Tài liệu Ke hoach ca nhan

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Qu¶ng Nham Tæ Khoa häc Tự nhiên Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc l©p- Tù Do- H¹nh Phóc kÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2015 - 2016 Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 432/HD- GD&§T, ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2011 cña phßng GD&§T vÒ Híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2015- 2016 cÊp THCS vµ Gi¸o dôc thêng xuyªn. C¨n cø kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2015 - 2016 cña trêng THCS Qu¶ng Nham. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2015 - 2016 cña tæ khoa häc x· héi. GV Ph¹m ThÞ Hoµn x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2015 – 2016 nh sau: I. ®Æc ®iÓm t×nh h×nh: 1. S¬ yÕu lÝ lÞch: Hä vµ tªn: Ph¹m ThÞ Hoµn Sinh ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 1978 Tr×nh ®é ®µo t¹o: Cao ®¼ng M«n ®µo t¹o: Mü thuËt N¬i thêng tró: Phè Thµnh T©n, Qu¶ng Thµnh, Thµnh phè Thanh Ho¸. 2. NhiÖm vô ®îc giao: Chuyªn m«n: D¹y Mü thuËt khèi 6, 7, 8 3. ThuËn lîi: a. Nhµ trêng vµ ®Þa ph¬ng: - Nhµ trêng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ®¸p øng víi nhu cÇu gi¶ng d¹y cña bé m«n. - Nhµ trêng cã ®éi ngò gi¸o viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y, nhiÒu gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn giái cÊp HuyÖn ®©y lµ c¬ së ®Ó häc hái, trao ®æi kinh nghiÖm víi nhau. - C¬ së vËt chÊt nhµ trêng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ, trang thiÕt bÞ d¹y häc t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. - C¸n bé, gi¸o viªn nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm trong gi¶ng d¹y, cã t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. - Đa phÇn gi¸o viªn được chuẩn hoá về trình độ( Đại học) - C¸c ho¹t ®éng §oµn, §éi t¬ng ®èi ph¸t triÓn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè thóc ®Èy phong trµo thi ®ua häc tËp cña c¸c em. - §Þa ph¬ng ®· sù ch¨m lo ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc cña con em m×nh ®ång thêi lu«n t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ch¨m lo cho sù ngiÖp x· nhµ. b. VÒ b¶n th©n: - Lµ mét gi¸o viªn trÎ víi kiÕn thøc chuyªn m«n míi nªn trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y t«i thÊy m×nh dÔ dµng b¾t nhÞp ®îc - Nhµ gÇn trêng nªn t«i cã ®iÒu kiÖn quan t©m tíi nh÷ng c«ng viÖc cña trêng líp còng nh tíi chuyªn m«n. - Häc sinh c¸c líp gi¶ng d¹y lµ nh÷ng häc sinh lín nªn c¸c em ®· tù gi¸c trong häc tËp vµ c¸c em tiÕp thu tèt. 4. Khã kh¨n: - Häc sinh tiÕp thu kiÕn thøc kh«ng ®ång ®Òu, mét sè em kiÕn thøc cò cha n¾m ch¾c. - Mét bé phËn kh«ng nhá c¸c em cha ch¨m häc cßn ham ch¬i, cã th¸i ®é Ø l¹i, cha chÞu khã lµm bµi tËp vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. - Mét sè häc sinh cßn thiÕu ®å dïng häc tËp nh: mµu vÏ, bót ch×. - Mét sè phô huynh cha thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc cña con em m×nh, cßn phã mÆc viÖc gi¸o dôc c¸c