Tài liệu Kc184 tư tưởng pháp trị của hàn phi tử

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Kinh tÕ lµ mét thÕ giíi ®éng lu«n ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng thay ®æi, nhÊt lµ vµo thêi ®¹i ngµy nay khi ch¹m ngâ thÕ kû XXI, trªn thÕ giíi chu tr×nh toµn cÇu ho¸ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña t¨ng trëng, nã t¹o ra nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi riªng vµ thÕ giíi nãi chung. ViÖc qu¶n lý tèt hay kh«ng, lu«n lµ vÊn ®Ò cã ¶nh hëng ®Õn sù tån vong cña mét doanh nghiÖp. Nhng ®Ó qu¶n lý tèt cÇn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè nµo? yÕu tè kinh doanh hiÖn ®¹i hay yÕu tè qu¶n lý truyÒn thèng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n lý tr¶i qua hµng ngh×n n¨m nh÷ng g× tÝch luü cña qu¸ khø lµ cña c¶i cho t¬ng lai. §Æc biÖt víi phong th¸i qu¶n lý ph¬ng §«ng - mét phong th¸i gÇn gòi víi ViÖt Nam vÉn ®øng trong kinh doanh thêi ®¹i “viÔn th«ng - tªn löa”. Næi bËt nhÊt lµ t tëng ph¸p trÞ vang bãng mét thêi cña Hµn Phi Tö. Em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: T tëng “Ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö vµ vËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, nh»m môc ®Ých gi¶i thÝch, giíi thiÖu t×m hiÓu liÖu trong giai ®o¹n nµy nã cßn ®óng ®¾n hay kh«ng hay ®· lçi thêi. Do t liÖu Ýt, Ýt ngêi ®Ò cËp hay quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi qu¸ réng ngêi viÕt kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hoÆc ®a ra nhËn xÐt hîp lý khi kinh nghiÖm thùc tiÔn kh«ng nhiÒu. MÆt kh¸c do thêi gian gÊp rót ®· lµm cho ngêi viÕt lóng tóng khi trong nhËn ®Þnh ph©n gi¶i. Vît qua khã kh¨n, ngêi viÕt quyÕt t©m theo ®uæi ®Ò tµi nµy, nh÷ng mong cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc nghiªn cøu. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ch¬ng I t tëng “Ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö I. T tëng “ ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö 1. Hoµn c¶nh lÞch sö vµ cuéc ®êi cña Hµn Phi Tö 1.1. Bèi c¶nh x· héi Trung Hoa cæ ®¹i thêi Hµn Phi Tö LÞch sö Trung Hoa cæ ®¹i cã hai thêi kú ®îc nãi ®Õn nhiÒu nhÊt: Xu©n thu vµ ChiÕn quèc. Thêi Xu©n thu (770-403 TCN) lµ thêi kú suy tµn cña nhµ Chu, ®©y chÝnh lµ thêi kú sinh sèng cña L·o Tö, Khæng Tö (551-479 TCN). Thêi ChiÕn quèc (403-221 TCN) tõ gÇn cuèi ®êi Uy LiÖt V¬ng, tíi khi nhµ TÇn diÖt nhµ TÒ thèng nhÊt ®Êt níc, ®ã lµ thêi kú sinh sèng cña Hµn Phi Tö (280-233 TCN(. So víi thêi Xu©n Thu th× ChiÕn Quèc lo¹n l¹c