Tài liệu Kc182 cổ phần hoá dn

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn luËt kinh tÕ môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn I. §«i nÐt vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN 1. Mét sè kh¸i niÖm 2. C¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ 3. Thñ tôc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ phÇn ho¸ thµnh C«ng ty cæ phÇn PhÇn II. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN 1.1. T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN 1.2. Mét sè kÕt qu¶ sau khi cæ phÇn ho¸ 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n khi cæ phÇn ho¸ 3. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ ®Ò thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc PhÇn III. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giÊy H¶i Phßng sau khi cæ phÇn ho¸ 1. §«i nÐt vÒ C«ng ty giÊy H¶i Phßng 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.2. Mét sè th«ng tin kh¸c 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña HAPACO 2.1. KÕt qu¶ kinh doanh trong 2 n¨m gÇn ®©y 2.2. C¸c ho¹t ®éng cña HAPACO 2.2.1. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña HAPACO 2.2.2. Ho¹t ®éng marketing 2.2.3. T×nh h×nh c¹nh tranh thÞ phÇn KÕt luËn Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ Quèc tÕ lµ mét ®iÒu tÊt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cña ViÖt Nam. Mµ khu vùc kinh tÕ nhµ níc víi vai trß lµ ®Çu tµu. VËy c¸c doanh nghiÖp ®ã víi c«ng nghÖ vµ sù qu¶n lý cßn l¹c hËu ®· lµm g× ®Ó héi nhËp ®©y? Mét lèi tho¸t rÊt cã hiÖu qu¶ lµ c¸c doanh nghiÖp ®ã ph¶i liªn minh, liªn kÕt hoÆc gãp vèn thµnh mét c«ng ty lín ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh vµ giµnh u thÕ víi c¸c NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 1 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ c«ng ty kh¸c. Cã mét lo¹i c«ng ty cã thÓ ®ñ søc lµm ®iÒu ®ã, ®ã chÝnh lµ c«ng ty cæ phÇn ho¸. §¶ng vµ Nhµ níc ®· h×nh thµnh khung ph¸p lý vµ nh÷ng u ®·i g× ®Ó thóc ®Èy c¸c doanh nghÞªp nhµ níc cæ phÇn ho¸ cha? VÒ phÝa doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo luËt doanh nghiÖp, nghÞ ®Þnh… ch a? C¸c doanh nghiÖp ®ã sau khi cæ phÇn ho¸ ®· lµm ¨n ra sao? §ã lµ vÊn ®Ò mµ em muèn ®Ò cËp tíi trong bµi tiÓu luËn nµy mµ tiªu biÓu lµ qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ cña c«ng ty GiÊy H¶i Phßng Hapaco (HP_Paper Toinstock Company) Nhng víi kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ em mong thÇy c« gi¸o gãp ý thªm Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 2 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ PhÇn I §«i nÐt vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN 1. Mét sè kh¸i niÖm - C«ng ty cæ phÇn (CTCP) lµ mét doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp trªn c¬ së gãp vèn cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng. Cæ ®«ng ®îc tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp theo phÇn vèn gãp vµo doanh nghiÖp ®îc hëng lîi nhuËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nã vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi vèn ®· gãp, ®îc quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp. Sè lîng cæ ®«ng tèi thiÓu lµ 3 vµ kh«ng h¹n chÕ tèi ®a. - Cæ phÇn: lµ vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau. - Cæ ®«ng: lµ nh÷ng c¸ nh©n