Tài liệu Kc107 kthh nhiều thành phần

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ dßi hái ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ cÇn cã nh÷ng c¸n bé kinh tÕ cã kiÕn thøc cã ph¬ng ph¸p thÝch hîp víi kinh tÕ thÞ trêng. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû 20, vÒ c¬ b¶n nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam s¶n xuÊt nhá vÉn cßn lµ phæ biÕn, tr¹ng th¸i kinh tÕ tù nhiªn hiÖn vËt, tù cung, tù cÊp cßn chiÕm u thÕ, vËn hµnh theo c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp vµ cã nhiÒu sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh x· héi chñ nghÜa. ViÖt Nam ®· kh«ng nhËn thøc ®óng vÒ kinh tÕ thÞ trêng, cho r»ng s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ h×nh thøc tæ chøc cña Chñ nghÜa t b¶n, ®ång nhÊt h×nh thøc së h÷u víi h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ vµ thµnh phÇn kinh tÕ; coi nhÑ qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt c¹nh tranh; chØ thÊy mÆt tiªu cùc cña thÞ trêng. X· héi ViÖt Nam vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña v¨n minh n«ng nghiÖp lóa níc, n«ng d©n chiÕm ®¹i ®a sè. V× vËy ViÖt Nam vÉn lµ níc nghÌo nµn, l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn. Do ®ã ph¸t triÓn trë thµnh nhiÖm vô, môc tiªu sè 1 ®èi víi toµn §¶ng, toµn d©n ta trong nh÷ng bíc ®êng ®i tíi. Muèn vËy ph¶i chuyÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n sang tr¹ng th¸i cña sù ph¸t triÓn, lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi nã lµ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §©y lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. ChuyÓn nÒn kinh tÕ tõ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, hµnh chÝnh, quan liªu bao cÊp sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh híng XHCN lµ néi dung, b¶n chÊt vµ ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t nhÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó huy ®éng søc m¹nh cña toµn d©n vµo viÖc kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa, cÇn ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §ã lµ chñ tr¬ng cã tÝnh chiÕn lîc trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam hiÖn nay mµ §¶ng vµ nhµ níc ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh. VÊn ®Ò ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë n1 íc ViÖt Nam hiÖn nay vµ nã sÏ ®îc gi¶i quyÕt ë trong tiÓu luËn nµy víi nh÷ng néi dung chÝnh nh sau: I. Lý luËn chung ®Þnh híng xhcn cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong thêi kú qu¸ ®é ë viÖt Nam. Nãi ®Õn quan ®iÓm nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn th× tríc hÕt ta ph¶i hiÓu nÒn kinh tÕ hµng hãa lµ g× ? x· héi chñ nghÜa lµ g× ? thÕ nµo lµ thµnh phÇn kinh tÕ vµ t¹i sao ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa mµ kh«ng theo mét ®Þnh híng kh¸c. 1.1 Kh¸i niÖm vÒ x· héi chñ nghÜa . T¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø VIII vµo th¸ng 6 – 1996 ®· x¸c ®Þnh x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam lµ mét x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ, cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt, chñ yÕu cã nÒn v¨n hãa ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, con ngêi ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc bãc lét mäi ngêi cã quyÒn lµm chñ b¶n th©n m×nh vµ lµm theo n¨ng lùc hëng theo lao ®éng. Lµ x· héi mµ ngêi d©n cã cuéc sèng Êm no h¹nh phóc, tù do trong khu«n khæ ph¸p luËt, cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n, c¸c d©n téc trong níc ®oµn kÕt, b×nh ®¼ng vµ gióp ®ì lÉn nhau ®Ó cïng