Tài liệu Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế của việt nam thời kỳ 2006-2010

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Bê biÓn níc ta ch¹y dµi tõ B¾c xuèng Nam, nhiÒu c¶ng lín nhá ¨n s©u vµo ®Êt liÒn, hÖ thèng s«ng ngßi dµy ®Æc lµ u ®·i cña thiªn nhiªn giµnh cho ViÖt Nam ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ biÓn vµ giao th«ng vËn t¶i thuû. MÆt kh¸c, víi chÝnh s¸ch më cöa héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi cho ngµnh tµu thuû ViÖt Nam.Thùc tÕ cho thÊy, ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ cña ViÖt Nam cha ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng cho nh÷ng dù ¸n ®ãng tµu lín cã chÊt lîng cao, Nhµ níc cho phÐp c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, nhËp khÈu mÆt hµng thiÕt bÞ thuû tõ níc ngoµi phôc vô cho nhu cÇu trong níc. §ãng vai trß lµ trung t©m trung gian ph©n phèi, c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu mÆt hµng nµy tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m ®¹t môc tiªu doanh sè, lîi nhuËn, thÞ phÇn th«ng qua tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nµm vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam . Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ thuû tõ níc ngoµi vµ ph©n phèi cho c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp trong níc, trung t©m th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû míi võa thµnh lËp, song trong thêi gian võa qua trung t©m ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ.Tuy nhiªn, sù t¨ng lªn nhanh chãng vÒ sè lîng còng nh quy m« cña c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc cung cÊp thiÕt bÞ thuû, ®· ®Æt trung t©m ®øng tríc sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng. §iÒu nµy, ®ßi hái Trung t©m ph¶i cã nç lùc vµ nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n nh»m duy tr× vµ kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng kinh doanh. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i trung t©m, t«i ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi : “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m th¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû” Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ: trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ,hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m trong thêi gian võa qua ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m trong thêi gian tíi Víi môc ®Ých nh vËy kÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn cßn bao gåm 3 phÇn PhÇn I : Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m th¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m th¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû. Trong kho¶ng thêi gian cã h¹n mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nhng víi tr×nh ®é cã h¹n vµ møc ®é hiÓu biÕt thùc tÕ cßn cha s©u, bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.T«i rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c«, vµ c¸c c« chó, anh chÞ cña Trung t©m th¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû ®Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¶ng viªn TrÇn v¨n B·o vµ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ t¹i Trung t©m th¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i . I. Kh¸i niÖm vµ b¶n ch¸t hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngµy nay khi ®Ò cËp ®Õn kh¸i niÖm hiÖu qu¶ th× ngêi ta vÉn cha cã mét kh¸i niÖm thèng nhÊt. Bëi v×, ë mçi lÜnh vùc mçi gi¸c ®é kh¸c nhau ngêi ta l¹i cã c¸ch nh×n kh¸c nhau, cã c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶. Th«ng thêng khi nãi ®Õn mét lÜnh vùc nµo ®ã, th× hiÖu qu¶ cña lÜnh vùc ®ã ®îc g¾n tªn lÜnh vùc vµo sau tõ hiÖu qu¶, vÝ dô nh ë lÜnh vùc kinh tÕ th× cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, ë lÜnh vùc x· héi th× cã hiÖu qu¶ x· héi... §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy th× chóng ta cã thÓ xem xÐt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ trªn hai gi¸c ®é vÜ m« vµ vi m«: + ë tÇm vÜ m« Kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi lµ ba lÜnh vùc c¬ b¶n cña bÊt cø mét quèc gia nµo, t¬ng øng víi ba lÜnh vùc ®ã lµ ba ph¹m trï hiÖu qu¶: hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ chÝnh trÞ, hiÖu qu¶ x· héi. Trong ®ã -HiÖu qu¶ kinh tÕ: NÕu xÐt theo hiÖu qu¶ cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a hiÖu qu¶ thu vÒ vµ kÕt qu¶ bá ra ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ Trung t©m vÒ ®ã. KÕt qu¶ thu vÒ lµ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh nh÷ng kÕt qu¶ kinh tÕ tæng hîp nh Doanh thu, lîi nhuËn. Cßn kÕt qu¶ kÕt qu¶ bá ra chÝnh lµ c¸c chi phÝ, nh÷ng thø mµ x· héi, doanh nghiÖp bÞ mÊt ®i nh chi phÝ lu th«ng, chi phÝ lao ®éng... NÕu xÐt tõng yÕu tè riªng lÎ th× hiÖu qu¶ kinh tÕ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c nguån lùc kinh tÕ, lóc nµy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ mét chØ tiªu chÊt lîng, ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè, nguån lùc kinh tÕ, lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®é