hoÆc tæ chøc, ph¸p nh©n së h÷u cæ phÇn cña CTCP - Cæ phiÕu: lµ chøng tõ ghi nhËn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n cña cæ ®«ng ®èi víi cæ phÇn. MÖnh gi¸ mét cæ phiÕu cã thÓ b»ng mét hoÆc nhiÒu cæ phÇn. - Cæ tøc: lµ mét phÇn lîi nhuËn sau thuÕ cña CTCP chia cho c¸c cæ ®«ng. 2. C¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp nhµ níc (DNNN) tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ sÏ theo c¸c h×nh thøc sau: - Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ thuéc vèn nhµ níc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn. - B¸n mét phÇn gi¸ trÞ thuéc vèn nhµ níc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp. - T¸ch mét bé phËn cña doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cæ phÇn ho¸. - B¸n toµn bé gi¸ trÞ hiÖn cã thuéc vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. 3. Thñ tôc chuyÓn ®æi DNNN ®îc cæ phÇn ho¸ thµnh CTCP Sau khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸,DN sÏ ho¹t ®éng theo chÕ ®é c«ng ty cæ phÇn trong luËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc tõ 1/1/2000. DN ®¨ng ký kinh doanh t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh hå s¬ ®¨ng ký nh÷ng giÊy tê sau: - QuyÕt ®Þnh chuyÓn DN thµnh CTCP cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. - §iÒu lÖ c«ng ty ®· ®îc ®¹i héi cæ ®«ng th«ng qua NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 3 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ - Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ vµ cö gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - GiÊy ®¨ng ký kinh doanh cña DNNN tríc khi cæ phÇn ho¸. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 4 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ PhÇn II Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN ë ViÖt Nam 1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN 1.1. T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN Tõ n¨m 1992 ®Õn nay, c¶ níc ®· cã trªn 1000 DNNN ®îc chuyÓn ®æi së h÷u trong ®ã cæ phÇn ho¸ trªn 850 doanh nghiÖp, sè cßn l¹i lµ chuyÓn giao, b¸n vµ kho¸n kinh doanh. Ch¬ng tr×nh s¾p xÕp, ®æi míi 0DNNN mµ träng t©m lµ cæ phÇn ®îc triÓn khai thÝ ®iÓm tõ 1992. Môc ®Ých cña ch¬ng tr×nh nµy lµ t¹o ra lo¹i h×nh DN cã nhiÒu chñ së h÷u, trong ®ã cã chñ së h÷u lµ ngêi lao ®éng, ®Ó qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn t¹o c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng cho doanh nghiÖp ®ång thêi gióp DN cã thÓ huy ®éng vèn trong nh©n d©n ®Ó ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao søc c¹nh tranh, thóc ®Èy ph¸t triÓn DN . Song do cha cã ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n, quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c híng dÉn cô thÓ nªn tõ n¨m 1992 ®Õn 1997, c¶ níc míi chØ cã 38 DNNN ®îc cæ phÇn ho¸. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN thùc sù cã bíc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng kÓ tõ khi chÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 44/1989/N§ - CP ngµy 29/6 n¨m 1998 cña ChØnh phñ qui ®Þnh, vÒ viÖc chuyÓn DNNN thµnh CTCP vµo th¸ng 6/1998, trong ®ã nªu râ c¸c chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi DN vµ ngêi lao ®éng t¹i c¸c DNCPH .NghÞ ®Þnh nµy ®· trë thµnh ®ßn b¶y ®a lé tr×nh cæ phÇn ho¸ ®i nhanh h¬n. 1.2. Mét sè kÕt qu¶ sau khi cæ phÇn ho¸ ViÖc chuyÓn ®æi DNNN thµnh CTCP kh«ng chØ gióp nhµ níc b¶o tån nguån vèn vµ cßn t¨ng ®¸ng kÓ tØ suÊt lîi nhuËn trªn ®ång vèn. C¸c DN ho¹t ®éng n¨ng ®éng nh¹y bÐn vµ chñ ®éng h¬n trong kinh doanh. Trong mét cuéc ®iÒu tra 300 DN ®· cæ phÇn ho¸ trªn mét n¨m th× DN t¨ng 1,53 lÇn, lîi nhuËn t¨ng 2,03 lÇn nép ng©n s¸ch t¨ng 1,18 lÇn thu nhËp ngêi lao ®éng t¨ng 22%. 