Tài liệu Kế hoạch chuyên môn giáo viên mầm non

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Khèi MÉu gi¸o lín Chñ ®Ò tuÇn 1 : T«i lµ ai? ( Tõ ngµy 28/9 ®Õn 0 2/10 n¨m 2015) LỚP :A4 Thêi ®iÓm Thø 2 §ãn trÎ , trß chuyÖn,TDS Trß chuyÖn vÒ nh÷ng c¶m xóc cña trÎ trong nh÷ng ngµy nghØ cuèi tuÇn, Gióp trÎ d¸n tranh ¶nh cña trÎ lªn têng , cho trÎ cïng soi g¬ng vµ quan s¸t, trß chuyÖn vÒ ®Æc ®iÓm, së thÝch cña b¶n th©n, sau ®ã so s¸nh víi c¸c b¹n ; hái tªn trÎ , ký hiÖu riªng, thÎ tªn cña tõng trÎ - thÓ dôc s¸ng H§ häc cã chñ ®Þnh Ho¹t ®éng gãc Nghỉ hội nghị cán bộ CC- VC Thø 3 1,T¹o h×nh : VÏ: c¸c khu«n mÆt biÓu lé c¶m xóc ( §T) 2,LQCC:a,ă,â Thø 4 V¨n häc : 1, Th¬: “ChiÕc bãng” Thø 5 Toán : Xác địnhvị trí trên dưới,sau,truwowcscuar đối tượng khác có sự định hướng Thø 6 Âm nhạc: Hát-vận động:Đường và chân Nghe hát:bàn tay mẹ 1.Gãc ph©n vai : Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nhi - Siªu thÞ, cña hµng thùc phÈm 2. Gãc t¹o h×nh: C¾t d¸n, t« mµu, xÐ :C¾t d¸n c¸c lo¹i thùc phÈm. NÆn ®å dïng cña bÐ, nh÷ng thø bÐ thÝch“ BÐ tËp thÓ dôc 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt thuéc vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau Ho¹t ®éng ngoµi trêi 4. Gãc x©y dùng: - L¾p ghÐp “ BÐ ®ang tËp thÓ dôc”, x©y nhµ cña bÐ, x©y dùng khu c«ng viªn gi¶i trÝ. 5. Gãc s¸ch : lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ mét sè ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng bªn ngoµi cña b¶n th©n, xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò. 6. Gãc khoa häc lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, ph©n nhãm gép vµ ®Õm nhã b¹n trai, b¹n g¸i, 7. thiªn nhiªn : TËp ®ong ®o c¸t níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y 1.Quan sát: khu«n mÆt cêi, mÕu ; VÏ phÊn trªn s©n khu«n mÆt b¹n trai, b¹n g¸i. D¹o ch¬i vµ ph¸t hiÖn c¸c ©m thanh kh¸c nhau ë s©n ch¬i . Quan s¸t sù thay ®æi thêi tiÕt. C¸ch ¨n mÆc phï hîp thêi tiÕt, Trß chuyÖn vÒ b¶n th©n trsaatddooTRof2. 2.Trò chơi vận động : -Trò chơi dân gian:, Meof đuổi trò chơi vận đông: : Gióp c« t×m b¹n, chã sãi xÊu tÝnh, B¾t chíc t¹o d¸ng, chuyÒn bãng b»ng 2 ch©n - Ch¬i theo ý thÝch: Ch¬i víi ®ß ch¬i ngoµi trêi, ch¬i tù do theo híng dÉn cña c« Ho¹t ®éng chiÒu - ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc-. §o chiÒu cao, c©n nÆng, lµm biÓu ®å - Lµm quen víi bµi th¬ “ Tay ngoan”. Ch¬i víi vë to¸n T¹o khu«n mÆt bÐ b»ng b×a , ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc. Vui v¨n nghÖ, Nªu g¬ng bÐ ngoan. Phã hiÖu trëng Gi¸o viªn chñ nhiÖm Khèi MÉu gi¸o lín Thêi ®iÓm Thø 2 Chñ ®Ò tuÇn 2 Thø 3 C¬ thÓ bÐ Thø 4 ( Tõ 6/10 ®Õn 10/ 10 / 2014) Thø 5 Thø 6 §ãn trÎ – Trß Trao ®æi víi phô huynh vÒ së thÝch, kh¶ n¨ng cña trÎ cã thÓ lµm ®îc ; cho trÎ thùc hiÖn trùc nhËt ë gãc thiªn chuyÖn,thÓ dôc nhiªn , Ch¬i tù do theo ý thÝch , xem tranh chuyÖn liªn quan ®Õn chñ®Ò – ThÓ dôc s¸ng s¸ng ThÓ dôc: V¨n häc : KPKH: Trß chuyÖn Toán : Tung bãng lªn cao vµ 1, Th¬: vÒ c¸c bé phËn t¸c Ôn số lượng 4 b¾t bãng. “ChiÕc bãng” dông cña c¸c bé Nhận biết chữ số 4. phËn trªn c¬ thÓ vµ H§ häc cã chñ  m nhac :Hát,VĐ : 2, TCCC : A,Ă, c¸c gi¸c quan ®Þnh “Cái mũi” NH : Bàn tay mẹ TC : Tai ai tinh Ho¹t ®éng gãc 1.Gãc ph©n vai : Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nhi Siªu thÞ, cña hµng thùc phÈm 2. Gãc t¹o h×nh: C¾t d¸n, t« mµu, xÐ :C¾t d¸n c¸c lo¹i thùc phÈm. NÆn ®å dïng cña bÐ, nh÷ng thø bÐ thÝch“ BÐ tËp thÓ dôc 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt thuéc vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau 4. Gãc x©y dùng: - L¾p ghÐp “ BÐ ®ang tËp thÓ dôc”, x©y nhµ cña bÐ, x©y dùng khu c«ng viªn gi¶i trÝ. 5. Gãc s¸ch : lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ mét sè ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng bªn ngoµi cña b¶n th©n, xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò. 6. Gãc khoa häc lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, ph©n nhãm gép vµ ®Õm nhã b¹n trai, b¹n g¸i, 7. thiªn nhiªn : TËp ®ong ®o c¸t níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y - Quan s¸t bÇu trêi-QS khu«n mÆt cêi, mÕu, buån , Trß chuyÖn