em cho nhµ trêng. - §Þa ph¬ng ng nghiÖp (cã ®Õn trªn 70% d©n sè sèng b»ng nghÒ ng nghiÖp) nªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn quan t©m ®Õn con em m×nh. - Tuy nhµ gÇn trêng nhng con nhá nªn trong c«ng t¸c vÉn ®ang cßn hÑp. - C¬ së vËt chÊt nhµ trêng ®Ó gi¶ng d¹ ®ang cßn h¹n chÕ nh: cha cã líp häc vÏ riªng. II. nhiÖm vô träng t©m 1. Việc thực hiện chương trình: - Thực hiện theo chương trình của Bộ giáo dục. - Có kế hoạch dạy bù những tiết chậm chương trình. 2. Về soạn bài và ký giáo án: - Thực hiện tốt và đầy đủ các quy định của nhà trường và của ngành về soạn giáo án . - Ứng dụng dụng CNTT vào việc soạn giảng hiệu quả. - Luôn thâm nhập kĩ giáo án trước khi lên lớp, soạn giáo án phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng. - Thực hiện tốt việc soạn giảng, xuất trình giáo án khi tổ chuyên môn, nhà trường yêu cầu kiểm tra. 3. Đồ dùng dạy học: - Thường xuyên theo dõi và mượn, sử dụng đồ dùng dạy học có liên quan. - Áp dụng CNTT trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 4.Về dạy học trên lớp: - Lên lớp đúng thời gian quy định. - Tiến trình dạy học phải phù hợp với đặc trưng bộ môn. - Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, học sinh là trung tâm. Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Động viên học sinh vươn lên trong học tập. - Xử lý tốt các tình huống sư phạm xảy ra trong giờ học. - Luôn nhiệt tình trong giảng dạy, thường xuyên sử dụng ĐDDH trong các tiết học. 5.Bồi dưỡng nâng cao tay nghề: - Thường xuyên tích luỹ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho quá trình dạy học. - Luôn có tinh thần học hỏi từ các bạn đồng nghiệp thông qua các tiết dự giờ thăm lớp. - Tự học qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng mà đặc biệt là CNTT. 6.Thực hiện chế độ kiểm tra, đánh giá, cho điểm học sinh: - Thực hiện việc đánh giá học sinh theo tinh thần đổi mới của Bộ nhằm nâng cao chất lượng dạy học. - Tiến hành kiểm tra thường xuyên, đầy đủ và kịp thời cập nhật điểm vào sổ điểm chính đúng quy định. - Tiến hành kiểm tra định kỳ theo chương trình đề ra, sớm hoàn thành chấm bài để cập nhật điểm, đánh giá học sinh . - Cho điểm học sinh một cách công bằng, minh bạch, đúng quy định. 7. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: - Công tác bồi dưỡng học sinh Giỏi : Phát hiện, bồi dưỡng HSG lớp 6, 7, 8 có hiệu quả để taọ đà cho c¸c cuéc thi häc sinh giái m«n Mü thuËt HuyÖn vµ TØnh. III. nhiÖm vô Cô THÓ 1. Nâng cao đạo đức, phẩm chất, lối sống: *Mục tiêu: -Đánh giá phiếu CBCC đạt xuất sắc, ĐVCĐ: xuất sắc *Biện pháp: -Chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, ngành cấp trên -Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành, đoàn thể, gắn từng cuộc vận động vào nhiệm vụ của mình để đạt hiệu quả cao -Tham gia đầy đủ các lớp học chính trị của ngành, đoàn thể, viết bài thu hoạch và nộp đúng thời gian quy định -Tham gia tốt các cuộc thi tìm hiểu do ngành, đoàn thể phát động -Gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao, vận