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n khi cæ phÇn ho¸ Thø nhÊt, do mét sè quan ®iÓm, chñ tr¬ng cha hoµn toµn thèng nhÊt, nªn viÖc triÓn khai chØ ®¹o tõ c¸c cÊp ®Õn c¬ së cha m¹nh, cha thËt kiªn quyÕt. Thø hai, do t©m lý nhiÒu c¸n bé l·nh ®¹o cña tæng c«ng ty vµ DN cha hµo høng víi viÖc cæ phÇn ho¸, nªn nhiÒu tæng c«ng ty vµ c«ng ty cßn nÆng vÒ cæ phÇn ho¸ bé phËn CNNN, cha chó träng ®Õn cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 5 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ Thø ba, nhiÒu DN cã vÊn ®Ò tån ®äng vÒ tµi chÝnh, ®Êt ®ai, liªn doanh, liªn kÕt nªn khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ cßn gÆp víng m¾c, thêi gian thùc hiÖn kÐo dµi hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸. Thø t, trong cæ phÇn ho¸ cha cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¬ quan thuÕ víi c¬ quan qu¶n lý vèn nhµ níc vµ c¸c bé liªn quan, nªn kh©u kiÓm kª tµi s¶n s¶n ®Õn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN thêng tèn nhiÒu thêi gian, khiÕn doanh nghiÖp ph¶i chê ®îi. Thø n¨m, t¹i c¸c DN ®· thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, nh×n chung trong thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cha ®îc ®Çu t ®æi míi nªn cha hÊp dÉn viÖc mua cæ phÇn, trõ mét sè doanh nghiÖp cã lîi thÕ vÒ ®Êt ®ai, vÞ trÝ mÆt b»ng. 3. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ ®Ó thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ DNNN + C¸c bé ngµnh, thµnh phè lín cã c¸c Tæng C«ng ty nhµ níc trùc thuéc vÉn loanh quanh muèn gi÷ nguyªn; vÝ dô nh 3/4 trong sè 77 Tæng C«ng ty 90 hiÖn cã, kh«ng ®ñ tiªu chuÈn tån t¹i kÓ c¶ vÒ ngµnh nghÒ, qui m«, hoÆc vèn nhµ níc, cÇn ph¶i x¾p sÕp l¹i. §©y lµ mét ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, v× hÇu hÕt c¸c Tæng C«ng ty nhµ níc hiÖn nay ®ang tæ chøc theo m« h×nh hµnh chÝnh c¸c DNNN v¶ l¹i c¸c DNNN thµnh viªn kh«ng cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau vÒ c«ng nghÖ, tµi chÝnh vµ thÞ trêng, mµ chØ ®îc l¾p ghÐp l¹i ®Ó thµnh Tæng C«ng ty. Do ®ã thùc chÊt Tæng C«ng ty trë thµnh bé m¸y trung gian, ®iÒu khiÓn vèn hëng kinh phÝ doanh nghiÖp nép lªn. §©y lµ lo¹i tæ chøc cha hîp lý víi nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi. + Kiªn quyÕt kh¾c phôc t×nh tr¹ng nhiÒu DNNN qu¸ manh món vµ kÐm hiÖu qu¶ b»ng h×nh thøc s¸t nhËp, b¸n ®Êu gi¸, ®a d¹ng ho¸ së h÷u hoÆc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. §æi míi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt chÝnh s¸ch t¹o lËp m«i trêng thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng c¹nh tranh b×nh ®¼ng. §æi míi c¬ chÕ tµi chÝnh, tÝn dông tiÒn l¬ng theo híng khuyÕn khÝch nh÷ng DN t¨ng nhanh ®îc tÝch luü, nh÷ng nhµ qu¶n lý tèt vµ nh÷ng ngêi lao ®éng cã n¨ng suÊt cao. + Trong thêi gian võa qua viÖc chän lùa DN ®Ó cæ phÇn ho¸ chñ yÕu tËp trung ë nh÷ng DN võa vµ t¬ng ®èi nhá trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ph¶i cæ phÇn ho¸ c¶ nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« vèn lín h¬n vµ tõng bé phËn cña doanh nghiÖp lín kh«ng ë trong danh môc cÇn duy tr× doanh nghiÖp kinh doanh víi 100% vèn ®iÒu lÖ thuéc së h÷u nhµ níc. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 6 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 7 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ PhÇn III t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giÊy h¶i phßng sau khi cæ phÇn ho¸ 1. §«i nÐt vÒ C«ng ty giÊy H¶i Phßng 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn CTCP giÊy H¶i Phßng ®îc thµnh lËp ngµy 28/10/1999 lµ sù hîp nhÊt gi÷a c«ng ty giÊy H¶i Phßng vµ c«ng ty cæ phÇn H¶i ¢u. C«ng ty giÊy H¶i Phßng tríc ®©y lµ xÝ nghiÖp giÊy b×a §ång TiÕn, ®îc thµnh lËp ngµy 14/9/1960 trªn c¬ së xëng giÊy nhá ®îc c«ng t hîp doanh thµnh DNNN. N¨m 1978, do t¨ng nhu cÇu giÊy viÕt, giÊy in tµi liÖu,xÝ nghiÖp më réng ®Çu t thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÊy máng cña Trung Quèc cã c«ng suÊt 300 tÊn/n¨m. NhËn thÊy viÖc ®Çu t më réng lµ mét híng ®i cã hiÖu qu¶, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t tiÕp hai d©y chuyÒn 12 n¨m 1986, xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh nhµ m¸y giÊy H¶i Phßng. Còng trong thêi gian nµy. Nhµ m¸y giÊy B·i B»ng b¾t ®Çu s¶n xuÊt giÊy viÕt vµ giÊy in chÊt lîng cao, sè lîng nhiÒu, ®¸p øng ®îc nhu cÇu tiªu dïng.C¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña Nhµ m¸y giÊy H¶i Phßng kh«ng thÓ c¹nh tranh ®îc. Mét lÇn n÷a nhµ m¸y l¹i c¶i tiÕn c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt giÊy vÖ sinh trªn d©y chuyÒn cò. S¶n lîng xuÊt khÈu sang Liªn X« (cò) theo ph¬ng thøc ®æi hµng ®¹t 600 ®Õn 700 tÊn/n¨m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. N¨m 1990, Nhµ m¸y giÊy H¶i Phßng mét lÇn n÷a l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n do sù biÕn ®éng cña thÞ trêng §«ng ¢u vµ Liªn X«. N¨m 1991, Nhµ m¸y ®· nhanh chãng t×m kiÕm vµ tiÕp cËn thÞ trêng míi vµ §µi Loan ®îc lùa chän lµ thÞ trêng míi cña nhµ m¸y.Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y æn ®Þnh trë l¹i vµ t¨ng trëng v÷ng ch¾c. Th¸ng 1 n¨m 1992, theo nghÞ ®Þnh 33 cña chÝnh phñ, nhµ m¸y thµnh lËp vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty giÊy H¶i Phßng - Hapaco C«ng ty ®· lín m¹nh kh«ng ngõng, t¨ng trëng b×nh qu©n 31%.N¨m 1998, thùc hiÖn 28/CP ngµy 7/5/1996 cña chÝnh phñ vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ DNNN vµ quyÕt ®Þnh sè 956 Q§/UB - CPH ngµy 10/6/1997 cña UBND thµnh phè H¶i Phßng, C«ng ty giÊy H¶i Phßng ®· t¸ch ra 3 ph©n xëng ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mét bé phËn thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn H¶i ¢u (HASCO) 1.2. Mét sè th«ng tin kh¸c. CTCP giÊy H¶i Phßng, trô së chÝnh ®Æt t¹i 441A §¹i Lé T«n §øc Th¾ng, thµnh phè H¶i Phßng. C«ng ty ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Kao Hïng §µi Loan vµ c¸c chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, Qu¶ng Ninh vµ Yªn B¸i vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 10.080.000 ®ång, chia thµnh 100.800 cæ phÇn, c¬ cÊu së h÷u cæ phÇn trong C«ng ty hiÖn nay: NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 8 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ Danh môc Vèn cæ phÇn Trong ®ã: Cæ ®«ng s¸ng lËp Cæ ®«ng Nhµ níc Cæ ®«ng c«ng nh©n viªn Cæ phiÕu ng©n quü Cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh 1000 ®ång 10.080.000 2.175.200 128.200 2.789.500 1.006.7000 3.980.400 % 100 21.58 1.27 27.67 9.99 39.49 Sè cæ ®«ng 11 428 106 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña HAPACO. 