vÒ c¸c bé ph©n trªn c¬ thÓ trÎ Quan s¸t b¹n trai, b¹n g¸i - CV§: chã sãi xÊu tÝnh, TC: chuyÒn bãng b»ng 2 ch©n- CV§: T×m b¹n th©n B¾t chíc t¹o d¸ng - Ch¬i theo ý thÝch - ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc Ho¹t ®éng - Lµm quen víi bµi th¬, bµi h¸t trong chñ ®Ò chiÒu - T¹o khu«n mÆt bÐ b»ng b×a , ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc. Vui v¨n nghÖ, Nªu g¬ng bÐ ngoan Phã hiÖu trëng Gi¸o viªn chñ nhiÖm Ho¹t ®éng ngoµi trêi Khèi MÉu gi¸o lín Thêi ®iÓm §ãn trÎ – Trß chuyÖn,thÓ dôc s¸ng Trao ®æi víi phô huynh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn søc khoÎ , vÖ sinh c¬ thÓ cña trÎ, thãi quen gi÷ vÖ sinh søc khoÎ c¸ nh©n Trß chuyÖn víi trÎ vÒ Ých lîi cña m«i trêng sèng, cña c¸c lo¹i thùc phÈm ®èi víi sù lín lªn vµ khoÎ m¹nh cña c¬ thÓ trÎ vµ t¸c h¹i cña sù « Thø 2 Chñ ®Ò tuÇn 3: Thø 3 T«i cÇn g× ®Ó lín lªn vµ khoÎ m¹nh (Thùc hiÖn tõ 13 ®Õn 17/ 10/2014) Thø 4 Thø 5 Thø 6 nhiÔm m«i trêng vµ thùc phÈm kh«ng ®¶m b¶o an toµn ®èi víi c¬ thÓ con ngêi H§ häc cã chñ ®Þnh Ho¹t ®éng gãc 1. Gãc ph©n vai :- Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nha khoa. Siªu thÞ, cña hµng thùc phÈm 2. Gãc t¹o h×nh: - C¾t d¸n, t« mµu, xÐ :C¾t d¸n qu¸ tr×nh lín lªn cña bÐ ; c¸c lo¹i thùc phÈm, ®å dïng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ 3.Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ThÓ dôc: §i trªn ghÕ thÓ dôc Âm nhạc :Hát, VĐ “Mời bạn ăn” NH : Ru em TC : Nghe tiếng hát... V¨n häc : 1,TruyÖn : ‘Câu chuyện của tay ph¶i tay tr¸i” 2, Ôn tập các chữ cái đã học T¹o h×nh VÏ b¹n trai,b¹n g¸i ( §T) Toán : Ôn số lượng 5 Nhận biết chữ số 5. Mêi b¹n ¨n, thËt ®¸ng chª; Qu¶ , Em lµ b«ng hång nhá 4 Gãc x©y dùng: - L¾p ghÐp “ BÐ vµ b¹n ®ang tËp thÓ dôc”, x©y dùng khu c«ng viªn gi¶i trÝ, vên hoa. 5.Gãc s¸ch : lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ 4 nhãm thùc phÈm cÇn cho sù lín lªn cña bÐ, ®å dïng cÇn thiÕt trong sinh ho¹t cña bÐ vµ nh÷ng g× liªn quan ®Õn chñ ®Ò. 6.Gãc khoa häc: lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, So s¸nh b¹n cao, thÊp... 7.thiªn nhiªn : tËp ®ong ®o c¸t níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y - Quan s¸t bÇu trêi-QS khu«n mÆt cêi, mÕu, buån , Trß chuyÖn vÒ c¸c bé ph©n trªn c¬ thÓ trÎ Quan s¸t b¹n trai, b¹n g¸i Ho¹t ®éng - CV§: chã sãi xÊu tÝnh, TC: chuyÒn bãng b»ng 2 ch©n- CV§: T×m b¹n th©n B¾t chíc t¹o d¸ng ngoµi trêi - Ch¬i theo ý thÝch - RÌn kü n¨ng röa tay b»ng xµ phßng; - ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc; ¤n c¸c bµi ®· häc Ho¹t ®éng - T×m ch÷ c¸i a,¨,© trong bµi th¬ , bµi h¸t vÒ chñ ®Ò ; Ch¬i ë c¸c gãc chiÒu - D¹y trÎ c¸ch ®¸nh r¨ng. - ch¬i ë c¸c gãc. Vui v¨n nghÖ Phã hiÖu trëng Gi¸o viªn chñ nhiÖm Khèi MÉu gi¸o lín: môc tiªu chñ ®Ò : Gia ®×nh (Thêi gian thùc hiÖn : 4 tuÇn tõ 21/10 ®Õn 8/11/2013) Môc tiªu LVPT a. Dinh dìng vµ søc kháe: PT ThÓ chÊt PT NhËn thøc PT Ng«n ng÷ PT ThÈm mü H×nh thµnh ý thøc vµ kü n¨ng gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i cña b¶n th©n trong gia ®×nh sao cho s¹ch sÏ, gän gµng ng¨n n¾p. ¡n uèng hîp lý vµ ®óng giê, nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i ®óng c¸c nhãm thùc phÈm. HiÓu gi¸ trÞ dinh d ìng cña tõng nhãm. Sö dông ®å dïng ®óng c¸ch khi ¨n uèng vµ cã ý thøc, thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh nhµ cöa, VS m«i trêng. Che miÖng khi ho, ng¸p, h¾t h¬i. b. Ph¸t triÓn vËn ®éng: M¹nh d¹n khi thùc hiÖn c¸c bµi tËp: BËt xa tèi thiÓu 50 cm. NhÈy lß cß Ýt nhÊt ®îc 5 bíc liªn tôc, ®æi ch©n theo yªu cÇu. TËp cïng c« c¸c bµi thÓ dôc theo lêi ca phï hîp víi chñ ®Ò. TËp luyÖn vµ gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n vµ ngêi th©n trong gia ®×nh. Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c vËn ®éng. §i kh«ng lª ch©n, kh«ng cói ®Çu, th©n ngêi th¼ng. M¹nh d¹n khi thùc hiÖn c¸c bµi tËp. RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn c¸c V§CB qua c¸c trß ch¬i. TrÎ biÕt hµnh ®éng theo tÝn hiÖu phï hîp víi chñ ®Ò vµ luËt ch¬i. BiÕt sö dông c¸c vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó lµm mét sè s¶n phÈm ®¬n gi¶n. TrÎ biÕt tªn c¸c thµnh viªn, c«ng viÖc cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh, biÕt ®Þa chØ, n¬i ë cña gia ®×nh. BiÕt nhµ lµ n¬i gia ®×nh sèng vµ cã c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau. TrÎ hiÓu vÒ c¸c nhu cÇu cña gia ®×nh ( ¨n mÆc, quan t©m lÉn nhau...). BiÕt tªn, c«ng dông, chÊt liÖu cña mét sè ®å dïng gia ®×nh. Ph©n lo¹i ®îc mét ssã ®å dïng th«ng thêng TrÎ biÕt mét vµi qui t¾c ®¬n gi¶n trong gia ®×nh, biÕt sö dông n¨ng lîng tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ Sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi, hµnh ®éng, tÝnh chÊt vµ tõ biÓu cÈm trong sinh ho¹t hµng ngµy. TrÎ biÕt bµy tá nhu cÇu, mong muèn cña m×nh b»ng ng«n ng÷. BiÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái H×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp, lÞch sù, phï hîp víi hoµn c¶nh vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ gia ®×nh. §iÒu chØnh giäng nãi phï jîp víi t×nh huèng vµ nhu cÇu giao tiÕp BiÕt miªu t¶ b¶n th©n vµ ngêi th©n, c¸c ®å dïng cña gia ®×nh BiÕt dïng c¸c kÝ hiÖu, h×nh vÏ ®Ó thÓ hiÖn c¶m xóc, nhu cÇu, ý nghÜ vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n. TrÎ biÕt biÓu lé c¶m xóc tríc vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt, hiÖn tîng XQ vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt TrÎ thÝch h¸t, h¸t tù nhiªn , trän vÑn bµi h¸t. ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, giai ®iÖu cña bµi h¸t. BiÕt c¸ch vç tay vµ vËn ®éng theo bµi h¸t, b¶n nh¹c. ThÝch thó ®îc t¹o ra s¶n phÈm t¹o h×nh ®Ñp vÒ gia ®×nh PT T×nh c¶m kÜ n¨ng x· héi NhËn biÕt c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé c¶m xóc cña b¶n th©n víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. H×nh thµnh mét sè kü n¨ng øng xö, t«n träng lÉn nhau trong gia ®×nh theo truyÒn thèng cña ngêi ViÖt nam. TrÎ hµo høng vµ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn, kÝnh träng c« gi¸o nh©n ngµy 20/11. øng xö cã v¨n ho¸, biÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng hµnh ®éng kh«ng ®óng cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. Khèi MÉu gi¸o lín: m¹ng néi dung chñ ®Ò: Gia ®×nh Thêi gian thùc hiÖn : 4 tuÇn ( Tõ ngµy 22/10 ®Õn 16/11/2012 C¸c thµnh viªn trong G§ t«i : T«i, Bè, mÑ, anh chÞ em - §Þa chØ G§ ( Hä tªn së thÝch , ngµy sinh nhËt ) - Nhµ lµ n¬i G§ cïng chung sèng . Dän dÑp vµ gi÷ g×n nhµ cña s¹ch sÏ - C«ng viÖc cña ccs thµnh viªn trong G§ - Cã nhiÒu kiÓu nhµ kh¸c nhau (1 tÇng, nhiÒu tÇng, khu TT, nhµ ngãi,tranh – G§ lµ n¬i vui vÎ hanh phóc , T/c cña bÐ víi c¸c T viªn trong G§: - Ngêi ta dïng nhiÒu vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó lµm nhµ BÐ T gia H§ cïng G§ vµo c¸c ngµy K niÖm cña G§, c¸ch ®ãn tiÕp - Nh÷ng ngêi kü s, thî méc, thî x©y... lµ nh÷ng ngêi lµm nªn ng«i nhµ kh¸ch - Nh÷ng thay ®æi trong gia ®×nh ( Cã ngêi chuyÓn ®i, cã ngêi inh ra cã ngêi mÊt ®i Gia ®×nh t«i §å dïng trong gia ®×nh G§ sèng chung mét ng«i nhµ Gia ®×nh - §å dïng G§, ph¬ng tiÖn ®i l¹i cña G§ - ChÊt liÖu lµm ra ®å dïng G§ - C¸c lo¹i thùc phÈm cÇn cho G§, cÇn ¨n thøc ¨n hîp VS - c¸ch gi÷ g×n quÇn ¸o s¹ch sÏ T×nh c¶m gia ®×nh Nhu cÇu gia ®×nh - Hä hµng bªn néi, bªn ngo¹i - C¸ch gäi bªn néi, bªn ngo¹i ( ¤ng néi, bµ néi; «ng ngo¹i, bµ ngo¹i, c«, d×, chó , b¸c....) - Nh÷ng ngµy hä hµng thêng tËp trung( Ngµy giç, ngµy lÔ ...) Khèi MÉu gi¸o lín: Gia ®×nh c¸c ho¹t ®éng chñ ®Ò : Ph¸t triÓn thÈm mü Ph¸t triÓn thÓ chÊt Ph¸t triÓn nhËn thøc Cho trÎ xem tranh , c¸c t¸c phÈm nghÖ - Thùc phÈm ®îc chÕ biÕn, ¨n theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau §µm tho¹i, t×m hiÓu vÒ gia thuËt gÇn gòi, l¾ng nghe c¸c ©m thanh , c¸c vµ bíc ®Çu biÕt chÕ biÕn thøc ¨n mét c¸ch ®¬n gi¶n. ®×nh cña bÐ, kÓ vÒ nh÷ng ngêi ho¹t ®éng nghÖ thuËt XQ. BiÕt c¸ch gi÷ g×n vÖ sinh ®å dïng ®å ch¬i trong gia ®×nh trong gia ®×nh, nghÒ nghiÖp cña T¹o h×nh s¹ch sÏ, ng¨n n¾p. bè mÑ. Gia ®×nh lµ n¬i mäi ngêi - VÏ: MÑ cña em, ng«i nhµ cña bÐ, t« mµu - TËp TD s¸ng, BTPT chung: Theo bµi h¸t , c¸c ®éng t¸c cïng lµm viÖc, ¨n uèng vµ nghØ c¸c lo¹i qu¶, b¸nh. vÏ Êm pha trµ, ngêi th©n H« hÊp: HÝt vµo , thë ra ng¬i, mäi ngêi biÕt cïng nhau trong gia ®×nh Tay vai: 2 