Tài liệu Ke hoach giang day httt2

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Môn học : Hệ thống thông tin kế toán 2 Lớp : NCKT6ATH Số tiết trên tuần : 3 tiết Tuần số Thứ Số tiết : 30LT + 30TH Năm học : 2014-2015 Học kỳ : II Tên bài giảng Số tiết Lý thuyết 3 1 ( từ 6/4-12/4 ) Chương 1 : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ 2 ( từ 13/4-19/4 ) 3 ( từ 20/4-26/4 ) 4 ( từ 4/5-10/5) Chương 2 : Thiết kế cơ sở dữ liệu kế toán 3 Chương 3 : Truy vấn xử lý dữ liệu 3 3 Chư ơng 3: Tru y Thực hành Bài tập Đồ dùng học Kiểm tập, sách tham khảo tra Giáo trình, Slide, máy chiếu Nt Nt Nt vấn xử lý dữ liệu 5 ( từ 11/5-17/5 ) 6 ( từ 18/5-24/5 ) 7 ( từ 25/5-31/5 ) 8 ( từ 25/5-31/5 ) Chương 4 : Khái quát về phần mềm kế toán Chương 5 : Thiết lập cơ sở dữ liệu hệ thống Chương 5 : Thiết lập cơ sở dữ liệu hệ thống 1 2 3 Nt Chương 6 : cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ Chương 6 : Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ 3 Nt 3 Nt 9 ( từ 1/6-7/6) 10 ( từ 1/6-7/6 ) 11 ( từ 1/6-7/6) Tổng số Chương 6 : Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ Chương 7 : Hệ thống sổ sách báo cáo tài chính Thi GK 3 Nt 3 Nt Nt 30 Trưởng đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Ngày 01 tháng 03 năm 2015 Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà
- Xem thêm -