Tài liệu Kc142 phân tích llsx trước ba ptsx trước cntb

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi më ®Çu X· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m lÞch sö x©y dùng vµ ph¸t triÓn. KÓ tõ xuÊt hiÖn, loµi ngêi víi kh¶ n¨ng lao ®éng s¸ng t¹o cña m×nh ®· dÇn chinh phôc tù nhiªn vµ dÇn dÇn lµm chñ thÕ giíi.Ngµy nay chóng ta ®ang sèng trong mét kØ nguyªn míi, mét kØ nguyªn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ tù ®éng ho¸.Sè lîng cña c¶i vËt chÊt ®îc loµi ngêi s¶n xuÊt ra ngµy cµng t¨ng nhanh, loµi ngêi ngµy nay ®ang ®îc sèng trong mét cuéc sèng sung tóc vµ ®Çy ®ñ, nhng ®Ó cã ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín ngµy h«m nay loµi ngêi ®· ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o l©u dµi, ph¸t minh ra nhiÒu c«ng cô s¶n xuÊt míi nh»m n©ng cao n¨ng suÊt.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña loµi ngêi ®îc ®¸nh dÊu b»ng n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt : c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa. Tr¶i qua mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt chóng ta ®Òu nhËn thÊy sù ph¸t triÓn vµ vai trß to lín cña lùc lîng s¶n xuÊt mµ hai bé phËn cÊu thµnh chñ yÕu cña nã lµ con ngêi vµ c¸c t liÖu s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®· lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cña loµi ngêi víi d©n sè ngµy cµng t¨ng cao. NhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy em xin ®· lù chän ®Ò tµi “Ph©n tÝch Lùc lîng s¶n xuÊt qua ba PTSX tríc chñ nghÜa t b¶n”. Trong qu¸ tr×nh viÕt bµi do kiÕn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ do ®ã kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, em rÊt mong c« gióp ®ì t×m ra nh÷ng híng kh¾c phôc ®Ó em rót kinh nghiÖm ®ång thêi n©ng cao, trau dåi kiÕn thøc. Em ch©n thµnh c¶m ¬n! NguyÔn Thuú Linh - 952 1 Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Néi dung 1. C¬ së lý luËn chung vÒ LLSX a. Kh¸i niÖm LLSX : LLSX biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn, biÓu hiÖn tr×nh ®é s¶n xuÊt cña con ngêi, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. b. Sù cÊu thµnh LLSX : Trong quan hÖ s¶n xuÊt. Søc lao ®éng cña con ngêi vµ t liÖu s¶n xuÊt tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng kÕt hîp víi nhau thµnh LLSX. - Søc lao ®éng lµ tæng hîp toµn bé trÝ lùc vµ thÓ lùc tån t¹i trong c¬ thÓ sèng cña con ngêi mµ con ngêi cã thÓ vËn dông trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. - TLSX lµ vËt dïng ®Ó s¶n xuÊt. Trong TLSX thêng cã ®èi tîng lao ®éng vµ t liÖu lao ®éng. + §èi tîng lao ®éng lµ nh÷ng vËt mµ lao ®éng cña con ngêi t¸c ®éng vµo nh»m biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña m×nh. §èi tîng lao ®éng cã thÓ chia thµnh 2 lo¹i : Lo¹i cã s½n trong tù nhiªn : gç trong rõng, quÆng trong lßng ®Êt, t«m c¸ díi s«ng biÓn ... Lo¹i nµy thêng lµ ®èi tîng lao ®éng cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp khai th¸c. Lo¹i ®· qua chÕ biÕn, nghÜa lµ cã sù t¸c déng cña lao ®éng, gäi lµ nguyªn liÖu : b«ng ®Ó kÐo