tay ®Ó tríc ngùc, 2 c¸nh tay xoay trßn vµo nhau -NÆn: Quµ tÆng ngêi th©n, nÆn c¸i lµn(giá)... Lng , bông: 2 tay gËp gi¬ cao, bµn tay ch¹m vai, ngiªng gi÷ g×n nhµ cöa s¹ch sÏ, Qui m« - C¾t xÐ d¸n: ng«i nhµ, ®å dïng trong G§, ngêi sang hai bªn. gia ®×nh. Nhµ lµ n¬i ë cña gia lµm bu thiÕp tÆng ngêi th©n... Ch©n: Mét ch©n lµm trô, mét ch©n ®a vÒ tríc ®×nh (§Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i). - Ch¾p ghÐp, x©y dùng: Ch¾p h×nh mét sè V§CB: BËt liªn tôc qua chíng ng¹i vËt. NÐm xa b»ng hai C¸c bé phËn cña ng«i nhµ. C¸c ®å dïng trong gia ®×nhnh nåi, xe n«i, nhµ, tay. kiÓu nhµ, chÊt liÖu lµm nhµ . Vên mét sè ®å dïng gia ®×nh... XÕp h×nh con ®s©n xq nhµ. Nhu cÇu c¬ b¶n cña êng vÒ nhµ. XD ng«i nhµ nhiÒu phßng, tÇng, hµng rµo, cæng... gia ®×nh. (§å dïng, ph¬ng tiÖn, ¢m nh¹c nhu cÇu ¨n mÆc, ë, t×nh c¶m) -H¸t: Ch¸u yªu bµ, «ng ch¸u, móa cho mÑ Kh¸m ph¸ ®Æc ®iÓm næi bËt, xem, em ch¬i ®u. c«ng dông, c¸ch sö dông mét sè - Nghe h¸t: Ma r¬i, ChØ cã triÓn mét trªn ®êi, ChokÜ n¨ng - x· héi Ph¸t t×nh c¶m ®å dïng trong gia ®×nh. Ph©n con... NhËn biÕt hä tªn m×nh, , c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, n¬i m×nh ®ang sèng lo¹i ng«n ®å dïng -qua V§TN: tay,thùc sö dông dông cô gâ ®Öm, Ph¸t triÓn ng÷trong gia ®×nh theo tranhVç ¶nh, vËn ®éng minh ho¹ tÕ...Hä hµng ( «ng , bµ , c« , d×, chó, b¸c ...) Nh÷ng c«ng dông , chÊt Thùc Giao tiÕp, trß chuyÖn víi ngêi lín vµ b¹n cïngliÖu... tuæi. Chµo thay trong G§ (nÕu cã): cã ngêi chuyÓn ®i, ®i xa - Ch¬i®æi TC¢N : Gµ g¸y, vÞt kªu hái nh÷ng ngêi kh¸c .Hái vµhµnh tr¶ lêicÊtc©u hái.s¾p Xem tranh dän, xÕps¸ch ®å dïng, NhËn biÕt nh÷ng tr¹ng th¸i xóc c¶m râ rÖt ( cêi , khãc , vui síng, buån rÇu) truyÖn. BiÕt c¸ch cÇm s¸ch, gië s¸ch vµ "®äc" s¸ch tõ tr¸i ®å ch¬i ng¨n n¾p... qua tranh ¶nh, trong cuéc sèng hµng ngµy cña nh÷ng ngêi th©n trong gia sang ph¶i,trªn xuèng díi, tríc ®Õn sau. Nghe ngêi lín ®äc ®×nh vµ b¹n bÌ, c« gi¸o. BiÕt quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi gÇn gòi: trß chuyÖn, c¸c truyÖn a thÝch. ®äc th¬, h¸t móa ..tÆng ngêi th©n. TruyÖn: Hai anh em, C©y khÕ Tham gia tæ chøc sinh nhËt c¸c b¹n trong th¸ng Nghe ®äc th¬ vµ ®äc thuéc th¬ vÒ gia ®×nh: Lµm anh, Bµn Thùc hiÖn mét sè yªu cÇu ®¬n gi¶n cña ngêi lín. tay mÑ, Gi÷a vßng giã th¬m, th¬ng «ng H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn, lµm tranh, ®å ch¬i...tÆng c« nh©n ngµy Lµm quen, tËp t« c¸c ch÷ c¸i u, , i, t, c. 20/11. Khèi MG lín: Chñ ®Ò tuÇn 1 : Gia ®×nh t«i (Tõ ngµy 20 ®Õn ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2014) Gia ®×nh Thêi ®iÓm §ãn trÎ - thÓ dôc s¸ng Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 §µm tho¹i cho trÎ kÓ vÒ gia ®×nh m×nh: Gia ®×nh ch¸u cã nh÷ng ai? Buæi s¸ng mäi ngêi trong gia ®×nh ch¸u lµm g×?Trong gia ®×nh mäi ngêi sèng víi nhau nh thÕ nµo? Giíi thiÖu gia ®×nh ®«ng con , Ýt con. TD : §i ngang bíc dån LQ To¸n: NhËn biÕt sè lô¬ng trong ph¹m vi 6 V¨n häc: TruyÖn: “Ba c« gái” H§ cã chñ ®Ých 1. MTXQ: Gia ®×nh cña ch¸u 2. LQCC : e, ê  N : Hát, VĐ “Cả nhà đề vui” NH : Chỉ có một trên đời TC : Nghe tiết tấu.. 1. Gãc ph©n vai : Ch¬i mÑ con, c¸ch ch¨m sãc con, ®a gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n: c¸ch bµy mãn ¨n trong gia ®×nh Ho¹t ®éng gãc Ho¹t ®éng ngoµi trêi Ho¹t ®éng chiÒu Phã hiÖu trëng - B¸n hµng, mêi kh¸ch mua 2. Gãc t¹o h×nh: - VÏ xÐ d¸n tranh vÒ gia ®×nh, lµm c¸c ®å ch¬i vÒ ®å dïng gia ®×nh, nÆn ®å dïng gia ®×nh. 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· thuéc vÒ gia ®×nh 4. Gãc x©y dùng: - L¾p ghÐp c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y.. 5. Gãc s¸ch : - §äc truyÖn vÒ gia ®×nh, ®äc c¸c bµi ca dao , tôc ng÷ vÒ gia ®×nh, lµm s¸c vÒ gia ®×nh . ®o¸n ngêi theo tranh vÏ. 6. Gãc to¸n: Ph©n lo¹i ®å dïng theo c«ng dông, xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh, 7. Gãc khoa häc : lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, t×m ®å dïng trong tóivµ ®o¸n xem ®ã lµ ®å dïng g×, lµm b»ng chÊt liÖu g×? phËn laäi c¸c kiÓu nhµ, giªo h¹t, ch¨m sãc c©y - QS c¸c khu nhµ ë xung quanh .QS c©y c¶nh, ch¨m sãc c©y c¶nh trong gia ®×nh Quan s¸t thêi tiÕt , - CV§: T×m ®óng