Tài liệu Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên mầm non trường abc

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu M2 PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THANH HÓA TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2013/BDTX TP Thanh Hoá, ngày 19 tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 Căn cứ Thông tư số 36 /2011/TT-BGDĐT; Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc: Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên Căn cứ vào công văn số 382/CV- PGD&ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình BDTX giáo viên mầm non thành phố năm học 2013-2014. Căn cứ tổng hợp kế hoạch cá nhân của giáo viên nhà trường. Trường Mầm non Quảng Tâm lập kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 với những nội dung sau đây: A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên. 1. Thuận lợi - Có sự hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể rõ ràng của ngành cấp trên là điều kiện cốt lõi để cán bộ giáo viên nhà trường hiểu rõ về Qui chế và chương trình BDTX giáo viên - Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn cao, trẻ, khoẻ, chịu khó học hỏi, tâm huyết với công việc không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, sẵn sàng tiếp thu kiến thức tiếp cận những điểm mới của chương trình bồi dưỡng thường xuyên. - Các văn bản của nhà nước các cấp về chế độ chính sách cho giáo viên Mầm non đã tạo cho giáo viên phấn khởi, yên tâm hơn trong công tác. - Nhà trường liên tục có giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động thực hành. 2. Khó khăn: - Đội ngũ CBGV nhà trường đa dạng về loại hình đào tạo, năng lực chuyên môn không đồng đều. Khó khăn cho BGH nhà trường trong công tác chỉ đạo BDTX. - Đội ngũ CBGV thiếu về số lượng. thời gian làm việc tại trường nhiều 10-12 giờ/ngày, do đó thời gian cho GV đầu tư nghiên cứu tự học, còn hạn chế. II. Đặc điểm về đội ngũ Số lượng CB, GV, NV Trình độ đội ngũ CBQL (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX) Trình độ đội ngũ giáo viên Tổng số CB, GV, NV CBQL 34 3 (BGH hoặc BGĐ) Giáo viên 28 Nhân viên Thạc sỹ 3 Đại học 2 Cao đẳng 1 Trung cấp Thạc sỹ 0 Đại học 13 Cao đẳng 2 Trung cấp 13 B. KẾ HOẠCH CHUNG I. Mục tiêu của việc BDTX: - 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường tham gia học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non theo Thông tư 36, TT 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế BDTX giáo viên mầm non. - Cán bộ, giáo viên học tập BDTX là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục mầm non trong năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. - Việc BDTX là phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, thực hiện hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và qua học tập giáo viên biết vận dụng vào thực tế công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời là thước đo của giáo viên về hiểu biết xã hội, khối kiến thức, năng lực chuyên môn của bản thân so với yêu cầu đổi mới. II. Nội dung BDTX: Căn cứ các văn bản hướng dẫn về BDTX của Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT Thanh Hóa; Chỉ đạo của PGD&ĐT TP Thanh Hóa. Căn cứ Chương trình BDTX giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ GD&ĐT; Căn cứ kế hoạch BDTX cá nhân của giáo viên và căn cứ vào tình hình cụ thể về chất lượng đội ngũ trong nhà trường. Trong năm học 2013-2014 nhà trường sẽ tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên những nội dung BDTX như sau: 1. Khối kiến thức bắt buộc: a) Nội dung bồi dưỡng 1: Thời lượng: 30 tiết/năm học/ GV + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về giáo dục và đào tạo (10 tiết); + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BDGĐT ngày 15/8/2013 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Giáo dục Mầm non Thành phố Thanh Hóa. (10 tiết); + Nắm vững và thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong giảng dạy và giáo dục (10 tiết). 2 b) Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng: 30 tiết/năm học/GV TT Nội dung Số tiết 1. Văn hoá địa phương 10 2. Xây dựng môi trường giáo dục từ nguyên vật liệu sẵn có của địa 10 phương ( Từ thiên nhiên, từ nguyên liệu tái sử dụng.... ) 3. 10 Mộ t số trò chơ i dân gia n của địa phư ơng 2. Khối kiến thức tự chọn: c) Nội dung bồi dưỡng 3: thời lượng: 60 tiết/năm học/GV (Mỗi CBGV lựa chọn 4 mô đum). Tổng hợp lựa chọn của giáo viên theo bảng sau: 8648860876Mã mô đun MN 1 M N2 M N4 M N5 M N7 M N9 M N1 3 MN 17 MN 18 M N1 9 MN 20 Mã mô đun6 MN 21 M N2 2 M N2 3 M N2 4 M N 25 M N 29 M N 33 MN 36 MN 37 M N3 9 MN 41 5 8 4 5 5 7 0 5 4 0 4 Số lượng giáo viên lựa chọn Số lượng giáo viên lựa chọn III. Hình thức BDTX: Căn cứ Điều 5, Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ kế hoạch BDTX của giáo viên và tình hình thực tế nhà trường. BGH nhà trường lựa chọn hình thức sau. 1. BDTX bằng hình thức tự học của cá nhân kết hợp với sinh hoạt tổ chuyên môn, nghiệp vụ tại nhà trường. 