sîi, v¶i ®Ó may mÆc ... Lo¹i nµy thêng lµ ®èi tîng cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn. - T liÖu lao ®éng lµ nh÷ng vËt mµ con ngêi sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng, nh»m biÕn ®èi tîng lao ®éng theo môc ®Ých cña m×nh . + T liÖu lao ®éng bao gåm : c«ng cô lao ®éng, hÖ thèng c¸c yÕu tè vËt chÊt phôc vô trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ( nh nhµ xëng, kho, bÕn, b·i, ®êng x¸, c¸c ph¬ng tiÖn GTVT, th«ng tin liªn l¹c ...). Trong c¸c yÕu tè hîp thµnh t liÖu lao ®éng th× c«ng cô lao ®éng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh nhÊt. c. C¸c yÕu tè cña LLXS LLSX bao gåm ngêi lao ®éng víi kü n¨ng lao ®éng cña hä vµ t liÖu s¶n xuÊt, tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng. C¸c yÕu tè hîp thµnh cña LLSX cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Sù ph¸t triÓn cña LLSX lµ sù ph¸t triÓn cã tÝnh chÊt tæng hîp cña c¸c yÕu tè hîp thµnh cña nã, trong ®ã sù ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng vµ tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc, NguyÔn Thuú Linh - 952 2 Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ kü thuËt, kü n¨ng cña ngêi lao ®éng lµ nh÷ng thµnh tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. Tr×nh ®é ph¸t triÓn LLSX biÓu hiÖn ë tr×nh ®é NSL§. - Trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh LLSX, "LLSX hµng ®Çu cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ c«ng nh©n, lµ ngêi lao ®éng", chÝnh ngêi lao ®éng lµ nh©n tão trung t©m vµ lµ môc ®Ých cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Con ngêi víi søc m¹nh vµ kü n¨ng lao ®éng cña m×nh ®· sö dông TLL§ tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. ChÝnh v× vËy, con ngêi lu«n gi÷ vµi trß quyÕt ®Þnh ®èi víi s¶n xuÊt, dï trong nÒn s¶n xuÊt dùa trªn c¬ së kü thuËt thñ c«ng, l¹c hËu hay c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Con ngêi còng lµ môc ®Ých cña s¶n xuÊt x· héi. S¶n xuÊt lµ ®Ó tiªu dïng, kh«ng cã tiªu dïng th× kh«ng cã s¶n xuÊt. - Cïng víi ngêi lao ®éng, c«ng cô lao ®éng còng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña LLSX, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong TLSX. C«ng cô lao ®éng do con ngêi s¸ng t¹o ra lµ "søc m¹nh cña tri thøc ®· ®îc tËp thÓ ho¸", nã "nhÊn" søc m¹nh cña con ngêi trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. C«ng cô lao ®éng lµ yÕu tè ®éng nhÊt cña LLSX. 2. Sù ph¸t triÓn cña c¸c yÕu tè LLSX trong c¸c x· héi tríc CNTB a . PTSX c«ng x· nguyªn thuû Trong x· héi nguyªn thuû, LLSX vµ NSL§ hÕt søc thÊp kÐm, ngêi nguyªn thuû bÊt lùc tríc søc m¹nh cña tù nhiªn. Ph¶i tr¶i qua hµng mÊy chôc n¨m lao ®éng, qua sù ph¸t triÓn l©u dµi cña LLSX, loµi ngêi dÇn dÇn tho¸t khái t×nh tr¹ng d· man vµ bíc tíi cöa ngâ cña ®êi sèng v¨n minh. Trong XH nguyªn thuû, c«ng cô lao ®éng chñ yÕu lµ ®å ®¸, do vËy ngêi ta gäi thêi kú nµy lµ thêi kú ®å ®¸. B¾t ®Çu tõ nh÷ng hßn ®¸ cã s½n trong tù nhiªn, con ngêi ®· chÕ t¹o thµnh nh÷ngc«ng cô ®¬n gi¶n, hÕt søc th« s¬ b»ng c¸ch d¹p c¸c hßn ®¸ to thµnh hßn ®¸ nhá ®Ó cÇm tay nÐm thó, r¹ch da thó, chÆt c©y kiÕm sèng... khoa häc kh¶o cæ gäi thêi ®¹i nµy lµ thêi ®¹i thêi ®¸ cò, ®©y lµ thêi kú ®Çu tiªn cña lÞch sö loµi ngêi, lµ thêi kú dµi nhÊt, khæ nhÊt vµ man rî nhÊt. Qua mét thêi gian dµi, nhê sèng tËp thÓ, kinh nghiÖm s¶n xuÊt ph¸t triÓn lªn, ngêi nguyªn thuû dÇn dÇn c¶i tiÕn vµ chuyªn m«n ho¸ c¸c lo¹i c«ng cô. C¸c c«ng cô míi xuÊt hiÖn thÝch øng víi nhu cÇu tõng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh; cã c¸i dïng ®Ó lao, cã c¸i dïng ®Ó c¾t xÐn...§ång thêi viÖc ph¸t hiÖn ra löa vµ biÕt c¸ch lÊy l¶ co ý nghÜa hÕt søc quan träng trong ®êi sèng cña ngêi nguyªn thuû. Löa dïng ®Ó nÊu chÝn thøc ¨n, löa l¹i dïng ®Ó chÕ t¹o c«ng cô s¶n xuÊt, ®èt NguyÔn Thuú Linh - 952 3 Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ rõng, ph¸ rÉy, chèng thó d÷, chèng gi¸ rÐt...§Æc biÖt h¬n, löa cßn ®a con ngêi tho¸t ra khái thÕ giíi ®éng vËt. Tõ thêi ®¹i ®å ®¸ cò, loµi ngêi dÇn dÇn bíc sang thêi ®¹i ®å ®¸ míi. C¸c c«ng cô chÕ t¹o cã kü thuËt h¬n, tinh vi h¬n; con ngêi ®· biÕt ¸p dông kü thu¹t mµi nh½n ®¸ t¹o ra nhiÒu c«ng cô míi s¾c bÐn nh r×u ®¸, dao ®¸, mãc ®¸....C¸c kü thuËt mµi, khoan, ca ®¸... còng ph¸t triÓn. ViÖc ph¸t minh ra cung tªn lµ mét bíc tiÕn quan träng kh¸c trong LLSX. Cung tªn xuÊt hiÖn gióp nghÒ s¨n b¾n ph¸t triÓn, nhê ®ã thøc ¨n cña con ngêi dåi dµo h¬n. ¡ngghen ®¸nh gi¸ rÊt cao ph¸t nµy: "Cung tªn ®èi víi thêi ®ai m«ng muéi th× còng gièng nh thanh kiÕm sÊt ®èi víi thêi ®¹i d· man vµ khÈu sóng ®èi víi thêi ®¹i v¨n minh, - vò khÝ co tÝnh chhÊt quyÕt ®Þnh". S¨n b¾n ph¸t triÓn sinh ra nghÒ ch¨n nu«i nguyªn thuû. Tõ ®Êy, con ngêi cã ®îc thøc ¨n b»ng thÞt ®¶m b¶o nhiÒu h¬n vµ thêng xuyen h¬n. NghÒ n«ng nguyªn thuû còng ph¸t triÓn.Lóc ®Çu, con ngêi chØ biÕt vøt h¹t ë quanh nhµ, dïng gËy nhän xØa ®Êt ®Ó gieo trång; vÒ sau hä ®· chÕ t¹o ra r×u ®Ó ph¹t cá, chÆt c©y rõng, chÕ t¹o ra cuèc ®Ó vì ®¸t, cho níc vµo ruéng ®Ó trång trät, vµ cßn biÕt dïng sóc vËt lµm sø keo trong n«ng nghiÖp. Thêi ®¹i ®å ®¸ míi cßn chøng kiÕn sù xuÊt hiÖn cña ®å gèm, sù ph¸t triÓn ra khung cöi ®Ó dÖt v¶i méc. Cuèi thêi nguyªn thuû, con ngêi ®· biÕt luyÖn ®ång vµ ®ång thau. TiÕp theo con ngêi cßn biÕt luyÖn c¶ s¾t. Nh÷ng c«ng cô ®îc chÕ t¹o b»ng thø kim lo¹i ®ã ®· lµm ch NSL§ t¨ng lªn vît bËc.Víi chiÕc cµy cã lìi b»ng s¾t do sóc vËt kÐo con ngßi cã thÓ trång trät trªn mét qui m« lín, do ®ã lµm cho t liÖu sinh ho¹t kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nh vËy, tr¶i qua hµng chôc v¹n n¨m, LLSX cña x· héi nguyªn thuû tuy tiÕn bé chËm ch¹p, dÇn dÇn, nhng hÕt søc v÷ng ch¾c, d· dÆt c¬ së cho toµn bé sù ph¸t triÓn sau nµy cña loµi ngêi. c. PTSX chiÕm h÷u n« lÖ NÒn kinh tÕ trong x· héi chiÕm h÷u n« lÖ cã 3 ngµnh s¶n xuÊt chÝnh: trång trät, ch¨n nu«i vµ thñ c«ng nghiÖp. Kü thuËt canh t¸c míi ®Çu cßn rÊt th« s¬, c«ng cô chñ yÕu lµ b»ng ®¸ vµ gç, NSL§ thÊp. C¸c c«ng cô lao ®éng trong thêi kú nµy còng ®îc hoµn thiÖn Çn.Ngêi ta b¾t ®Çu chhÕ t¹o vµ sö dông nh÷ng c«ng cô b»ng kim lo¹i, ®«ng tiªn lµ c«ng cô b»ng ®ång ®á, ®ång thau, råi ®Õn s¾t. Ngoµi ng÷ng c«ng