nhµ, MÌo ®uæi chuét ,B¾t chíc t¹o d¸ng, Trß chuyÖn vÒ trang phôc khi thay ®æi thêi tiÕt, Tung b¾t bãng. - Ch¬i theo ý thÝch,NhÆt l¸ rông lµm ®ß ch¬i,Th¨m khu nÊu ¨n cña nhµ trêng... - TC¢N: h¸t c¸c bµi cã tõ ba, mÑ , con , «ng, bµ - ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc - RÌn c¸ch ngåi häc ng¨y ng¾n, ®óng t thÕ, c¸ch cÇm bót ®óng - Lµm anbum gia ®×nh cña c¶ líp - D¹y trÎ c¸ch gÊp chiÕu xÕp gèi ngay ng¾n, trß chuyÖn vÒ G§ trÎ - Vui v¨n nghÖ - Nªu g¬ng bÐ ngoan Gi¸o viªn chñ nhiÖm Chu Thị Lâm Khèi MG lín: Chñ ®Ò tuÇn 2 : Thêi ®iÓm Thø 2 Gia ®×nh sèng chung mét ng«i nhµ (Tõ ngµy 27 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 0 n¨m 2014) Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 §ãn trÎ - thÓ dôc s¸ng Trß chuyÖn vÒ nµ cña bÐ, ®Þa chØ nhµ, trß chuyÖn c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau , nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm ra nhµ .... trß chuyÖn vÒ c¸ch dän dÑp nhµ cöa – ThÓ dôc s¸ng TD : §i trªn ghÕ thÓ dôc ®Çu ®éi tói c¸t. LQ To¸n : Thªm bít sè l¬ng trong ph¹m vi 6 v¨n häc: Th¬: “Lµm anh” 1.T¹o h×nh : VÏ Â N : Hát, VĐ: Êm pha trµ ( mÉu) “Cháu yêu bà” 2. LQCC : Ôn tập NH : “Cho con” H§ cã chñ ®Ých TC : Hát theo hình ảnh Gãc ph©n vai - Ch¬i gia ®×nh : Dän dÑp nhµ cña ; NÊu ¨n; Cöa hµng b¸n ®å dïng gia ®×nh Gãc t¹o h×nh: - Làm bưu thiếp tặng người thân trong gia đình.T« mµu nhµ cña gia ®×nh bÐ; Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· thuéc vÒ gia ®×nh Ho¹t ®éng gãc Gãc x©y dùng: - l¾p ghÐp , X©y khu nhµ bÐ ë .. Gãc s¸ch : - Chän s¸ch , xem vµ “®äc” s¸ch vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh , Lµm chuyÖn tranh vÒ G§, Gãc kh¸m ph¸ khoa häc : Lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, t×m ®å dïng trong tóivµ ®o¸n xem ®ã lµ ®å dïng g×, lµm b»ng chÊt liÖu g×? phËn lo¹i c¸c kiÓu nhµ, giªo h¹t, ch¨m sãc c©y QS c¸c khu nhµ ë xung quanh. QS c©y c¶nh, ch¨m sãc c©y c¶nh trong gia ®×nh, QS mét sè nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm ra nhµ, QS: C¸ch bè trÝ ®å dïng trong nhãm líp, Quan s¸t thêi tiÕt Ho¹t ®éng ngoµi trêi CV§: T×m ®óng nhµ ,MÌo ®uæi chuét ,T×m ®óng nhµ, ch¹y theo bãng, Rång r¾n lªn m©y. - Ch¬i theo ý thÝch - NhÆt l¸ rông lµm ®ß ch¬i. - ¤n th¬ : V× con - ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc - §äc th¬ : Gi÷a vßng giã th¬m - Ch¬i ë c¸c gãc, xem b¨ng h×nh Ho¹t ®éng chiÒu - Ch¬i ë c¸c gãc, xem b¨ng h×nh - D¹y trÎ c¸ch gÊp chiÕu xÕp gèi ngay ng¾n, trß chuyÖn vÒ c¸ch x¾p xÕp ®å dïng trong G§ trÎ - Ch¬i ë c¸c gãc Phã hiÖu trëng Chu Thị Lâm Khèi MÉu gi¸o lín: Giáo viên chủ nhiệm Chñ ®Ò tuÇn 3 : §å dïng cña gia ®×nh (Thùc hiÖn tõ ngµy 3/11 ®Õn 7/ 11/ 2014) Thêi ®iÓm Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 §ãn trÎ - thÓ dôc s¸ng Trß chuyÖn vÒ mét sè ®å dïng trong gia ®×nh, nhu cÇu vÒ ¨n mÆc, mét sè c¸ch sö dông ®å dïng an toµn, trß chuyÖn vÒ ngµy nghØ cña gia ®inh bÐ. TËp thÓ dôc s¸ng 1. TD : BËt xa V¨n häc: Th¬: 1. MTXQ: Mét sè Toán : T¸ch gép sè 45cm. NÐm bãng Gi÷a vßng giã ®å dïng trong gia lîng 6 thµnh 2 phÇn b»ng 2 tay. th¬m. ®×nh 2. TCCC : e,ê H§ cã chñ ®Ých  N : Hát, VĐ: “Nhà của tôi” NH : “Tổ ấm GĐ” TC : Ai nhanh nhất Gãc ph©n vai - Ch¬i gia ®×nh: don dÑp nhµ cöa s¹ch sÏ. NÊu ¨n: tæ chøc b÷a ¨n cho ngµy nghØ, mua s¾m ®å dïng trong gia ®×nh Gãc t¹o h×nh: - VÏ xÐ d¸n tranh vÒ gia ®×nh, lµm c¸c ®å ch¬i vÒ ®å dïng gia ®×nh, nÆn ®å dïng gia ®×nh. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· thuéc vÒ gia ®×nh Gãc x©y dùng: - X©y khu nhµ ë cu¶ bÐ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y.. Ho¹t ®éng gãc Gãc s¸ch : - §äc truyÖn vÒ gia ®×nh, t« ch÷ c¸i, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh , ®äc truyÖn vÒ ,xem tranh l« t« vÒ G§ Gãc to¸n: T×m nhãm ®å vËt cã sè lîng trong ph¹m vi 6 ; nèi ch÷ sè víi sè lîng ®å vËt PV 6, xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh, so s¸nh 3 ®èi tîng kh¸c nhau., Gãc khoa häc T×m ®å dïng trong tói vµ ®o¸n xem ®ã lµ ®å dïng g×, lµm b»ng chÊt liÖu g×? c¸c lo¹i v¶i may quÇn ¸o. Quan s¸t mét sè ®å dïng trong gia ®×nh, QS vên Trêng ,QS c¸c ng«i nhµ XQ trêng, Trß chuyÖn vÒ trang