vµ bÊt æn ®Þnh h¬n vÒ chÝnh trÞ, nhng l¹i ph¸t triÓn h¬n vÒ kinh tÕ. Trong thêi Xu©n Thu, c«ng cô s¶n xuÊt vµ khÝ giíi chñ yÕu lµ b»ng ®ång. S¾t b¾t ®Çu ®îc dïng cuèi thêi kú nµy vµ trë nªn th«ng dông vµo thêi ChiÕn Quèc, do ®ã, thóc ®Èy viÖc më réng ®Êt ®ai n«ng nghiÖp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §©y lµ thêi kú ®¹o ®øc suy ®åi, ngêi ta chØ t×m mäi c¸ch ®Ó tranh lîi. Quan l¹i tham nhòng, ¨n ch¬i xa hoa truþ l¹c; chiÕn tranh kÐo dµi liªn miªn khiÕn cho ®êi sèng cña nh©n d©n cµng thªm ®ãi khæ cïng cùc. Tríc t×nh c¶nh x· héi nh vËy, tÇng líp quý téc vµ tÇng líp trÝ thøc cã sù chia rÏ vÒ t tëng. 1.2. T tëng ph¸p gia cña Hµn Phi Thêi ChiÕn Quèc chÝnh lµ thêi kú lÞch sö ph¸t triÓn rùc rì vÒ t tëng “tr¨m hoa ®ua në”, “b¸ch gia ch tö”. ë thêi kú nµy cã 3 dßng t tëng lín nhÊt cïng tån t¹i ®ã lµ: - Ph¸i thø nhÊt cã Nho gia vµ MÆc Tö, Khæng Tö muèn kh«i phôc nhµ Chu. MÆc Tö, M¹nh Tö, Tu©n Tö thÊy nhµ Chu suy qu¸, kh«ng cøu ®îc, l¹i mong cã vÞ minh qu©n thay Chu thèng nhÊt Trung Hoa b»ng chÝnh s¸ch §øc trÞ cã söa ®æi Ýt nhiÒu. - Ph¸i thø hai, ph¸i §¹o gia muèn gi¶m thiÓu, thËm chÝ gi¶i t¸n chÝnh quyÒn, sèng tù nhiªn nh thuë s¬ khai, tõ bá x· héi phong kiÕn ®Ó trë vÒ x· héi céng s¶n nguyªn thuû. - Thø ba, ph¸i ph¸p gia muèn dïng vò lùc lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn ph©n t¸n vµ lËp ra chÕ ®é phong kiÕn qu©n chñ chuyªn chÕ, thay “v¬ng ®¹o” cña Khæng M¹nh b»ng chÝnh s¸ch “B¸ ®¹o”. T tëng cña Hµn Phi Tö: lµ dïng ph¸p trÞ nhng l¹i träng d©n. Tríc khi ®Æt ra luËt lÖ míi, «ng ®Ó cho d©n tù phª b×nh. Cßn lËp ph¸p thuéc vÒ nhµ vua; quy t¾c lËp ph¸p ph¶i lÊy tÝnh ngêi vµ phÐp trêi lµm tiªu chuÈn. Hµnh ph¸p th× ph¶i c«ng bè luËt cho râ rµng, thi hµnh cho nghiªm chØnh, tr¸nh thay ®æi nhiÒu, ph¶i “chÝ c«ng v« t”,”vua t«i, sang hÌn ®Òu ph¶i theo ph¸p luËt”, thëng ph¹t ph¶i nghiªm minh, “danh chÝnh, ph¸p hoµn bÞ th× bËc minh qu©n ch¼ng cã viÖc g× ph¶i lµm n÷a, v« vi mµ ®îc trÞ”. ChÝnh s¸ch cai trÞ ph¶i dùa vµo ý d©n, d©n muèn th× g× th× cÊp cho c¸i ®ã, kh«ng muèn c¸i g× th× trõ cho c¸i ®ã. Hµn Phi Tö l¹i ®a ra quan ®iÓm: b¶n chÊt con ngêi lµ ¸c, muèn qu¶n lý x· héi ph¶i khëi xíng ra lÔ nghÜa vµ chÕ ®Þnh ra ph¸p luËt ®Ó uèn n¾n tÝnh xÊu cña con ngêi; theo c¸c «ng qu¶n lý x· héi lµ vÞ Ph¸p chø kh«ng vÞ §øc. H¬n hai ngh×n n¨m sau, t tëng vÞ lîi cña Hµn Phi ®îc t¸i hiÖn trong t tëng “con ngêi kinh tÕ” - c¬ së triÕt häc cña häc thuyÕt qu¶n lý theo khoa häc cña Taylor vµ b¶n chÊt con ngêi lµ lêi nh¸c vµ ham lîi cña “ThuyÕt X”, ®îc Mc. Gregor ®a ra. Thùc dông h¬n, cùc ®oan h¬n trong t tëng qu¶n lý so víi thêi Taylor. Hµn Phi ®· më réng c¸i b¶n chÊt vÞ lîi ®Õn mäi mèi quan hÖ gia ®×nh vµ x· héi. Ch¼ng h¹n trong mèi quan hÖ cha - con, ch÷ “HiÕu” cña Nho gia ®· bÞ thay thÕ b»ng sù tÝnh to¸n lîi h¹i tµn nhÉn. Chóng ta cã thÓ cho r»ng, Hµn Phi lµ mét ngêi duy lý, duy lîi theo chñ nghÜa thùc dông. Song còng ph¶i thõa nhan¹ r»ng «ng cã mét trÝ tuÖ rÊt s©u s¾c. Vµ chÝnh «ng ®· v× sù tån vong cña ®Êt níc m×nh mµ ph¶i chÞu chÕt th¶m, tuy r»ng «ng biÕt tríc ®ã lµ sè phËn chung cña c¸c ph¸p gia cã tµi vµ cã t©m, nhiÖt thµnh yªu níc. Kú l¹ h¬n, Hµn Phi ®· vît rÊt xa thêi ®¹i m×nh khi «ng nªu ra t tëng ®Êu tranh sinh tån vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña sù nghÌo khæ lµ do d©n sè t¨ng lªn qu¸ nhanh, vît xa sù gia t¨ng cña s¶n xuÊt (xem thiªn ngò ®è). Hµn Phi nh¾c c¸c vÞ vua ph¶i cøng r¾n, nghiªm kh¾c trong viÖc trÞ níc, ®ång thêi «ng còng mong muèn hä thùc hiÖn chÝ c«ng v« t, tõ bá t lîi, tµ t©m cø theo phÐp c«ng mµ lµm th× níc sÏ thÞnh: “Kh«ng níc nµo lu«n m¹nh, kh«ng níc nµo lu«n yÕu. Ngêi thi hµnh ph¸p luËt (tøc vua) mµ c¬ng cêng th× níc m¹nh, ngêi thi hµnh ph¸p luËt mµ nhu nhîc th× níc yÕu... Cho nªn ë vµo thêi kú nµy, nhµ cÇm quyÒn nµo biÕt tõ bá lîi, tµ t©m mµ theo phÐp c«ng th× binh sÏ m¹nh, ®Þch sÏ yÕu”. MÆc dï d©n trÝ thÊp, ngêi d©n chØ biÕt c¸i lîi tríc m¾t..., nhng Hµn Phi vÉn ®Ò cao chÝnh s¸ch dïng ngêi, tµi n¨ng cña nhµ cai trÞ thÓ hiÖn ë viÖc dïng søc, dïng trÝ cña ngêi kh¸c. §©y lµ mét t tëng rÊt s©u s¾c vÒ qu¶n lý mµ Hµn Phi ®· nªu ra. Hµn Phi ph¸t triÓn häc thuyÕt cña m×nh trªn c¬ së kÕ thõa cña c¸c ph¸p gia tríc «ng, nhng ph¶i ®Õn Hµn Phi th× nã míi trë nªn s©u s¾c, phæ biÕn víi nhiÒu néi dung míi. Hµn Phi dïng ch÷ “ph¸p” theo nghÜa phÐp t¾c, cßn ph¸p gia níi tíi “ph¸p” lµ chØ ph¸p luËt. Hµn Phi vÝ ph¸p luËt víi d©y mùc, c¸i quy, c¸i cñ... tøc lµ nh÷ng ®å dïng lµm tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt ®óng sai, ph¶i tr¸i. Ph¸p kh«ng t¸ch rêi khái ThÕ vµ ThuËt mµ cïng t¹o nªn mét c¸i kiÒng ba ch©n. LuËt ph¸p ph¶i kÞp thêi. Hµn Phi viÕt: “Thêi thay mµ ph¸p luËt kh«ng ®æi th× níc lo¹n, ®êi ®· thay ®æi mµ cÊm lÖnh kh«ng biÕn th× níc bÞ c¾t”. §èi víi Hµn Phi, ph¸p luËt lµ thø “phÐp c«ng” ®iÒu khiÓn hµnh vi cña mäi ngêi. Trong c¸c ph¹m trï c¬ b¶n cña ph¸p häc thi ph¸p lµ quan träng nhÊt, sau míi ®Õn ThÕ vµ ThuËn. Hµn Phi ®· kÕ thõa t tëng “v« vi” cña Nho vµ §¹o, biÕn nã thµnh thuËt cai trÞ cña vua chóa. Trong cai trÞ - qu¶n lý th× “tiªn phó, hËu gi¸o”- tríc