tiÕt kiÖm cña c¶i cña x· héi. Tõ hiÖu qu¶ kinh tÕ ta cã thÓ thÊy dîc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ lµ cao hay thÊp. Hay nãi c¸ch kh¸c, chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶n ¸nh vÒ mÆt ®Þnh lîng vµ mÆt ®Þnh tÝnh trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. - HiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi: Nh×n ë tÇm vÜ m«, chØ tiªu hiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ chØ tiªu hiÖu qu¶ x· héi lµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh sù ¶nh hëng cña ho¹t ®éng kinh doanh tíi viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Bëi vËy, c¶ hai chØ tiªu nµy ®Òu cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn ®Êt níc mét c¸ch toµn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 diÖn vµ bÒn v÷ng. §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c mÆt: tr×nh tù tæ chøc s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý, møc sèng b×nh qu©n, tr×nh ®é v¨n ho¸ ... Thùc tÕ cho thÊy, ë hÇu hÕt c¸c níc t b¶n chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp chØ ch¹y theo hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ kh«ng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ x· héi vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ ®i kÌm, do ®ã dÉn ®Õn c¸c hËu qu¶: thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng kinh tÕ cã tÝnh chÊt chu kú, kho¶ng c¸ch giµu nghÌo ngµy cµng lín... Tuy nhiªn chóng ta kh«ng thÓ chó träng tíi hiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi mét c¸ch th¸i qu¸ mµ l¬i lµ, xem thêng hiÖu qu¶ kinh tÕ, v× chóng ta ®· cã bµi häc tõ thêi bao cÊp. Nh vËy, nh×n ë tÇm vÜ m« cña nÒn kinh tÕ th× chØ tiªu hiÖu qu¶ ®ång thêi ph¶n ¸nh ë c¶ hai mÆt: §Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng. Hai mÆt naú cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau nh mét thùc thÓ h÷u c¬ thèng nhÊt, cÇn cã sù liªn kÕt hµi hoµ gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ, hiÖu qu¶ x· héi ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc mét c¸ch bÒn v÷ng. +ë tÇm vi m«: Trong mçi doanh nghiÖp, vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ dîc hiÓu ë ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt-kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh: lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh nh÷ng lîi Ých ®¹t ®îc víi chi phÝ bá ra trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh. Díc gi¸c ®é nµy, chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng, th«ng qua c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cô thÓ vµ tõ ®ã cã thÓ tÝnh to¸n so s¸nh ®îc. Mét c¸ch hiÓu kh¸c, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cô thÓ thèng nhÊt vµ biÓu hiÖn trùc tiÕp cña doanh thu, lîi nhuËn ... trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh. Ngoµi ra, nã cßn biÓu hiÖn møc ®é ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc hiÖn cã nh»m phôc vô môc tiªu kinh doanh. Lóc nµy, ph¹m trï hiÖu qu¶ lµ ph¹m trï trõu tîng, nã ®îc ®Þnh tÝnh thµnh møc ®é quan träng vai trß cña nã trong lÜnh vùc kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c, ta cã thÓ hiÓu hiÖu qu¶ kinh doanh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Díi gi¸c ®é nµy hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Nãi tãm l¹i, ë tÇm vÜ m«, hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh ®ång thêi c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh kinh doanh, tr×nh ®é tæ chøc vµ sö dông c¸c nguån lùc. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn ë møc ®é ph¸t triÓn theo chiÒu s©u. Nã lµ thíc ®o quan träng vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh Tõ tríc tíi nay, c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp: + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã ( hoÆc lµ doanh thu hoÆc lµ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh ). Quan ®iÓm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ kinh doanh vµ môc tiªu kinh doanh. + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù t¨ng trëng kinh tÕ ph¶n ¸nh nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy phiÕn diÖn, chØ ®øng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ møc t¨ng hiÖu qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn b¶n chÊt chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ. §Þnh nghÜa nh vËy chØ muèn nãi vÒ c¸ch x¸c lËp c¸c môc tiªu chø kh«ng to¸t lªn ý niÖm cña v©n ®Ò. + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc t¨ng kÕt qu¶ kinh doanh trªn mçi lao ®éng hay møc doanh lîi cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Quan ®iÓm nµy muèn quy hiÖu qu¶ kinh doanh vÒ mét chØ tiªu tæng hîp nµo ®ã. Bëi vËy, ta cÇn ph¶i cã mét kh¸i niÖm tæng qu¸t h¬n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc (trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt) thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ thíc ®o ngµy cµng trë nªn quan träng cña sù ph¸t triÓn vµ lµ chè dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. 