phôc thay ®æi thêi tiÕt, Quan s¸t thêi tiÕt Ho¹t ®éng ngoµi trêi khi - CV§: T×m ®óng nhµ ,Ai nhanh nhÊt ,NhÆt l¸ rông lµm ®ß ch¬i ,Tung b¾t bãng ,KÐo ca lõa xÎ - Ch¬i theo ý thÝch. - TËp ®äc th¬ diÔn c¶m - ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc - rÌn c¸ch ®¸nh r¨ng ®óng c¸ch. Ho¹t ®éng chiÒu - Lµm anbum gia ®×nh cña c¶ líp - D¹y trÎ c¸ch ch¶i ®Çu Phã hiÖu trëng Gi¸o viªn chñ nhiÖm Chu Thị Lâm Khèi Mg lín: Thêi ®iÓm §ãn trÎ - thÓ dôc s¸ng Chñ ®Ò tuÇn 4 : t×nh c¶m cña gia ®×nh ( Thùc hiªn tõ ngµy 10 / 11 ®Õn 14/ 11 n¨m 2014) Thø 3 Thø 5 Thø 2 Thø 4 Thø 6 §µm tho¹i cho trÎ kÓ vÒ gia ®×nh m×nh: hä hµng bªn néi cã nh÷ng ai, bªn ngo¹i cã nh÷ng c¸ch gäi nhau ë bªn néi vµ bªn ngo¹i. Trß chuyÖn vÒ nh÷ng ngµy hä hµng thêng tËp trung ®«ng ®ñ. TËp thÓ dôc s¸ng TD: §i trªn ghÕ H§ cã chñ ®Ých Ho¹t ®éng gãc 1. Gãc ph©n vai Ch¬i gia ®×nh: don dÑp nhµ cöa s¹ch sÏ. NÊu ¨n: tæ chøc b÷a ¨n cho ngµy nghØ, mua s¾m ®å dïng trong gia ®×nh 2. Gãc t¹o h×nh: VÏ xÐ d¸n tranh vÒ gia ®×nh, lµm c¸c ®å ch¬i vÒ ®å dïng gia ®×nh, nÆn ®å dïng gia ®×nh. 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· thuéc vÒ gia ®×nh 4. Gãc x©y dùng: X©y khu nhµ ë cu¶ bÐ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y.. 5. Gãc s¸ch : - §äc truyÖn vÒ gia ®×nh, t« ch÷ c¸i, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh , ®äc truyÖn vÒ gia ®×nh xem tranh l« t« vÒ G§ 6. Gãc to¸n: T×m nhãm ®å vËt cã sè lîng trong ph¹m vi 6; nèi ch÷ sè víi sè lîng ®å vËt PV 6, xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh, so s¸nh 3 ®èi tîng kh¸c nhau. LQ To¸n : NhËn biÕt sè 7 Văn học Truyện “Bàn tay có nụ hôn” 1. T¹o h×nh: VÏ ngêi th©n trong G§ ( §T) 2. LQCC : Ôn tập ¢N: C¶ nhµ th¬ng nhau. ( nghÖ thô©t tæng hîp) NH: Chỉ có một trên đời TC: Nghe TT tìm ĐV 7. Gãc khoa häc : lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, t×m ®å dïng trong tói vµ ®o¸n xem ®ã lµ ®å dïng g×, lµm b»ng chÊt liÖu g×? QS c©y c¶nh, ch¨m sãc c©y c¶nh trong gia ®×nh, Gi¶i c©u ®è vÒ §D gia ®×nh, QS c¸c ng«i nhµ XQ trêng, Trß chuyÖn vÒ trang phôc khi thay ®æi thêi tiÕt. Quan s¸t thêi tiÕt Ho¹t ®éng ngoµi trêi - CV§: T×m ®óng nhµ, Ai nhanh nhÊt, Tung b¾t bãng ,B¾t chíc t¹o d¸ng - Ch¬i theo ý thÝch: NhÆt l¸ rông lµm ®ß ch¬i. TC¢N: h¸t c¸c bµi cã tõ ba, mÑ , con , «ng, bµ - ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc - rÌn c¸ch ngåi häc ng¨y ng¾n, ®óng t thÕ, c¸ch cÇm bót ®óng. Ho¹t ®éng chiÒu - Lµm anbum gia ®×nh cña c¶ líp - D¹y trÎ c¸ch gÊp chiÕu xÕp gèi ngay ng¾n. Phã hiÖu trëng Gi¸o viªn chñ nhiÖm Chu Thị Lâm Khèi MÉu gi¸o lín: Mét sè nghÒ ( Tõ ngµy 14/11 ®Õn ngµy 23/12/2011) môc tiªu chñ ®Ò : LVPT Môc tiªu a. dinh dìng vµ søc kháe: - TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, biÕt ch¨m sãc søc kháe hµng ngµy vµ Ých lîi cña viÖc ¨n uèng ®ñ chÊt. b. Ph¸t triÓn vËn ®éng: PT ThÓ chÊt TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ tr¸nh n¬i nguy hiÓm, b¶o vÖ an toµn cho b¶n th©n. TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu V§, gióp c¬ thÓ PT c©n ®èi hµi hoµ. TrÎ thùc hiÖn c¸c §T h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c bµi tËp thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn. C¸c V§CB ch¹y, bß... thµnh th¹o, nhanh nhÑn Tham gia tÝch cùc vµo c¸c trß ch¬i vËn ®éng PT NhËn H×nh thµnh vµ PT ë trÎ: TÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ c¸c ®å dïng, s¶n phÈm cña c¸c nghÒ, c«ng viÖc cña mét sè ngêi lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau trong XH. Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong XH. Cã biÓu tîng vÒ ch÷ sè, sè lîng 7,8. BiÕt xÕp t¬ng øng, theo mÉu, ®é dµi mét vËt ... TrÎ tù tin trong sö dông ng«n ng÷ ®Ó giao tiÕp, trß chuyÖn, th¶o luËn, kÓ vÒ nghÒ nghiÖp. BiÕt thÓ hiÖn nhu cÇu, t×nh c¶m vµ nh÷ng ý tëng b»ng lêi vµ cö chØ ®iÖu bé khi kÓ chuyÖn, ®äc th¬... vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau. BiÕt thÓ hiÖn sù l¾ng nghe. BiÕt sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong XH. PT Ng«n ng÷ Sö dông thµnh th¹o kü n¨ng giao tiÕp trong trß ch¬i ®ãng vai c¸c nghÒ. HiÓu mét sè chøc n¨ng cña ch÷ viÕt. Sö dông s¸ch víi sù