tiÕn bé vµ hîp t¸c víi nh©n d©n ë c¸c níc trªn thÕ giíi. Theo M¸c x· héi chñ nghÜa ®¸ng lÏ ph¶i ra ®êi tõ c¸c níc t b¶n v¨n minh cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, song do lÞch sö ViÖt Nam ®· chÞu ¸ch thèng trÞ cña phong kiÕn vµ thùc d©n, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· l·nh ®¹o nh©n d©n giµnh ®éc lËp d©n téc ®a ®Êt níc ®i lªn x· héi chñ nghÜa. V× vËy ViÖt Nam lµ níc cã nÒn kinh tÕ cha ph¸t triÓn cßn nghÌo nµn l¹c hËu. Do vËy §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®Ò ra ®êng lèi x©y dùng kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ®Ó ViÖt Nam theo kÞp c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. 1.2 ThÕ nµo lµ nÒn kinh tÕ hµng hãa ? NÒn kinh tÕ hµng hãa lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ x· héi mµ s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n, trao ®æi trªn thÞ trêng. Trong kiÓu tæ chøc mµ toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph©n phèi, trao ®æi tiªu dïng s¶n xuÊt ra c¸i g×, cho ai ®Òu th«ng qua mua b¸n vµ hÖ thèng thÞ trêng quyÕt ®Þnh. Do nÒn kinh tÕ nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o kÐm hiÖu qu¶ cha lµm tèt vai trß l·nh ®¹o, kinh tÕ hîp t¸c chËm ®æi míi. NhiÒu h×nh thøc hîp t¸c míi ra ®êi cha ®îc ®¸nh gi¸ cao, cha cã sù gióp ®ì cña nhµ níc nªn ho¹t ®éng cßn kÐm cha ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖp tiªu cùc do viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp cßn nhiÒu s¬ hë... Do vËynhiÖm vô cña nh©n d©n lµ tËp trung mäi lùc lîng, tranh thñ thêi c¬, ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi mét c¸ch toµn 2 diÖn vµ ®ång bé tiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. 1.3 ViÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ViÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ ®i ®Õn môc tiªu kh«ng cßn ¸p bøc, bãc lét, ®i ®Õn chÕ ®é c«ng h÷u c¸c t liÖu s¶n xuÊt thùc hiÖn ®îc c«ng b»ng x· héi vµ x· héi cã møc sèng cao. §i theo kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa lµ kh¸c víi c¬ chÕ t b¶n chñ nghÜa lµ kh¶ n¨ng tõng bíc rót ng¾n kho¶ng c¸ch giÇu nghÌo trong khi chñ nghÜa t b¶n cã thÓ dÉn ®Õn tiªu cùc. “ §Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong nÒn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a viÖc ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi, ph¶i kh¾c phôc ®îc nguy c¬ tôt hËu vÒ kinh tÕ, x©y dùng thµnh c«ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi. Ph¶i cã nh÷ng c¶i c¸ch míi c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi thay thÕ chÕ ®é së h÷u nµy b»ng chÕ ®é së h÷u kh¸c nhng sù thay thÕ ®ã kh«ng diÔn ra trong mét lóc mµ cã tÝnh kÕ thõa lÞch sö trong thêi kú qu¸ ®é, l©u dµi cã mét chÕ ®é së h÷u thuÇn nhÊt theo quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh. Mçi sù vËt - mét hiÖn tîng míi ra ®êi ®Òu kÕ thõa nh÷ng yÕu tè tÝch cùc vµ tõng bíc th¶i lo¹i nh÷ng nh©n tè tiªu cùc cña h×nh th¸i c¸i míi vµ c¸i cò ®an kÕt víi nhau trong mçi sù vËt vµ t¸c ®éng lÉn nhau. Qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ mét nguyªn t¾c mét vÊn ®Ò quan träng nhÊt, c¬ b¶n nhÊt cña t duy kinh tÕ míi cña §¶ng ViÖt Nam ”. Thùc hiÖn môc tiªu ®ã lµ mét nhiÖm vô l©u dµi cña nhiÒu thÕ hÖ, ph¶i gi¶i quyÕt b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n. V× vËy chØ ph¶i lµ x· héi hãa x· héi chñ nghÜa trong thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt x· héi. 1.4 C¬ cÊu së h÷u trong thêi kú qu¸ ®é ë ViÖt Nam : a- Quan ®iÓm míi trong viÖc ®¸nh gi¸, xem xÐt c¬ cÊu së h÷u ë VN _ Ph¶i xem xÐt së h÷u lµ nÒn t¶ng kinh tÕ cña 1 chÕ ®é XH. _ Ph¶i xuÊt ph¸t tõ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX ®Ó lùa chän c¸c h×nh thøc së h÷u vµ liªn kÕt trong mét c¬ cÊu së h÷u chung. _ Lêy hiÖu qu¶ KTXH lµm thíc ®o viÖc x¸c lËp c¬ cÊu së h÷u trong XH loµi ngêi. 3 _ §Ó cho së h÷u kh«ng chØ dõng l¹i vÒ mÆt ph¸p lý mµ cßn thùc hiÖn vÒ mÆt kinh tÕ, cÇn g¾n së h÷u víi kinh tÕ. _ Kh«ng nªn chØ dõng l¹i ë kÕt cÊu bªn ngoµi cña së h÷u mµ cÇn ph¶i ®æi míi c¶ kÕt cÊu bªn trong cña së h÷u tøc lµ ph¶i t×m ra ®îc c¬ chÕ thÝch hîp ®Ó hiÖn thùc ho¸. b- C¸c lo¹i h×nh së h÷u ®ang tån t¹i : _ Së h÷u c«ng céng: + Nã lµ së h÷u cña nh÷ng ngêi lao ®éng ®îc gi¶i phãng vµ liªn kÕt l¹i. + Kh«ng dÉn ®Õn bãc lét + Nã ph¶i cã tÝnh chÊt x· héi trùc tiÕp M¸c vµ ¡nghen hay gäi së h÷u c«ng céng lµ së h÷u x· héi. Së h÷u c«ng céng víi néi dung nh vËy th× nã ®îc thiÕt lËp 1 c¸ch ®Çy ®ñ trong giai ®o¹n cao cu¶ chñ nghÜa céng s¶n ( LLSX & NSL§ ph¸t triÓn cao, cña c¶i XH dåi dµo nh lùc lîng tù nhiªn, XH kh«ng cßn giai cÊp, kh«ng cßn NN ). Khi cha ®ñ 2 ®iÒu kiÖn nµy th× cha cã së h÷u c«ng céng theo nghÜa ®Çy ®ñ. Cã së h÷u NN, së h÷u tËp thÓ th× míi chØ cã nh©n tè cña së h÷u c«ng céng. Tuy nhiªn trong khu«n khæ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHCN vµ dùa trªn sù ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u ta còng cã thÓ coi së h÷u NN vµ së h÷u tËp thÓ lµ ®¹i diÖn cho së h÷u c«ng céng nhng nã cha ph¶i lµ së h÷u c«ng céng. _ Së h÷u t nh©n: Lµ h×nh thøc SH mµ tµi s¶n, vèn,… thuéc vÒ c¸c chñ t nh©n ( cã thÓ lµ nhµ t b¶n t nh©n, 1 tiÓu chñ ). VÒ xuÊt xø SH t nh©n ko ph¶i do NN vµ ph¸p luËt t¹o ra, nã cã tríc NN vµ ph¸p luËt, cã t nh©n råi míi cã sù ph©n chia giai cÊp XH. Trong c¸c quan ®iÓm kinh tÕ cña ph¬ng T©y ngêi ta rÊt t«n träng t nh©n. SH t nh©n g¾n víi c¸ nh©n cña con ngêi, biÕt khai th¸c yÕu tè c¸ nh©n vµ t¹o ra ®îc sù t¨ng trëng kinh tÕ. _ Së h÷u hçn hîp: Lµ lo¹i h×nh SH dùa trªn c¬ së liªn kÕt vÒ vèn, vÒ tµi s¶n gi÷a kinh tÕ vµ NN hoÆc gi÷a hîp t¸c kinh doanh. C¬ cÊu s¬ h÷u cña thêi kú qu¸ ®é ë VN hiÖn nay chÝnh SH hçn hîp lµ SH trung gian ®Ó kÕt nèi t nh©n vµ hçn hîp ®ª ®¶m b¶o ®Þnh híng ph¸t triÓn cña SH t nh©n. Trong SH hçn hîp cã h×nh thøc SH cæ phÇn, nã míi xuÊt hiÖn trë l¹i ë VN. Cã thÓ nãi lµ sù xuÊt hiÖn trë l¹i cña nã cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh chuyÓn sang KTTT ®Þnh híng XHCN ë VN. Trong c¬ së 3 lo¹i h×nh SH nµy trong ®iÒu kiÖn ë VN hiÖn nay xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng vÒ LLSX còng nh vÒ n¨ng lîng qu¶n lý, tiÒm n¨ng vÒ vèn trong 4 d©n c, sù t¸c ®éng cña xu thÕ héi nhËp. 3 lo¹i h×nh SH trªn sÏ ®îc ®a d¹ng ho¸ thµnh 6 h×nh thøc cô thÓ nh sau : SHNN SH tËp thÓ SH c¸ thÓ SH t b¶n t nh©n §ång SH gi÷a NN víi t b¶n t nh©n SH cña c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi c- Quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i h×nh SH: _ SH c«ng céng vµ SH t nh©n ®Òu lµ nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh, c¬ cÊu SH ®a d¹ng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn KTTT ®Þnh híng XHCN ë VN. NghÜa lµ ta kh«ng nªn xem xÐt chia t¸ch rêi gi÷a SHCC vµ SH t nh©n. _ Trong c¬ cÊu së h÷u ®ã th× SHCC gi÷ vai trß nÒn t¶ng. §©y lµ vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c v× CNXH cña VN lµ CNXH theo quan ®iÓm M¸c-Lªnin. _ Së h÷u t nh©n lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc kinh tÕ quan träng cña nÒn KTTT. SH t nh©n chÝnh lµ c¸i chung cña KTTT. Thõa nhËn SH t nh©n trong nÒn kinh tÕ nhng thõa nhËn trong kÕt cÊu SH ®a d¹ng, chÝnh v× thÕ hä ®· xö lý, kÕt hîp 1 c¸ch hµi hoµ gi÷a SH t nh©n vµ SHCC. §iÓm cèt lâi ë ®©y lµ gi¶i ph¸p 1 c¸ch hîp lý mèi quan hÖ gi· SHCC vµ SH t nh©n. _ Sù ph¸t triÓn cña SH cæ phÇn: chÝnh lµ c¬ chÕ ®Ó cho SH t nh©n dÇn dÇn tiÕp cËn víi SHCC. ë VN ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña SH cæ phÇn. ii. nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn ë viÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. 