1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cña hiÖu qu¶ kinh doanh. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®· ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÒu néi t¹i ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu qu¶ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm chi phÝ. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt hoÆc hoÆc ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ nhÊt ®Þnh. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao hµm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých thùc sù. C¸ch tÝnh nh vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao cho doanh nghiÖp. 2.Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña bÊt kú mét x· héi nµo, mµ nã cßn lµ mét mèi quan t©m cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo trong c¬ chÕ thÞ trêng. §ã lµ vÊn ®Ò bao trïm xuyªn suèt thÓ hiÖn chiÕn lîc cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, ®¶m b¶o t¹o ra kÕt qu¶ cao nhÊt cña mäi qu¸ tr×nh, mäi giai ®o¹n, mäi ho¹t ®éng kinh doanh. TÊt c¶ nh÷ng ®æi míi, nh÷ng c¶i tiÕn néi dung vµ ph¬ng ph¸p øng dông trong qu¶n lý kinh tÕ chØ thùc sù mang l¹i ý nghÜa khi vµ chØ khi n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh. §èi víi doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ thíc ®o chÊt lîng ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò cèt lâi, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña mét doanh nghiÖp. Nh vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o c¬ b¶n sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù cã mÆt nµy, ®ång thêi hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ môc tiªu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. BÊt cø mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i nµo còng ®Òu cã môc tiªu c¬ b¶n lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i thùc hiÖn ba môc tiªu: Lîi nhuËn- thÕ lùc- an toµn trong ®ã lîi nhuËn lµ môc tiªu cuèi cïng. Do vËy, trong trêng hîp thu nhËp cña doanh nghiÖp kh«ng ®îc n©ng lªn, nhng trong ®iÒu kiÖn vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt chØ thay ®æi trong mét khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a, b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i tiÕt kiÖm vµ gi¶m chi phÝ ®Õn møc tèi thiÓu. Nh vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c, sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi viÖc t¹o ra hµng ho¸ cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu x· héi ®ång thêi t¹o ra sù tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®îc nh vËy, th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp bï ®¾p ®îc chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh vËy, Míi ®¶m b¶o nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ mét yªu cÇu mang tÝnh gi¶n ®¬n cßn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sù ph¸t triÓn cña vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp míi lµ yÕu tè quan träng. Bëi v×, sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ®ßi hái sù tån t¹i cña doanh nghiÖp mµ cßn ®ßi hái sù tÝch luü b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn vµ mét lÇn n÷a n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc nhÊn m¹nh. Ngoµi ra, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cßn lµ nh©n tè thóc ®Èy c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ trêng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh, thÞ trêng cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng chØ lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c mÆt hµng mµ cßn lµ c¹nh tranh vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶... Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®iÒu lµ sù ph¸t triÓn th× c¹nh tranh võa lµ yÕu tè thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®ång thêi c¹nh tranh còng lµ yÕu tè bãp chÕt doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ c¹nh tranh ®îc víi nhau th× ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. V× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao, doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé... MÆt kh¸c, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã hµng ho¸ chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ vèn hµng ho¸, t¨ng khèi lîng hµng ho¸ b¸n ra vµ kh«ng ngõng n©ng cao vµ ®æi míi chÊt lîng hµng ho¸, t¨ng cêng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng . Nh vËy, N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ h¹t nh©n c¬ b¶n trong c¹nh tranh. C¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh nhau ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh vµ ngîc l¹i, viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó doanh nghiÖp giµnh ®îc th¾ng lîi trong c¹nh tranh. II. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh HiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cã mét vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc nghiªn cøu, nhËn thøc, vµ cã phong ph¸p ®óng ®¾n trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh lµ cÇn thiÕt, tõ ®ã chóng ta míi ®Ò xuÊt ®îc nh÷ng biÖn ph¸p kh¶ thi cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, chóng ta sö dông nhãm chØ tiªu sau: 1.Nhãm chØ tiªu tæng hîp 1.1 Doanh thu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh lµ toµn bé tiÒn b¸n hµng ho¸, dÞch vô cung øng trªn thÞ trêng sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n chiªt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã chøng tõ hîp lÖ), thu tõ phÇn trî gi¸ cña Nhµ níc khi thùc hiÖn cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ níc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, doanh thu ®îc h×nh thµnh tõ c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c dÞch vô lµ chñ yÕu. Ngoµi ra, trong mét sè trêng hîp cã thªm nh÷ng nguån thu kh¸c nh: thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh, thu tõ ho¹t ®éng bÊt thêng. Tæng céng c¸c nguån thu nµy gäi lµ tæng doanh thu cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: DT= Pi* Qi Trong ®ã DT :lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ dÞch vô Pi : gi¸ c¶ cña mét ®¬n vÞ hµng ho¸ thø i hay dÞch vô thø i Qi : khèi lîng hµng ho¸ hay dÞch vô thø i b¸n ra trong kú N : lo¹i hµng ho¸ dÞch vô 1.2.Chi phÝ kinh doanh Chi phÝ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chÝ phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Tõ chi phÝ nghiªn cøu thÞ trêng, chi phÝ trong ho¹t ®éng t¹o nguån mua hµng, chi phÝ dù tr÷, qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ dÞch vô vµ chi phÝ b¸o dìng , b¶o hµnh hµng ho¸. §©y lµ c¸c kho¶n chi cÇn thiÕt ®Ó cã ®îc doanh thu. TC= CFmh+ CFlt+ CFntvµmbh Trong ®ã TC : lµ tæng chi phÝ kinh doanh CFmh: lµ chi phÝ mua hµng ho¸ cña doanh nghiÖp CFlt : lµ chi phÝ lu th«ng CFntvµmbh: lµ c¸c kho¶n chi phÝ nép thuÕ vµ mua b¶o hiÓm hµng ho¸ vµ tµi s¶n kinh doanh Hai chØ tiªu doanh thu vµ chi phÝ kh«ng ph¶n ¸nh trùc tiÕp hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp nhng ®ã lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu lîi nhuËn. 1.3. Lîi nhuËn §èivíi doanh nghiÖp, Lîi nhuËn lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña bé phËn s¶n phÈm thÆng d do ngêi lao ®éng t¹o ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lîi nhuËn bao giê còng lµ môc tiªu trùc tiÕp, môc tiªu trªn hÕt cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh, còng lµ kÕt qu¶ tæng qu¸t vÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ®îc x¸c ®Þnh bëi t¬ng quan gi÷a hai ®èi tîng lµ kÕt qña thu ®îc vµ chi phÝ bá ra. C¶ hai ®¹i lîng nµy ®Òu phøc t¹p vµ khã ®¸nh gi¸. V× vËy, ®Ó dÔ dµng h¬n trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th× ngêi ta dïng chØ tiªu lîi nhuËn, nã ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: LN=DT-TC Trong ®ã LN : lµ tæng lîi nhuËn thu ®îc trong kú DT : lµ tæng doanh thu trong kú TC : Tæng chi phÝ bá ra trong kú Lîi nhuËn ph¶n ¸nh quy m« hiÖu qu¶ kinh doanh. ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i lîi nhuËn ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: - Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh - Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh - Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng bÊt thêng Trong ®ã lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh chiÕm mét tû träng lín nhÊt, kho¶nlîi nhuËn nµy thu ®îc tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng. Cßn lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh bao gåm c¸c kho¶n l·i do mua chøng kho¸n hay phÇn l·i tiÕt kiÖm do göi ng©n hµng... Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng bÊt thêng gåm thanh lý tµi s¶n hay c¸c kho¶n thu ®îc tõ ph¹t hîp ®ång ... hai lo¹i lîi nhuËn nµy còng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së doanh thu trõ chi phÝ. XuÊt ph¸t tõ nguån h×nh thµnh lîi nhuËn ®îc tÝnh theo c«ng thøc: LN=LNkd+ LNtc+ LNbt Trong ®ã LNkd : lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh LNtc : lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh LNbt : lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng bÊt thêng C«ng thøc tÝnh lîi nhuËn trªn chØ ph¶n ¸nh ®îc quy m« cña hiÖu qu¶ kinh doanh chø kh«ng ph¶n ¸nh ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c vÒ chÊt lîng kinh doanh còng nh tiÒm lùc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c nã kh«ng cho phÐp so s¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh gi÷a c¸c kú víi nhau còng nh lµ so Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. Mét ®iÒu n÷a lµ theo c¸ch tÝnh trªn th× kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®îc doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm hay hao phÝ lao ®éng x· héi. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, ta cã thÓ so s¸nh ®îc kÕt qu¶ thu ®îc víi cho phÝ bá ra, chØ tiªu ®ã gäi lµ møc doanh lîi. KÕt qu¶ thu ®îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh doanh thu, lîi nhuËn, cßn chi phÝ bá ra lµ søc lao ®éng, tiÒn mua hµng.... chØ tiªu nµy ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Hln=(LN/TC)*100% Trong ®ã Hln : møc doanh lîi LN : doanh thu trong kú TC : chi phÝ trong kú Tuy nhiªn hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: HiÖu qu¶ kinh doanh = kÕt qu¶ ®Çu ra/ chi phÝ ®Çu vµo C«ng thøc nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông chi phÝ. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®Çu ra doanh nghiÖp ph¶i tèn mét lîng chi phÝ ®Çu vµo lµ bao nhiªu, sö dông vµ tæ chøc kinh doanh ra sao tõ: vèn, nh©n sù, qu¶n lý... ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. 2. Nhãm chØ tiªu bé phËn HÖ thèng c¸c chØ tiªu vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè trong qu¸ tr×nh kinh doanh (qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ ). Do ®ã, ®Ó biÕt nguyªn nh©n ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu nhÊt ®Þnh, tõ ®ã míi biÕt doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, ®ång thêi th«ng qua ®ã ®a ra gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó n©ng cao hiÖu qña kinh doanh. 2.1.ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn. 2.1.1.Tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu (P1). P1= Tæng lîi nhuËn/ Tæng doanh thu P1= LN/DT ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång doanh thu th× thu ®îc bao nhiªu ®åg lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy khuyÕn khÝch doanh nghiÖp muèn t¨ng lîi nhuËn th× ph¶i t¨ng doanh thu vµ gi¶m chi phÝ. Nhng ®iÒu kiÖn cã hiÖu qu¶ lµ tèc ®é t¨ng lîi nhuËn ph¶i lín h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu. 2.1.2.Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn kinh doanh (P2) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P2=(LN/VKD)*100% Trong ®ã P2 : lµ tû suÊt lîi nhuËn theo vèn kinh doanh VKD : Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh . ChØ tiªu nµy cho biÕt, víi mét ®ång vèn bá ra doanh nghiÖp thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn kinh doanh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cµng cao do ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh cñcµng cao, vµ ngîc l¹i. Víi tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh cµng lín, doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn ®Çu t vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh lín h¬n. 2.1.3.Tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ P3= (LN/TC)*100% Trong ®ã P3 lµ tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ Víi tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ th× víi mét ®ång chi phÝ bá ra doanh nghiÖp tthu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Còng nh hai chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn, chØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ngîc l¹i.  C¶ ba chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn ®Òu lµ chØ tiªu t¬ng ®èi ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh, nã kh«ng cho biÕt quy m« hiÖu qu¶ kinh doanh lµ lín hay nhá. V× vËy chóng thêng ®îc sö dông kÌm theo chØ tiªu lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu kh¸c trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu qña kinh doanh. 2.2.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u. 2.2.1.HÖ sè doanh lîi cña vèn chñ së h÷u. H=LNR/VCSH Trong ®ã H : HÖ sè doanh lîi cña vèn chñ së h÷u LNR : Lîi nhuËn rßng VCSH : Vèn chñ së h÷u HÖ sè doanh lîi cña vèn chñ së h÷u lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh ®Æc biÖt lµ vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu nµy cho biÕt, mét ®ång vèn chñ së h÷u th× doanh nghiÖp thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ngîc l¹i. Tøc lµ hÖ sè doanh lîi trªn vèn chñ së h÷u cµng nhá th× hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u lµ thÊp, ®iÒu nµy lµ mét sù l·ng phÝ do ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ thÊp. 2.2.2 HÖ sè quay vßng cña vèn chñ së h÷u. H1= DTT/VCSH Trong ®ã H1 : HÖ sè vång quay cña vèn chñ së h÷u DTT : doanh thu thuÇn trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt trong mét chu kú kinh doanh, vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp quay ®îc bao nhiªu vßng. H1 cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cao vµ ngîc l¹i. 2.3.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh 2.3.1.C¸c chØ tiªu chung 2.3.1.1HiÖu suÊt vèn kinh doanh HiÖu suÊt VKD=DTT/VKD Trong ®ã VKD : lµ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp sö dông trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn kinh doanh doanh nghiÖp bá ra trong kú sÏ thu ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. 2.3.1.2.Hµm lîng vèn kinh doanh Hµm lîng VKD = VKD/DTT Víi chØ tiªu hµm lîng vèn kinh doanh, ®Ó cã mét ®ång doanh thu th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång vèn kinh doanh. 2.3.2.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ bé phËn 2.3.2.1.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh lµ biÖu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh. Doanh nghiÖp sö dông vèn cè ®Þnh nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Þnh hay hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ kinh doanh víi sè vèn cè ®Þnh hay tµi s¶n cè ®Þnh ®îc sö dông trong kú.  Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh Søcs¶nxuÊtcñaTSC§=DTT/NG Trong ®ã Søc s¶n xuÊt cña TSC§ : Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh NG : Nguyªn gi¸ b×nh qu©n cña tµi s¶n cè ®Þnh Th«ng qua søc s¶n xuÊt cña TSC§, ta biÕt ®îc mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n cña TSC§ ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cµng cao vµ ngîc l¹i . Do vËy, ®Ó t¨ng søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i t¨ng doanh thu thuÇn trong kú.  Søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh Søc sinh lîi cña TSC§= L·i gép hay lîi nhuËn thuÇn/NG ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i bao nhiªu ®ång l·i gép hay lîi nhuËn thuÇn. §Ó n©ng cao lîi nhuËn kinh doanh doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh tøc lµ ph¶i t¨ng cêng huy ®éng vµ sö dông tµi s¶ncè ®Þnh vµo ho¹t ®éng kinh doanh.  HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®inh HÖ sè sö dôngTSC§= TængTSC§ ®îc huy ®éng/Tæng TSC§ hiÖn cã  HÖ sè sö dông c«ng suÊt thiÕt bÞ HÖ sè sö dông c«ng suÊt thiÐt bÞ= c«ng suÊt thùc tÕ/ c«ng suÊt thiÕt kÕ C¸c chØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh hay tµi s¶n cè ®Þnh cµng lín vµ ngîc l¹i. 2.3.2.2.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vèn lu ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒncña tµi s¶n vµ vèn lu th«ng. ®©y lµ mét nh©n tè qu©n träng ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ë doanh nghiÖp mµ ®Æc biÖt lµ ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i.  Møc s¶n xuÊt kinh doanh cña vèn lu ®éng. Hvld =DT/VL§ Trong ®ã Hvld : Møc s¶n xuÊt kinh doanh cña vèn lu ®éng VL§ : Vèn lu ®éng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh th× vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá vèn lu ®éng sö dông cµng hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i.  Møc sinh lîi cña vèn lu ®éng Hlnvld =LN/VL§ Trong ®ã Hlnvld : Møc sinh lîi cña vèn lu ®éng LN : Lîi nhuËn thu ®îc trong kú VL§ : Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú Tiªu thøc nµy cho biÕt trong mét chu kú nhÊt ®Þnh, mét ®ång vèn lu ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy ®ång biÕn víi hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. Tøc lµ, møc sinh lîi cña vèn lu ®éng cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng cao vµ ngîc l¹i.  Sè vßng quay cña vèn lu ®éng L=DTT/VL§ Trong ®ã L : lµ sè vßng quay hay sè lÇn chu chuyÓn cña vèn lu ®éng DT : doanh thu thuÇn trong kú VL§ : Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú Sè vßng quay cña vèn lu ®éng cho biÕt, trong mét chu kú nhÊt ®Þnh vèn lu ®éng quay ®îc bao nhiªu vßng. Sè vßng quay tû lÖ thuËn víi hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng . Do ®ã sè vßng quay cµng lín th× hiÖu qu¶ cµng cao. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Sè ngµy cña mét vßng quay Vèn lu ®éng N=(VL§/ DTT)*T Víi N : lµ sè ngµy cña mét vßng quay vèn lu ®éng T : Sè ngµy trong kú thêng lµ 360 ngµy ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh lîng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó vèn lu ®éng hoµn thµnh mét vßng chu chuyÓn. Sè ngµy cña mét vßng quay cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cµng lín, hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng cao. Hai chØ tiªu : sè lÇn chu chuyÓn cña vèn lu ®éng vµ chØ tiªu sè ngµy cña mét vßng chu chuyÓn cã xu híng biÕn thiªn ngîc nhau. Khi sè ngµy cña mét vßng chu chuyÓn t¨ng th× sè lÇn chu chuyÓn gi¶m ®i vµ ngîc l¹i. Do ®ã, nÕu biÕt ®îc mét chØ tiªu th× sÏ tÝnh ®îc chØ tiªu cßn l¹i theo c«ng thøc sau: L=T/N *Møc ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng Tdn= VL§/DTT Trong ®ã Tdn : Møc ®¶m nhiÖm cña vènlu ®éng ChØ tiªu møc ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng cho biÕt, ®Ó cã ®îc mét ®ång doanh thu th× cÇn bao nhiªu ®ång vèn lu ®éng. ChØ tiªu nµy cµng nhá th× hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng cao vµ ngîc l¹i. 2.3.3.C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong thanh to¸n. T rong kinh doanh do c¸c chÕ ®é thu chi vµ thanh to¸n ®¸ ®îc quy ®Þnh, nhng do d¾c ®iÓm cña tõng lo¹i ho¹t ®éng mµ trong qu¸ tr×nh kinh doanh ph¸t sinh nh÷ng kho¶n thu chi cµn ph¶i mÊt mét kho¶ng thêi gian míi thanh to¸n ®îc. Thêi gian dµi hay ng¾n cßn phô thuéc vµo chÕ ®é quy ®ÞnhvÒ nép thuÕ, ph¬ng thøc thanh to¸n ®îc ¸p dông hiÖn hµnh, mèi quan hÖ vµ tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®¬n vÞ. * Thêi gian thu håi(thanh to¸n)c«ng nî Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thêi gian thu håi (thanh to¸n) c«ng nî= sè nî ph¶i thu(ph¶i tr¶) trong n¨m/Doanh sè thu nî (tr¶ nî ) b×nh qu©n ngµy Thêi gian thu håi c«ng nî ng¾n sÏ gãp phÇn tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, chiÕm dông vè gi÷a c¸c ®¬n vÞ, gi¶m ®îc kho¶n bÞ ph¹t do viÖc thanh to¸n c«ng nî chËm, kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång.  Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh= Tæng TSL§/Tæng sè nî ng¾n h¹n ChØ tiªu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp lµ cao hay thÊp. NÕu tû suÊt thanh to¸n xÊp xØ b»ng 1 th× doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ b×nh thêng.  