høng thó. Tham gia vµo tr¶i nghiÖm ®äc, viÕt c¸c ch÷ c¸i . H×nh thµnh vµ PT ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp vÒ c«ng viÖc cña nh÷ng ngêi L§ vµ SP cña hä trong CS vµ nghÖ thuËt. PT Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¶m xóc, s¸ng t¹o trong c¸c H§ nghÖ thuËt. ThÈm mü Yªu thÝch, hµo høng tham gia vµo c¸c H§NT. PT T×nh H×nh thµnh vµ PT ë trÎ tÝnh m¹nh d¹n, tù tin, vui ch¬i hoµ thuËn víi c¸c b¹n. c¶m, kÜ BiÕt hî t¸c víi b¹n vµ ngêi lín trong c¸c H§. thøc n¨ng x· héi T«n träng nh÷ng ngêi L§ lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau trong XH. B¶o vÖ, gi÷ g×n SP mµ ngêi L§ lµm ra. Khèi MÉu gi¸o lín: c¸c ho¹t ®éng chñ ®Ò : Mét sè nghÒ Ph¸t triÓn thÈm mü : Nghe c¸c TP¢N, xem tranh, ®iªu kh¾c.. vÒ c«ng viÖc, SP cña nh÷ng ngêi L§ . Ph¸t triÓn nhËn thøc Ph¸t triÓn ng«n ng÷ Ph¸t ©m c¸c tõ cã chøa ©m gÇn gièng nhau. Nghe hiÓu c¸c tõ tr¸i nghÜa. Cho trÎ kÓ l¹i mét sè sù viÖc mµ trÎ ®· ®îc quan s¸t. TruyÖn: Sù tÝch qu¶ da hÊu, Chµng rïa.,gÊu con bÞ ®au r¨ng,.. Th¬: c¸i b¸t xinh xinh, chiÕc cÇu míi, chó bé ®«i hµnh qu©n trong ma Tr¶ lêi vµ ®Æt c¸c c©u hái vÒ nguyªn nh©n, so s¸nh: T¹i sao? Cã g× gièng nhau? Kh¸c nhau? Do ®©u mµ cã? §ång dao, ca dao, c©u ®è, tôc ng÷ vÒ nghÒ nghiÖp: Tr©u ¬i ta b¶o tr©u nµy, cµy ®ång ®ang buæi ban tra... Lµm s¸ch tranh nghÒ thÓ nghiÖp. Ph¸tvÒtriÓn chÊt KÓ chuyÖn s¸ng t¹o: theo tranh, theo ®å Xem tranh mét sè qui ®Þnh an toµn TËp TD s¸ng, BTPTC: Theo bµi h¸t ch¬i,, c¸c theo®éng kinht¸c nghiÖm... Xem s¸ch tranh. -H« hÊp: Ngöi hoa, thæi bãng, thæi n¬... LQ vµ tËp t« ch÷ c¸i: i,t,c;l,m,n. Nèi ch÷ c¸i -Tay vai:Tay ph¶i tríc, tay tr¸i sau, ®a hai tay cao ngang vai. tõ tríc, víi h×nh GhÐp tõ trong -Lng , bông: Tay chèng h«ng, cóitrong ngêi vÒ ngöaphï ngêihîp, vÒ sau. - Ch©n: Mét ch©n lµm trô, ch©n kia co cao ®Çu gèi. tranh, T×m vµ ®Õm ch÷ c¸i ®· häc trong V§CB: Ch¹y ®æi híng theo hiÖuc¸c lÖnh. theo ®êng dÝch d¾c. Trên sÊp trÌo bµi Bß th¬. qua ghÕ thÓ dôc. Ch¹y nhanh 15m,bËt xa 45cm, ®i bíc dån ngang trªn ghÕ, nÐm xa b»ng 2 tay... TCV§: Ngêi tµi xÕ giái, b¸nh xe quay, §ua ngùa, BÉy chuét. KPKH:Trß chuyÖn vÒ mét sè nghÒ phæ biÕn trong XH. Nãi tªn nghÒ, tªn ngêi lµm nghÒ ®ã, dông cô, c«ng viÖc, s¶n phÈm vµ lîi Ých cña nghÒ ®èi víi XH, th¸i ®é ®óng ®èi víi c¸c nghÒ. T×m hiÓu nghÒ nghiÖp cña bè, mÑ. To¸n: NhËn biÕt ch÷ sè 6, 7,8. Sè lîng, sè thø tù, thªm bít, chia 2 nhãm trong ph¹m vi 8. §Õm trong PV 10 vµ ®Õm theo kh¶ n¨ng( ®Õn 20,30...) XÕp t¬ng øng nh÷ng ®èi tîng cã mèi liªn quan nh: nghÒ vµ dông cô cña nghÒ ®ã...Ph©n lo¹i §D,SP theo nghÒ. T¹o mÉu ®¬n gi¶n. §o ®é dµi mét vËt b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. Ch¬i l« t«, ®«min« dông cô L§ mét sè nghÒ. T¹o h×nh VÏ: Quµ t¨ng chó bé ®éi ,c« gi¸o em, trang trÝ h×nh vu«ng, h×nh trßn, b¸c sü, chó h¶i qu©n, nhµ cao tÇng, c«ng viªn.... NÆn: h×nh ngêi, c¸i bµn, c¸i ghÕ, c¸i b¸t, PTGT.. C¾t xÐ d¸n, gÊp, t« mµu tranh trang phôc, dông cô, s¶n phÈm cña c¸c nghÒ, ngêi lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau. Lµm ®å ch¬i b»ng l¸ c©y. lµm bóp bª b»ng xèp Ch¾p ghÐp, x©y dùng: mét sè dông cô cña c¸c nghÒ, nhµ m¸y, bÕn xe, ga tµu, trêng häc, doanh tr¹i qu©n ®éi, lµng xãm, phè phêng, khu c«ng viªn, khu vui ch¬i... ¢m nh¹c H¸t: Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n,chiÕc cÇu míi, C« gi¸o miÒn xu«i, Ch¸u th¬ng chó bé ®éi, b¸c ®a th vui tÝnh, ch¸u yªu c« thî dÖt... Nghe h¸t: C« gi¸o, Bôi phÊn, Anh phi c«ng ¬i, Xe chØ luån kim. Ngµy mïa, Göi anh mét khóc d©n ca, Khi tãc thÇy b¹c, ®i cÊy Ph¸t triÓn t×nh c¶m kÜ n¨ng x· héi V§TN: tay,vai: gâ ®Öm, móa B¸n theo hµng, c¸c bµiB¸c h¸t.,sü, L¸i xe, Thî lµm ®Çu,c«ng nh©n, n«ng Ch¬i vè ®ãng C« gi¸o, Ch¬i TC¢N : Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt, ai nhanh d©n... nhÊt, NhËn h×nh tªn bµi h¸t,TC sonmil.. Xem tranh ¶nh®o¸n vÒ c«ng viÖc cña c¸c c«, b¸c lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau. TËp trang trÝ trang phôc, thiÕt kÕ thêi trang... §ãng kÞch theo c¸c c©u chuyÖn ®· häc. H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn tÆng c¸c chó bé ®éi. Nghe kÓ chuyÖn vÒ c«ng viÖc vµ nh÷ng ®å dïng cña c¸c