Tài liệu Ke hoach giang day kt3

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Môn học : Kiểm toán P3 Lớp : DHKT7ABTH Số tiết trên tuần : 3 tiết Tuần số Số tiết : 30LT Năm học : 2014 – 2015 Học kỳ : II Thứ Tên bài giảng Số tiết Lý thuyết 1 ( từ 6/4-12/4 ) Chương 1 : Kiểm toán tiền 3 2 ( từ 13/419/4 ) 3 ( từ 20/426/4 ) 4 Chương 1 : Kiểm toán tiền 3 Chương 2 : Kiểm toán nợ phải thu khách hàng 3 3 Thực hành Bài tập Đồ dùng Kiểm học tập, sách tham tra khảo Giáo trình, Slide, máy chiếu Nt Nt Nt ( từ 4/5-10/5 ) Chư ơng 2: Kiể m toán nợ phải thu khá ch hàn g 5 ( từ 11/5-17/5) 6 ( từ 18/5-24/5) 7 (từ 18/5-24/5) 8 (từ 23/5-31/5) 9 ( từ 23/531/5 ) 10 (từ 1/6-7/6) 11 (từ 1/6-5/6) Chương 3 : Kiểm toán hàng tồn kho 3 Nt Chương 3 : Kiểm toán hang tồn kho 3 Nt Chương 3 : Kiểm toán hang tồn kho 3 Nt Chương 4 : Kiểm toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 3 Nt Chương 5 : Kiểm toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ Chương 5 : Kiểm toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 3 Nt 3 Nt Thi giữa kỳ Tổng số 30 Ngày 01 tháng 3 năm 2015 Trưởng khoa Tổ bộ môn Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà
- Xem thêm -