2.1 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan dÉn ®Õn viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam. Sù tån t¹i kh¸ch quan cña c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ ®Æc trng kinh tÕ mang tÝnh phæ biÕn ë c¸c níc vµ ë ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. ë ViÖt Nam c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tån t¹i kh¸ch quan lµ v× khi bíc vµo thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®iÓm xuÊt ph¸t vÒ lùc lîng s¶n xuÊt vÒ ph©n c«ng lao ®éng, n¨ng xu¸t lao ®éng, tr×nh ®é ph¸t 5 triÓn thÊp, kh«ng ®Òu qi÷a c¸c xÝ nghiÖp c¸c ngµnh... ViÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc thùc hiÖn sù c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho chñ nghÜa x· héi. ChØ cã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chóng ta míi gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò viÖc lµm trªn ®Êt níc VN lµ cã lao ®éng thÆng d. Lý luËn vÒ quèc h÷u hãa cña chñ nghÜa M¸c – Lª Nin kh¼ng ®Þnh kh«ng nªn quèc h÷u hãa ngay mét lóc mµ ph¶i tiÕn hµnh tõ tõ theo tõng giao ®o¹n vµ b»ng h×nh thøc ph¬ng ph¸p ®iÒu kiÖn phï hîp víi doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa cßn tån t¹i. §èi víi t h÷u nhá th× chØ cã th«ng qua con ®êng hîp t¸c hãa theo c¸c nguyªn t¾c mµ Lª Nin ®· v¹ch ra lµ tù nguyÖn, d©n chñ cïng cã lîi ®ång thêi tu©n theo c¸c quy luËt kh¸ch quan. Qua ®ã ta thÊy sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ VN. §Ó thÊy ®îc vai trß quan träng cña vÊn ®Ò ®ã ta ®i s©u nghiªn cøu tõng thµnh phÇn kinh tÕ. 2.2 VÞ trÝ vai trß cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë VN cã sù kh¸c nhau râ nÐt vÒ h×nh thøc së h÷u, c¸ch thøc thu nhËp. Tuy nhiªn chóng ®Òu xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph¸t triÓn kh¸ch quan v× vËy mçi thµnh phÇn kinh tÕ lµ mét bé phËn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Chóng cã vÞ trÝ vai trß nhÊt ®Þnh trong hÖ thèng kinh tÕ cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. 2.2.1 Kinh tÕ nhµ níc: Thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc lµ nh÷ng ®¬n vÞ tæ chøc trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc phôc vô s¶n xuÊt mµ toµn bé nguån lùc thuéc së h÷u cña nhµ níc hoÆc bÞ nhµ níc khèng chÕ. Kinh tÕ nhµ níc gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ níc c¸c tµi s¶n nh ®Êt ®ai, tµi nguyªn, kÕt cÊu h¹ tÇng. MÆt kh¸c nã cßn cung øng nh÷ng hµng hãa dÞch vô quan träng nh giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, an ninh. MÊy n¨m qua khu vùc kinh tÕ nhµ níc cã nhiÒu chuyÓn biÕn s¶n phÈm trong níc t¨ng tõ 36% n¨m 1991 lªn 43% n¨m 1994. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng. VÊn ®Ò cÊp thiÕt nhÊt ®Æt ra cho khu vùc kinh tÕ nhµ níc lµ t¹o ra ®éng lùc, lîi Ých trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng. ViÖc ®æi míi ph¶i coi träng ®Çu t nh»m thùc hiÖn tèt vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nh»m ®¶m b¶o môc tiªu ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. 