Tài liệu Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

KÕ ho¹ch båi dìng HSG N¡M HäC 2014 - 2015 M«n: To¸n 7 I. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch - Thùc hiÖn c«ng v¨n híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2014-2015 cÊp häc THCS sè 627/GD&§T- THCS vÒ kÕ ho¹ch båi dìng häc sinh giái. - TiÕp tôc thùc hiÖn c«ng v¨n sè 227/GDPT ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2007 vÒ kÕ ho¹ch thùc hiªn båi dìng phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm. - Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 761/THCS-GD ngµy 18/7/2007cña phßng GD Bè Tr¹ch vÒ viÖc tæ chøc d¹ybåi dìng häc sinh giái. - C¨n cø vµo híng dÉn sè 58/GD THCS ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2011 vÒ híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2014-2015cña phßng GD Bè Tr¹ch. - XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh nhiÖm vô n¨m häc 2014-2015 cña trêng THCS Thanh Tr¹ch. Vµ c¨n cø vµo viÖc n¾m vµ ph©n tÝch chÊt lîng ®Çu n¨m tõng m«n häc vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®Çu n¨m häc 2014-2015 kÕt hîp víi ®¬n ®Ò nghÞ cña phô huynh vµ häc sinh xin båi dìng thªm.. II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh -Trong nh÷ng n¨m häc võa qua truêng THCS Thanh Tr¹ch, ®Æc biÖt lµ n¨m häc 2013-2014 nhµ trêng ®· tæ chøc d¹y båi dìng cho c¸c häc sinh cã thµnh tÝch kh¸ giái c¸c m«n v¨n ho¸ c¬ b¶n bíc ®Çu mang l¹i c¸c kÕt qu¶ t¬ng ®èi. Bíc vµo n¨m häc 2014-2015 tØ lÖ häc sinh kh¸ giái trong mçi líp nh×n chung cßn Ýt, ®Æc biÖt lµ m«n To¸n. -Bam gi¸m hiÖu, tæ trëng bé m«n vµ gi¸o viªn trêng THCS Thanh Tr¹ch ®· n¾m vµ ph©n tÝch chÊt lîng thùc tÕ cña häc sinh, thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®îc cßn thÊp so víi mÆt b»ng chung. TØ lÖ häc sinh giái trong c¸c cuéc thi cha cao, ®Æc biÖt lµ häc sinh giái TØnh. -T×m hiÓu c¸c ®èi tîng nµy, häc sinh häc giái mµ cha cã gi¶i do nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thêi gian «n tËp cßn ng¾n vµ c¸c em cha cã niÒm ®am mª thùc sù vµo bé m×nh båi dìng. - Gi¸o viªn ®· cã ý thøc r»ng c«ng viÖc d¹y häc sinh giái lµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, s½n sµng d¹y bÊt cø lóc nµo, t¹i ®©u vµ híng dÉn HS giái trong ngµy nghØ, chñ nhËt thËm chÝ gäi vÒ nhµ. Phô huynh: §ång t×nh ñng hé, 100% phô huynh ®ång ý thèng nhÊt lµ híng dÉn HS häc bµi cò ë nhµ vµ cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc häc cña häc sinh. - Häc sinh cã ý thøc häc tËp ®Ó v¬n lªn ®o¹t gi¶i. III. KÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn 1. Môc tiªu -T¨ng sè lîng häc sinh giái trong c¸c khèi líp b»ng c¸ch d¹y båi dìng ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ h¬n kiÕn thøc c¬ b¶n cho häc sinh. -Thóc ®Èy phong trµo thi ®ua d¹y tèt häc tèt trong nhµ trêng gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò. Thùc hiÖn cã kÕt qu¶ nhiÖm vô n¨m häc míi cña nhµ trêng. -Tõng bíc n©ng cao nhËn thøc cña gi¸o viªn, phô huynh häc sinh vÒ vai trß vÞ trÝ, tÇm quan träng cña c¸c m«n häc trong nhµ trêng ®Æc biÖt lµ c¸c m«n vËn dông nhiÒu vµo thùc tÕ. -N©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, gióp ®ì c¸c em häc giái ®ñ tù tin ®Ó tham gia c¸c héi thi. ChØ tiªu phÊn ®Êu: T¨ng tØ lÖ häc sinh giái ®¹t gi¶i trong c¸c héi thi ®øng thø tõ 1-10 trong toµn huyÖn. 