2.1. KÕt qu¶ kinh doanh trong 2 n¨m gÇn ®©y. B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2003 vµ 2004 cña HAPACO (Sè liÖu ®· ®îc kiÓm to¸n) (§¬n vÞ: VN§) ChØ tiªu Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Trong ®ã: Doanh thu xuÊt khÈu C¸c kho¶n gi¶m trõ + Gi¶m gi¸ hµng b¸n + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã: L·i vay ph¶i tr¶ Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2003 80.748.802.866 79.018.149.940 276.897.562 276.317.812 579.750 80.471.905.304 70.814.188.076 9.657.717.228 1.110.989.175 183.301.047 36.859.075 506.207.640 2.985.928.931 7.093.268.785 N¨m 2004 94.044.003.006 82.877.357.700 121.752.700 121.752.700 0 93.922.250.306 81.823.108.739 12.099.141.567 2.145.300.916 965.250.756 264.150.698 1.187.595.123 3.501.882.846 8.589.713.758 Nh×n vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña HAPACO cho thÊy doanh thu cña C«ng ty ®· t¨ng lªn tõng n¨m, n¨m 2004 t¨ng kho¶ng 15% so víi n¨m 2003. T¹i sao møc t¨ng trëng l¹i nh vËy, v× n¨m 2004 C«ng ty ®· ®Çu t vµo rÊt nhiÒu dù ¸n: Dù ¸n nhµ m¸y giÊy Hoµ B×nh, dù ¸n nhµ m¸y giÊy Kraft, dù ¸n s¶n xuÊt bØm trÎ em vµ dù ¸n s¶n xuÊt giÊy duplex, kÐo theo l·i vay ph¶i tr¶ t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2002 lµ 227.291.623 ®ång. Nhng n¨m 2004 sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kh«ng cã ®iÒu ®ã chøng tá chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu kh¸ch hµng. Lîi nhuËn sau thuÕ cña n¨m 2004 còng t¨ng 11% so víi n¨m 2003. 2.2. C¸c ho¹t ®éng cña HAPACO. 2.2.1. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña HAPACO - S¶n phÈm tiªu dïng c¸ nh©n: Chñ yÕu lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm giÊy vÖ sinh vµ kh¨n giÊy phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng. ChÊt lîng s¶n phÈm giÊy vÖ sinh cña C«ng ty so víi c¸c C«ng ty kh¸c trong níc tèt h¬n nªn cã uy tÝn trªn thÞ trêng. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 9 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ - S¶n phÈm phôc vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: C«ng ty ®ang ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c lo¹i giÊy Kraft víi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ nhËp ngo¹i ®Ó s¶n xuÊt giÊy xi m¨ng vµ 1 sè lo¹i bao b× c«ng nghiÖp kh¸c. - S¶n phÈm xuÊt khÈu: Chñ yÕu lµ giÊy ®Ó dËp nhò xuÊt sang §µi Loan. §©y lµ lo¹i s¶n phÈm cã uy tÝn vµ ®îc tiªu thô m¹nh. S¶n phÈm xuÊt khÈu cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh, vèn ®Çu t trong 3 n¨m 2002 - 2004 tuy cha nhiÒu nhng t¹o ®îc lîi nhuËn kh¸ cao. Doanh thu tõ xuÊt khÈu chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña C«ng ty, ®¹t 85%, 83%, 88% 2.2.2. Ho¹t ®éng marketing. M¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty bao gåm c¸c ®¹i lý tiªu thô ë H¶i Phßng, Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn: Qu¶ng Ninh, Yªn B¸i. HiÖn nay, phßng thÞ trêng cña C«ng ty cã 3 c¸n bé, c¸c c¸n bé ®Òu cã tr×nh ®é §¹i häc. Phßng cã nh÷ng ph¬ng ¸n râ rµng cho tõng chñng lo¹i. - §èi