2.2.2 Kinh tÕ tËp thÓ: Kinh tÕ hîp t¸c dùa trªn c¬ së liªn kÕt tù nguyÖn cña ngêi lao ®éng kÕt hîp víi nhau ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. Kinh tÕ hîp t¸c mµ nßng cèt lµ hîp t¸c 6 x· hiÖn nay, mét sè thùc tÕ ®Æt ra nÕu kh«ng ph¸t triÓn vµ cñng cè hîp t¸c x· ®Ó nã cïng víi kinh tÕ nhµ níc t¹o thµnh nÒn t¶ng cña x· héi th× môc tiªu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ rÊt khã kh¨n. V× vËy ®¹i héi toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®· nªu nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c x· víi mét h×nh thøc ®a d¹ng tõ thÊp ®Õn cao theo nguyªn t¾c cïng cã lîi. 2.2.3 Kinh tÕ t b¶n nhµ níc: Kinh tÕ t b¶n nhµ níc lµ cã sù can thiÖp cña nhµ níc vµo c¸c ho¹t ®éng tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ t b¶n trong vµ ngoµi níc. Kinh tÕ t b¶n nhµ níc ë ViÖt Nam ®a sè lµ nh÷ng doanh nghiÖp nhá võa. ViÖt Nam kh«ng thÓ nhanh chãng rót ng¾n qu¸ tr×nh ®¹t tíi tr×nh ®é cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Do ®ã ®Ó thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi ViÖt Nam cÇn t¹o m«i trêng ®Çu t thuËn lîi, hÊp ®·n b»ng c¸ch ®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc ®Çu t, x©y dùng ®éi ngò cã chuyªn m«n, x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt æn ®Þnh t¹o lßng tin vµ d÷ v÷ng ch÷ tÝn víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. 2.2.4 Kinh tÕ c¸ thÓ tiÓu chñ. Kinh tÕ c¸ thÓ tiÓu chñ lµ thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng cña b¶n th©n. Së h÷u c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy lµ së h÷u t nh©n. ThÕ m¹nh cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy lµ ph¸t huy nhanh cã hiÖu qu¶ tiÒn vèn, søc lao ®éng tay nghÒ. V× thÕ nã gi÷ vai trß quan träng, l©u dµi trong thêi kú qu¸ ®é vµ ®ang ®îc sù gióp ®ì vÒ vèn còng nh khoa häc c«ng nghÖ. Tuy vËy nã vÉn cã nh÷ng h¹n chÕ kh«ng phï hî víi chñ nghÜa x· héi. Do ®ã cÇn ph¶i híng ®i vµo con ®êng hîp t¸c tù nguyÖn. Nã cã thÓ tån t¹i ®éc lËp hoÆc tham gia víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ hîp t¸c x· ®ã lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó nã hßa nhËp víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ. 2.2.5 Kinh tÕ t b¶n t nh©n. Lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ mµ vèn do mét hoÆc mét sè nhµ níc t b¶n trong vµ ngoµi níc ®Çu t ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. §©y lµ thµnh phÇn dùa trªn së h÷u t nh©n hoÆc së h÷u hçn hîp vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ bãc lét søc lao ®éng thêng ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh vèn Ýt l·i cao. Tõ n¨m 1991, sau khi cã luËt doanh nghiÖp t nh©n ë ViÖt Nam kinh tÕ t b¶n nhµ níc ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ sÏ trë thµnh mét lùc lîng ®¸ng kÓ trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. Kinh tÕ t b¶n t nh©n do tõ chÕ ®é cò chuyÓn sang vµ sù khuyÕn khÝch lµm giÇu chÝnh ®¸ng tù do trao ®æi hµng hãa ®a sè lµ c¸c doanh nghiÖp nhá võa, t¹o m«it trêng thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t bá vèn ra kinh doanh cÇn ®îc b¶n vÖ b»ng ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch. Nh÷ng nhµ ®Çu t t nh©n ph¶i ®îc b×nh ®¼ng trong 7 kinh doanh tríc ph¸p luËt, ®îc t«n träng trong x· héi bëi hiÖn nay nhiÒu nhµ doanh nghiÖp t nh©n vÉn bÞ coi lµ kÎ bãc lét, so víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc hä cßn bÞ thua kÐm nhiÒu bÒ. §Ó ph¸t huy vai trß cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam hiÖn nay theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, viÖc ®Èy m¹nh hiÖn ®¹i hãa cÇn ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm c¬ b¶n cña ®¹i héi ®¹i biÓu lÇn thø VIII gi÷ v÷ng ®éc lËp tù chñ ®i ®«i víi hîp t¸c quèc tÕ ®a ph¬ng hãa ®a d¹ng hãa quan hÖ ®èi ngo¹i hßa nhËp vµ kh«ng hoµn toµn ph¶i