động đồng nghiệp cùng tham gia -Hoàn thành tốt trách nhiệm và nghiã vụ của người công dân ở khu dân cư, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, luôn phát huy tinh thần phê và tự phê. 2.NhiÖm vô : Chuyªn m«n 2.1. Hå s¬ gi¸o ¸n - Soạn đầy đủ bài giảng trước khi lên lớp và soạn theo đúng chương trình cũng như theo chuẩn kiến thức kỹ năng. 2.2 Chất lượng giờ dạy: - Chấp hành nghiêm chỉnh công tác chuyên môn, giảng dạy đúng kế hoạch theo phân phối chương trình.  Lên lớp đúng giờ. Có đủ giáo án trước khi lên lớp. - Dạy học phân hóa theo năng lực và bám sát đối tượng. - 100% học sinh được xếp loại đạt theo tiêu chuẩn rèn luyện. 2.3 ChÊt lîng häc sinh bé m«n gi¶ng d¹y a. Nh÷ng c¨n cø: C¨n cø vµo nhiÖm vô n¨m häc vµ qua kh¶o s¸t ®Çu n¨m häc còng nh t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh: * Kh¶o s¸t ®Çu n¨m nh sau: Khối- Lớp Sĩ số Đạt Chưa đạt Ghi chú Số lượng % Số lượng % 6 281 231 82,2% 50 17,8% 7A1 44 37 84,1% 7 15,9% 7A2 39 36 92,3% 3 7,7% 7A3 44 41 93,2% 3 6,8% 7A4 44 39 88,6% 5 11,4% 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 Học kỳ I: Khối- Lớp 6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 Sĩ số 281 44 39 44 44 Đạt Số lượng 281 44 39 44 44 Chưa đạt % 100% 100% 100% 100% 100% Số lượng % Ghi chú Học kỳ II: Khối- Lớp 6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 Cả năm: Khối- Lớp Sĩ số 281 44 39 44 44 Sĩ số Đạt Số lượng 281 44 39 44 44 Chưa đạt % 100% 100% 100% 100% 100% Đạt Số lượng 281 44 39 44 44 Số lượng % Chưa đạt % 100% 100% 100% 100% 100% Số lượng Ghi chú Ghi chú % 6 281 7A1 44 7A2 39 7A3 44 7A4 44 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 b. BiÖn ph¸p thùc hiÖn:  VÒ phÝa nhµ trêng: Ph¶i cã ®Çy ®ñ SGV, tµi liÖu tham kh¶o, ®å dïng d¹y häc.  VÒ phÝa gi¸o viªn: -N¾m b¾t nhiÖm vô, kÕ ho¹ch n¨m häc cña nhµ trêng vµ cÊp trªn ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch riªng cho b¶n th©n. - Cã biÖn ph¸p, kÕ ho¹ch uèn n¾n, híng dÉn kü lìng cho cac em ngay tõ ®Çu n¨m häc. - CÇn nghiªn cøu kü SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi ®Çy ®ñ tríc khi lªn líp theo tinh thÇn ®æi míi . - TÝch cùc t×m tßi c¸c biÖn ph¸p båi dìng phô ®¹o häc sinh giái mét c¸ch phï hîp. - Thêng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ®æi míi vµo c¸c tiÕt d¹y nh»m n©ng cao gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh. - Thêng xuyªn dù giê cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm. - Kh«ng ngõng häc tËp vµ tù båi dìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. - Thùc hiÖn khen chª ®óng møc, kÞp thêi víi tõng häc sinh. - T¨ng cêng viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, tÝch cùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ sö dông ®å dïng d¹y häc cã hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn tèt viÖ ®æi míi c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc häc cña häc sinh. - D¹y ®óng, ®ñ vµ ®¶m b¶o néi dung ch¬ng tr×nh THCS. - Thùc hiÖn nghiªm tóc ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch d¹y häc, thùc hiÖn ®óng quy chÕ, quy ®Þnh cña chuyªn m«n. * VÒ phÝa häc sinh: Cã ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp: vë vÏ, bót vÏ, mµu vÏ vµ c¸c dông cô cã liªn quan. 2.4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: D¹y tèt vÏ tranh theo ®Ò tµi cña khèi 6 3. Danh hiÖu thi ®ua: - XÕp lo¹i giê d¹y: Giái - XÕp lo¹i hå s¬ c¸ nh©n: Tèt - Danh hiÖu: Lao ®éng tiªn tiÕn - Líp chñ nhiÖm: Líp xuÊt s¾c - Gi¸o viªn chñ nhiÖm: Tiªn tiÕn IV. LÞch tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch: Thêi gian Th¸ng 8/2015 Th¸ng 9/2015 Néi dung c«ng viÖc §iÒu chØnh, bæ sung - æn định nề nếp dạy và học. - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành dạy và học theo phân phối chương trình. - Học tập nhiệm vụ năm học. - NhËn nhiÖm vô chuyªn m«n do nhµ trêng ph©n c«ng. - Chuẩn bị thật tốt các nội dung thi Hội Khoẻ Phù Đổng. - HS đi vào nề nếp học tập , có đầy đủ SGK và các phương tiện cần thiết khác phục vụ cho môn học . - Các em đến lớp tích cực tham gia vào bài giảng , về nhà có ý thức tự học . - GV nghiên cứu SGV và các tài liệu tham khảo khác. - Kiểm tra sát sao việc nÒ nÕp của HS ở trường. - ChuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc lÔ khai gi¶ng n¨m häc. - Duy tr× nề nếp dạy vµ học. - Dạy học theo PPCT vµ thời kho¸ biểu. - Lập đội tuyển HS giỏi, cã kÕ ho¹ch båi dìng HS giái do huyÖn tæ chøc -TiÕp tục ôn tập chuẩn bị cho các nội dung thi HKPĐ - Tham gia dù §¹i héi Liªn §éi vµ héi nghÞ CCVC. - Ổn định tổ chức, đi vào nề nếp học tập, nắm được nÒ nÕp của học sinh, học sinh có ý thøc x©y dùng phong trµo học tập sau khi được dự lễ khai giảng. - Tự học, tự sáng tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. - Kiểm tra đánh giá HS. Ghi chó Th¸ng 10/2015 Th¸ng 11/2015 Th¸ng 12/2015 Th¸ng - Duy trì nề nếp dạy và học - Dạy học theo PPCT vµ thời khóa biểu. - Tæ chøc thao gi¶ng gi¸o viªn giái cÊp trêng vßng1 - ¤n thi häc sinh giái cÊp huyÖn. - Thi kh¶o s¸t chÊt lîng gi÷a k× häc I. - §¨ng kÝ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vµ viÕt SKKN. - Tham gia täa ®µm ngµy phô n÷ ViÖt Nam 20 – 10. - NhËp ®iÓm tõ sæ ®iÓm vµo phÇn mÒm theo ®óng quy ®Þnh. - Tham gia thao gi¶ng vßng 1 cÊp trêng. - ¤n ®éi tuyÓn tham gia thi Héi khoÎ phï ®æng cÊp HuyÖn tiÕn tíi Héi khoÎ phï ®æng cÊp TØnh lÇn thø VIII. - Ổn định tổ chức, đi vào nề nếp học tập, hăng say học tập, thi đua lập thành tích. - HS tích tham gia tËp luyÖn cã ý trÝ phÊn ®Êu ®¹t gi¶i. - Giáo viên chuẩn bị bài kỹ bài giảng trước khi lên lớp. - Duy trì nề nếp dạy và học. - Dạy học theo PPCT vµ thời khóa biểu. - Tham gia dự giờ thăm lớp. - Bồi dưỡng HS giỏi vµ tham gia dù thi häc sinh giái cÊp HuyÖn. - ViÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. - Tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 – 11. - NhËp ®iÓm tõ sæ ®iÓm vµo phÇn mÒm theo ®óng quy ®Þnh. - ¤n ®éi tuyÓn tham gia thi Héi khoÎ phï ®æng cÊp HuyÖn tiÕn tíi Héi khoÎ phï ®æng cÊp TØnh lÇn thø VIII. - Bồi dưỡng học sinh giỏi , học sinh