2. BDTX tập trung giúp cho bản thân các cán bộ, giáo viên biết cách tự học, xây dựng các bài tập thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, đồng thời BGH nhà trường tiếp thu những nội dung BDTX khó, những vướng mắc tập hợp đề nghị 3 ngành cấp trên giải đáp, đáp ứng nhu cầu trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng. 3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). IV. Tổ chức thực hiện: - BGH nhà trường chọn cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn chuyên đề tại PGD&ĐT. - BGH, giáo viên cốt cán triển khai các văn bản hướng dẫn, nội dung BDTX đến tất cả CBGV trong nhà trường - Giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân, BGH phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và tổng hợp kế hoạch của giáo viên để xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT đúng lịch. Triển khai kế hoạch BDTX của nhà trường đến tất cả cán bộ giáo viên trong trường. - Tổ chức hội thảo theo nhóm, tổ, cả trường theo kế hoạch. - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX đã được BGH phê duyệt trong năm học. - Đánh giá giáo viên vào cuối tháng 4, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về PGD&ĐT Thành phố vào tháng 5/2013. C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG Thời gian (1) Tháng 9/2013 Nội dung BDTX (2) - Tiếp thu chuyên đề BDTX tại PGD&ĐT - Triển khai chuyên đề tại trường - Xây dựng kế hoạch BDTX trình PGD&ĐT phê duyệt Tổ chức thực hiện Kết quả cần đạt được (3) (4) - Chọn cử CBGV cốt cán để tiếp thu và triển khai tại trường. - Triển khai đến tất cả CBGV trong nhà trường - BGH phê duyệt kế hoạch cá nhân cho CBGV; tổng hợp và hoàn thiện kế hoạch nhà trường trình cấp trên phê duyệt - Giới thiệu CTBDTX; Hướng dẫn cách tự học BDTX Báo cáo viên: CV PGD Bùi Thị Vân Anh 4 - Giới thiệu CTBDTX Hướng dẫn cách tự học BDTX cho CBGV: Người báo cáo - GV nắm vững chương trình BDTX - Hoàn chỉnh kế hoạch trước ngày 30/9/2013 Tháng 10/2013 Tháng 11/2013 NDBD :1 - Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về giáo dục và đào tạo (10 tiết); - Nắm vững và thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của PGD&ĐT TP Thanh hóa (10 tiết); - Tất cả giáo cán bộ giáo viên tự học. BGH, cán bộ cốt cán kiểm tra, hỗ trợ giáo viên thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo qui định. - 100% CBGV nắm vững và vận dụng nội dung học tập tấm gương đạo đức HCM, đưa nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XI vào thực tế công tác quản lý chỉ đạo tại nhà trường. - Mọi CBGV tự nghiên cứu các chỉ thị nhiệm vụ năm học, thảo luận đề ra chỉ tiêu và biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 - Nắm vững và thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong giảng dạy và giáo dục (10 tiết); - GV tự nghiên cứu các nội dung XDTHTT, HSTC, liên hệ với thực tế để dưa vào công tác chăm sóc – GD trẻ. Thảo luận tìm ra giải pháp sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua. - Tất cả CBGV nắm vững nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014 của ngành. Đề ra những chỉ tiêu và biện pháp phù hợp thực tế của địa phương và nhà trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. - Nắm vững các nội dung XDTHTT, HSTC; Vận dụng vào thực tế công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại các nhóm lớp mình phụ trách. - Hội thảo, giải đáp thắc mắc nội dung bồi dưỡng 1 NDBD: 2 - Tìm hiểu về văn hoá địa phương (Xã, TP, tỉnh) (10 tiết); - Tổ chức tập trung: thảo luận, giải quyết những thắc mắc. - Tự đánh giá kết quả bồi dưỡng 1, tổng hợp ý kiến đề xuất (Nếu có) - Tất cả CBGV tự tìm - CBGV tự tìm hiểu về hiểu và biết được những nét đặc trưng của văn hóa văn hóa, phong tục tập địa phương. Đưa nét văn quán của địa phương. Thảo luận các biện pháp hóa truyền thống của địa 5 áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ. Tháng 12/2013 - Xây dựng môi trường giáo dục từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương (Từ cỏ, cây, hoa, lá…, từ nguyên liệu tái sử dụng.... ) (10 tiết); - Một số trò chơi dân gian của địa phương. (10 tiết); Tháng 01/2014 Tháng 02/2014 - Giáo viên tìm hiểu nguyên tắc XDMTGD an toàn, phù hợp thực tế, sưu tầm các nguyên vật liệu sẵn có, các phế thải để tạo môi trường