chó bé ®éi. Gieo h¹t. Ch¨m sãc c©y. §óc c¸t, ch¬i víi níc(ch×m næi, ®ong ®Õm...) Mét sè nghÒ Khèi MÉu gi¸o lín: c¸c néi dung chñ ®Ò: Mét sè nghÒ - NghÒ dÞch vô thÈm mü - B¸n hµng - ThiÕt kÕ thêi trang - Híng dÉn viªn du lÞch - NghÒ l¸i tµu, l¸i xe - Thî méc - Thî x©y - KiÕn tróc s X©y dùng DÞch vô Mét sè NghÒ NghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng S¶n xuÊt - N«ng d©n - C«ng nh©n - NghÒ may, nghÒ thñ c«ng mÜ nghÖ , th¬ méc, Thî c¬ khÝ, NghÒ ®Çu bÕp ..... Khèi mÉu gi¸o lín Thêi ®iÓm §ãn trÎ - thÓ dôc s¸ng H§ häc cã chñ ®Þnh Chñ ®Ò tuÇn 1 : Thø 2 NghÒ Gióp ®ì ccéng ®ång - C«ng an Bé ®éi NghÒ d¹y häc NghÒ y tÕ NghÒ X©y dùng, s¶n xuÊt Thø 3 Thø 4 NghÒ phæ biÕn ë ®Þa ph¬ng n¬i trÎ sèng ( NghÒ n«ng; bu«n b¸n, nghÒ lµm nem, giß ch¶, b¸nh bón.......) (Tõ ngµy 11/11 -> 15 /11/ 2013) Thø 5 Thø 6 Trß chuyÖn víi trÎ vÒ nghÒ d¹y häc, ngµy 20/11 ; Nh¾c nhë trÎ ®¨ng ký gãc ch¬I, ph¸t hiÖn ra nh÷ng b¹n nghØ häc hµng ngµy –Ch¬i tù do ë c¸c gãc - ThÓ dôc s¸ng TD: NÐm xa b»ng 1. Ch÷ c¸i : To¸n: T¹o h×nh : VÏ hoa V¨n häc: Thªm bít trong mét tay; BËt xa Lµm quen u, . tÆng c« gi¸o ( §T) Th¬: Bã hoa tÆng ph¹m vi 7 45cm c«. 2. ¢N : H¸t móa: KH ¢N: Lín lªn C« gi¸o miÖn xu«i - Nghe h¸t: C« gi¸o ch¸u l¸i m¸y cµy. 1.Gãc ph©n vai : : §ãng vai c¸c b¸c c«ng nh©n, c« gi¸o, bé ®éi, thî may, thî lµm ®Çu ®Ó phôc vô c¸c gia ®×nh 2. Gãc t¹o h×nh: - T«, vÏ, ch©n dung c« gi¸o , nÆn mét sè c«ng cô vµ s¶n phÈm mét sè nghÒ , 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt thuéc vÒ nghÒ d¹y häc, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau Ho¹t ®éng gãc 4. Gãc x©y dùng: - XD l¾p ghÐp trêng mÇm non ; Vên trêng 5. Gãc s¸ch : lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ nghÒ d¹y däc, xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò. 6. Gãc khoa häc: §ªm c¸c nhã s«s l¬ng trong ph¹m vi 7 vµ theo kh¶ n¨ng. Ch¬i c¸c gãc m¬ 7. thiªn nhiªn : Theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y , tËp ®ong ®o c¸t níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y… -Trß chuyÖn nghÒ d¹y häc; ngµy 20/11, kÓ chuyÖn, ®äc th¬ vÒ nghÒ d¹y häc , quan s¸t c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam ,nhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i, QS thêi tiÕt Ho¹t ®éng ngoµi trêi - CV§: Ch¹y cíp cê, Thi ai chuyÒn bãng nhanh, rång r¾n lªn m©y. - Ch¬i theo ý thÝch theo hướng dẫn của cô - ¤n c¸c néi dung ®· häc , hoµn thµnh c¸c phÇn cßn thiÕu ë vë tËp t«, to¸n.,tËp lµm tranh chñ ®Ò, - luyÖn mét sè thao t¸c vÖ sinh -Trß chuyÖn víi trÎ vÒnghÒ d¹y häc , t×nh c¶m cña mäi ngêi ®èi víi c« gi¸o, lµm quen víi bµi míi cña mét sè Ho¹t ®éng chiÒu m«n häc nªu cÇn thiÕt . - ch¬i ë c¸c gãc. Phã hiÖu trëng Gi¸o viªn chñ nhiÖm Chu Thị Lâm Khèi mÉu gi¸o lín Thêi ®iÓm §ãn trÎ - thÓ dôc s¸ng H§ häc cã chñ ®Þnh Ho¹t ®éng gãc Nguyễn Thị Thương Chñ ®Ò tuÇn 2: Thø 2 NghÒ gióp ®ì céng ®ång Thø 3 ( Tõ ngµy 18 /11 -> 22 /11/ 2013 ) Thø 4 Thø 5 Thø 6 Trß chuyÖn víi trÎ vÒ íc m¬ nghÒ nghiÖp sau nµy cña trÎ – Nh¾c nhë trÎ ®¨ng ký gãc ch¬I, ph¸t hiÖn ra nh÷ng b¹n nghØ häc hµng ngµy – Ch¬i tù do ë c¸c gãc - ThÓ dôc s¸ng TD: BËt sau 25cm. 2, MTXQ:T×m hiÓu . 1.V¨n häc: C¸i b¸t LQ CC : TËp t«: u, To¸n :T¸ch, gép vµ ph©n biÖt mét sè xinh xinh. ®èi tîng 7 thµnh 2 ¢m nh¹c : nghÌ trong x· héi. H§KH: Ch¸u yªu phÇn - H¸t , v®: Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n KH Trß ch¬i : B¸c c« chó c«ng nh©n NH:Anh phi c«ng ¬i thî lµnh nghÒ. TC: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt 1. Gãc ph©n vai : B¸c sü, cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng dông cô lao ®éng vµ s¶n phÈm mét sè ngµnh nghÒ phæ biÕn trong x· héi vµ nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng 2. Gãc t¹o h×nh: - T«, vÏ, nÆn mét sè c«ng cô vµ s¶n phÈm mét sè nghÒ. Làm tranh… 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt thuéc vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau 4.Gãc x©y dùng: XD trêng MN, lµng xãm, phè phêng, nhµ m¸y l¾p ghÐp mét sè dông cô lao ®éng c¸c nghÒ 5. Gãc s¸ch : Ch¬i l« t«, ®« mi n«, xÕp h×nh c¸c dông cô lao ®éng, xem tranh mét sè nghÒ vµ kÓ chuyÖn s¸ng
- Xem thêm -