Tài liệu Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2015

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu M1 PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THANH HÓA TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP Thanh Hoá, ngày 18 tháng 5 năm 2014 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015 Căn cứ Thông tư số 36 /2011/TT-BGDĐT; Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc: Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên Căn cứ vào công văn số 713/SGD&ĐT-GDCN ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên năm học 2014-2015; Căn cứ công văn số 256/CV- PGD&ĐT ngày 12 tháng 05 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình BDTX giáo viên mầm non thành phố năm học 2014-2015. Trong năm học 2014-2015 bản thân tôi xây dựng kế hoạch cá nhân với những nội dung cụ thể như sau: I. Nội dung BDTX: 1. Khối kiến thức bắt buộc: a) Nội dung bồi dưỡng 1: Các văn bản qui định của nhà nước, ngành cấp trên (30 tiết): Nắm vững những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của các cơ quan quản lý giáo dục về bậc học mầm non: + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về giáo dục và đào tạo (15 tiết); + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 theo cấp, bậc, ngành học và các văn bản khác liên quan đến cấp, bậc, ngành học trong năm học (15 tiết). b) Nội dung bồi dưỡng 2: Trang địa phương. (30 tiết): TT Nội dung Số tiết 1. Văn hóa địa phương 10 Xây dựng môi trường giáo dục từ nguyên vật liệu sẵn có của địa 2. 10 phương (từ thiên nhiên, từ nguyên liệu tái sử dụng…..) 3. Một số trò chơi dân gian của địa phương 10 2. Khối kiến thức tự chọn: 1 Mẫu M1 Nội dung bồi dưỡng 3: Các mođun. Thời lượng: 60 tiết/năm học  Mô đun thứ nhất: (15 tiết) MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử 1. Khái niệm về giáo án điện tử; 2. Vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non; 3. Thiết kế giáo án điện tử; 4. Sử dụng giáo án điện tử; 5. Thực hành thiết kế và sử dụng giáo án điện tử.  Mô đun thứ hai: (15 tiết) MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ 1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ; 2. Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non; 3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.  Mô đun thứ ba: (15 tiết) MN16: Chăm sóc, giáo dục đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt 1. Biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật về nghe, nhìn, nói, vận động, trí tuệ,tự kỉ; 2. Biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ nhiễm HIV; 3. Biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển sớm; 4. Thực hành biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.  Mô đun thứ tư: (15 tiết) MN40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non 1. Mục đích phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; 2. Nội dung phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; 3. Phương pháp phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; 4. Hình thức phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non. II. Hình thức BDTX: Căn cứ Điều 5, Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; 1. BDTX bằng hình thức tự học kết hợp với sinh hoạt tổ chuyên môn, nghiệp vụ tại nhà trường. 2. BDTX tập trung giúp cho bản thân biết cách tự học, xây dựng các bài tập thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, đề nghị BGH nhà trường giải đáp những nội dung BDTX khó, những vướng mắc , đáp ứng nhu cầu trong học tập BDTX, tại điều kiện cho cá nhân có cơ hội trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, luyện tập kĩ năng. 2 Mẫu M1 3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). III. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung sau: Sau khi thực hiện học tập nội dung chương trình BDTX theo các hình thức tự học, thảo luận nhóm , đề nghị nhà trường tổ chức hội thảo tập trung chuyên môn tại trường , giải đáp về nội dung của những môdun khó. IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG Thời gian Nội dung BDTX Số tiết (1) Từ 1517/5/2014 (2) - Xây dựng kế hoạch cá nhân (3) 2 ngày Hình thức BDTX (4) Kết quả cần đạt được (5) - Cá nhân - Hoàn chỉnh kế hoạch tự xd KH trước ngày 18/5/2014 sau khi họp tổ chuyên đề 3 Mẫu M1 15 tiết Từ 15/ 7 đến 25/7/2014 15 tiết Từ 25/7 đến 5/8/2014 - Tự học - Thảo luận với đồng nghiệp trong nhóm, tổ chuyên đề. Hội thảo tập trung - Nắm được khái niệm về giáo án điện tử; vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non - Biết vận dụng lý thuyết vào thực hành thiết kế và sử dụng giáo án điện tử vào các hoạt động giáo dục trẻ - Tham gia hội thảo - Tự tập trung học - Thảo đề nghị BGH giải luận nhóm, đáp những vướng mắc tổ chuyên của giáo viên khi đề thực hiện môđun . Từ 5/8 đến 15/8/2014 Hội - Nắm vững đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non từ nhà trẻ đến mẫu giáo.Từ đó, 4 Mẫu M1 Từ 25/8 đến 30/8/2014 NDBD 3: MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử 1. Khái niệm về giáo án điện tử; 2. Vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non; 3. Thiết kế giáo án điện tử; 4. Sử dụng giáo án điện tử; 5. Thực hành thiết kế và sử dụng giáo án điện tử. MN16: Chăm sóc, giáo dục 15 tiết đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt 1. Biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật về nghe, nhìn, nói, vận động, trí tuệ, tự kỉ; 2. Biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ nhiễm HIV; 3. Biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển sớm; 4. Thực hành biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt. - Nắm vững và thực hiện nhiệm vụ năm học 20132014 của PGD&ĐT TP Thanh hóa - Hội thảo môđun 16 - Tự học - Thảo luận tổ, nhà trường - Nắm vững cách thức, biện pháp chăm sóc, giáo dục đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt; biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ nhiễm HIV; biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển sớm và thực hành biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt. - Giáo viên vận dụng hiểu biết về cách chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt tại nhóm lớp mình phụ trách (nếu có). Hội thảo tập trung - Tham gia hội thảo tập trung đề nghị BGH giải đáp những vướng mắc của giáo viên khi thực hiện môđun MN40: Phối hợp với gia 15 tiết đình để giáo dục trẻ mầm non. - Tự học - Hội thảo với tổ chuyên môn, nhà trường - Nắm vững kiến thức, kỹ năng phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non, mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non. - Vận dụng kiến thức và kĩ năng vào việc lập được kế hoạch và phối hợp với gia đình trong công tác giáo dục trẻ mầm non 1. Mục đích phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; - Hội thảo 2. Nội dung phối hợp nhà môđun 32 trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; 3. Phương pháp phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; 4. Hình thức phối hợp nhà trường với với gia đình để MN3: Đặc giáo dục trẻ mầm non. điểm phát triển ngôn - Hội thảo môđun 40 ngữ, những mục - Viết bài thu hoạch tiêu và kết -Hội thảo tập trung - Tổ chức hội thảo tập trung đề nghị BGH giải đáp những vướng mắc của giáo viên khi thực hiện môđun . 5 Mẫu M1 NDBD :1 Các văn bản chỉ đạo của nhà nước, ngành cấp trên. Từ 1/ 9 đến 30/9 / 2014 + Nắm vững và thực 15 tiết hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về giáo dục và đào tạo + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị của Bộ Từ 1 đến 30/10/2014 GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo 15 tiết dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 theo cấp, bậc, ngành học và các văn bản khác nhau liên quan đến cấp, bậc, ngành học trong năm học. Từ 1/12 đến 30/12 - Thu thập những thông tin về học tập BDTX của đồng nghiệp tại trường đối với nội dung1 - Viết bài thu hoạch - Nắm vững và vận dụng - Tự học vào thực tế các nội dung - Thảo luận học tập tấm gương đạo nhóm, với đức HCM, và vận dụng đồng nghị quyết ĐH Đảng lần nghiệp thứ XI vào thực tế công tác giảng dạy tại nhóm lớp. - Tự học - Thảo luận theo nhóm, tổ chuyên đề - Nắm vững những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015 của ngành. Thảo luận đề ra những chỉ tiêu và biện pháp phù hợp thực tế của địa phương và lớp của mình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. - Hội thảo tập trung - Đề xuất BGH giải đáp những vướng mắc của nội dung bồi dưỡng 1 NDBD: 2 Trang địa phương Từ 1/1 đến 30/1/2015 - Tìm hiểu về văn hoá địa phương (Xã, TP, tỉnh) 10 tiết - Tìm hiểu và biết được những nét đặc trưng của văn hóa địa phương. Góp phần xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện 6 Mẫu M1 Vận dụng những kiến thức, hiểu biết về văn hóa địa phương vào việc cung cấp vốn hiểu biết cho trẻ tại lớp mình phụ trách - Xây dựng môi trường giáo Từ 1/2 đến dục từ nguyên vật liệu sẵn 10 tiết 15/3 có của địa phương (Từ cỏ, cây, hoa, lá…, từ nguyên liệu tái sử dụng.... ) - Một số trò chơi dân gian của địa phương 10 tiết 15/3 đến 15/4/2015 15/4 đến 20/4 /2015 Từ 20 đến 30/4/2015 Tổng - Tự học - Hội thảo theo nhóm, tổ chuyên môn, nhà trường. - Tự học - Hội thảo theo nhóm, tổ, nhà trường. - Nắm vững nguyên tắc xây dựng MTGD, vận dụng vào thực tế tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, các phế liệu tạo môi trường giáo dục.- Tiếp tục vận dụng tốt vào thực tế tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, các phế liệu tạo môi trường giáo dục cho trẻ. - Tìm tòi, sưu tầm các trò chơi dân gian, vận dụng để tổ chức các hoạt động trong ngày ở trường Mầm non. - Thu thập những thông tin về học tập BDTX của đồng nghiệp tại trường đối với nội dung 2 - Viết bài thu hoạch Hội thảo tập trung Đề xuất BGH giải đáp những vướng mắc của nội dung bồi dưỡng2 - Tự đánh giá kết quả BDTX năm học 2014 2015 - Cá nhân tự đánh giá - Nắm vững các nội dung, kiến thức BDTX và biết - vận dụng những kiến thức học được vào công tác giảng dạy tại lớp. 120 7 Mẫu M1 BGH phê duyệt Tổ trưởng chuyên môn Người lập kế hoạch Nguyễn Thị Diệp Lê Thị Thu 8
- Xem thêm -