5 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B 3 5A 1 2 3 2C 3C 4C 4 5C 1 2 3 4A 3A 3B CHIỀU 3 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Giới thiệu chương trình - tổ chức lớp - ĐHĐN - Trò chơi: kết bạn. - Giới thiệu chương trình - Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. - Giới thiệu chương trình – Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức. - Giới thiệu chương trình - tổ chức lớp - ĐHĐN - Trò chơi: kết bạn. - Giới thiệu chương trình – Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức. - Giới thiệu chương trình - tổ chức lớp - ĐHĐN - Trò chơi: kết bạn. - Giới thiệu chương trình – Trò chơi: Diệt các con vật có hại. - Giới thiệu chương trình – Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức. - Tập hợp hàng doc, dóng hàng, đếm số, chào báo cáo. - Giới thiệu chương trình - Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. - Đội hình đội ngũ - Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đếm số, đứng nghiêm, nghỉ - Trò chơi: chạy tiếp sức. - Đội hình đội ngũ - Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức. - Tập hợp hàng doc, dóng hàng, đếm số, chào báo cáo. Ôn một số kĩ năng ĐHĐN - Trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đếm số, đứng nghiêm, nghỉ - Trò chơi: chạy tiếp sức. - Đội hình đội ngũ - Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức. - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN - Trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:2 GHI CHU ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 2 5C 3C 3 4C CHIỀU 3 1 2 5B 4B CHIỀU 4 3 1 2 3 5A 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2 2A 2B 3A 3B 5B 4B 3 1 5A 2C 2 3C 3 4C 4 1 5C 4A 2 3 3A 3B SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - ĐHĐN - Trò chơi: Chạy tiếp sức. - Đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc - Trò chơi: Kết bạn. - Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi: Thi xếp hàng nhanh. - ĐHĐN - Trò chơi: Chạy tiếp sức. - Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi: Thi xếp hàng nhanh. - ĐHĐN - Trò chơi: Chạy tiếp sức. - Dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi: Qua đường lội. - Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi: Thi xếp hàng nhanh. - Dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. - Đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc - Trò chơi: Kết bạn. - ĐHĐN - Trò chơi: Kết bạn. - Động tác quay sau - Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh. - ĐHĐN - Trò chơi: Kết bạn. - Dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. Ôn một số kĩ năng ĐHĐN - Trò chơi: Tìm người chỉ huy. - Động tác quay sau - Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh. - ĐHĐN - Trò chơi: Kết bạn. - Động tác quay sau - Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh. - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN - Trò chơi: Tìm người chỉ huy. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:3 GHI CHU ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 2 3 5C 3C 4C CHIỀU 3 1 2 5B 4B CHIỀU 4 3 1 2 3 5A 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2 2A 2B 3A 3B 5B 4B 3 1 2 3 5A 2C 3C 4C 4 1 5C 4A 2 3 3A 3B SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY GHI CHU - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Bỏ khăn. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Đi đều, đứng lại - Quay sau - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Bỏ khăn. - Đi đều, đứng lại - Quay sau - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Bỏ khăn. - Quay phải, quay trái - Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. - Đi đều, đứng lại - Quay sau - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. - Quay phải, quay trái – Động tác: Vươn thở, Tay - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Đua ngựa. - Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Đua ngựa. - Quay phải, quay trái – Động tác: Vươn thở, Tay - Ôn đội hình, đội ngũ. - Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Đua ngựa. - Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. - Ôn đội hình, đội ngũ. