Tài liệu Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 345 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

V. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng: Thời gian Nội dung BDTX Số tiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạt được Tháng 9/2013 + Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về giáo dục và đào tạo (10 tiết); 10 Tập trung, tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 03CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về giáo dục và đào tạo + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BDGĐT ngày 15/8/2013 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 theo cấp, bậc, ngành học (10 tiết); 10 Tháng 10/2013 + Nắm vững và thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong giảng dạy và giáo dục (10 tiết). Tháng 11/2013 + Xây dựng môi trường giáo dục từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương 10 + Vận dụng Chỉ thị số 03-CT/TW vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục trong đơn vị. Tập trung, tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BDGĐT ngày 15/8/2013 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 theo cấp, bậc, ngành học; + Vận dụng Chỉ thị số 3004/CT-BDGĐT vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục trong đơn vị. + Nắm vững và thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong giảng dạy và giáo dục 10 + Vận dụng sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục trong đơn vị. Học tập trung + Cách xây dựng môi trường giáo dục từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương (Từ thiên nhiên, từ nguyên liệu tái sử dụng.... + Vận dụng sáng tạo các nguyên vật liệu sẵn có của địa (Từ thiên nhiên, từ nguyên liệu tái sử dụng..... Tháng 12/2013 phương vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục trong đơn vị. + Văn hoá địa phương 10 + Một số trò chơi dân gian của địa phương. 10 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa + Hiểu văn hoá địa phương + Giữ gìn, phát huy truyền thống, văn hoá tốt đẹp của địa phương, đưa văn hoá địa phương vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục trong đơn vị. + Hiểu , biết, nội dung, cách thức chơi, luật chơi của một số trò chơi dân gian của địa phương. + Giữ gìn, phát huy, đưa trò chơi dân gian của địa phương vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục trong đơn vị. Tháng 1/2014 - Môđun 1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất 1. Đặc điểm phát triển thể chất; 2. Những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non; 3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet Xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về thể chất; Phân tích được đặc điểm phát triển thể chất của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới; Tháng 2/2014 non về thể chất. - Môđun 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm 1. Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; 2. Những mục tiêu phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội ở trẻ mầm non; 3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet Xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về tình cảm - xã hội. Phân tích được đặc điểm phát triển tình cảm - xã hội của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới. Tháng 3/2014 - Môđun 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ 1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ; 2. Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non; 3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ. 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet Xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về ngôn ngữ. Phân tích được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới Tháng 4/2014 - Môđun 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức 1. Đặc điểm phát triển nhận thức; 2. Những mục tiêu phát triển nhận thức ở trẻ mầm non; 3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức. 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet Xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về nhận thức. Phân tích được đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới Tổng 120 BAN GIÁM HIỆU (Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu) họ tên) TỔ CHUYÊN MÔN (Ký, ghi họ tên) GIÁO VIÊN (Ký, ghi
- Xem thêm -