cô th«ng thêng nh cµy, bõa, xÎng...th× ®· xuÊt hiÖn thªm nh÷ng c«ng cô míi, phøc t¹p h¬n nh khung cöi, bÔ lß ren, dông cô lµm ®å gèm...MÆc dï nh÷ng c«ng cu trªn cßn th« s¬ vµ NguyÔn Thuú Linh - 952 4 Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ nÆng nÒ nhng còng ®· t¹o ®iÒu kiÑn®Ó n©ng cao NSL§ h¬n so víi khi cßn sö dông ng÷ng c«ng cô b»ng ®¸ tríc kia. Kh«ng chØ chÕ t¹o ra nh÷ng c«ng cô míi b»ng kim lo¹i, mµ con ngêi thêi kú nµy ®· biÕt dïng kim lo¹ lµm nhµ cöa, thuyÒn bÌ, xe cé, phôc vô cho viÖc ®i l¹i vµ bu«n b¸n. Hä ®· dïng kim lo¹i lµm vò khÝ ®i ®¸nh nhau ®Ó chiÕm ®Êt n« lÖ nh÷ng vïng cã kho¸ng s¶n, chÕ t¹o ra b¸nh xe lµm con l¨n chuyªn chë gç, dïng trong c¸c lo¹i xe kÐo. Lóc nµy, viÖc bu«n b¸n ph¸t triÓn, xuÊt hiÖn ®«ng nh÷ng th¬ng thuyÒn nªn nhu cÇu cíp ®Êt ph¸t triÓn, do ®ã hä ph¶i ®èng c¸c chiÕn thuyÒn. Thêi kú nµy cã nhiÒu kü thuËt vît bËc, con ngßi bµng nh÷ng kü n¨ng vµ kinh nghiÖm cña m×nh ®· x©y dùng ®îc nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc ®å sé nh Kim tù th¸p ë Ai- CËp, V¹n lý trêng thµnh ë Trung Quèc, cïng nhiÒu hÖ thèng ®ª ®iÒu, thuû n«ng, ®êng s¸, thµnh tr×, miÕu m¹o... Mét thµnh tùu lín cña sù ph¸t triÓn LLSX trong thêi ®¹i chiÕm h÷u n« lÖ lµ xuÊt hiÖn sù ph©n c«ng lao ®äng trong néi bé tõng ngµnh s¶n xuÊt; tøc la cã sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt thµnh nh÷ng nghÒ kh¸c nhau. ThÝ dô, trong c«ng nghiÖp, co lo¹i lao ®éng chuyªn khai th¸c quÆng s¾t, ®ång, b¹c,...cã loai lao ®éng chuyªn luyÖn kim, chÕ t¹o c«ng cô vµ vò khÝ, kÐo sîi vµ dÖ v¶i, lµm ®å trang søc,.... Trong n«ng nghiÖp, bªn c¹nh nghÒ tr«ng lóa dÇn dÇn xuÊt hiÖn nghÒ lµm vên, ch¨n nu«i gia sóc...Sù chuyªn m«n ho¸ theo ngµnh hÑp d· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc hoµn thiÖn c«ng cô lao ®«ng, n©ng cao NSL§ vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Cã thÓ thÊy r»ng, trong x· héi chiÕm h÷u n« lÖ mÆc dï tr×nh ®é ph¸t triÓn cßn thÊp, nhng LLSX díi chÕ ®é n« lÖ ®· cã mét bíc tiÕn dµi h¬n so víi chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû. d. PTSX phong kiÕn Díi chÕ ®é phong kiÕn, ngµnh kinh tÕ cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt lµ n«ng nghiÖp.TLSX chñ yÕu lµ ruéng ®Êt. Trong thêi kú ®Çu cña chÕ ®é phong kiÕn, c«ng cô cßn rÊt th« s¬, dÇn dÇn vÒ sau míi ¸p dông phæ biÕn nh÷ng c«ng cô b»ng s¾t. Cµy s¾t ®îc truyÒn b¸ réng r·i, kü thuËt canh t¸c ®îc c¶u tiÕn h¬n n÷a (chuyªn canh, vïng s¶n xuÊt, chÕ ®é lu©n canh vµ hu canh...), ph©n bãn ®îc sö dông réng r·i h¬n trong trång trät, lµm cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n, toµn diÖn h¬n, ®éc lËp vµ hoµn chØnh. Sóc vËt dî tËn dông lµm søc kÐo. Mét sè ngµnh n«ng nghiÖp míi ra ®êi nh trång nho, trång rau, ch¨n nu«i ngùa cõu. ¸p dông h×nh thøc lao ®éng hiÖp t¸c gi¶n ®¬n trong c¸c trang tr¹i lín cña ®Þa chñ. NguyÔn Thuú Linh - 952 5 Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ §Æc trng cña x· héi phong kiÕn lµ sö dông søc giã, con ngêi thêi kú nµy ®· biÐt dïng guång xe níc ®Ó thæi bÔ rÌn, gi· gÆng, th«ng giã trong lß, sö dông cèi xay