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:4 ---------- THƯ TIẾT LỚP NGÀY TÊN BÀI DẠY GHI CHU DẠY CHIỀU 2 CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 1 5C 2 3 3C 4C 1 5B 2 4B 3 5A 1 2 3 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2 3 1 2 2A 2B 3A 3B 5B 4B 5A 2C 3C 3 4 1 2 3 4C 5C 4A 3A 3B - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Hoàng Anh Hoàng Yến. - Ôn đội hình đội ngũ - Trò chơi: Thi xếp hàng. - Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Hoàng Anh Hoàng Yến. - Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Hoàng Anh Hoàng Yến. - Động tác chân – Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. - Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. - Động tác Lườn - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. - Ôn đội hình đội ngũ - Trò chơi: Thi xếp hàng. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Ôn đội hình đội ngũ - Trò chơi: Bỏ khăn. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Mèo đuổi chuột - Động tác Lườn - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. - Đi vượt chướng ngại vật thấp –Trò chơi: Thi xếp hàng. - Ôn đội hình đội ngũ - Trò chơi: Bỏ khăn. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Mèo đuổi chuột - Ôn đội hình đội ngũ - Trò chơi: Bỏ khăn. - Đi vượt chướng ngại vật thấp –Trò chơi: Thi xếp hàng. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:5 ---------- THƯ TIẾT LỚP NGÀY TÊN BÀI DẠY GHI CHU DẠY CHIỀU 2 1 2 3 5C 3C 4C - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. CHIỀU 3 1 2 5B 4B - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. CHIỀU 4 3 1 2 3 5A 2B 2A 4A - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. - Chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại - Ôn 4 động tác bài thể dục. - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. 1 2 3 4 1 2 2A 2B 3A 3B 5B 4B - Động tác Bụng – Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. 3 1 5A 2C 2 3 3C 4C 4 1 5C 4A 2 3 3A 3B SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái Trò chơi: Bỏ khăn. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. - Động tác Bụng – Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái Trò chơi: Bỏ khăn. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái Trò chơi: Bỏ khăn. - Trò chơi: Mèo đuổi chuột. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:6 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 1 5C NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Chuyển đồ vật. GHI CHU 2 2 3 3C 4C CHIỀU 3 1 2 5B 4B CHIỀU 4 3 1 2 3 5A 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2 2A 2B 3A 3B 5B 4B 3 1 2 3 5A 2C 3C 4C 4 1 5C 4A 2 3 3A 3B SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Kết bạn. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Chuyển đồ vật. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Kết bạn. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Chuyển đồ vật. - Ôn 5 động tác bài thể dục phát triển chung. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Kết bạn. - Ôn 5 động tác bài thể dục phát triển chung. - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Lăn bóng bằng tay. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái -Trò chơi: Ném trúng đích. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Lăn bóng bằng tay. - Ôn 5 động tác bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái -Trò chơi: Ném trúng đích. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Lăn bóng bằng tay. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái -Trò chơi: Ném trúng đích. – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:7 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 2 5C 3C NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy. - Trò chơi: Mèo đuổi chuột. GHI CHU 3 4C CHIỀU 3 1 2 5B 4B CHIỀU 4 3 1 2 3 5A 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2 2A 2B 3A 3B 5B 4B 3 1 2 3 5A 2C 3C 4C 4 1 5C 4A 2 3 3A 3B SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đếm số - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Kết bạn. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đếm số - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Kết bạn. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy. - Động tác toàn thân - Trò chơi. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đếm số - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Kết bạn. - Động tác nhảy – Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. - Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Ném trúng đích. - Động tác nhảy – Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. - Trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Ném trúng đích. - Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Ném trúng đích. - Trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:8 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 2 3 5C 3C 4C NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Đội hình đội ngũ - Trò chơi. - Trò chơi: Chim về tổ. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái – Trò chơi: Ném trúng đích. GHI CHU CHIỀU 3 1 2 5B 4B CHIỀU 4 3 1 2 3 5A 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B 3 5A 1 2 3 2C 3C 4C 4 5C 1 4A 2 3 3A 3B SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 - Đội hình đội ngũ - Trò chơi. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái – Trò chơi: Ném trúng đích. - Đội hình đội ngũ - Trò chơi. - Động tác điều hòa – Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái – Trò chơi: Ném trúng đích. - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi: Chim về tổ. - Động tác Vươn thở và Tay – Trò chơi: Dẫn bóng. - Động tác Vươn thở và Tay – Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. - Động tác Vươn thở và Tay – Trò chơi: Dẫn bóng. - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi: Chim về tổ. - Động tác Vươn thở và Tay – Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. - Động tác Vươn thở và Tay – Trò chơi: Dẫn bóng. - Động tác Vươn thở và Tay – Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. - Trò chơi: Chim về tổ. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:9 ---------- NGÀY DẠY THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C 2 3C 3 4C - Động tác Vươn thở, Tay của bài thể dục phát triển chung. - Động tác Chân – Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. 1 5B - Động tác Chân – Trò chơi: Dẫn bóng. CHIỀU 3 TÊN BÀI DẠY - Động tác Chân – Trò chơi: Dẫn bóng. 19/10/2015 20/10/2015 2 4B - Động tác Chân – Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. 3 5A - Động tác Chân – Trò chơi: Dẫn bóng. CHIỀU 4 1 2 3 2B 2A 4A - Ôn bài thể dục phát triển chung - Điểm số 1, 2... theo đội hình hàng dọc. - Động tác Chân – Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. SÁNG 5 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B 3 5A 1 2C 2 3C 3 4C CHIỀU 5 SÁNG 6 21/10/2015 22/10/2015 - Động tác lưng Bụng – Trò chơi: Con cóc là cậu Ông Trời. - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. 23/10/2015 CHIỀU 6 4 5C 1 4A 2 3 3A 3B - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung - Điểm số 1, 2... theo đội hình hàng ngang. - Động tác Vươn thở, Tay của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung - Điểm số 1, 2... theo đội hình hàng ngang. - Ôn 2 động tác Vươn thở, Tay của bài thể dục phát triển chung. - Động tác lưng Bụng – Trò chơi: Con cóc là cậu Ông Trời. - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. - Động tác lưng Bụng – Trò chơi: Con cóc là cậu Ông Trời. - Ôn 2 động tác Vươn thở, Tay của bài thể dục phát triển chung. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:10 ---------- NGÀY DẠY THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C 2 3C - Động tác Chân – Lườn của bài thể dục phát triển chung. 3 4C 1 5B - Động tác Toàn thân – Trò chơi: Con cóc là cậu Ông Trời. - Động tác Vặn mình – Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 TÊN BÀI DẠY - Động tác Vặn mình – Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn 26/10/2015 27/10/2015 2 4B - Động tác Toàn thân – Trò chơi: Con cóc là cậu Ông Trời. - Động tác Vặn mình – Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. 3 5A 1 2 3 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B - Ôn 5 động tác bài thể dục – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. 3 5A - Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 1 2C 2 3C - Điểm số 1- 2... theo đội hình vòng tròn - Trò chơi: Bỏ khăn. - Ôn 4 động tác thể dục – Trò chơi: Chạy tiếp sức. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 28/10/2015 - Động tác Toàn thân – Trò chơi: Con cóc là cậu Ông Trời. - Điểm số 1- 2... theo đội hình vòng tròn - Trò chơi: Bỏ khăn. - Động tác Chân – Lườn của bài thể dục phát triển chung. 29/10/2015 - Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 30/10/2015 CHIỀU 6 3 4C - Ôn 5 động tác bài thể dục – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. 4 5C - Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 1 4A - Ôn 5 động tác bài thể dục – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. 2 3 3A 3B - Ôn 4 động tác thể dục – Trò chơi: Chạy tiếp sức. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:11 ---------- NGÀY DẠY THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C 2 3C - Động tác Bụng của bài thể dục phát triển chung. 