hÕt lµ lµm cho d©n giµu sau ®ã th× gi¸o dôc hä. Trong gi¸o dôc th× “tiªn häc lÔ - hËu häc v¨n”. Nho gia chñ tr¬ng cai trÞ b»ng ®¹o ®øc, b»ng v¨n vµ ®· ph¸t triÓn häc thuyÕtph¬ng ph¸p §øc trÞ (Nh©n trÞ). Ngîc l¹i, Ph¸p gia ®· ®a ra mét häc thuyÕt vµ ph¬ng ph¸p cai trÞ míi - Ph¸p trÞ “Ph¸p bÊt vÞ th©n”, ph¸p ph¶i hîp thêi, ph¸p luËt ph¶i so¹n sao cho d©n dÔ biÕt, dÔ thi hµnh; ph¸p luËt ph¶i c«ng b»ng, bªnh vùc kÎ thiÓu sè; thëng ph¶i träng hËu, ph¹t ph¶i nÆng... §ã lµ t tëng vÒ chÝnh trÞ qu¶n lý x· héi cßn cã ý nghÜa ®èi víi hiÖn nay. VËy, thµnh c«ng lín nhÊt cña giai ®o¹n nµy, mÆc dï cßn bÞ h¹n chÕ díi gi¸c ®é t tëng qu¶n lý ®· t¹o lËp nhiÒu quan ®iÓm qu¶n lý quan träng thuéc ph¹m vi qu¶n lý vÜ m«, ®· v¹ch ra ®îc l«gÝch cña qu¸ tr×nh qu¶n lý x· héi bao gåm c¸c møc tõ thÊp ®Õn cao: “ChÝnh t©m, tu th©n, tÒ gia, trÞ quèc, b×nh thiªn h¹”, ®· ®a ra ®îc tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý: “trÞ ®¹o, trÞ häc, trÞ thÓ, trÞ tµi, trÞ phong, trÞ thuËt” mµ ngµy h«m nay trong qu¶n lý nãi chung, vµ qu¶n lý kinh tÕ nãi riªng vÉn cßn cã thÓ khai th¸c vµ sö dông tèt. Ch¬ng II VËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i I. VËn dông trong thùc tiÔn Trong thùc tiÔn c¶i c¸ch qu¶n lý doanh nghiÖp liªn quan ®Õn hai ®Æc tÝnh lín lµ tÝnh d©n téc vµ tÝnh thêi ®¹i cña qu¶n lý, vÒ kh¸ch quan còng tån t¹i hai th¸i ®é cùc ®oan ®èi víi hai ®Æc tÝnh lín nµy. §ã chÝnh lµ: HoÆc lµ chñ nghÜa b¶o thñ d©n téc chØ nhÊn m¹nh tÝnh d©n téc cña qu¶n lý mµ coi nhÑ tÝnh thêi ®aÞ, hoÆc chñ nghÜa h v« d©n téc chØ nhÊn m¹nh tÝnh thêi ®¹i cña qu¶n lý mµ coi nhÑ tÝnh d©n téc. Hai th¸i ®é nµy, vÒ nhËn thøc ®Ó phiÕn diÖn, trong thùc tiÔn ®Òu lµ cã h¹i. Noi g¬ng kinh nghiÖm cña NhËt B¶n, trong hai th¸i ®é cùc ®oan nµy còng nªn t×m ®îc “Trung ®¹o” vµ kiªn tr× “trung dung”. §ã chÝnh lµ mét mÆt biÓu hiÖn kh¸c cña ®¹o trung dung trong qu¶n lý doanh nghiÖp. “Trung ®¹o” nµy ®ßi hái sù thèng nhÊt hoµn mü gi÷a tÝnh d©n téc vµ tÝnh thêi ®¹i ho¸ qu¶n lý doanh nghiÖp, thùc hiÖn viÖc hiÖn ®¹i ho¸ qu¶n lý doanh nghiÖp cã b¶n s¾c d©n téc, còng tøc lµ qu¶n lý doanh nghiÖp cã ®Æc s¾c cña Trung Quèc. Tõ gãc ®é qu¶n lý hiÖn ®¹i, tiÕn hµnh ph©n tÝch, gi¸m ®Þnh toµn diÖn mét lît ®èi víi qu¶n lý truyÒn thèng cña Trung Quèc, còng chÝnh lµ xem xÐt mét c¸ch hÖ thèng “hiÖn thùc” qu¶n lý doanh nghiÖp. §èi víi nh÷ng t tëng, lý luËn, chÕ ®é, ph¬ng ph¸p qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc chøng minh qua thùc tiÔn l©u dµi, ®· cã ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ d©n téc, l¹i phï hîp víi ®Æc trng c¬ b¶n cña qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, ph¶i tiÕn hµnh kh¼ng ®Þnh, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®Çy ®ñ. §èi víi nh÷ng c¸i cã ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ d©n téc, nhng kh«ng hoµn toµn phï hîp víi ®Æc trng c¬ b¶n cña qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, nªn c¨n cø yªu cÇu cña qu¶n lý hiÖn ®¹i. Díi tiÒn ®Ò gi÷ g×n ®Æc tÝnh c¬ b¶n d©n téc, tiÕn hµnh c¶i t¹o, lo¹i bá, lµm cho nã phï hîp víi ®ßi hái cña qu¶n lý hiÖn ®¹i. Ch¼ng h¹n thùc tiÔn c«ng t¸c gi¸o dôc t tëng tiÕn hµnh mÊy chôc n¨m l¹i ®©y trong c¸c xÝ nghiÖp cña Trung Quèc ®¹i lôc ®· phï hîp víi quan niÖm nghÜa lîi trong truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc, l¹i nhÊt trÝ ë tr×nh ®é t¬ng ®èi lín víi qu¶n lý mÒm, qu¶n lý cña thÕ giíi ngµy nay rÊt chó träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. VÒ thùc tiÔn, qu¶n lý ®· cã tõ l©u. Nhng qu¶n lý trë thµnh mét khoa häc th× khëi ®Çu ph¶i nãi lµ ph¬ng T©y. ë thÕ kû nµy, nhÊt lµ tríc thËp kû 70, qu¶n lý häc ph¸t triÓn nhanh chãng, c¸c häc ph¸i mäc ra nh nÊm, mét c¶nh tîng ph¸t triÓn rùc rì. CÇn ph¶i nãi r»ng, vÒ mÆt khoa häc ho¸, ®Þnh lîng ho¸ vÒ qu¶n lý th× qu¶n lý ph¬ng T©y cã c«ng ®Çu. Tãm l¹i: Qu¶n lý doanh nghiÖp kiÓu Trung Quèc vµ NhËt B¶n cÇn ph¶i cã nÐt kh¸i qu¸t lín. Song nã kh«ng ph¶i lµ tr¹ng th¸i tÜnh, mµ lµ tr¹ng th¸i ®éng. Nã døt kho¸t kh«ng ph¶i lµ mét lo¹i m« thøc cøng nh¾c cè ®Þnh, h×nh thøc cô thÓ cña nã ph¶i tuú tõng n¬i mµ chÕ ®Þnh biÖn ph¸p thÝch hîp, tuú lóc mµ chÕ ®Þnh biÖn ph¸p thÝch hîp, tõ ®ã mµ lµ c¸i tr¨m ngµn d¸ng vÎ, phong phó, ®a d¹ng. II. Nh÷ng lîi h¹i cña “ Ph¸p trÞ” trong qu¶n lý Ph¸p trÞ lµ chÕ ®é ph¸p luËt cña ngêi thèng trÞ x©y dùng theo ý chÝ cña m×nh. Bao gåm ®Þnh ra ph¸p luËt, nguyªn t¾c, quy ph¹m hµnh ®éng vµ tr¹ng th¸i trËt tù lµm viÖc dùa theo chÕ ®é ph¸p luËt. Ph¸p trÞ g¾n bã kh«ng t¸c rêi d©n chñ. Nã cã chung hµm nghÜa víi nÒn chÝnh trÞ lËp hiÕn, sinh ra ®ång thêi víi hiÕn ph¸p. HiÕn ph¸p, do c«ng d©n ®Þnh ra, nã b¶o ®¶m d©n quyÒn, h¹n chÕ chÝnh phñ. §iÓm c¬ b¶n cña ph¸p trÞ lµ lÊy ph¸p ®Ó h¹n chÕ quyÒn lùc cña chÝnh phñ, b¶o ®¶m quyÒn lîi c«ng d©n “QuyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n”, “ChÝnh phñ ph¶i gi÷ luËt”, lµ bè côc c¬ b¶n cña ph¸p trÞ. Do vËy, tiªu ®iÓm chÝnh mµ ph¸p trÞ quan t©m lµ h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ vËn dông hîp lý quyÒn lùc c«ng céng. C¸i h¹i cña ph¸p trÞ nã cßn thÓ hiÖn ë chç c«ng hiÖu cña