ch¹y b»ng søc giã vµ søc níc. C¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng còng chuyªn m«n ho¸ h¬n. NhiÒu ngµnh nghÒ míi ra ®êi nh h¬ng liÖu, x©y dùng, thuû tinh, mü nghÖ...ViÖc cai tiªn c¸ch nÊu gang vµ chÕ biÕn s¾t ®· dÉn tíi sù c¶i tiÕn h¬n n÷a c¸c c«ng cä lao ®éng. Thêi kú nµy còng næi tiÕng vÒ nh÷ng ph¸t minh cã tÇm quan träng rÊt lín nh la bµn, ®ång hå, kü thuËt in, thuèc sóng vµ nh÷ng ph¸t kiÕn ®Þa lý nh dêng sang Ch©u Mü vµ Ên §é. ThÕ kû XV lß cao luyÖn ®ång ®Çu tiªn xuÊt hiÖn, thÕ kû XVI, con ngêi ph¸t minh ra khung cöi vµ xa quay sîi... N«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp ph¸p triÓn dÉn ®Õn sù trao ®æi ph¸t triÓn. NhiÒu trung t©m kinh tÕ, nhiÒu thµnh thÞ mäc lªn lµ n¬i c¸c thî thñ c«ng vµ th¬ng nh©n tæ chøc ra phêng héi vµ héi bu«n. H×nh thµnh c¸c chî phiªn. ViÖc bu«n b¸n víi níc ngoµi còng ®îc më réng. Nh vËy, ®Õn thêi kú phong kiÕn LLSX ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ, lµm cho x· héi phong kiÕn ®îc n©ng cao mét c¸ch vît bËc. 3. ý nghÜa LLSX lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i x· héi. LLSX ph¸t triÓn kÐo theo ®êi sèng cña con ngêi còng ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn cña LLSX ®îc ®¸nh dÊu b»ng tr×nh ®é cña LLSX. Tr×nh ®é LLSX trong tõng giai ®o¹n lÞch sö thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ngêi trong giai ®o¹n lÞch sö ®ã. Tr×nh ®é LLSX biÓu hiÖn ë tr×nh ®é cña c«ng cô lao ®éng, tr×nh ®é tæ chøc vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi, tr×nh ®é øng dông khoa häc vµo s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña LLSX ®ãng vai trß rÊt quan träng cña PTSX. LLSX trong PTSX thay ®æi theo tõng thêi kú. Mçi thêi kú LLSX ngµy cµng phat triÓn, n©ng cao NSL§, t¹o ra nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d, lµm cho ®êi sèng vµ kü thuËt cña con ngêi ®îc c¶i thiÖn. NguyÔn Thuú Linh - 952 6 Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ KÕt luËn Mçi h×nh th¸i x· héi ®Òu tån t¹i mét PTSX nhÊt ®Þnh, ®ång thêi trong nã lu«n tån t¹i mét LLSX. Qua c¸c PTSX Êy, LLSX ngµy mét ph¸t triÓn. Kh«ng nh÷ng vËy, LLSX cßn lµ nÒn t¶ng vËt chÊt- kü thuËt cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. H×nh th¸i kinh tÕ x· héi kh¸c nhau cã LLSX kh¸c nhau. Suy ®Õn cïng, Sù ph¸t triÓn LLSX quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ thay thÕ lÉn nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Môc lôc Lêi më ®Çu Néi dung 1. C¬ së lý luËn chung vÒ LLSX a. Kh¸i niÖm vÒ LLSX b. Sù cÊu thµnh LLSX NguyÔn Thuú Linh - 952 7 Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ c. C¸c yÕu tè cña LLSX 2. Sù ph¸t triÓn cña LLSX qua 3 PTSX tríc CNTB 3. ý nghÜa KÕt luËn NguyÔn Thuú Linh - 952 8 Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Tµi liÖu tham kh¶o + Gi¸o tr×nh KTCT - §H Qu¶n lý & kinh doanh Hµ Néi + Kinh tÕ häc phæ th«ng - TrÇn Ph¬ng - NXB khoa häc + Gi¸o tr×nh KTCT M¸c - Lªnin - NXB Quèc gia + Gi¸o tr×nh KTCT M¸c - Lªnin - Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh NguyÔn Thuú Linh - 952 9
- Xem thêm -