giáo dục. - Tập trung sưu tầm các trò chơi dân gian phù hợp và tổ chức cho trẻ hoạt động. - Kiểm tra hồ sơ giáo - BGH, GV cốt cán viên. thực hiện KT - Hội thảo, giải đáp - Tổ chức tập trung: thắc mắc nội dung bồi thảo luận, giải quyết dưỡng 2 những thắc mắc; NDBD: 3 - GV học tập mô đum tự CBGV tự học, áp dụng chọ (Mô đum thứ nhất) vào thực tế chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày - GV học tập mô đum tự CBGV tự học, áp dụng chọn (Mô đun thứ hai) vào thực tế chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày - Kiểm tra hồ sơ giáo - BGH, GV cốt cán viên. thực hiện KT - Hội thảo 2 mô đun đầu: MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm - Tổ chức theo nhóm, tổ, cả trường phương vào giáo dục trẻ, giúp trẻ hiểu và biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của nhân dân địa phương. - 100% CBGV nắm vững nguyên tắc xây dựng MTGD, vận dụng vào thực tế tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, các phế liệu tạo môi trường giáo dục. - Tất cả giáo viên tìm tòi, sưu tầm các trò chơi dân gian, vận dụng để tổ chức các hoạt động trong ngày ở trường Mầm non. - 100% CB giáo viên đầy đủ hồ sơ, ghi chép đầy đủ các nội dung học tập. - Tự đánh giá kết quả bồi dưỡng 2, tổng hợp ý kiến đề xuất (Nếu có) 100% CBGV nhận thức, nắm vững nội dung mô đum mình lựa chọn, vận dụng được kiến thức đó vào thực tế chăm sóc, giáo dục Tất cả CBGV nhận thức, nắm vững nội dung mô đum mình lựa chọn, vận dụng được kiến thức đó vào thực tế chăm sóc, giáo dục - 100% CB giáo viên đầy đủ hồ sơ, ghi chép đầy đủ các nội dung đã học tập. - Tất cả mọi CBGV nắm vững và vận dụng, liên hệ thực tế những việc đã làm được, những vướng mắc trong quá trình thực hiện học tập 2 mô đun 6 MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non đầu. Đặc biệt là MN2; MN7; MN 19; MN 20... (Nếu vướng mắc nội dung mô đun nào BGH nhà trường làm văn bản đề nghị PGD&ĐT TP giải đáp) MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục MN20: Phương pháp dạy học tích cực Tháng 03/2014 - GV học tập mô đum tự CBGV tự học, áp dụng chọn (Mô đum thứ ba) vào thực tế công tác chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày Tháng 04/2014 - GV học tập mô đum tự CBGV tự học, áp dụng chọn (Mô đum thứ ba) vào thực tế chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày - Kiểm tra hồ sơ giáo - BGH, GV cốt cán viên. thực hiện KT - Hội thảo 2 mô đum cuối (theo lựa chọn của giáo viên). Chú ý đến các mô dun sau: - Tổ chức theo nhóm, tổ, cả trường tập trung: thảo luận, tổ chức thực hành, giải quyết những MN22: Ứng dụng phương thắc mắc. Dự giờ, khảo pháp dạy học tích cực sát đánh giá nội dung3. trong trong lĩnh vực phát triển nhận thức MN24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội - Tự đánh giá kết quả bồi dưỡng 3, tổng hợp ý kiến đề xuất (Nếu có) MN 29: Hướng dẫn bảo quản, sửa chữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản - Từ 20 đến 30/4/201 100% CBGV nhận thức, nắm vững nội dung mô đum mình lựa chọn, vận dụng được kiến thức đó vào thực tế chăm sóc, giáo dục CBGV nhận thức, nắm vững nội dung mô đum mình lựa chọn, vận dụng được kiến thức đó vào thực tế chăm sóc, giáo dục. - 100% CB giáo viên đầy đủ hồ sơ, ghi chép đầy đủ các nội dung đã học tập. - Tất cả mọi CBGV nắm vững và vận dụng thực hành được những mô đun đã học: Đặc biệt là MN22; MN30; MN32; MN 33; MN39 (Nếu vướng mắc nội dung mô đun nào BGH nhà trường làm văn bản đề nghị PGD&ĐT TP giải đáp) MN 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các - Giáo viên tự đánh giá tổ chức xã hội để giáo dục kết quả BDTX. trẻ mầm non - Tổ chuyên môn tổ - 100% GV và tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc qui trình đánh giá BDTX, tự đánh giá đúng thực tế, 7 3 Tháng 05/2014 - Đánh giá kết quả chức đánh giá kết quả BDTX năm học 2013 - BDTX của từng GV 2014; trong tổ khách quan kết quả BDTX theo qui định Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên tại trường: Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của từng giáo viên và tổng hợp kết quả đánh giá đề nghị Phòng giáo dục và đào tạo xét duyệt và cấp giấy chứng nhận. D. ĐỀ XUẤT CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG SAU: Sau khi giáo viên học xong từng nội dung bồi dưỡng, nếu có gì thắc mắc cần giải đáp, BGH nhà trường tổng hợp và đề xuất Phòng giáo dục giải đáp c k Trên đây là toàn bộ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 20132014 của trường mầm non Quảng Tâm. Kính trình phòng GD&ĐT Thành phố phê duyệt để nhà trường triển khai thực hiện. 8 Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương 9
- Xem thêm -