víi hµng xuÊt khÈu: giao hµng t¹i xëng s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng cã thÓ kiÓm tra chÊt lîng hµng t¹i chç tr¸nh ®îc thiÖt h¹i vËn chuyÓn. C«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch duy tr× kh¸ch hµng truyÒn thèng, mÆt hµng giÇy ®Õ dËp nhò ®îc kh¸ch hµng §µi Loan nhËp khÈu thêng xuyªn trong nhiÒu n¨m qua. - §èi víi kh¸ch hµng tiªu thô néi ®Þa triÓn khai c¸c ph¬ng ph¸p b¸n hµng phï hîp víi nhu cÇu cña tõng loaÞ kh¸ch hµng. Më réng m¹ng líi b¸n hµng b»ng ®¹i lý ë mét sè thµnh phè lín. Tæ chøc c«ng t¸c tiÕp thÞ ®a c¸c ®iÓm tiªu thô ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm vµ khai th¸c lîng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. HiÖn nay Hµ Néi vµ H¶i Phßng ®ang lµ hai thÞ trêng lín nhÊt ®îc khai th¸c triÖt ®Ó. 2.2.3. T×nh h×nh c¹nh tranh thÞ phÇn. HiÖn nay trªn thÞ trêng ViÖt Nam ®ang xuÊt hiÖn nhiÒu s¶n phÈm chÊt lîng cao cña c¸c C«ng ty trong vµ níc ngoµi, chñng lo¹i ®a d¹ng, phong phó ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu tiªu dïng, t¹o søc Ðp c¹nh tranh m¹nh mÏ ®èi víi C«ng ty. Tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty lu«n tù ®æi míi b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong níc, C«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ, n©ng c ao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô. C«ng ty sÏ h¹n chÕ c¹nh tranh, t¹o kh¶ n¨ng thu ®îc tû suÊt lîi nhuËn cao. ThÞ trêng xuÊt khÈu: Víi c¸c chÝnh s¸ch c¹nh tranh ®óng híng vµ ®îc thùc hiÖn hiÖu qu¶, thÞ phÇn cña C«ng ty kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m mµ cßn t¨ng m¹nh, so s¸nh víi c¸c s¶n phÈm giÊy ®Õ cïng lo¹i C«ng ty chiÕm 70% thÞ phÇn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 10 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ ThÞ trêng tiªu thô néi ®Þa: ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty tríc ®©y chñ yÕu lµ c¸c C«ng ty trùc thuéc Tæng C«ng ty giÊy ViÖt Nam. HiÖn nay, C«ng ty ®ang gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t tõ phÝa c¸c C«ng ty níc ngoµi víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, s¶n phÈm phong phó vµ chÊt lîng tèt h¬n. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 11 Líp 702 TiÓu luËn luËt kinh tÕ KÕt luËn Nh chóng ta ®· biÕt vai trß to lín cña c«ng ty cæ phÇn lµ ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn. Nhng trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. VÒ phÝa nhµ níc, khung ph¸p luËt cha theo kÞp víi yªu cÇu cña qu¸ tr×nh, vÒ phÝa doanh nghiÖp th× cha m¹nh d¹n. Trong thêi gian qua, tõ 1998 ®Õn nay ®· cã trªn 1000 doanh nghiÖp ®îc cæ phÇn ho¸, mét con sè ®¸ng kÓ nhng víi tèc ®é ®ã th× qu¸ chËm so víi ®Ò ¸n cña chÝnh phñ ®· duyÖt. VËy trong thêi gian tíi §¶ng vµ Nhµ níc cÇn ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p h¬n n÷a ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc giai ®o¹n 2002 - 2005 ®îc hoµn tÊt. C«ng ty cæ phÇn GiÊy H¶i Phßng lµ mét trong nh÷ng c«ng ty sau khi ®îc cæ phÇn ho¸ ®· gÆt h¸i nhiÒu thµnh c«ng. C¸c chØ tiªu vÒ tæng doanh thu c¶ phÇn doanh thu xuÊt khÈu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty ®Òu t¨ng mét c¸ch râ rÖt. Trong mét vµi n¨m tíi, tæng doanh thu cña c«ng ty sÏ t¨ng m¹nh khi c¸c dù ¸n míi cña c«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh 12 Líp 702
- Xem thêm -