yếu kém, duy trì nề nếp học tập của học sinh. - Giáo viên tiến hành hội giảng cấp trường. - Giáo viên bồi dưỡng HS giỏi, tham gia thi cÊp huyÖn. - Duy trì nề nếp dạy và học học. - Dạy học theo PPCT thời khóa biểu - CËp nhËt c¸c con ®iÓm vµo sæ. - Xem thi, xÕp lo¹i cho HS, đánh giá kết quả học tập của HS trong học kỳ I. - ViÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. - NhËp ®iÓm tõ sæ ®iÓm vµo phÇn mÒm theo ®óng quy ®Þnh. - Duy trì nề nếp học tập - Giáo viên và HS thi đua dạy tốt học tốt . - HS Tập trung tích cực - Duy trì nề nếp dạy và học học. - Dạy học theo PPCT thời khóa biểu - ViÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. - Duy trì nề nếp học tập - HS ôn tập thi học kỳ I trong học tập . - GV chuẩn bị bài kỹ trước khi lên lớp. - GV tổ chức ra đề kiểm 1/2016 - Tổ chức ôn thi học kỳ cho HS. - S¬ kÕt häc k× I tra học kỳ I đánh giá kết quả học tập của HS. - Tự đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên trong học kỳ I Th¸ng 2/2016 Th¸ng 3/2016 Th¸ng 4/2016 Tháng 5/2016 - Duy trì nề nếp dạy và học học. - Dạy học theo PPCT thời khóa biểu - Tiếp tục thăm lớp dự giờ theo - HS duy trì nề nếp học tập kế hoạch của tổ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Tham gia thao gi¶ng vßng 2 cÊp trêng. - NhËp ®iÓm tõ sæ ®iÓm vµo phÇn mÒm theo ®óng quy ®Þnh. - ViÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. - Duy trì nề nếp dạy và học học. - Dạy học theo PPCT thời khóa biểu - Tiếp tục thăm lớp dự giờ theo kế hoạch của tổ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm và nạp về tổ khoa học của nhà trường. - Tham gia tọa đàm ngày 8/3 và các phong trào hoạt động chào mừng ngày 26/3. nguyên đán. - Duy trì nề nếp dạy và học học. - Dạy học theo PPCT thời khóa biểu - Tæ chøc «n tËp cho häc sinh chuÈn bÞ thi kh¶o s¸t chÊt lîng häc kú II. - Tham gia c¸c buæi häp héi ®ång cña nhµ trêng vµ tæ chuyªn m«n - Duy trì nề nếp học tập - Tổ chức phụ đạo HS yếu kém có hiệu quả . - Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Rà soát chương trình dạy và học, nếu chậm thì có kế hoạch dạy bù cho kịp chương trình. - Duy trì nề nếp dạy và học học. - Dạy học theo PPCT thời khóa biểu - Hoµn thµnh c¸c con ®iÓm vµo sæ. - Tổ chức ôn thi học kỳ cho HS. - S¬ kÕt häc k× II vµ Tæng kÕt - Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá HS học kỳ II. - Yêu cầu HS có ý thức tự học , tự ôn thi. trước khi nghỉ tết , ổn định định nề nếp học tập sau tết - Tổ chức ôn thi HS giỏi có hiệu quả - Duy trì nề nếp học tập - Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. n¨m häc. V. NHỮNG ĐỀ XUẤT: -N©ng cÊp s©n tËp vµ mua thªm mét sè ®å dïng d¹y häc ®Ó thuËn lîi trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. - §Ò nghÞ BGH nhµ trêng cÇn cã biÖn ph¸p m¹nh h¬n n÷a trong c«ng t¸c kû luËt ®èi víi häc sinh c¸ biÖt. Phª duyÖt cña hiÖu trëng Qu¶ng nham, ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2015 DuyÖt cu¶ tæ trëng Ngêi x©y dùng kÕ ho¹ch ( Tæ trëng kÝ) ( KÝ vµ ghi râ hä tªn) Ph¹m ThÞ Hoµn
- Xem thêm -