3 4C - Ôn 5 động tác thể dục – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. 1 5B - Động tác Toàn thân – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 TÊN BÀI DẠY - Động tác Toàn thân – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 2/11/2015 3/11/2015 2 4B - Ôn 5 động tác thể dục – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. 3 5A - Động tác Toàn thân – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 1 2 3 2B 2A 4A - Ôn bài thể dục – Trò chơi: Bỏ khăn. 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B 3 5A 1 2C - Ôn 5 động tác bài thể dục – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. - Ôn bài thể dục – Trò chơi: Bỏ khăn. 2 3C - Động tác Toàn thân của bài thể dục phát triển chung. 4/11/2015 - Ôn 5 động tác thể dục – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. - Ôn bài thể dục – Trò chơi: Bỏ khăn. - Động tác Bụng của bài thể dục phát triển chung. 5/11/2015 - Ôn 5 động tác bài thể dục – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. - Ôn 5 động tác thể dục – Trò chơi: Kết bạn. 6/11/2015 CHIỀU 6 3 4C - Ôn 5 động tác thể dục – Trò chơi: Kết bạn. 4 5C 1 4A - Ôn 5 động tác bài thể dục – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. - Ôn 5 động tác thể dục – Trò chơi: Kết bạn. 2 3 3A 3B - Động tác Toàn thân của bài thể dục phát triển chung. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:12 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C 2 3C 3 4C 1 5B 2 4B 3 5A 1 2 3 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B 3 5A 1 2 2C 3C 3 4C 4 5C 1 4A 2 3 3A 3B CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 NGÀY DẠY 9/11/2015 TÊN BÀI DẠY - Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. - Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. - Học động tác thằng bằng – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. 10/11/2015 - Học động tác thằng bằng – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. - Trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy. 11/11/2015 - Học động tác thằng bằng – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Ôn tập. 12/11/2015 - Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. - Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. - Học động tác Nhảy – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. - Ôn tập. - Động tác Nhảy của bài thể dục phát triển chung. 13/11/2015 - Học động tác Nhảy – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. - Học động tác Nhảy – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. - Động tác Nhảy của bài thể dục phát triển chung. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:13 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Động tác Thăng bằng – Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. 16/11/2015 2 3C - Động tác Điều hòa của bài thể dục phát triển chung. 3 4C - Động tác Nhảy – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 1 5B - Động tác Thăng bằng – Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. 17/11/2015 2 4B - Động tác Nhảy – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 3 5A - Động tác Thăng bằng – Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn. 1 2B - Trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy. 2 3 18/1 1/20 15 2A 4A 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B - Học động tác Điều hòa – Trò chơi: Chim về tổ. 3 5A - Động tác Nhảy – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 1 2C 2 3C - Điểm số 1-2... theo đội hình vòng tròn - Trò chơi: bịt mắt bắt dê. - Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Đua ngựa. - Động tác Nhảy – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 19/11/2015 - Điểm số 1-2... theo đội hình vòng tròn - Trò chơi: bịt mắt bắt dê. - Động tác Điều hòa của bài thể dục phát triển chung. - Động tác Nhảy – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 20/11/2015 CHIỀU 6 3 4C - Học động tác Điều hòa – Trò chơi: Chim về tổ. 4 5C - Động tác Nhảy – Trò chơi: Chạy nhanh theo số. 1 4A - Học động tác Điều hòa – Trò chơi: Chim về tổ. 2 3 3A 3B - Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Đua ngựa. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:14 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Động tác Điều hòa – Trò chơi: Thăng bằng. 23/11/2015 2 3C - Ôn bài thể dục phát triển chung. 