2. Yªu cÇu *§èi víi gi¸o viªn d¹y båi dìng - LËp ch¬ng tr×nh d¹y båi dìng mét c¸ch râ rµng, khoa häc. - ChÊp hµnh kÕ ho¹ch ph©n c«ng cña nhµ trêng vÒ thêi gian. -ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng cña c«ng t¸c gi¶ng d¹y. -N¾m thËt râ ®èi tîng häc sinh giái khi d¹y trªn líp vµ ph¶i biÕt ®îc ®èi tîng nµy giái nh÷ng kÜ n¨ng nµo. -§éng viªn häc sinh cè g¾ng häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ. -LËp danh s¸ch biªn chÕ theo líp vµ theo dâi sù tiÕn bé cña häc sinh tõng th¸ng, k×. 1 -Cã thÓ chñ ®éng båi dìng thªm ngoµi lÞch cña chuyªn m«n nhng ph¶i b¸o ®Ó chuyªn m«n s¾p xÕp. -ChÞu tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, theo dâi diÔn biÕn qua tõng thêi k× xÕp lo¹i cho häc sinh sau mçi ®ît kiÓm tra ®¸nh gi¸. -So¹n bµi vµ nghiªn cøu nhiÒu tµi liÖu tríc khi lªn líp theo ch¬ng tr×nh ®· duyÖt. -Ghi sæ ®Çu bµi dµnh cho c¸c buæi phô ®¹o, kiÓm diÖn häc sinh hµng ngµy. * §èi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm líp -Phèi hîp víi gi¸o viªn bé m«n theo dâi häc sinh tham gia båi dìng ®Ó ®éng viªn c¸c em mét c¸ch kÞp thêi. *§èi víi häc sinh -Tù gi¸c häc tËp vµ tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi häc båi dìng. -Tù nguyÖn tù häc vµ tù n©ng cao kiÕn thøc -Ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ tu©n thñ theo quy ®Þnh cña trêng, líp, lµm bµi tËp ®Çy ®ñ ®Ó n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh. *§èi víi phô huynh -T¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó con em m×nh häc tËp tèt ë nhµ. -KiÓm tra con em m×nh th«ng qua häc sinh trong ®Þa bµn vµ phèi hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm líp qu¶n lÝ theo dâi chÊt lîng cña con em. 3. Tæ chøc thùc hiÖn: -C¨n cø vµo kÕt qu¶ häc tËp m«n To¸n cña häc sinh trong n¨m häc 2013-2014 vµ c¨n cø vµo viÖc n¾m chÊt lîng ®Çu n¨m 2014-2015. LËp danh s¸ch häc sinh giái nép cho nhµ trêng n¾m b¾t sè lîng. -Khi lËp danh s¸ch yªu cÇu ph¶i ghi râ häc sinh giái nh÷ng kÜ n¨ng nµo vµ ®Þnh híng d¹y häc. -Gi¸o viªn chó träng c«ng t¸c híng dÉn HS häc, trªn c¬ së n¾m chÊt lîng m«n líp m×nh phô tr¸ch chän ®îc danh s¸ch häc sinh giái. 4. C«ng t¸c d¹y båi dìng - LËp kÕ ho¹ch vµ ch¬ng tr×nh vÒ d¹y ®èi tîng häc sinh giái - Gi¸o viªn phô tr¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi sè lîng qu¶n lÝ líp theo dâi viÖc kÝ sæ ®Çu bµi. - Thùc hiÖn theo lÞch chuyªn m«n s¾p xÕp lÞch vµ thêi gian hîp lý ®¶m b¶o 2 buæi/m«n/tuÇn. 5. C«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o cña chuyªn m«n -Tæ chøc viÖc kiÓm tra, qua tõng th¸ng, tõng k× ®¸nh gi¸ chÊt lîng d¹y vµ häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh. - Qu¶n lý thêi gian, kÕ ho¹ch ch¬ng tr×nh d¹y häc víi c¸c gi¶i ph¸p sau: + B¸m ch¬ng tr×nh d¹y båi dìng vµ thùc hiÖn nghiªm tóc ch¬ng tr×nh, so¹n bµi ®óng quy ®Þnh. + Qu¶n lý ghi sæ ®Çu bµi vµ tªn bµi d¹y ®óng theo tõng ngµy . + Qu¶n lý chÊt lîng häc sinh IV. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng häc sinh Giái m«n To¸n 1. §èi víi phÝa l·nh ®¹o nhµ trêng - TriÓn khai lùa chän ®éi tuyÓn mét c¸ch nghiªm tóc tøc c¸c em ph¶i thùc sù giái m«n ®ã, yªu thÝch m«n häc ®ã. - Cã thÓ miÔn cho c¸c em c¸c buæi lao ®éng ®Ó c¸c em cã thêi gian häc vµ ý thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc nµy. - Gi¶m tiÕt cho gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y båi dìng ®Ó gi¸o viªn cã thªm thêi gian nghiªn cøu c¸c tµi liÖu. - Lùa chän c¸c gi¸o viªn cã kinh nghiÖm, n¨ng lùc, nhiÖt t×nh ®Ó d¹y - KiÓm tra viÖc d¹y mét c¸ch nghiªm tóc vµ thêng xuyªn. 2. §èi víi gi¸o viªn d¹y - Lùa chän ®éi tuyÓn ngay trong thêi gian m×nh d¹y hµng ngµy vµ n¾m râ c¸c kÜ n¨ng lµm bµi, häc bµi cña häc sinh. - T×m kiÕm thªm c¸c tµi liÖu tham kh¶o ®Ó båi dìng thªm chuyªn m«n. - Khi d¹y trªn líp cÇn chó ý ®Õn ý thøc häc vµ kÜ n¨ng n¾m b¾t cña c¸c em tõ ®ã cã híng d¹y c¸c chuyªn ®Ò mét c¸ch s¸t thùc h¬n. - ChÊp hµnh c¸c kÕ ho¹ch ph©n c«ng cña nhµ trêng vÒ thêi gian vµ cã thÓ chñ ®éng båi dìng ngoµi lÞch cña chuyªn m«n. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng cña m×nh khi båi dìng. 2 - §éng viªn häc sinh cè g¾ng häc trªn líp vµ tù nghiªn cøu thªm ë nhµ vµ cã thÓ ®Ò ra nhiÒu môc tiªu cho c¸c em v¬n tíi nh tÆng quµ cho c¸c em cã gi¶i ch¼ng h¹n... - Cã ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch d¹y cô thÓ, b¸m s¸t c¸c chuyªn ®Ò ®Ó d¹y vµ theo dâi chuyÓn biÕn chÊt lîng cña ®éi tuyÓn. - Híng dÉn cho c¸c em c¸ch häc, c¸ch nhËn d¹ng ®Ò vµ c¸ch lµm bµi thi mét c¸ch thËt cô thÓ. 3. §èi víi häc sinh - Ph¶i cã tÝnh tù gi¸c cao vµ tham gia ®Çy ®ñ nghiªm tóc c¸c buæi häc. -Tù nguyÖn häc vµ tù n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh ngoµi viÖc híng dÉn cña gi¸o viªn trªn líp qua c¸c quyÓn s¸ch n©ng cao cña tõng bé m«n. - Ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña gi¸o viªn d¹y vµ cña nhµ trêng ®Ò ra. 4. §èi víi phô huynh - T¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó con em m×nh cã ®iÒu kiÖn häc tËp ë nhµ. - §éng viªn con em m×nh tù häc vµ kiÓm tra viÖc häc thêng xuyªn khi con em tham gia båi dìng. 5. §èi víi héi khuyÕn häc - Cã h×nh thøc ®éng viªn kÞp thêi häc sinh tríc khi ®i thi hoÆc sau khi ®¹t gi¶i. - Khen thëng kÞp thêi ®èi víi nh÷ng häc sinh, gi¸o viªn båi dìng cã gi¶i ®Ó t¹o thªm khÝ thÕ, lßng tin tëng vµo sù quan t©m cña héi. - T¸c ®éng víi phô huynh th«ng qua c¸c tæ chøc v¨n ho¸ ë ®Þa ph¬ng ®Ó phô huynh hiÓu s©u h¬n tÇm quan träng cña viÖc båi dìng häc sinh giái. 6. §èi víi héi phô huynh - Cã h×nh thøc khen thëng kÞp thêi cho HS vµ gi¸o viªn båi dìng. - Phèi hîp víi nhµ trêng trong viÖc x©y dùng phong trµo d¹y vµ häc båi dìng häc sinh giái. - Hç trî c¸c gia ®×nh khã kh¨n nhng cã con em häc giái vµ cã gi¶i trong c¸c k× thi. sæ ®Çu bµi m«n To¸n 7. N¨m häc: 2014 -2015 TT M«n Thø..... Ngµy… Th¸ng... Thø..... Ngµy... Th¸ng... Thø..... Ngµy... th¸ng... Thø..... Ngµy... th¸ng... Thø..... Ngµy... Th¸ng... Thø..... Ngµy... th¸ng... Thø..... Ngµy... th¸ng... Thø..... Ngµy... Th¸ng... Thø..... Ngµy... TiÕt V¾ng Tªn bµi d¹y §iÓm KÝ tªn 3 Th¸ng... Thø..... Ngµy... Th¸ng... Thø..... Ngµy... th¸ng... Thø..... Ngµy... th¸ng... Thø..... Ngµy... th¸ng... Thø..... Ngµy... th¸ng... 4
- Xem thêm -