Tài liệu Kc182 cổ phần hoá dn

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn luËt kinh tÕ môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn I. §«i nÐt vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN 1. Mét sè kh¸i niÖm 2. C¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ 3. Thñ tôc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc cæ phÇn ho¸ thµnh C«ng ty cæ phÇn PhÇn II. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ë ViÖt Nam 1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN 1.1. T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN 1.2. Mét sè kÕt qu¶ sau khi cæ phÇn ho¸ 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n khi cæ phÇn ho¸ NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 1 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ 3. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ ®Ò thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc PhÇn III. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giÊy H¶i Phßng sau khi cæ phÇn ho¸ 1. §«i nÐt vÒ C«ng ty giÊy H¶i Phßng 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.2. Mét sè th«ng tin kh¸c 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña HAPACO 2.1. KÕt qu¶ kinh doanh trong 2 n¨m gÇn ®©y 2.2. C¸c ho¹t ®éng cña HAPACO 2.2.1. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña HAPACO 2.2.2. Ho¹t ®éng marketing 2.2.3. T×nh h×nh c¹nh tranh thÞ phÇn KÕt luËn NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 2 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ Quèc tÕ lµ mét ®iÒu tÊt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa cña ViÖt Nam. Mµ khu vùc kinh tÕ nhµ n-íc víi vai trß lµ ®Çu tµu. VËy c¸c doanh nghiÖp ®ã víi c«ng nghÖ vµ sù qu¶n lý cßn l¹c hËu ®· lµm g× ®Ó héi nhËp ®©y? Mét lèi tho¸t rÊt cã hiÖu qu¶ lµ c¸c doanh nghiÖp ®ã ph¶i liªn minh, liªn kÕt hoÆc gãp vèn thµnh mét c«ng ty lín ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh vµ giµnh -u thÕ víi c¸c c«ng ty kh¸c. Cã mét lo¹i c«ng ty cã thÓ ®ñ søc lµm ®iÒu ®ã, ®ã chÝnh lµ c«ng ty cæ phÇn ho¸. §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· h×nh thµnh khung ph¸p lý vµ nh÷ng -u ®·i g× ®Ó thóc ®Èy c¸c doanh nghÞªp nhµ n-íc cæ phÇn ho¸ ch-a? VÒ phÝa doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo luËt doanh nghiÖp, nghÞ ®Þnh… ch-a? C¸c doanh nghiÖp ®ã sau khi cæ phÇn ho¸ ®· lµm ¨n ra sao? §ã NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 3 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ lµ vÊn ®Ò mµ em muèn ®Ò cËp tíi trong bµi tiÓu luËn nµy mµ tiªu biÓu lµ qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ cña c«ng ty GiÊy H¶i Phßng Hapaco (HP_Paper Toinstock Company) Nh-ng víi kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ em mong thÇy c« gi¸o gãp ý thªm Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 4 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ PhÇn I §«i nÐt vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN 1. Mét sè kh¸i niÖm - C«ng ty cæ phÇn (CTCP) lµ mét doanh nghiÖp ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së gãp vèn cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng. Cæ ®«ng ®-îc tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp theo phÇn vèn gãp vµo doanh nghiÖp ®-îc h-ëng lîi nhuËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nã vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi vèn ®· gãp, ®-îc quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp. Sè l-îng cæ ®«ng tèi thiÓu lµ 3 vµ kh«ng h¹n chÕ tèi ®a. - Cæ phÇn: lµ vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau. - Cæ ®«ng: lµ nh÷ng c¸ nh©n hoÆc tæ chøc, ph¸p nh©n së h÷u cæ phÇn cña CTCP NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 5 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ - Cæ phiÕu: lµ chøng tõ ghi nhËn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n cña cæ ®«ng ®èi víi cæ phÇn. MÖnh gi¸ mét cæ phiÕu cã thÓ b»ng mét hoÆc nhiÒu cæ phÇn. - Cæ tøc: lµ mét phÇn lîi nhuËn sau thuÕ cña CTCP chia cho c¸c cæ ®«ng. 2. C¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc (DNNN) tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ sÏ theo c¸c h×nh thøc sau: - Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ thuéc vèn nhµ n-íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn. - B¸n mét phÇn gi¸ trÞ thuéc vèn nhµ n-íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp. - T¸ch mét bé phËn cña doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cæ phÇn ho¸. - B¸n toµn bé gi¸ trÞ hiÖn cã thuéc vèn nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp. NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 6 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ 3. Thñ tôc chuyÓn ®æi DNNN ®-îc cæ phÇn ho¸ thµnh CTCP Sau khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸,DN sÏ ho¹t ®éng theo chÕ ®é c«ng ty cæ phÇn trong luËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc tõ 1/1/2000. DN ®¨ng ký kinh doanh t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh hå s¬ ®¨ng ký nh÷ng giÊy tê sau: - QuyÕt ®Þnh chuyÓn DN thµnh CTCP cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. - §iÒu lÖ c«ng ty ®· ®-îc ®¹i héi cæ ®«ng th«ng qua - Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ vµ cö gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - GiÊy ®¨ng ký kinh doanh cña DNNN tr-íc khi cæ phÇn ho¸. NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 7 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ PhÇn II Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN ë ViÖt Nam 1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN 1.1. T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN Tõ n¨m 1992 ®Õn nay, c¶ n-íc ®· cã trªn 1000 DNNN ®-îc chuyÓn ®æi së h÷u trong ®ã cæ phÇn ho¸ trªn 850 doanh nghiÖp, sè cßn l¹i lµ chuyÓn giao, b¸n vµ kho¸n kinh doanh. Ch-¬ng tr×nh s¾p xÕp, ®æi míi 0DNNN mµ träng t©m lµ cæ phÇn ®-îc triÓn khai thÝ ®iÓm tõ 1992. Môc ®Ých cña ch-¬ng tr×nh nµy lµ t¹o ra lo¹i h×nh DN cã nhiÒu chñ së h÷u, trong ®ã cã chñ së h÷u lµ ng-êi lao ®éng, ®Ó qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn t¹o c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 8 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ cho doanh nghiÖp ®ång thêi gióp DN cã thÓ huy ®éng vèn trong nh©n d©n ®Ó ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao søc c¹nh tranh, thóc ®Èy ph¸t triÓn DN . Song do ch-a cã ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n, quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c h-íng dÉn cô thÓ nªn tõ n¨m 1992 ®Õn 1997, c¶ n-íc míi chØ cã 38 DNNN ®-îc cæ phÇn ho¸. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN thùc sù cã b-íc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng kÓ tõ khi chÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 44/1989/N§ - CP ngµy 29/6 n¨m 1998 cña ChØnh phñ qui ®Þnh, vÒ viÖc chuyÓn DNNN thµnh CTCP vµo th¸ng 6/1998, trong ®ã nªu râ c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i ®èi víi DN vµ ng-êi lao ®éng t¹i c¸c DNCPH .NghÞ ®Þnh nµy ®· trë thµnh ®ßn b¶y ®-a lé tr×nh cæ phÇn ho¸ ®i nhanh h¬n. 1.2. Mét sè kÕt qu¶ sau khi cæ phÇn ho¸ ViÖc chuyÓn ®æi DNNN thµnh CTCP kh«ng chØ gióp nhµ n-íc b¶o tån nguån vèn vµ cßn t¨ng ®¸ng kÓ tØ suÊt lîi nhuËn trªn ®ång vèn. C¸c DN ho¹t ®éng n¨ng ®éng nh¹y NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 9 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ bÐn vµ chñ ®éng h¬n trong kinh doanh. Trong mét cuéc ®iÒu tra 300 DN ®· cæ phÇn ho¸ trªn mét n¨m th× DN t¨ng 1,53 lÇn, lîi nhuËn t¨ng 2,03 lÇn nép ng©n s¸ch t¨ng 1,18 lÇn thu nhËp ng-êi lao ®éng t¨ng 22%. 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n khi cæ phÇn ho¸ Thø nhÊt, do mét sè quan ®iÓm, chñ tr-¬ng ch-a hoµn toµn thèng nhÊt, nªn viÖc triÓn khai chØ ®¹o tõ c¸c cÊp ®Õn c¬ së ch-a m¹nh, ch-a thËt kiªn quyÕt. Thø hai, do t©m lý nhiÒu c¸n bé l·nh ®¹o cña tæng c«ng ty vµ DN ch-a hµo høng víi viÖc cæ phÇn ho¸, nªn nhiÒu tæng c«ng ty vµ c«ng ty cßn nÆng vÒ cæ phÇn ho¸ bé phËn CNNN, ch-a chó träng ®Õn cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Thø ba, nhiÒu DN cã vÊn ®Ò tån ®äng vÒ tµi chÝnh, ®Êt ®ai, liªn doanh, liªn kÕt nªn khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ cßn NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 10 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ gÆp v-íng m¾c, thêi gian thùc hiÖn kÐo dµi hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®-îc kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸. Thø t-, trong cæ phÇn ho¸ ch-a cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¬ quan thuÕ víi c¬ quan qu¶n lý vèn nhµ n-íc vµ c¸c bé liªn quan, nªn kh©u kiÓm kª tµi s¶n s¶n ®Õn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN th-êng tèn nhiÒu thêi gian, khiÕn doanh nghiÖp ph¶i chê ®îi. Thø n¨m, t¹i c¸c DN ®· thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, nh×n chung trong thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ch-a ®-îc ®Çu t- ®æi míi nªn ch-a hÊp dÉn viÖc mua cæ phÇn, trõ mét sè doanh nghiÖp cã lîi thÕ vÒ ®Êt ®ai, vÞ trÝ mÆt b»ng. 3. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ ®Ó thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ DNNN + C¸c bé ngµnh, thµnh phè lín cã c¸c Tæng C«ng ty nhµ n-íc trùc thuéc vÉn loanh quanh muèn gi÷ nguyªn; vÝ dô nh- 3/4 trong sè 77 Tæng C«ng ty 90 hiÖn cã, kh«ng ®ñ tiªu chuÈn tån t¹i kÓ c¶ vÒ ngµnh nghÒ, qui m«, hoÆc vèn NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 11 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ nhµ n-íc, cÇn ph¶i x¾p sÕp l¹i. §©y lµ mét ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, v× hÇu hÕt c¸c Tæng C«ng ty nhµ n-íc hiÖn nay ®ang tæ chøc theo m« h×nh hµnh chÝnh c¸c DNNN v¶ l¹i c¸c DNNN thµnh viªn kh«ng cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau vÒ c«ng nghÖ, tµi chÝnh vµ thÞ tr-êng, mµ chØ ®-îc l¾p ghÐp l¹i ®Ó thµnh Tæng C«ng ty. Do ®ã thùc chÊt Tæng C«ng ty trë thµnh bé m¸y trung gian, ®iÒu khiÓn vèn h-ëng kinh phÝ doanh nghiÖp nép lªn. §©y lµ lo¹i tæ chøc ch-a hîp lý víi nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi. + Kiªn quyÕt kh¾c phôc t×nh tr¹ng nhiÒu DNNN qu¸ manh món vµ kÐm hiÖu qu¶ b»ng h×nh thøc s¸t nhËp, b¸n ®Êu gi¸, ®a d¹ng ho¸ së h÷u hoÆc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. §æi míi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt chÝnh s¸ch t¹o lËp m«i tr-êng thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng c¹nh tranh b×nh ®¼ng. §æi míi c¬ chÕ tµi chÝnh, tÝn dông tiÒn l-¬ng theo h-íng khuyÕn khÝch nh÷ng DN t¨ng nhanh ®-îc tÝch luü, nh÷ng nhµ qu¶n lý tèt vµ nh÷ng ng-êi lao ®éng cã n¨ng suÊt cao. NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 12 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ + Trong thêi gian võa qua viÖc chän lùa DN ®Ó cæ phÇn ho¸ chñ yÕu tËp trung ë nh÷ng DN võa vµ t-¬ng ®èi nhá trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ph¶i cæ phÇn ho¸ c¶ nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« vèn lín h¬n vµ tõng bé phËn cña doanh nghiÖp lín kh«ng ë trong danh môc cÇn duy tr× doanh nghiÖp kinh doanh víi 100% vèn ®iÒu lÖ thuéc së h÷u nhµ n-íc. NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 13 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 14 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ PhÇn III t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giÊy h¶i phßng sau khi cæ phÇn ho¸ 1. §«i nÐt vÒ C«ng ty giÊy H¶i Phßng 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn CTCP giÊy H¶i Phßng ®-îc thµnh lËp ngµy 28/10/1999 lµ sù hîp nhÊt gi÷a c«ng ty giÊy H¶i Phßng vµ c«ng ty cæ phÇn H¶i ¢u. C«ng ty giÊy H¶i Phßng tr-íc ®©y lµ xÝ nghiÖp giÊy b×a §ång TiÕn, ®-îc thµnh lËp ngµy 14/9/1960 trªn c¬ së x-ëng giÊy nhá ®-îc c«ng t- hîp doanh thµnh DNNN. N¨m 1978, do t¨ng nhu cÇu giÊy viÕt, giÊy in tµi liÖu,xÝ nghiÖp më réng ®Çu t- thªm mét d©y chuyÒn s¶n NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 15 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ xuÊt giÊy máng cña Trung Quèc cã c«ng suÊt 300 tÊn/n¨m. NhËn thÊy viÖc ®Çu t- më réng lµ mét h-íng ®i cã hiÖu qu¶, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t- tiÕp hai d©y chuyÒn 12 n¨m 1986, xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh nhµ m¸y giÊy H¶i Phßng. Còng trong thêi gian nµy. Nhµ m¸y giÊy B·i B»ng b¾t ®Çu s¶n xuÊt giÊy viÕt vµ giÊy in chÊt l-îng cao, sè l-îng nhiÒu, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tiªu dïng.C¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña Nhµ m¸y giÊy H¶i Phßng kh«ng thÓ c¹nh tranh ®-îc. Mét lÇn n÷a nhµ m¸y l¹i c¶i tiÕn c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt giÊy vÖ sinh trªn d©y chuyÒn cò. S¶n l-îng xuÊt khÈu sang Liªn X« (cò) theo ph-¬ng thøc ®æi hµng ®¹t 600 ®Õn 700 tÊn/n¨m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. N¨m 1990, Nhµ m¸y giÊy H¶i Phßng mét lÇn n÷a l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n do sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng §«ng ¢u vµ Liªn X«. N¨m 1991, Nhµ m¸y ®· nhanh chãng t×m kiÕm vµ tiÕp cËn thÞ tr-êng míi vµ §µi Loan ®-îc lùa chän lµ thÞ tr-êng míi cña nhµ m¸y.Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y æn ®Þnh trë l¹i vµ t¨ng tr-ëng v÷ng NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 16 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ ch¾c. Th¸ng 1 n¨m 1992, theo nghÞ ®Þnh 33 cña chÝnh phñ, nhµ m¸y thµnh lËp vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty giÊy H¶i Phßng - Hapaco C«ng ty ®· lín m¹nh kh«ng ngõng, t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 31%.N¨m 1998, thùc hiÖn 28/CP ngµy 7/5/1996 cña chÝnh phñ vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ DNNN vµ quyÕt ®Þnh sè 956 Q§/UB - CPH ngµy 10/6/1997 cña UBND thµnh phè H¶i Phßng, C«ng ty giÊy H¶i Phßng ®· t¸ch ra 3 ph©n x-ëng ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mét bé phËn thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn H¶i ¢u (HASCO) 1.2. Mét sè th«ng tin kh¸c. CTCP giÊy H¶i Phßng, trô së chÝnh ®Æt t¹i 441A §¹i Lé T«n §øc Th¾ng, thµnh phè H¶i Phßng. C«ng ty ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Kao Hïng - §µi Loan vµ c¸c chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, Qu¶ng Ninh vµ Yªn B¸i vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 10.080.000 ®ång, chia thµnh 100.800 cæ phÇn, c¬ cÊu së h÷u cæ phÇn trong C«ng ty hiÖn nay: NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 17 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ Danh môc 1000 ®ång % Sè cæ ®«ng Vèn cæ phÇn 10.080.000 100 - - - - Cæ ®«ng s¸ng lËp 2.175.200 21.58 11 Cæ ®«ng Nhµ n-íc 128.200 1.27 - Cæ ®«ng c«ng nh©n viªn 2.789.500 27.67 428 Cæ phiÕu ng©n quü 1.006.7000 9.99 - Cæ ®«ng ngoµi tæ chøc 3.980.400 39.49 106 Trong ®ã: ph¸t hµnh 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña HAPACO. 2.1. KÕt qu¶ kinh doanh trong 2 n¨m gÇn ®©y. B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2003 vµ 2004 cña HAPACO (Sè liÖu ®· ®-îc kiÓm to¸n) NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 18 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ (§¬n vÞ: VN§) ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Doanh thu b¸n hµng vµ 80.748.802.866 94.044.003.006 cung cÊp dÞch vô Trong ®ã: Doanh thu 79.018.149.940 82.877.357.700 xuÊt khÈu C¸c kho¶n gi¶m trõ 276.897.562 121.752.700 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 276.317.812 121.752.700 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 579.750 0 Doanh thu thuÇn 80.471.905.304 93.922.250.306 Gi¸ vèn hµng b¸n 70.814.188.076 81.823.108.739 Lîi nhuËn gép 9.657.717.228 12.099.141.567 Doanh thu ho¹t ®éng tµi 1.110.989.175 2.145.300.916 183.301.047 965.250.756 36.859.075 264.150.698 chÝnh Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã: L·i vay ph¶i NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 19 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ tr¶ Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh 506.207.640 1.187.595.123 2.985.928.931 3.501.882.846 7.093.268.785 8.589.713.758 nghiÖp Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh Nh×n vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña HAPACO cho thÊy doanh thu cña C«ng ty ®· t¨ng lªn tõng n¨m, n¨m 2004 t¨ng kho¶ng 15% so víi n¨m 2003. T¹i sao møc t¨ng tr-ëng l¹i nh- vËy, v× n¨m 2004 C«ng ty ®· ®Çu t- vµo rÊt nhiÒu dù ¸n: Dù ¸n nhµ m¸y giÊy Hoµ B×nh, dù ¸n nhµ m¸y giÊy Kraft, dù ¸n s¶n xuÊt bØm trÎ em vµ dù ¸n s¶n xuÊt giÊy duplex, kÐo theo l·i vay ph¶i tr¶ t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2002 lµ 227.291.623 ®ång. Nh-ng n¨m 2004 sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kh«ng cã ®iÒu ®ã chøng tá chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu kh¸ch hµng. NguyÔn ThÞ Nh- Quúnh 20 Líp 702
- Xem thêm -