nã chØ cã hiÖu qu¶ trong mét thêi gian ng¾n, mµ kh«ng ph¶i lµ l©u dµi. Còng tøc lµ nãi, nã chØ cã thÓ cÊm ®iÒu ¸c, kh«ng thÓ khuyªn ®iÒu thiÖn. Do vËy, vÒ hµnh vi ¸c, nã chØ cã thÓ ng¨n chÆn mµ kh«ng thÓ tiªu diÖt. Mµ mét tæ chøc ®iÒu mong mái lµ yªn æn l©u dµi. §iÒu nµy nÕu chØ dùa vµ ph¸p trÞ kh«ng th«i th× kh«ng lµm næi. Võa cã vÊn ®Ò ®· ph¶i ng¨n chÆn. §èi tîng kh«ng ph¸p trÞ cã thÓ thi hµnh chøc n¨ng cña m×nh, còng cã tÝnh giíi h¹n rÊt lín. ThËp kû 50 cña thÕ kû nµy, qu¶n lý khoa häc “cñ cµ rèt + c¸i gËy” cña Taylor tõng vang déi ph¬ng T©y. §ã lµ qu¶n lý ph¸p trÞ ®iÓn h×nh. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta ®· nãi vÒ lîi vµ h¹i cña qu¶n lý ph¸p trÞ, th× díi ®©y, ta l¹i xem thö vÒ lîi h¹i cña qu¶n lý ®øc trÞ. Cã thÓ nãi ph¸p trÞ theo ®æi lµ hiÖu qu¶ thêi gian ng¾n. Ph¸p trÞ lµ qu¶n lý tÝnh chiÕn thuËt. Chøc n¨ng cña ph¸p trÞ dùa vµo søc r¨n ®e ®Ó duy tr×. R¨n ®e tõ ngoµi tíi, Ðp buéc cho con ngêi. Sù phôc tïng cña mäi ngêi lµ bÞ b¾t buéc, miÔn cìng, tiªu cùc. KÕt luËn Nh÷ng ph©n tÝch ë trªn cho thÊy r»ng, trong thùc tiÔn qu¶n lý ph¸p trÞ ph¶i cã ®ñ c¶ vµ kÕt hîp sö dông, réng m¹nh cïng thi hµnh. KÕt luËn cña thùc tiÔn qu¶n lý mÊy ngµn n¨m cña Trung Quèc ®ãi víi h«m nay ph¶i cã ý nghÜa r¨n b¶o. Kh«ng chØ Trung Quèc, ngay ë NhËt B¶n, giíi xÝ nghiÖp trong tæng kÕt thùc tiÔn, còng rót ra kÕt luËn nh vËy. Nhµ xÝ nghiÖp næi tiÕng ®¬ng ®¹i Songxia nãi: “Lµ mét ngêi l·nh ®¹o, ®èi víi ©n uy ph¶i phèi hîp vËn dông ®îc”; “©n uy kiªm sö dông, réng nghiªm tho¶ ®¸ng, míi cã thÓ gióp nhau cïng hoµn thµnh thu ®îc hiÖu qu¶ mét c«ng ®«i viÖc”. Môc lôc Lêi nãi ®Çu. Trang Ch¬ng I: C¸c t tëng “§øc trÞ”, “ph¸p trÞ” cña Khæng tö, Hµn Phi Tö I. T tëng “§øc trÞ” cña Khæng Tö 1. Khæng Tö - Nhµ qu¶n lý xuÊt s¾c 2. Khæng Tö - Nhµ t tëng qu¶n lý thuyÕt §øc trÞ. 2.1. §¹o nh©n vÒ qu¶n lý 2.2. Khæng Tö víi tÇng líp qu¶n lý chuyªn nghiÖp II. T tëng “ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö 1. Hoµn c¶nh lÞch sö vµ cuéc ®êi cña Hµn Phi Tö 1.1. Bèi c¶nh x· héi Trung Hoa cæ ®¹i thêi Hµn Phi Tö 1.2. T tëng ph¸p gia cña Hµn Phi. 2. T tëng cña Hµn Phi Tö Ch¬ng II: VËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i I. VËn dông trong thùc tiÔn II. Nh÷ng ®iÓm lîi vµ h¹i cña “§øc trÞ”, “Ph¸p trÞ” trong qu¶n lý vµ chóng cã g× bæ xung cho nhau. 1. Nh÷ng lîi, h¹i cña “ph¸p trÞ” trong qu¶n lý 2. Nh÷ng lîi, h¹i cña “§øc trÞ” trong qu¶n lý 3. §øc trÞ vµ Ph¸p trÞ cã g× bæ sung cho nhau. III. NhËn xÐt Ch¬ng III: KÕt luËn Ch¬ng IV: Tµi liÖu tham kh¶o.
- Xem thêm -