coi träng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa lµ sù nghiÖp cña toµn d©n mäi thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ nhµ níc lµ chñ ®¹o lÊy viÖc ph¸t huy nguån lùc con ngêi lµ yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn nhanh bÒn v÷ng. 2.2.6 Thµnh phÇn kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi. Thµnh phÇn kinh tÕ nµy míi t¸ch ra tõ sau §¹i héi IX khái kinh tÕ t b¶n Nha níc. Ly do t¸ch ra : - Trong thêi kú tíi Nhµ níc chñ tr¬ng khuyÕn khÝch ®Çu t níc ngoµi, cho nªn ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ riªng ®Ó võa khuyÕn khÝch võa qu¶n lý. - Trong sè c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi cã chñ ®Çu t lµ Nhµ níc cña quèc gia cã cïng chÕ ®é chÝnh trÞ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, nh©n ®¹o cho nªn kh«ng xÕp tÊt vµo t b¶n Nhµ níc ®îc. - Nhµ níc coi ®ã lµ thµnh phÇn cÊu thµnh nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u ®·i th«ng tho¸ng ®Ó khuyÕn khÝch c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi sÏ lµ gi¶i ph¸p ®Ó tranh thñ lîi thÕ bªn ngoµi, ph¸t huy lîi thÕ bªn trong ®Ó thóc ®Èy t¨ng trëng, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam vµo khu vùc vµ thÕ giíi. 2.3 Mèi liªn hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é ë ViÖt Nam. NÒn kinh tÕ hµng hãa trong thêi kú qu¸ ®é tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ víi nh÷ng kiÓu s¶n xuÊt hµng hãa kh«ng cïng b¶n chÊt võa thèng nhÊt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng biÖt lËp g¾n bã ®an xen x©m nhËp thèng nhÊt qua c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph¸t triÓn kh¸ch quan. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay do nhiÒu h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp cña ViÖt 8 Nam sau ngµy MiÒn nam hoµn toµn gi¶i phãng ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n. VËn hµnh trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ võa cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi l¹i võa t¸c ®éng qua l¹i víi nhau t¹o thµnh mét nÒn kinh tÕ thèng nhÊt gãp phÇn ®a ®Êt níc ta tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng vµ ra khái t×nh tr¹ng l¹m ph¸t gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh më réng thÞ trêng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng. 2.4 Nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng mÆt h¹n chÕ. 2.4.1 Nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®îc: Qua h¬n mêi n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ VN bíc vµo æn ®Þnh vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu. KÕt qu¶ trong 5 n¨m tõ 1991  1995 nhÞp ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m cã tæng s¶n phÈm ®¹t 8.2%, kÕ ho¹ch 5.5% - 6.5%, vÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 13.3%, n«ng nghiÖp 4.5%, kim ng¹ch xuÊt khÈu 20%. Më réng quan hÖ hîp t¸c víi níc ngoµi thu hót vèn vµ kü thuËt cña nhiÒu níc. Cuèi n¨m 1996 cã trªn 700 c«ng ty lín, nhá ®Çu t vµo níc ta víi 22 tû USD trong 1800 dù ¸n, xãa bá bao v©y c« lËp , m«i trêng kinh tÕ ngµy cµng æn ®Þnh ®îc c¶i thiÖn lµm cho ph¸t triÓn n¨ng ®éng h¬n. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu còng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ. 2.4.2 Nh÷ng mÆt h¹n chÕ: Sù t¨ng trëng nÒn kinh tÕ chñ yÕu do ®Çu t theo vèn vµ lao ®éng nªn cßn cha thËt æn ®Þnh, v÷ng ch¾c, cha t¹o lËp ®îc hÖ thèng thÞ trêng. ThÞ trêng hµng hãa vµ dÞch vô chØ tËp trung ë thµnh phè, ®« thÞ, ë mét sè tØnh cßn lén xén vÒ c¬ b¶n lµ tù ph¸t vµ kh«ng ®îc tró träng. N¹n tham nhòng bu«n lËu, lµm hµng gi¶. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ngµy cµng thÊp kÐm. MÆt kh¸c kÕt cÊu h¹ tÇng cßn thÊp kÐm, c¬ së h¹n hÑp, sù ph©n hãa giÇu nghÌo trong x· héi. iii. nh©n tè vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng xhcn. 3.1 Gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n. §¶m b¶o cho kinh tÕ nhµ níc h¬n h¼n c¸c thµnh phÇn kh¸c vÒ c«ng nghÖ vµ vËn dông kÞp thêi thµnh tùu míi cña khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ níc ph¶i ®éc quyÒn ngo¹i th¬ng. CÇn ®¶m b¶o thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n, tr¸nh t×nh tr¹ng ch¶y m¸u chÊt x¸m. Thêng xuyªn ®æi míi chÕ ®é qu¶n lý, t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t doanh nghiÖp vµ phôc håi doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i. Thµnh c«ng ty cæ phÇn, giao ®Êt giao rõng cho ngêi lao ®éng vµ ®¶m b¶o cho ngêi nghÌo cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. 9 §¶m b¶o niÒm tin cña quÇn chóng vµo §¶ng, nhµ níc kh¾c phôc tÖ n¹n tham nhòng. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ sö ph¹t nghiªm minh. 3.2 Nh÷ng nh©n tè ®¶m b¶o ph¸t triÓn. §êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc cã chiÕn lîc cùc kú quan träng mang tÝnh kh¸ch quan vµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn th¾ng lîi ë ViÖtNam bëi: ChØ cã thÓ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn míi phï hîp víi thùc tr¹ng cña lùc lîng s¶n xuÊt cha ®ång ®iÖu cña ViÖt Nam. Nã phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ kh¸ch quan ë thêi ®¹i ngµy nay, thêi ®¹i c¸c níc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, sù phï hîp nµy sÏ gióp ViÖt Nam cã thªm thÕ vµ lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh h¬n, phï hîp víi mong muèn tha thiÕt cña nh©n d©n ViÖt Nam lµ ®em hÕt kh¶ n¨ng søc lùc ®Ó lµm giÇu cho ®Êt níc, cho b¶n th©n m×nh. Nã cho phÐp cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ hiÖn cã vµ ®ang cßn tiÒm Èn vµ tranh thñ sù ®Çu t gióp ®ì hîp t¸c tõ bªn ngoµi. ChØ cã ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chóng ta m¬Ý gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò viÖc lµm trªn ®Êt níc ViÖt Nam lµ cã lao ®éng thÆng d. 3.3 Nguy c¬ chªnh lÖch híng x· héi chñ nghi·. H¬n mêi n¨m ®æi míi ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín tuy nhiªn nh÷ng thµnh tùu ®ã l¹i lµm ph¸t sinh nguy c¬ chÖch híng x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng ®· c¶nh b¸o.Do bëi n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ l·nh ®¹o cña §¶ng, hiÖu lùc quÈng lý cña nhµ níc cha phï hîp víi nhu cÇu hiÖn nay l¹i bÞ n¹n quan liªu tham nhòng nªn dÉn ®Õn chÖch híng x· héi chñ nghÜa. 4.4 N©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng sù qu¶n lý cña nhµ níc. Vai trß cña §¶ng hiÖn nay lµ kh«ng chØ gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ mµ cßn hoµn thiÖn bæ sung nh÷ng chÝnh s¸ch,ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn chÖc híng x· héi chñ nghÜa.Vai trß qu¶n lý ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ níc lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc.Nhµ níc ®iÒu chØnh qu¸ ch×nh chuyÓn dÞnh c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa vµ ®Þnh híng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ .T¹o m«i trêng thuËn lîi m«i trêng ph¸p lý .