3 4C - Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Đua ngựa. 1 5B - Động tác Điều hòa – Trò chơi: Thăng bằng. 24/11/2015 2 4B - Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Đua ngựa. 3 5A - Động tác Điều hòa – Trò chơi: Thăng bằng. 1 2 3 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B - Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Đua ngựa. 3 5A - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thăng bằng. 1 2C - Trò chơi: vòng tròn. 2 3C - Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung. 3 4C - Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Đua ngựa. 4 5C - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thăng bằng. 1 4A - Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Đua ngựa. 2 3 3A 3B - Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi: vòng tròn. 25/11/2015 - Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Đua ngựa. - Trò chơi: vòng tròn. 26/11/2015 - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thăng bằng. 27/11/2015 LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:15 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 30/11/2015 2 3C - Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung. 3 4C - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 1 5B - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 2 4B - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 3 5A - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 1 2 3 2B 2A 4A - Trò chơi: vòng tròn. 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 3 5A - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 1 2C - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Vòng tròn. 2 3C - Ôn bài thể dục phát triển chung. 1/12/2015 2/12/2015 - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Vòng tròn. - Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung. 3/12/2015 - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 4/12/2015 CHIỀU 6 3 4C - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 4 5C - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 1 4A - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Thỏ nhảy. 2 3 3A 3B - Ôn bài thể dục phát triển chung. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:16 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 7/12/2015 2 3C - Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB – Đội hình đội ngũ. 3 4C - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 1 5B - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 8/12/2015 2 4B - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 3 5A - Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 1 2 3 2B 2A 4A - Trò chơi: Vòng tròn và Nhóm ba nhóm bảy. 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Nhảy lướt sóng. 3 5A - Bài thể dục phát triển chung. 1 2C - Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi và Vòng tròn. 2 3C - Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB – Đội hình đội ngũ. 9/12/2015 - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Lò cò tiếp sức. - Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi và Vòng tròn. - Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB – Đội hình đội ngũ. 10/12/2015 - Bài thể dục phát triển chung. 11/12/2015 CHIỀU 6 3 4C - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Nhảy lướt sóng. 4 5C - Bài thể dục phát triển chung. 1 4A - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Nhảy lướt sóng. 2 3 3A 3B - Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB – Đội hình đội ngũ. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:17 ---------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 NGÀY DẠY TÊN BÀI DẠY - Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn. 14/12/2015 2 3C - Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB – Trò chơi: Chim về tổ. 3 4C - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Nhảy lướt sóng. 1 5B - Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn. 2 4B - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Nhảy lướt sóng. 3 5A - Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn. 1 2 3 2B 2A 4A - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba nhóm bảy. 