Tû suÊt thanh to¸n cña vèn lu ®éng Tû suÊt thanh to¸n cña vèn lu ®éng= Tæng sè vèn b»ng tiÒn/Tæng sè TSL§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n lu ®éng.  Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi Tû suÊt thanh to¸ntøc thêi =Tæng sè vèn b»ng tiÒn/Tæng sè nî ng¾n h¹n NÕu tû suÊt thanh to¸n tøc thêi<0.5 th× doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong thanh to¸nv× kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n. 2.4. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Lao ®éng lµ yÕu ®Çu vµo quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . ViÖc qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng lµ mét biÖn ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Do vËy , n©ng cao viÖc sö dông lao ®éng lµ mét biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh .  ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng. W= DT/L§bq hoÆc W=TN/L§bq Trong ®ã W : N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n mét lao ®éng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L§bq : Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú DT : Doanh thu (doanh sè b¸n ) thùc hiÖn trong kú TN : Tæng thu nhËp ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh r»ng trung b×nh mét lao ®éng cña doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu nay bao nhiªu ®ång thu nhËp trong kú. ChØ tiªu nµy cµng lín th× n¨ng suÊt lao ®éng cµng cao, viÖc sö dông lao ®éng cµng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i.  HÖ sè sö dông lao ®éng HÖ sè sö dông lao ®éng = Tæng sè lao ®éng ®ang lµm viÖc/Tæng sè lao ®éng hiÖn cã. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp , tøc lµ nã cho biÕt sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®· sö dông hÕt n¨ng lùc hay cha. Tõ ®ã doanh nghiÖp t×m ra nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p phï hîp cho viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.  Møc thu nhËp hoÆc lîi nhuËn ®¹t ®îc trªn mét lao ®éng Pl®= LN/L§ Trong ®ã Pl® : Lîi nhuËn ®¹t ®îc trªn mét lao ®éng L§ : Sè lao ®éng hiÖn cã ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét lao ®éng ®îc sö dông trong kú ®· t¹o ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cµng lín th× ngîc l¹i.  HiÖu suÊt sö dông lao ®éng. Htl® = T1/T0 Trong ®ã Htl® : hiÖu suÊt sö dông lao ®éng T0 : Tæng thêi gian lao ®éng theo ®Þnh møc T1 : Tæng thêi gian lao ®éng thùc tÕ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh viÖc sö dông lao ®éng theo kÕ ho¹ch, chØ tiªu cho biÕt doanh nghiÖp cã hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch hay kh«ng, tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p thÝch hîp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó theo dâi vµ hiÓu râ h¬n, cã thÓ tèm t¾t c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ë b¶ng díi ®©y: III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp . N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mèi quan t©m hµng ®©udvµ bao trïm trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp tøc lµ ph¶i kh«ng ngõng thóc ®Èy thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, tõ kh©u nghiªn cøu thÞ trêng, t¹o nguån mua hµng, b¸n hµng, Cho tíi viÖc sö dông lao ®éng c¸c nguån vèn, tµi s¶n cña doanh nghiÖp ... C¸c ho¹t ®éng nµy khong diÔn ra mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c nh©n tè kh¸c, mµ chóng cån chÞu ¶nh hëng bëi rÊt nhiÒu yÕu tè nh ®èi thñ c¹nh tranh, ngêi cung øng, chÝnh s¸ch thuÕ hay sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt... Nãi mét c¸ch kh¸c, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra trong mét m«i trêng - ®ã lµ m«i trêng kinh doanh. V× vËy viÖc nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. Cã thÓ ph©n c¸c yÕu tè nµy thµnh hai nhãm nh©n tè c¬ b¶n sau: + C¸c nh©n tè Thuéc b¶n th©n doanh nghiÖp (nh©n tè chñ quan) + C¸c nh©n tè¶nh hëng tõ m«i trêng bªn ngoµi(nh©n tè kh¸ch quan) Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chØ thùc sù thµnh c«ng khi doanh nghiÖp biÕt kÕt hîp hµi hoµ c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp vµo ho¹t ®éng cña m×nh. 1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan Nh©n tè kh¸ch quan lµ nh÷ng nh©n tè mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ó nhËn biÕt trªn c¬ së ®ã ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña m×nh phï hîp víi xu híng biÕn ®éng cña c¸c nh©n tè ®ã. I.1. Nh©n tè m«i trêng kinh doanh Nh©n tè m«i trêng kinh doanh bao gåm c¸c yÕu tè nh: ®èi thñ c¹nh tranh, thÞ trêng, c¬ cÊu ngµnh, tËp qu¸n, møc thu nhËp b×nh qu©n... *§èi thñ c¹nh tranh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §ã lµ nh÷ng ngêi cïng kinh doanh mét lo¹i hµng ho¸ hay cïng mét lÜnh vùc kinh doanh hoÆc nh÷ng ngêi cïng ®¸p øng mét nhãm kh¸ch hµng cïng víi doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®ßi hái doanh nghiÖp võa ph¶i t¨ng cêng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, võa ph¶i v¬n lªn phÝa tríc ®Ó ‘vît qua ®èi thñ c¹nh tranh’. V× vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp cã sè ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng trë nªn khã kh¨n. V× giê ®©y chØ viÖc n©ng caohiÖu qña kinh doanh b»ng c¸ch n©ng cao chÊt lîng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô, gi¶m gi¸ thµnh, tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh sao cho phï hîp h¬n, tèi u h¬n ®Ó bï ®¾p ®îc nh÷ng mÊt m¸t cña doanh nghiÖp do c¹nh tranh vÒ gi¸, c¹nh tranh vÒ chÊt lîng , mÉu m· ... còng lµ khã chø cha nãi g× tíi viÖc n©ng cao c¸c kho¶n lîi nhuËn thu vÒ. Do ®ã, doanh nghiÖp cµng ph¶i ra søc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. Nh vËy, ®èi thñ c¹nh tranh võa lµ trë ng¹i võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng thêng, khi xuÊt hiÖn ®èi thñ c¹nh tranhth× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ bÞ gi¶m ®i mét c¸ch t¬ng ®èi. Khi sè lîng ®èi thñ cµng t¨ng th× môc tiªu doanh nghiÖp ®Ò ra sÏ khã thùc hiÖn h¬n. Tuy nhتn ®iÒu nµy cßn tuú thuéc vµo vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng hay tr¹ng th¸i c¹nh tranh cña thÞ trêng.  ThÞ trêng: ThÞ trêng lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi hay thÞ trêng lµ n¬i gÆp gì gi÷a cung vµ cÇu. ThÞ trêng cña doanh nghiÖp bao gåm thÞ trêng ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra. Trong ®ã thÞ trêng ®Çu vµo liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng vµ c¸c yÕu tè ¸nh hëng ®Õn nguån cung cÊp c¸c s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp kinh doanh, nã sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn gi¸ vèn hµng ho¸, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Cßn thÞ trêng ®Çu ra liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm (ho¹t ®éng b¸n hµng ), lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ doanh thu cña doanh nghiÖp trªn c¬ së chÊp nhËn hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp ë møc nµo ®ã. BÊt cø mét yÕu tè nµo dï lµ nhá nhÊt cña thÞ trêng ®Çu ra ®Òu cã thÓ ¶nh hëng tíi thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong b¸n hµng. Tõ ®ã doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kÌm theo.  TËp qu¸n vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c §©y lµ yÕu tè quan träng ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh. Nã quyÕt ®Þnh lo¹i kh¸ch hµng, sè lîng kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh vÒ sè lîng, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÊt lîng cña lo¹i hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®ang kinh doanh. Bëi v×, thÞ trêng cña doanh nghiÖp = kh¸ch hµng *tói tiÒn cña hä, cho nªn doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ó n¾m b¾t ®îc nhãm kh¸ch hµng môc tiªu vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña kh¸ch hµng ®iÒu chØnh ph¬ng thøc kinh doanh, ph¬ng thøc thanh to¸n sao cho phï hîp víi nhãm kh¸ch hµng träng ®iÓm vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n, phï hîp víi søc mua, phong tôc tËp qu¸n còng nh thãi quen cña kh¸ch hµng. Cã nh vËy, doanh nghiÖp míi mong n¾m b¾t ®îc nhu cÇu. Nh÷ng yÕu tè nµy t¸c ®éng mét c¸cha gi¸n tiÕp tíi c«ng t¸c marketing vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng §©y cã thÓ coi lµ tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp, nã cã thÓ ®îc h×nh thµnh mét c¸ch tù nhiªn, nã t¸c ®éng ®Õn sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Sù t¸c ®éng ®ã lµ phi lîng ho¸, bëi v× chóng ta kh«ng thÓ tÝnh to¸n hay ®o ®¹c nã b»ng ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng th«ng thêng. Mèi quan hÖ réng r·i sÏ t¹o cho doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi, nhiÒu ®Çu mèi vµ tõ ®ã doanh nghiÖp cã quyÒn ®îc chän nh÷ng g× cã lîi cho m×nh. MÆt kh¸c, quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp sÏ t¹o cho doanh nghiÖp mét u thÕ lín trong viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo, trong b¸n hµng, vay vèn hay mua chÞu hµng ho¸... Ngoµi ra m«i trêng kinh doanh cßn cã c¸c nh©n tè kh¸c nh: Hµng ho¸ thay thÕ hay hµng hãa phô thuéc víi hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp kinh doanh còng cã t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp trong dµi h¹n, cßn trong ng¾n h¹n sù thay ®æi cña chóng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy vËy, doanh nghiÖp cÇn cã sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Ó cã c¸ch øng xö tèt víi thÞ trêng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. 1.2. Nh©n tè thuéc m«i trêng tù nhiªn Nh©n tè thuéc m«i trêng tù nhiªn tõ l©u ®· ®îc nghiªn cøu ®Ó ®a ra kÕt luËn vÒ c¸ch thøc vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c yÕu tè nµy, ngµy nay, rÊt ®îc chó trängvµ chóng ¶nh hëng rÊt lín tíi c¸c c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. CÇn ph¶i quan t©m nghiªn cøu c¸c yÕu tè sau: * Nh©n tè tµi nguyªn thiªn nhiªn N h©n tè nµy chñ yÕu t¸c ®éng tíi viÖc cung cÊp ®Çu vµo cho doanh nghiÖp vµ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi gi¸ c¶ hµng ho¸, nÕu mét lo¹i nguyªn liÖu nµo ®ã cã s½n th× hµng ho¸ sÏ gi¶m, lîi nhuËn thu ®îc sÏ lín h¬n do chi phÝ mua thÊp vi kh«ng
- Xem thêm -