§iÒu tiÕt kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®¶m b¶o sù thèng nhÊt t¨ng trëng kinh tÕ víi c«ng b»ng x· héi. 10 KÕt luËn §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng ®· chñ ch¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh kÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ s¸ng suèt nã suÊt ph¸t tõ tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt ë ViÖt Nam kh«ng ®ång ®Òu nªn kh«ng thÓ nãng véi vµ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt mét phÇn dùa trªn c¬ së chÕ ®é c«ng h÷u x· héi chñ nghÜa vÒ t liÖu s¶n xuÊt .Kh¬i dËy n¨ng lùc s¸ng t¹o ,chñ ®éng nh»m thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn .Do ®ã nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· ®æi míi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín.Tuy vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n tån t¹i ®ßi hái §¶ng vµ nhµ níc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p vµ thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc gi÷ v÷ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . KiÕn nghÞ víi §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng .Nhµ níc ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ,®¶m b¶o thÞ trêng trong níc æn ®Þnh ,thu hót sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Çu t níc ngoµi.Xö ph¹t nghiªm ®èi víi nh÷ng kÎ lîi dông chøc quyÒn tham « tµi s¶n cña nhµ níc.§µo t¹o ®éi ngò cã tr×nh ®é cã chuyªn m«n cao t c¸ch ®¹o ®øc tèt .§ång thêi ph¸t triÓn ®ång bé c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®¶m b¶o thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc 11 gi÷ vai trß chñ ®¹o,c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng chÖch híng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá sang s¶n xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. Héi nghÞ lÇn thø VI ban chÊp hµnh trung ¬ng kho¸ VI §¶ng ®· x¸c ®Þnh râ: ChÝnh s¸ch kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã ý nghÜa chiÕn lîc l©u dµi cã tÝnh quy luËt tõ s¶n xuÊt nhá ®i lªn CNXH. Tíi §¹i héi toµn quèc lÇn thø VII qua thùc tiÔn 5 n¨m ®æi míi §¶ng kh¶ng ®Þnh: Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. §¶ng vµ nhµ níc ViÖt Nam coi ®ã lµ mét ph¬ng híng quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín th× ViÖt Nam ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN ®©y lµ ®iÒu tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi mäi quèc gia nÕu nh muèn ®a nÒn kinh tÕ tiÕn lªn. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã §¶ng ®· ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Ó ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, ®a ViÖt Nam thµnh níc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. V× vËy ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®inh híng XHCN lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá sang s¶n xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. Tõ sù nhËn thøc vÒ sù tån t¹i kh¸ch quan cã nhiÒu h×nh thøc së h÷u vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó tõ ®ã cã chÝnh s¸ch phï hîp khuyÕn khÝch s¶n xuÊt hµng ho¸ t¹o m«i trêng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn lµnh m¹nh. Ph¶i biÕt khai th¸c thÕ m¹nh cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, t¨ng NSL§ t¹o nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®Ó qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, thÊy ®îc xu híng ph¸t triÓn, yÕu ®iÓm cña tõng thµnh phÇn ®Ó h¹n chÕ ng¨n chÆn c¸c tiªu cùc trong x· héi. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. ë ViÖt Nam ph¶i lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn d©n giÇu níc m¹nh, tiÕn lªn hiÖn ®¹i ho¸ trong mét x· héi nh©n d©n lµm chñ, nh©n ¸i, cã v¨n ho¸, cã kû c¬ng, xo¸ bá 12 ¸p bøc bÊt c«ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ngêi cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc. 13
- Xem thêm -