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 3 4B 5A 1 2C - Đi đều vòng phải, vòng trái -Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn. - Trò chơi: Vòng tròn 2 3C - Đội hình đội ngũ – Bài tập RLTT và KNVĐ cơ bản. 15/12/2015 16/12/2015 - Thể dục RLTTCB – Trò chơi: Nhảy lướt sóng. - Trò chơi: Vòng tròn - Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB – Trò chơi: Chim về tổ. 17/12/2015 - Đi đều vòng phải, vòng trái -Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn. 18/12/2015 CHIỀU 6 3 4C - Đi nhanh chuyển sang chạy – Trò chơi: Nhảy lướt sóng. 4 5C 1 4A - Đi đều vòng phải, vòng trái -Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn. - Đi nhanh chuyển sang chạy – Trò chơi: Nhảy lướt sóng. 2 3 3A 3B - Đội hình đội ngũ – Bài tập RLTT và KNVĐ cơ bản. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:18 ---------- NGÀY DẠY THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 5C 2 3C 3 4C 1 5B 2 4B 3 5A CHIỀU 4 1 2 3 2B 2A 4A SÁNG 5 1 2 3 4 1 2A 2B 3A 3B 5B 2 4B - Sơ kết học kì I. 3 5A - Sơ kết học kì I. 1 2C - Ôn tập học kì I. 2 3C CHIỀU 3 CHIỀU 5 SÁNG 6 TÊN BÀI DẠY - Đi đều vòng phải, vòng trái -Trò chơi: Chạy tiếp sức 21/12/2015 theo vòng tròn. - Ôn đội hình đội ngũ – Bài tập RLTT và KNVĐ cơ bản. - Đi nhanh chuyển sang chạy – Trò chơi: Chạy theo hình tam giác. - Đi đều vòng phải, vòng trái -Trò chơi: Chạy tiếp sức 22/12/2015 theo vòng tròn. - Đi nhanh chuyển sang chạy – Trò chơi: Chạy theo hình tam giác. - Đi đều vòng phải, vòng trái -Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn. - Trò chơi: Vòng tròn và Nhanh lên bạn ơi. 23/12/2015 - Đi nhanh chuyển sang chạy – Trò chơi: Chạy theo hình tam giác. - Ôn tập học kì I. - Ôn đội hình đội ngũ – Bài tập RLTT và KNVĐ cơ bản. 24/12/2015 - Sơ kết học kì I. - Sơ kết học kì I – Trò chơi: Đua ngựa. 25/12/2015 CHIỀU 6 3 4C - Sơ kết học kì I. 4 5C - Sơ kết học kì I. 1 4A - Sơ kết học kì I. 2 3 3A 3B - Sơ kết học kì I – Trò chơi: Đua ngựa. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:19 ---------- NGÀY DẠY THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 2 3 5C 3C 4C CHIỀU 3 1 2 5B 4B CHIỀU 4 3 1 2 3 5A 2B 2A 4A CHIỀU 5 1 2 3 4 1 2 2A 2B 3A 3B 5B 4B SÁNG 6 3 1 2 5A 2C 3C - Tung và bắt bóng – Trò chơi: Bóng chuyền sáu. - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba nhóm bảy. - Đội hình đội ngũ - Trò chơi:Thỏ nhảy. 3 4 1 2 3 4C 5C 4A 3A 3B - Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: Thăng bằng. - Tung và bắt bóng – Trò chơi: Bóng chuyền sáu. - Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: Thăng bằng. -Đội hình đội ngũ - Trò chơi: Thỏ nhảy. SÁNG 5 CHIỀU 6 TÊN BÀI DẠY 11/1/2016 - Trò chơi: Đua ngựa và Lò cò tiếp sức. - Trò chơi: Thỏ nhảy. - Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: Chạy theo hình tam giác. - Trò chơi: Đua ngựa và Lò cò tiếp sức. - Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: Chạy theo hình tam giác. - Trò chơi: Đua ngựa và Lò cò tiếp sức. - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê và nhanh lên bạn ơi. - Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: Chạy theo hình tam giác. - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba nhóm bảy. - Trò chơi: Thỏ nhảy. - Tung và bắt bóng – Trò chơi: Bóng chuyền sáu. - Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: Thăng bằng. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:20 --------- THƯ TIẾT LỚP CHIỀU 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5C 3C 4C 5B 4B 5A 2B 2A 4A 1 2 3 4 1 2 2A 2B 3A 3B 5B 4B 3 1 5A 2C 2 3 3C 4C 4 1 5C 4A 2 3 3A 3B CHIỀU 3 CHIỀU 4 SÁNG 5 CHIỀU 5 SÁNG 6 CHIỀU 6 NGÀY DẠY 21/1/2015 TÊN BÀI DẠY - Tung và bắt bóng – Trò chơi: Bóng chuyền sáu. - Ôn đội hình đội ngũ. - Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Thăng bằng. - Tung và bắt bóng – Trò chơi: Bóng chuyền sáu. - Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Thăng bằng. - Tung và bắt bóng – Trò chơi: Bóng chuyền sáu. - Đứng kiễng gót, hai tay chống hông (dang ngang) Trò chơi: chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. - Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Thăng bằng. - Một số bài tập RLTTCB – Trò chơi: chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. - Ôn đội hình đội ngũ. - Tung và bắt bóng – Nhảy dây. - Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Lăn bóng bằng tay. - Tung và bắt bóng – Nhảy dây. - Một số bài tập RLTTCB – Trò chơi: chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. - Trò chơi: Lò cò tiếp sức. - Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Lăn bóng bằng tay. - Tung và bắt bóng – Nhảy dây. - Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi: Lăn bóng bằng tay. - Trò chơi: Lò cò tiếp sức. LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN:21 ---------- GHI CHU
- Xem thêm -